Управління фінансовими результатами підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

Сутність фінансових результатів та їх значення в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Методи, підходи та показники, що застосовуються в аналізі фінансових результатів підприємства. Напрями удосконалення управління фінансовими результатами.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.03.2012
Размер файла 327,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

(1.7)

2.3. Вплив зміни комерційних витрат на одиницю експортованої продукції:

(1.8)

де С'е1,0 - собівартість реалізованої одиниці експортної продукції відповідно у звітному та базисному році, грн.;

СУ'е1,0 - управлінські витрати пов'язані з виготовленням та реалізацією одиниці експортної продукції відповідно у звітному та базисному році, грн.;

СК'е1,0 - комерційні витрати пов'язані з реалізацією одиниці експортної продукції відповідно у звітному та базисному році, грн.

3. Вплив зміни інших операційних доходів, пов'язаних з експортом, на одиницю продукції

(1.9)

4 Вплив зміни інших операційних витрат, пов'язаних з експортом, на одиницю продукції:

(1.10)

5 Загальна зміна рентабельності експортної продукції:

+++++++(1.11)

Вплив факторів на ефективність імпорту складатиметься з впливу прибутку від реалізації товару, аналогічного імпортному, зміни індексу технічних параметрів, ціни сировини та матеріалів на зовнішньому ринку (імпортної ціни), коефіцієнту обміну валюти, транспортно-експедиційних витрат, організаційно-адміністративних витрат.

Вплив зміни прибутку від реалізації товару аналогічного імпорту на внутрішньому ринку на зміну рентабельності імпортної продукції визначатиметься за такою формулою:

(1.12)

Вплив зміни індексу технічних параметрів на зміну ефективності імпорту визначатиметься за такою формулою:

(1.13)

Вплив зміни імпортної ціни у валюті на зміну ефективності імпорту визначатиметься за такою формулою:

(1.14)

Вплив зміни імпортної ціни у гривнях на зміну ефективності імпорту визначатиметься за такою формулою:

(1.15)

Вплив зміни транспортно-експедиційних витрат на зміну ефективності імпорту визначатиметься наступним чином:

(1.16)

Вплив зміни організаційно-адміністративних витрат на зміну ефективності імпорту визначатиметься наступним чином:

(1.17)

Загальний вплив факторів на зміну рентабельності імпортної продукції визначатиметься за формулою:

(1.18)

Отже, представлена удосконалена методика аналізу впливу факторів на рентабельність експортної та імпортної діяльності, як основних видів зовнішньоекономічної діяльності підприємства, дозволить краще управляти його фінансовими результатами, оскільки уможливить виявити фактори, які мають найбільший вплив (як позитивний, так і негативний) на рентабельність (прибутковість) відповідної продукції. Такі результати в свою чергу дадуть підстави керівництву для впровадження дій для посилення позитивного впливу факторів та зменшення негативного. В підсумку, відбуватиметься покращання загальних фінансових результатів підприємства-суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Для остаточної оцінки зовнішньоекономічної діяльності підприємства, впливу факторів на показник, що аналізуються, вияву резервів формулюються проблеми, які потребують невідкладного вирішення для підвищення прибутковості зовнішньоекономічної діяльності.

Основні формули для побудови моделі визначення прибутковості зовнішньоекономічної діяльності, які були запропоновані колективом авторів на чолі з Багровою І.В, можна представити наступним чином:

(1.19)

(1.20)

(1.21)

(1.22)

(1.23)

(1.24)

(1.25)

(1.26)

(1.27)

(1.28)

де - рентабельність зовнішньоторгових операцій;

- прибуток від експортно-імпортних операцій;

- витрати на здійснення експортно-імпортних операцій;

- прибуток від експорту;

- прибуток від імпорту;

- витрати на експорт;

- витрати на імпорт;

- виручка від експорту за готівку;

- виручка від імпорту;

- коефіцієнт кредитного впливу;

- виручка від експорту на умовах надання комерційного кредиту;

- виробнича собівартість;

- позавиробничі витрати;

- середня ціна імпорту;

- кількість імпорту;

- контрактна вартість сировини;

- накладні витрати;

- акцизні збори;

- мито і митні витрати;

- транспортні витрати відповідно до базису постачання;

- витрати на вантажно-розвантажувальні роботи;

- складські витрати;

- експедиторські витрати;

- витрати на страхування;

- інші витрати.

Однак, слід зазначити, що представлена модель може застосовуватись лише в тому випадку, коли можна порахувати прибуток як від експортної, так і імпортної діяльності.

Таким чином, наведений алгоритм дозволяє всесторонньо оцінити фактори, що впливають на зовнішньоекономічну діяльність підприємства і в результаті дає підстави для кращого управління фінансовими результатами підприємства-суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Розділ 2. Дослідження практики управління фінансовими результатами ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд»

2.1 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд »

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стайл Інтер'єр Буд» створено у травні 1994 року на базі Київського меблевого комбінату.

ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» є сучасним меблевим підприємством, що працює по замкнутому циклу по переробці круглого лісу, починаючи від розпилювання. Виготовляє паркет, лущений шпон, гнутоклеєні деталі та меблі. «Стайл Інтер'єр Буд» - одне з найбільших діючих підприємств Київської області з випуску стільців і столів, яке більш, ніж 15 років є основним постачальником стільців на західний ринок. Всі стільці виготовляються за європейськими моделями на рівні світових стандартів.

Реалізація готової продукції проводиться підприємством як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку. (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Динаміка зовнішньекономічної діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» протягом 2006 - 2011 рр.

Показники

Одиниці виміру

Роки

2007

2008

2009

2010

2011

Обсяги експорту

Тис.грн.

12526

10222

9913

11605

12854

Темп приросту лан-цюговим способом

%

0

81,6

97,0

117,1

110,8

Обсяги імпорту

Тис.грн.

8556

6152

5834

2625

2272

Темп приросту лан-цюговим способом

%

0

-28,1

-5,2

-55,0

-13,5

Всього ЗЕД

Тис.грн.

21082

16374

15747

14230

15126

Зменшення обсягу реалізації у 2008 році було спричинене зменшенням обсягів експорту (на 18,4%), тоді як обсяги реалізації на внутрішньому ринку в цей рік збільшились на 2,7%. У 2009 році зважаючи на кризу на зовнішніх ринках, обсяги експорту продовжували зменшуватись, однак повільнішими темпами (на 3% в порівнянні з 2008 роком). Із поступовим відновленням економіки зарубіжних країн у 2010 та 2011 роках, обсяги експорту продовжували зростати - на 17,1% у 2010 році та на 10,8% у 2011 році.

Протягом 2007-2011 рр. на підприємстві також здійснювався імпорт. Зокрема підприємство для виготовлення продукції закуповує лаки, барвники, меблеві тканини, шліфер. У період 2007-2008 рр. ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» проводило закупівлю обладнання, що стає причиною значного зростання обсягів імпорту.

Слід зазначити, що у 2009 році обсяги імпорту у грошовому вираженні були досить суттєвими через значне зростання обмінного курсу гривні до Євро. В подальшому ми спостерігаємо, що ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» поступово відмовляється від імпорту, оскільки він стає дорогим і відповідно підвищує собівартість продукції, що виготовляється з використанням імпортних матеріалів.

Співвідношення між обсягами експорту та продажу на внутрішньому ринку продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» змінюється і відповідно змінюється частка доходу від експортної діяльності у загальному обсязі чистого доходу підприємства. Так, зокрема, у 2011 році питома вага реалізації на зовнішньому ринку в вартісному вираження обсязі складала до 60% (рис. 2.1).

Найбільшою частка експорту у загальних надходженнях від реалізації продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» була у 2007 році, коли вона становила майже 65%, а найменшою - у 2010 році - 41%.

Рис. 2.1. Частка експорту у надходженнях від реалізації продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2006-2011 рр.

Як вже зазначалось, підприємство імпортувало за останні 5 років переважно сировину і матеріали і ми можемо відповідно визначити частку імпорту сировини і матеріалів на основі даних про структуру імпорту досліджуваного підприємства (табл. 2.2.).

Таблиця 2.2

Динаміка і структура імпорту ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр.

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

Темп приросту, %

08/07

09/08

10/09

11/10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Імпорт обладнання, тис. грн.

4666

3137

2854

-

-

-32,77

9,03

-

-

Частка у загальному обсязі імпорту, %

54,5

51,0

48,9

-

-

-

-

-

-

Імпорт сировини і матеріалів, тис. грн.

3890

3015

2980

2625

2272

-22,49

-1,16

-11,91

-13,46

Частка у загальному обсязі імпорту, %

45,5

49,0

51,1

100

100

-

-

-

-

Всього обсяги імпорту, тис. грн.

8556

6152

5834

2625

2272

-0,281

-5,18

-55,0

-13,46

Слід зазначити, що підприємство має визначену експортну політику збуту, а саме:

- Обмеження частки кожного клієнта в загальному обсязі випуску продукції до 20%.

- Формування асортименту для кожного споживача, яке не допускає конкуренції продукції товариства на ринку однієї країни.

- Спеціальні цінові пропозиції для різних ринків збуту та обсягів реалізації.

- Постійний моніторинг за якістю продукції.

- Впровадження та підтримка на ринках країн СНД реалізації продукції товариства у вигляді напівфабрикатів, що дає конкретну перевагу споживачам такої продукції.

Однак, результати аналізу показують, що не всі пункти даної політики чітко дотримуються, що можна пояснити кризовими явищами та намаганням підприємства отримувати якомога більше доходів.

У товарному асортименті експортної продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» відбувались наступні зміни за останні 5 років (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Динаміка товарного структури експортної продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр., тис. грн.

Продукція

2007

2008

2009

2010

2011

Темп приросту, %

2008/ 2007

2009/ 007

2010/ 2009

2011/ 2010

Стільці

11979,9

9889,8

9640,4

11354,7

12652,4

-17,4

-2,5

17,8

11,4

Столи

165,3

114,5

117,0

136,7

151,2

-30,8

2,2

16,9

10,6

Дитячі меблі

380,8

217,7

155,6

113,6

50,4

-42,8

-28,5

-27,0

-55,6

ВСЬОГО

12526

10222

9913

11605

12854

-18,4

-3,0

17,1

10,8

В динаміці експортної продукції спостерігаємо зменшення поставок стільців у 2008 році та у 2009 році, однак далі (у 2010 та 2011 роках) підприємство знов наростило експорт стільців на зовнішні ринка. У 2011 році ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» поставило стільців на понад 12,6 млн. грн., що навіть більше, ніж у 2007 році (коли було поставлено продукції на майже 12 млн. грн.).

Постійно зменшувався протягом досліджуваного періоду експорт дитячих меблів - із майже 381 тис. грн. у 2007 році до лише 50 тис. грн. у 2011 році. Так само незначними були поставки на зовнішні ринки столів - підприємство отримало 165 тис. грн. у 2007 році та 151 тис. грн. у 2011 році від продажу даного виду продукції.

Отже основною експортною продукцією ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» є столярні стільці і їх питома вага у структурі експорту підприємства постійно збільшувалась (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Зміни у товарній структурі експорту ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2020 рр.

Так, у 2007 році стільці складали 95,6% загального обсягу експорту підприємства, а у 2011 році - 98,4%. Що відповідно залишає у 2011 році для дитячих меблів і столів частку в 1,6 разом (1,2% столи і 0,4% дитячі меблі).

ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» експортує приблизно 20 видів стільців, однак частка 10 видів становить приблизно 90%, решту становлять стільці інших видів, частка є яких є порівняно невеликою.

Структура експорту стільців за 2007-2011 рр. суттєво не змінилась. Найбільшу частку у структурі експорту стільців у 2011 р. займають стільці “Алексіс” (19,1%) і “Бреда” (15,1%), решта видів стільців не перевищують кожен 8% від загального обсягу експортованих стільців (рис. 2.4), що означає, що у структурі експорту представлені 10 видів стільців є основними.

Випуск продукцiї на експорт вiдбувається тiльки за зразками iнофiрм, що також виключає можливiсть конкуренцiї на внутрiшньому ринку. Продукція відповідає вітчизняним і міжнародним стандартам, що підтверджено відповідним сертифікатами.

Рис. 2.4. Товарна структура експорту стільців ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за2007-2011 рр.

Вже бiльше 15 рокiв товариство є одним з найбільших експортері стільців. Стiльцi рiзних модифiкацiй, столи, дитячi меблi експортуються в Нiмеччину, Польщу, Англiю, Росiю, Литву, Молдову, Бiлорусь, Францiю, Австрiю, Iталiю, Швейцарiю. Для виготовлення високоякісних і конкурентноздатних меблів зарубіжні партнери поставляють сучасні лакофарбові матеріали, фурнітуру, тканини, інструмент і інші матеріали, тому що їх випуск в Україні поки що не налагоджений. Однак із-за цього, що підприємство вимушено імпортувати деякі необхідні для роботи матеріали, товариство несе додаткові витрати, тому що доводиться платити значні податкові збори, так як імпорт обкладається великими податками. На погляд спеціалістів товариства, підприємства-виробники, які виготовляють продукцію на експорт, повинні звільнитись від податків на імпорт матеріалів.

Протягом п'яти років досліджуваного періоду основними замовниками продукції товариства залишались фірми Швейцарії, Німеччини і Польщі, Росії, Латвії. Налагоджуються відносини з фірмами Білорусії, Данії (табл. 2.4).

Найбільші обсяги продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд», як бачимо, відправлялись до Швейцарії, однак з кожним роком (крім 2011 року), надходження зменшувались. Так, якщо у 2007 році до Швейцарії було відправлено продукції на майже 7,9 млн. грн., то у 2010 році вже більш як в половину менше - на 3,5 млн. грн. У 2011 році ми спостерігаємо зростання обсягів експорту до Швейцарії на понад 40% до майже 5 млн. грн.

Слід додати, що в 1998 році товариство почало співпрацювати з відомою німецькою Фірмою "Бруно Штайнгофф". Основним видом продукції, яку купує дана фірма є стільці столярні різних моделей, асортимент яких постійно змінюється. В даний час для фірми "Бруно Штайнгофф" виготовляються моделі стільців "Піза", "Бреда", "Морітц", "Макс", "Парма", які користуються попитом і в Україні.

Щодо історії розвитку зв'язків з іноземними контрагентами, слід зазначити, що в 1999 році ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» почало співпрацювати з однією німецькою фірмою "РОБА Бауманн ГмбХ", яка спеціалізується на виготовленні дитячих меблів. Колектив освоїв випуск дитячих меблів, які в Україні більше ніхто не виготовляв на той час. В основному дитячі меблі відвантажувались на експорт. Основними виробами, які ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» виготовляв для фірми "РОБА Бауманн ГмбХ" були стільці дитячі різних моделей, дошки грифельні для письма різних модифікацій.

З 2002 р. ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» відвантажував продукцію на експорт наступним фірмам „Сокатол" (Швейцарія), „SH Partneri" (Латвія), Casa Mobilei (Молдова), Тракс-М (Росія) і інші. Також почалась співпраця з фірмою "Лукон" з Данії, яка зацікавилась стільцями дитячими.

З 2005 року розпочалися поставки продукцiї на ринки Бiлорусiя, Словаччини, Угорщини та поновленi поставки у Росiю та iншi країни СНД.

Нещодавно дуже зацікавлена у співпраці французька фірма „СОДІО МДУ". Було відвантажено пробний зразок розбірного магазину-кіоску, який використовується у Франції для продажі різдвяних подарунків і ялинкових

Таблиця 2.4

Динаміка географічної структури експорту продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр., тис.грн..

Країна-партнер

2007

2008

2009

2010

2011

Темп приросту, %

2008/2007

2009/2008

2010/2009

2011/2010

Швейцарія

7888

6840

5398

3534

4963

-13,3

-21,1

-34,5

40,4

Німеччина

1105

762

1040

1742

1853

-31,0

36,5

67,5

6,4

Польща

949

721

983

1716

1823

-24,0

36,3

74,6

6,2

Росія

763

860

1173

1847

1592

12,7

36,4

57,5

-13,8

Латвія

1012

804

1097

1639

1385

-20,6

36,4

49,4

-15,5

Білорусія

202

42

57

913

873

-79,2

35,7

1501,8

-4,4

Данія

202

97

132

78

100

-52,0

36,1

-40,9

28,2

Норвегія

47

14

19

26

75

-70,2

35,7

36,8

188,5

Інші

358

82

14

110

95

-77,1

-82,9

685,7

-13,6

Разом

12526

10222

9913

11605

12854

-18,4

-3,0

17,1

10,8

прикрас. Зразок відповідає вимогам партнера і фірма хоче замовити партію таких магазинів.

Повний асортимент продукцiї ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» складає бiля 60 найменувань: стiльцi до 40 моделей, столи письмовi, комп'ютернi, столи обiднi - бiльше 5 моделей, гнутоклеєнi елементи, паркет. Основна спецiалiзацiя - виготовлення столярних стiльцiв, питома вага яких складає 95% в загальному випуску меблiв. Стiльцi i столи виготовляються рiзних цiнових груп. За призначенням стiльцi столярнi в залежностi вiд конструкцiї i дизайну використовуються для обладнання престижних об'єктiв, урядових органiзацiй, ресторанiв, готелiв, житла, гуртожиткiв та iнших об'єктiв, а столи-житла i ресторанiв.

Завдяки проведеним протягом 2002-2011 років маркетинговим заходам пiдприємство отримало стiйкий та постiйно зростаючий попит на ринках Нiмеччини, Австрiї, Швецiї, Швейцарiї, Англiї, Данiї.

Важливим партнером для ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» була Німеччина. У 2007 році у дану країну було поставлено продукції на понад 1,1 млн. грн., у 2008 році відбулось зменшення на 31% до 762 тис. грн. В подальшому співпрацю було активізовано і обсяги поставок збільшились, хоча не останню роль зіграло також зростання курсу гривні по відношенню до Євро (особливо у 2009 році). Зростання у 2010 та 2011 рр. визначали вже більше обсяги поставок у натуральному вираженні. Так, у 2010 р. надходження від експорту у Німеччину збільшились на 67,5% і перевищили рівень 1,7 млн. грн., а у 2011 р., продовжуючи збільшуватись, становили понад 1,8 млн. грн.

Зважаючи на обсяги надходжень від експорту продукції у 2011 році, ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» змогло встановити хороші зв'язки із польськими фірмами, в результаті чого вдалось отримати понад 18, млн. грн. доходів від експорту продукції до цієї країни. При цьому, обсяги доходу від експорту до Польщі мали подібну динаміку, що і до Німеччини - зменшення у 2008 році, однак зростання протягом 2009-2011 рр.

Майже 1,6 млн. грн. у 2011 році ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» отримало від продажу свої продукції в Росію і майже 1,4 млн. грн. - від продажу латвійським фірмам. Слід відзначити, що у 2011 році поставки і в Росію, і в Латвію зменшились у порівнянні з 2010 роком відповідно на 13,8% та 15,5%. Отже, доцільно більше уваги звернути на ці ринки і посилити комунікаційні заходи для активізації надходжень.

У 2010 році надзвичайно стрімко збільшились поставки меблів до Білорусії (у понад 16 разів в порівнянні з 2009 роком) і надходження перевищили 900 тис. грн. У 2011 році спостерігалось незначне зменшення доходів від експорту до Білорусії (на 4,4%), що пов'язане, з нашої точки зору, початком суттєвої кризи в цій країні.

Слід відмітити, що з кожним роком все менше доходів товариство отримає в сукупності від поставок до інших країн - так, якщо у 2007 р. було відправлено продукції на майже 360 тис. грн., то у 2011 р. - лише на 95 тис. грн.

Як вже зазначалось найбільшими споживачами продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» були Швейцарія, Німеччина, Польща, Росія. Зміни у географічній структурі експорту досліджуваного підприємства за останні 5 років представлені на рис. 2.5.

Найбільшу частку у надходженнях від експорту займає Швейцарія, однак питома вага даної країни зменшилась із майже 67% у 2008 році до 30,5% у 2010 році, проте зросла у 2011 році до майже 39%.

Питома вага Німеччини (другої за важливості країни для ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд») зросла із 8,8% у 2007 році до 15% у 2010 році, проте дещо зменшилась у 2011 році - до 14,4%.

Рис. 2.5. Географічна структура експорту продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр.

Так само змінювалась питома вага Польщі у загальному обсязі експорту продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» - зросла із 7,6% у 2007 році до 14,8% у 2010 році, однак зменшилась до 14,2% у 2011 році.

Частка поставок до Росії збільшилась із 6,1% у 2007 році до майже 16% у 2010 році, однак зменшилась до 12,4% у 2011 році. Так само відбувались зміни щодо поставок до Латвії - збільшення із 8,1% у 2007 році до 14,1% у 2010 році, і потім зменшення до 10,8% у 2011 році.

Отже, у 2011 році відбувався перерозподіл експорту на користь Швейцарії, оскільки питомі ваги поставок до усіх інших країн у цьому році зменшились. З однієї сторони, це позитивно, оскільки забезпечуються значні обсяги замовлень і надходжень, однак з іншої сторони підприємство стає знов залежним від однієї країни і припинення співпраці зі швейцарськими фірмами одразу позбавляє її суттєвої частини доходів.

Аналіз географічної структури імпорту продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр., тис.грн..у табл.2.5

Таблиця 2.5

Аналіз географічної структури імпорту продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр., тис.грн..

Країна-партнер

2007

2008

2009

2010

2011

Темпи приросту, %

2008/ 2007

2009/ 2008

2010/ 2009

2011/ 2010

Словаччина

1198

923

933

788

682

-23,0

1,2

-15,6

-13,4

Німеччина

1283

984

933

840

727

-23,3

-5,2

-10,0

-13,4

Швейцарія

1540

1107

1108

998

863

-28,1

0,1

-10,0

-13,4

Німеччина

(обланання)

1968

1415

1283

-28,1

-9,3

Швейцарія

(обланання)

2567

1723

1575

-32,9

-8,6

Разом

8556

6152

5834

2625

2272

-28,1

-5,2

-55,0

-13,4

Щодо імпортних поставок, то слід відмітити, що підприємство співпрацювало з обмеженим колом контрагентів (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Географічна структура імпорту на ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр.

Так, обладнання (протягом 2007-2009 рр.) завозилось зі Швейцарії та Німеччини. Фурнітура, тканина та клеї завозились зі Швейцарії, Німеччини та Словаччини(табл.2.5). Також слід особливо наголосити, що уся імпортована продукція використовувалась підприємством у виробничих цілях, а не продавалась на внутрішньому ринку, тому розрахувати ефективність імпорту дуже складно, оскільки аналогів обладнанню на внутрішньому ринку немає, а фурнітуру, тканини і клеї завозились на вимогу замовника.

Для повної характеристики роботи підприємства на зовнішньому ринку необхідно порівняти експорт товарів за звітний рік з експортом за попередній рік. Розрахунок вищеописаних індексів проводиться за формулами, що пропонуються у роботі [6]: індекс вартості, ціни, фізичного обсягу, кількісної структури та кількості.

Результати розрахунку індексів динаміки для ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» представлені у табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Динаміка показників динаміки експорту ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр.

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

Вартість експорту у звітному періоді, тис. грн.

12526

10222

9913

11605

12854

Вартість експорту у базовому періоді, тис. грн.

7090

12526

10222

9913

11605

Вартість експортної продукції у цінах попереднього року, тис. грн.

11978

9 502

9 029

10169

12771

Обсяг експортної продукції у звітному періоді, тис. ум.виробів

55,0

41,7

36,9

37,8

41,6

Обсяг експортної продукції у базовому періоді, тис. умовних виробів

32,6

55,0

41,7

36,9

37,8

Середня ціна експортної продукції, тис.грн.

0,228

0,245

0,269

0,307

0,309

Індекс вартості

1,77

0,82

0,97

1,17

1,11

Індекс фізичного обсягу

1,69

0,76

0,88

1,03

1,10

Індекс ціни

1,05

1,08

1,10

1,14

1,01

Як бачимо у 2007-2011 роках стабільною була лише тенденція до зростання цін, впродовж цього періоду індекс цін стабільно перевищував 1.

Фізичні обсяги поставок у 2007-2009 роках скорочувались, а у 2010-2011 роках зростали.

Отже, з загального аналізу зовнішньоекономічної діяльності, ми можемо зробити наступні висновки: видом ЗЕД, який безпосередньо має вплив на фінансові результати досліджуваного підприємства є експортна діяльність, яка становила майже 59% загального обсягу чистого доходу від реалізації у 2011 році. Обсяги імпорту постійно скорочувались і у 2011 році частка імпорту у собівартості реалізованої продукції становила лише 14,8%. Зменшення використання імпортної сировини і матеріалів спричинене високими цінами, однак деякі контракти вимагають використання саме такої сировини і тому є збитковими для підприємства.

2.2 Аналіз динаміки, обсягу складу та структури фінансових результатів підприємства ТОВ “Інтер'єр Буд”

Зовнішньоекономічну діяльність підприємство здійснює на засадах повної валютної самоокупності та самофінансування, самостійно відповідає за свої зобов'язання у зовнішньоекономічній діяльності.

Дослідимо, як формувались фінансові результати ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за останні п'ять років (табл. 2.7).

Протягом досліджуваного періоду чистий дохід підприємства зменшився у 2008 році (що пов'язано з кризою), однак збільшився у 2009 році і стрімко зріс у 2010 році. У 2011 році ми можемо спостерігати суттєве зменшення отриманого чистого доходу. Це було пов'язано з тим, що хоча поставки на експорт зростають, а реалізація на внутрішній ринок різко скорочується через зниження платоспроможності населення. В підсумку знижується у 2011 році й показник чистого доходу.

Необхідно також звернути увагу на вихід підприємства з кризової ситуації й отримання чистого прибутку в сумі 55 тис.грн. вперше за чотири останні роки. Слід також відмітити, що операційна діяльність товариства протягом останніх чотирьох років була збитковою, що є негативним, оскільки свідчить про те, що діяльність з виготовлення та реалізації продукції не приносить прибутку.

Як показують дані та розрахунки, протягом усього досліджуваного періоду товариство отримувало валовий прибуток, хоча у 2011 році його рівень суттєво зменшився в порівнянні з 2010 роком внаслідок того, що доходи зменшились більш швидкими темпами, ніж собівартість реалізованої продукції. Операційна діяльність виявилась збитковою через суттєве зменшення інших операційних доходів. Позитивним було зменшення адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат як відповідь на зменшення обсягів доходів, однак вжитих керівництвом заходів виявилось недостатньо.

Таблиця 2.7

Динаміка фінансових результатів ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр., тис. грн.

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

Темп приросту, %

2008/ 2007

2009/ 2008

2010/ 2009

2011/ 2010

Дохід (виручка) від реалізації

20668

18586

23335

30895

24403

-10,1

25,6

32,4

-21,0

Чистий дохід (виручка) від реалізації

19311

17192

21098

27680

21929

-11,0

22,7

31,2

-20,8

Собівартість реалізованої продукції

15393

15048

19025

23410

19008

-2,2

26,4

23,0

-18,8

Валовий прибуток

3918

2144

2073

4270

2921

-45,3

-3,3

106,0

-31,6

Інші операційні доходи

234

512

631

487

392

118,8

23,2

-22,8

-19,5

Адміністративні витрати

1854

1932

1865

2265

1227

4,2

-3,5

21,4

-45,8

Витрати на збут

862

943

654

1454

954

9,4

-30,6

122,3

-34,4

Інші операційні витрати

628

1032

753

1086

908

64,4

-27,0

44,3

-16,4

Фінансові результати від операційної діяльності

808

-1251

-568

-48

224

-54,6

-91,5

Інші доходи

142

103

86

95

365

-27,5

-16,5

10,5

284,2

Інші витрати

Фінансові доходи

Фінансові витрати

543

453

202

-16,6

-55,4

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

-1691

-935

-155

589

-44,7

-83,4

Податок на прибуток

-76

147

Чистий прибуток/збиток

156

-1767

-935

-155

442

-47,1

-83,4

У 2011 році підприємство змогло вийти на позитивний результат від звичайної діяльності до оподаткування і отримати в підсумку чистий прибуток.

Важливо проаналізувати також витрати товариства, для того, щоб можна було шукати напрями покращення фінансових результатів.

Динаміка операційних витрат ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» представлена у табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Динаміка операційних витрат ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр., тис. грн.

Статті затрат

2007

2008

2009

2010

2011

Темпи приросту, %

2008/ 2007

2009/ 2008

2010/ 2009

2011/ 2010

Матеріальні затрати

7890

12139

14200

12717

12385

53,8

17,0

-10,4

-2,6

Витрати на оплату праці

2371

3546

4292

6172

5098

49,5

21,0

43,8

-17,4

Відрахування на соціальні заходи

925

1314

1598

2315

2013

42,1

21,6

44,9

-13,0

Амортизація

525

922

1233

1393

1234

75,7

33,8

13,0

-11,4

Інші операційні витрати

1255

1975

1507

1252

1129

57,3

-23,7

-16,9

-9,9

Всього

12966

19896

22830

23848

21859

53,4

14,7

4,5

-8,3

Розрахунки показують, що витрати товариства до 2011 року постійно зростали (незважаючи на падіння обсягів отриманого доходу у 2008 році). У 2011 році обсяги витрат зменшились на 8,3%, тоді як обсяги чистого доходу зменшились майже на 21%. Це є негативним і негативно впливає на фінансові результати діяльності товариства.

Зменшення витрат відбулось за рахунок зменшення за всіма елементами, однак найменше падіння спостерігалось щодо матеріальних витрат, що в першу чергу пов'язане зі збільшенням цін на матеріальні ресурси (хоча обсяг виробництва і реалізації продукції зменшився).

Найзначніше зменшення спостерігалось щодо витрат на оплату праці і відповідно відрахувань на соціальні заходи, що було пов'язане зі зменшенням чисельності працівників внаслідок прийняття керівництвом заходів з подолання кризових явищ.

Зазначені у табл. 2.6 зміни призвели до структурних зрушень в операційних витратах ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Структура операційних витрат ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр.

Так, питома вага матеріальних затрат зменшилась із 60,8% у 2007 році до 53,3% у 2010 році, однак зросла до 56,7% у 2011 році.

Питома вага витрат на оплату праці зросла із 18,3% у 2007 році до майже 26% у 2010 році, проте зменшилась до 23,3% у 2011 році. Відповідно змінювались витрати на відрахування на соціальні заходи, питома вага яких збільшилась із7,1% у 2007 році до 9,7% у 2010 році, а потім зменшилась до 9,2% у 2011 році.

Частка інших операційних витрат постійно зменшувалась - із 9,8% у 2007 році до 5,2% у 2011 році.

Для оцінювання формування фінансових результатів важливо дослідити зміну прибутку від реалізації продукції (табл. 2.9), а також визначити вплив окремих факторів на його зміну.

Таблиця 2.9

Динаміка прибутку від реалізації та рентабельності продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр.

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

Темп приросту, %

2008/ 2007

2009/ 2008

2010/ 2009

2011/ 2010

Чиста виручка від реалізації продукції, тис. грн.

19311

17192

21098

27680

21929

-11,0

22,7

31,2

-20,8

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

18503

18443

21666

27728

21705

-0,3

17,5

28,0

-21,7

Прибуток/збиток від реалізації, тис. грн.

808

-1251

-568

-48

224

-

-54.6

-91.5

-

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції, грн./грн.

0,958

1,073

1,027

1,002

0,990

12,0

-4,3

-2,5

-1,2

Як показують розрахунки, протягом 2008 та 2009 років підприємство при реалізації продукції отримало збитки, а отже це означало перевищення витрат на виробництво і реалізацію продукції над отриманими доходами. При цьому, у 2008 році на кожну гривні доходів товариство витратило 1,073 грн. витрат, у 2009 році вдалось зменшити суму, однак все одно витрати були на 2,1 коп. більші, ніж доходи (в розрахунку на гривню).

У 2010 та 2011 роках завдяки економії (а у 2010 році ще й завдяки збільшенню обсягів отриманих доходів) товариство змогло вийти на позитивний результат. Проте, слід зазначити, що у 2011 році цей результат був гіршим, ніж у 2010 році.

Експортна діяльність ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» була значно більш прибутковою, ніж продаж на внутрішньому ринку (про що можна зробити висновок порівнюючи результати від експорту (табл. 2.10) та загальні результати від реалізації продукції, представлені у табл. 2.9). Так, збиток було отримано лише у 2008 році (який був найважчим для підприємства). В подальшому, ми спостерігаємо постійне збільшення прибутку від експорту. У 2011 році отриманий прибуток майже досягнув рівня 2007 року.

Таблиця 2.10

Динаміка фінансових результатів від експортної діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр.

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

Дохід від експорту, тис. грн.

12526,0

10222,0

9913,0

11605,0

12584,0

Темпи приросту ланцюговим способом, %

-

-18,4

-3,0

17,1

8,4

Повна собівартість, тис. грн.

11752,7

10237,6

9720,7

11253,4

11828,8

Темпи приросту ланцюговим способом, %

-

-12,9

-5,0

15,8

5,1

Прибуток/збиток від експорту, тис. грн.

773,3

-15,6

192,3

351,6

755,2

Темпи приросту ланцюговим способом, %

-

-102,0

1331,6

82,8

114,8

Зростання прибутку від експорту у 2009 році було зумовлене тим, що витрати, пов'язані з виробництвом та реалізацією експортної продукції зменшились значно більшими темпами, ніж доходи. У 2010 році доходи від експорту зросли вищими темпами, ніж витрати на виготовлення і реалізацію експортної продукції, що в результаті призвело до збільшення прибутку від експорту майже на 85% в порівнянні з 2009 роком.

У 2011 році тенденція продовжилась, що дозволило ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» отримати прибуток у 2,1 рази більший, ніж у 2010 році.

Отже, протягом кризових років, підприємство отримало суттєві збитки в результаті усіх видів своєї діяльності. Однак у 2011 році, воно змогло отримати позитивний фінансовий результат від реалізації продукції, а також вийти на загальний позитивний фінансовий результат на рівні 442 тис. грн.

2.3 Оцінка ефективності управління фінансовими результатами підприємства ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд”

Оцінку ефективності управління фінансовими результатами проведемо за показниками рентабельності. Спочатку представимо вихідні дані для розрахунку різних показників рентабельності (табл. 2.11).

Таблиця 2.11

Вихідні дані для розрахунку показників рентабельності діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр.

Назва показника

2007

2008

2009

2010

2011

Чистий дохід від реалізації, тис. грн.

19311

17192

21098

27680

21929

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

18503

18443

21666

27728

21705

Прибуток/збиток від реалізації продукції, тис. грн.

808

-1251

-568

-48

954

Середня вартість власного капіталу, тис. грн.

10004

11592

13006

18968

17912

Середня вартість активів, тис. грн.

21061

23301

29729

50582

44948

Чистий прибуток, тис. грн.

156

-2803

-2997

-7148

442

У табл. 2.12 представлено розрахунок показників рентабельності на основі методичних підходів, поданих у п. 1.3 даної магістерської роботи.

Таблиця 2.12

Аналіз показників рентабельності продукції і діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр., %

Назва показника

2007

2008

2009

2010

2011

Відхилення 2011-2007

Рентабельність реалізованої продукції

3,90

-

-

-

0,92

-2,98

Чиста рентабельність діяльності

0,81

-

-

-

2,01

1,2

Рентабельність продажу

5,24

-

-

-

1,17

-4,07

Рентабельність власного капіталу

1,56

-

-

-

2,47

0,91

Рентабельність активів

0,74

-

-

-

0,98

0,24

Як показують розрахунки, внаслідок збитковості діяльності товариства за 2008-2010 роки, показники рентабельності, що основані на чистому прибутку (збитку) не розраховувались. У 2007 та 2011 році показники рентабельності були додатними, оскільки і ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» змогло отримати позитивний фінансовий результат за підсумками діяльності, а також від реалізації продукції.

Зважаючи на обрану тему дослідження важливо дослідити прибутковість та рентабельність експортної діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за останні 5 років.

На основі представлених у табл. 2.9 даних можемо розрахувати рентабельність експортної діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за останні 5 років (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Динаміка рентабельності експортної діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд за 2007-2011 рр.

Як показують розрахунки, внаслідок збитковості експортної діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» у 2008 році через кризу та значні курсові коливання, підприємство отримало збитки від експорту і відповідно рентабельність експортної продукції була від'ємною.

На основі формул факторного аналізу, запропонованих у п. 1.3 даної роботи дослідимо вплив доходів та складових повної собівартості експортної продукції на рентабельність експортної діяльності.

Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності експортної діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» представлені у табл. 2.13.

Таблиця 2.13

Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності експортної діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр., тис. грн.

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

Дохід від експорту

12526,0

10222,0

9913,0

11605,0

12584,0

Повна собівартість, в т.ч.

11752,7

10237,6

9720,7

11253,4

11828,8

Собівартість експортної продукції

9990,1

8527,0

8536,7

9695,1

10248,3

Адміністративні витрати при експорті

1203,2

1149,5

876,6

949,0

1021,4

Витрати на збут експортної продукції

559,4

561,1

307,4

609,2

559,0

Прибуток/збиток від експорту

773,3

-15,6

192,3

351,6

755,2

Рентабельність експортної діяльності, %

6,58

-

1,98

3,12

6,38

Слід зазначити, що для формування висновків, ми повинні були розрахувати значення рентабельності у 2008 році, яке є від'ємним внаслідок отримання збитків.

Результати розрахунку впливу факторів представлені у табл. 2.14.

Таблиця 2.14

Факторний аналіз впливу окремих складових на фінансові результати експортної діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр., %

Вплив фактору

2008- 2007

2009- 2008

2010- 2009

2011- 2010

Доходу від експорту

-19,60

-3,02

17,41

8,70

Повної собівартості, в т.ч.

12,87

5,15

-16,26

-5,44

Собівартості експортної продукції

12,37

-0,09

-12,71

-5,24

Адміністративних витрат при експорті

0,52

2,65

-0,71

-0,65

Витрат на збут експортної продукції

-0,02

2,59

-2,84

0,45

Загальний вплив факторів на рентабельність експортної діяльності

-6,73

2,13

1,15

3,26

Як показують розрахунки, у 2008 році в порівнянні з 2007 роком рентабельність експортної продукції знизилась на 6,73%, на що вплинуло зменшення доходів від експорту (спричинилось до падіння рентабельності на 19,6%), однак за рахунок зменшення витрат на виготовлення і реалізацію експортної продукції вдалось дещо нівелювати негативний вплив зменшення доходів від експорту. Так, зменшення витрат призвело до збільшення рентабельності на 12,87%, проте цього було недостатньо. У 2009 році в порівнянні з 2008 роком рентабельність експортної продукції зросла на 2,13%, що було спричинене в першу чергу зменшенням витрат на виготовлення та реалізацію експортної продукції (внаслідок цього рентабельність експортної продукції збільшилась на 5,15%), однак подальше зменшення доходів від експорту вплинуло на рентабельність експортної діяльності негативно (призвело до зменшення показника на 3%). У 2010 році в порівнянні з 2009 роком рентабельність збільшилась на 1,15%, що було спричинене виключно зростанням доходів від експорту (їх збільшення призвело до зростання показника на 17,4%), однак збільшення витрат на виготовлення і реалізацію продукції призвело до зменшення рентабельності експортної продукції на 16,26%. У 2011 році в порівнянні з 2010 роком спостерігалась подібна тенденція, однак збільшення рентабельності було більш суттєвим - на 3,26%, що було викликане збільшенням доходів від експорту на 8,7%, однак зростання витрат призвело до падіння рентабельності на 5,44%. Найбільший вплив при цьому мало зростання собівартості реалізованої продукції (що призвело до падіння рентабельності на 5,24%). Внаслідок зростання адміністративних витрат рентабельність експортної продукції зменшилась на 0,65%, а внаслідок зменшення витрат на збут вона зросла на 0,45%. Для остаточних висновків щодо ефективності експорту доцільно проаналізувати прибуток від експорту окремих видів продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр. (табл. 2.15).

Таблиця 2.15

Розрахунок прибутку від експорту одиниці окремих видів стільців, що виготовлялись ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» протягом 2007-2011 рр.

Назва стільця

Ціна, грн.

Витрати на виробництво та експорт одиниці, грн.

Прибуток, грн.

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Алексіс

325,9

323,2

352,8

393,1

554,3

305,2

319,1

344,5

374,4

516,2

20,7

4,1

8,3

18,7

38,1

Бреда

313,1

310,5

339,0

377,7

532,5

305,7

306,8

332,2

377,2

515,3

7,4

3,7

6,8

0,5

17,3

Корнер

242,8

240,8

262,9

292,9

413,0

234,5

246,3

264,0

283,4

400,0

8,3

-5,5

-1,1

9,5

13,0

Соріно

242,8

240,8

262,9

292,9

413,0

239,8

243,8

262,0

288,9

407,4

3,0

-3,0

0,9

4,0

5,6

Маріо

255,6

253,5

276,7

308,3

434,7

249,6

247,6

275,8

303,0

419,7

6,0

5,9

0,9

5,3

15,0

Педро

223,6

221,8

242,1

269,8

380,4

223,4

222,8

238,8

269,1

379,9

0,3

-1,0

3,3

0,6

0,5

Вельс

217,3

215,5

235,2

262,1

369,5

212,2

219,0

238,3

264,7

368,6

5,0

-3,6

-3,1

-2,6

0,9

Комо

204,5

202,8

221,4

246,7

347,8

198,8

206,5

223,9

246,4

335,8

5,7

-3,8

-2,5

0,3

12,0

Піза

300,3

297,8

325,1

362,3

510,8

295,3

297,1

321,4

358,5

497,1

5,0

0,7

3,8

3,7

13,7

Баварія

306,7

304,2

332,1

370,0

521,7

305,0

305,5

330,9

365,4

510,5

1,7

-1,3

1,1

4,6

11,1

Як бачимо, найбільш прибутковим був експорт такого виду стільців як «Алексіс», прибуток від реалізації яких на експорт щороку збільшувався. Також постійно прибутковим був експорт другого за важливістю виду експортної продукції - стільців «Бреда», а також «Маріо».

Усі інші види стільців у 2008 році приносили збитки при реалізації на зовнішніх ринках. На перший погляд, це здається нелогічним, збитки були викликані суттєвими курсовими різницями та збільшення витрат на виготовлення продукції. Вже у 2009 році кількість збиткових видів продукції зменшилась, а у 2011 році внаслідок заходів, які були вжиті керівництвом підприємства для подолання наслідків кризи, експорт став прибутковим.

Слід відзначити, що до 2011 року підприємство змогло покращити експортну діяльність та отримати хороші прибутки від реалізації окремих виробів закордоном. Все ще дуже маленький прибуток приносили лише два види продукції - стільці «Педро» і «Вельс», останній до того ж був збитковим для товариства протягом 2008-2010 рр.

Розрахуємо на основі представлених у табл. 2.15 даних рентабельність окремих видів експортованих стільців (табл. 2.16).

Таблиця 2.16

Динаміка рентабельності окремих видів експортної продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр., %

Назва стільця

2007

2008

2009

2010

2011

Відхилення, (+/-)

2008-2007

2009-2008

2010-2009

2011-2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Алексіс

6,79

1,28

2,42

5,00

7,38

-5,51

1,14

2,58

2,38

Бреда

2,42

1,22

2,05

0,14

3,35

-1,2

0,83

-1,91

3,21

Корнер

3,56

-2,25

-0,43

3,36

3,25

-5,81

1,82

3,79

-0,11

Соріно

1,25

-1,22

0,35

1,38

1,37

-2,47

1,57

1,03

-0,01

Маріо

2,40

2,38

0,33

1,77

3,58

-0,02

-2,05

1,44

1,81

Педро

0,12

-0,43

1,38

0,23

0,12

-0,55

1,81

-1,15

-0,11

Вельс

2,38

-1,62

-1,30

-1,00

0,25

-4

0,32

0,3

1,25

Комо

2,85

-1,82

-1,14

0,11

3,57

-4,67

0,68

1,25

3,46

Піза

1,71

0,23

1,17

1,05

2,75

-1,48

0,94

-0,12

1,7

Баварія

0,57

-0,43

0,34

1,25

2,18

-1,00

0,77

0,91

0,93

Результати розрахунку показують, що найбільш рентабельними видами експортної продукції для ТОВ «Сайл Інтер'єр Буд» були стільці «Алексіс» (майже 7,4%), а також «Маріо», «Комо», «Бреда» та «Корнер», рентабельність яких перевищувала 3%. Найменш рентабельними були стільці «Педро» та «Вельс», від експорту яких підприємство отримувало лише відповідно 0,12 та 0,25 копійок на кожну гривню вкладених коштів.

Отже, для покращення фінансових результатів від експорту доцільно продовжувати нарощувати доходи від експорту (переглянувши цінову політику), знижувати витрати (переглянувши виробничу собівартість окремих виробів), а також структуру експорту (позбувшись менш прибуткових видів продукції і збільшивши експорт більш прибуткових видів).

Розділ 3. Удосконалення управління фінансовими результатами ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд

фінансовий зовнішньоекономічній управління показник

3.1 Обґрунтування напрямів удосконалення управління фінансовими результатами ТОВ “Інтер'єр Буд”

Перш, ніж обґрунтовувати напрями удосконалення управління фінансовими результатами діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд», доцільно, з нашої точки зору, проаналізувати його можливості. Переваги підприємства, його слабкі сторони та шляхи їх подолання ілюструє матриця SWOT- аналізу (рис. 3.1). Згідно з даними матриці підприємство має ряд переваг та можливостей, які дають змогу ТОВ «Стайл Інтер'єр БУд» має усі передумови для успішної діяльності та розвитку зовнішньоекономічної діяльності, а саме експорту.

Для покращення фінансових результатів, підприємству поряд із стратегією посилення позицій на ринку, доцільно обрати стратегію розвитку ринку, тобто здійснювати пошук нових ринків для уже існуючого продукту. Вибір цього напрямку діяльності зумовлений тим, що ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» є виробником якісної продукції з натуральної деревини, а попит на дубові та букові меблі на світовому ринку зростає, при одночасному зростанні ціни, що позитивно позначатиметься на фінансових результатах підприємства.

Для збуту своєї продукції ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» обирає європейські країни, а саме ринки Швейцарії, Франції, Німеччини, Польщі. Основна інформація про ці ринки подана в таблиці 3.1.

Як видно із таблиці на ринку Європи діє багато меблевих фірм, серед яких є і українські виробники. Ціни на стільці з дуба є достатньо високими, українські ж виробники виступають як постачальники дешевшої продукції. Власне за рахунок нижчої ціни вони і приваблюють іноземних партнерів.

Зовнішнє

середовище

Можливості:

1.Розширення кола потенційних покупців.

2.Вихід на нові ринки.

3.Розширення виробництва для задоволення потреб споживачів.

4.Соціально-політична стабільність.

5.Розширення рекламної діяльності

6.Маркетингові дослідження.

Загрози:

1.Інфляція.

2.Нестабільність правового регулювання.

3.Зміна смаків споживачів.

4.Зниження платоспроможності покупців.

5.Жорсткість податкового законодавства.

6.Тиск з боку конкурентів.

Внутрішнє середовище

Сильні сторони:

1.Висока компетентність фахівців.

2.Низькі ціни на товар.

3.Добре вивчений ринок, потреби покупців.

4.Гарна система контролю за якістю товару.

5.Тенденція зниження витрат обігу

Необхідно використовувати переваги продукції для виходу на нові ринки; за рахунок хорошого знання ринку споживачів розширювати виробництво продукції;

Ретельне вивчення тенденцій попиту споживачів дасть можливість вчасно зреагувати на зміни їх смаків, крім того підприємство здебільшого працює із замовленнями, що дозволить випускати продукцію, яка необхідна споживачу на даний момент. За рахунок нижчих цін та високої якості продукції підприємство може протистояти тиску конкурентів,

Слабкі сторони:

1.Низька прибутковість.

2.Слабкі конкурентні позиції

3.Виробництво з високими

витратами.

4.Відсутність особливих навичок у галузі менеджменту.

5.Низька продуктивність праці

За рахунок активної рекламної діяльності зміцнювати свої конкурентні позиції. Вихід на нові ринки дасть можливість збільшити прибутки. Залучення фахівців з менеджменту дозволить побудувати ефективну систему менеджменту на підприємстві і підвищити продуктивність праці.

Постачати продукцію тільки тим споживачам, які будуть платити відразу за продукцію, щоб не отримати додаткових збитків від інфляції. Вивчати характеристики фінансового стану оптових покупців, щоб уникнути ризику неплатоспроможності.

Рис. 3.1. Матриця SWOT- аналізу для ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» при здійсненні експортної діяльності

Таблиця 3.1

Характеристика європейського ринку стільців

Франція

Швейцарія

Німеччина

Польща

Основні виробники

ZEP Industries, Rassignol, Albemarle PPS, Atoglas SA, Bijoux Altesse

Der Kreis Gmbh & CoKC, Herberts-Gruppe, BASF AG, Acordis AG.

Світові конкуренти

Andes International Inc, Ashley, Thomasville, Walker's Furniture, Ligne Roset, Eddy West, Decorative Crafts, IKEA.

Сер. ціна на дубові стільці, євро

80 -100

60-80

Українські конкуренти

ВАТ „Київський меблевий комбінат”, „Ено ІЛТ”, ТзОВ "Абастон-сервіс"

Ціна укр. конкурентів, євро

40-50

Цільова частка ринку (шт.)

25000

30000

28000

4000

Джерело www.smida.gov.ua

ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» може запропонувати аналогічну продукцію за ще нижчими цінами. Тобто наше підприємство використовує стратегію міцного входження на ринок, яка за рахунок низької первинної ціни дасть можливість привернути увагу більшої кількості споживачів і завоювати значну частку ринку.

На ринках Німеччини, Швейцарії та Польщі у ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» є реальні можливості позиціонувати себе поряд із основним своїм конкурентом „Київським меблевим комбінатом” і буде вести боротьбу за частку ринку, тому що ринок достатньо великий і може вмістити двох конкурентів. ТОВ «СТайл Інтер'єр Буд» виробляє продукцію, яка по якості може конкурувати із продукцією ВАТ «Києвський меблевий комбінат» і володіє достатньою кількістю ресурсів для задоволення попиту споживачів.

Поряд з даними країнами перспективним є ринок Франції, оскільки тут переважають виробники дорогих стільців, тому серед багатьох меблевих фірм є зацікавленість в постачанні дешевших , але якісних стільців з боку українських виробників.

Оскільки ринок Франції є успішним, то підприємству варто розпочати діяльність на ринку з існуючою продукцією, обравши стратегію посилення позицій на ринку. Дана стратегія не вимагає витрат на створення нових товарів, а лише на освоєння нових ринків і дозволить спрямувати кошти на збільшення обсягів виробництва необхідної продукції. Оскільки головною метою цієї стратегії є нарощення обсягів збуту, то підприємство зосередить увагу на маркетингових заходах. Враховуючи показник ефекту експорту на одиницю експортного товару, в наступному році підприємству варто збільшити експорт дубових стільців з оббивкою «Алексіс», «Баварія», «Соріно», та «Піза» і «Баварія». Загальний обсяг експорту на ринок Франції становитиме 3000 одиниць. Структура експорту зображена в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

План експорту окремих видів стільців на ринок Франції на 2012 р.

Назва стільця

Назва

показника

Експорт

Вартість, тис. грн.

Ее1

грн./од

Ее, тис. грн.

Частка в загальному обсязі,%

«Алексіс», «Баварія», «Соріно»

К-сть, шт.

1800

642,6

37

66,6

53,1

Ціна, євро

34

Ціна, грн.

357

Соб-ть, грн.

320

«Піза» і «Баварія»

К-сть, шт.

1200

567

52,5

63

46,9

Ціна, євро

45

Ціна, грн.

472,5

Соб-ть, грн.

420

Разом

1209,6

-

129,6

100

Для збуту своєї продукції закордон підприємство обирає непрямий експорт, який передбачає участь в реалізації торгових посередників. Дана система збуту будується на використанні досвіду посередників і різноманітних форм співпраці з торговою мережею. Таким чином підприємство не буде витрачати ресурси для покриття невиробничих витрат на створення дорогих товарних запасів закордоном, здійснення функції безпосереднього доведення товару до кінцевого споживача.

Використання непрямого експорту дасть можливість перекласти значну частину витрат по збуту і відповідну частину ризику на формально незалежних контрагентів, знижуючи контроль за рухом товару, і, як наслідок, залишаючи їм частину комерційної вигоди. Абсолютна величина виручки від продажу, очевидно, буде знижуватись, але фірма отримає зниження затрат за рахунок виключення витрат на утримання власної мережі торгових точок, магазинів, а також оплату торгового персоналу.

При виборі каналу розподілу підприємство керується принципом “проштовхування”, який полягає у зосередженні уваги виробника на рівні оптовика, а подальше просування товару вже здійснюється зусиллями посередника. Тобто підприємство робить наголос на співпраці з посередниками.

Посередниками підприємства є різноманітні дилерські меблеві фірми, які діють за свій рахунок і від свого імені, отримують прибуток за рахунок різниці в цінах купівлі і продажу, несуть максимальний ризик. Посередники будуть діяти самостійно, не об'єднуючись між собою в

Поряд із функцією доведення товару до кінцевого споживача, важливим завданням обраних посередників будуть маркетингові дослідження. Фірми, що діють на відповідному іноземному ринку володіють інформацією про характер ринку, його потенційні можливості, розподіл часток ринку між фірмами, збут, товари конкурентів, реакцію споживачів на новий товар та його потенціал тощо.

Оскільки в системі опосередкованого збуту товар проходить через посередників, то ціноутворення визначається тим, що наше підприємство зацікавлене у швидкому продажі продукції, а посередницька фірма - у реалізації товару за ціною, яка відповідає попиту. Рух товару по каналам збуту зумовлює необхідність встановлення підприємством ціни для посередника, який в свою чергу встановлює ціну для роздрібної торгівлі. ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд», взаємодіючи із дилерами, не лімітує жорстко кінцеві ціни, тому в даному випадку задається лише ціна виробника, а фірма-посередник встановлює таку ціну, яка враховує бажані знижки для роздрібних магазинів.

Пропонуємо також започаткувати виготовлення крісел для глядацьких залів. Для збуту даної продукції підприємство обирає ринок Австрії, звідки надходить найбільше запитів на крісла в Інтернеті. В даному випадку ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» варто використовувати прямий експорт, безпосередньо взаємодіючи з культурно-освітніми закладами, державними установами, мистецькими центрами тощо.

Таким чином підприємство буде доводити продукцію до споживача за допомогою нульового каналу розподілу. Це дасть можливість контролювати шлях проходження товару до кінцевого споживача, умови її реалізації, а також дасть право на одержання максимального обсягу прибутку, який тільки можна отримати від продажу даної продукції. Крім того, комерційну вигоду прямого каналу збуту підсилює можливість безпосереднього вивчення ринку своїх товарів, підтримання тісних зв'язків із споживачами, проведення досліджень щодо підвищення якості товарів. Тут передбачається також особистий контакт з кінцевим споживачем.


Подобные документы

 • Сутність, принципи та основні завдання управління фінансовими результатами підприємства. Методика проведення аналізу основних господарських показників діяльності. Провідні напрями і заходи по підвищенню ефективності його фінансово-економічної діяльності.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 11.07.2014

 • Розвиток теорії прибутку в історичному аспекті. Механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності підприємства. Особливості застосування методів експертних оцінок і колективної генерації з метою оцінки фінансового стану організації.

  дипломная работа [785,4 K], добавлен 27.07.2014

 • Значення, завдання та інформаційне забезпечення оцінки фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка рівня, динаміки та структури фінансових результатів. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. Оцінка рентабельності діяльності.

  контрольная работа [241,1 K], добавлен 23.12.2015

 • Сутність та значення фінансового аналізу діяльності підприємства. Економічна характеристика ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Оцінка рівня і динаміки фінансових результатів, а також показників рентабельності та прибутковості підприємства.

  курсовая работа [369,6 K], добавлен 18.11.2013

 • Теоретичні основи управління, економічний зміст фінансових ризиків підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз фінансових результатів, зміни формування власних обігових коштів, вплив дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансовий стан.

  дипломная работа [124,4 K], добавлен 03.03.2011

 • Економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, особливості їх формування. Аналіз рентабельності на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод". Основні заходи, спрямовані на зростання фінансових результатів діяльності підприємства.

  курсовая работа [677,3 K], добавлен 18.02.2014

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів підприємства. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів підприємства на прикладі ПП "Скіфи". Аналіз показників рентабельності, впливу факторів на зміну обсягу фінансових результатів.

  курсовая работа [60,2 K], добавлен 28.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.