Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

Дослідження фінансового стану підприємства, як економічної категорії та об’єкту управління. Майновий стан підприємства та методика його оцінки. Аналіз показників ліквідності, платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства, оцінка ділової активності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 16.08.2010
Размер файла 296,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

330

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

340

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2008р

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування

010

73581,8

125759,5

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

8266,5

X

11905,6

X

збільшення (зменшення)забезпечень

030

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

68,4

95,0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

Витрати на сплату відсотків

060

1100,2

X

1250,0

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

83016,9

139010,1

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

87188,9

94197,5

витрат майбутніх періодів

090

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

100

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

170205,8

233207,6

Сплачені:

відсотки

130

X

885,2

X

1235,0

податки на прибуток

140

X

130938,2

X

230000,7

Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій

150

1230,2

1971,9

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1230,2

1971,9

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

X

X

необоротних активів

190

X

X

майнових комплексів

200

Отримані:

відсотки

210

X

X

дивіденди

220

X

X

Інші надходження

230

X

X

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

X

необоротних активів

250

X

X

майнових комплексів

260

X

X

Інші платежі

270

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

X

X

Отримані позики

320

3220,2

X

3850,0

X

Інші надходження

330

X

X

Погашення позик

340

X

4440,4

X

5225,3

Сплачені дивіденди

350

X

X

Інші платежі

360

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

1220,2

1375,3

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

1220,2

1375,3

Чистий рух коштів за звітний період

400

620,2

596,6

Залишок коштів на початок року

410

942,0

X

440,4

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

88,4

95,0

Залишок коштів на кінець року

430

253,4

X

942,0

X

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2008р.

Стаття

Код

Статут-ний капітал

Пайовий капітал

Додатко-

вий вкладений капітал

Інший додатко-

вий капітал

Резервний капітал

Нерозпо- ділений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

1182,5

1471105,2

157351,9

125759,5

1755399,1

Коригування:

Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

1182,5

1471105,2

157351,9

125759,5

1755399,1

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобіви

060

Уцінка основних засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

40679,9

40679,9

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних активів

100

Уцінка нематеріальних активів

110

120

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

52177,7

52177,7

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до резервного капіталу

160

131687,4

131687,4

170

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з капіталу

190

200

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

280

Разом змін в капіталі

290

40679,9

131687,4

52177,7

224545,0

Залишок на кінець року

300

1182,5

1511785,1

289039,3

177937,2

1979944,1

Додаток Г

Аналіз динаміки показників ліквідності УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

№ з/п

Показник

2006

2007

2008

Відхилення 2007-2008

Відхилення 2008-2007

Зміни показників

1

Загальний коефіцієнт покриття

1,19

2,62

1,86

+1,43

-0,25

Підприємство має ліквідний баланс. Хоча показник знизився, але він поки достатньо високий.

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,07

2,26

1,63

+1,19

-0,63

Перевищує норму за рахунок зростання короткострокової дебіторської заборгованості в порівнянні з кредиторською. На 2008р. показник знизився за рахунок накопичення певних виробничих запасів.

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,19

0,05

0,00

-0,14

-0,05

Значення нижчі за норму, на 2007 р. значення знижується через зниження грошових коштів на рахунках підприємства, на 2008р. показник знизився за рахунок збільшення короткострокових кредитів банку.

4

Коефіцієнт маневреності

0,05

0,16

0,13

+0,11

-0,03

Показники коливаються в низьких значеннях в результаті значного інвестування в основні засоби.

5

Співвідношення короткострок. дебіторської та кредиторської заборгованості

1,9

2

2,1

+0,1

+0,1

В межах норми.

Додаток Д

Аналіз динаміки показників платоспроможності УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

№ з/п

Показник

2006

2007

2008

Відхилення 2007-2006

Відхилення 2008-2007

Зміни показників

1

Коефіцієнт автономії

0,72

0,87

0,78

+0,15

-0,09

Підприємство має високу фінансову незалежність. Недостатня динаміка збільшення пояснюється суттєвим зростом залучених коштів.

2

Коефіцієнт фінансової стабільності

1,17

2,5

1,69

+1,33

-0,81

В межах норми.

3

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,01

0,008

0,05

-0,002

+0,042

Позитивні тенденції за рахунок збільшення власних коштів.

4

Коефіцієнт забезпеченності власними коштами

0,03

0,49

0,32

+0,46

-0,17

Значення у 2006р. нижче за норму. Зменшення на 2008р. за рахунок збільшення власного капіталу.


Подобные документы

 • Визначення фінансового стану підприємства та його оцінка. Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об’єкт управління. Майновий стан підприємства та методика його оцінки. Аналіз та оцінка показників фінансового стану УМГ "Прикарпаттрансгаз".

  дипломная работа [316,0 K], добавлен 26.08.2010

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Сутність фінансового стану підприємства та необхідність його оцінювання. Аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності ТОВ "Автосервіс", його рентабельність. Шляхи поліпшення фінансового стану, відновлення платоспроможності підприємства.

  дипломная работа [664,0 K], добавлен 20.10.2011

 • Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

  лекция [122,8 K], добавлен 15.11.2008

 • Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об'єкт управління. Методика оцінки майна та ліквідності і платоспроможності фірми. Напрямки покращення фінансової стійкості організації та використання інформаційних технологій у вартісному аналізі.

  дипломная работа [395,1 K], добавлен 26.08.2010

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

 • Загальна модель і система показників фінансового стану. Аналіз інвестиційної діяльності, майна підприємства, його грошових потоків, капіталу і ділової активності. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Прогнозування можливого банкрутства.

  курсовая работа [126,0 K], добавлен 24.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.