Аналіз діяльності СВПК "Перемога"

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Аналіз показників стану та ефективності використання майна СВПК "Перемога". Джерела формування капіталу. Показники оборотності грошових коштів та аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 25.10.2013
Размер файла 42,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу

Фінансова діяльність - це система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких основних завдань:

- фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності;

- пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

- виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання, бюджетом, банками;

- мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу;

- контроль за збереженням та використанням оборотних активів і прискоренням їх обороту;

- контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів.

На Кооперативі використовуються такі основні прийоми аналізу фінансової звітності:

а) горизонтальний аналіз;

б) вертикальний аналіз;

в) трендовий аналіз;

г) аналіз відносних показників (фінансових коефіцієнтів);

д) порівняльний аналіз;

Згідно з рисунком головою Кооперативу являється директор. Йому підпорядковуються усі управлінські ланки підприємства. Головний бухгалтер, головний агроном, головний зоотехнік, головний інженер. До апарату адміністративного управління належать головний бухгалтер, та бухгалтерія, яка йому підпорядковується.

Бухгалтерія виконує роботу з ведення операцій з обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності на підприємстві, веде касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів, складає фінансову звітність, здійснює роботу з оперативного обліку готової продукції. Бухгалтерія має право ознайомлюватись з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності, вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією, вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів інформацію та документи, необхідні для виконання посадових обов'язків.

Отже, СВПК «Перемога» є самостійною організацією, яка займається різними видами діяльності, що пов'язані з виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарських товарів. Підприємство розділене на структурні підрозділи, кожен з яких має свої функції, які передбачені відповідними інструкціями.

2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Щоб підвищити ефективність діяльності суб'єктів господарювання, потрібно не лише дотримуватися сучасних вимог до рівня матеріально-технічних, трудових і фінансових ресурсів, а й мати відповідний рівень інформаційного забезпечення. Це стосується як змісту інформації, так і технологій її отримання й обробки. Корисною буде лише вірогідна, значуща, повна, оперативна інформація.

Джерелами інформації для проведення фінансового аналізу на СВПК «Перемога», насамперед, являється фінансова за звітність за 2011 та 2012 роки. Вона складається з п'яти форм: Форма №1 «Баланс», Форма №2 «Звіт про фінансові результати», Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів», Форма №4 «Звіт про власний капітал», Форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності» [Додаток 1, 2].

Економічну оцінку балансу досліджуваного підприємства доцільно подати у вигляді таблиці:

Таблиця 2.1. Аналіз активу балансу СВПК «Перемога» за 2011-2012 роки

Стаття

2011

рік

Питома вага, %

2012 рік

Питома вага, %

Відхилення

Абсолютне

Відносне, %

1. Необоротні активи

2310

58,7

2321

55,5

11

0,5

1.1 Основні засоби: залишкова вартість

1612

69,8

1555

67,0

-57

-3,5

1.2 Довгострокові біологічні активи

689

30,2

766

33,0

77

11,2

2. Оборотні активи

1625

41,3

1858

44,5

233

14,3

2.1 Виробничі запаси

575

35,4

461

24,8

-114

-19,8

2.2 Поточні біологічні активи

446

27,4

607

32,7

161

36,1

2.3 Незавершене виробництво

238

14,6

297

16,0

59

24,8

2.4 Готова продукція

203

12,5

140

7,5

-63

-31,0

2.5 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

31

1,9

303

16,3

272

877,4

2.6 Грошові кошти та їх еквіваленти

110

6,8

50

2,7

-60

-54,5

2.7 Інші оборотні активи

22

1,4

-

-

-22

-

3. Витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

4. Необоротні активи та групи вибуття

-

-

-

-

-

-

Баланс

3935

100,0

4179

100,0

244

6,2

Згідно з аналізом загальна вартість активів підприємства у 2011 році становила 3935 тис. грн., а у 2012 році - 4179 тис. грн., що на 244 тис. грн. або 6,2% більше. Такий показник є позитивним. Найбільшу питому вагу у загальній вартості активів становлять необоротні активи - 58,7% у 2011 році та 55,5% у 2012 році. Також вагоме значення у структурі активів займають оборотні активи, а саме 41,3% у 2011 році та 44,5% у 2012. Їх абсолютне значення зросло на 233 тис. грн. або 14,3%, що є позитивним. У структурі оборотних активів найбільшу питому вагу займає виробничі запаси. У 2011 році воно становило 35,4%, у 2012 році - 24,8%. Поточні біологічні активи у 2011 році становили 446 тис. грн., в 2012 році вони становили вже 607 тис. грн., відбулось зростання на 161 тис. грн.

Аналіз пасиву балансу доцільно представити у вигляді таблиці.

Таблиця 2.2. Аналіз пасиву балансу СВПК «Перемога» за 2011-2012 роки

Стаття

2011

рік

Питома вага, %

2012

рік

Питома вага, %

Відхилення

Абсолютне

Відносне, %

1. Власний капітал

3400

86,4

3323

79,5

-77

-2,3

2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

-

-

-

-

-

-

3. Довгострокові зобов'язання

358

9,1

746

17,9

388

108,4

4. Поточні зобов'язання

177

4,5

110

2,6

-67

-37,9

5. Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

Баланс

3935

100,0

4179

100,0

244

6,2

Пасив балансу складається з п'яти розділів. Найбільшу питому вагу у пасиві балансу СВПК «Перемога» займає Власний капітал. Його вартість у 2011 році становила 3400 тис. грн., а у 2012 році - 3323 тис. грн. Питома вага у 2011 році становила 86,4%, а у 2012 році - 79,5%.

Також важливе місце у загальній структурі пасивів займають довгострокові зобов'язання. Його сума у 2011 році становила 358 тис. грн., а у 2012 році - 746 тис. гр., що на 388 тис. грн. або на 108,4% більше, що є негативним.

Найменше питому вагу у складі пасивів СВПК «Перемога» займають поточні зобов'язання, а саме 4,5% у 2011 році та 2,6% у 2012 році. Їх абсолютне значення з 2011 року до 2012 року зменшилось на 67 тис. грн або на 37,9%, що є позитивним.

Проведений аналіз інформаційного забезпечення, свідчить про те, що СВПК «Перемога» має достатню кількість даних, документів та фінансових звітів для того, щоб провести комплексний аналіз фінансового стану підприємства, як повноцінного учасника економічного життя регіону.

3. Аналіз майна підприємства

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємства повинно мати певне майно, яке належить йому на правах власності чи володіння. Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображаються в балансі підприємства. Усе майно, яке належить підприємства і яке відображається в його балансі, називається активами.

Майно підприємства - це сукупність матеріальних і нематеріальних активів підприємства (будівлі, споруди, авторські права та інше) та грошові ресурси, а також юридичних відносин на основі договорів з підприємствами України та ведення зовнішньоекономічної діяльності.

Аналіз показників ефективності використання майна доцільно представити у вигляді таблиці.

Таблиця 3.1. Аналіз показників стану та ефективності використання майна СВПК «Перемога» за 2011-2012 роки

Показник

2011

2012

Відхилення

Абсолютне

Відносне, %

Коефіцієнт оборотності майна

0,720

0,649

-0,071

-9,9

Тривалість обороту майна

500,087

554,909

54,822

11,0

Коефіцієнт завантаження майна

1,389

1,541

0,152

11,0

Сума вивільнених або залучених коштів

-1658,047

400,809

2058,856

-124,2

Абсолютна сума прибутку, що припадає на 1 грн майна

0,004

0,003

-0,001

-27,7

Рентабельність майна

0,4

0,3

-0,1

-27,7

Коефіцієнт оборотності майна характеризує кількість оборотів, що робить загальна сума майна підприємства за один період. Згідно з даними аналізу, у 2011 році даний показник становив 0,720, а у 2012 - 0,649, що на 0,071 менше, що є негативним явищем.

Тривалість обороту майна показує час повного майна. У 2011 тривалість обороту становила 500,087, а у 2012 - 554,909, що на 11,0% більше. Таке є явище є негативним для Кооперативу.

Для аналізу ефективності використання майна доцільно проаналізувати стан та ефективність використання необоротних активів; проаналізувати показники забезпеченості, стану та ефективності використання основних засобів, проаналізувати оборотність та ефективність використання оборотних активів в цілому, проаналізувати оборотність та ефективність використання власних оборотних коштів, проаналізувати оборотність та ефективність використання запасів в цілому та за окремими видами, проаналізувати оборотність дебіторської і кредиторської заборгованості.

Проведений аналіз свідчить про загальне зниження стану та ефективності використання майна та його складових на СВПК «Перемога» за 2011 та 2012 роки, що є негативним.

Для того, щоб ліквідувати виявлені проблеми, необхідно: прискорити оборотність капіталу, запровадити систему фінансового планування, оптимізувати структуру капіталу, покращити процеси управління майном, здійснити заходи щодо покращення контролю фінансової діяльності. Основні напрями прискорення оборотності капіталу:

1. Скорочення тривалості виробничого циклу за рахунок інтенсифікації виробництва (використання нових технологій, механізації та автоматизації виробничих процесів, підвищення рівня продуктивності праці, більш повне використання виробничих потужностей підприємства, трудових і матеріальних ресурсів тощо);

2. Поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення з метою безперебійного забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами та скорочення часу знаходження капіталу в запасах;

3. Скорочення часу знаходження коштів в дебіторській заборгованості;

Перелічені заходи дадуть змогу отримувати більше коштів від реалізації продукції за рахунок зменшення періоду оборотності капіталу.

4. Аналіз джерел формування капіталу підприємства

Під капіталом підприємства розуміють матеріальні засоби і грошові кошти, які вкладені в підприємство з метою здійснення господарської діяльності. Тобто, капітал - це кошти, якими володіє суб'єкт господарювання для здійснення своєї діяльності з метою отримання прибутку.

Основні завдання аналізу капіталу:

вивчення вихідних умов функціонування підприємства;

встановлення змін у наявності та структурі капіталу та оцінка змін, що відбулися;

пошук шляхів нарощування капіталу, підвищення його рентабельності та зміцнення фінансової стійкості.

Таблиця 4.1. Аналіз стану власного капіталу СВПК «Перемога» за 2011-2012 роки

Показник

2011 рік

2012 рік

Відхилення

Абсолютне

Відносне, %

Статутний капітал

674

584

-90

-13,4

Пайовий капітал

-

-

-

-

Додатковий вкладений капітал

-

-

-

-

Інший додатковий капітал

2079

2079

0

0,0

Резервний капітал

-

-

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

647

660

13

2,0

Неоплачений капітал

-

-

-

-

Вилучений капітал

-

-

-

-

Накопичена курсова різниця

-

-

-

-

Всього:

3400

3323

-77

-2,3

Згідно з аналізом загальна вартість власного капіталу у 2012 році становить 3400 тис. грн., що на 77 тис. грн. або 2,3% менше ніж 2011 року. Зниження вартості власного капіталу є негативним для кооперативу. Вартість статутного капіталу СВПК «Перемога» у 2011 році становила 674 тис. грн., а в 2012 зменшилась до 584 тис. грн., що є негативним явищем.

Проте, слід зазначити, що підприємство у 2011 та у 2012 роках було прибутковим: нерозподілений прибуток становив 647 тис. грн. та 660 тис. грн. відповідно. Це є позитивним явищем.

Ефективність використання капіталу найчастіше характеризує його рентабельність.

Таблиця 4.2. Аналіз показників рентабельності капіталу СВПК «Перемога» за 2011-2012 роки

Показник

2011 рік

2012 рік

Відхилення

Абсолютне

Відносне, %

Рентабельність капіталу, що характеризує структуру капіталу

44,9

53,8

8,8

19,6

Рентабельність власного капіталу

18,7

19,6

0,9

5,0

Рентабельність, що характеризує структуру капіталу у 2011 році становила 44,9%, що є позитивним. У 2012 році цей показник зріс ще на 8,8% і становить 53,8%. Такі результати свідчать про прибутковість капіталу.

Рентабельність власного капіталу у 2011 році становила 18,7%. Позитивним є те, що у 2012 році даний показник зріс до 19,6%, що свідчить про рентабельність підприємства.

Аналіз показників, що характеризують структуру капіталу доцільно представити у вигляді таблиці.

Таблиця 4.3. Аналіз показників, що характеризують структуру капіталу СВПК «Перемога» за 2011-2012 роки

Показник

2011 рік

2012 рік

Відхилення

Абсолютне

Відносне, %

Індекс іммобілізації активів

0,679

0,698

0,019

2,8

Коефіцієнт довгострокового залучення позичкового капіталу

0,095

0,183

0,088

92,5

Коефіцієнт структури позичкового капіталу

2,023

6,782

4,759

235,3

Таким чином, аналіз структури власних і позичкових коштів необхідний для оцінювання раціональності формування джерел фінансування діяльності підприємства і його ринкової стабільності. Цей чинник дуже важливий, по-перше, для зовнішніх споживачів інформації (наприклад, для банків та інших постачальників ресурсів) під час вивчення ступеня фінансового ризику і, по-друге, для самого підприємства під час визначення перспективного варіанта організації фінансів і вироблення фінансової стратегії.

5. Аналіз грошових потоків

Управління грошовими потоками має велике значення і полягає в тому, щоб тримати на рахунках мінімально необхідну суму грошових коштів, що потрібні для поточної операційної діяльності.

Таблиця 5.1. Аналіз основних показників оборотності грошових коштів СВПК «Перемога» за 2011-2012 роки

Показник

2011 рік

2012 рік

Відхилення

Абсолютне

Відсносне, %

показників оборотності грошових коштів

тривалість обороту грошових коштів

69,652

10,942

-58,710

-84,3

завантаження грошових коштів

0,212

0,033

-0,1788

-84,4

коефіцієнт обслуговування боргу

4,864

17,120

12,256

252,0

показники ефективності грошових потоків

коефіцієнт ефективності грошових потоків

-0,055

-0,015

0,040

-71,0

коефіцієнт інвестування грошових потоків

1,058

1,016

-0,0419

-4,0

коефіцієнт рентабельності активів на основі грошових потоків

-0,050

-0,015

0,035

-70,6

часткові показники ефективності грошових потоків

коефіцієнт ефективності грошових потоків від операційної діяльності

0,037

-0,233

-0,270

-732,4

коефіцієнт рентабельності використання середнього залишку грошових активів і поточних фінансових інвестицій

-

-

-

-

Тривалість обороту грошових коштів, яка визначається як відношення середнього залишку грошових коштів до одноденної виручки від реалізації продукції. Характеризує середній період обороту грошових коштів. Як бачимо, тривалість обороту у 2012 році порівняно з 2011 зменшилась на 58,701 або 84,3%, що є негативним, адже свідчить про те. що тривалість обороту грошових коштів зросла.

Коефіцієнт завантаження грошових коштів характеризує суму грошових коштів, що припадає на 1 грн виручки від реалізації продукції. У 2011 даний коефіцієнт становив 0,212, а у 2012 0,033 він зменшився на 84,4, це є негативним. Позитивною є динаміка до зростання.

Коефіцієнт обслуговування боргу, який визначається як відношення сукупного залученого капіталу до грошових коштів. Характеризує суму зобов'язань, що припадає на одиницю грошового потоку. Даний показник у 2011 році становив 4,864, а у 2012 - 17,120, що на 252,0% більше. Це є негативно, бо на одиницю грошового потоку припадає більше зобов'язань.

Коефіцієнт ефективності грошових потоків, який визначається як відношення чистого грошового потоку до вихідного грошового потоку, відображає дохідність вкладень 1 грн грошових коштів в діяльність підприємства, тобто у 2011 році, дохідність 1 грн. грошових коштів, що вкладена у діяльність СВПК «Перемога» становила -0,055 грн. Позитивним є те, що у 2012 році підприємство стало менш збитковим, тобто збиток 1 грн вкладеної у діяльність комбінату становив уже 0,015 грн.

Коефіцієнт інвестування грошових потоків, який визначається як відношення вихідних грошових потоків до вхідних грошових потоків, характеризує ступінь інвестиційної активності підприємства, чим нижчим є значення цього показника, тим нижчою є величина використання грошових коштів і тим ефективнішою є система управління на підприємстві. Даний показник на досліджуваному підприємстві у 2011 становив 1,058, в 2012 - 1,016, даний показник зменшився на 4,0%, що є позитивним.

Коефіцієнт рентабельності активів на основі грошових потоків, який визначається як відношення чистого грошового потоку до середньої суми активів, характеризує ефективність від інвестування грошових потоків в активи. Згідно з аналізом цей показник у 2012 році порівняно з 2011 роком зменшився на 70,6%, що є дуже негативним і свідчить про неефективність інвестування грошових потоків в активи.

Коефіцієнт ефективності грошових потоків від операційної діяльності, який визначається як відношення чистого грошового потоку від операційної діяльності до вихідних грошових потоків від операційної діяльності, відображає ефективність вкладень 1 грн. грошових коштів в операційну, діяльність підприємства. Згідно з аналізом ефективність вкладень у 2012 році порівняно з 2011 зменшилась на 732,4%, що є негативним.

Коефіцієнт рентабельності використання середнього залишку грошових активів і поточних фінансових інвестицій, який визначається як відношення чистого грошового потоку від фінансової діяльності до середньої за період величини поточних фінансових інвестицій, характеризує дохідність поточних фінансових інвестицій. На СВПК «Перемога» згідно з балансом відсутні поточні фінансові інвестиції, тобто даний коефіцієнт розрахувати неможливо.

Таблиця 5.2. Аналіз достатності грошових потоків СВПК «Перемога» за 2011-2012 роки

Показник

2011 рік

2012 рік

Відхилення

Абсолютне

Відносне, %

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,621

0,455

-0,166

-26,7

Коефіцієнт Бівера

0,514

0,338

-0,176

-34,2

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку

0,890

0,968

0,078

8,8

Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку

-0,461

-0,021

0,439

95,4

Термін повернення боргів

-1,930

-11,592

-9,662

-500,6

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який визначається як відношення грошових коштів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Характеризує здатність підприємства погасити поточні зобов'язання за рахунок вільної грошової готівки і високоліквідних цінних паперів. Оптимальне значення даного показника 0,2 - 0,25. Згідно з аналізом даний показник відповідає нормативу. Тобто СВПК «Перемога» здатне погасити поточні зобов'язання за рахунок вільної грошової готівки і високоліквідних цінних паперів, що є позитивним показником діяльності підприємства.

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку, який визначається як відношення різниці вхідного грошового потоку і зміни залишків грошових активів до вихідного грошового потоку. Характеризує здатність підприємства покривати витрати за рахунок надходження коштів. Даний показник у 2011 році становив 0,890, а 2012 році у 0,968, що є позитивним.

Термін повернення боргів, який визначається як відношення середнього розміру залученого капіталу до чистого грошового потоку. Характеризує період в кварталах протягом якого підприємство зможе повернути суму позик, при умові що буде направляти на це всю величину отриманого чистого грошового потоку. Даний показник у 2011 році -1,930 кварталів, а у 2012 - -11,592, що на 500,6% менше.

В процесі аналізу грошових потоків потрібно виявити фактори, що справляють позитивний або негативний вплив на результати діяльності підприємства і формування грошових потоків.

Стимулювати вхідні грошові потоки можна за допомогою заходів короткострокового і довгострокового впливу.

До заходів короткострокового впливу відносяться: продаж або здавання в оренду необоротних активів, раціоналізація асортименту продукції, реструктуризація дебіторської заборгованості у фінансові інструменти. використання часткової передоплати, залучення зовнішніх джерел короткострокового фінансування, розробка дієвої системи знижок для покупців продукції.

До довгострокових заходів стимулювання вхідних грошових потоків відносяться: додаткова емісія акцій і облігацій, реструктуризація підприємства, пошук стратегічних партнерів, пошук інвесторів.

6. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

Аналіз ліквідності підприємства - аналіз можливості для підприємства покрити всі його фінансові зобов'язання і здійснюється він за допомогою коефіцієнтів. Коефіцієнт ліквідності - показник здатності компанії вчасно виконувати свої короткострокові фінансові зобов'язання. В свою чергу, ризик ліквідності - ризик, який виникає з появою труднощів із продажем активу.

Управління ліквідністю - діяльність підприємства по розміщенню коштів, яка дозволяє у короткий період часу перетворити активи у гроші

Одним з показників, характеризуючий фінансову стабільність підприємства, є його платоспроможність, тобто можливість готівкою грошовими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні зобов'язання. Платоспроможність є зовнішнім проявом фінансового становища підприємства, його стійкості.

Платоспроможність підприємства виступає як зовнішній прояв фінансової стійкості, сутністю якої є забезпечення оборотних активів довгостроковими джерелами формування. Підприємство вважається платоспроможним, доки наявні в нього кошти та короткострокові фінансові вкладення.

Достатнім вважається, якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності не нижче 0,2. У СВПК «Перемога» даний коефіцієнт у 2011 році становив 0,621, а у 2012 0,455. Що є позитивним явищем, не зважаючи на те, що даний показник зменшився на 26,9%.

Узагальнюючим показником ліквідності є коефіцієнт поточної ліквідності. Теоретично, оптимальним значенням цього показника є 1,5 - 2,5.

На СВПК «Перемога» даний показник у 2011 році становив 9,181, а у 2012 16,891, що на 84,0% більше. Така динаміка є позитивною.

Коефіцієнт поточної заборгованості характеризує яку частку займають поточні зобов'язання в загальній сумі зобов'язань підприємства. На СВПК «Перемога» цей показник у 2011 році становив 0,331, а у 2012 році - 0,129, тобто на -61,2% менше. Згідно з аналізом, даний коефіцієнт знижується, що є негативним.

Важливим фактором, що дає змогу визначити чи підприємство є ліквідним є визначення ліквідності балансу. Для цього потрібно згрупувати активи та пасиви згідно з даними Форми №1 «Баланс».

Згідно з проведеним аналізом, баланс досліджуваного підприємства є частково ліквідним. Баланс є абсолютно ліквідним, якщо А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4. Проте, на СВПК «Перемога» не відповідають нормативам лише активи другої групи в 2011 році, а в 2012 році активи першої групи не відповідають нормативам, що можна розглядати в цілому, як позитивне явищем і підтверджує те, що досліджуваний кооператив є ліквідним.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами - показник, який характеризує рівень забезпеченості підприємства власними джерелами формування оборотних активів, тобто показує, скільки власних джерел формування оборотних активів підприємства припадає на одиницю цих активів.

Отже, можна зробити висновки, що для кожного підприємства дуже важливо мати в своєму розпорядженні достатньо ліквідні кошти, так як це є запорукою їх процвітання та подальшого розвитку. Тому підприємства повинні обирати правильні та найбільш ефективні методи управління своїми коштами, які в майбутньому принесуть йому прибутки та забезпечать поточну і перспективну платоспроможність і ліквідність.

7. Аналіз фінансової стійкості підприємств

Фінансова стійкість підприємства - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику.

Стійкого фінансового стану досягають при достатності власного капіталу, добрій якості активів, достатньому рівні рентабельності з урахуванням операційного і фінансового ризиків, при достатності ліквідності, стабільних доходах і широких можливостях залучення позикових коштів.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує частку коштів, вкладених власниками підприємства в загальну вартість майна. Нормальне мінімальне значення коефіцієнта автономії орієнтовано оцінюється на рівні 0,5. Згідно з проведеним аналізом на досліджуваному підприємстві даний показник у 2011 році становив 0,864. А у 2012 році - 0,795, що більше за нормативне значенню. Також, слід зазначити, що у 2012 році коефіцієнт автономії порівняно з 2011 роком зменшився на 8,0%, що є негативним.

Коефіцієнт фінансової залежності це показник, обернений до коефіцієнту автономії. Його нормативне значення < 0,5. Згідно з аналізом на СВПК «Перемога» даний показник у 2011 та у 2012 роках дорівнює 0,136 та 0,205 відповідно, що є позитивним явищем. Негативним є те, що даний показник у 2012 році зріс на 50,7%. Проведений аналіз свідчить про те, що на досліджуваному підприємстві частка позичених коштів у фінансуванні підприємства зростає, однак не перевищує нормативи.

Коефіцієнт фінансового лівериджу відображає структуру капіталу підприємства, а також, певною мірою, ризик структури капіталу. Більше значення коефіцієнта фінансового лівериджу відповідає більшій частці боргового капіталу в структурі капіталу, а отже, більшому ризику структури капіталу.

При оцінці кредитоспроможності вітчизняних позичальників коефіцієнт вважається задовільним, якщо його значення не перевищує 1 незалежно від галузевої ознаки позичальника. У світовій практиці кредитування і більші значення цього коефіцієнта є допустимими.

На СВПК «Перемога» даний показник у2011 році становив 0,157, а у 2012 році - 0,258, тобто прослідковується тенденція до зростання, а саме на 63,7%, що є негативним явищем. Однак, показник відповідає нормативним значенням.

Коефіцієнт маневреності показує частку власних коштів, вкладених в оборотні активи. Чітких рекомендацій у значенні цього коефіцієнта немає, але вважається, що його значення повинно бути не менше 0,2. Згідно з аналізом на досліджуваному комбінаті даний показник більше нормативного значення, а саме у 2011 році він становив 0,321, а у 2012 році - 0,302, що є позитивним, адже такі дані свідчать, що СВПК «Перемога» забезпечує достатню гнучкість у використанні власного капіталу.

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами показує на скільки підприємство забезпечено ВОК. Мінімальне значення цього показника - 0,1. Коли показник опускається за це значення, то структура капіталу визнається незадовільною, а підприємство - неплатоспроможним. Збільшення величини показника свідчить про непоганий фінансовий стан підприємства і його спроможність проводити незалежну фінансову політику. Згідно з аналізом, на СВПК «Перемога» структура капіталу є задовільною, а підприємство - платоспроможним, адже значення відповідного коефіцієнта у 2011 році становило 0,671, а у 2012 році - 0,539, що цілком відповідає нормативу.

У 2011 році запаси менші за суму ВОК, ДЗ та КК на 85 тис. грн., що є позитивним, адже свідчить про нормальний фінансовий стан підприємства, тобто рівновага платіжного балансу в даній ситуації забезпечується за рахунок власних та позикових джерел формування коштів

У 2012 році дана тенденція збереглась, запаси менше суми ВОК та ДЗ на 243 тис. грн. що свідчить про нормальний тип фінансової стійкості. Така динаміка є позитивною, адже за рік на СВПК «Перемога» сума на яку ВОК, ДЗ перевищують запаси зросла на 158 тис. грн.

Для покращення фінансового стану на підприємстві повинні бути проведені ряд відповідних заходів. Але без системного підходу, без комплексного оздоровлення фінансової ситуації, яка має бути узгоджена з конкретними особливостями діяльності, конкретними змінами процесів у кожній функціональній ланці підприємства, засоби його оздоровлення нагадуватимуть лише тимчасову «косметичну» операцію. Найважливішу увагу в системі заходів, слід приділити етапу відновлення та зміцнення рівня фінансової стійкості підприємства - запоруки усунення неплатоспроможності й фундаментальної основи фінансової стратегії на прискорення економічного зростання.

8. Аналіз кредитоспроможності підприємств

Кредитоспроможність - наявність у потенційного позичальника передумов для отримання кредиту і здатність повернути його. Інакше кажучи - це здатність підприємства в повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями. Кредитоспроможність позичальника визначається показниками, що характеризують його акуратність при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його поточне фінансове становище, спроможність у разі необхідності мобілізувати кошти з різних джерел, забезпечити оперативну трансформацію активів у грошові кошти.

Згідно з проведеним аналізом СВПК «Перемога» належить до класу А, адже більшість з розрахованих фінансових показників з попередніх розділів відповідають нормативним значенням, підприємство прибуткове. Отже, для банку досліджуваний комбінат є надійним позичальником, існує висока ймовірність повернення боргу.

Рентабельність активів характеризує рівень прибутковості при використанні активів. У 2011 році рентабельність активів становила 0,330, а в 2012 ?0,470, відбулось зростання на 23,1%, що є позитивним.

Коефіцієнт фінансового левериджу характеризує співвідношення між позиченим капіталові власним капіталом. Даний показник на досліджуваному підприємстві у 2011 та 2012 роках становить 0,157 та 0,258 відповідно, що є позитивним, адже сума позичкового капіталу не перевищує суму власного капіталу.

Коефіцієнт покриття активів власними оборотними коштами характеризує частку власних оборотних коштів в загальній сумі оборотних активів. Значення показника на рівні менше 0,06 свідчить про проблеми у фінансовому стані. Даний показник на комбінаті у 2011 та у 2012 роках становив 0,671 та 0,539 відповідно, що є позитивним.

Коефіцієнт покриття короткострокових зобов'язань оборотними активами характеризує частку оборотних активів, що припадають на поточні зобов'язання. Значення показника на рівні менше 1 свідчить про проблеми у фінансовому стані. Згідно з аналізом, даний показник на СВПК «Перемога», як у 2011, так і в 2012 році значно перевищували норматив (9,181 та 16,891 відповідно).

Отже, кредитоспроможність є однією з важливих характеристик фінансово-економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Якщо підприємство кредитоспроможне, воно має привілеї перед іншими підприємствами такого ж профілю стосовно залучення інвестицій, вибору постачальників, в підборі кваліфікованих кадрів та отримання кредитів. Таке підприємство не має конфліктів з державою та суспільством, оскільки своєчасно виплачує податки до бюджету, внески до соціальних фондів, заробітну плату - робітникам та службовцям, дивіденди - акціонерам, а банкам гарантує повернути кредити та відсоткову плату за них.

9. Аналіз ділової активності підприємств

Стійкий фінансовий стан підприємства в ринкових умовах значною мірою обумовлюється його діловою активністю. Ділова активність підприємства проявляється через розширення ринків збуту продукції, підтримання ділової репутації (іміджу), вихід на ринок праці і капіталу тощо.

Ділова активність оцінюється системою показників (коефіцієнтів), які характеризують найважливіші сторони діяльності підприємства.

Продуктивність праці, визначається як відношення обсягу виробленої або реалізованої характеризує суму виробленої, реалізованої продукції одним працівником. У 2011 році даний показник становив 51,429 тис. грн., а у 2012 - 59,024 тис. грн., що 14,8% більше. Така динаміка є позитивною, адже свідчить про зростання обсягу виробленої продукції одним працівником.

Кількість оборотів дебіторської заборгованості характеризує скільки раз за період обертається дебіторська заборгованість. Згідно з аналізом у 2011 році тривалість обертання становила 19 днів, а у 2012 - 15, що 21,5% менше, що є негативним.

Тривалість обороту дебіторської заборгованості характеризує період за який погашається дебіторська заборгованість. У 2011 році даний показник становив 20 днів, а у 2012 році - 25 днів, що на 27,4% більше, що також є негативним.

Кількість оборотів виробничих запасів характеризує скільки раз за період обертається сума виробничих запасів. У 2011 році даний показник становив 4,2, а у 2012 році - 4,7, що на 10,5% більше. Зростання даного показника є позитивним для підприємства.

Тривалість обороту виробничих запасів характеризує кількість днів протягом яких запаси здійснюють один оборот. У 2011 році даний показник становить 85, а у 2012 77, що на 9,5:% менше. Така динаміка є позитивною.

Кількість оборотів кредиторської заборгованості характеризує скільки раз за період оновлюється кредиторська заборгованість. Даний показник у 2011 році становив 6, а у 2012 - 3, що на 48,6% менше. Така динаміка є негативною.

Тривалість обороту кредиторської заборгованості характеризує період за який погашається кредиторська заборгованість. Даний показник у 2011 році становив 53 днів, а у 2012 - 103, що на 94,4% більше. Така динаміка є негативною, адже свідчить про зростання періоду погашення кредиторської заборгованості.

Тривалість операційного циклу на СВПК «Перемога» у 2011 році становила 105 днів, а у 2012 році - 102, що на 2,6% менше. Така динаміка є позитивною.

Тривалість фінансового циклу, визначається як різниця тривалості операційного циклу та тривалості обороту кредиторської заборгованості. У 2011 році тривалість фінансового циклу становила 99 днів, у 2012 також 99, змін не відбулось.

Кількість оборотів власного капіталу характеризує скільки раз за період обертається власний капітал. У 2011 році кількість оборотів 0,728, а у 2012 0,720, що на 1,1% менше. Зменшення оборотів є негативним для підприємства, що свідчить про зменшення ділової активності підприємства.

Оборотність всього капіталу характеризує скільки раз за період обертається весь капітал. У 2011 році становила 0,657, а у 2012 році - 0,596, що на 9,2% менше. Зменшення даного показника є негативним для характеристики ділової активності підприємства.

Коефіцієнт стійкості економічного зростання, визначається як відношення різниці чистого прибутку і виплачених дивідендів до середньої за період суми власного капіталу. У 2011 році даний показник становив 0,005, а у 2012 - 0,004. Таке незначне значення даного показника є негативним, адже свідчить про нестійке економічне зростання на СВПК «Перемога».

Отже, стабільність фінансового стану підприємства в умовах ринкової економіки обумовлена значною мірою його діловою активністю, що залежить від шпроти ринків збуту продукції, його ділової репутації, ступеня виконання плану за основними показниками господарської діяльності, рівня ефективності використання ресурсів і стабільності економічного зростання.

10. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств

Рентабельність є однією з базових економічних категорій економіки. Рентабельність безпосередньо зв'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у коефіцієнтах або відсотках. Показники рентабельності являються відносними характеристиками фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства.

За допомогою показника рентабельності продукції можна обчислити відносну величину прибутку, одержаного на кожну гривню, витрачену, точніше, вкладену у виробництво кінцевого продукту. Згідно з аналізом, даний показник у 2011 році становив 0,007, а у 2012 році - 0,005. Такий результат є негативним для підприємства, адже відносне зниження цього показника склало 20,4%.

Коефіцієнт рентабельності діяльності розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Його значення у 2011 році даний показник становив 0,006, у 2012 році - 0,005, тобто у абсолютному вимірі він зменшився на 0,001, або на 19,8% у відносному. Зниження цього показника свідчить про спад ефективності господарської діяльності підприємства.

Рентабельність активів служить для визначення ефективності використання капіталу, оскільки дає загальну оцінку доходності вкладеного в операційну діяльність капіталу, як власного так і позикового. Згідно з аналізом даний показник у 2011 році становив 0,001, а у 2012 - 0,002, що на 44,5% більше. Така динаміка є позитивною і свідчить про те, що у 2012 році дохідність вкладеного капіталу в операційну діяльність.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (фінансова рентабельність) характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство, тому найбільший інтерес представляє для наявних і потенційних власників й акціонерів й є одним з основних показників інвестиційної привабливості підприємства, тому що його рівень показує верхню межу дивідендних виплат. Зростання даного показника на досліджуваному підприємстві у 2012 році порівняно з 2011 роком на цей показник лишивсь без змін, на рівні 0,001.

Рентабельність позикового капіталу розраховується як відношення чистого прибутку до середньої величини позикового капіталу. Даний показник на досліджуваному підприємстві у 2011 році становив 0,046, а у 2012 році - 0,019. Його спад свідчить про зниження прибутковості підприємства, тобто з кожної гривні позичкового капіталу підприємство отримує 0,019 прибутку.

Рентабельність підприємства напряму залежить від його прибутку. Для одержання максимального прибутку підприємство повинне найбільше повно використовувати ресурси, що знаходяться в його розпорядженні. При збільшенні випуску і, відповідно, реалізації рентабельної продукції збільшується прибуток у розрахунку на одиницю продукції, а також збільшується кількість реалізованої продукції, кожна додаткова одиниця якої збільшує загальну суму прибутку. Унаслідок цього, збільшення рентабельної продукції, що випускається, за умови її реалізації дає значний приріст обсягу прибутку.

11. Аналіз інвестиційної активності підприємств

Необхідною умовою забезпечення конкурентоспроможності підприємств є їхнє швидке технологічне оновлення, яке, у свою чергу, потребує активізації інвестиційної діяльності, спрямованої як на інноваційне забезпечення, так і на просте відтворення основних засобів господарюючих суб'єктів.

Завдання інвестиційної діяльності взаємозалежні, взаємодоповнюючі, і тому їх слід розглядати та враховувати сукупно з особливостями кожної окремо. Об'єкт дослідження - це процеси управління інвестиціями, які містять у собі об'єкт, суб'єкт і функції управління.

Інвестиційна активність починається з визначення інвестиційної стратегії підприємства, вибір якої залежить від:

1) стадії життєвого циклу підприємства;

2) стратегії розвитку в цілому;

3) стану зовнішнього і внутрішнього ринків інвестиційних ресурсів;

4) інвестиційної принадливості підприємства як об'єкта вкладення засобів.

І якщо на перший погляд може здаватися, що здійснення інвестицій є справою самого підприємства, керівництво якого може самостійно приймати рішення щодо інвестування, то в цьому випадку необхідно насамперед навчитися оцінювати наслідки таких рішень, оскільки нездійснення інвестицій - це теж свого роду стратегія.

Під інвестиційною стратегією слід розуміти весь комплекс довгострокових цілей і вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Інвестиційна стратегія підприємства повинна бути орієнтована на довгострокові цілі і реалізовуватися в процесі поточної господарської діяльності за допомогою вибору відповідних інвестиційних проектів і програм.

У якості довгострокових конкретизованих цілей підприємства на різних етапах можуть бути: досягнення визначених норми і маси прибутку, зростання масштабів шляхом збільшення торгового обороту і частки контрольованого ринку, виробництво нової продукції, зміна зношеного і застарілого обладнання для зниження витрат виробництва, захист навколишнього середовища та ін.

Обраною або в ряді випадків змушеною стратегією може бути і нездійснення інвестицій. Але така ситуація буде скоріше нагадувати некерований човен, що пливе за течією. Прийняття підприємством рішень щодо інвестиційної діяльності спирається на проблему вибору альтернативних варіантів розвитку в конкурентному середовищі, властивому тій або іншій галузі під впливом різноманітного роду економічних, правових і інших чинників.

Основою інвестиційної політики організації і процедур вибору та реалізації пріоритетів повинна бути їх орієнтація на кінцеві соціально-економічні результати. У зв'язку з цим її несучою конструкцією повинна бути система цілей, критеріїв їх досягнення і правил прийняття рішень, яка пронизує всі рівні організаційної системи, етапи процедур і механізмів.

Розробка ефективної процедури експертного оцінювання передбачає реалізацію загальних принципів організації експертиз, з урахуванням специфіки об'єктів, що оцінюються і задач прийняття управлінських рішень, в яких будуть використані експертні оцінки. Розглянемо вимоги до методів вибору інвестиційних проектів і реалізації інвестиційних пріоритетів підприємства. Насамперед - це вимоги, пов'язані з:

1) переходом до прийнятих у всьому світі принципу і технології управління за результатами (з чіткою постановкою цілей, виділенням критеріїв, що вимірюються їх досягнення, що контролюються, оцінкою впливу на результати наслідків всіх рішень, що приймаються і т.д.), почавши з введення відсутніх поки обов'язкових форм документів, що дають можливість оцінити і проконтролювати результати проектів (аж до внеску в розв'язання соціально-економічних проблем);

2) переходом до активної політики (активно «зверху» формулювати проблеми і вимогу до результатів, а також впливати на формування пропозицій до проектів);

3) затвердженням «правил гри» (підбором орієнтованих на кінцеві результати критеріїв, правил прийняття рішень, механізмів), що максимізують об'єктивність оцінок:

4) плануванням розподілу фінансових ресурсів між підрозділами, відділами, цехами і дочірніми підприємствами на базі аналізу ефективності витрат;

5) контролем результатів проектів і витрат по них з коректуванням побудованих механізмів (при необхідності);

6) поетапним створенням цілісної крізної системи і комплексу алгоритмів формування і реалізації інвестиційної політики підприємства.

Для реалізації цих і ряду інших вимог необхідно створити крізну узгоджену по всіх рівнях і тимчасових етапах методику формування інвестиційних пріоритетів підприємства, що являє собою конкретні правила прийняття рішень, що конструктивно реалізовуються на основі певної аналітичної і початкової інформації. Основою цього узгодження повинна бути орієнтація на кінцеві результати і відповідні процедури оцінки впливу на них тих або інших варіантів рішень.

При інвестиційній бездіяльності прибутковість вкладених засобів з часом знижується внаслідок морального і фізичного старіння виробничого апарату, погіршення організації виробництва і т. п., що в остаточному підсумку ставить під сумнів майбутнє такого підприємства.

Формування інвестиційної стратегії підприємства здійснюється в просторі перетинання взаємних інтересів, як самого підприємства, так і його потенційного стратегічного інвестора. А інвестиція являє собою особливий товар, що обертається на ринку. Тому можливість її одержання в тому або іншому вигляді часто залежить від розуміння й урахування взаємних інтересів партнерів, від уміння бачити об'єкт інвестування з позицій стратегічного інвестора й оцінювати його інвестиційну привабливість.

12. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств

Застосування методики рейтингової оцінки дозволить в найбільш узагальненому вигляді представити діяльність підприємства на ринку, визначити найбільш ефективні способи інвестування капітал і тим самим підвищити ефективність виробництва. Методика рейтингової оцінки організацій має системний, комплексний характер і основана на різноманітних аналітичних підходах до їх рангування.

Методика має універсальний характер, і в той же час може враховувати галузеві особливості досліджуваних підприємств.

Метод створення рейтингу за допомогою ряду показників. Цей метод досить простий і оснований на рангуванні підприємств відповідно до значень відібраних для аналізу ключових показників - виручка, чистий прибуток, капіталізація, сукупний доход інвестора.

Згідно з аналізом виручка СВПК «Перемога» у 2012 році порівняно з 2011 роком зменшилась на 128 тис. грн., або 4,6%, що є негативним. В той же час чистий дохід підприємства зменшився з 2520 тис. грн. до 2420 тис. грн., тобто на 4,0%, що також є негативним. Собівартість виробленої продукції у 2011 році становила 2226 тис. грн., а у 2012 2276 тис. грн., що на 2,2% більше.

Також негативним є те, що чистий прибуток у 2012 році порівняно з 2011 знизився на 23,5%, що свідчить пор спад прибутковості комбінату.

Матричний метод аналізу використовується для узагальнюючої оцінки ефективності діяльності підприємства. Процес матричного аналізу включає наступні етапи:

визначення мети аналізу;

отримання інформації;

оцінка отриманих даних та інтерпретація результатів.

Для здійснення такого аналізу необхідно співставити економічні результати господарської діяльності з ресурсами та затратами, що були необхідні для досягнення цих результатів.

фінансовий майно капітал ліквідність

Висновки

Здійснивши оцінку ролі аналізу фінансового стану та фінансового менеджменту в системі фінансової діяльності підприємства, визначимо, що першочерговим його завданням є розкриття причинно - наслідкових зв'язків між фінансовою і виробничою діяльністю. Необхідні передумови для стійкого фінансового стану створює виробнича діяльність. Якщо підприємство працює ритмічно, випускає рентабельну продукцію, успішно її реалізує, воно як правило має необхідні кошти для платежів.

Фінанси залежать не лише доходів чи наявності засобів, але й від того, наскільки раціонально та ефективно використовуються засоби, тобто від якості самої фінансової роботи. Тому важливим об'єктом управління є використання фінансових ресурсів відповідно до їхнього цільового призначення.

На основі цих джерел інформації здійснюється розрахунок основних показників діяльності господарюючого суб'єкта, здійснюється вертикальний, горизонтальний і факторний аналіз, що дає змогу визначити динаміку у розвитку даного підприємства, а також здійснити прогнозування на майбутні періоди з врахуванням всіх необхідних умов.

Фінансовий стан і фінансові результати визначають положення будь - якого підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках, його спроможність до розширення і росту, до залучення інвестиційних ресурсів і раціонального їх використання.

Головна мета фінансової складової діяльності підприємства - нарощування власного капіталу й забезпечення стійкого становища над ринком. І тому необхідно постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність підприємства, і навіть оптимальну структуру активу і пасиву балансу.

Найважливіші способи поліпшення фінансового становища підприємства збільшення випуску конкурентоспроможної, користується попитом продукції, зниження її собівартості і підвищення виручки на карбованець продажів. При збільшуються обсягах виробництва підприємство йтися на скорочення продажною ціни, коли таке скорочення потягне зростання продажів продукції до таких меж, щоб завантаження виробничих потужностей була максимально прибутковою, інакше кажучи, якщо на рахунок зниження ціни можна підвищити обсяг продукції до таких меж, щоб завантаження виробничих потужностей була максимальної, прибуток за продажів зростатиме до того часу, поки від скорочення витрат (для 1 виріб) буде більше величини зміни (зменшення) ціни.

Список джерел

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. - 115 с.

Про акціонерні товариства: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 17 вересня 2008 року №514-VI із змінами і доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України прийнятий Верховною Радою України 14 травня 1992 року №2343-ХП із змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 16 квітня 1991 року, зі змінами і доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

Про інвестиційну діяльність: Закон України прийнятий Верховною Радою України 18 вересня 1991 року №1561-ХП із змінами і доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Затверджено Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 06.09.01 №201 // http://zakon.rada.gov.ua.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 №87, зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №37 (583), зі змінами та доповненнями.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №37 (583), зі змінами та доповненнями.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №37 (583), зі змінами та доповненнями.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №37 (583), зі змінами та доповненнями.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 №246 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №37 (583).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 №237 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №37 (583), зі змінами та доповненнями.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 №20 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №37 (583), зі змінами та доповненнями.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 №39 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №37 (583), зі змінами та доповненнями.


Подобные документы

 • Приведення грошових потоків. Динаміка показників ліквідності, платоспроможності, власного оборотного капіталу. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу підприємства. Аналіз показників фінансової стійкості. Аналіз оборотності засобів та рентабельності.

  курсовая работа [268,8 K], добавлен 22.04.2015

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості. Техніко-економічна характеристика заводу. Аналіз складу та структури джерел коштів, активу балансу. Оцінка платоспроможності, ліквідності та рентабельності.

  курсовая работа [219,7 K], добавлен 31.05.2013

 • Загальна модель і система показників фінансового стану. Аналіз інвестиційної діяльності, майна підприємства, його грошових потоків, капіталу і ділової активності. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Прогнозування можливого банкрутства.

  курсовая работа [126,0 K], добавлен 24.03.2011

 • Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства. Аналіз майна та оборотних активів. Джерела формування капіталу. Ліквідність та платоспроможність підприємства, його прибутковість та рентабельність.

  отчет по практике [317,5 K], добавлен 16.04.2011

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Фінансові ресурси підприємства як об’єкт аналізу. Розрахунок економічних показників діяльності підприємств. Інформаційне забезпечення бухгалтерського балансу. Аналіз складу і структури джерел формування капіталу. Показники фінансової стійкості фірми.

  курсовая работа [69,7 K], добавлен 15.10.2011

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.