Формування власного капіталу підприємств

Загальне поняття власного капіталу підприємства, основні принципи його формування, ключові переваги та недоліки. Статутний капітал як складова власного капіталу організації. Особливості формування власного капіталу підприємства у міжнародній економіці.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 05.07.2014
Размер файла 65,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

РЕФЕРАТ

З дисципліни : «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва»

на тему: «Формування власного капіталу підприємств»

ЗМІСТ

1 Сутність власного капіталу, основні принципи формування власного капіталу

2 Політика формування власного капіталу

3 Переваги та недоліки власного капіталу підприємства

4 Статутний капітал як складова власного капіталу підприємства

5 Особливості формування власного капіталу підприємства у міжнародній економіці

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1 Сутність власного капіталу, основні принципи формування власного капіталу

Власний капітал є економічною категорією, яка значно поширена в системі фінансового менеджменту підприємства. Водночас економічна сутність та еволюція цієї категорії свідчить про те, що вона була відома ще задовго до зародження механізму управління фінансами підприємств. Власний капітал становить фінансову основу створення і розвитку підприємства будь-якої форми власності та організаційно-правової форми [6].

Проблеми власного капіталу завжди були в центрі уваги економістів. Дослідженням його сутності як економічної категорії в теоретичному і практичному аспектах, його формуванням та використанням в компанії займалися вітчизняні та зарубіжні вчені в різні часи економічного розвитку країн. У сучасних умовах найбільш відомими розробками, присвяченими проблемам власного капіталу підприємства, є праці І. Бланка, Ю. Брігхема, Ю. Воробйова, О. Єфимової, В. Ковальова, В. Савчука, О. Терещенка, Д. Ван Хорна, Дж. Шима та інших учених-економістів.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис 1.1 Основні принципи формування капіталу підприємств

Основу фінансового потенціалу підприємства становить утворений ним власний капітал, що включає такі елементи: статутний капітал; резервний капітал; додатковий капітал; спеціальні (цільові) фінансові фонди; нерозподілений прибуток (Рис 1.1).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна підприємства, що гарантує інтереси його кредиторів. Він являє собою сукупність основних засобів, іншого майна, нематеріальних активів, а також майнових прав, що мають грошову оцінку, що вкладені в підприємство його засновниками та учасниками (юридичними і фізичними особами) пропорційно часткам, визначеним установчими документами.

Резервний капітал являє собою зарезервовану частину власного капіталу підприємства, використовуваного на внутрішнє страхування його господарської діяльності. Резервний капітал утворюється в розмірі, передбаченому установчими документами підприємства. Мінімальний розмір відрахувань прибутку в резервний фонд регулюється законодавством.

Додатковий капітал відображає приріст вартості майна при його переоцінці, емісійний доход, безоплатно отримані цінності, суми від дооцінки необоротних активів, кошти асигнувань з бюджету, використані на фінансування довгострокових вкладень та інші надходження.

Спеціальні (цільові) фінансові фонди містять у собі цілеспрямовано сформовані фонди власних фінансових ресурсів з метою їх подальшого цільового використання: амортизаційний фонд; ремонтний фонд; фонд охорони праці; фонд соціального розвитку та інші [7].

Нерозподілений прибуток є частиною власного капіталу і може бути використаний протягом року як джерело фінансування певних напрямків поточної діяльності підприємства. Ця частина прибутку призначена для капіталізації поточної діяльності підприємства, тобто для реінвестування на розвиток виробництва. За економічним змістом він є однією з форм резерву власних фінансових засобів підприємства, що забезпечують його виробничий розвиток у майбутньому. Сутність власного капіталу підприємства проявляється через його функції. Основні функції власного капіталу

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис 1.3 Функції власного капіталу

власний статутний капітал

Обсяг виробництва, його ефективність зумовлюють розмір, склад та структуру фінансових ресурсів підприємства. У свою чергу, від величини фінансових ресурсів залежить зростання виробництва та соціально-економічний розвиток підприємства. Наявність фінансових ресурсів, їх ефективне використання визначають фінансове благополуччя підприємства: платоспроможність, ліквідність, фінансову стійкість.

2 Політика формування власного капіталу

Політика формування власного капіталу являє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в забезпеченні його виробничо-комерційної діяльності.Ця політика підпорядкована таким цілям [8]:

1. Створення за рахунок власного капіталу необхідного обсягу необоротних активів (власного основного капіталу - К^). Його розмір розраховують за формулою:

КВО=АН - КП, (1.1)

де АН - необоротні активи;

Кп - позиковий капітал.

Ця умова виконується, якщо Кю < АН і весь позиковий капітал йде на фінансування необоротних активів. Якщо ж Кв > АН, тоді Кю = АН. Якщо власний капітал (Кв) менше необоротних активів, то - Кв.

2. Утворення за рахунок власного капіталу певного обсягу оборотних активів (власний оборотний капітал - К^):

КВОБ=АО - КП - КЗ , (1.2)

де АО- оборотні активи; К3 - залучений капітал.

Перевищення власного капіталу над розміром необоротних активів і довгострокових зобов'язань являє собою чистий оборотний капітал (К^):

КЧОБ= КВ - (АН - КДП), (1.3)

де Кв - власний капітал; Кдп- довгостроковий позиковий капітал.

Він характеризує розмір вільних коштів, якими підприємство може маневрувати у звітному періоді.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Квм) розраховується за формулою:

КВМ= КЧОБ / КВ, (1.4)

Рекомендоване значення показника-0,2-0,3. Даний показник визначає частку власного капіталу, що знаходиться в найбільш ліквідній формі.

Розробка політики формування власних фінансових ресурсів підприємства здійснюється по наступних основних етапах [5]:

1. Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства в попередньому періоді.

2. Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах.

3. Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел.

4. Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел.

5. Забезпечення необхідного обсягу залучення власних фінансових ресурсів із зовнішніх джерел.

6. Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів.

Ефективність розробленої політики формування власних фінансових ресурсів оцінюється за допомогою коефіцієнта самофінансування розвитку підприємства в майбутньому періоді. Його рівень повинний відповідати поставленої мети.

3 Переваги та недоліки власного капіталу підприємства

Капітал, одна з найбільш часто використовуваних у фінансовому менеджменті економічних категорій, отримала новий зміст в умовах переходу країни до ринкових відносин. Будучи головною економічною базою створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу .

Висока роль капіталу в економічному розвитку підприємства і забезпечення задоволення інтересів держави, власників і персоналу визначає його як головний об'єкт фінансового управління підприємством, а забезпечення ефективного його використання належить до числа найбільш відповідальних завдань фінансового менеджменту. Власний капітал має свої переваги та недоліки [4].

Таблиця 1.1

Позитивні та негативні сторони власного капіталу підприємств

Позитивні сторони

Негативні сторони

1. Простотою залучення, оскільки рішення, пов'язані зі збільшенням власного капіталу (особливо за рахунок внутрішніх джерел його формування) приймаються власниками і менеджерами підприємства без необхідності одержання згоди інших суб'єктів господарювання.

1. Обмеженість об'єму залучення, а, відповідно, можливостей розширення операційної та інвестиційної діяльності підприємства у періоди сприятливої кон'юнктури ринку на окремих етапах його життєвого циклу.

Продовження таблиці 1.1

2.Більш високою здатністю генерування прибутку в усіх сферах діяльності, при його використанні не потрібно сплачувати судовий відсоток у всіх його формах.

2.Висока вартість порівняно з альтернативними позичковими джерелами формування капіталу.

3.Забезпеченням фінансової стійкості розвитку підприємства, його платоспроможності у довготерміновому періоді, а, відповідно, і зниженням ризику банкрутства.

3.Невикористання можливості приросту ефекту рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позичкових фінансових засобів, так як без такого залучення не можливо забезпечити підвищення коефіцієнта фінансової рентабельності діяльності підприємства над економічною.

Рівень ефективності господарської діяльності підприємства визначається цілеспрямованим формуванням його капіталу. Основною метою формування капіталу підприємства с задоволення потреби у придбанні необхідних активів і оптимізації його структури з позицій забезпечення умов ефективного його використання. Умови формування високих кінцевих результатів діяльності підприємства значною мірою залежать від структури використаного капіталу.

Структура капіталу, яку використовує підприємство, визначає багато аспектів не тільки фінансової, але й операційної та інвестиційної його діяльності, здійснює активний вплив на кінцеві результати цієї діяльності. Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів і власного капіталу (на рівень економічної і фінансової рентабельності підприємства), визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості і платоспроможності (рівень основних фінансових ризиків), у кінцевому рахунку, формує співвідношення ступеня прибутковості та ризику у процесі розвитку підприємства.

Формування структури капіталу пов'язане з обліком особливостей кожної з його складових частин.

Таким чином, підприємство, використовуючи тільки власний капітал, має найвищу фінансову стійкість (його коефіцієнт автономії рівний одиниці), але обмежує темпи свого розвитку (не може забезпечити формування необхідного додаткового об'єму активів у періоди сприятливої кон'юнктури) і не використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал.

4 Статутний капітал як складова власного капіталу підприємства

Статутний капітал -- це сума внесків учасників (власників) в майно підприємства. Порядок формування та зміни статутного капіталу залежить від форми та виду діяльності підприємства (Таблиця 1.2).

Найбільш розповсюдженою формою підприємницької діяльності є господарські товариства, які утворюються та діють відповідно до Закону України „Про господарські товариства” № 1577-12 від 19.09.91р., зі змінами та доповненнями а також у ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р .

Важливим елементом статутних документів є інформація про розмір та порядок утворення статутного капіталу. Розмір статутного капіталу підприємства визначається його зареєстрованим статутом та складається з внесків його учасників. Оцінка внесків в статутний капітал здійснюється в грошовому еквіваленті за сумісною згодою учасників відповідно до статутних документів.

Внески засновників можуть бути в таких формах [10]:

- майно та матеріали (обладнання, будівлі та матеріальні цінності);

- цінні папери (акції, облігації та інші);

- права на володіння природними ресурсами;

- права на володіння майном (будівлями, обладнанням);

- права на використання об'єктів інтелектуальної власності;

- грошові кошти.

Статутний капітал державного підприємства, що перебуває у загальнодержавній або комунальній державній власності, - це сума коштів і вартість матеріальних ресурсів, що безоплатно виділені державою в постійне розпорядження трудового колективу підприємства на правах повного господарчого відання.

Джерелом формування статутного капіталу державного підприємства є кошти, які належать державі. Вони виділяються або з державного бюджету, або за рахунок інших державних підприємств - у порядку внутрішньогалузевого і міжгалузевого перерозподілу фінансових ресурсів - за розпорядженням державних органів, що виконують функції по управлінню державним майном [1].

Таблиця 1.2

Розмір статутного капіталу господарських товариств

Суб'єкти господарської діяльності.

Розмір статутного капіталу.

Акціонерне товариство

Статутний капітал не може бути менше 1250 мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру заробітної плати на момент створення товариства). Засновники акціонерного товариства можуть мати акції товариства на суму не менше 25% і строком не менше двох років.

Товариство з обмеженою відповідальністю

Розмір статутного капіталу не може бути менший суми, еквівалентній 1 мінімальна заробітній платі, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства

Товариство з додатковою відповідальністю

Розмір статутного капіталу не може бути менший суми, еквівалентній 1 мінімальна заробітній платі, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства

Повне товариство.

Конкретний розмір статутного капіталу не встановлено.

Командитне товариство

Розмір статутного капіталу не обмежується.

Підприємства з іноземними інвестиціями

Іноземна інвестиція в статутному капіталі повинна складати не менше 10%.

Формування власного капіталу має певну специфіку, зумовлену організаційно-правовою формою діяльності підприємств, у відповідності до чинного законодавства України [2] .

Цю специфіку слід враховувати як при заснуванні того чи іншого виду підприємства, так і для забезпечення ефективної господарської діяльності даного підприємства у майбутньому. Перспективи подальших досліджень у даній галузі полягають у визначенні впливу власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм на ефективність їх діяльності.

5 Особливості формування власного капіталу підприємства у міжнародній економіці

У більшості зарубіжних країн до складових власного капіталу відносять статутний (акціонерний) капітал, резервний капітал, нерозподілені прибутки (Таблиця ). В Україні, Молдові і Росії складові власного капіталу майже подібні. Також з таблиці видно, що Португалія, Туреччина, Фінляндія, Франція мають однакові складові власного капіталу. Особливою у Франції є класифікація капіталу на інвестиційні гранти та спеціальні податкові знижки. Французькі підприємства можуть купувати і продавати свої акції, але тільки за певних умов: для передачі працівникам, при зменшенні акціонерного капіталу або з метою регулювання ситуації на ринку, якщо компанію включено до лістингу (в цьому випадку вона може укладати угоди не більше ніж з 10 % акцій) [3].

У Великобританії, як і в більшості розвинутих західних країн, переважають такі організаційно-правові форми підприємств, як корпорації та партнерства. Це свідчить про переважання у власному капіталі частки інвестованих вкладів. Тому часто власний капітал розглядається як позичений фірмою та який необхідно повернути в майбутньому.

У Німеччині компанії практикують довгострокове фінансування (зовнішнє - за рахунок банківських кредитів, внутрішнє - через реалізацію пенсійних програм). Протягом останніх років середня для Німеччини частка власних коштів в загальній сумі активів не перевищувала 20 %. Для акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю законом встановлені мінімальні розміри статутного капіталу, обумовлені права з викупу власних акцій [9].

В Італії компанія може володіти не більше ніж 10 % від всього заявленого акціонерного капіталу. На ці акції не відбувається виплата дивідендів. Порівнюючи структуру власного капіталу в Естонії та Україні, можна констатувати що він є однаковим, за винятком того, що відсутній рахунок, який би обліковував неоплачений капітал.

Таблиця 1.3

Порівняльна характеристика складових власного капіталу в країнах Європи

Країна

Складові власного капіталу

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

(непокриті збитки)

Вилучений капітал

Неоплачений капітал

Україна

+

+

+

+

+

+

+

Білорусь

+

-

+

+

+

-

-

Молдова

+

-

+

+

+

+

+

Польща

+

-

+

+

+

-

+

Росія

+

-

+

+

+

-

-

Бельгія

+

-

+

+

+

-

-

Великобританія

+

-

+

+

+

-

-

Греція

+

-

+

+

-

-

-

Естонія

+

+

+

+

+

+

-

Іспанія

+

-

+

+

+

-

-

Італія

+

-

+

+

+

-

-

Люксембург

+

-

+

+

+

-

-

Німеччина

+

-

-

+

+

-

-

Португалія

+

-

+

+

+

-

-

Туреччина

+

-

+

+

+

-

-

Фінляндія

+

-

+

+

+

-

-

Франція

+

-

+

-

+

-

-

Чехія

+

-

+

+

+

-

-

Швейцарія

+

-

-

+

+

-

-

Швеція

+

-

-

+

+

-

-

Операції з власним капіталом в різних країнах світу мають свої особливості, продиктовані низкою факторів: починаючи з історичного аспекту і закінчуючи домінуючою формою власності підприємств в певній країні. І хоча у більшості зарубіжних країн складові частини власного капіталу є подібними (насамперед, це стосується практики формування різних резервів та фондів, раціональна реалізація якої спрямована на забезпечення належного рівня платоспроможності та фінансової стійкості підприємства) вітчизняним науковцям з бухгалтерського обліку слід переймати позитивний досвід облікового відображення таких операцій та впроваджувати його у практику. Це сприятиме покращенню як фінансового забезпечення вітчизняних підприємств (в частині напрямів перспективного резервування, фондування, форм вкладення коштів тощо), так і інтеграції до європейських економічних процесів економіки країни в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991року, №1577-ХХ (із змінами та доповненнями остання редакція від 07.10.2012р. ) // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991. - № 49, ст.683.

2. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 50-51 // Урядовий кур'єр, 2008р. № 7, ст. 384.

3. Бернадзіковська Л.О., Мукоїд І.В Особливості формування власного капіталу у вітчизняній та міжнародній економіці // Науковий збірник Вінницького аграрного університету. -2011. - № 3. - С.23-28.

4. Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. - 2010. - № 2. - С.77 - 85.

5. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 235 с.

6. Мельник О.В. Особливості формування власного капіталу підприємства // Економіка України. - 2010. - № 7. - С. 94 - 98

7. Рудченко О. Ю., Клименко С. О. Формування власного капіталу як складова розвитку малого підприємництва // Фінанси України. - 2008. - № 6. - С.54 - 62.

8. Салига С.Я., Дацій Н.В., Корецький С.О., Нестеренко Н.В., Салига К.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 274 с.

9. Суторміна В.М Фінанси зарубіжних корпорацій. Підручник. -- К.: КНЕУ, 2011. -- 566 с.

10. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навчальний посібник / Терещенко О.О. - К.:КНЕУ, 2003. - 268 с

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальна характеристика та напрямки діяльності підприємства ВАТ "Електромашина", зарубіжний досвід щодо формування власного капіталу підприємств. Пропозиції щодо підвищення ефективності формування і використання власного капіталу даного підприємства.

  курсовая работа [63,2 K], добавлен 12.04.2010

 • Теоретико-методологічні основи формування та використання власного капіталу підприємства. Власний капітал підприємства, його структура та показники формування. Аналіз коефіцієнту ліквідності власного капіталу і напрямки вдосконалення його структури.

  курсовая работа [143,7 K], добавлен 14.12.2009

 • Поняття власного капіталу акціонерного товариства, порядок його формування та список документів, які подає товариство до реєстраційного органу. Аналіз структури капіталу на прикладі ПАТ КБ "Приватбанк". Шляхи удосконалення управління власним капіталом.

  курсовая работа [358,0 K], добавлен 17.12.2012

 • Сутність власного капіталу, його функції та складові, методики аналізу. Стан фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства. Фактори впливу на ефективність використання власного капіталу, рекомендації щодо оптимізації його формування.

  дипломная работа [2,0 M], добавлен 07.12.2010

 • Сучасні підходи та джерела формування власного капіталу підприємства. Загальна характеристика виробничо-господарської господарської діяльності ПАТ "Миронівський хлібопродукт". Оцінка показників ефективності використання власного капіталу підприємства.

  курсовая работа [483,2 K], добавлен 22.06.2015

 • Власний капітал: суть, функції і шляхи утворення. Статутний та додатковий капітал. Побудова першого розділу пасиву балансу. Пайовий та додатково вкладений капітал. Причини збільшення та зменшення власного капіталу, аналіз ефективності використання.

  реферат [25,2 K], добавлен 15.04.2011

 • Поняття та економічна природа власного капіталу підприємства, його структура та основні елементи. Аналіз структури та динаміки власного капіталу ВАТ "Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе" та аналіз ефективності його використання, заходи щодо оптимізації.

  курсовая работа [56,7 K], добавлен 26.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.