Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ "Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів")

Оцінка показників фінансової діяльності підприємства. Оцінка ймовірності банкрутства. Аналіз системи управління попередження банкрутства підприємства та шляхи її вдосконалення. Розрахунок збитків внаслідок надзвичайної ситуації (вибуху) на заводі.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 17.04.2013
Размер файла 965,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

7.Запропоновано шляхи покращення аналізу системи управління банкрутством підприємства.

Оскільки, на сучасному етапі для вітчизняних підприємств проблема збитковості та банкрутства і надалі залишається надзвичайно актуальною, а досліджуване нами підприємство, ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів», має не зовсім задовільний фінансовий стан, хоча і поки що є стійким до банкрутства, ми вважаємо, що є необхідність підтримання і, по можливості, покращення існуючого фінансового стану та відповідно ефективності його діяльності. Тому ми пропонуємо підприємству використовувати оперативну діагностику кризового стану підприємства як напрямок підвищення ефективності його функціонування. Адже, достовірна і своєчасна діагностика кризового стану та антикризове управління підприємства є не тільки запорукою виходу з кризи, але і можливістю її попередження.

В свою чергу, послідовність проведення діагностики банкрутства повинна розглядатися залежно від етапів її здійснення. Зокрема, можна виділити такі наступні етапи.

Перший етап - створення інформаційної бази дослідження. Інформаційна база дослідження створюється на основі внутрішньої та зовнішньої інформації. Накопичена, систематизована внутрішня та зовнішня інформація підприємства може слугувати ресурсом для створення баз даних, необхідних для спрощення розрахунків та вдосконалення моделювання діагностики кризових явищ суб'єкта підприємницької діяльності.

Другий етап - діагностика кризового стану та загрози банкрутства підприємства.

Третій етап - прогнозування наслідків виникнення ситуації банкрутства на підприємстві. Для партнерів підприємства-банкрута відбувається розрив господарських зв'язків, спостерігається різке погіршення фінансового стану як підприємства, що перебуває в фінансовій кризі, так і підприємства ділового партнера боржника, що викликане невиконанням банкрутом своїх зобов'язань. Працівники підприємства-банкрута втрачають свої робочі місця.

Четвертий етап - виявлення можливих шляхів виходу підприємства з кризи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від N 2343-XII, 14.05.1992 р.

2. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб./Терещенко О.О. - К.: КНЕУ. - 2000-412 с.

3. Третяк О. Про проблему банкрутства підприємств/Третяк О. // Економіка України. - 2000. - № 2- С.46-49.

4. Голощапов Н.А. Словарь-справочник аудитора /Голощапов Н.А. - М.: «Экзамен», 1999-384 с.

5. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Серия «Библиотека финансового менеджера»; Вып. 3 /Бланк И.А. - К.: Ника-Центр. - 1999-592 с.

6. Шеремет А.Д. Финансы предприятий: ученик/ Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. - М.: ИНФРА-М. - 1999- 343 с.

7. Андрущак Є.М. Удосконалення інституту банкрутства/Андрущак Є.М. // Фінанси України. - 2001. - № 9- С.29-36.

8. Лосєва М.С. Процедура банкрутства - ефективний важіль примусового удосконалення систем управління суб'єктами господарювання / Лосєва М.С., Ревтюк Є.А., Петренко В.П. // Регіональні перспективи (Полтава). - 2000. - № 2- 3-С. 200-201.

9. Пластун О.Л. Визначення сутності поняття «банкрутство» в сучасній науковій літературі /Пластун О.Л.// Вісник ЖДТУ. - 2005. - № 2-С.49-53.

10. Берест М.М. Критичний аналіз змісту економічної категорії «банкрутство»//Берест М.М., Тимошенко А.П.// Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2010. - № 29-С. 256-261.

11. Ляшенко Г. Банкрутство в системі державного регулювання/Ляшенко Г. // Науковий вісник. -1999. - № 1- С. 103-108.

12. Менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Г.В Щокіна, М.Ф. Головатого, О.В.Антонюка, В.П. Сладкевича. - К.: МАУП, 2007- 816 с.

13. Сладкевич В. П. Стратегічний менеджмент організацій; Підручник. - К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008.-496 с.

14. Фінанси: Підручник /За ред.С.І. Юря, Ф.М. Федосова.- К.: Знання,2008.-611 с.

15. Міщенко А. П. Стратегічне управління: Навч. посіб. - К.: «Центр навчальної літератури», 2004-336 с.

16. Методика проведення поглибленного аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: Затв. Наказом Агенства з питань запобігання банкрутству підприємства організації від 27 черв. 1997р. №81.

17. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного Банкрутсва чи доведення до банкрутства : Затв. Наказом Мінекономіки України від 17 січня 2001 р.

18. Крамаренко Г. О., Фінансовий аналіз/ Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. // Підручник. - 2008 -392 с.

19. Василенко Л.П., Фінанси підприємства/ Василенко Л.П., Гут Л.В. //Навч. посібник. Ч. 2. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2005-240 с.

20. Жукевич С.М. Діагностика фінансового стану в системі управління підприємством / С.М. Жукевич // Научный вестник ДГМА. - 2009. - №1. - С.234-240.

21. Грешко Р.І. Фінансова санація промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Р. І. Грешко. - Тернопіль, 2008-240 с.

22. Білоконь Т. М. Організаційно-економічний механізм санації підприємств цукрової промисловості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Т. М. Білоконь. - К., 2008.

23. Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Управління фінансовою санацією підприємств : [навч. посіб.] / Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - К. : Ніка-Центр, 2006-248 с.

24. В.В.Зянько Фінансовий аналіз та звітність / В.В.Зянько,І.Ю.Єпіфанова //Вінниця ВНТУ 2008 - 83 с.

25. Єфремова В. С. Методичні і правові аспекти процедур антикризового управління підприємством/ Є. С. Єфремова// Вісник Східноукраїнського національного університету. - 2001. - № 5-С. 88-90.

26. Москаленко В. П , О.Л.Пластун ,Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 6-С.73-76.

27. Фокіна Н. Методика виявлення загрози банкрутства підприємств за оцінкою показників фінансового стану // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 7-с.56-63.

28. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001-с.556.

29. Вращук К.В. : «Сучасні методи прогнозування банкрутства підприємств»//Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень, 2 березня 2012р.- с.266-268.

30. Положення Міністерства фінансів України. Фонд держмайна України. „Про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації”. - N 49/121 від 26.01.2001.

31. Іващенко В.І., Болюх М.А.,/ Економічний аналіз господарської діяльності./ - К., -2009р. с.204.

32. Найчук Н.В. Використання діагностики кризового стану підприємства як напрямок підвищення ефективності функціонування: Стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства ХХІ століття очима молоді. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Вінниця, 29 квітня 2010 р./ Н.В. Найчук// Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ. - 2010. - С.95-99.

33. Національний класифікатор професій ДК 003:2010. - назва з екрана.- http://www.dk003.com/;

34. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників;

35. НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ» від 19 квітня 2010 р. за № 293/17588.

36. ДСанПІН 3.3.2007-98 від від 10 грудня 1998 р. № 7 .

37. Методичні вказівки до виконання розділу «ОХОРОНА ПРАЦІ» в бакалаврських дипломних роботах для студентів спеціальностей 6.03060101 ? «Менеджмент організацій і адміністрування».

38. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92, ВВР, 1992, N 49, ст.669.

39. Гайченко В. А., Коваль Г. М. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навч. посіб. -- 2-ге вид., стереотип. -- К.: МАУП, 2004. -- 232 с.

ДОДАТОК А

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на магістерську кваліфікаційну роботу

ОЦІНЮВАННЯ ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЛЬНІСТЮ(НА ПРИКЛАДІ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУАННЯ ТА ПРИЛАДІВ»)

1. Підстава для проведення роботи

Підставою для виконання МКР наказ №24 по ВНТУ від «30» січня 2012р., та індивідуальне завдання на МКР, затверджене протоколом №9 засідання кафедри ФК від «10» січня 2012 р.

2. Мета і призначення магістерської кваліфікаційної роботи

Тема магістерської кваліфікаційної роботи є актуальною, оскільки кожне підприємство має оцінювати свою діяльність, щоб контролювати власний стан. Питання оцінки та методології визначення фінансової діяльності підприємства як основи стійкої ринкової позиції підприємства набувають особливої актуальності саме зараз, коли підприємствам важливо не тільки вийти на ринок, а і зайняти там певну, бажано, стійку позицію і розвиватися далі.

мета: Метою даної роботи є визначення шляхів удосконалення оцінювання імовірності банкрутства ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів» та вивчення теоретичних основ і економічної сутності банкрутства підприємства.

завдання:

- розглянути економічну сутність банкрутства підприємства;

- дослідити місце банкрутства в системі управління фінансовою діяльністю підприємства;

- сформувати методику визначення імовірності банкрутства підприємства;

- сформувати загальну характеристику ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів»;

- здійснити аналіз фінансового стану досліджуваного об'єкта;

- проаналізувати імовірність банкрутства ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів» за 2008-2010 рр.;

- проаналізувати системи управління попередження банкрутства підприємства;

- запропонувати шляхи вдосконалення оцінювання імовірності банкрутства підприємства;

розробити шляхи покращення аналізу системи управління банкрутством підприємства.

3. Вихідні дані для написання магістерської кваліфікаційної роботи: фінансова звітність 2008 - 2010 рр: форма №1 «Баланс» та форма №2 «Звіт про фінансові результати»; Пластун О.Л. Визначення сутності поняття «банкрутство» в сучасній науковій літературі /Пластун О.Л.// Вісник ЖДТУ. - 2005. - № 2; Жукевич С.М. Діагностика фінансового стану в системі управління підприємством / С.М. Жукевич // Научный вестник ДГМА. - 2009. - №1;Третяк О. Про проблему банкрутства підприємств/Третяк О. // Економіка України. - 2000. - № 2- с.46-49.

4. Виконавець МКР - Вращук Крістіна Василівна, ст. гр. 1МОмі-11 д/ф
5. Вимоги до виконання МКР
В процесі виконання магістерської кваліфікаційної роботи потрібно визначити резерви підвищення ефективності діяльності підприємства, використовуючи варіантний аналіз, засоби моделювання. Бажано, щоб робота виконувалась на замовлення підприємства.

6. Етапи МКР і терміни їх виконання

4.

Етапи МКР

Зміст етапу

Термін виконання

Вибір напряму дослідження

· Добір, вивчення та узагальнення науково-економічної та статистичної інформації

· Розгляд можливих напрямів досліджень та їх оцінювання

· Вибір напряму дослідження

· Обґрунтування прийнятого напряму дослідження

· Розроблення, погодження і затвердження ТЗ на МКР

до 02.02.2012р.

Основна (економічна) частина роботи

· Теоретичне дослідження проблеми

20.03.2012

· Аналітична частина

01.04.2012

· Розробка рекомендацій та пропозицій

10.04.2012

· Охорона праці і безпека життєдіяльності

15.04.2012

· Складання висновків за результатами досліджень

20.04.2012

Узагальнення результатів досліджень, підготовка до захисту роботи

· Узагальнення результатів теоретичних та аналітичних досліджень та написання доповіді на захист магістерської кваліфікаційної роботи

· Оформлення роздаткового матеріалу (5-8 таблиць, рисунків чи діаграм на аркушах формату А4) та презентації МКР, виконаної у редакторі Microsoft Office PowerPoint)

· Одержання відгуку керівника та рецензії

22.04.2012р.

25.04.2012р.

Приймання МКР

· Попередній захист магістерської кваліфікаційної роботи

· Переплетення магістерської кваліфікаційної роботи

· Захист магістерської кваліфікаційної роботи

26.04-08.05.12р.

09.05-24.05.12р.

7. Очікувані результати

В результаті виконання дипломної роботи очікується одержання обґрунтованих рекомендацій та пропозицій, які можуть бути використані на ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів» з метою підвищення ефективності його діяльності та покращення фінансових результатів.

8. Матеріали, які подають після завершення написання МКР та її етапів

Переплетена пояснювальна записка дипломної роботи; роздатковий матеріал; відгук керівника; рецензія зовнішнього рецензента.

9. Порядок приймання МКР та її етапів

Результати магістерської кваліфікаційної роботи розглядаються на процентовках керівником роботи та завідувачем кафедри відповідно до етапів роботи та термінів їх виконання; проводиться попередній захист роботи та офіційний захист дипломної роботи.

Дата початку роботи - 02.02.2012 р.

Граничний термін закінчення робіт - 24.05.2012 р.

ДОДАТОК Б

Таблиця Б.1 - SWOT-комплексна оцінка можливостей та загроз з урахуванням сильних та слабких сторін

Опис

Можливості (О)

1

Поліпшення роботи підприємства

Державні замовлення

Постійний попит

Можливість реклами

Можливість на ринку

2

3

4

5

6

Сильні сторони (S)

1.Сприяє покращенню роботи підприємства

Стимулюватиме продаж що призведе до збільшення прибутків

2.Покращує якість продукції.

Під час ринкових трансформацій дозволить гідно конкурувати

3.Дозволяє стабільно знаходитись на ринку.

Сприятиме виходу товару на між народний рівень

4.Покращує авторитет підприємства.

Зможуть створювати товари, які користуватимуться попитом

5.Забезпечує постійний попит

Забезпечить надійність та стабільність підприємства

6.Сприяє вдосконаленню продукції.

Дасть змогу покращити якість продукції і здійснювати експорт

Сильні сторони (S)

7.Розширення асортименту сприяє збільшенню отримання прибутку і задоволення потреб споживачів

Сприятиме розширенню виробництва

8.Дозволяє завжди залишатись в полі зору споживача доводячи його важливість для виробника

Завдяки врахуванням потреб та вимог споживачів збільшаться обсяги випуску продукції та зростатиме рівень прибутку

Слабкі

сторони (W)

1. Рідка пропозиція нових продукції і послуг

Усугубить становище підприємства

2. Високі витрати на транспортування

Введення нових товарів спричинить розширенню ринкової ніші

3. Недолік планерування

Можуть компенсувати відсутність власної збутової мережі та забезпечать стабільність підриємства

4. Ріст цін на сировину

Дасть поштовх для зупинення банкруцтва фірми при сильній конкуренції

Слабкі сторони (W)

5. Зменшення обігових коштів

Дозволить продовжувати підприємству функціонувати

6. Брак масштабних інвестицій

При відсутності інвестицій підприємство не встигатиме конкурувати на належному рівні

7. Відтік кадрів

Компенсується стабільністю від продажу постійним клієнтам

8. Недостатнє охоплення ринку

Потрібно збільшити кількість продажу продукції 

Опис

Загрози (Т)

Інфляція

Конкуренція на ринку

Наявність товарівзамінників

Сповільнені темпи зростання

Погіршення фінансового стану клієнта

Швидка зміна цін на ринку

Сильні сторони (S)

1. Команда

Загроза втрати прибутків, необхідно здійснювати прогнозування щодо можливого зростання цін

2. Вдосконалення

Пошук шляхів щодо уникнення кризових ситуацій

Дозволить передбачити нестабільність цін

3.Конкурентоспроможність продукції

 Дозволить забезпечити стабільність продажу

4. Тривале знаходження на ринку

Забезпечать протистоянню натиску конкурентів

5. Стабільна якість роботи

Дозволить протистояти конкурентам

6. Бажання вчитися

Дозволить втримати свої позиції на ринку

7. Асортимент продукції

 Може спричинити втрату прибутків

8.Орієнтація на клієнта

Дозволить враховувати зміни своєчасно

Слабкі сторони (W)

1. Рідка пропозиція нових продукції і послуг

Потрібно зміцнювати позиції на ринку

2. Високі витрати на транспортування

Може призвести до банкруцтва, потрібно розширювати кількість продажу

3. Недолік планерування

Може спричинити витіснення конкурентами з ринку

4. Ріст цін на сировину

Потрібно забезпечувати підняття ціни у зв'язку із зростанням ціни

5. Зменшення обігових коштів

При політичній нестабільності може спричинити банкруцтво

Додаток В

Коди

Дата

01.01.2009

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Могилiв-Подiльський приладобудiвний завод"

за ЄДРПОУ

00225638

Територія

Вінницька Могилiв-Подiльський р-н 24000 м.Могилiв-Подiльський Володимирська, 9

за КОАТУУ

0510400000

Організаційно-правова форма господарювання

ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ

за КОПФГ

10

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА

за СПОДУ

6024

Вид економічної діяльності

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів

за КВЕД

33.20.1

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

Вінницька Могилiв-Подiльський р-н 24000 м.Могилiв-Подiльський Володимирська, 9

Баланс станом на 2008 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

( 0 )

( 0 )

Незавершене будівництво

020

493

493

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

2603

2292

- первісна вартість

031

10835

10835

- знос

032

( 8232 )

( 8543 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

6166

4826

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

540

1288

Готова продукція

130

2258

2506

Товари

140

0

684

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

378

329

- первісна вартість

161

378

329

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

0

93

- за виданими авансами

180

0

5

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

62

50

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0

2

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

5

1

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

768

768

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

8396

8396

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-4958

-5177

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

4206

3987

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

331

331

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

331

331

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

615

612

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

615

612

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

6371

6932

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

49

7

- з бюджетом

550

705

52

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

52

205

- з оплати праці

580

14

189

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

162

254

Усього за розділом IV

620

7353

7639

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

Звіт про фінансові результати за рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

947

1223

Податок на додану вартість

015

139

209

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

808

1014

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 696 )

( 1074 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

112

0

- збиток

055

( 0 )

( 60 )

Інші операційні доходи

060

1548

190

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 720 )

( 477 )

Витрати на збут

080

( 71 )

( 37 )

Інші операційні витрати

090

( 1080 )

( 1144 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 211 )

( 1528 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 5 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 216 )

( 1528 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 3 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 219 )

( 1528 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 219 )

( 1528 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1342

2646

Витрати на оплату праці

240

590

508

Відрахування на соціальні заходи

250

235

202

Амортизація

260

311

228

Інші операційни витрати

270

78

615

Разом

280

2556

4199

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

15352636

15352636

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

15352636

15352636

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.01426

-0.09953

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-0.01426

-0.09953

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Баланс станом на 2009 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

( 0 )

( 0 )

Незавершене будівництво

020

493

493

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

2292

2072

- первісна вартість

031

10835

10875

- знос

032

( 8543 )

( 8803 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

4826

4053

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

1288

1821

Готова продукція

130

2506

2404

Товари

140

684

683

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

329

144

- первісна вартість

161

329

144

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

93

0

- за виданими авансами

180

5

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

50

28

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

2

0

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

1

0

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

768

768

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

8396

8396

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-5177

-5953

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

3987

3211

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

331

331

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

331

331

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

612

677

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

612

677

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

6932

6683

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

7

3

- з бюджетом

550

52

146

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

205

252

- з оплати праці

580

189

117

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

254

278

Усього за розділом IV

620

7639

7479

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

Звіт про фінансові результати за рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

633

947

Податок на додану вартість

015

105

139

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

528

808

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 420 )

( 696 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

108

112

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

92

1548

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 518 )

( 720 )

Витрати на збут

080

( 20 )

( 71 )

Інші операційні витрати

090

( 435 )

( 1080 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 773 )

( 211 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 3 )

( 5 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 776 )

( 216 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 3 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 776 )

( 219 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 776 )

( 219 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

655

1342

Витрати на оплату праці

240

376

590

Відрахування на соціальні заходи

250

110

235

Амортизація

260

260

311

Інші операційни витрати

270

423

78

Разом

280

1824

2556

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

15352636

15352636

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

15352636

15352636

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.05055

-0.01426

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-0.05055

-0.01426

Баланс станом на 2010 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

( 0 )

( 0 )

Незавершене будівництво

020

493

493

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

2072

1836

- первісна вартість

031

10875

10866

- знос

032

( 8803 )

( 9030 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

4053

4536

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

1821

1986

Готова продукція

130

2404

2399

Товари

140

683

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

144

143

- первісна вартість

161

144

143

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

0

0

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

28

29

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0

0

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

1

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

768

768

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

8396

12314

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-5953

-7096

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

3211

5986

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

331

331

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

331

331

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

677

740

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

677

740

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

6683

2871

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

3

0

- з бюджетом

550

146

567

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

252

436

- з оплати праці

580

117

221

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

278

271

Усього за розділом IV

620

7479

4366

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

Звіт про фінансові результати за 2010 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

621

633

Податок на додану вартість

015

104

105

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

517

528

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 574 )

( 420 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

0

108

- збиток

055

( 57 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

19

92

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 519 )

( 518 )

Витрати на збут

080

( 43 )

( 20 )

Інші операційні витрати

090

( 548 )

( 435 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 1148 )

( 773 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 0 )

( 3 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 1148 )

( 776 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 1148 )

( 776 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 1148 )

( 776 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

430

655

Витрати на оплату праці

240

461

376

Відрахування на соціальні заходи

250

178

110

Амортизація

260

227

260

Інші операційни витрати

270

539

423

Разом

280

1835

1824

III. РЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

15352636

15352636

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

15352636

15352636

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-7478

-0.05055

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-7478

-0.05055

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Суть, види банкрутства і проблеми неплатоспроможності в економічній системі України, методи їх діагностики. Аналіз фінансової стійкості і оцінка ризику ймовірності банкрутства ТОВ "Трансінвестсервіс". Шляхи оптимізації діяльності даного підприємства.

  курсовая работа [120,4 K], добавлен 21.11.2010

 • Поняття та причини банкрутства підприємства. Аналіз фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності фірми. Оцінка імовірності банкрутства, особливості антикризисного управління. Процедура визнання підприємства банкрутом за законодавством України.

  курсовая работа [321,8 K], добавлен 15.12.2014

 • Оцінка ймовірності банкрутства підприємства за моделлю Е. Альтмана, його переваги та недоліки. Вивчення прогнозування як напрямку покращення фінансового стану підприємства. Аналіз та характеристика ймовірності банкрутства українських підприємств.

  статья [21,9 K], добавлен 07.02.2018

 • Сутність та види банкрутства. Причини та фактори виникнення фінансової кризи підприємства. Застосування різних методичних підходів при діагностиці банкрутства ЗАТ "Кримвтормет". Антикризове управління підприємством. Особливості санації банкрутства.

  курсовая работа [136,0 K], добавлен 01.06.2010

 • Оцінка санаційної спроможності підприємства. Система показників аналізу фінансового стану підприємства з метою визначення його санаційної спроможності. Основні напрямки прогнозування ймовірності банкрутства підприємства. Оцінка ймовірності банкрутства.

  контрольная работа [60,1 K], добавлен 22.12.2010

 • Загальна характеристика ПАТ "Київгума". Формування і нагромадження грошових доходів товариства, контроль за їх розподілом і використанням. Аналіз показників фінансової звітності компанії. Оцінка кредитоспроможності та імовірності банкрутства підприємства.

  курсовая работа [418,6 K], добавлен 26.05.2019

 • Аналіз стану майна ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" та джерела його формування. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності, рентабельності і показників Cash-flow. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства.

  курсовая работа [58,7 K], добавлен 08.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.