Оцінювання фінансової політики підприємства ПАТ "Київгума"

Загальна характеристика ПАТ "Київгума". Формування і нагромадження грошових доходів товариства, контроль за їх розподілом і використанням. Аналіз показників фінансової звітності компанії. Оцінка кредитоспроможності та імовірності банкрутства підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 26.05.2019
Размер файла 418,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Міністерство освіти та науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра фінансів

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

З дисципліни: «Оцінювання стану фінансів підприємств»

На тему:

Оцінювання фінансової політики підприємства ПАТ «Київгума»

Виконав: Прокопець Н.С.

студент. групи ФБ-32

Перевірила: к.е.н.

доцент Курило О.Б.

Львів 2018

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Теоретична частина

1.1 Теоретичні аспекти фінансової політики на підприємствах

1.2 Загальна характеристика ПАТ «Київгума»

Розділ 2. Аналітична частина

2.1 Аналіз фінансової політики ПАТ «Київгума»

2.2 Аналіз кредитоспроможності ПАТ «Київгума»

2.3 Оцінка ймовірності банкрутства ПАТ «Київгума»

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Основою фінансової системи держави, кровоносною системою економічного базису країни є фінанси підприємств, оскільки від ефективності їхньої діяльності залежать масштаби формування централізованих фінансових ресурсів.

Фінанси підприємств - це сукупність економічних відносин, пов'язаних з формуванням і використанням грошових доходів і нагромаджень підприємств, а також контролем за формуванням, розподілом і використанням цих доходів і нагромаджень.

В сучасних умовах, коли підприємство самостійно ухвалює власні рішення, різко підвищується ресурсний потенціал господарюючого суб'єкта, що відповідно призводить до оптимізації фінансових відносин і підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємстві.

Основне завдання підприємства - забезпечити раціональне і ефективне розміщення і використання грошових засобів для його стійкого розвитку. Фінанси підприємств функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється ВВП, матеріальні і нематеріальні блага, національний дохід - основні джерела фінансових ресурсів.

Відповідно на перший план виходить необхідність грамотної фінансової політики на підприємстві. Ефективний розподіл фінансових ресурсів на підприємстві та постійний їх моніторинг - запорука стабільного розвитку як конкретного підприємства, так і держави в цілому.

Звісно, кожне підприємство унікальне і має свої особливі цілі, яких воно намагається досягнути у процесі своєї діяльності. В проекті буде наведена стандартизована інформація відносно такого явища як фінансова політика підприємства а також буде проаналізована політика та фінансовий стан підприємства ПАТ «Київгума» - лідера на ринку України з виробництва виробів з гуми, латексу, ПВХ, ТЕП і силікону.

Актуальність теми виражається в тому, що підприємства, які не мають грамотної фінансової політики, зазвичай дуже вразливі для зовнішніх загроз, є не стійкими у випадку макроекономічної чи політичної кризи а також мають негативний вплив на економіку, оскільки вони, як фундамент будівлі, безпосередньо впливають на стабільність економічного стану в країні. Крах одного великого підприємства, особливо в фінансових сферах, може викликати так званий ефект доміно і завдати руйнівного впливу на економіку регіону, країни, або навіть всього світу, спричинивши.

Метою написання даної курсової роботи є оцінювання фінансового планування на підприємстві шляхом здійснення аналізу показників на основі фінансової звітності ПАТ «Київгума».

Джерелами інформації для проведення аналізу з даної теми в ПАТ «Київгума» є:

· Форма фінансової звітності 1, також відома як Баланс, або звіт про фінансовий стан;

· Форма фінансової звітності 2, звіт про фінансові результати;

· періодична та наукова література, статті та методичні довідники.

Завдання роботи - полягає у пошуку та систематизації аналітичних матеріалів, оцінюванні сфери фінансів підприємств, проведення загальної характеристики підприємства, опис нормативно-правового регулювання його діяльності та аналізі його фінансових показників, дослідження їх впливу на діяльність підприємства та прогнозування відштовхуючись від отриманої інформації.

Розділ 1. Теоретична частина

1.1 Теоретичні аспекти фінансової політики на підприємствах

Розробка фінансової політики підприємства є побудова ефективної системи управління його фінансами, яке забезпечує досягнення стратегічних та тактичних цілей діяльності організації, які виражаються в максимізації прибутку, забезпеченню його фінансової стійкості, інвестиційної привабливості.

Зазначені цілі індивідуальні для кожного підприємства. В умовах складної загальноекономічної кон'юнктури підприємства по - різному підходять до формування та використання прибутку, виплаті дивідендів, регулюванню витрат виробництва, збільшенню майна та об'ємів продаж (виручки від реалізації). Всі ці аспекти діяльності підприємства піддаються управлінню за допомогою різноманітних методів, напрацьованою світовою та вітчизняною практикою.

Фінансова політика підприємства включає податкову, кредитну, облікову, дивідендну політику. Ці елементи фінансової політики тісно взаємозв'язані та утворюють єдине ціле. [1]

Кредитна політика підприємства -- це сукупність заходів, спрямованих на прийняття рішень щодо вибору позичальника та формування умов надання позики при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Дивідендна політика - складова загальної фінансової політики акціонерного товариства, спрямована на зростання ринкової вартості акцій.

Податкова політика підприємства - це складова частина фінансової стратегії підприємства, яка полягає у виборі найбільш ефективних варіантів здійснення податкових платежів за наявності альтернативних варіантів його господарської діяльності. [2, с. 205]

Фінансова політика підприємства залежить від багатьох як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Зовнішніми є, зокрема, фактори, залежності підприємства від економічних взаємовідносин з державою, необхідність підпорядкування законодавству держави, виконання обов'язків по сплаті податків та зборів, також від взагалі економічної ситуації в країні, доступності поставок сировини, матеріалів, технологій, інших ресурсів з - за кордону, можливості експорту своєї продукції, від рівня добробуту в країні, соціального складу населення, стабільності грошової одиниці тощо. [1]

Головне завдання фінансової політики звучить як забезпечення реалізації поточної фінансово-господарської діяльності підприємства, виконання тактичних завдань, а також забезпечення досягнення стратегічної мети в майбутньому шляхом створення та використання оптимального грошового потоку, ефективного використання фінансових ресурсів та успішної реалізації фінансового менеджменту. Фінансова політика, перш за все, має бути:

- коректна щодо застосування;

- вигідна для застосування;

- ефективна за результатами.

Реалізація фінансової політики підприємства визначається і проводиться роботодавцям підприємства в інтересах підприємства через фінансові відносини і механізми. В цілому фінансова політика підприємства дозволяє відповісти на безліч питань, а саме наскільки ефективно використати власний і позиковий капітал підприємства, отримати найбільший прибуток при найменшому ризику. Фінансову політику підприємства визначають виходячи з:

- стратегічної мети підприємства;

- основних цілей та завдань;

- структури підприємства;

- величини обороту;

- досвіду роботи працівників економічних служб;

- культури управління тощо.

Тому кожне підприємство визначає свій набір заходів та підходів для впровадження та фінансових показників - для моніторингу. Для того, щоб створити ефективну фінансову політику, слід дотримуватися відповідних принципів побудови, які представлені у таблиці 1. Отже, принципи на яких побудована фінансова політика відіграють важливу роль в подальшому житті підприємства. Проте, вони не завжди відповідають вимогам впливових факторів, а тому кожне підприємство виокремлює свої унікальні принципи, які дозволять покращити управлінську діяльність у сфері фінансової політики. Типові принципи представлені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Принципи побудови фінансової політики

№ з/п

Назва принципу

Характеристика

1

Законності

Заходи з накопичення та використання грошових коштів, які не суперечать чинному законодавству

2

Науковості та обґрунтованості

Вибір заходів повинен здійснюватись аргументовано та на науковій основі

3

Ефективності

Заходи, які здійснює підприємство з накопичення та використання грошових коштів мають сприяти покращенню фінансового стану

4

Раціональності

Вибір заходів, які мають здійснюватись на підставі порівняння результатів таких заходів з витратами на їх здійснення

5

Оптимальності

Заходи на вдосконалення грошового обороту та покращення фінансового стану підприємства мають бути найкращими та найвигіднішими

6

Системності

Вибір заходів має здійснюватись: у взаємозалежності між собою; фінансова політика має формуватись у єдності з обліковою, виробничою та іншою політикою підприємства

7

Планомірності та динамізму

Формування планомірної фінансової політики та найближчу перспективу, з внесенням змін та коригувань щорічно.

8

Адекватності

Фінансова політика підприємства має відповідати особливостям умов його діяльності

9

Безперервності

Фінансова політика підприємства визначається постійно, виходячи з того, що діяльність підприємства буде тривати необмежено довго

10

Комплексності

Вибір заходів має здійснюватись в комплексі всіх заходів покращення фінансового стану підприємства та стратегії розвитку підприємства

Тому, процес проведення фінансової політики потребує підбору конкретних засобів, способів, форм, механізмів та прийомів реалізації. Виконання цих завдань показує результат, а саме, ефективність використання, що визначається ступенем досягнення поставлених цілей і завдань. [3]

Мета фінансової політики нерозривно пов'язана із стратегією розвитку підприємства і реалізується з нею в єдиному комплексі. У фінансовому менеджменті найчастіше виділяють сім основних моделей головної цільової функції підприємства і його підсистем, що управляють [4, с. 73]:

- максимізація прибутку;

- мінімізація трансакційних витрат;

- максимізація обсягу реалізації продукції;

- максимізація темпів зростання підприємства;

- забезпечення конкурентних переваг;

- максимізація доданої вартості;

- максимізація ринкової вартості підприємства.

Даним цільовим функціям властиві як переваги, так і недоліки. Так, цільова орієнтація підприємства на максимізацію прибутку не завжди забезпечує високі темпи його розвитку, оскільки генерація високого прибутку може бути пов'язана з великими витратами, що іноді перевищують доходи, і високими ризиками, що зумовлюють зниження фінансової стійкості й загрозу банкрутства. Функція мінімізації трансакційних витрат не враховує інші (некомерційні) витрати підприємства, не може визначати його місію, оскільки не пов'язана з напрямами його розвитку. Відображаючи результати економічної і соціальної ефективності виробництва, максимізація обсягів реалізації продукції не враховує взаємозв'язок доходів і витрат, важко прогнозована, оскільки залежить від зовнішнього чинника - споживчого попиту, який є функцією ринку. В цілому приведені цільові функції (окрім останньої) можна розглядати як певні завдання господарської діяльності підприємства, проте не як його місію. Практика переконує, що за контуру ринкової економіки найбільш прийнятною з відомих цільових функцій підприємства виступає максимізація його ринкової вартості.

Розроблена фінансова політика дозволяє підприємству не знижувати темпи розвитку, особливо тоді, коли вичерпані найочевидніші резерви росту, такі як неохоплені ринки, дефіцитні продукти, порожні ніші. У такий момент на перше місце в конкурентній боротьбі виходять підприємства, що уміють, по-перше, вірно ідентифікувати свою стратегію, по-друге, мобілізувати усі ресурси на досягнення поставлених стратегічних цілей. [5]

1.2 Загальна характеристика ПАТ "Київгума"

ТОВ «Київгума» - лідер на ринку України з виробництва виробів з гуми, латексу, ПВХ, ТЕП і силікону. «Київгума» виробляє більше 3,5 тис. найменувань продукції для всіх галузей народного господарства. Підприємство повного циклу, що дозволяє надавати послуги з виробництва виробів, починаючи від розробки суміші та проектування оснастки до їх виготовлення. Підприємство працює більше 88 років на ринках України та 23 країн світу.

На підприємстві працює близько 500 співробітників, діють 33 служби для забезпечення роботи в режимі повного циклу. Виробничі потужності і високоточне обладнання дозволяють надавати всі послуги з виробництва продукції від розробки складу суміші і проектування оснащення до виготовлення.

Підприємство має у своєму розпорядженні власні виробничі і складські приміщення площею понад 21000 кв. метрів і розташоване на 3 га землі.

Основне виробництво налічує 4 виробничі цехи (з різними ділянками виробництва), кожен з яких має самостійний технологічний процес і виробляє свій асортимент гумотехнічних виробів. Виробничі цехи укомплектовані найкращим сучасним обладнанням.

Виробництво відповідає міжнародним стандартам якості ТUV SUD ISO и TЬV Austria EN ISO. Сертифікована і акредитована лабораторія проводить контроль якості продукції на всіх етапах виробництва. [6]

За підприємством закріплені наступні види діяльності:

· 22.19 Виробництво інших гумових виробів

· 20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

· 20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів

· 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

· 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас

· 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

ПАТ «Київгума», у своїй діяльності, керується такими нормативно-правовими актами, як:

1. Конституція України;

2. Господарський кодекс України, що визначає основні засади господарської діяльності, види суб'єктів господарювання, майнову основу, зобов'язання і відповідальність за правопорушення у сфері господарювання, регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання [7];

3. Податковий кодекс України, який регулює відносини, між державою та суб'єктами господарювання, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування [8];

4. Цивільний кодекс України, який визначає особливості управління діяльністю окремих видів господарських товариств, обумовлені порядком формування статутного капіталу і характером взаємовідносин між учасниками товариства [9];

5. Кодекс законів про працю України - регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва, піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини [10];

6. Закон України «Про акціонерні товариства»;

7. Закон України «Про господарські товариства»;

8. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

9. Закон України «Про власність», тощо.

«Київгума» щомісяця освоює виробництво понад 30-ти нових неформових виробів (ущільнювачів), які використовуються в різних галузях промисловості: будівництві, сільському господарстві, автомобільній промисловості, побуті і т.д. Виробничі потужності дозволяють виробляти до 1 тис. тонн ущільнювачів на рік.

У своїй роботі «Київгума» використовує понад 40 пресів різних видів: «компресійні», «вакуумні», «ливарні». Підприємство має можливість виробляти більше 2 тис. тонн формових виробів на рік.

На підприємстві діє лабораторія фізико-механічних і хіміко-аналітичних випробувань матеріалів і виробів, акредитована Національним агентством України на компетентність, відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025: 2006 (ISO/IEC 17025: 2005). [6]

Структура підприємства об'єднує 33 служби, що, в цілому, спрямовані на отримання високоякісної продукції. З цією ж метою постійно оновлюється технічна база заводу.

На підприємстві впроваджено системи управління якістю та управління безпекою, засновані на міжнародних стандартах. На сьогоднішній день, ТОВ «Київгума» має сертифікати відповідності ДСТУ ISO 13485: 2015 і міжнародні ТUV SUD ISO 9001: 2015 і TЬV Austria EN ISO 13485: 2012 та безліч інших.

Підприємство не має податкової заборгованості, але було раніше оштрафоване відповідно до "Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №270-ЦД-1-Е від 15.03.2016 року порушення ПАТ "Київгума" вимог частини 9 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами і доповненнями)"[11][13].

Підприємство зареєстроване за юридичною адресою: 03039, м.Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 6. Фактична адреса, при цьому: Україна, 07403, Київська область, місто Бровари, вул. Кутузова 127 [12][13][14].

Конкурентами фірми на ринку є:

· ПрАТ «Каучук»

· ПрАТ «РUSІL&СО»

· ТзОВ «Вітлюс»

· ПАТ «Одеський завод гумових технічних виробів»

ТОВ «Київгума» співпрацює з підприємствами України, країн Європи та СНД. Продукція підприємства експортується до 14 країн, зокрема: Латвію, Литву, Естонію, Білорусь, Польщу, Угорщину, Румунію, Грузію та Росію. [6]

Внутрішні фінансові відносини ПАТ «Київгума» включають відносини:

1) між окремими структурними підрозділами - з приводу внутрішньо-фірмових розрахунків, формування та використання амортизаційних відрахувань, розподілу і використання прибутку;

2) із засновниками підприємства - з приводу формування статутного капіталу, розподілу чистого прибутку на виплату дивідендів, додаткового залучення коштів для збільшення власного капіталу;

3) із персоналом - з приводу виплати зарплат, премій, допомоги та компенсацій; виплати матеріальної допомоги; застосування штрафних санкцій;

4) в середині самого підприємства - з приводу розподілу прибутку, що залишається в його розпорядження, визначення напрямків його використання. [22]

Реалізація продукції на території України частково проводиться через дочірнє підприємство ТзОВ "Торговий Дім "Київгума".

Асортимент продукції ТОВ «Київгума»:

*Медичні гумові вироби (клейонки, грілки, трубки, джгути, бинти еластичні, рукавички, рентгенозахисні полотна);

*Пробки та ковпачки для флаконів з лікарськими засобами;

*Товари для дітей (соски, пустушки, прорізувачі для зубів, пляшечки, нагрудники, чашки-непроливайки);

*Товари для домашніх улюбленців (гумові іграшки для тварин);

*Господарські та спортивні товари (форми для випічки, накладки на сходинки проти ковзання, гумові рукавички, килимки в авто, поливні шланги, гумові покриття, маски для плавання, ласти);

*Товари для реабілітації;

*Гумові, ПВХ та ТЕП ущільнювачі;

*Сільськогосподарські вироби;

*Гумові полотна та інші товари.

Підприємство користується послугами наступних юридичних осіб[12]:

1) ПП «Аудиторська компанiя «Рейтинг-аудит»: надає послуги щодо проведення перевірок фінансово-господарської діяльності та підготовки аудиторських висновків ПАТ "Київгума".

2) ТОВ "Кредит-Рейтинг": надає послуги з визначення та оновлення кредитного рейтингу боргових цінних паперів (облігацій) ПАТ "Київгума"

3) ПАТ "Національний депозитарій України": надає ПАТ "Київгума" реєстр власників іменних цінних паперів

4) ПАТ "ФБ "Перспектива": Розміщення облігацій ПАТ "Київгума" відбувалось на ПАТ "ФБ "Перспектива"

Підприємство «Київгума» здійснює активну політику конкурентних закупівель та пошуку можливих контрактів. Таким чином, в табл. 1.2 представлено рейтинг замовників продукції ПАТ «Київгума» за сумою укладених договорів[15].

Таблиця 1.2

Рейтинг юридичних осіб замовників продукції ПАТ «Київгума»

ЄДРПОУ

Назва

Пропозицій

Договорів

Сума договорів

7773293

Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь"

7

7

23 726 623.00

8199969

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону

4

4

12 451 512.96

23517243

Філія "УМГ "Київтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз"

6

2

3 595 369.20

38983006

ТЗОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат"

1

1

2 622 583.73

3328913

Комунальне підприємство "Київський метрополітен"

7

5

1 897 173.30

39389830

ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"

1

1

1 297 943.00

40081195

Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця»

5

2

1 252 502.76

7816153

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону

1

1

960 000.00

8160677

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону

1

1

960 000.00

23311530

Військова частина 1471

1

1

827 110.00

Таким чином прослідковується зацікавленість військово-медичної сфери у продукції компанії.

Розділ 2. Аналітична частина

2.1 Аналіз фінансової політики ПАТ «Київгума»

Проаналізуємо такий напрям фінансової політики корпорації як інвестиційна політика.

Інвестиційна діяльність корпорації підпорядкована певній інвестиційній політиці, розробленій в складі її фінансової стратегії (для інституційних інвесторів -- інвестиційних компаній, інвестиційних фондів і т.п. - вона розробляється, як самостійна інвестиційна стратегія). Основною ціллю інвестиційної політики є забезпечення найефективніших шляхів розширення активів підприємства з позицій перспектив його розвитку і збільшення його ринкової вартості [16].

У світовій економіці спостерігається інтенсивна глобалізація виробничої та інвестиційної діяльності, що призводить до поступового об'єднання історично відособлених і різних економік у єдине ринкове господарство. У ході цього процесу відбувається утворення нової економічної системи, у якій бар'єри на шляху міжнародної інвестиційної, виробничої і торговельної діяльності або цілком відсутні, або зведені до мінімуму [17, c.85].

Міжнародні інвестиції мають суперечливу природу. Інтереси корпорації полягають в отриманні додаткових прибутків від розміщення інвестицій за кордоном або здешевленні залучених інвестицій для розвитку корпорації. Материнська країна зацікавлена в розміщенні інвестицій на своїй території або ж у фінансових надходженнях від зарубіжних філій у вигляді частини прибутків. Кількісним критерієм розмежування прямих і портфельних інвестицій у розвинутій ринковій економіці вважається 10% загального обсягу вкладень в об'єкт інвестування [18, c.298].

Для оцінки фінансового стану підприємства, розглянемо табл 2.1., в якій будуть наведені поточні зобов'язання і забезпечення ПАТ «Київгума».

Таблиця 2.1

Поточні зобов'язання і забезпечення ПАТ «Київгума»

Рік

2015

2016

2017

Відхилення (+, -)

Стаття

Код рядка

абсолютне,

відносне, %

1

2

5

7

8

2016

2017

2016

2017

Пасив

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Поточна кредиторська заборгованість:

1610

за товари, роботи, послуги

1615

11937

8919

7999

-3018

-920

-25.28

-10.32

за розрахунками з бюджетом

1620

614

119

45

-495

-74

-80.62

-62.18

за одержаними авансами

1635

1944

1903

1902

-41

-1

-2.11

-0.05

Поточні забезпечення

1660

50

0

26

-50

26

-100.00

-

Інші поточні зобов'язання

1690

183279

18051

23071

-165228

5020

-90.15

27.81

Усього за розділом IІІ

1695

197826

197826

28992

33043

-168834

0.00

-85.34

Розглянемо показники поточних зобов'язань підприємства, тобто третю частину пасиву балансу, “Поточні зобов'язання та забезпечення”, при цьому варто звернути увагу, що довгострокові зобов'язання у підприємства повністю відсутні. З даних таблиці видно, що поточні зобов'язання підприємства складаються, більшою частиною, з статті інших поточних зобов'язань в яку, переважно, можуть бути включені:

· "Розрахунки за авансами одержаними"

· "Внутрішні розрахунки"

· "Внутрішньогосподарські розрахунки"

· "Розрахунки за нарахованими відсотками"

· "Розрахунки з іншими кредиторами".

При цьому відносною стабільність відрізняється тільки стаття поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами, а інші - помітно коливаються. Так, наприклад, з 2015 по 2016-ий роки стаття поточних забезпечень за авансам зменшилася на 2 відсотки, а з 2016-го по 2017 - менше ніж на десяту частину відсотка. У той самий час, інші поточні зобов'язання спочатку зменшилися у 2016-му році майже на 97%, а у 2017-му, навпаки, зросли на 28%. Виходячи з нестабільності рахунків можна зробити припущення що підприємство майже не має впливу на свою кредиторську заборгованість і вона виникає стихійно.

Як вже згадувалося, підприємство не має як і поточної так і довгострокової кредиторської заборгованості, тобто кредитну політику ПАТ «Київгума» можна охарактеризувати як пасивну, а про підприємство сказати, що воно старається уникати заборгованостей будь якого типу.

Звісно, кредиторська заборгованість негативно впливає на репутацію фірми і є явищем негативним для підприємства, але іноді, для забезпечення стабільного розвитку та конкурентоспроможності продукції, будь якому підприємству необхідно залучати нові позикові кошти у своє розпорядження, для оновлення основних фондів або розширення виробництва.

Існує прямий зв'язок між ростом підприємства і зовнішнім фінансуванням. Цей взаємозв'язок виражається за допомогою спеціальних показників:

- коефіцієнта внутрішнього росту;

- коефіцієнта стійкого росту.

Коефіцієнт внутрішнього росту - це максимальний темп росту, який підприємство може досягти без зовнішнього фінансування. Іншими словами, підприємство може забезпечити подібний ріст, використовуючи тільки ендогенні джерела фінансування. Методика визначення коефіцієнта внутрішнього росту представлена у формулі (2.1) [5].

(2.1)

Де ROA -- рентабельність активів (відношення чистого прибутку до середньої вартості активів);

р -- коефіцієнт реінвестування (капіталізації)

Коефіцієнт стійкого росту засвідчує максимальний темп росту, який підприємство може підтримувати без збільшення фінансового важеля. Його значення може бути розраховане за формулою (2.2)

(2.2)

Де RОЕ -- рентабельність власного капіталу (відношення чистого прибутку до середньої вартості власного капіталу).

Для розрахування відповідних показників буде сформована таблиця 2.2., в якій буде наведена інформація з фінансової звітності ПАТ «Київгума» за 2015-2017 роки. Ці дані будуть використані у подальших розрахунках.

Таблиця 2.2

Дані для аналізу, сформовані на основі фінансової звітності ПАТ «Київгума»

Рік

2015

2016

2017

Відхилення (+, -)

Стаття

Код рядка

абсолютне,

відносне, %

1

2

5

7

8

2016

2017

2016

2017

Актив

I. Необоротні активи

Усього за розділом I

1095

592

452

323

-140

-129

-23.65

-28.54

II. Оборотні активи

Усього за розділом II

1195

177711

5583

9003

-172128

3420

-96.86

61.26

Баланс

1300

178303

6035

9326

-172268

3291

-96.62

54.53

Пасив

I. Власний капітал

Резервний капітал

1415

0

0

0

0

0

0.00

0.00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-19924

-23358

-24118

-3434

-760

17.24

3.25

Усього за розділом I

1495

-19523

-22957

-23717

-3434

-760

17.59

3.31

Усього за розділом IІІ

1695

197826

197826

28992

33043

-168834

0.00

-85.34

Баланс

1300

178303

6035

9326

-172268

3291

-96.62

54.53

Звіт про фінансові результати

Стаття

Рік

Відхилення (+, -)

2015

2016

2017

абсолютне,

відносне, %

Чистий фінансовий результат: збиток

-1806

-3434

-760

-1628

2674

90.14

-77.87

У процесі розрахунку коефіцієнтів внутрішнього та стійкого зросту будуть також розраховані такі показники і коефіцієнти, які, окрім використання у розрахунках, мають економічний зміст самі по собі:

Коефіцієнт реінвестування (капіталізації) - показник рентабельності, який дозволяє оцінити поточну політику розподілу прибутку компанії. Високе значення говорить про те, що значна частина прибутку реінвестована у підприємство. Це веде до інтенсифікації виробничої та збутової діяльності, заміщення найбільш дорогих джерел фінансування, оновлення обладнання і.

, (2.3)

Де ?РКП - Сума резервного капіталу і нерозподіленого прибутку (або непокритого збитку) на кінець і початок року, відповідно

ЧПр - Чистий прибуток (Чистий збиток)

Рентабельність власного капіталу (англомовний аналог Return on Equity (ROE) - показник, що вказує, наскільки ефективно використовується власний капітал, тобто скільки прибутку було згенеровано на кожну гривню залучених власних коштів. Розраховується за формулою (2.4) [19]

(2.4)

Де - Середньорічна сума власного капіталу

Рентабельність активів (англомовний аналог Return on Assets (ROA) - показує ефективність використання активів компанії для генерації прибутку. Високе значення показника свідчить про хорошу роботу підприємства. Значення можна інтерпретувати в такий спосіб: було отримано Х копійок чистого прибутку на кожну гривню використаних активів. Розраховується як показано в формулі (2.5).

(2.5)

Де - Середньорічна сума активів

Розрахунок показників, наведених вище, дозволить краще оцінити ситуацію на підприємстві. Результати проведених розрахунків відображено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Фінансові показники, що характеризують стан підприємства

Показник

Рік

Відхилення (+, -)

2015

2016

2017

абсолютне,

відносне, %

2016

2017

2016

2017

Рентабельність власного капіталу (ROE)

-9.7

-16.17

-3.26

-6.5

12.9

-66.70

-79.84

Ефективно використовується власний капітал, тобто скільки прибутку було згенеровано на кожну гривню залучених власних коштів.

Рентабельність активів (ROA)

-1.02

-3.73

-9.9

-2.7

-6.2

-265.69

-165.42

Показує ефективність використання активів компанії для генерації прибутку.

Коефіцієнт реінвестування (p)

96.12

100

100

3.88

0

4.04

0.00

Дозволяє оцінити поточну політику розподілу прибутку компанії. Високе значення говорить про те, що значна частина прибутку реінвестована у підприємство.

Коефіцієнт внутрішнього зростання (Кв.з.)

-0.99

-0.997

-0.999

-0

-0

0.71

0.20

Максимальний темп росту, який підприємство може досягти без зовнішнього фінансування

Коефіцієнт стабільного зростання (Кс.з.)

-0.999

-0.999

-0.997

0.00

0

0.00

-0.20

Засвідчує максимальний темп росту, який підприємство може підтримувати без збільшення фінансового важеля.

Таким чином, розглянуті показники демонструють неспроможність підприємства і далі продовжувати діяльність без залучення додаткових коштів ззовні. Коефіцієнт реінвестування показує, що, зштовхнувшись з фінансовими проблемами, ПАТ «Київгума» мобілізувало всі наявні фінансові ресурси і, починаючи з 2016-го року, реінвестує їх лише у подальше відтворення.

При цьому коефіцієнти рентабельності мають від'ємне значення, що також сигналізує про проблеми у виробництві. Так, рентабельність власного капіталу становить -9,7% у 2015 році, зменшується ще більше у 2016-му, до -16.17%, і знову зростає у 2017-му до -3,26%, що все ще недостатньо для подолання кризи. Відповідно, у 2016-му році підприємство отримувало близько 16 копійок збуту на кожну гривню власного капіталу.

Коефіцієнт рентабельності активів змінюється інакше ніж рентабельності власного капіталу, основний вплив на його значення справляють значні коливання активів підприємства. Так, упродовж 2016-го року сума активів зменшилася з 178303 тис. грн. , до 6035 тис. грн., тобто майже в три рази. Показник рентабельності активів відреагував на цю зміну, хоча не виражаючи повної динаміки, оскільки в методиці свого розрахунку використовує середнє значення впродовж періоду. 2017 рік сповна відобразив вплив зменшення суми активів на показник рентабельності, хоча, по факту, у продовж 2017-го року сума активів знову почала зростати, з 6035 тис. грн. до 9326 тис. грн., що все ще є меншим ніж відповідний показник початку 2016-го. фінансовий дохід кредитоспроможність банкрутство

Враховуючи, що коефіцієнт внутрішнього зростання показує максимальний темп росту якого може досягнути підприємство без зовнішнього фінансування, тобто використовуючи тільки власні джерела фінансування, - він дозволяє оцінити необхідність залучення зовнішніх коштів для подальшого розвитку. Як видно з табл. 2.1.3 - упродовж всіх трьох періодів показник є від'ємним, що свідчить про негативні тенденції у розвитку підприємства, стагнацію його розвитку та необхідність залучення додаткових кредитів або використання інших зовнішніх джерел для “перезапуску” виробництва.

Хоча відхилення показника від мінімального оптимального значення, тобто одиниці, є незначними і підприємство, поки що, функціонує на існуючих засадах - залучення нових коштів, на мою думку, все ще є необхідним і високо-пріоритетним, а інакше підприємству може загрожувати довга стагнація і, пізніше, банкрутство.

Коефіцієнт стійкого росту, в свою чергу, засвідчує максимальний темп росту, який підприємство може підтримувати без збільшення фінансового важеля і також є від'ємним. Причини ті самі, що і у випадку з коефіцієнтом внутрішнього зростання. Показник свідчить, що підприємство не в стані підтримувати стабільний розвиток не змінюючи при цьому розмір фінансового важеля, тобто відношення позикового капіталу до власного.

2.2 Аналіз кредитоспроможності ПАТ «Київгума»

З іншого боку, необхідність залучення додаткових коштів не гарантує бажання можливих кредиторів вкладати гроші в підприємство. Аналіз ліквідності балансу дозволяє оцінити кредитоспроможність підприємства. Ліквідність характеризує швидкість покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Статті в активі балансу представлено (зверху вниз) по наростаючій ліквідності активів (від нематеріальних активів до коштів і їхніх еквівалентів). Основною ознакою ліквідності є перевищення оборотних активів над короткостроковими (поточними) пасивами. У відповідності до цього активи поділяються на чотири групи за ступенем ліквідності, тобто за їх швидкістю трансформації у грошові кошти (табл. 2.4) [20, с.96]. Необхідно співставити підсумки розділів по активам і пасивам. Співставлення перших груп відображають відношення поточних платежів та надходжень. Зрівняння других груп показує тенденцію поточної ліквідності. Оцінка ліквідності балансу дає уявлення про фінансовий стан підприємства з точки зору можливості своєчасного проведення розрахунків.

Таблиця 2.4

Поділ активів підприємства за степенем ліквідності

Групи активів за ступенем ліквідності

Характеристика і приклад активу

Найбільш ліквідні активи - А1

Активи, які можуть бути використані для негайних розрахунків:

грошові кошти + поточні фінансові інвестиції.

Швидкореалізовані активи -А2

Активи, термін перетворення яких у грошові кошти сягає 30 днів:

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги + дебіторська заборгованість за розрахунками + інша

дебіторська заборгованість + векселі одержані.

Повільнореалізовані активи - А3

Активи, термін перетворення яких у грошові кошти сягає від 30 днів до декілька місяців:

запаси + витрати майбутніх періодів + інші оборотні

активи.

Важкореалізовані активи- А4

Активи, які призначаються для використання протягом відносно тривалого періоду часу:

необоротні активи

Зобов'язання у свою чергу поділяються також на чотири групи, але поділ відбувається за ступенем зростання терміновості їх погашення (таб. 2.5).

Таблиця 2.5

Поділ зобов'язань підприємства за терміновістю їх погашення

Групи пасивів за терміном погашення

Характеристика і приклад пасиву

Найбільш термінові зобов'язання - П1

Заборгованість, термін сплати якої настав: поточна кредиторська заборгованість.

Короткострокові пасиви-П2

Зобов'язання, які мають погашатись впродовж 12 місяців після звітної дати: короткотермінові кредити банків + векселі видані + поточні забезпечення + доходи майбутніх періодів + інші поточні зобов'язання.

Довгострокові пасиви - П3

Зобов'язання, які мають погашатись пізніше, ніж через 12 місяців після звітної дати: усі довгострокові зобов'язання.

Постійні пасиви - П4

Повністю власні кошти: власний капітал

Баланс буде відповідати вимогам ліквідності(буде абсолютно ліквідним), якщо одночасно задовольняються всі умови:

А1 ? П1; А2 ? П2; А3 ? П3; А4 ? П4.

Аналіз зобов'язань та активів підприємства наведено в таблиці 2.6

Таблиця 2.6

Показники ліквідності ПАТ «Київгума»

Рік

2016

2017

2016

2017

Умови ліквідності

Значення

2016

2017

А1

144

0

П1

10941

9945

А1 ? П1

Не задовільняється

Не задовільняється

А2

5450

8952

П2

18064

23047

А2 ? П2

Не задовільняється

Не задовільняється

А3

2

0

П3

0

0

А3 ? П3

Задовільняється

Задовільняється

А4

452

323

П4

-22957

-23717

А4 ? П4

Не задовільняється

Не задовільняється

?

6048

9275

?

6048

9275

Висновок

Підприємство неліквідне

Відповідно до даних таблиці можемо сказати що підприємство не є ліквідним оскільки задовольняється лише умова А3 ? П3, але при цьому у підприємства відсутні, або майже відсутні, як довгострокові пасиви, так і повільно реалізовані активи, тому впливу на ліквідність підприємства ця умова не чинить. Для точності висновків розрахуємо коефіцієнт ліквідності балансу (Клб), який вказує на можливість своєчасної оплати короткострокових та довгострокових зобов'язань підприємства за рахунок реалізації частини активів підприємства. Методика розрахунку цього показника вказана в формулі 2.6. [22].

(2.6)

Відповідно, у випадку ПАТ «Київгума» цей показник набуває такого значення:

Оптимальне значення показника ліквідності балансу має бути більшим за 1, тобто, відповідно до розрахунків, баланс підприємства є не ліквідним, а значить фірма не може виконувати свої прямі зобов'язання за даної ситуації. Недостатня кількість коштів ззовні, з одного боку, і абсолютна не ліквідність самого підприємства, з іншого, ставлять ПАТ «Київгума» у скрутне становище яке, без відповідних протидій, скоріш за все, приведе до банкрутства.

2.3 Оцінка ймовірності банкрутства ПАТ «Київгума»

У світовій практиці опрацьовано декілька підходів до прогнозування банкрутства:

1. Формалізовані критерії - це система фінансових коефіцієнтів, рівень і динаміка яких в комплексі може дати підстави для висновків про вірогідне настання банкрутства. У нашій країні до кількісних критеріїв визначення незадовільної структури балансу неплатоспроможного підприємства зазвичай відносять: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами, коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності.

2. Неформалізовані критерії - це характеристики фінансового стану, що погіршується, вони часто не мають кількісного виміру. Такі критерії містяться, наприклад, в рекомендаціях Комітету з узагальнення практики аудиту Великобританії, критичних показників, що включають перелік, для оцінки можливого банкрутства організацій. На їх основі розроблена дворівнева система показників А-моделі, що запропонована Д. Аргенті. Модель використовується для прогнозування високого рівня фінансового ризику і ризику банкрутства; заснована на врахуванні суб'єктивних суджень учасників процесу кредитування.

3. Розрахунок комплексного показника. Наприклад Z - рахунок Альтмана. Відомі двохфакторна, п'ятифакторна і семифакторна моделі прогнозування банкрутства підприємств, розроблені американськими фахівцями на чолі з Е. Альтманом [5].

Найпростішою є двофакторна модель оцінки ймовірності банкрутства підприємства (організації). Вона передбачає обчислення спеціального коефіцієнта Z і має формалізований вигляд, представлений в формулі 2.7

(2.7)

Де kзл -- коефіцієнт загальної ліквідності;

qпк -- частка позикових коштів у загальній величині пасиву балансу.

За двофакторною моделлю ймовірність банкрутства будь-якого суб'єкта господарювання є дуже малою за будь-якого від'ємного значення коефіцієнта Z і великою -- за Z > 1 [5].

Частка позикових коштів у загальній величині пасиву балансу розраховується за формулою 2.8.

(2.8)

де ПозК -- Сума позикового капіталу підприємства

Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності, відповідно, розраховується за формулою 2.9. [20].

(2.9)

У випадку ПАТ «Київгума» цей коефіцієнт виглядає:

Частка позикових коштів у загальній величині пасиву балансу становить:

Відповідно, можемо розрахувати коефіцієнт Z для 2016-го та 2017-го років:

В обох випадках коефіцієнт вищий за оптимальне значення, тобто перевищує 1, а значить існує значна можливість банкрутування підприємства.

Варто зауважити, що, раніше, ухвалою господарського суду Автономної Республіки Крим від 15.10.2009 року підприємство ЗАТ «Київгума» було признане близьким до банкрутства і, з метою санації, у справі було введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначений арбітражний керуючий Пітеляк В.В.

Ухвалою господарського суду Автономної Республіки Крим від 13.10.2011 року відносно боржника закритого акціонерного товариства "Київгума" введено процедуру санації строком на дванадцять місяців; керуючим санацією призначено арбітражного керуючого Пітеляка В.В.

Ухвалою господарського суду Автономної Республіки Крим від 21.02.2012 року затверджено план санації закритого акціонерного товариства "Київгума", представлений керуючим санацією арбітражним керуючим Пітеляком Василем Васильовичем.

Пізніше, постановою господарського суду Автономної республіки Крим від 08.11.2013 року припинено процедуру санації Закритого акціонерного товариства "Київгума", визнано банкрутом останнього, відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру, а ліквідатором Боржника призначено арбітражного керуючого Кудляка Є.В., якого зобов'язано здійснити певні дії у ліквідаційній процедурі.

Строк санації закритого акціонерного товариства "Київгума" неодноразово продовжувався.

Постановою господарського суду Автономної Республіки Крим від 08.11.2013 року відмовлено у задоволенні клопотання керуючого санацією боржника про затвердження мирової угоди та припинення провадження по справі. Припинено процедуру санації боржника - закритого акціонерного товариства "Київгума", визнано боржника - закрите акціонерне товариство "Київгума" банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі, відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнанні його банкрутом" строком на 12 місяців. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Кудляка Євгена Васильовича [21].

Тобто, підприємство вже попадало у кризовий стан раніше та, за неможливості оздоровлення, було ліквідоване, а пізніше відкрито знову з новою формою власності.

ВИСНОВОК

В даній курсовій роботі я провів аналіз фінансової політики ПАТ «Київгума» - лідера на ринку України з виробництва виробів з гуми, латексу, ПВХ, ТЕП і силікону. Підприємство має сучасне устаткування та лінію виробництва яка користується стабільним попитом. Товари фірми розповсюджуються як на ринку України, так і на закордонних - в країнах СНД та ринках найближчих сусідів України. Не зважаючи на якість виробництва та значну клієнтну базу, серед якої налічуються також і військово-медичні заклади, підприємство знаходиться у кризовому стані і, у разі якщо не будуть розроблені міри протидії, має всі шанси збанкрутувати.

У першому розділі курсового проекту було здійснено аналіз такого поняття як фінансова політика підприємства, теоретично обґрунтовано основні принципи та розкрито сутність. У цьому ж розділі було описано підприємство ПАТ «Київгума», проаналізована форма організації, основні конкурентні переваги, статистичні показники функціонування та наведена інформація щодо його діяльності, описані його зовнішні взаємозв'язки. Також була описана документація відповідно до якої здійснює свою діяльність підприємство, ліцензії, нормативно-правові акти та сертифікати.

У другому розділі була наведена та використана фінансова звітність ПАТ «Київгума», були проаналізовані такі показники як: Коефіцієнт реінвестування, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, коефіцієнти внутрішнього і стабільного зростання. Був проведений аналіз ліквідності підприємства та оцінена можливість визнання його банкрутом.

Було визначено, що підприємство недостатньо активно проводило кредитно-інвестиційну політику, через що ефективність його діяльності була меншою за оптимальне значення. Коефіцієнти внутрішнього і стабільного зростання математично продемонстрували, що на даний момент підприємство втрачає позиції на ринку і без проведення радикальних змін у структурі капіталу та політики відносно залученого чи позикового капіталу підприємство приречене на стагнацію та банкрутство.

Було наведено інформацію відносно колишньої діяльності фірми та помічено, що «Київгума» вже існувало у вигляді закритого акціонерного товариства, але було ліквідовано внаслідок неможливості його санації та, як наслідок, банкрутства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Касьян І.С. Фінансова політика підприємства // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Advanced technologies of science and education» - [Електронний ресурс]

2. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. - К.: Ника - Центр, 1998. - 480 с

3. Олійник Г., Довгалюк В.В Фінансова політика підприємства // Житомирський державний технологічний університет. - [Електронний ресурс]

4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: в 2 т. / И.А. Бланк - К.: Ника-Центр, 1999. - 512 с.

5. О.Є. Гудзь, П.А. Стецюк, С.А. Навроцький, В.М. Алексійчук - Науково-методичне забезпечення формування та реалізації фінансової політики підприємства // Державний Університет Телекомунікацій. - [Електронний ресурс]

6. Офіційний сайт ПАТ “Київгума”, інформація про підприємство. - [Електронний ресурс]

7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // ВВР України. -2013. - №436-IV

8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 // ВВР України. -2010. - №92755-VI

9. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. // ВВР України. - 2003. - №435- IV

10. Кодекс законів про працю України від 08.09.2011 // ВВР України. - 2011. - №3720-VI

11. База даних і система аналітики публічних закупівель ProZorro. Інформація про податкову заборгованість ПАТ «Київгума» - [Електронний ресурс]

12. База даних і система аналітики публічних закупівель ProZorro. Основна інформація про ПАТ «Київгума» - [Електронний ресурс]

13. SMIDA // Інформація про ПАТ «Київгума» - [Електронний ресурс]

14. Бізнес-каталог підприємств України онлайн // ПАТ «Київгума» - [Електронний ресурс]

15. Моніторинговий портал DoZorro // ПАТ «Київгума»- [Електронний ресурс]

16. Азарова Т.В. Стратегії розвитку транснаціональних корпорацій в контексті підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн / Азарова Т.В. - [Електронний ресурс]

17. Довгаль І. Стратегія транснаціональних корпорацій в умовах світових глобалізаційних процесів / І. Довгаль // Держава та регіони.- 2008.-№6.- С. 84-88.

18. Фаминский И.П. Глобализация - новое качество мировой экономики / И.П.Фаминский. - М.: Магістр, 2009. - 397с.

19. Ковальчук М. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Підручник/ Михайло Ковальчук,; М-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 390 с

20. Базецька Г.І. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 051 - Економіка підприємства) / Г.І. Базецька; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - 125 с

21. Постанова ВГСУ від 05.02.2014 року у справі №5002-19/5719.2-2010(5002-30/5719.2-2010) - [Електронний ресурс]

22. Фінанси підприємств: навч. посібник / О.М. Рудницька, С.В. Паранчук, О.М. Чубка. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 260 с.

ДОДАТОК А

“Звіт про фінансовий стан ПАТ Київгума”

А.1 Активи:

Рік

2015

2016

2017

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

5

3

3

2

2

0

первісна вартість

1001

10

10

10

10

10

10

накопичена амортизація

1002

5

7

7

8

8

10

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

0

0

0

Основні засоби:

1010

552

497

497

450

420

303

первісна вартість

1011

1749

1843

1843

2055

1843

1843

знос

1012

1197

1346

1346

1605

1423

1540

Інвестиційна нерухомість:

1015

92

92

92

92

30

20

первісна вартість

1016

212

212

212

212

212

212

знос

1017

120

120

120

120

182

192

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

1030

0

0

0

0

0

0

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

0

0

0

Рік

2015

2016

2017

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом I

1095

654

592

592

452

452

323

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1

1

1

1

1

0

Виробничі запаси

1101

1

1

1

1

1

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

20194

19851

19851

2151

2151

5617

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130

141

2103

2103

2151

2151

2144

за виданими авансами

з бюджетом

1135

169

10

10

10

10

51

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

0

10

10

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

155610

155746

155746

1188

1188

1191

Рік

2015

2016

2017

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

306

0

0

72

72

0

Готівка

1166

0

0

0

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

0

72

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

0

0

0

у тому числі в:

1181

0

0

0

0

0

0

резервах довгострокових зобов'язань

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

10

0

10

Усього за розділом II

1195

176424

177711

177711

5583

5583

9003

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

0

0

0

Баланс

1300

177078

178303

178303

6035

6035

9326

А.2 Пасиви

Рік

2015

2016

2017

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

401

401

401

401

401

401

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-18188

-19924

-19924

-23358

-23358

-24118

Неоплачений капітал

1425

0

0

0

0

0

0

Вилучений капітал

1430

0

0

0

0

0

0

Інші резерви

1435

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом I

-17717

-19523

-19523

-22957

-22957

-23717

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

0

0

0

0

0

0

Пенсійні зобов'язання

1505

0

0

0

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

0

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

1515

0

0

0

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

0

0

0

резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)


Подобные документы

 • Оцінка показників фінансової діяльності підприємства. Оцінка ймовірності банкрутства. Аналіз системи управління попередження банкрутства підприємства та шляхи її вдосконалення. Розрахунок збитків внаслідок надзвичайної ситуації (вибуху) на заводі.

  дипломная работа [965,5 K], добавлен 17.04.2013

 • Аналіз стану майна ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" та джерела його формування. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності, рентабельності і показників Cash-flow. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства.

  курсовая работа [58,7 K], добавлен 08.04.2014

 • Класифікація та формування прибутку підприємства, напрямки його використання та розподілу. Показники, що характеризують рентабельність. Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності, фінансової стійкості, оцінка ймовірності банкрутства.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 27.01.2011

 • Поняття та причини банкрутства підприємства. Аналіз фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності фірми. Оцінка імовірності банкрутства, особливості антикризисного управління. Процедура визнання підприємства банкрутом за законодавством України.

  курсовая работа [321,8 K], добавлен 15.12.2014

 • Сутність фінансової стратегії. Фінансова стратегія в контексті розвитку підприємства. Механізми фінансової реструктуризації. Метод аналізу точки розриву. Оцінка діяльності підприємства щодо формування фінансової стратегії. Показники ліквідності балансу.

  дипломная работа [159,1 K], добавлен 28.07.2012

 • Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності підприємства. Оцінка фінансового стану підприємства. Аналіз рентабельності власного капіталу, оборотності активів, заборгованості, платоспроможності. CVP-аналіз: визначення точки беззбитковості.

  контрольная работа [2,1 M], добавлен 08.01.2012

 • Загальна характеристика підприємства, система управління та комерційна таємниця. Облік руху грошових коштів, валових доходів та витрат, оподаткування. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу товариства, його фінансової стійкості і ліквідності.

  курсовая работа [54,1 K], добавлен 25.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.