Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

Дослідження фінансового стану підприємства, як економічної категорії та об’єкту управління. Майновий стан підприємства та методика його оцінки. Аналіз показників ліквідності, платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства, оцінка ділової активності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 16.08.2010
Размер файла 296,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Рис. 2.12. Динаміка показників концентрації залученого капіталу УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Рис. 2.13. Динаміка показників Коефіцієнт забезпеченості запасів УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Рис. 2.14 Динаміка показників маневреності власних коштів УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

На графічному відображенні динаміки показників фінансової стійкості УМГ „Прикарпаттрансгаз” можна побачити станом на 2007 рік - тенденцію зниження коефіцієнтів фінансової залежності, концентрації залученого капіталу, маневреності власних коштів, але інша ситуація спостерігається у 2008 році, а саме: збільшуються всі перераховані показники.

В цілому фінансовий стан підприємства потребує оздоровлення, так як рівень забезпеченості підприємства власними коштами за результатами проведеного аналізу є дуже низьким та підприємство залучає велику кількість позикових коштів для здійснення своєї діяльності.

2.5 Оцінка ділової активності

Ділова активність -- це комплексна характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності підприємства, а тому визначається системою таких критеріїв, як місце підприємства на ринку конкретних товарів, географія ділових відносин, репутація підприємства як партнера, активність іноваційно-інвестиційної діяльності, конкурентоспроможність. Таким чином, ділова активність може характеризуватись динамікою показників ефективності виробничо-господарської діяльності в цілому. Позитивна динаміка цих показників сприятиме зміцненню фінансового стану підприємства.

Оцінка ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Оцінка здійснюється за допомогою коефіцієнтів оборотності.

Коефіцієнти оборотності - система показників фінансової активності підприємства, яка характеризує наскільки швидко сформований капітал обертається в процесі його господарської діяльності.

Для оцінки ділової активності „Прикарпаттрансгаз” проведемо розрахунки показників ділової активності за 2006-2008 роки, використавши для цього дані річних фінансових звітів. (Табл.2.12)

Коефіцієнт обігу активів за три звітних періоду збільшився з 1,27 до 2,15. Тривалість одного обороту цих активів на початок 2006 року була 287 діб. За 2007 рік тривалість обороту зменшилась на 36 діб, а за 2008 рік на 82 доби. На кінець 2008 року стала дорівнювати 170 діб.

Таблиця 2.12 Показники оборотності активів та фінансових ресурсів УМГ „Прикарпаттрансгазза 2006-2008 роки

Назва показника

2006 рік

2007 рік

2008 рік

1. Коефіцієнт оборотності активів

1,27

1,45

2,15

2. Період оборотності активів

287,40

251,72

169,77

3. Коефіцієнт оборотності запасів (обороти)

5,17

6,22

7,55

4. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

1,53

1,87

1,95

5. Середній період обороту дебіторської заборгованості

70,60

58,68

48,34

6. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

12,54

14,26

15,18

7. Період оборотності кредиторської заборгованості

29,11

25,60

109,6

8. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

0,52

0,58

0,44

9. Фондовіддача

1,38

1,36

1,41

Тривалість обороту загального капіталу залежить від його органічної будови - співвідношення основного та оборотного капіталу. Чим більша частка основного капіталу в загальній величині, тим повільніше він обертається, та навпаки, за умов збільшення питомої ваги оборотних активів прискорюється загальне обертання капіталу. Тобто за звітний період 2006 року повний цикл виробництва та обігу підприємства дорівнював 1,27 раз або 287 діб на один цикл. За рахунок збільшення цих коефіцієнтів повний цикл виробництва та обігу став 2,15 раз або 170 діб на один цикл. Економічний ефект в результаті прискорення обертання виражається у відносному вивільненні коштів з обороту, а також у збільшенні суми прибутку. Однак, слід мати на увазі, що показник обіговості активів буде тим вище, чим швидше будуть зношені основні засоби підприємства.

Аналіз ефективності використання капіталу підприємства показав, що середній термін обігу кредиторської заборгованості на кінець 2006 року складав 29 діб. За наступний період спостерігається зменшення цього показника на 4 доби, а за 2008 рік збільшення на 10 діб. Тобто на кінець 2008 року середній термін обігу кредиторської заборгованості став дорівнювати 15 діб і це означає, що підприємство за 15 діб оплачує виставлені йому рахунки. Ці зміни привели до збільшення в динаміці коефіцієнта обігу кредиторської заборгованості з 12,54 до 24,05. На кінець 2008 року підприємство зробило 24,05 обороти, щоб сплатити кредиторські рахунки по господарським операціям. Тобто зростання у динаміці коефіцієнта обігу кредиторської заборгованості свідчить про підвищення швидкості сплати заборгованості підприємства.

Коефіцієнт обігу дебіторської заборгованості за 2006-2008 звітних періоду збільшився з 5,17 до 7,55. Період погашення цих активів на початок 2006 року був 71 день. За 2007 рік тривалість обороту зменшилась на 13 діб, а за 2008 рік на 10 діб. На кінець 2008 року стала дорівнювати 48 діб. Тобто на кінець 2008 року підприємству потрібно зробити 7,55 оборотів (тривалість одного обороту 48 діб), щоб сплатити в повному обсязі свої зобов'язання. Зростання у динаміці коефіцієнту обігу поточних зобов'язання є позитивним моментом, бо свідчить про покращення стану розрахунків з кредиторами підприємства.

Випереджальне зменшення залишків оборотних активів проти зменшення чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) характеризує відносне зниження фондовіддачі та збільшення фондомісткості. На кінець 2007 року фондовіддача зменшилась на 0,02, а фондомісткість збільшилась на відповідну величину. Низький рівень фондовіддачі свідчить або про недостатній рівень реалізації або про високий рівень вкладень в основні засоби. Але на кінець 2008 року спостерігається збільшення (зменшення) цих показників на 0,05. За рахунок збільшення фондовіддачі відбувається зменшення витрат реалізованої продукції.

На графічному відображенні динаміки деяких показників ділової активності УМГ „Прикарпаттрансгаз” можна побачити (рис. 2.13-2.17): - тенденцію збільшення коефіцієнтів оборотності активів, оборотності кредиторської заборгованості, оборотності запасів, концентрації залученого капіталу.

Рис. 2.13. Динаміка показників оборотності активів УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Рис. 2.14. Динаміка показників оборотності запасів УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Рис. 2.15 Динаміка показників оборотності дебіторської заборгованості УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Рис. 2.16. Динаміка показників оборотності кредиторської заборгованості УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Рис. 2.17. Динаміка показників фондовіддачі УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Аналіз ділової активності свідчить, що на підприємстві відбуваються протягом аналізуємого періоду позитивні тенденції. Збільшується коефіцієнт оборотності активів за рахунок збільшення оборотності запасів та дебіторської заборгованості. Все це призвело до зменшення тривалості оборотних коштів і до збільшення прибутку підприємства.

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ УМГ „ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ”

3.1 Напрямки і резерви покращення фінансового стану підприємства

Покращення фінансового стану підприємства можна досягти завдяки збільшення його прибутку. Збільшувати прибуток можна за допомогою багатьох факторів. Наприклад, можна збільшити ціну на продукцію, надані послуги, виконану роботу. Проте цей варіант не зажди доцільний, оскільки в умовах пануючого кризового стану економіки країни, підприємства не мають достатньо грошових коштів, щоб заплатити ще більшу суму за послуги, роботу, товари.

Отже, резерви зростання прибутку - це кількісні можливості збільшення прибутку завдяки:

- збільшенню обсягу реалізації продукції;

- зменшенню витрат на виробництво і реалізацію продукції: усунення перевитрат по сировині і матеріалах, усунення понадпланових відходів, усунення невиправданих і непродуктивних витрат у складі цехових і загально-виробничих витрат, а також у складі витрат на утримання і експлуатацію устаткування, усунення втрат від браку;

- постійному зниженню позареалізаційних збитків.

Ще одним напрямом у пошуку резервів зростання прибутку є аналіз використання ресурсів підприємства, собівартості виготовленої продукції. Зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції - основний резерв збільшення прибутку підприємства. Враховуючи специфіку виробництва досліджуваного підприємства суттєво зменшити витрати на виробництво можна завдяки технічним і технологічним заходам.

Фактична собівартість виконаних робіт у 2007 році склала 582085,4 тис. грн., що на 20029,2 тис. грн. (або 23%) більше чим в 2006 році - 562056,2 тис. грн., а в 2008 році зменшилась на 937,7 і склала 572705,7 тис. грн.

Кошторис витрат на виробництво УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2006-2008 роки представлений у таблиці 3.1

Таблиця 3.1 Кошторис витрат на виробництво УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2006-2008 рр.

Сума,

тис.грн

Питома

вага

Питома

вага

у

собівар

тості

в

обсязі

робіт

2006 р

2007 р

2008 р

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Матеріальні витрати

165345,7

270190,3

212312,2

51,0

49,5

47,5

41,8

41,8

47,1

Енергоносії

1566,1

1198,1

1013,1

4,7

4,7

6,0

5,3

5,3

4,3

Заробітна плата

10659,3

15701,3

14540,2

15,3

15,0

15,9

13,8

13,8

14,1

Відрахування на соціальні заходи

6475,0

9882,4

10712,0

5,9

5,9

5,9

5,2

5,2

5,5

Амортизаційні відрахування

8266,5

11905,6

12240,2

3,1

3,8

4,0

3,5

4,1

2,8

Інші

134636,7

134636,7

175315,6

11,4

6,6

6,5

5,7

5,7

10,5

Податки

29993,4

13533,8

12846,8

0,7

1,0

1,0

0,8

0,7

0,7

Разом виробнича собівартість

20004,3

20004,3

20004,3

92,1

86,5

86,5

76,1

80,1

85,0

Адміністративні витрати

38963,8

58368,4

20250,1

7,9

13,5

12,5

11,9

11,9

7,3

Разом повна собівартість

572705,7

582085,4

58368,4

100

100

100

88,0

90,0

92,3

Прибуток

73581,8

970496,4

820125,2

12,0

9,5

7,7

Обсяг робіт

19358,7

20657,1

23513,1

100

100

100

Питома вага витрат, що входять у повну собівартість УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2006-2008 роки представлено в таблиці 3.2

Таблиця 3.2 Питома вага витрат, що входять у повну собівартість УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2006-2008 роки

№ п/п

Статті витрат

2006 рік

2007

рік

2008

рік

Відхилення

+,-

%

%

%

%

1.

Матеріальні витрати

47,3

49,5

51,0

2,2

1,5

2.

Енергоносії

6,0

4,7

4,7

-1,3

0

3.

Зарплата з нарахуваннями

25,8

20,9

21,2

-4,9

0,3

4.

Амортизаційні відрахування

4,0

3,8

3,1

-0,2

- 0,7

5.

податки

1,0

1,0

0,7

0

-0,3

6.

Інші витрати

6,5

6,6

11,4

-0,1

4,8

Графічно структуру витрат зображено на рисунку 3.1

Рис 3.1 Структура витрат підприємства УМГ „Прикарпаттрансгаз”

Витрати на 1 гривню виконаного обсягу робіт у 2007 році склали 90 коп., в 2006 році вони рівнялися 88 коп., тобто збільшилися на 4 коп, а у 2008 році - 92 коп., ще зросли на 2 коп.

Збільшення відбулося:

- по матеріальних витратах - на 3 коп.

- по іншим витратах - на 5 коп.

Знизилися витрати:

- по енергоносіях - на 2 коп.

- по амортизаційних відрахуваннях - на 1 коп.

- по адміністративних витратах - на 5 коп.

Збільшення матеріальних витрат викликано ростом цін на основні матеріали.

Зниження витрат по енергоносіях пов'язане з тим, що у всіх ЕРП установлені лічильники з обліку енергоносіїв, а також посилений контроль з їх використання.

Протягом 2008 року мало місце збільшення тарифів на споживання енергоносіїв. У порівнянні з 2007 роком середня ціна на споживані енергоносії зросла: тепло - на 48,3%, електроенергія - на 38,5%, природний газ - 17,5%, вода питна - 16,8%, комунальні стоки - 16,4%.

Загалом по „Прикарпаттрансгаз” витрати на енергоносії у звітному році збільшилися на 311,6 тис. грн. (або 29,8%) і склали 1357,5 тис. грн. По видах енергоносіїв:

· електроенергія - 1071,4 тис. грн., збільшення на 254,2 тис. грн. (31,1%);

· тепло - 174,4 тис. грн., збільшення на 30,8 тис. грн. (21,5%);

· природний газ - 34,8 тис. грн., збільшення на 6,8 тис. грн. (24,3%);

· вода питна - 30,2 тис. грн., збільшення на 9,1 тис. грн. (43,1%);

· комунальні стоки - 33,7 тис. грн., збільшення на 9,8 тис. грн. (41,0%);

· стиснене повітря - 13 тис. грн., збільшення на 0,8 тис. грн. (6,6%).

Найбільше збільшення спостерігається по споживанню електроенергії й тепла.

Для зниження собівартості продукції проведені заходи щодо економії енергоресурсів всіма цехами УМГ „Прикарпаттрансгаз” Загальна економія енергоресурсів по УМГ „Прикарпаттрансгаз” склала 36,1 тис. грн.

Збільшення вартості енергоресурсів відбулося за рахунок збільшення тарифів на питну воду, стоки, теплову енергію й природний газ.

Щомісяця виставляються ліміти на споживання енергоресурсів структурними підрозділами, які прикріпленні до конкретно виконуємої програми й номенклатури.

Також необхідно знизити витрати на сировину і матеріали, які використовуються для ремонтів обладнання; направити на освоєння нових, більш економних та енергозберігаючих видів ремонту роботу конструкторсько-технічного відділу УМГ „Прикарпаттрансгаз” .

Якщо прибуток розрахований на гривню продукції, сума резерву її зростання за рахунок збільшення об'єму реалізації визначається за формулою:

, (3.1)

де - потенційно можливе збільшення об'єму реалізованої продукції, грн.;

- фактичний прибуток від реалізації, грн.;

- фактичний об'єм реалізованої продукції, грн..

Розрахунок можливого об'єму робіт, встановленого за результатами маркетингових досліджень відповідними органами підприємства з урахуванням існуючого темпу приросту та можливостей підприємства дозволив спрогнозувати збільшення доходу УМГ „Прикарпаттрансгаз” на 15% в наступному році.

Розрахуємо резерв збільшення прибутку за рахунок збільшення об'єму реалізації робіт УМГ „Прикарпаттрансгаз” за формулою (3.2).

,

Як показують дані таблиці 3.2, існують резерви зниження собівартості продукції за рахунок зменшення матеріальних затрат, зарплати з нарахуваннями та інших операційних витрат. Всі перелічені показники затрат на 1 грн. товарної продукції збільшились порівняно з попереднім періодом, і являють собою негативні відхилення від досягнутих у попередньому періоді, які можна розглядати як потенційно можливі.

Можливе зниження витрат на гривню товарної продукції дорівнює - 0,015 грн

Витрати на гривню товарної продукції в 2008 році склали 0,92 грн., зниження цієї суми на 0,015 грн. дозволить збільшити суму прибутку. Розрахуємо резерв збільшення суми прибутку:

А це у свою чергу підвищить рентабельність продажів.

Фактична рентабельність продажів у 2008 році склала:

Можлива рентабельність продажів при зниженні на 0,015 грн. витрат на 1 гривню продукції складе:

Узагальнимо всі виявлені резерви зростання прибутку в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 Загальні резерви збільшення суми прибутку УМГ „Прикарпаттрансгаз”

Джерело резервів

Резерв збільшення прибутку, грн.

Збільшення об'єму продажів

188244,28

Зниження собівартості продукції

12301,88

Разом

189446,16

Питома вага кожного резерву в загальній сумі резервів зображено на рисунку 3.2

Рис. 3.2 Структура джерел резервів збільшення прибутку

Основними джерелами резервів підвищення рівня рентабельності продукції є збільшення суми прибутку від реалізації продукції, зниження собівартості товарної продукції. Для підрахунку резервів збільшення рентабельності продажів може бути використана наступна формула:

, (3.3)

де - резерв зростання рентабельності;

- рентабельність можлива;

- рентабельність фактична;

- фактична сума прибутку;

- резерв зростання прибутку від реалізації продукції;

- можлива собівартість продукції з урахуванням виявлених резервів;

- фактична сума витрат по реалізованій продукції.

Можлива сума витрат на 1 гривню товарної продукції:

Помножимо цю суму витрат на можливий об'єм товарної продукції виражений в цінах реалізації (820125,2 грн.), отримаємо значення суми можливої собівартості:

Підставивши всі відомі дані у формулу (3.8) обчислимо резерв збільшення рентабельності продажів УМГ „Прикарпаттрансгаз” за рахунок названих вище чинників:

1,88%

Таким чином, при збільшенні об'єму виробництва і реалізації продукції на 15%, зниженні на 0,015 грн. витрат на 1 гривню продукції УМГ „Прикарпаттрансгаз” одержить додатковий прибуток в сумі 189446,16 грн. і збільшить рентабельність продажів на 1,88%.

Другим можливим моментом зниження витрат на виробництво на підприємстві є заощадження за рахунок утилізації газу. Його суть полягає у наступному: при роботі газоперекачуваних агрегатів газокомпресорної станції (в основу взята газоперекачувальна станція „Богородчани”) в повітря викидаються димові гази з температурою 450-500°С загальною тепловою потужністю від 100 до 250 МВт (в залежності від режиму роботи). З них реально можна використати за різними оцінками від 50 до 100 МВт, частково безпосередньо у вигляді тепла, а частково - перетворивши тепло в електроенергію. Позитивний момент від впровадження проекту: повне забезпечення потреб компресорної станції теплом і електроенергією, а також можливість продажу електроенергії стороннім споживачам. Тобто за рахунок основної діяльності підприємство може суттєво зменшити витрати на виробництво, що в свою чергу призведе до росту прибутку.

То ж аналізуючи витрати на виробництво продукції, знаходимо резерви її зниження, які водночас є і резервами збільшення прибутку.

Також важливим резервом для покращення фінансового стану підприємства є скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства.

На підприємстві „Прикарпаттрансгаз” відбувається зростання дебіторської та кредиторської заборгованості. Основною з причин росту кредиторської заборгованості є відсутність коштів по оплаті своїх зобов'язань. Проте підприємство може штучно збільшити свою заборгованість. Це відбувається при умові, якщо в країні намітилась ситуація, що спричиняє ріст інфляції. При такій умові підприємство може завідома збільшити свою кредиторську заборгованість з метою віддати через деякий час ту ж саму суму заборгованості. Цей варіант можливий лише при умові, що ціни за надані підприємством послуги зросли, а сума заборгованості не змінилась (або зросла в незначній мірі).

Інша ситуація складається з дебіторською заборгованістю. В основному, ріст дебіторської заборгованості відбувається з причин взаємних неплатежів між підприємствами, тобто через неефективні методи розрахунків між підприємствами. Розглядаючи питання скорочення дебіторської заборгованості (розрахунку з покупців і замовників), слід ознайомитися з одним із методів розрахунку з покупцями, що широко використовується в країнах з розвинутими ринковими відносинами. Це метод надання знижок при достроковій оплаті. Відомо, що в умовах інфляції будь-яка відстрочка платежу призводить до того, що підприємство реально одержує лише частину вартості реалізованої продукції. Тому підприємству інколи вигідніше зробити знижку на товар за умови оплати рахунка (наприклад, у десятиденний строк), ніж втратити певну суму в результаті інфляції. Цей метод суперечить умовам господарювання державних підприємств даної галузі, оскільки ціни за транспорт газу УМГ „Прикарпаттрансгаз” встановлює держава, а не підприємство. Проте, на нашу думку, саме такі нетрадиційні методи дозволять скоротити обсяги заборгованостей між підприємствами. Це можна певним чином прив'язати до діяльності УМГ „Прикарпаттрансгаз”. Підприємство може надати певні знижки підприємствам-споживачам при достроковій оплаті за надані послуги, товари, роботу. Проте це стосується розрахунків за надані послуги допоміжного виробництва (Богородчанське тепличне господарство, база відпочинку „Карпати”).

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

У дипломній роботі розглянуті теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства та проведено практичне застосування методів аналізу фінансового стану підприємства на прикладі УМГ „Прикарпаттрансгаз”, а також розроблено рекомендації щодо покращення фінансового стану досліджуваного підприємства.

Сукупний капітал УМГ „Прикарпаттрансгаз” на початок 2006 року складав 1426521,7 тис. грн. За рахунок чистого прибутку, отриманого за звітній період сукупний капітал зріс на відповідну суму і став складати 1807144,7 тис. грн. .

Відповідно до вище викладеного, власний капітал кінець 2008 року став складати 1807144,7 тис. грн. За три звітних періоди не відбувалося ні яких змін у статутному капіталі, тобто як на початок 2006 року так і на кінець 2008 року він складає 1182.5 тис. грн.

За рахунок отримання за 2006 рік чистого доходу від реалізації у розмірі 820125,2 тис. грн., при значенні собівартості 562056,2 тис. грн., валовий прибуток підприємства складав 245222,2 тис. грн.. В результаті фінансової діяльності за 2007 рік валовий прибуток збільшився до 374877,2 тис. грн.. Це відбулося за рахунок збільшення чистого доходу від реалізації до 970496,4 тис. грн.., при збільшенні собівартості реалізованої продукції до 582085,4 тис. грн.. На кінець 2008 року валовий прибуток підприємства складав 212543,2 тис. грн.. Він був сформований в результаті отримання чистого доходу від реалізації у розмірі 785248,9 тис. грн. при собівартості реалізованої продукції у 572705,7 тис. грн..

Первісна вартість основних виробничих засобів на початок 2006 року була 2345765.2 тис. грн.. За рахунок зносу, який дорівнює 979513.2 тис. грн., основні засоби за залишковою вартістю стали складати 1426664.0 тис. грн.. Так як первісна вартість основних засобів зменшується на протязі трьох звітних періодів, то їх знос за час експлуатації теж зменшується. І на кінець 2008 року основні засоби за залишковою вартістю дорівнюють 1386030.7 тис. грн.

Розраховані коефіцієнти зносу та придатності дають необхідні дані про стан основних засобів підприємства. Низьке значення коефіцієнту придатності (0,30) та високе значення коефіцієнту зносу (0,70), говорить про поганий технічний стан основних засобів. Спрацьовані (застарілі) основні засоби зумовлюють і необхідність застосування застарілих технологічних процесів, що призводить до не конкурентоспроможності продукції підприємства.

Оборотні активи підприємства на початок 2006 року дорівнювали 596860.2 тис. грн., а на кінець 2008 року вони збільшилися до рівня 740851,0 тис. грн.. Це збільшення відобразилося і на збільшенні середніх залишків оборотних активів.

Випереджальне зменшення середніх залишків оборотних активів проти зменшення чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) характеризує відносне зниження фондовіддачі та збільшення фондомісткості. Тобто в результаті отримання чистого доходу від реалізації за 2006 рік, на суму 820125,2 тис. грн. підприємство використовувало основних виробничих засобів на суму 0,72 грн. з кожної гривні реалізованої продукції та на кожну гривню основних засобів реалізовувало продукції на суму 1,38 грн.. На кінець 2008 року спостерігається підвищення фондовіддачі та відповідне зниження фондомісткості. Збільшення обсягу реалізації продукції та скорочення середньорічної вартості основних виробничих засобів - це резерви підвищення фондовіддачі.

Оборотність обігових активів на початок 2006 року складала 186 діб, а на кінець 2003 року вона збільшилась і стала дорівнювати 90 діб. Це привело до збільшення коефіцієнта обіговості оборотних активів з 1,94 до 4,02. Це відбулося за рахунок двох факторів: зміни обсягу чистого доходу від реалізації продукції та зміни середніх залишків оборотних активів (у більшій мірі). Однак, слід мати на увазі, що показник обіговості активів буде тим вище, чим швидше будуть зношені основні засоби підприємства.

Показник капіталовіддачі на кінець 2006 року дорівнював 1,27. За наступні два звітні періоди він збільшився до 2,15. Збільшення цього показника у динаміці відбувалося на рахунок того, що сукупний капітал підприємства зменшувався інтенсивніше ніж чистий дохід від реалізації робіт (товарів, послуг).

На кінець 2006 року рівень собівартості на одну гривню реалізованої продукції складав 0,77 грн.. За 2007 рік рівень собівартості зріс до 0,89 грн., а за 2008 рік зменшився до 0,83 грн.. За рахунок зменшення (збільшення) рівня собівартості продукції відповідно збільшується (зменшується) валовий прибуток підприємства.

Значення показників рентабельності реалізації знаходяться на дуже низькому рівні. На кінець 2006 року вона дорівнювала 23,46%, за 2007 рік зменшилася до 10,82%, а за 2008 рік підвищилася до 17,17%. Збільшення (зменшення) рентабельності реалізації відбувається за рахунок двох факторів: збільшення (зменшення) валового прибутку підприємства та збільшення (зменшення) чистого доходу від реалізації продукції. Тобто рентабельність реалізації залежить від збільшення (зменшення) собівартості реалізованої продукції.

Рентабельність капітальних фондів підприємства на кінець 2006 року складала 29,79%. За 2007 рік її значення зменшилося до 15,69% та за 2008 рік збільшилося до 36,92%. Рентабельність капітальних фондів залежить від валового прибутку та середньої величини сукупного капіталу. Тобто випереджальне зменшення сукупного капіталу проти зменшення валового прибутку привило до збільшення величини рентабельності капітальних фондів на кінець 2008 року.

Одним з основних і найбільш радикальних напрямів фінансового оздоровлення підприємства є пошук внутрішніх резервів збільшення прибутковості виробництва і досягнення беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, зниження її собівартості, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних витрат і втрат.

Основну увагу при цьому необхідно приділити питанням ресурсозбереження: впровадженню прогресивних норм, нормативів і ресурсозберігаючих технологій, використанню вторинної сировини, організації діючого обліку і контролю за використанням ресурсів, вивченню і впровадженню передового досвіду в здійсненні режиму економії, матеріального і морального стимулювання працівників за економію ресурсів і скорочення непродуктивних витрат і втрат.

Збільшити обсяг власних фінансових ресурсів можна також шляхом:

* зменшення суми постійних витрат на утримання управлінського персоналу, ремонт основних засобів ;

* зниження рівня змінних витрат за рахунок скорочення чисельності виробничого персоналу і зростання продуктивності праці;

* прискореної амортизації машин і обладнання;

* реалізації не використовуваного майна;

* відмови від зовнішніх соціальних та інших програм, зниження інвестиційної активності підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-IV.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-IV .

3. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 року N 2343-XII-ВР.

4. Закон України „Про підприємництво” від 7 лютого 1991 року N 698-XII.

5. Закон України №697-XII „Про власність” від 07 лютого 1991 року.

6. Указ Президента України „Про реформування нафтогазового комплексу” від 25 лютого 1998 року № 151/98.

7. Постанова Кабінету Міністрів України „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” № 1548 від 25 грудня 1996 року.

8. Програма „Створення та організація виготовлення бурового, нафтогазопромислового, нафтопереробного устаткування та техніки для будівництва нафто- і газопроводів з науковою частиною на період до 2010 року”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року № 2245.

9. Національна програма „Нафта і газ України до 2010 року”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1141.

10. Концепція функціонування та розвитку Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”, схвалена спостережною радою НАК „Нафтогаз України” (протокол засідання від 13 серпня 2001 року № 8 та надання до Кабінету Міністрів України листом від 01 вересня 2001 року № 36/4-94 .

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 „Виправлення помилок і зміни уфінансових звітах”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. N 137.

17. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2000.

18. Балабанов И. Т. Финансовий анализ и планирование хозяйственного субъекта - 2-е изд, доп. - М: финансы и статистика, 2000. -365 с.

19. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства. Навчальний посібник.- К : КНЕУ, 2000. - 325 с.

20. Бланк И. А. Управление активами. - К.: Ника - Центр - Эльга, 2000 - (Биб - ка финансового менеджмента). - 245 с.

21. Боголіб Т.М. Система і методи фінансового аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства: Журнал „Фінанси України” 5/2006, - с. 54.

22. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І. Економічний аналіз: Навч. посібник/ за ред. Чумаченка М.Г. - К.: - 2003. - 540 с.

23. Бандурка О. М. та ін. Фінансова діяльність підприємств: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. - К.:Либідь, 2004.- 227 с.

24. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. -К., 2000.- 158 с.

25. Василенко В.0. Теорія та практика розробки управлінських рішень. Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 420 с.

26. Василенко В.О., Ткаченко T.I. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - Киів: ЦУЛ, 2005. - 396 с.

27. Василенко В.О. Антикризисне управління підприємством: Навчальний посібник. -- Київ: ЦУЛ, 2005. -- 428 с.

28. Дж. К. Ван Хорн, „Основы управления финансами”, Москва, „Финансы и статистика”, 2002 г.

29. Журавльова Ю.Ю. Сутність платоспроможності підприємства: Журнал „Фінанси України” 01/2006, - с. 116

30. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. -3-тє вид-К.: Т-во „Знання”, КОО. -2000. - 261 с.

31. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник.- 2-ге видання, стереотипне.- К.: Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, 2001. -148 с.

32. Кислиця О. Я. Мягких І. М. Економічний аналіз. Курс лекцій.- К.: Європейский университет , 2003.

33. Лигоненко Л. О. Методологія діагностики банкрутства підприємств та напрямки її вдосконалення. Навчальний посібник, К: Вища школа, 2000.

34. Мошенський С. З., Олійник О. В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. д. е. н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф. Ф. Бутинця.- 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП ”Рута”, 2007.- 704 с.

35. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навчальний посібник: - К: Вища школа, 2003. - 130 с.

36. Міщенко А. П. Стратегічне управління: Навчальний посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 208 с.

37. Моцак О.В. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства: Журнал „Фінанси України” 10/2003, - с. 62

38. Осмоловський В. В. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник для студентов экономической специальности. - Минск: Новое знание, 2001. - 430 с.

39. Онисько С. М., Марич П. М. Фінанси підприємств: Підручник для студентів вищих закладів освіти. - 2-ге видання, виправлене і доповнене. - Львів: „Магнолія Плюс”, 2006. - 367 с.

40. Пересада А. А., Коваленко Ю. М., Онікієнко С. В. Інвестиційний аналіз: Підруч. - К.: КНЕУ, 2003.

41. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: підручник для студентів вищих навчальних закладів, Вища школа, 2004.

42. Ряховской А. Н. Антикризисное управление предприятиями: Учебное пос.:под ред..-М., 2000. - 425 с.

43. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учетное пособие. - М: ИНФРА - М , 2003 . - 355 с.

44. Савчук В. П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент.,К: ЗАТ ВБ „Максимум”, 2005. - 321 с.

45. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник, - К.: Каравела, 2003. - 364 с.

46. Терещенко О. О. та ін. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2005.- 326 с.

47. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. Поддєрьогін А. М.- 5-те вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006. - 546 с.

48. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: МАУП, 2004. - 328 с.: іл. - Бібліогр.: с. 318-321.

49. Фінансовий словник - довідник (Дем'яненко М. Я., Лузан Ю. Я., Саблук П. Т., Скупий В. М., за ред. Дем'яненка М. Я.). - К: ІАЕУААН, 2003.

50. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: начальний посібник - 2-е вид., перероб. І доп. - К: ЦУЛ, 2002.

51. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С., Негашев Е. В. Методика финансового анализа. 3-е издание. - К : ЦУЛ, 2003. - 352 с.

52. Шило В. П., Верхоглядова Н. І., Ільїна С. Б., Темченок А. Г., Брадуло О. М.. Аналіз фінансового стану підприємства. Навчальний посібник.- К: ЦУЛ ,2005. - 425 с.

53. Шиян Д. В., Строченко Н. І. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - К.: А.С.К., 2005, - 240 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Класифікація та порядок розрахунку основних показників фінансового стану підприємства

п/п

Показники оцінки

Порядок розрахунку показників або джерело одержання вихідних даних

1

Показники прибутковості

1.1

Прибутковість активів

Прибуток після сплати податків

та дивідендів на привілейовані акції

Усього активів - Нематеріальні активи

100%

1.2

Прибутковість інвестицій у фірму

Прибуток після сплати податків

Інвестиції

100%

1.3

Обертання необоротних активів

Обсяг реалізації

Необоротні активи

1.4

Прибутковість операційної діяльності

Фінансовий результат

від операційної діяльності

Обсяг випуску продукції

100%

2

Показники оцінки майнового стану підприємства

2.1

Сума господарських коштів у розпорядженні підприємства

Валюта балансу

2.2

Частка основних засобів в активах

Залишкова вартість основних засобів

Активи

2.3

Коефіцієнт зносу основних засобів

Знос

Первинна вартість основних засобів за балансом

2.4

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Балансова вартість основних засобів, які надійшли за період, що аналізується

Балансова вартість основних засобів на кінець періоду, що аналізується

2.5

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Балансова вартість основних засобів, які вибули в період, що аналізується

Балансова вартість основних засобів на початок періоду, що аналізується

3

Показники ліквідності та платоспроможності

3.1

Загальний коефіцієнт покриття

Оборотні активи

Поточні зобов'язання

3.2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Оборотні активи - Запаси

Поточні зобов'язання

3.3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти

Поточні зобов'язання

3.4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Грошові кошти

Власний капітал

3.5

Співвідношення короткострокової дебіторської і кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

3.6

Коефіцієнт автономії

Власний капітал

Майно підприємства

3.7

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власні кошти

Позикові кошти

3.8

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

Власні обігові кошти

Оборотні активи

3.9

Коефіцієнт фінансового левериджу (залежно від довгострокових зобов'язань)

Довгострокові зобов'язання

Власні кошти

4

Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства

4.1

Коефіцієнт автономії

Власний капітал

Майно підприємства

4.2

Коефіцієнт фінансової стабільності (власних та позикових коштів)

Позикові кошти

Власні кошти

4.3

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

Власний капітал

Оборотні активи

4.4

Коефіцієнт фінансової залежності

Оборотні активи

Власний капітал

4.5

Коефіцієнт маневреності власних коштів

Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики - Позаоборотні активи

Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики

5

Показники рентабельності підприємства

5.1

Рентабельність продажу

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)

Виручка від реалізації

5.2

Рентабельність основної діяльності

Прибуток від реалізації продукції

Витрати на виробництво та реалізацію продукції

5.3

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Середня величина власного капіталу

5.4

Рентабельність усього капіталу підприємства

Загальний прибуток

Підсумок балансу

5.5

Період окупності власного капіталу

Середня величина власного капіталу

Чистий прибуток

Додаток Б

Класифікація та порядок розрахунку показників оцінки ділової активності підприємств

№ з/п

Показник

Порядок розрахунку або джерело одержання вихідної інформації

1

Загальна оборотність капіталу

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Підсумок балансу

2

Оборотність мобільних коштів

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Підсумок II та III розділу активу балансу

3

Оборотність матеріальних оборотних коштів

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Підсумок II розділу активу балансу

4

Оборотність готової продукції

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Готова продукція

5

Оборотність дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Дебіторська заборгованість

6

Середній строк обороту дебіторської заборгованості

360 Дебіторська заборгованість/

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

7

Оборотність кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Кредиторська заборгованість

8

Середній строк обороту кредиторської заборгованості

360 Кредиторська заборгованість/

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

9

Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Підсумок І розділу активу балансу

10

Оборотність власного капіталу

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Підсумок І розділу пасиву балансу

Додаток В

БАЛАНС УМГ „Прикарпаттрансгаз” на 31.12.2007р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

21,2

25,1

Первісна вартість

011

30,1

35.5

Накопичена амортизація

012

8,9

10,4

Незавершене будівництво

020

1446.4

23759.9

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

1426664.0

1383223.9

Первісна вартість

031

2406177.2

2444971.6

Знос

032

979513.2

1061747.7

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

193.9

562.3

інші фінансові інвестиції

045

80886,0

96425.1

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

1509211.5

504031.8

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

12766.9

23752.6

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

101.0

105.5

незавершене виробництво

120

8650.0

6255.6

готова продукція

130

2.2

2.3

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

37803.3

35484.5

первісна вартість

161

37919.8

35746.1

резерв сумнівних боргів

162

116.5

261.6

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

10187.3

1924.9

за виданими авансами

180

3951.6

20513.6

з нарахованих доходів

190

31241.1

23342.2

із внутрішніх розрахунків

200

21140.1

54275.3

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

258320.9

78085,9

Поточні фінансові інвестиції

220

212248.7

259786.8

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

290

388.2

в іноземній валюті

240

150.4

553.8

Інші оборотні активи

250

6.7

9.4

Усього за розділом ІІ

260

596860.2

504480.6

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0.9

7.7

Баланс

280

2106072.6

2008520.1

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

1182.5

1182.5

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

1442121,2

1471105.2

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

157351,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

86118,0

125759.5

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

1529421,7

1755399,1

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

34100.7

45011.9

Інші забезпечення

410

415

( )

( )

416

( )

( )

Цільове фінансування

420

36713.2

11202.6

Усього за розділом ІІ

430

70813.9

56214.5

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

6017.2

4511.9

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

6017.2

4511.9

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

470,0

600,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

211904.8

120555.4

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

77.1

2.0

з бюджетом

550

27283.4

38686.5

з позабюджетних платежів

560

1969.4

2611.1

зі страхування

570

629.2

926,0

з оплати праці

580

1239.3

2003.6

з учасниками

590

63208,0

із внутрішніх розрахунків

600

192918,0

26731.4

Інші поточні зобов'язання

610

120.6

278.6

Усього за розділом ІV

620

499819.8

192394.6

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

2106072.6

2008520.1

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2007 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

970496,4

820125,2

Податок на додану вартість

015

13533,8

12846,8

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

956962,6

807278,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

582085,4

562056,2

Валовий:

прибуток

050

374877,2

245222,2

збиток

055

Інші операційні доходи

060

127871,3

52885,1

Адміністративні витрати

070

58368,4

20250,1

Витрати на збут

080

63832,3

30420,0

Інші операційні витрати

090

24787,6

11319,2

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

355760,2

236118,0

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

355760,2

236118,0

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

230000,7

150000,0

Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

125759,5

86118,0

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частки меншості

215

Чистий:

прибуток

220

125759,5

86118,0

збиток

225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

270190,3

212312,2

Витрати на оплату праці

240

20701,3

14540,2

Відрахування на соціальні заходи

250

9882,4

10712,0

Амортизація

260

11905,6

12240,2

Інші операційні витрати

270

250475,4

175315,6

Разом

280

563155,0

425120,0

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

330

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

340

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2007р

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування

010

125759,5

86118,0

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

11905,6

X

12240,2

X

збільшення (зменшення)забезпечень

030

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

95,0

76,4

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

Витрати на сплату відсотків

060

1250,0

X

1125,8

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

139010,1

99560,4

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

94197,5

51302,0

витрат майбутніх періодів

090

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

100

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

233207,6

150818,4

Сплачені:

відсотки

130

X

1235,0

X

1751,0

податки на прибуток

140

X

230000,7

X

150000,0

Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій

150

1971,9

932,6

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1971,9

932,6

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

X

X

необоротних активів

190

X

X

майнових комплексів

200

Отримані:

відсотки

210

X

X

дивіденди

220

X

X

Інші надходження

230

X

X

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

X

необоротних активів

250

X

X

майнових комплексів

260

X

X

Інші платежі

270

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

X

X

Отримані позики

320

3850,0

X

4256,1

X

Інші надходження

330

X

X

Погашення позик

340

X

5225,3

X

2806,7

Сплачені дивіденди

350

X

X

Інші платежі

360

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

1375,3

1449,4

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

1375,3

1449,4

Чистий рух коштів за звітний період

400

596,6

Залишок коштів на початок року

410

440,4

X

516,8

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

95,0

76,4

Залишок коштів на кінець року

430

942,0

X

440,4

X

БАЛАНС УМГ „Прикарпаттрансгаз” на 31.12.2008 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

25,1

31.6

Первісна вартість

011

35.5

44.1

Накопичена амортизація

012

10,4

12,5

Незавершене будівництво

020

23759.9

43375.7

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

1383223.9

1386030.7

Первісна вартість

031

2444971.6

2492141.4

Знос

032

1061747.7

1106110.7

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

562.3

639.1

інші фінансові інвестиції

045

96425.1

134343,4

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

1504031.8

1564452.1

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

23752.6

53484.1

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

105.5

136.2

незавершене виробництво

120

6255.6

4286.8

готова продукція

130

2.3

2.3

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

35484.5

33457.1

первісна вартість

161

35746.1

33573.8

резерв сумнівних боргів

162

261.6

116.7

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

1924.9

21.2

за виданими авансами

180

20513.6

10027.6

з нарахованих доходів

190

23342.2

20342.1

із внутрішніх розрахунків

200

54275.3

559085.7

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

70485.9

38969.8

Поточні фінансові інвестиції

220

259786.8

20110.1

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

388.2

352.3

в іноземній валюті

240

553.8

561.5

Інші оборотні активи

250

9.4

13.9

Усього за розділом ІІ

260

504480.6

740851,0

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

7.7

10.3

Баланс

280

2008520.1

2305313.4

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного

періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

1182.5

1182.5

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

1471105.2

1511785.1

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

157351,9

289039,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

125759.5

5137.8

Неоплачений капітал

360

( )

Вилучений капітал

370

( )

Усього за розділом І

380

1755399,1

1807144,7

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

45011.9

46123.9

Інші забезпечення

410

415

( )

( )

416

( )

( )

Цільове фінансування

420

11202.6

15201.5

Усього за розділом ІІ

430

56214.5

61325.4

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

4511.9

40433.9

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

4511.9

40433.9

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

600,0

1800.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

120555.4

322556.3

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

2.0

3826.4

з бюджетом

550

38686.5

48284.3

з позабюджетних платежів

560

2611.1

9173.4

зі страхування

570

926,0

1830.7

з оплати праці

580

2003.6

3480,0

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

26731.4

5029.7

Інші поточні зобов'язання

610

278.6

428.6

Усього за розділом ІV

620

192394.6

396409.4

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

2008520.1

2305313.4

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2008р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

815242,3

970496,4

Податок на додану вартість

015

29993,4

13533,8

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

785248,9

956962,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

572705,7

582085,4

Валовий:

прибуток

050

212543,2

374877,2

збиток

055

Інші операційні доходи

060

112708,3

127871,3

Адміністративні витрати

070

38963,8

58368,4

Витрати на збут

080

48567,2

63832,3

Інші операційні витрати

090

33200,5

24787,6

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

204520,0

355760,2

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

204520,0

355760,2

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

130938,2

230000,7

Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

73581,8

125759,5

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частки меншості

215

Чистий:

прибуток

220

73581,8

125759,5

збиток

225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

165345,7

270190,3

Витрати на оплату праці

240

10659,3

15701,3

Відрахування на соціальні заходи

250

6475,0

9882,4

Амортизація

260

8266,5

11905,6

Інші операційні витрати

270

134636,7

255475,4

Разом

280

325382,5

563155,0

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій


Подобные документы

 • Визначення фінансового стану підприємства та його оцінка. Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об’єкт управління. Майновий стан підприємства та методика його оцінки. Аналіз та оцінка показників фінансового стану УМГ "Прикарпаттрансгаз".

  дипломная работа [316,0 K], добавлен 26.08.2010

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Сутність фінансового стану підприємства та необхідність його оцінювання. Аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності ТОВ "Автосервіс", його рентабельність. Шляхи поліпшення фінансового стану, відновлення платоспроможності підприємства.

  дипломная работа [664,0 K], добавлен 20.10.2011

 • Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

  лекция [122,8 K], добавлен 15.11.2008

 • Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об'єкт управління. Методика оцінки майна та ліквідності і платоспроможності фірми. Напрямки покращення фінансової стійкості організації та використання інформаційних технологій у вартісному аналізі.

  дипломная работа [395,1 K], добавлен 26.08.2010

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

 • Загальна модель і система показників фінансового стану. Аналіз інвестиційної діяльності, майна підприємства, його грошових потоків, капіталу і ділової активності. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Прогнозування можливого банкрутства.

  курсовая работа [126,0 K], добавлен 24.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.