Фінансовий стан підприємства ВАТ "Дунайсудоремонт"

Організаційна структура підприємства, його засновники, органи управління. Аналіз фінансового стану підприємства, показників ліквідності та фінансової стійкості. Статутний фонд товариства і розрахунок показників, які впливають на прибуток підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 17.07.2010
Размер файла 93,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

34

Вступ

Мета моєї практичної роботи було акцентувати увагу на фінансовому стані підприємства Відкрите Акціонерне Товариство «Дунайсудоремонт», ознайомитись з організаційною структурою підприємства, засновниками, органами управління, проаналізувати фінансовий стан підприємства, також ознайомитись із статутним фондом товариства і розрахувати усі показники які впливають на прибуток підприємства.

Це підприємство розташоване в місті Ізмаїлі, по сусідству із відомим історичним пам'ятником - колишньої турецької фортецею. Завод має більш ніж піввіковий досвід ремонту, переобладнання і добудови суден різного призначення: від судів па підводних крилах до морських транспортних суден і суден спеціального призначення. Завод має в своєму розпорядженні великими виробничими площами як па суші так і на воді. Наявність спеціалізованих цехів і ділянок, а головне кваліфікованих фахівців дозволяємо здійснювати повний комплекс робіт по ремонту суден різних типів

Процес дослідження передбачає вирішення наступних завдань:

v Обґрунтувати статутний фонд товариства;

v Визначити показники, що визначають ефективність функціонування ВАТ «Дунайсудоремонт»;

v Дослідити порядок розподілу прибутку;

v Проаналізувати обсяг випуску продукції, амортизаційні відрахування, основні фонди ВАТ «Дунайсудоремонт»;

v Вивчити показники фінансової діяльності ВАТ «Дунайсудоремонт», а точніше показник ліквідності, показник фінансової стійкості;

v Зробити повний аналіз фінансового стану ВАТ «Дунайсудоремонт»;

Предметом дослідження являється ремонт та будівництво.

Об'єктом дослідження виступає ВАТ «Дунайсудоремонт» знаходиться за адресою 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Артема 1.

У процесі написання моєї роботи були використані дані з балансу (ф. № 1), звіту про прибутки і збитки (ф. № 2), а також інша інформація про діяльність ВАТ «Дунайсудоремонт».

Розділ I. Загальні відомості про підприємство ВАТ «Дунайсудоремонт»

1.1 Характеристика ВАТ «Дунайсудоремонт»

Відкрите Акціонерне Товариство «Дунайсудоремонт» - українське підприємство, що спеціалізується на обслуговуванні потреб судновласників у ремонті річкових і морських судів.

Підприємство розташоване в місті Ізмаїлі, Завод має в своєму розпорядженні великими виробничими площами як па суші так і на воді. Наявність спеціалізованих цехів і ділянок, а головне кваліфікованих фахівців дозволяємо здійснювати повний комплекс робіт по ремонту суден різних типів.

На сьогоднішній день довжина заводських причалів становить 1000 метрів, які обладнані чотирма портальними кранами, вантажопідйомністю 10 - 32 тонни і системами забезпечення стиснутим повітрям, водою і електроенергією. Підприємство має буксир потужністю 600 л. с. і плав кранами вантажопідйомністю 25 т. та 5 т., а також трьома плавучими доками і елінгом вантажопідйомністю, відповідно. 50 т. 5000 т.. 2500 т. і 500 т. Площа акваторії 13 га. Прохідні глибини 4,5 м. Габарити ремонтованих судів: довжина до 140 метрів; докова вага до 5000 тонн; осада до 4,5 метрів.

Основними принципами роботи ВАТ «Дунайсудоремонт»:

- грамотна кадрова політика;

- прозора система ціноутворення:

- найсуворіше виконання зобов'язань щодо термінів ремонту;

- застосування прогресивних технологій ремонту.

У перелік послуг пропонованих заводом включаються:

- Ремонт, очищення і фарбування корпусів суден;

- Ремонт донно - забортної арматури;

- Ремонт двигунів, суднових пристроїв, механізмів і систем;

- Ремонт і регулювання суднової автоматики радіонавігаційних приладів

- Виготовлення та відновлення гребних залів;

- Відновлення суднових алюмінієвих поршнів;

1.2. Організаційна структура ВАТ «Дунайсудоремонт»

Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України про працю. Наймання, переведення та звільнення працівників. робочий час, та час відпочинку, оплата прані, трудова дисципліна, охорона праці і інші

питання трудових відносин регулюються також Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними нормативними документами. Інтереси трудового колективу у товаристві представляє профсоюзний комітет підприємства або інший уповноважений трудовим колективом орган, права якого визначаються у колективному договорі. Правління Товариства у особі його Голови зобов'язане в установленому порядку укласти з уповноваженим органом трудового колективу колективний договір,

Розмір заробітної плати кожного працівника визначається кінцевими результатами діяльності Товариства та його особистим вкладом у досягнення цих результатів. Мінімальний розмір оплати праці працівників не може бути нижчим від встановленого законодавчими актами України. Максимальний розмір заробітної плати

працівників Товариства не обмежується. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до діючого законодавства.

Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- затверджують проект колективного договору та визначають уповноважений орган для підписання колективного договору від імені трудового колективу;

- вирішують питання самоврядування трудового колективу;

- визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

34

Мал.1. Організаційна структура ВАТ «Дунайсудоремонт».

1.3 Засновники та акціонери ВАТ «Дунайсудоремонт»

Засновниками Товариства є держава в особі Фонду державного майна України та Закрите акціонерне товариство «Дунайсудоремонт». Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути: юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

Акціонери мають право:

подавати до Наглядової ради Товариства кандидатури своїх представників;

брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;

брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати частку прибутку (дивідендів) пропорційно до частки кожного з учасників, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

отримувати інформацію про діяльність Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. Акціонер повинен мати відповідний дозвіл для отримання інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної).

На письмову вимогу акціонерів Товариство зобов'язане не пізніше 10 (десяти) календарних днів після отримання вимоги, надати акціонеру чи його уповноваженому представнику копії документів: бухгалтерських балансів, звітів Товариства про його дальність, відомостей про прибутки та збитки, протоколів загальних зборів акціонерів;

- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії Товариства.

У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства. Акціонери можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством.

Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів Товариства:

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про дальність Товариства:

- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки у межах належних їм акцій.

1.4 Органи управління товариства

Управління Товариством здійснюють:

Вищий орган Товариства - загальні збори акціонерів;

Наглядова рада Товариства;

Виконавчий орган Товариств - правління Товариства;

Ревізійна комісія Товариства.

Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Тсшадиства В період до проведення перших загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами Вищим органом Товариства є засновники в особі ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ та ВАТ «Дунайсудоремонт».

Правомочність загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень,

порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

До компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відносяться:

а) визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства і затвердження щорічних планів та звітів про їх виконання;

б) затвердження Статуту Товариства та внесення до нього змін, у тому числі щодо зміни розміру статутного фонду (капіталу) Товариства;

в) обрання та відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства;

г) утворення та відкликання виконавчого органу - правління Товариства, обрання та відкликання його керівника - голови правління;

д) обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Товариства;

е) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу Прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

є) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

ж) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

внесення змін до Статуту Товариства;

припинення діяльності Товариства;

створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та положень.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори акціонерів скликають у разі неплатоспроможності Товариства на письмову вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, у будь-який час і з будь-якого приводу, а також на вимогу Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії. Якщо протягом 20 (двадцяти) календарних днів Виконавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги, акціонери, які володіють у сукупності більш як, 10 відсотками голосів, мають право самі скликати збори відповідно до вимог чинного законодавства України. Реєстратор на вимогу цих акціонерів повинен надати їм реєстр акціонерів. Витрати, які понесли акціонери для забезпечення скликання та проведення загальних зборів акціонерів, відшкодовуються їм за рахунок Товариства.

Розділ 2. Аналіз фінансового стану ВАТ «Дунайсудоремонт»

2.1 Статутний фонд товариства ВАТ «Дунайсудоремонт».

Статутний фонд (капітал) Товариства ВАТ "ДСР" становить 44 481 900 (сорок чотири мільйона чотириста вісімдесят одну тисячу дев'ятсот) гривень. Фонд державного майна України, як засновник з боку держави, вносить до статутного фонду (капіталу) державну частку майна на суму 39 109 800 (тридцять дев'ять мільйонів сто дев'ять тисяч вісімсот) гривень.

Орендар ВАТ «Дунайсудоремонт» вносить як засновник до статутного фонду (капіталу) Товариства майно на суму 5 372 100 (п'ять мільйонів триста сімдесят дві тисячі сто) гривень. Статутний фонд (капітал) Товариства поділений на 44 481 900 (сорок чотири чотириста вісімдесят одну тисячу дев'ятсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна. Фонд державного майна України, як засновник з боку держави, у статутному фонді (капіталі) Товариства має 39 109 800 (тридцять дев'ять мільйонів сто дев'ять тисяч вісімсот) штук акцій та проводить приватизацію у відповідності зі статтею 17 Закону України «Про приватизацію державного майна шляхом продажу належних державі акцій відкритого акціонерного товариства, заснованого особі ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ та ВАТ «Дунайсудоремонт» згідно з планом приватизації державного майна Цілісного майнового комплексу державного підприємства «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД».

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду (капіталу). Розмір статутного фонду (капіталу), може бути збільшений в порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України шляхом:

випуску нових акцій;

збільшення номінальної вартості акцій.

Рішення про збільшення статутного фонду (капіталу) приймається Вищим органом Товариства.

Розмір статутного фонду (капіталу) може бути зменшений шляхом:

ь зменшення номінальної вартості випущених акцій;

ь зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Рішенням акціонерного товариства про зменшення розміру статутного фонду (капіталу) акції, не подані для анулювання, визнаються недійсними, але не раніш як через шість місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів передбаченим статутом способом. Акціонерне товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із змінами статутного фонду (капіталу). Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного фонду (капіталу). Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного фонду (капіталу) та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного фонду (капіталу), встановленого законом. Товариство підлягає ліквідації. Рішення про зміну розміру статутного фонду (капіталу) Товариства набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру. При додаткових емісіях акцій Товариства акції повинні бути оплачені у повному об.:язі у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до Статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного фонду (капіталу) Товариства. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений термін для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного фонду (капіталу), здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного фонду (капіталу) Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

2.2 Порядок розподілу прибутків та покриття збитків

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витратна оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші

платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України (ч.5 ст.11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності»).

Порядок створення та використання фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються наглядовою радою.

Товариство створює:

резервний (страховий) фонд;

фонд сплати дивідендів;

інші фонди.

Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного фонду (капіталу) Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5 (п'яти) відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Рішення про використання коштів фонду приймається Вищим органом Товариства.

Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується Вищим органом Товариства за поданням виконавчого органу Товариства. Кошти з фонду виплати дивідендів сплачуються акціонерам пропорційно до загальної кількості належних їм акцій. Сплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року протягом 30 календарних днів з моменту прийняття рішення Вищим органом Товариства.

Розділ 3. Практична частина

3.1 Обсяг випуску продукції ВАТ «Дунайсудоремонт» за рік.

Обсяг виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але по мірі насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає об'єм продажу, а навпаки, можливий об'єм продажу є основою розробки виробничої програми. Підприємство повинно виробляти тільки ті товари і в такому об'ємі, які воно може реально реалізувати. Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якостей безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має важливе значення.

Його основні задачі:

Ш оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва;

Ш визначення впливу чинників на зміну величини цих показників;

Ш виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;

Ш розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

34

Мал. 1. Об'єкти аналізу обсягу виробництва продукції.

Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, завдяки балансу підприємства та інших форм можна визначити об'єм випуску продукції, та інші показники які впливають на формування прибутку.

Загальна величина прибутку підприємства (валовий прибуток) має ті ж джерела, що і доход, тобто вона включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) матеріальних цінностей і майна, позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації є основною складовою загального прибутку. Він обчислюється як різниця між обсягом реалізованої продукції (без врахування податку) та її повною собівартістю.

де П.р. - прибуток від реалізованої продукції;

Q р.п. - обсяг реалізованої продукції;

С - повна собівартість реалізованої продукції.

З цієї формули можна обчислити обсяг реалізованої продукції за певний період.

Визначимо обсяг реалізованої продукції на початок і на кінець періоду (форма №2).

22 567 + 17 330 = 39 897

= 4 750 + 3 286 = 8 036

Таким чином з отриманих даних ми бачимо, що з 2008 року по 2009 рік обсяг виробляємо продукції виріс, за рахунок того що в експлуатацію було введено більше технічного обладнання, деяке обладнання було удосконалено.

Під час проходження практики я з'ясувала що фінансовий відділ контролює виконання реалізації готової продукції, а також слідкує, щоб відповідні відділи своєчасно розглядали претензії покупців та причини, які примусили їх відмовитись від оплати рахунків за надану продукцію і надані послуги.

Таблиця 1.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2009

12

31

за ЄДРПОУ

35855645

за КОАТУУ

5110600000

за КОПФГ

0

за СПОДУ

0

за КВЕД

35.11.0

Контрольна сума

Підприємство

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Територія ОДЕСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління Не визначено

Вид економічної діяльності Будування та ремонт суден

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 68607, ОДЕСЬКА обл., ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ р-н, м. Ізмаїл, Артема, б.1

БАЛАНС

На 31 грудня 2009 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

6'872

6382

первісна вартість

011

6'873

6'873

накопичена амортизація

012

(1)

(491)

Незавершене будівництво

020

992

451

Основні засоби: залишкова вартість

030

35'223

35'256

первісна вартість

031

36'660

39'765

знос

032

(1'437)

(4'509)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

25

25

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Гудвіл при консолідації

075

-

-

Усього за розділом І

080

43'432

42'114

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

1'417

1'346

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

2'082

876

Готова продукція

130

12

12

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

і

чиста реалізаційна вартість

160

1'429

4'083

первісна вартість

161

1'429

4'083

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

-

782

за виданими авансами

180

517

5'068

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті

230

15

3

у т.ч. в касі

231

-

-

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

116

3

Усього за розділом ІІ

260

5'588

12'173

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

2

2

ІV. Необоротні активи та груші вибуття

275

-

-

Баланс

280

48'702

54'289

П а с и в

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

44'482

44'482

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

581

553

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(7)

(20)

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Накопичена курсова різниця

375

-

-

Усього за розділом І

380

45'056

45'015

Частка меншості

385

-

-

II. Забезпечення наступних витрат і платежі

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

415

-

-

416

-

-

417

-

-

418

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом ІІ

430

-

-

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

ІНШІ довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1'667

-

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

1'514

8'812

з бюджетом

550

54

100

3 позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

96

117

з оплати праці

580

288

245

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

інші поточні зобов'язання

610

27

-

Усього за розділом IV

620

3'646

9'274

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

48'702

54'289

Таблиця 2.

Підприємство

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Територія ОДЕСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління Не визначено

Вид економічної діяльності Будування та ремонт суден

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 68607, ОДЕСЬКА обл., ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ р-н, м. Ізмаїл, Артема, б.1

Звіт про фінансові результати

за рік 2009 р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

І.Фінансові результати

Найменування показника

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

22'567

4'750

Податок на додану вартість

015

1'864

792

Акцизний збір

020

-

-

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

20'703

3'958

Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)

040

17'330

3'286

Валовий прибуток:

050

3373

672

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

2373

681

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

-

-

Адміністративні витрати

070

3790

873

Витрати на збут

080

-

-

Інші операційні витрати

090

1921

487

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

100

35

-

збиток

105

-

7

Дохід від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

-

-

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

170

35

-

збиток

175

-

7

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

-

-

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

48

-

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток

190

-

-

збиток

195

13

7

Надзвичайні доходи:

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Частки меншості

215

-

-

Чистий прибуток:

220

-

-

збиток

225

13

7

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-

3.2 Основні фонди: фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність ВАТ «Дунайсудоремонт»

Результатом кращого використання основних фондів є, насамперед, збільшення обсягу виробництва. Узагальнюючий показник ефективності основних фондів базується на принципі порівняння виробничої продукції з усією сукупністю застосованих при її виробництві основних фондів. Це показник випуску продукції, що припадає на 1 гривню вартості основних фондів, - фондовіддача. Для розрахунку величини фондовіддачі використовується формула:

Фвід = /Ф,

де П - обсяг товарної або валової, чи реалізованої продукції, грн.;

Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн.

Натуральні показники фондовіддачі поряд із вартісними застосовуються в електроенергетичній, металургійній і деяких галузях добувної промисловості. Наприклад, у чорній металургії таким показником є виплавка чавуну або сталі на 1 грн. основних виробничих фондів відповідно доменного або сталеплавильного цеху.

Фондомісткість продукції - величина, обернена фондовіддачі. Вона показує частку вартості основних фондів, що припадає на кожну гривню продукції, що випускається:

Фм = Ф /

Якщо фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, то фондомісткість - до зниження.

Фондоозброєність Фо характеризує ступінь технічної оснащеності праці. Визначається вона розподілом вартості основних фондів Вф на середньоспискову чисельність працівників у найбільшу зміну Чзм:

Фо = Вф / Чзм.

Таблиця

Розрахунок основних показників використання основних фондів на ВАТ «Дунайсудоремонт» у період з 2008 по 2009 рр.

Показники

Одиниці виміру

Роки

2008

2009

Загальний обсяг промислової продукції у фактично діючих цінах

млн.грн.

8 036

39 897

Промислово-виробничі ОФ на кінець року

млн.грн.

38 460,7

39 765

Середньорічна кількість промислово-виробничого персоналу

тис.чол.

350

350

Ф від. = / Ф

Ф2008= 8 036 / 38 460,7 = 0,21;

Ф2009= 39 897 / 39 765 =1,003;

Фм = Ф/П

Фм 2008 = 38 460,7 / 8 036 = 4,8;

Фм 2009 = 39 765 / 39 897 =0,99;

Фо = Вф / Чзм

Фо 2008= 38 460,7 / 350 = 109,9 тис.грн/чол.;

Фо 2009 = 39 765 / 350 = 113,6 тис.грн/чол.;

З отриманих результатів видно, що за термін з 2008 до 2009 року фондовіддача та фондоозброєність постійно зростали, фондомісткість, відповідно, падала. Отримана динаміка обчислених показників свідчить про високу ефективність використання основних фондів, яка, відповідно, впливає на зростання обсягу продукції.

3.3 Амортизація основних фондів

Амортизація в промисловості - це планове погашення вартості основних фондів (у міру їхнього зносу) шляхом її перенесення на виготовлену продукцію. Вона виконує наступні основні завдання:

1) дозволяє визначити сукупні суспільні витрати виробництва. У цій ролі амортизація необхідна для обчислення обсягу і динаміки національного доходу в країні;

2) характеризує в узагальненій формі ступінь зносу основних фондів, що необхідно для планування процесу їхнього відтворення;

3) створює грошовий фонд для заміни засобів праці, що зносилися, і їхнього капітального ремонту.

Звідси очевидно, що амортизація спрямована як у минуле (завдяки їй обчислюється собівартість продукції і ступінь зносу основних фондів), так і в майбутнє (створює фонд відшкодування). Перша її сторона розрахункова, пасивна, а друга-активна, що впливає на процес відтворення технічної бази.

Основні фонди підлягають розподілу за такими групами:

Група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, у тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування) норма амортизації за квартал 8%;

Група 2 - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та пристосування до них норма амортизації за квартал 40%;

Група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4 норма амортизації за квартал 24%;

Група 4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з ними засоби зчитування або друкування інформації, інші інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів) норма амортизації за квартал 60%.

3.3 Показники фінансового стану ВАТ «Дунайсудоремонт»

3.3.1 Прибуток ВАТ «Дунайсудоремонт»

Прибуток - це та частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства.

Ріст прибутку будує базу для самостійного фінансування, розширення виробництва, рішення проблем соціальних та трудових конфліктів. За рахунок прибутку виконується також частина обов'язків підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами і організаціями.

Загальна величина прибутку підприємства (валовий прибуток) має ті ж джерела, що і доход, тобто вона включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) матеріальних цінностей і майна, позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації є основною складовою загального прибутку. Він обчислюється як різниця між обсягом реалізованої продукції (без врахування податку) та її повною собівартістю.

Чистий прибуток від реалізації продукції (послуг), можна побачити з таблиці 2 «Звітність про фінансові результати» становить 20 703 грн. Він вираховується як дохід від реалізації продукції (послуг) віднімаємо податок на додану вартість (22 567 - 1 864) за звітний період. Таким чином якщо ми розглянемо основні фінансові показники діяльності ВАТ «Дунайсудоремонт» у 2008-2009 роках надані у таблиці 3, ми зможемо охарактеризувати фінансовий стан даного товариства.

Таблиця 3

Основні фінансові показники діяльності ВАТ «Дунайсудоремонт».

за період 2008-2009 роки (т.грн.)

Показник

Рік

2009

2008

1

2

3

1. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням державного регулювання цін, ПДВ та акцизного збору, грн.

20 703

3 958

2. Балансовий прибуток (збиток), грн.

3 373

672

3. Всього по активах балансу, грн.

48 702

54 289

4. Всього зобов'язань, грн.

3 646

9 274

5. Статутний фонд, грн.

44 482

44482

6. Нерозподілений прибуток, грн.

7

20

Отже за даними наведеними у таблиці маємо, що доход ВАТ «Дунайсудоремонт» у 2009 році складає 20 703 гривень, що більше ніж у 2008 році на 16 745 гривень. Балансовий прибуток даного товариства складає у 2008 році 672 гривень, а у звітному 2009 році зафіксований прибуток у рорзмірі 3 373 гривень.

Отже, як висновок, можна сказати, що товариство у 2009 році в порівнянні з 2008 роком спрацювало краще.

3.3.2 Рентабельність підприємства ВАТ «Дунайсудоремонт»

Основні показники рентабельності:

· Рентабельність продукції;

· Рентабельність активів;

· Рентабельність текучих активів;

· Рентабельність власного акціонерного капіталу.

1. Рентабельність продукції (витрати) (Рпр) визначається відношенням прибутку від реалізації продукту від реалізації продукції (Пр) до повної собівартості реалізації продукції (С):

З форми №1 і №2 беремо дані. Цей показник нам вказує на те, що вихід прибутку в процесі реалізації продукції на одиницю витрат в основній діяльності підприємства становить 119,46 т. грн.

2. Рентабельність продаж (Рп-ж) визначається як відношення прибутку від реалізації (Пр) до виручки від реалізації без податків, включаємих в ціну продукції (В):

Рентабельність продаж показує на те, що доходність основної діяльності підприємства становить 91,74 т.грн. Цей показник використовується для контролю над взаємозв'язком між цінами, кількості реалізує мого товару, витрат виробництва і реалізації продукції.

3. Рентабельність активів (Ра) визначається як відношення прибутку (балансової чи чистої) (Пб або Пч) до середньої величини активів за якийсь період (Аср):

Цей показник становить 42,51 т. грн. і служить для визначення ефективності використання капіталу, оскільки дає загальну оцінку доходності вкладеного в виробництво капіталу, як власного так і заємного.

Чим менше доля прибутку в ціні, тим більше повинна бути швидкість обороту, щоб рентабельність вкладень в підприємство була достатньою. І навпаки, чим нижче швидкість обороту, тим більше повинна бути доля прибутку в ціні товару.

4. Рентабельність поточних активів (Рпа) уявляє собою відношення чистого прибутку підприємства (Пч) до середньої величини поточних активів (оборотних коштів) підприємства (Ат.ср):

Величина прибутку, отриману з кожної гривні що вкладена у поточні активи становить 370,49 т. грн.

5. Рентабельність власного акціонерного капіталу (Рак) визначається як відношення чистого прибутку (Пч) до середньої величини власного капіталу підприємства (Кс) за якийсь період:

Ступінь привабливості об'єкта для вкладень коштів акціонерів становить 45,95 т. грн., це ефективність використання власних коштів акціонерів, величину прибутку, отриману на кожну гривню вкладень акціонерів в підприємство і залишаючи в розпорядку підприємства. Значення цього показника відбиває ступінь привабливості об'єкта для вкладень коштів акціонерів. Чим вище цей показник, тим більше прибутку приходиться на одну акцію, тим вище потенційні дивіденди.

3.3.3 Показники фінансової стійкості

За даними бухгалтерського балансу (таблиця 1) розрахувати і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства:

основного коефіцієнта фінансової стійкості;

Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства.

Для визначення фінансової стійкості підприємства вираховують коефіцієнт фінансової стійкості (К.ф.с.), який характеризує співвідношення власних та позикових коштів.

(1)

Для нашого підприємства:

Висновок: Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел. Нормативне значення цього коефіцієнта повинно бути більшим 1, що свідчить про збільшення виручки, збільшення прибутку. А тому коефіцієнт фінансової стійкості ВАТ «Дунайсудоремонт» на початку року складає 12,36 т. грн., що дуже добре для підприємства тому, що збільшувалась виручка, але на кінець періоду показник став значно меншим, та все одно свідчив про збільшення виручки в декілька разів від потрібної. Такий скачок с початку періоду і на кінець може свідчити про те, що в продовж року поступово зменшувався обсяг виробництва, або надання послуг.

Аналіз ліквідності підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно.

В процесі аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства необхідно розрахувати наступні показники:

- коефіцієнт абсолютної ліквідності,

- проміжний коефіцієнт ліквідності,

- загальний коефіцієнт ліквідності,

- коефіцієнт відновлення платоспроможності,

- коефіцієнт втрати платоспроможності.

1.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який розраховується за формулою:

(2)

У формулі я використовувала:

· коефіцієнт абсолютної ліквідності,

· грошові кошти,

· короткострокові фінансові вкладення,

· поточні зобов'язання

У Положенні № 323 як орієнтовне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності наведене його теоретичне значення, яке має бути не меншим 0,2--0,25.

1.2. Проміжний коефіцієнт ліквідності визначається за формулою:

(3)

У формулі я використовувала:

· проміжний коефіцієнт ліквідності,

· поточні фінансові інвестиції,

· дебіторська заборгованість, термін оплати якої не настав,

· готова продукція.

Дуже добре, коли Кр.п. дорівнює 1, але в дійсності такого досягти важко. Тому цілком достатньо для Кр.п. значення 0,8-0,9.

1.3. Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної ліквідності) дає загальну оцінку платоспроможності підприємства.

Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань.

Загальний коефіцієнт ліквідності, що розраховується за формулою:

У формулі я використовувала:

· оборотні активи;

· витрати майбутніх періодів;

· поточні зобов'язання;

· доход майбутніх періодів.

В країнах з перехідною економікою значення цього коефіцієнта повинно бути в межах 0,2 - 0,35. Досягти величини показника вище 0,35 не є необхідністю, так як надлишок грошових коштів свідчить про неефективність їх використання.

Таблиця

Аналіз ліквідності підприємства

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Абсолютне відхилення

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,004

0,0003

-0,0037

2.Проміжний коефіцієнт ліквідності

2,5

1,4

-1,1

3.Загальний коефіцієнт ліквідності

1,5

1,3

-0,2

В таблиці я представила аналіз ліквідності підприємства. Так, на початок року коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнював 0,004, а на кінець року 0,0003. Отриманий результат свідчить про фінансовий стан підприємства, тому що його результат менше оптимальної межі.

Проміжний коефіцієнт ліквідності на початок року дорівнював 2,5, а на кінець періоду 1,4, загальний коефіцієнт ліквідності на початок року становив 1,5, а на кінець року 1,3. Як видно з таблиці усі ці показники на кінець року зменшились, що свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.


Подобные документы

 • Дослідження фінансового стану підприємства, як економічної категорії та об’єкту управління. Майновий стан підприємства та методика його оцінки. Аналіз показників ліквідності, платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства, оцінка ділової активності.

  дипломная работа [296,3 K], добавлен 16.08.2010

 • Сутність і умови фінансової стійкості підприємства, принципи управління нею на сучасному ринку. Загальна оцінка фінансового стану підприємства, аналіз показників. Напрямки удосконалення управління фінансової стійкості підприємства, що вивчається.

  дипломная работа [481,6 K], добавлен 26.08.2014

 • Концепції теорії формування та використання прибутку підприємств. Дані для розрахунку показників фінансового стану підприємства в програмі Project Expert. Стратегічна карта поліпшення фінансового стану підприємства. Аналіз ліквідності і рентабельності.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 31.05.2014

 • Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

  лекция [122,8 K], добавлен 15.11.2008

 • Характеристика галузі діяльності підприємства, його майна і джерел коштів. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості підприємства. Пропозиції щодо зниження собівартості продукції і зростання прибутку для покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [176,9 K], добавлен 25.10.2011

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Визначення фінансового стану підприємства та його оцінка. Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об’єкт управління. Майновий стан підприємства та методика його оцінки. Аналіз та оцінка показників фінансового стану УМГ "Прикарпаттрансгаз".

  дипломная работа [316,0 K], добавлен 26.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.