Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.05.2009
Размер файла 55,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Якщо звернути увагу на додаток А то можна побачити, що власний капітал приватного підприємства “ШАНС” на початку 2007 року становив лише 83,2 тис.грн., а на кінець цього року 195,9 тис.грн. Як бачимо дане підприємство на початку року функціонувало за рахунок позикових коштів.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу показує, що приватне підприємство не зовсім є фінансово стійким, стабільним і незалежним від зовнішніх кредиторів.

Коефіцієнт фінансової залежності показує, що власник не в змозі профінансувати своє підприємство.

Загальний коефіцієнт ліквідності показує, що підприємство має оборотні кошти сформовані завдяки власним джерелам.

Коефіцієнт платоспроможності показує, що на початок 2003 року приватне підприємство не залежало від зовнішніх джерел, але на кінець 2003 року ми бачимо протилежну картину.

Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їх специфіка проявляється в тому, що вони завжди виступають в грошовій формі, мають розподільчий характер і відображають формування та використання різних видів прибутків і накопичень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, учасників нематеріальної сфери.

Таким чином, грошові потоки є складною багатоплановою економічною категорією, використовуються як інструмент оцінки, засіб платежу та заощадження, є ресурсом та результатом діяльності підприємства, обумовлюють його поточне та майбутнє фінансове положення.

Провівши всю цю роботу, можна зробити висновок, що грошові кошти підприємства є одним з вагомих факторів, що визначають фінансове положення підприємства, його життєздатність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. “Про підприємства в Україні” Закон України від 27 березня 1991р.

2. “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” Закон України від 16.07 1999 р. №996-XIV // Галицькі контракти. - 1999. - № 6

3. Баб'як Н.Д. Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово - господарської діяльності підприємств // Фінанси України.- 2003. - №11. С.23

4. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємств: Підручник - К.: Либідь, 1998. - 312с.

5. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбатюк М.І. Економічний аналіз:Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 540с.

6. Гарицька Н.В. Удосконалення обліку основних засобів - усвідомлення, необхідність здійснення процесу відтворення // Бухгалтерський облік і аудит. - 1998. - №10. С.10

7. Грицюк С.В. Україна - Польща: ділова і корисна співпраця // Захід. - 2007.- №50. С. 16

8. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. - Тернопіль. Економічна думка - 2007 - 400с.

9. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.Я.Болюх; За ред. акад. НАНУ проф. М.Г.Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2007 - 540 с.

10. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності.- К.:”НІЧЛАВА”, 1999. - 204с.

11. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник. - К.: МАУП, 2000. - 152с.

12. Каменська Т.І. Бухгалтерський облік грошових коштів// Все про бухгалтерський облік. - 2000. - № 46. С. 45

13. Кірейцева Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібник. - К.: ЦУЛ, 2007.- 496с.

14. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник - К.: Товариство “Знання” КОО, 2000 - 378 с.

15. Кручок С.І. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. - 2007. - №8. С. 6

16. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник - К.: КНЕУ, 1999 - 132 с.

17. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. - Львів: Світ, 1998 - 208с.

18. Омельченко В.М. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. - К.: Скарби, 2007. - 336с.

19. Пархоменко С.М. Облік основних виробничих фондів // Галицькі контракти. - 1999. - №7. С. 11

20. Петрович Й.М., Будіщева І.В., Устінова І.Г. Економіка виробничого підприємства: Навч. Посібник. - К.:Т-во “Знання”, КОО, 2007. - 405с.

21. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 460с.

22. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 528с.

23. Поліщук Н.В. Методи аналізу діяльності підприємства // Фінанси України. - 2003. - №1. С. 15

24. Курс економічного аналізу: Навч. Посібник. - К.: Знання-Прес, 2000. - 207с.


Подобные документы

 • Сутність грошових потоків та методи управління ними: основні елементи поняття, форма економічного ефекту, що генерується грошовими коштами підприємства, інвестиції. Фактори, що впливають на рух вхідних і вихідних фінансових потоків, ознаки класифікацїї.

  реферат [27,1 K], добавлен 23.11.2010

 • Характеристика та склад грошових надходжень підприємства. Класифікація грошових потоків за видами діяльності. Аналіз загального обсягу і структури грошових надходжень. Формування грошових потоків за видами діяльності. Шляхи збільшення грошових надходжень.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 21.05.2009

 • Важливість аналізу грошових надходжень у плані отримання економічної інформації для управлінського персоналу. Характеристика вхідних грошових потоків на підприємстві і їх класифікація. Методика аналізу структури та динаміки вхідних грошових потоків.

  курсовая работа [59,3 K], добавлен 21.05.2009

 • Класифікація грошових потоків. Засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві на прикладі ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат". Достатність надходження та ефективність використання грошових коштів. Шляхи оптимізації грошових потоків.

  курсовая работа [738,8 K], добавлен 06.10.2012

 • Надходження грошових коштів, що забезпечує покриття поточних зобов’язань підприємства, – основна умова стабільного фінансового стану підприємства. Сутність грошових потоків підприємства. Система показників, що характеризують рух грошових коштів.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 04.02.2011

 • Вплив грошових потоків на фінансовий стан організації, їх види та методи управління ними. Фінансово-економічна характеристика підприємства. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків, оцінка їх достатності для операційної діяльності та шляхи оптимізації.

  магистерская работа [676,6 K], добавлен 07.01.2013

 • Сутність та їх класифікація грошових потоків. Аналіз фінансового стану підприємства "Зоря Півдня". Принципи та методи управління грошовими потоками. Вдосконалення їх управління за допомогою платіжного календаря. Аналіз руху потоків грошових коштів.

  дипломная работа [540,9 K], добавлен 14.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.