Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах

Формування податкової системи України, її історії, принципів побудови та складу. Вивчення та оцінка сучасного стану податкової системи держави: її структури та динаміки основних бюджетоутворюючих податків, аналіз тенденцій та перспектив розвитку.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.11.2013
Размер файла 348,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах

Вступ

Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими.

По-друге, відсутність стабільного регулювання оподаткування, а діюча нормативно-правова база непрозора та заплутана.

По-третє, багаторазове оподаткування (оподатковуються дохід, додана вартість, справляються акцизний збір, обов'язкові відрахування до спеціальних фондів), високі ставки деяких податків, переважно фіскальний характер податкової системи створюють несприятливі умови для підприємництва та стримують економічну активність. Тому є надзвичайно актуальним завданням вирішення питань, які потребують наукових досліджень, розробка принципів кодифікації податкового законодавства і прийняття Податкового кодексу, удосконалення податкового механізму.

Проблематикою даного питання займались такі українські вчені: Ревун В.І., Єфименко Т, І., Музиченко О, В., Мельник О.Я. та інші.

Мета дослідження - оцінити історичні аспекти формування податкової системи України та сучасний стан податкової системи України і напрями удосконалення.

Завданням даної роботи є:

1) розгляд засад формування податкової системи України, зокрема її історії формування, принципів побудови та складу податків;

2) визначення сутності та призначення податкової систем и держави;

3) перегляд сучасного стану податкової системи України: структури податкової системи та динаміки основних бюджетоутворюючих податків;

4) визначення проблеми організації податкової системи України та перспективи її розвитку.

Об`єкт - податкова система України.

Предмет дослідження - склад та напрями удосконалення податкової системи України. Невід'ємною складовою побудови економіки ринкового типу та формування ринкових структур є вдосконалення податкової системи держави. А тому варто розглянути, які проблеми існують в податковій системі України та які є можливі шляхи для їх вирішення

1. Теоретичні засади побудови податкової системи

Податкова система - важлива складова системи державних фінансів, хоча і не виділяється в їх окрему ланку. Вона відіграє провідну роль у формуванні державних доходів, відчутно впливаючи на доходи юридичних і фізичних осіб. При цьому податкову систему можна розглядати у широкому і вузькому розумінні. [10] (див. Рис. 1.4. у додатку до розділу 1)

Якщо проаналізувати практику побудови податкових систем у багатьох країнах Західної Європи й ознайомитися з науковими розробками вчених-економістів від Петті та А. Сміта до сьогодення, то головні принципи податкової системи можна сформулювати так:

ь сума сплаченого податку завжди має дорівнювати вартості отримуваних від держави благ і послуг;

ь усі податки повинні бути точно визначені щодо ставки податку, строку сплати;

ь платники податків мають бути поінформовані урядом, куди використано кожну копійку сплачених ними податків;

ь нові податки повинні вводитися лише для покриття відповідних витрат, а не для ліквідації дефіциту;

ь об'єктом оподаткування може бути лише дохід, а не його джерело й розмір витрат;

ь податок має бути пропорційним доходу;

ь прогресія оподаткування, залежно від зростання доходу, не повинна перевищувати розумного оптимуму, що дорівнює третині доходу;

ь умови оподаткування мають бути простими й зрозумілими платникові; податок слід стягувати в зручний для платника час і прийнятним для нього методом;

ь слід ураховувати «дешевизну» стягування податків. [12]

Поняття податок першим розкрив А. Сміт у роботі «Про багатство народів» (1770 р.) За його словами «податок - це тягар, що накладається державою у формі закону, який передбачає і його розмір, і порядок сплати».

Сучасна трактовка (ХХІ ст) поняття «податок» дещо відрізняється від трактовки А. Сміта.

Податки - це обов'язкові платежі які законодавчо встановлюються державою, сплачуються юридичними та фізичними особами в процесі перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту й акумулюються в централізованих грошових функціях для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій. (див Рис. 1.3 у додатку до розділу 1) [10]

З 1 січня 2011 року набрав чинності новий Податковий кодекс України, який значно змінює систему оподаткування в Україні. У новому кодексі змінено кількість та склад загальнодержавних і місцевих податків та зборів. Згідно Податкового кодексу в Україні на даний час діють 23 податки та збори, з них 18 загальнодержавних та 5 місцевих. (див. Табл.1.1. у додатку до розділу 1) [4]

Крім установленого переліку податків, допускається спрощена уніфікована система оподаткування у вигляді фіксованого і єдиного податків для суб'єктів підприємницької діяльності та фіксованого сільськогосподарського податку.

Чинне в Україні податкове законодавство передбачає, по суті, дворівневу систему їх встановлення: загальний закон, у якому встановлюється сукупність податків, та закони з конкретних видів податків. При цьому окремі види податків і обов'язкових платежів у законодавчому порядку не були відрегульовані. У зв'язку з цим розроблено і підготовлено до затвердження «Податковий кодекс», як єдиний законодавчий акт, що регулює усю податкову систему.

Загалом чинна в Україні податкова система відповідає міжнародними стандартам оподаткування. Основна її відмінність полягає в тому, що у структурі податкових надходжень поки що провідна роль належить платежам підприємств, а податки з громадян становлять менш як 20%.

Згідно з Податковим кодексом України здійснюється класифікація податків за формою оподаткування, за способом стягнення, залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки, за економічним змістом об'єкта оподаткування (див. Рис. 1.2. у додатку до розділу 1)

За формою оподаткування податки поділяються на прямі і непрямі. Критерієм такого поділу стала теоретична можливість перекладання обов'язку сплати податку на іншу особу - на споживача продукції. Критерій перекладання податку на споживача для визнання цього податку прямим чи непрямим є загальноприйнятим, але неточним, оскільки при певних умовах прямі податки також можуть бути перекладені на споживача продукції через механізм ціноутворення.

Прямі податки встановлюються відносно платників. Їх розмір залежить від розміру об'єкта оподаткування. Кінцевим платником прямих податків є той, хто одержує дохід, володіє майном.

Основною формою прямого оподаткування є прибутковий податок. Залежно від платників податку він поділяється на два види:

· з юридичних осіб;

· з фізичних осіб.

Прибутковий податок з громадян є видом особистого прибуткового оподаткування. Платниками податку є фізичні особи незалежно від віку, громадянства та інших ознак, які мають самостійне джерело доходів.

Об'єктом оподаткування є:

- у громадян, що постійно проживають в Україні, - сукупний річний дохід, одержаний з різних джерел на території України та за її межами;

- у громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, - дохід, отриманий з джерел в Україні.

Від 2.12.10 «Закону України про податок з доходів фізичних осіб» №27556 статті 7 встановлені такі ставки оподаткування: для всіх фізичних осіб ставка становить 15%, крім випадків з вийграшів - 30%, та 10% ставка встановлюється для шахтарів, та аварійно-рятувальної служби.

Непрямі податки встановлюються на окремі товари, роботи, послуги і включаються до їх ціни. Кінцевими платниками непрямих податків є споживачі товарів, робіт і послуг, а самі податки включаються у вигляді надбавки до ціни на ці товари, роботи й послуги. Непрямі податки ще називають податками на споживання. Оскільки платниками непрямих податків є споживачі продукції, і самі податки включаються до ціни товарів, робіт і послуг, то їх розмір для окремого платника податку прямо не залежить від одержаних ним доходів або наявного у нього майна.

До непрямих податків традиційно належать такі податки, як податок з обороту(суми) споживання, податок на додану вартість, акцизний збір, мито.

Податок на додану вартість (ПДВ) є видом універсального акцизу, який установлюється за єдиною ставкою до всього обороту. Це основний вид непрямого оподаткування, який забезпечує основну масу податкових надходжень бюджету. Така його роль визначається тим, що ПДВ властива висока еластичність: зміна кон'юнктури ринку і рівня цін мало відбивається на податковій базі, оскільки ПДВ установлюється у вигляді процентної надбавки до цін.

Об'єкт оподаткування. У податку на додану вартість розрізняють номінальний і реальний об'єкти оподатковування. Номінальний, як визначено законодавством, - це виручка від реалізації товарів, робіт, послуг. Реальним об'єктом оподаткування є додана вартість - сума заробітної плати і прибутку, оскільки при сплаті податку вираховується та його сума, що сплачена платником своїм постачальникам.

В Україні встановлена єдина ставка ПДВ. Вона має два вираження: 20% - включення в ціни товарів, робіт, послуг; 16,667% - визначення суми ПДВ в реалізації товарів, робіт, послуг за цінами, що включають ПДВ.

2. Генезис податкової системи України

податок бюджетоутворюючий держава

Структура податкової системи України

Структура податкової системи представляє собою питому вагу податків до загальної суми податкових надходжень. Також для аналізу податкових надходжень необхідні такі показники як зміна в динаміці та темп зростання. (див табл. 2.8 додатків до розділу 2).

В табл. 2.11 Додатку до розділу 2 наведені результати статистичної обробки динаміки статей доходної та витратної частин Зведеного та Державного бюджетів України за 1992-2005 роки [8].

На рис. 1.1 наведена укрупнена структура надходжень Державного бюджету України за 2003-2005 роки, з якого видно, що податкові надходження є основними бюджетоутворюючими потоками держбюджету України.

Рис. 1.1 Динаміка укрупненої структури надходжень Державного бюджету України у 2003-2005 роках

Як видно з аналізу графіків рис. 1.2 - податкові надходження займають практично постійну долю 70% в структурі надходжень держбюджету України, з врахуванням перебудови держбюджету - 2005 з різким підняттям доходної частини відносно прийнятого рівня у грудні 2004 року.

Рис. 1.2 Динаміка процентної укрупненої структури надходжень Державного бюджету України у 2003-2005 роках

Як видно з графіків рис. 1.3 у 2004 році відносний рівень базових індексів приросту податкових та неподаткових надходжень становить 22 - 23% відносно рівня 2003 року, а у 2005 році (після корегування показників держбюджету) рівень базових індексів податкових надходжень становить 99 -105% відносно рівня 2003 року, тобто приріст у 2005 році закладений в три рази вище рівня приросту за 2004 рік.

Рис. 1.3 Динаміка приросту основних статей доходної частини Держбюджету України у 2004-2005 роках відносно рівня 2003 року.

Проведений аналіз показує, що податкова система України поєднала в собі принципи двох податкових систем, найбільш характерних для світової практики - європейської й американської. Якщо в американській системі переважає прямий прибутковий принцип оподатковування (оподаткування в момент отримання доходів), в європейській - непряме обкладення обороту у формі податку на додану вартість (оподаткування в момент споживчого витрачання раніше отриманих доходів). Жорсткість української податкової системи визначена еклектичним поєднанням обох зазначених систем з базовою метою - ліквідації дефіцитності бюджету.

Зміни в податковій структурі України, що відбувалися протягом 1992-1999 рр., були, якщо не досить істотними, то відчутними. В цілому можна відокремити три періоди 1992-1993 рр., 1994-1996 рр., і період починаючи з 1996 року. Два перших роки переважання непрямого оподаткування над прямим було очевидним у 1992 році - 54,8% проти 43,8% і в 1993 році - 53,7% проти 45%. У наступні три роки ситуація змінилась у 1994 р частка прямих податків сягнула 52,8% (проти 45,2% - непрямих.), у 1995 році відповідно, 55,5% (проти 41,7% - непрямих) і в 1996 році - 52,5% (проти 42,7% - непрямих). З 1996 року, хоча й збереглося переважання прямих податків, воно було вже незначним - 47,3% проти 44,1%. У 1998 році зменшилась питома вага і прямих (46,3%) і непрямих (40,7%) податків за рахунок долі неподаткових надходжень в результаті активізації процесів стратегічної приватизації державної власності.

Дослідження, проведені в курсовій роботі, фіксують висновок, що при формуванні доходів Державного бюджету з 2002 року найбільшу роль відіграють податкові надходження від непрямих податків.

Так сумарна доля основних трьох непрямих податків (податок на додану вартість, акцизний збір та мито) в доходах Державного бюджету України в 2002-2005 роках становить:

- 2002 рік - 40,83%; - 2003 рік - 38,81%; 2004 рік - 45,82%;

- 2005 рік - 47,0%.

Аналіз податкових надходжень до Зведеного бюджету по основним бюджетоутворюючим податкам 2008-2011 р наведено у таблиці 2.1 у додатках до розділу 2.

З данних наведеної таблиці можна сказати, що, загалом, після спаду економіки у 2009 році, у 2010 роціж тенденція до зростання загальної суми податкових надходжень протягом наступних 2-х років. (див табл. 2.9 додатків до розділу 2) Загальна сума податкових надходжень, в порівнянні з 2009 роком, у 2010 році зросла на 26 374 млн. грн. (12,68%) і на 77 755 млн. грн. або на 33,1% у 2011 році порівняно з 2010 роком. (див табл. 2.10 додатків до розділу 2)

Це свідчить про стабілізацію економічної ситуації в країні та покращення внутрішніх умов діяльності суб'єктів ринку, підкріплене сприятливою зовнішньоекономічною кон'юнктурою.

Простежується збільшення надходжень по податку з доходів фізичних осіб - збільшення надходжень на 9 195 млн. грн. або на 18,2% порівняно з 2010 роком. (див табл. 2.9 додатків до розділу 2)

Збільшення надходжень податку відбулось через:

- збільшення фактичного фонду оплати праці на 26,5 млрд. грн. або на 16,1%;

- підвищення мінімальної заробітної плати на 2% (від 941 грн. до 960 грн.);

- запровадження нових норм у податковому законодавстві, а саме:

ь встановлення з 01.01.11 двох ставок податку на доходи фізичних осіб (15% - на місячні доходи на рівні до 10-ти мінімальних заробітних плат, 17% - на суму перевищення місячних доходів десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року);

ь зменшення податкової ставки на доходи у вигляді дивідендів з 15% до 5%;

ь звільнення від оподаткування доходів від продажу один раз на рік квартир, житлових, дачних, садових будинків без обмеження щодо їх площі, земельної ділянки в межах норм, визначених Земельним кодексом України (за умови, що таке майно перебувало у власності платника податку понад три роки);

ь зниження ставки податку до 5% для доходів від продажу рухомого майна, як виняток, дохід від продажу один раз на рік легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера оподатковується за ставкою 1%;

ь зниження ставки податку з 30% до 15% з виграшів у державну і недержавну грошову лотерею;

ь скасування подвійної ставки оподаткування для доходів, одержаних фізичними особами - нерезидентами;

- покращення адміністрування. (див табл. 2.10 додатків до розділу 2)

Порівняно з 2010 роком у 2011 році надходження податку на додану вартість зросло на 86 205 млн. грн., що становить 213%.

Основними причинами збільшення суми надходжень ПДВ є:

- збільшення обсягів сплачених сум податку по підприємствах:

ь основним видом діяльності яких є операції з нерухомістю (здавання під найм та послуги юридичним особам);

ь оптової та роздрібної торгівлі;

ь виробниках електроенергії, газу та води;

ь обробної промисловості;

ь транспорту та зв'язку;

ь добувної промисловості.

- запровадження режиму звільнення від ПДВ операцій з ввезення на митну територію України природного газу та змін відповідно до Податкового кодексу України, що забезпечило додаткові надходження;

- зменшення податкової заборгованості;

- впровадження комплексних заходів з покращення адміністрування. (див табл. 2.10 додатків до розділу 2)

Динаміка основних бюджетоутворюючих податків

Базовими складовими бюджетно-податкового механізму України є бюджетне планування та прогнозування. Завдяки цим двом елементам визначаються обсяги фінансових ресурсів, які утворюються в державі та ресурсів, які зосереджуються і розподіляються через бюджетну систему, формуються планові показники обсягів надходжень та витрат державного бюджету, які ухвалюються щорічно під час прийняття головного закону України «Про державний бюджет України» на наступний рік.

Інформаційною базою цього дослідження було обрано показники Зведеного бюджету України в період з 2002 по 2010 рр.

Наприклад, планові надходження за основними податками (податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб) Зведеного бюджету України в період з 2002 по 2010 рік представлено в Табл. 2.2-2.4 Додатку до розділу 2

Неважко помітити, що обсяги фактичних надходжень до Зведеного бюджету істотно відрізняються від планових.

Податок на додану вартість, у 2009 та 2010 роках збирався лише відповідно на 86,64% і 85,83% запланованих обсягів. (див. Табл.2.5 додатку до розділу 2)

З 2002 по 2008 рік в Україні спостерігалася тенденція збільшення не лише загальних сум податкових надходжень податку на додану вартість, але й частки цього податку у структурі податкової системи.

Так, наприклад, у 2001 році частка податку на додану вартість згідно з рис. 2.1 додатків до розділу 2 у структурі податкової системи України становила 18,4%. Найбільша сума надходжень податку на додану вартість спостерігалася у 2008 році - 92,1 млрд грн. У 2008 році частка податку на додану вартість у загальній структурі основних податків зросла до 31 відсотка. [11] (див. Табл.2.5 додатку до розділу 2)

В 2009-2010 роках спостерігається спад рівня податкових надходжень за цим податком, що певним чином пов'язано із скороченням обсягів внутрішнього споживання товарів та послуг та як результат зменшенням сум податку на додану вартість, які надходять до Зведеного бюджету країни. Але тенденція зменшення сум податкових надходжень податку на додану вартість зумовлена не лише скороченням обсягів внутрішнього споживання товарів та послуг. Існує ще декілька причин цього явища.

По-перше, соціально-економічна нестабільність, накопичення негативних явищ, пов'язаних із загостренням платіжної кризи, в тому числі зростанням заборгованості з податку на додану вартість, поширенням випадків ухилення від сплати податку.

По-друге неадекватності законодавства, яке регулює справляння податку на додану вартість, складнощами адміністрування податку. [11]

Прогнозна сума надходжень до зведеного бюджету на 2013 рік податку на додану вартість становить 154 576,1 млн. грн., в тому числі:

· до загального фонду 151 721,0 млн. грн.;

· до спеціального фонду 2 855,1 млн. гривень.

Податок на прибуток підприємств у 2009 та 2010 роках збирався відповідно на 76,92% і 92,39% запланованих обсягів. (див. Табл.2.6 додатку до розділу 2)

У динаміці цього податку також можна виділити дві тенденції - тенденцію зростання сум надходжень цього податку у 2002-2008 роках, тенденцію падіння після 2008 року, коли спостерігалася найбільша сума надходжень податку на прибуток підприємств - 47 856 819 450,11 грн. Позитивна динаміка надходжень податку на прибуток підприємств протягом 7 років до 2008 року включно можна пояснити загальним підвищенням рівня ділової активності в країні.

В 2009-2010 роках спостерігається спад рівня податкових надходжень за цим податком, що може бути викликано загостренням соціально-економічної нестабільності в країні, та, як результат, значним відсотком ухилень від сплати податкових зобов'язань. (див табл. 2.9 додатків до розділу 2)

Сума податку на прибуток підприємств до зведеного бюджету на 2011 рік становить 55 096 млн. грн., що становить 13,82% всіх податкових надходжень. (див табл. 2.10 додатків до розділу 2)

Прогнозна сума податку на прибуток підприємств до зведеного бюджету на 2013 рік становить 57 180,0 млн. грн., з них 55 356,0 млн. грн. - до загального фонду державного бюджету, 1 280,0 млн. грн. - до спеціального фонду державного бюджету, 544,0 млн. грн. - до загального фонду місцевих бюджетів.

Розрахунок прогнозу податку на прибуток підприємств до зведеного бюджету на 2013 рік, здійснено на підставі даних декларацій з податку на прибуток підприємств, динаміки надходжень за попередні роки та фінансового результату підприємств до оподаткування.

Питома вага надходжень податку на прибуток у ВВП до зведеного бюджету в 2013 році розрахована на рівні 3,6 відсотка.

Податок з доходів фізичних осіб у 2009 та 2010 роках збирався відповідно на 96,51% і 86,72% запланованих обсягів. (див. Табл.2.7 додатку до розділу 2)

Податок з доходів фізичних осіб також характеризується позитивною динамікою в період з 2002 по 2008 рік включно, але найбільша сума надходжень за цим податком спостерігалася у 2009 році - 45 895 759 401,72 грн. Тенденція зростання загальних сум надходжень податку з доходів фізичних осіб пояснюється передусім зростанням номінальних доходів фізичних осіб.

На недовиконання запланованих обсягів податку з доходів фізичних осіб можуть впливати одразу декілька факторів: по-перше, це бюджетно-податкова політика, яку проводить уряд та пріоритетні напрямки розвитку бюджетно-податкових відносин в країні; по-друге, скорочення фіскального рівня надходжень податку з доходів фізичних осіб може бути пов'язаним із збільшенням рівня безробітного населення. [11]

У 2011 році надходження податку з доходів фізичних осіб становила 60 224 млн. грн., що становить 15,11% суми всіх доходів, окрім міжбюджетних трансфертів.

Прогнозна сума податку з доходів фізичних осіб до зведеного бюджету на 2012 рік становить 70 755 млн. грн., з них 7 397 млн. грн. - до загального фонду державного бюджету, 63 357 млн. грн. - до загального фонду місцевих бюджетів.

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2013 рік становить 78 026,8 млн. грн.

Збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб сприятиме подальше зростання середньомісячної заробітної плати як шляхом збільшення продуктивності праці, так і за рахунок легалізації виплати заробітної плати та скорочення безробіття.

3. Удосконалення податкової системи України

податок бюджетоутворюючий система

Характеристика основних проблем податкової системи України

Сьогодні основними недоліками існуючої податкової системи України, які створюють значні проблеми як суб'єктам господарювання, так і представникам контролюючих органів, а також державі в цілому є:

· Високий рівень податкового навантаження. З 2000 по 2010 рр. податкове навантаження зросло на 6,12%, зростання відбулося за рахунок зростання частки доходів бюджету у ВВП на 6,89% та на 9,74% доходів населення у ВВП. Зменшення відбулось за такими показниками: частка податкових надходжень у ВВП на 0,78%, споживання у доходах населення на 5,98% та оберненого показника до частки споживання у ВВП на 3,78%. Отже, за рахунок зростання частки споживання у ВВП податкове навантаження зросло.

· Наявність великої кількості податків і зборів, що погіршує позиції України в міжнародних рейтингах простоти ведення бізнесу. Згідно чинного податкового законодавства в Україні діє 18 загальнодержавних та 5 місцевих податків і зборів.

· Несвоєчасне виконання державою зобов'язань по відшкодуванню податку на додану вартість суб'єктам господарювання.

· Нестабільність податкового законодавства, що обмежує можливості формування суб'єктами господарювання економічної та фінансової політики у середньо та довгостроковому періодах.

· Відсутність прогресу в досягненні цілей удосконалення адміністрування податку з доходів фізичних осіб. За різними даними ухиляються від сплати податку з доходів фізичних осіб через виплату зарплати «в конвертах» близько 40 відсотків роботодавців. В першу чергу це стосується роботодавців - суб'єктів підприємництва-фізичних осіб.

· Наявність економічно необґрунтованих розбіжностей у підходах до визначення та оцінки доходів і витрат для встановлення об'єкта оподаткування податком на прибуток та нормативно-правовою базою бухгалтерського обліку, що призводить до невідповідності сум податкових платежів реальному результату господарської діяльності підприємств.

· Значні диспропорції в податковому навантаженні на СПД, які працюють на засадах загальної та спрощеної системи оподаткування. Фактично платники, які працюють на умовах загальної системи оподаткування мають податкове навантаження, яке в рази вище за платників єдиного податку.

· Недосконала й значно витратна система адміністрування податків і зборів. Зокрема це стосується адміністрування окремих видів недієвих та малоефективних місцевих зборів, коли витрати на їх адміністрування перевищують отримані надходження. До окремих місцевих бюджетів зазначені збори або не надходять взагалі, або їх надходження абсолютно незначні.

· Низький рівень податкової культури, широке розповсюдження схем мінімізації та ухилення від сплати податків і зборів, що негативно відображається на обсягах надходжень до бюджету та, як наслідок, на бюджетних видатках. (див. Табл 3.1. додатку до розділу 3)

Отже, існує проблема щодо покращення адміністрування податків та зборів шляхом створення клімату довіри між органами державної податкової служби та бізнесу, а також створення ефективної системи консультаційного обслуговування платників податків.

Напрями удосконалення податкової системи України.

1 січня 2013 року набрали чинності зміни, внесені до Податкового кодексу України.

1. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування при відчуженні транспортних засобів» від 02.10.2012 №5413

Відповідно до пункту 173.2 статті 173 Податкового кодексу України з 1 січня 2013 року не оподатковуватиметься дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, та/або мотоцикла, та/або мопеда.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового року) року двох та більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 Податкового кодексу України - 5%.

2. Закон України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки» від 06.09.2012 р. №5211-VI

Відповідно до пункту 3 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, тимчасово, з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2022 року включно, при імпорті устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що звільняються від обкладення ввізним митом, за умови оформлення митної декларації, можуть за власним бажанням видавати митному органу податковий вексель на суму ПДВ, визначену в такій митній декларації.

Крім того, прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, оподатковується за ставкою:

Ї з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2017 року включно Ї 0%;

Ї з 1 січня 2018 року до 31 грудня 2022 року включно Ї 8%;

Ї з 1 січня 2023 року Ї 16%.

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» від 06.12.2012 №5518

Встановлено адміністративну відповідальність за порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів.

4. Закон України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції» від 05.07.2012 №5091

Відповідно до п. 26-1 Підрозділу 2 Перехідних положень ПКУ тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, якщо вона пов'язана з виданням програмного забезпечення, комп'ютерним програмуванням, консультуванням по питаннях інформатизації, управлінням комп'ютерним устаткуванням, створенням і впровадженням інформаційно-технічних комплексів, систем і мереж, а також обробкою даних і розміщенням інформації на веб-вузлах.

Ставка податку для таких суб'єктів на період з 01.01.2012 року по 01.01.2023 рік складе 5%.

5. Стаття 265 Податкового кодексу України

Платники податку - фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості. У разі перебування об'єкта житлової нерухомості у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожен з власників.

Обчислення суми податку здійснює податкова служба за місцем знаходження об'єкта житлової нерухомості. При нарахуванні суми податку враховується зменшення, яке надається один раз на базовий податковий період, тобто на рік і до одного об'єкта нерухомості за вибором (якщо їх декілька у власності): для квартир до 120 кв. метрів, для жилих будинків до 250 кв. метрів. Податок на нерухомість нараховується на житлову площу, яка перевищує 120 кв. метрів для квартир та 250 кв. метрів для жилих будинків.

Ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою в наступних розмірах:

- за 1 кв метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості: для квартир, площа яких не перевищує 240 кв метрів, та житлових будинків, площа яких не перевищує 500 кв метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для квартир, площа яких перевищує 240 кв метрів, та житлових будинків, площа яких перевищує 500 кв метрів, ставка податку становить 2,7% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Висновки

З 1 січня 2011 року набрав чинності новий Податковий кодекс України, який значно змінює систему оподаткування в Україні. У новому кодексі змінено кількість та склад загальнодержавних і місцевих податків та зборів. Згідно Податкового кодексу в Україні на даний час діють 23 податки та збори, з них 18 загальнодержавних та 5 місцевих.

Структура податкової системи представляє собою питому вагу податків до загальної суми податкових надходжень.

Базовими складовими бюджетно-податкового механізму України є бюджетне планування та прогнозування. Завдяки цим двом елементам визначаються обсяги фінансових ресурсів, які утворюються в державі та ресурсів, які зосереджуються і розподіляються через бюджетну систему, формуються планові показники обсягів надходжень та витрат державного бюджету, які ухвалюються щорічно під час прийняття головного закону України «Про державний бюджет України» на наступний рік.

Сьогодні основними недоліками існуючої податкової системи України, які створюють значні проблеми як суб'єктам господарювання, так і представникам контролюючих органів, а також державі в цілому є:

· Високий рівень податкового навантаження

· Наявність великої кількості податків і зборів, що погіршує позиції України в міжнародних рейтингах простоти ведення бізнесу

· Нестабільність податкового законодавства

· Недосконала й значно витратна система адміністрування податків і зборів, тощо.

Отже, існує проблема щодо покращення адміністрування податків та зборів шляхом створення клімату довіри між органами державної податкової служби та бізнесу, а також створення ефективної системи консультаційного обслуговування платників податків.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про державну податкову службу в Україні». // Відомості Верховної Ради України. ? 1991. ? №12.

2. Проект Закону №8521 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України». // Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№13 - 17.

3. Проект Закону №8638 «Про внесення змін до Податкового кодексу України»

4. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 №2755-VI

5. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 576 c.

6. Податкова політика України: стан, проблеми, перспективи.: монографія / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій / за ред. д.е.н. З.С. Варналія. - К.: Знання України, 2008. - 675 с.

7. Золотько, І.А. Податкова система: Навчальний посібник - К.: КНЕУ, 2005. - 204 с

8. Концепція реформування податкової системи України (Підготовлено робочою групою Секретаріату Президента України у складі: В. Ланового, І. Акімової, М. Альперовича, Д. Боярчука, І. Голоднюк, Дубровського, М. Катеринчука, С. Кисельова, С. Ковалюка, Ляпіної, О. Пасхавера, М. Полудьоного, О. Рогозинського, А. Федоренка) Київ, вересень, 2005 р.

9. Податкове право України: Підручник / За ред. проф. Кучерявенко М.П. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 2010 р. - 400 с.

10. Білик М.Д., Золотько І. А. Податкова система України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2000. - 192 с.

11. Опарін В.М.Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2002. - 240 с.

12. УДК 336.221, д.е.н., професор Воробйов Ю.М, викладач Сітшаєва Л.З.

13. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2009, випуск 16 ч. II - С.П. Годорожа - Принципи побудови податкової системи

14. Державна казначейська служба України - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://treasury.gov.ua

15. Законодавство України - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/

16. Верховна Рада України - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://rada.gov.ua/

17. Національні бібліотека України імені І.В. Вернадського - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

18. Державна податкова служба України - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.sta.gov.ua/

19. Міністерство фінансів України - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/

20. Державна служба статистики України - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Історичні аспекти розвитку податкової системи. Податкова система як основа економічної системи. Актуальні проблеми співвідношення прямих і непрямих податків. Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки.

  курсовая работа [38,8 K], добавлен 16.05.2010

 • Сутність та розвиток податкової системи. Характеристика видів загальнодержавних та місцевих податків та зборів. Податкова служба як складова податкової системи. Розвиток податкової системи, податковий кодекс. Вдосконалення роботи податкової системи.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 23.11.2008

 • Процеси формування податкової системи держави. Трансформація її в контексті формування сучасної економічної моделі України. Аналіз фінансового стану країни. Підвищення зацікавленості фізичних осіб в добровільній сплаті податків, зборів та платежів.

  реферат [12,9 K], добавлен 30.11.2014

 • Податкова система — сукупність податків, зборів та обов'язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів. Основні функції податків. Характеристика акцизу, мита, балансового прибутку. Організація податкової системи України, її проблеми.

  контрольная работа [250,1 K], добавлен 16.03.2011

 • Ознаки, призначення, функції та економічна сутність податків. Структура та принципи побудови податкової системи. Досвід формування податкових систем в ринкових країнах світу. Реформування податкової системи України та оптимізація системи оподаткування.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 10.07.2010

 • Розвиток, становлення податкової системи України, її функціонування та вдосконалення. Підрозділи державної податкової служби. Історія формування податкової системи України. Роль податків у державному регулюванні економіки, їх надходження до бюджету.

  курсовая работа [479,5 K], добавлен 08.01.2016

 • Основні засади формування та аналіз податкової політики в Україні. Передумови виникнення та розвитку податків. Планування податкових надходжень. Вплив податкової політики на рівень податкового навантаження. Шляхи реформування податкової політики держави.

  курсовая работа [378,3 K], добавлен 15.02.2013

 • Знайомство з основними недоліками податкової системи України: відсутність цілісної концепції її побудови; яскраво виражений фіскальний ухил. Аналіз організаційно-економічних аспектів ефективного виявлення напрямів реформування податкової системи України.

  курсовая работа [77,1 K], добавлен 15.10.2013

 • Етапи та особливості становлення податкової системи України, її вплив на розвиток держави. Недоліки та проблеми функціонування податкової системи, напрями удосконалення в контексті прийняття Податкового Кодексу. Огляд податкових пільг у країнах Європи.

  курсовая работа [71,4 K], добавлен 25.11.2011

 • Історичні аспекти розвитку податкової системи. Структура системи оподаткування. Нововведення до податкової системи України. Особливості справляння прямих, непрямих податків. Децентралізація податкових повноважень як головний пріоритет в бюджетній реформі.

  курсовая работа [76,7 K], добавлен 29.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.