Управління фінансовими результатами підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

Сутність фінансових результатів та їх значення в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Методи, підходи та показники, що застосовуються в аналізі фінансових результатів підприємства. Напрями удосконалення управління фінансовими результатами.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.03.2012
Размер файла 327,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Оскільки основні конкуренти фірми не можуть запропонувати аналогічну продукцію іноземним партнерам, то ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» може застосувати стратегію “зняття вершків”. Від даної продукції споживачі очікують, в першу чергу, високої якості, яка забезпечить тривале її використання. Тому покупці будуть готові заплатити за крісла більше. Високі ціни на продукцію відшкодують витрати, пов'язані із прямим збутом, і збільшать фінансові результати від експортної діяльності ТОВ «СТайл Інтер'єр Буд».

Для успішного здійснення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві необхідно реорганізувати відділ ЗЕД у відділ маркетингу та маркетингу та ЗЕД, який буде підпорядковуватись Комерційному директору. Додаткові витрати на реорганізацію відділу ЗЕД представлені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Витрати на реорганізацію відділу ЗЕД ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд»

Перелік витрат

Вартість, тис. грн.

Витрати на заробітну плату:

2 менеджери 2 300 грн/міс

55,2

Комп'ютерна техніка

Обладнання офісу

4,8

1,5

Разом

61,5

До тих працівників, що вже працюють у відділ доцільно додати двох маркетологів. Один маркетолог буде відповідати за експорт стільців. До його основних функціональних обов'язків належить дослідження іноземних ринків, пошук посередників та робота з ними. Другий маркетолог буде займатись прямим збутом крісел, виконуючи функції агента: вивчення ринку глядацьких крісел, пошук клієнтів та налагодження контактів з ними.

До обов'язків працівників відділу, належить розробка маркетингових заходів для стимулювання збуту на іноземних ринках. Перелік витрат на маркетинг, які забезпечать бажаний попит на експортну продукцію з боку споживачів та зацікавленість у співпраці з боку посередників поданий в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Витрати на маркетинг для ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» для просування нових та існуючих видів продукції на зовнішні ринки

Тип заходу

Вартість, тис. грн.

Реклама в пресі:

18,650

Каталоги, брошури

15,3

Участь в міжнародних виставках

45,5

Інтернет

5

Інші витрати

13,49

Разом

103,44

Витрати підприємства на реорганізацію відділу та активне проведення маркетингових заходів забезпечать ТОВ «Стайл інтер'єр Буд» збільшення реалізації продукції, а отже і покращення фінансових результатів.

3.2 Планування фінансових результатів підприємства ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд

Ефективна система планування підприємства ґрунтується на таких принципах:

- єдність фінансово-економічних, маркетингових, науково-технічних і соціальних завдань розвитку підприємства;

- взаємозв'язок і узгодженість стратегічних та поточних цілей та напрямів діяльності підприємства;

- альтернативність визначення, всебічне обґрунтування способів досягнення поставлених завдань і вибір оптимальних рішень;

- бюджетна й ресурсна забезпеченість розроблених планів;

- комплексність, безперервність як взаємозв'язок і послідовність, змінність у плануванні;

- гнучкість і еластичність як адаптивність планів щодо можливих відхилень або зміни внутрішнього чи зовнішнього середовища.

Для кожного конкретного підприємства структура та зміст плану визначається такими основними чинниками:

- обраною інноваційною стратегією компанії;

- масштабністю запланованих стратегічних змін;

- відповідністю поточного рівня підприємства установленим довгостроковим цілям;

- обсягами операційної діяльності підприємства;

Для виявлення зв'язку та формування моделі залежності скористаємося методом кореляційно-регресійного аналізу.

В силу неоднозначності статистичної залежності між X та Y для досліду являє цікавість усереднена за х схема залежності, тобто закономірність у зміні умовного математичного сподівання Mx(Y) (математичного сподівання випадкової величини Y, що його обчислено у припущенні, що змінна Х прийняла значення х) в залежності від х.

Кореляційною залежністю між двома змінними називається функціональна залежність між значеннями однієї з них та умовним математичним сподіванням іншої.

Кореляційна залежність може бути представлена у вигляді

Mx(Y)=?(x) (3.1)

де ?(x)?const.

Рівняння (3.1) називають модельними рівняннями регресії (або просто рівняннями регресії) відповідно Y по X. Функцію ?(x) - модельною функцією регресії (або просто функцією регресії), а її графік - лінією регресії.

Для відшукання рівнянь регресії необхідно мати закон розподілу двовимірної випадкової величини (X,Y), проте на практиці, як правило має місце лише пари значень (xi,yj). В такому випадку мова може йти лише про оцінку функції регресії. Найкращою оцінкою (з точки зору методів найменших квадратів) є вибіркова крива регресії Y по X.

yx= ??(x, b0, b1, … bp) (3.2)

де yx - умовна (групова) вибіркова середня змінної Y при фіксованому значенні змінної Х=х; b0, b1, … bp - параметри кривої.

Рівняння (3.2) також називають вибірковим рівнянням регресії.

Статистичні зв'язки між змінними можна вивчати методами кореляційного (встановлення наявності зв'язку між двома випадковими величинами та оцінка її тісноти) та регресійного (встановлення виду залежності між змінними) аналізів.

Кореляція може бути позитивною та негативною (можлива також ситуація відсутності статистичного зв'язку - наприклад, для незалежних випадкових величин). Від'ємна кореляція - кореляція, при якій збільшення однієї змінної пов'язане зі зменшенням іншої, при цьому коефіцієнт кореляції від'ємний. Додатна кореляція - кореляція, при якій збільшення однієї змінної пов'язане зі збільшенням іншої, при цьому коефіцієнт кореляції додатній.

Нехай X та Y -- випадкові величини з математичним сподіванням ?X та ?Y. Їх коефіцієнт кореляції позначається як і дорівнює:

(3.3)

де -- коваріація величин та ,

?X,?Y -- стандартне відхилення величин та

Вихідні дані для визначення зв'язку між фінансовими результатами діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» та його доходами від експортної діяльності представлені у табл. 3.4.

Таблиця 3.5

Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта кореляції між фінансовими результатами діяльності та доходами від експортної діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд»

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

Чистий прибуток/збиток, тис. грн.

156

-1767

-935

-155

442

Обсяги експорт, тис. грн.

12526

10222

9913

11605

12584

Розрахунок проводимо за допомогою можливостей табличного процесора MS Excel.

Згідно розрахунків коефіцієнт кореляції становить 0,88148, що є ознакою щільного прямого зв'язку.

Тобто можна зробити висновок, що збільшення обсягів експорту призводить до збільшення фінансового результату і навпаки. З цього також можна зробити висновок, що експортна діяльність є більш прибутковою для ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд», ніж реалізація продукції на внутрішньому ринку.

Оцінивши зв'язок між ознаками, можемо визначити рівняння регресії. Для цього також використаємо табличний процесор MS Excel. Побудову рівняння регресії здійснюватиме графічним методом на основі даних, поданих у табл. 3.1. (рис. 3.2).

Згідно виконаних розрахунків, найбільший коефіцієнт детермінації (R2) було отримано при лінійній залежності між фінансовими результатами досліджуваного підприємства та обсягами експорту. При цьому, коефіцієнт детермінації становить 0,777, що означає - майже 78% зв'язків між досліджуваними ознаками можна описати за допомогою представленого рівняння:

y = 0,5712x - 7024,3 (3.4)

Рис. 3.2. Побудова регресійної залежності між фінансовими результатами діяльності та доходами від експортної діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд»

Також ми бачимо, що зв'язок між ознаками є прямим і збільшення обсягів експорту призводитиме до подальшого збільшення фінансових результатів. При цьому, виходячи з рівняння регресії, зростання доходів від експорту на одну гривню збільшить фінансові результати підприємства на 0,5 грн., що є досить високим показником, а отже, необхідно шукати шляхи нарощування експорту та оптимізації структури експорту.

Для досягнення максимально можливого показника ефективності експорту підприємству необхідно реалізувати резерви підвищення величини фактичного показника. Основним таким резервом для підприємств меблевої галузі є обґрунтування товарної і географічної структури експорту, яка б максимізувала його рентабельність.

Із застосуванням принципу оптимальності Р. Беллмана [2] запропоновано модель визначення оптимальної структури експорту. Рівняння Р. Беллмана із введенням показників географічної і товарної структури експорту формалізується таким чином:

Fk(n) = max {g1(x) + h(n-x) +Fk-1 [aх +b(n-x)]}, F1(n) = max [g1(x)], (3.5)

0yx

де Fk(n) - максимальний обсяг експорту n-товарних груп до k - країн.

k - кількість країн, до яких здійснюється експорт,

n - кількість товарних груп, що експортуються,

х - товарна група,

g1(x) - обсяг експорту х-товарної групи,

h(n-x) - обсяг експорту іншої товарної групи,

aх - показник зменшення обсягу х -товарної групи при експорті до іншої країни;

b(n-x) - показник зменшення обсягу (n-x) товарної групи при експорті до іншої країни;

Fk-1 (aх+b(n-x) - максимальний обсяг експорту інших товарних груп до інших країн.

Розв'язок рівняння повинен базуватись на даних про обсяги поставок до усіх країн-імпортерів. Серед товарних експортних груп обрані такі, що мають високий та середній рівень абсолютної ефективності експорту і здатні максимізувати його обсяг. Застосування принципу оптимальності дало можливість виявити товарні групи, які дійсно є основою рентабельності експорту. Величина підвищення ефективності може бути визначена шляхом порівняння показників загальної абсолютної й абсолютної ефективності експорту виявлених оптимізуючих товарних груп.

Якщо фактичний показник ефективності дорівнює максимально можливому, це свідчить про ефективну зовнішньоекономічну діяльність підприємства.

На жаль обсяг отриманої на підприємстві інформації не дозволяє нам здійснити оптимізаційні розрахунки за запропонованою моделлю, тому використаємо лише оптимізацію на основі даних про товарну структуру експорту стільців.

Для цього використаємо підходи лінійного програмування. Лінійне програмування (ЛП) - це найбільш простий та найкраще вивчений розділ математичного програмування. Характерні риси задач ЛП наступні:

1) показник оптимальності L(X) - це лінійна функція від елементів рішення ;

2) обмежувальні умови, що накладаються на можливі рішення, мають вид лінійних рівностей та нерівностей.

Загальна форма запису моделі задачі лінійного програмування має такий вигляд:

Цільова функція (ЦФ)

, (3.6)

при обмеженнях

(3.7)

При опису реальної ситуації за допомогою лінійної моделі потрібно перевіряти наявність у моделі таких особливостей, як пропорційність та адитивність. Пропорційність означає, що вклад кожної змінної до цільової функції та загальний об'єм використання існуючих ресурсів повинен бути прямо пропорційним величині цієї змінної. Наприклад, якщо при продажі j-ого товару в загальному випадку по ціні 100 гривень, фірма буде робити знижку при визначеному рівні закупки до рівня ціни 95 гривень, то буде відсутня пряма пропорційність між доходом фірми і величиною змінної . Тобто в різних ситуаціях одна одиниця j-го товару буде приносити різний дохід.

Адитивність означає, що цільової функції і обмеження повинні представляти собою суму вкладів від різних змінних. Прикладом порушення адитивності може бути ситуація, коли збільшення збуту одного з конкуруючих видів продукції, що виробляє одна фірма, впливає на об'єм реалізації другого.

Допустиме рішення - це сукупність чисел (план) , що задовольняють обмеження задачі (3.6).

Оптимальне рішення - це план, при якому ЦФ приймає своє максимальне (мінімальне) значення.

Лінійне програмування дозволяє знайти оптимальну величину обсягів реалізації та відповідну структуру товарного асортименту для ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд». Для цього задається цільова функція:

(3.8)

де: - прибуток на одиницю експортної продукції;

хn - обсяги експорту різних видів стільців, шт.;

З обмеженнями:

(3.9)

Оптимальним варіантом цієї задачі буде знаходження максимального прибутку від експорту. Обсяг реалізації кожного із зазначених видів продукції повинен бути більшими або рівними нулю.

Для ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» побудуємо оптимізаційну модель, що буде основана на даних про прибутковість окремих видів продукції. В такому випадку ми можемо отримати сценарій планування експортних поставок на 2011 рік.

Цільова функція за пропонованою моделлю буде мати такий вигляд:

(3.10)

де р1- прибуток на одиницю експортованих стільців «Алексіс» ;

р2- прибуток на одиницю експортованих стільців «Бреда»;

р3- прибуток на одиницю експортованих стільців «Корнер»;

р4- прибуток на одиницю експортованих стільців «Соріно»;

р5- прибуток на одиницю експортованих стільців «Маріо»;

р6- прибуток на одиницю експортованих стільців «Педро»;

р7- прибуток на одиницю експортованих стільців «Вельс»;

р8- прибуток на одиницю експортованих стільців «Комо»;

р9- прибуток на одиницю експортованих стільців «Піза»;

р10- прибуток на одиницю експортованих стільців «Баварія»;

х1, х2, х3,…х10 - обсяги експорту відповідних видів стільців, шт.

Виходячи з даних про отриманий на кожен вид продукції прибуток, можемо конкретніше визначити цільову функцію для оптимізації фінансового результату від експорту ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд»:

(3.11)

Обмеження по кожному виду продукції закладені у розрізі контрактів на ці види продукції, тобто не може бути експортовано менше, ніж є передбачено вже укладеними контрактами. Максимальна межа обмеження встановлена виходячи з потужності виробництва окремих видів стільців.

Вирішення даної системи нерівності виконаємо за допомогою можливостей Microsoft Ecxel - Функція «Пошук рішення».

З обмеженнями:

(3.12)

Результати розрахунку представлені у табл. 3.6.

Таблиця 3.6

Результати оптимізації структури експорту стільців ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» на плановий рік

х1

1

5100

х2

1

4300

х3

1

2900

х4

1

3500

х5

1

2500

х6

1

600

х7

1

2400

х8

1

3300

х9

1

1900

х10

1

1500

х11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28000

Отже, підставляючи отримані значення щодо оптимальної кількості продукції, яка повинна бути проданою на зовнішніх ринках для оптимізації прибутку досліджуваного підприємства, в рівняння 3.10, отримаємо, що оптимальний прибуток від реалізації стільців на експорту у плановому періоді становитиме 580,7 тис. грн.

Порівнюючи з даними за 2010 рік (табл. 3.7) ми можемо стверджувати, що підприємство покращить свої фінансові результати від експортної діяльності.

Таблиця 3.7

Порівняння оптимальних обсягів експорту з обсягами експорту стільців ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» у 2011 році

Вид стільців

2011

Оптимальний план на 2012 р.

Темп приросту, %

Кількість, шт.

Прибуток на од., грн.

Прибуток, грн.

Кількість, шт.

Прибуток на од., грн.

Прибуток, грн.

Алексіс

4341

45,3

196648

5100

45,3

231030

17,5

Бреда

3568

22,5

80285

4300

22,5

96750

20,5

Корнер

2499

19,6

48973

2900

19,6

56840

16,1

Соріно

3108

9,4

29216

3500

9,4

32900

12,6

Маріо

1824

17,2

31368

2500

17,2

43000

37,1

Педро

3110

3,2

9951

600

3,2

1920

-80,7

Вельс

1771

3,8

6729

2400

3,8

9120

35,5

Комо

2931

16,4

48068

3300

16,4

54120

12,6

Піза

1404

16,8

23592

1900

16,8

31920

35,3

Баварія

1182

15,4

18203

1500

15,4

23100

26,9

ВСЬОГО

493033

580700

17,8

Покращення відбудеться як за рахунок планування продажу дещо більшої кількості продукції, так і за рахунок продажу більш прибуткових видів стільців. Оптимальний прибуток буде на 18% вищим за рівень 2011 року.

Процес формування прибутку при оптимістичному та песимістичному здійснюватимемо на основі даних представлених у п. 3.1 (про продаж крісел на зовнішні ринки та стільців на ринок Франції), а також оптимізацію експортних поставок стільців. Оптимістичний сценарій передбачає виконання усіх заходів в повному обсязі, а за песимістичним сценарієм, додаткові доходи (передбачені заходами) будуть в половину меншими, ніж на оптимістичним сценарієм. Результати розрахунку фінансових результатів від експорту представимо у таблиці 3.8.

Таблиця 3.8

Формування прогнозних фінансових результатів ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд»на 2012 рік, тис. грн.

Показники

2011

Прогноз на 2012 р.

Темп приросту, %

Оптиміст. прогноз

Песиміст. прогноз

Оптиміст. прогноз

Песиміст. прогноз

Чистий дохід від реалізації продукції

21929

25726

23827,5

17,3

8,7

В т.ч. експортної

12854

16381

14482,5

27,4

12,7

Повні витрати на виробництво і реалізацію продукції

21705

25266,36

23441,68

16,4

8,0

В т.ч. експортної

12099

15279,36

13554,68

26,3

12,0

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

224

459,64

385,82

105,2

72,2

Прибуток від експортної діяльності

755

1101,64

927,82

45,9

22,9

В наслідок створення на підприємстві відділу ЗЕД та реалізації запропонованих ним заходів, величина прибутку збільшиться. Крім того, ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» вийде на нові іноземні ринки, розширить взаємозв'язки з іноземними партнерами, що дасть можливість в майбутньому зміцнити свої позиції на закордонному ринку і розширити виробництво. Таким чином, можна зробити висновки, що запропоновані заходи є ефективними і при їх реалізації ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» покращить свої фінансові результати і розширить ринки збуту.

3.3 Прогнозна оцінка ефективності управління фінансовими результатами ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд»

Зважаючи на представлені у п. 3.1 та 3.2 заходи щодо розширення ринків збуту, товарного асортименту експортної продукції, а також оптимізації товарної структури експорту стільців на досліджуваному нами ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» ми можемо визначити ефективність окремих заходів, а також вплив цих заходів на загальну ефективність.

В першу чергу представимо ефективність експорту нових видів продукції на зовнішні ринки - різних видів крісел (табл. 3.9).

Таблиця 3.9

Рентабельність експорту крісел ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» на 2012 р.

Назва продукції

Назва показника

Експорт

Рентабельність експорту

Ефект експорту

„Конференційне-1”

Кількість, шт.

1000

25,1

144,5

Ціна, євро

69

Ціна, грн.

724,5

Витрати на виготовлення і реалізацію, грн.

580

„Оперне”

Кількість, шт.

1000

25,4

157,5

Ціна, євро

75

Ціна, грн.

787,5

Витрати на виготовлення і реалізацію, грн.

630

„Еліт”

Кількість, шт.

500

24,2

200

Ціна, євро

100

Ціна, грн.

1050

Витрати на виготовлення і реалізацію, грн.

850

„Класика”

Кількість, шт.

500

22,8

202,5

Ціна, євро

105

Ціна, грн.

1102,5

Витрати на виготовлення і реалізацію, грн.

900

В результаті ТОВ «СТайл Інтер'єр Буд» зможе отримати додатковий дохід у розмірі майже 2,8 млн. грн.

Реалізація даної продукції на іноземному ринку буде доцільною, оскільки усі показники задовольняють умови ефективності експорту. Загальний обсяг експортної продукції збільшиться на 6 000 одиниць, в той час, як в 2009 р. підприємство випустило 37,8 тис. умовних виробів. Тому для реалізації запропонованих стратегій необхідно суттєво збільшити обсяги виробництва. Для цього потрібно завантажити потужності підприємства на 65%, що дозволить в 2010 р. додатково виготовити товарної продукції на суму 3797 (1209+2588) тис. грн. для потреб експорту. Для збільшення обсягів виробництва необхідно провести деякі зміни в кадровій політиці.

Оскільки загальний обсяг випуску продукції становитиме 47,6 тис. умовних виробів, то при максимально ефективному навантаженні на одного працівника 215 ум. виробів підприємству для досягнення запланованих результатів потрібно збільшити чисельність ПВП на 30 осіб.

Щодо наслідків оптимізації товарної структури експорту (що стосувалась 10 основних видів експортованих стільців), то зміни у рентабельності експорту стільців у 2012 році в порівнянні з 2011 роком представлені у табл. 3.10.

Таблиця 3.10

Прогнозна рентабельність експорту стільців ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за рахунок оптимізації структури експорту

Показник

2011

Оптимальний план на 2012 р

Темп приросту, %

Доходи від експорту 10 основних видів стільців

11723,2

12994,9

10,8

Витрати на виробництво і реалізацію 10 основних видів стільців

11230,2

12414,1

10,5

Прибуток від експорту 10 основних видів стільців

493,0

580,7

17,8

Рентабельність, %

4,39

4,68

6,5

Як бачимо, лише за рахунок незначних змін у структурі експорту, підприємство зможе додатково отримати на 17,8% більший прибуток, ніж у 2011 році. при цьому середня рентабельність збільшиться на 6,5%.

В підсумку, внаслідок усіх заходів, а також з врахуванням оптимістичного та песимістичного прогнозу, ми можемо визначити рентабельність експортної діяльності для ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» (табл. 3.11).

Таблиця 3.11

Прогноз рентабельності експортної діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» на 2012 р.

Показники

2011

Прогноз на 2012 р.

Відхилення (+/-)

Оптиміст. прогноз

Песиміст. прогноз

Оптиміст. прогноз

Песиміст. прогноз

1

2

3

4

5

6

Дохід від експортної діяльності

12854

16381

14482,5

3527

1628,5

Повні витрати на виробництво і реалізацію продукції

12099

15279,36

13554,68

3180,36

1455,68

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

224

459,64

385,82

235,6

161,8

Прибуток від експортної діяльності

755

1101,64

927,82

346,64

172,2

Рентабельність експортної продукції

6,2

7,2

6,84

3527

1628,5

Збільшення прибутків і рентабельності експортної діяльності ТОВ «СТайл Інтер'єр Буд» відбудеться в першу чергу за рахунок запропонованих нами заходів щодо розширення товарного асортименту експорту (експорт крісел) та нових ринків (Франція). Зміни у вже існуючій товарній структурі експорту не матимуть визначального впливу на фінансові результати від експортної діяльності.

В цілому, слід зазначити, що середня рентабельність експортної продукції збільшиться із 6,2% у 2011 році до 7,2% у 2012 році за оптимістичним прогнозом і до 6,84% за песимістичним.

Процес формування фінансових результатів ТОВ «Стайл Інтер'єр буд» при оптимістичному та песимістичному прогнозі поданий в таблиці 3.12.

Таблиця 3.9

Формування прогнозних фінансових результатів ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд»

Показники

Од.

виміру

2011 р.

Прогноз

Темп зростання, %

Оптим.

прогноз

Песит.

прогноз

Оптим.

прогноз

Песим.

прогноз

Чистий дохід від реалізації продукції (без ПДВ)

тис. грн.

21929

25726

23827,5

117,3

108,7

В т.ч. експортної

тис. грн.

12854

16381

14482,5

127,4

112,7

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

21705

25266,36

23441,68

116,4

108,0

В т.ч. експортної

тис. грн.

12099

15279,36

13554,68

126,2

112,0

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

тис. грн.

224

459,64

385,82

205,2

172,24

Прибуток від експортної діяльності

тис. грн.

755

1101,64

927,82

145,9

122,9

Рентабельність продукції

%

1,0

1,8

1,6

176,3

159,5

Рентабельність експорту

%

6,2

7,2

6,8

115,5

109,7

Затрати на 1 грн. реалізованої продукції

грн.

0,99

0,98

0,98

99,2

99,4

Затрати на 1 грн. експортної продукції

грн.

0,94

0,93

0,86

99,1

99,4

Як видно з таблиці стан підприємства фінансові результати ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» покращаться. В наслідок створення на підприємстві відділу ЗЕД та реалізації запропонованих ним заходів, величина прибутку збільшиться. Крім того, ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» вийде на нові іноземні ринки, розширить взаємозв'язки з іноземними партнерами, що дасть можливість в майбутньому зміцнити свої позиції на закордонному ринку і розширити виробництво. Таким чином, можна зробити висновки, що запропоновані заходи є ефективними і при їх реалізації ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» покращить свої фінансові результати і розширить ринки збуту.

Дослідимо, як зміняться фінансові результати від діяльності підприємства в цілому, внаслідок запропонованих змін в експорті та внаслідок додаткових витрат, які понесе підприємство для збільшення обсягів експорту і розширення географії (представлені у п. 3.1) (табл. 3.12).

Таблиця 3.12

Формування фінансових результатів ТОВ «СТайл Інтер'єр Буд» у 2012 році за двома сценаріями

Показник

2011

2012

Сценарій 1

Сценарій 2

Чистий дохід (виручка) від реалізації

21929

25726

23828

Собівартість реалізованої продукції

19008

19404

18580

Валовий прибуток

2921

6322

5247

Інші операційні доходи

392

392

392

Адміністративні витрати

1743

1805

1805

Витрати на збут

954

1057

1057

Інші операційні витрати

908

908

908

Фінансові результати від операційної діяльності

-292

2944

1870

Інші доходи

365

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

73

2944

1870

Податок на прибуток

18

677

430

Чистий прибуток/збиток

55

2267

1440

Слід пояснити, що собівартість реалізованої продукції змінюється не пропорційно до зростання обсягів збуту, а з врахуванням економії на умовно постійних витратах. Також ми зробили припущення, що інші операційні доходи та інші операційні витрати підприємства залишаться такими ж як і у 2011 році.

Адміністративні витрати зростуть відповідно до витрат, запланованих на реорганізацію відділу збуту. Витрати на збуту збільшаться відповідно до додаткових витрат на маркетингову діяльність.

Також ми не передбачаємо отримання інших доходів за проектом.

На основі даних про формування фінансових результатів, а також враховуючи те, що ми не плануємо жодних змін в активах і власному капіталі підприємства, ми можемо розрахувати загальні показники рентабельності діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за двома сценаріями у 2012 році (табл. 3.13). У таблиця також подані вихідні дані для розрахунку цих показників.

Як видно з таблиці стан підприємства фінансові результати ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» покращаться.

Таблиця 3.13

Прогнозні показники рентабельності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд»

Показник

2011

2012

Сценарій 1

Сценарій 2

Чистий дохід від реалізації, тис. грн.

21929

25726

23827,5

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

21705

22266

21442

Прибуток/збиток від реалізації продукції, тис. грн.

2921

3460

2386

Середня вартість власного капіталу, тис. грн.

17912

17912

17912

Середня вартість активів, тис. грн.

44948

44948

44948

Чистий прибуток, тис. грн.

55

2267

1440

Рентабельність реалізованої продукції, %

1,03

15,5

11,1

Чиста рентабельність діяльності, %

0,25

10,2

6,7

Рентабельність продажу, %

0,25

8,8

6,0

Рентабельність власного капіталу, %

0,31

12,7

8,0

Рентабельність активів, %

0,12

5,0

3,2

В наслідок створення на підприємстві відділу ЗЕД та реалізації запропонованих ним заходів, величина прибутку збільшиться. Крім того, ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» вийде на нові іноземні ринки, розширить взаємозв'язки з іноземними партнерами, що дасть можливість в майбутньому зміцнити свої позиції на закордонному ринку і розширити виробництво. Таким чином, можна зробити висновки, що запропоновані заходи є ефективними і при їх реалізації ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» покращить свої фінансові результати і розширить ринки збуту.

Отже, запропоновані заходи є доцільними та ефективними і тому, з нашої точки зору, повинні бути впроваджені на ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» для удосконалення формування і управління фінансовими результатами від зовнішньоекономічної діяльності (яка переважно представлена експортною діяльністю на досліджуваному підприємстві).

Висновки

В ході виконаних досліджень було доведено, що на формування фінансових результатів підприємства-суб'єкта ЗЕД, що відображаються в офіційній звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений державою порядок формування витрат на виробництво продукції (робіт, послуг); обчислення й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг); визначення позареалізаційних прибутків і витрат; визначення балансового (валового) прибутку.

Було з'ясовано, що на формування абсолютної суми прибутку підприємства -суб'єкта ЗЕД впливають: результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності; галузь господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.

Фінансовий результат від реалізації експортної / імпортної продукції безпосередньо залежить від двох основних показників: обсягу реалізації продукції та її повної собівартості. Запропонована удосконалена методика уможливить також визначити вплив окремих складових повної собівартості експортної продукції, що в свою чергу дасть змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення для покращання фінансових результатів підприємства-суб'єкта ЗЕД.

Фактори управління фінансовими результатами від зовнішньоекономічної діяльності необхідно розглядати у комплексі умов функціонування економічної системи і одночасно через дію та вплив факторів, які безпосередньо детермінують формування рівня ефективності кожної сфери діяльності організації: виробництва, сфери маркетингу, сфери фінансів; сфери використання людського капіталу та сфери забезпечення взаємодії із зовнішнім середовищем.

Модель управління ефективністю експортної діяльності організації повинна найбільш повно відповідати цілям організації, її ресурсам, стану ринку тощо. Основними елементами управління ефективністю виступають чотири взаємозалежних елементи: орієнтація на досягнення цілей; система контролю; управління результатами (методологічні підходи, процедури та інструменти, які використовуються для оцінки результатів діяльності та зворотного впливу з метою їх покращення); система управління ефективністю (досягнення максимальних результатів) учасників.

Перспективи та ефективність експорту товарів напряму залежать від таких головних чинників, як можливості розвитку сировинної бази й тенденції розвитку попиту. Обсяг пропозиції за умов низької купівельної спроможності населення обмежується, в першу чергу, саме попитом. Тому із зазначених вище чинників найбільш суттєвий вплив на обсяги ринку товарів здійснює саме платоспроможний попит за кордоном, оскільки саме він найбільшою мірою визначає обсяги та ефективність експорту.

В існуючих методичних підходах до визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності бракує системності у виборі й оцінці показників, що не дозволяє комплексно дослідити власне ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств. З метою усунення цього недоліку введено поняття й обґрунтовано складові організаційно-економічного механізму визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Ця категорія тлумачиться як система методологічних підходів та прийомів, застосування яких дозволяє визначити ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств, проаналізувати вплив чинників на результати цієї діяльності, а також виявити резерви та шляхи її підвищення.

Доведено наявність фактичної та можливої ефективності експорту. Фактична визначається на підставі обчислення відносної й абсолютної ефективності, що віддзеркалює реальну величину результативності експортних операцій, досягнутої за певний період часу. Можлива є величиною результативності експортних операцій, яку підприємство може досягти за умови мінімізації негативного впливу певних факторів на процес експорту. Якщо фактичний показник дорівнює максимально можливому, то зовнішньоекономічна діяльність підприємства вважається ефективною. Якщо значення цих показників однакові або розрахована можлива ефективність більша за фактичну, - резерви диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності підприємства не використовуються, і вона є неефективною.

Запропоновано заходи удосконалення управління фінансовими результатами зовнішньоекономічної діяльності на ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» в контексті оптимізації структури експортних поставок продукції на зовнішні ринки. На підставі аналізу динаміки експорту, попиту на зовнішніх ринках, змін вартості експорту, географічної структури збуту проведено коригування його структури з метою підвищення ефективності експорту.

Основні показники, які ілюструють вплив запропонованих заходів на діяльність підприємства такі.

Суттєве збільшення прибутків і рентабельності експортної діяльності ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» відбудеться в першу чергу за рахунок запропонованих нами заходів щодо розширення товарного асортименту експорту (експорт крісел) та нових ринків (Франція). Зміни у вже існуючій товарній структурі експорту не матимуть визначального впливу на фінансові результати від експортної діяльності.

В цілому, слід зазначити, що середня рентабельність експортної продукції збільшиться із 6,2% у 2011 році до 23,4% у 2012 році за оптимістичним прогнозом і до 16,3% за песимістичним.

Таким чином, можна зробити висновки, що запропоновані заходи є ефективними і при їх реалізації ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» покращить своє фінансове становище, фінансові результати, а також розширить ринки збуту.

Список літератури

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // Право. Податки. Консультації. Збірник систематизованого законодавства. - 2008. - № 1. - С. 85-90

2. Багрова І.В., Рєдіна Н.І., Власюк В.Є. Зовнішньоекономічна діяльність. Підручник для вузів. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 580с.

3. Бахрамов Ю. М., Глухов В. В. Организация внешнеэкономической деятельности. Особенности менеджмента: Учебное пособие. - СПб.: Лань, 2000. - 448 с.

4. Білик Т. О. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка і прогнозування [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Білик Тетяна Олександрівна ; Акад. фін. упр., Наук.-дослід. фін. ін-т. - К., 2009. - 264 с.

5. Борисова В.А. Методологічні основи аналізу фінансового стану підприємств агропромислового виробництва / Борисова В.А. // Фінанси України. - 2008. -№ 10. - С. 63-68.

6. Будько О.В. Проблеми узгодження бухгалтерського і податкового обліку результатів діяльності та шляхи їх вирішення / О.В. Будько // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Вип. 6. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. - С.79-83

7. Васюренко В. О. Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Васюренко Володимир Олександрович ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х., 2010. - 206 с.

8. Вічевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. 2-е видання доп. і перер. / А.М. Вічевич, О.В. Максимець. - К.: Професіонал, 2009. - 264 с.

9. Власова Н. О. Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / Н. О. Власова, І. Ю. Мелушова ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : [б.в.], 2008. - 256 с

10. Власова Н.О. Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі: Монографія / Н.О. Власова, І.Ю. Мелушова. - Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008. - 259 с.

11. Войтоловский Н. В., Калинина А. П., Мазурова І. І. Комплексный экономический анализ предпреятия. - Питер, 2009. - 576с

12. Георгіаді Н. Г. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посібник для студ. напряму 6.0502 "Менеджмент" / Н. Г. Георгіаді, С. В. Князь ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Львівська політехніка, 2004. - 196 с

13. Давидович І.Є. Управління витратами: Навч. Посібник, 3-е видання, перероблене і доп. - Тернопіль: Економічна думка, 2009. - 238с.

14. Данилюк М.О. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. / Данилюк М.О., Савич В.І. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.-204с.

15. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посібник / М. І. Дідківський.- К. : Знання, 2006. - 462 с.

16. Дікань Л. В. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз [Текст] : монографія / Л. В. Дікань, О. О. Вороніна. - Х. : СПД ФО Лібуркіна Л.М., 2008. - 92 c

17. Дроздова Г. М. Документація в зовнішньоекономічній діяльності [Текст]: навч. посібник / Г. М. Дроздова, С. С. Олейнікова ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк : ДонДУУ, 2006. - 256 с.

18. Егоров П.В., Кобець А.О. Система обміну інформацією при управлінні прибутком підприємства в умовах ринкових відносин // Економічна кібернетика: Міжнародний науковий журнал. Випуск 1-2. - 2007 р. - С.56-66

19. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / [П.В. Круш, В.І. Подвігіна, В.М. Сердюк та ін.]; за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. - [2-ге вид., стереотип]. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2009. - 780 с.

20. Есманова Л. І. Фінансові результати як економічний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / Л. І. Есманова. - Суми : Козацький вал, 2007. - 156 с

21. Зінь Е. А.. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Е. А. Зінь, Н. С. Дука ; ред. Е. А. Зінь. - К. : Кондор, 2009. - 432 с.

22. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. Г. Козак [та ін.] ; ред. Ю. Г. Козак, І. Ю. Сіваченко ; Одеський держ. економічний ун-т. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 791 с

23. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 580 с.

24. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. Ю.В. Макогона. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 424 с.

25. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. І.І. Дахна. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 360 с.

26. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту: Монографія / Під заг. ред. д.е.н., професора Л.В. Батченко. - Донецьк: ДонДУУ, 2005. - 244 с.

27. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту [Текст] / Л. В. Батченко [та ін.] ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк : Норд-Прес, 2005. - 244 с.

28. Ільяшенко С. Як боротися зі збитками. Перші кроки./ С.Ільяшенко // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - №86(753).

29. Кадуріна Л. О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. - К.: Видавничий дім “Слово”, 2005. - 288 с.

30. Кандиба А. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підруч. для студ. з екон. спец. агр. вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації / А. М. Кандиба. - К. : Аграрна наука, 2004. - 506 с

31. Кобець А.О. Концепція механізму управління прибутком підприємства в умовах ринкових відносин // Фінанси, облік, банки: Збірник наукових праць. Випуск 12. - 2006 р. - С.149-156.

32. Кобець А.О. Модель планування розподілу фінансових ресурсів підприємства // Вісник Донецького університету. Серія В «Економіка й право» 2/2006, том 2. - С.290-297.

33. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.

34. Коломієць І. Ф. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в процесі його інтернаціоналізаії [Текст] / І. Ф. Коломієць ; НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Л. : [б.в.], 2004. - 246 с

35. Комплексный экономичиской аналіз предприятия / Под ред. Н. В. Войтовського, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. - СПб.: Питер, 2009 - 576с.

36. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування / Крамаренко Г.О. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.

37. Кривецька О.Р. Формування прибутку підприємства у ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 // О.Р. Кривецька - Запоріжжя : Тернопільський НЕУ, 2010. - 20 с.

38. Кузьмін О. Є. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організацій [Текст] : [навч. посіб.] / Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Мукан О. В. - Л. : Растр-7, 2011. - 338 с.

39. Кучеренко Т. Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати./ Т.Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 2, с. 36 - 38.

40. Кушнір І. В. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / І. В. Кушнір. - Миколаїв : Миколаївська обласна друкарня, 2004. - 99 c.

41. Лайко П.А. Фінанси АПК: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Лайко П.А., Ляшенко Ю.І. - К.: ДІЯ, 2000. - 225 с.

42. Лебедь І. Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній (на прикладі компаній легкої промисловості) [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 20 с.

43. Ліпич Л.Г. Фактори впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств України/ Л.Г. Ліпич, А.О. Фатенок-Ткачук// Економіка та держава. - 2008. - № 5. - С. 36-42 20

44. Мамонтова М.А. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств / Мамонтова М.А. // Фінанси України. - 2008. - №8. - С. 103-106.

45. Маргасова В.Г., Роговий А.В., Виговська В.В. Аналіз фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання://Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. 24.

46. Маталка С. М. Управління ефективністю зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] : монографія / Маталка Сфуан Мохаммад ; Луган. нац. аграр. ун-т. - Луганськ : Ноулідж, 2011. - 210 с

47. Мелушова И.Ю. Прибыль и финансовые результаты предприятий // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. - Вип. 216: В 4т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2006.-Т.3. - С. 505-511.

48. Мелушова И.Ю. Систематизация факторов, влияющих на формирование финансовых результатов в предприятиях торговки //Науковий вісник. Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка. Економіка і регіон: - 2006. - № 3 (10) - С. 109-112.

49. Мелушова І.Ю. Вплив зовнішніх факторів на фінансові результати підприємств торгівлі // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. пр. - Ч. 2. - Харків: ХДУХТ, 2004. - С. 242-248.

50. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підручник / О. А. Кириченко [та ін.] ; ред. О. А. Кириченко. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2008. - 518 с.

51. Менедмент зовнішньоекономічної діяльності, стратегічне управління, маркетинг, проблеми теорії та практики [Текст] : матаріали Міжвуз. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених та спеціалістів, присвяченої 15-й річниці з дня заснування кафедри менеджменту та ринкових відносин Криворізького технічного ун-ту (Кривий Ріг, 25 травня 2007 р.) / відп. ред. В. В. Комірна ; Криворізький технічний ун-т, ВАТ "Міттал Стіл Кривий Ріг", ВАТ "Північний ГЗК", ВАТ "Центральний ГЗК", ТОВ "Смарт Групп". - Кривий Ріг, : Видавничий дім, 2007. - 125 c

52. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / В. О. Мец. - К. : Вища школа, 2003. - 278 с.

53. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник/ Є.В. Мних - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 412 с.

54. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підручник / Л.В.Нападовська. - К.,2006. - 544с.

55. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: Рута, 2006. - 388 с.

56. Орлов О. О. Управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств [Текст] : [монографія] / О. О. Орлов, Є. М. Рясних, Є. М. Рудніченко ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. О. Орлова. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 223 с

57. Партин Г.О. Фінанси підприємств: Навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. - [2-ге вид. перероб. та доп.]. - К.: Знання, 2006. - 379 с.

58. Пігуль Н.Г. Управління прибутком підприємства / Н.Г. Пігуль // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - 2010. - № 28. - С. 125-132.

59. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. / Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. - [7-те вид.] - К.: КНЕУ, 2008. - 552 c.

60. Поливана Л. А. Методичні підходи до формування фінансових результатів підприємств / Л. А. Поливана // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства. Економічні науки. - Х: ХНТУСГ. - 2007. Вип. 50. - С. 287-292.

61. Поливана Л. А. Удосконалення обліку фінансових результатів / Л. А. Поливана // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. форум молодих вчених. - Х. : ХНТУСГ, 2007. - С. 254-256.

62. Поливана Л.А. Моніторинг фінансових результатів підприємства / Л. А. Поливана // Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8 - 9 жовт. 2009р. - ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2009. - С. 260-262

63. Приса В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства / Приса В.Й. // Фінанси України. - 2006. - №1. - С. 67-72.

64. Рогожин В. Д. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посібник / В. Д. Рогожин, Л. В. Базалієва ; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2006. - 196 с

65. Рогожин В.Д., Базалієва Л.В. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник - Харків. Вид. ХНЕУ - 2006 - 196 с.

66. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. - К.: Центра навчальної літератури, 2004. - 384 с.

67. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 377 с.

68. Салига К. С. Управління фінансовими результатами підприємства [Текст] : монографія / К. С. Салига, Є. Ю. Ткаченко ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2008. - 176 с

69. Самандас Н. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Самандас, А. О. Матвієць ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич : Вимір, 2011. - 691 с.

70. Семерунь Л. В. Ефективність управління фінансовими результатами торговельних підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Семерунь Людмила Вікторівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2011. - 20 с.

71. Сидяга Б. Механізми управління формуванням і використанням прибутку підприємствами / Б. Сидяга // Галицький економічний вісник. - 2010. - № 1(26). - С. 41-45.

72. Скалюк Р.В. Економічний механізм управління фінансовими результатами промислових підприємств: теоретичні основи забезпечення функціонування / Р.В. Скалюк // Економічний вісник Донбасу. - № 2 (24). - 2011 - С. 86-93

73. Страховий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В. С. Ніценко та ін. ; за ред.: В. С. Ніценка, В. В. Поповича, О. О. Красноруцького] ; Одес. держ. аграр. ун-т. - О. : М. П. Черкасов, 2011. - 422 с

74. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.

75. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник / Н.М. Ткаченко - [6-те вид.]. - К.: А.С.К., 2005. - 784 с.

76. Тютюнник Ю М. Фінансовий аналіз: [Навчальний посібник. Частина ІІ] / Тютюнник Ю.М. - Полтава : ПДАА, 2009. - 401 с.

77. Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз : [Навчальний посібник. Частина І] / Тютюнник Ю.М. - Полтава : ПДАА, 2009. - 406 с.

78. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За ред. д.е.н., професора І.І. Дахно. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 328 с.

79. Ушакова Н. Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посібник / Н. Г. Ушакова [та ін]. - Х. : Видавець Шуст А. І., 2001. - 232 с.

80. Фатенок-Ткачук А. О. Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2009. - 248 с.

81. Червінська С.Л. Особливості визначення фінансових результатів діяльності аграрних підприємств / С.Л.Червінська // Облік і фінанси АПК. - 2006. - № 6, с. 107 - 110.

Додатки

Додаток А

Зведений звіт про фінансові результати ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр., тис. грн.

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

Дохід (виручка) від реалізації

20668

18586

23335

30895

24403

Чистий дохід (виручка) від реалізації

19311

17192

21098

27680

21929

Собівартість реалізованої продукції

15393

15048

19025

23410

19008

Валовий прибуток

3918

2144

2073

4270

2921

Інші операційні доходи

234

512

631

487

392

Адміністративні витрати

1854

1932

1865

2265

1227

Витрати на збут

862

943

654

1454

954

Інші операційні витрати

628

1032

753

1086

908

Фінансові результати від операційної діяльності

808

-1251

-568

-48

224

Інші доходи

142

103

86

95

365

Інші витрати

Фінансові доходи

Фінансові витрати

543

453

202

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

-1691

-935

-155

589

Податок на прибуток

-76

147

Чистий прибуток/збиток

156

-1767

-935

-155

442

Додаток Б

Елементи операційних витрат ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр., тис. грн.

Статті затрат

2007

2008

2009

2010

2011

Матеріальні затрати

7890

12139

14200

12717

12385

Витрати на оплату праці

2371

3546

4292

6172

5098

Відрахування на соціальні заходи

925

1314

1598

2315

2013

Амортизація

525

922

1233

1393

1234

Інші операційні витрати

1255

1975

1507

1252

1129

Всього

12966

19896

22830

23848

21859

Додаток В

Зведений баланс ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» за 2007-2011 рр.

Актив

На кінець року

I. Необоротні активи

2007

2008

2009

2010

2011

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

0

0

0

- первісна вартість

0

0

0

- накопичена амортизація

0

0

0

Незавершене будівництво

0

0

126

Основні засоби

- залишкова вартість

9942

10042

12089

34213

33275

- первісна вартість

12842

15208

18016

49346

49545

- знос

2900

3676

5927

15133

16270

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

0

0

0

- первісна вартість

0

0

0

- накопичена амортизація

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

- інші фінансові інвестиції

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

0

0

0

Відстрочені податкові активи

0

Інші необоротні активи

Усього за розділом I

9942

10042

12215

34213

33275

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

2447

2487

2840

3240

2690

Поточні біологічні активи

0

0

0

Незавершене виробництво

263

294

1093

2360

2180

Готова продукція

950

1234

1798

2109

1780

Товари

0

0

0

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

506

844

1760

1936

1902

- первісна вартість

506

844

1760

1936

1902

- резерв сумнівних боргів

0

0

0

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

540

412

166

289

243

- за виданими авансами

278

289

311

307

289

- з нарахованих доходів

0

0

0

- із внутрішніх розрахунків

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1023

987

904

1092

954

Поточні фінансові інвестиції

0

2034

3450

2103

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

560

970

1200

870

803

- в іноземній валюті

0

0

0

Інші оборотні активи

4552

3708

3992

2063

832

Усього за розділом II

11119

13259

17514

16369

11673

III. Витрати майбутніх періодів

0

0

0

Баланс

21061

23301

29729

50582

44948

21061

23301

29729

50582

44948

Пасив

2008

2009

2010

I. Власний капітал

Статутний капітал

9800

9800

9800

9800

9800

Пайовий капітал

0

0

0

Додатковий вкладений капітал

36

1565

1565

1565

1565

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

0

0

0

10023

11964

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

167,8

226,9

382,9

-2420,1

-5417,1

Неоплачений капітал

0

0

0

Вилучений капітал

-

-

-

Усього за розділом I

10004

11592

13006

18968

17912

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

0

0

0

0

0

Інші забезпечення

0

0

0

0

0

Сума страхових резервів

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

Цільове фінансування

Усього за розділом II

0

0

0

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

0

0

0

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

0

0

0

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

0

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

0

1028

224

1340

1250

Усього за розділом III

0

1028

224

1340

1250

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

6520

6200

9000

20500

18000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0

0

0

Векселі видані

0

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1913

1779

2544

3400

1905

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

0

0

2154

2197

1980

- з бюджетом

1340

1509

1976

2016

2056

- з позабюджетних платежів

- зі страхування

212

282

371

378

386

- з оплати праці

405


Подобные документы

 • Сутність, принципи та основні завдання управління фінансовими результатами підприємства. Методика проведення аналізу основних господарських показників діяльності. Провідні напрями і заходи по підвищенню ефективності його фінансово-економічної діяльності.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 11.07.2014

 • Розвиток теорії прибутку в історичному аспекті. Механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності підприємства. Особливості застосування методів експертних оцінок і колективної генерації з метою оцінки фінансового стану організації.

  дипломная работа [785,4 K], добавлен 27.07.2014

 • Значення, завдання та інформаційне забезпечення оцінки фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка рівня, динаміки та структури фінансових результатів. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. Оцінка рентабельності діяльності.

  контрольная работа [241,1 K], добавлен 23.12.2015

 • Сутність та значення фінансового аналізу діяльності підприємства. Економічна характеристика ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Оцінка рівня і динаміки фінансових результатів, а також показників рентабельності та прибутковості підприємства.

  курсовая работа [369,6 K], добавлен 18.11.2013

 • Теоретичні основи управління, економічний зміст фінансових ризиків підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз фінансових результатів, зміни формування власних обігових коштів, вплив дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансовий стан.

  дипломная работа [124,4 K], добавлен 03.03.2011

 • Економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, особливості їх формування. Аналіз рентабельності на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод". Основні заходи, спрямовані на зростання фінансових результатів діяльності підприємства.

  курсовая работа [677,3 K], добавлен 18.02.2014

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів підприємства. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів підприємства на прикладі ПП "Скіфи". Аналіз показників рентабельності, впливу факторів на зміну обсягу фінансових результатів.

  курсовая работа [60,2 K], добавлен 28.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.