Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства

Обґрунтування величини прибутку від операційної діяльності з урахуванням різної структури витрат. Розрахунок маржинального прибутку підприємства у базовому періоді. Графічна інтерпретація беззбиткового обсягу реалізації продукції у вартісному виразі.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид практическая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.10.2009
Размер файла 32,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Практична робота з фінансового менеджменту

Завдання 1

Маркетингові дослідження встановили падіння попиту на певний вид продукції. Приймається рішення щодо зменшення цін на продукцію. Керівництво підприємства доручає фінансовим менеджерам обґрунтувати величину прибутку від операційної діяльності з урахуванням різної структури витрат.

1. Визначити очікуваний обсяг реалізації з урахуванням еластичності попиту.

2. Обчислити маржинальний прибуток й операційний прибуток підприємства у базовому та прогнозному періодах.

3. Визначити рівень операційного важеля у базовому та прогнозному періодах. Пояснити економічний зміст операційного важеля.

4. Обгрунтувати найкращий варіант розвитку підприємства з урахуванням структури витрат.

Вихiднi данi по завданню наведенi в таблицi 1.1.

Таблиця 1.1 - Вихiднi данi за варiантом 10

Показники

Умовнi позначення

Данi

Середня ціна одиниці продукції, грн

Р0

330

Прогнозне зменшення ціни, %

Р

6

Загальні витрати на одиницю продукції, грн

Заг

221

Фактичний обсяг реалізації продукції, тис. од.

Q0

65

Коефіцієнт еластичності попиту

е

1,3

Структура витрат, %

І варіант

- змінні витрати- постійні витрати

ПвI

ЗвI

76

24

ІІ варіант

- змінні витрати - постійні витрати

ПвII

ЗвII

74

26

Розв'язок

Аби вихiднi данi були повними, нам необхiдно прийняти таке припущення: структура витрат базового (0-го) перiода - це структура витрат за варiантом I, подана в таблицi 1.1.

1. Середня ціна на одиницю продукції у прогнозному періоді - Р1

Р1 = Р0 *(1 - Р),

де Р0 = 330 грн - середня ціна збуту одиниці продукції у базовому періоді; Р = 6/100 = 0,06 - коефіцієнт зміни (зменшення) середньої ціни на одиницю продукції у прогнозному періоді. Отже:

Р1 = 330*(1-0,06) = 310,2 грн.

Очікуване зростання обсягу реалізації у прогнозному періоді з урахуванням еластичності попиту становить

де е - еластичність попиту; Q - очікуване зростання обсягу реалізації у прогнозному періоді. Тоді

Q = е*Р = 1,3*0,06 = 0,078.

Очікуваний обсяг реалізації продукції з урахуванням еластичності попиту у прогнозному періоді - Q1

Q1 = Q0*IQ,

Q1 = 65*1,078 = 70,07 тис. од. = 70070 од.,

де Q0 - базовий обсяг реалізації продукції, тис. одиниць; IQ - індекс (коефіцієнт) обсягу реалізації продукції:

IQ = 1 + Q = 1 + 0,078 = 1,078

Q - зростання обсягу реалiзацiї продукцiї.

2. Маржинальний прибуток підприємства - М

М0 = P0*Q0 - V0*Q0 = Q0*(Р0 - V0),

М1= P1*Q1 - V1*Q1 = Q1*(Р1 - V1),

де М0, М1 - маржинальний прибуток відповідно у базовому і прогнозному періодах, грн.; P0, Р1 - вартiсть одиницi продукції відповідно у базовому та прогнозному періодах, грн/од., V0,V1 - змінні витрати на одиницю продукції відповідно у базовому і прогнозному періодах, грн/од.

Змінні витрати V на продукцію визначаються, виходячи iз загальних витрат на виробництво одиницi продукцiї та співвідношення змінних і постійних витрат у загальних витратах. Загальні витрати Заг = 221 грн/од., співвідношення змінних і постійних витрат у базовому перiодi 0 та за варiантом I - 76:24. Тоді змінні витрати

V0,I = 221*0,76 = 167,96 грн/од.,

постійні витрати - F

F0,I = 221*0,24 = 53,04 грн/од.

За варiантом II - 74:26

VII = 221*0,74 = 163,54 грн/од.,

FII = 221*0,26 = 57,46 грн/од.

Тодi маржинальний прибуток у базовому i прогнозному перiодах становитиме:

М0 = 65*(330-167,96) = 10532,6 тис. грн,

МI = 70,07*(310,2-167,96) = 9966,76 тис. грн,

МII = 70,07*(310,2-163,54) = 10276,47 тис. грн.

Операційний прибуток підприємства -

П = М - Q*F:

П0 = М0 - Q0 F0,I = 10532,6 - 65*53,04 = 7085,0 тис. грн,

ПI = МI - Q1 F0,I = 9966,76-70,07*53,04 = 6250,25 тис. грн,

ПII = МII - Q1 FII = 10276,47-70,07*57,46 = 6250,25 тис. грн,

де П0,I,II - операційний прибуток підприємства (прибуток до вирахування відсотків за кредит та податку на прибуток) відповідно у базовому і прогнозному періодах, тис. грн; F0,I,II - постійні витрати, грн, якi у короткостроковому періоді не змінюються; Q0,1 - обсяг реалізації продукції у базовому і прогнозному періодах, тис. од.

3. Рівень операційного важеля (левериджу) - DOL

DOL = М / П.

В нашому випадку

DOL0 = М0 / П0 = 10532,6/7085 = 1,4866,

DOLI = МI / ПI = 9966,76/6250,25 = 1,5946,

DOLII = МII / ПII = 10276,47/6250,25 = 1,6442.

Рівень операційного важеля відображає вплив зміни виручки від реалізації продукції на зміну операційного прибутку. Так, якщо підприємство у прогнозному періодi збільшить обсяг збуту на Q = 7,8%, то очікуване зростання поточного прибутку становитиме:

ДПI = DOL0 * Q = 1,4866*7,8 = 11,5955%,

ДПII = DOLI * Q = 1,5946*7,8 = 12,4379%,

ДПIII = DOLII * Q = 1,6442*7,8 = 12,8248%.

4. Як бачимо, операцiйний прибуток пiдприємства є найбiльшим у базовому перiодi П0 = 7085,0 тис. грн, коли цiна на одиницю продукцiї була вища. Операцiйний прибуток ПI = ПII = 6250,25 тис. грн у прогнозному перiодi для обох варiантiв структури витрат є однаковим i меншим, оскiльки зменшення цiни на продукцiю на 6% не перекривається зростанням обсягiв продажу на 7,8%, а зменшення змiнних витрат на 2% у варiантi II в точностi нейтралiзується зростанням на 2% постiйних витрат. Отже, змiна структури витрат на вказаний вiдсоток, здається, не впливає на величину прогнозного операцiйного прибутку даного пiдприємства.

Таблиця 1.2 - Вплив структури витрат на фінансові результати підприємства

Показники

Базовий період

Прогнозний період

І варіант

ІІ варіант

1. Обсяг виробництва, тис. од.

65,0

70,07

70,07

2. Загальні витрати на весь обсяг продукції, тис. грн

14365,0

15485,47

15485,47

3. Виручка від реалізації продукції, тис. грн

21450,0

21735,71

21735,71

4. Змінні витрати, тис. грн

10917,4

11768,96

11459,25

5. Маржинальний прибуток, тис. грн (ряд.3 - ряд.4)

10532,6

9966,76

10276,47

6. Постійні витрати, тис. грн

3447,6

3716,51

4026,22

7. Операційний прибуток, тис. грн (ряд. 5 - ряд. 6)

7085,0

6250,25

6250,25

8. Операційний важіль

1,4866

1,5946

1,6442

9. Структура витрат, %:

- змінні витрати

76

76

74

- постійні витрати

24

24

26

Попри те, що вже сказано вище про недоцiльнiсть прийнятого фiнансовими менеджерами даного пiдприємства спiввiдношення змiн цiни й обсягу випуску продукцiї, розрахунки показують стiйке збiльшення операцiйного важеля (левериджу) DOL i, вiдповiдно, зростання поточного прибутку ДП. Отже, навiть при такому незначному (на 7,8%) зростаннi обсягу продукцiї можна отримати до 12,8% зростання прибутку пiдприємства. Тому зменшення змiнних витрат виробництва в цiлому може позитивно вплинути на економiчну ефективнiсть господарсько-фiнансової дiяльностi даного пiдприємства.

Завдання 2

1. Використовуючи результати розрахунків попереднього завдання, визначити беззбитковий обсяг виробництва у вартісному виразі (критичну виручку від реалізації продукції), розкрити економічний зміст цього показника.

2. Навести графічну інтерпретацію беззбиткового обсягу реалізації продукції у вартісному виразі.

3. Обгрунтувати запас фінансової міцності, зобразити показник на графіку беззбитковості, пояснити його зміст.

4. Обгрунтувати напрямки фінансової політики підприємства у межах короткострокового і довгострокового періодiв.

Розв'язок

Аби вихiднi данi були повними, нам необхiдно прийняти, що всi розрахунки по цьому завданню треба виконати за даними базового перiода.

1. Величина беззбиткового обсягу виробництва у вартістному виразі (критична виручка від реалізації) становить xr*Р, тобто

де - маржинальний дохід відносно до виручки від реалізації (коефіцієнт маржинального прибутку). В нашому випадку (варiант 10)

М' = М/(Р*Q) = 10532,6/(330*65) = 10532,6/21450 = 0,491.

Критична виручка від реалізації становить

xr*Р = 53,04*65/0,491 = 3447,6/0,491 = 7021,589 тис. грн.

Тобто, якщо підприємство буде реалізовувати продукцію та отримає виручку у розмiрi 7021,589 тис. грн, то воно відшкодує загальні витрати. Операційний прибуток П при цьому дорівнюватиме нулю.

2. На графіку рис. 2.1 зображенi постійні витрати F та маржинальний прибуток М відносно до виручки від реалізації PQ. На перехрещенні прямих ліній i знаходиться точка беззбитковості, для якої маржинальний прибуток дорівнює постійним витратам.

3. Запас фінансової міцності Зфм (або безпека виробництва) визначається як різниця між фактичною виручкою від реалізації і критичною виручкою від реалізації. У нашому прикладі цей запас дорівнює

Зфм = 21450,0-7021,589 = 14428,411 тис. грн,

а коефiцiєнт запасу фiнансової мiцностi Кфм (або коефiцiєнт безпеки виробництва) становитиме:

Кфм = 100*14428,411/21450,0 = 67,27%.

Тобто, дане підприємство зможе витримати зниження виручки від реалізації на 67,27 відсоткiв, але нiякого прибутку при цьому не буде.

Запас фiнансової мiцностi також зображений на рис. 2.1.

Рисунок 2.1

4. Операцiйний прибуток, як ми виявили у Завданнi 1, вираховується як рiзниця мiж маржинальним прибутком i постiйними витратами, якi у короткостроковому перiодi, як правило, не змiнюються. Тому у короткостроковому періоді у підприємства, бiльш за все, будуть відсутні можливості збільшити свої виробничі потужності аби збiльшити операційний прибуток. Отже, треба збiльшувати маржинальний прибуток, тобто, збiльшувати рiзницю мiж виручкою вiд реалiзацiї продукцiї та змiнними витратами.

Таким чином, у короткостроковому перiодi пiдприємство з метою збiльшення свого операційного прибутку може спробувати збiльшити цiну одиницi продукцiї або/та зменшити витрати на виготовлення одиницi продукцiї.

Але у довгостроковому періоді можливості збільшити свої виробничі потужності у пiдприємства можуть зявитися. Тому у довгостроковому перiодi можна сподiватися на збiльшення обсягу випуску i реалiзацiї продукцiї. При цьому можна досягнути пiдвищення операцiйної прибутковостi навiть при зменьшеннi цiни i збiльшеннi витрат на одиницю продукцiї.

Завдання 3

1. Використовуючи результати розрахунків попередніх завдань, визначити прибуток, що підлягає оподаткуванню.

2. Розрахувати податок на прибуток й величину чистого прибутку підприємства.

3. Визначити економічну рентабельність активів й чисту рентабельність власного капіталу за умов різної структури капіталу.

4. Розрахувати ефект фінансового важеля, пояснити його економічну сутність.

Таблиця 3.1 - Вихiднi данi за варiантом 10

Показник

Умовне позначення

Величина

Активи, млн. грн

А

13

Структура капіталу, %:

І варіант

- власний капітал

Вк

100

ІІ варіант

- власний капітал

Вк

90

- залучений капітал

Зк

10

Середній відсоток за кредит, %

Ірозр

21

Базова ставка податку на прибуток, %

Т%

25

Розв'язок

Для розрахункiв беремо данi, отриманi вище для базового перiода.

1. Прибуток, що підлягає оподаткуванню - Поп

Поп = П - Ірозр*Зк,

i для рiзних варiантiв становитиме:

Поп,I = П0 = 7085 тис. грн

Поп,II = 7085 - 0,21*13000*0,1 = 6812 тис. грн,

де Зк - залучений капітал, грн, Ірозр - середній розрахунковий відсоток за кредит. Залучений капітал визначається, виходячи з рівняння

Активи = Пасиви = Вк + Зк,

де Вк - власний капітал, грн.

Розподіл на залучений та власний капітал відбувається згідно до співвідношення по варіантах. В нашому випадку, активи Акт = 13 млн. грн, співвідношення власного і залученого капіталу 90:10 (для варiанта II). Тодi, якщо

Вк = 13*0,9 = 11,7 млн. грн,

Зк = 13*0,1 = 1,3 млн. грн,

Акт = Пас = 11,7 + 1,3 = 13 млн грн.

2. Податок на прибуток, грн - Т,

Т = Поп*Т%,

де Т% - ставка податку на прибуток, коефіцієнт. Для варiантiв I та II це складе:

ТI = 7085*0,25 = 1771,25 тис. грн,

ТII = 6812*0,25 = 1703 тис. грн.

Чистий прибуток, грн. - Пч

Пч = Поп - Т,

ПчI = 7085 - 1771,25 = 5313,75 тис. грн,

ПчII = 6812 - 1703 = 5109 тис. грн.

3. Економічна рентабельність підприємства - Rек

Rек = 100*П / Акт,

де П - операційний прибуток (прибуток до вирахування відсотків за кредит та податку на прибуток), тис. грн; А - сума активів підприємства, тис. грн:

Rек = 100*7085/13000 = 54,5 тис. грн,

Чиста рентабельність власного капіталу - Rч

Rч = 100*Пч / Вк:

RчI = 100*5313,75/13000 = 40,88%,

RчII = 100*5109/11700 = 43,67%.

4. Ефект фінансового важеля, вiдносних одиниць - DFL:

DFL = (1 - T%)*(Rек - Iрозр)*Зк / Вк,

DFLI = (1-0,25)*( 0,545-0,21)*0/13000 = 0,

DFLII = (1-0,25)*( 0,545-0,21)*1300/11700 = 0,027917.

Результати виконаних розрахункiв зведенi у таблицю 3.2.

Таблиця 3.2 - Вплив структури капіталу на фінансові результати підприємства

Показники

Умовнi позначення

Прогнозний період

І варіант

ІІ варіант

Активи, тис. грн

Акт

13000

13000

Структура капіталу, %:

- власний капітал

Вк

100

90

- залучений капітал

Зк

0

10

Прибуток, що пiдлягає оподаткуванню, тис. грн

Поп

7085

6812

Відсотки за кредит, %

Ірозр

-

21

Податок на прибуток, тис. грн

Т

1771,25

1703

Чистий прибуток, тис. грн

Пч

5313,75

5109

Рентабельність власного капіталу, %

Rч

40,88

43,67

Рентабельність активів, %

Rек

54,5

54,5

Ефект фінансового важеля, %

DFL

0

2,79

Отже, як бачимо, завдяки використанню кредиту відбувається збільшення рентабельності власного капіталу пiдприємства на 2,79%, незважаючи на платність за кредит. Такий, здавалося б, дивний результат виникає внаслiдок того, що зростає рентабельнiсть власного капiталу, завдяки зменшенню прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, але й ще бiльшому зменшенню власного капiталу. Тобто, якщо вiдсотки за кредит меншi, нiж ставка податку на прибуток, то кредити брати вигiдно.


Подобные документы

 • Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Прибуток від реалізації продукції, його формування. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції. Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл і використання прибутку.

  лекция [181,4 K], добавлен 15.11.2008

 • Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Прибуток від реалізації продукції та його формування. Сутність і методи обчислення рентабельності. Характеристика фінансово-економічної діяльності підприємств і розрахунок прибутку.

  курсовая работа [517,6 K], добавлен 30.04.2009

 • Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства. Розрахунок обсягу продажів та прибутку від реалізації продукції. Основні напрямки підвищення рівня прибутковості. Визначення точки беззбитковості. Аналіз цінової та асортиментної політики компанії.

  дипломная работа [201,2 K], добавлен 24.07.2012

 • Аналіз формування чистого прибутку. Визначення можливих резервів збільшення прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, впливу факторів на зміну фінансового результату від операційної діяльності. Розрахунок собівартості реалізованої продукції.

  контрольная работа [11,6 K], добавлен 20.11.2015

 • Організація обліку і аудиту прибутку на ПБФ "Кронверк". Розрахунок та оцінка показників, які характеризують фінансову стійкість підприємства. Факторний аналіз прибутку. Економічна ефективність заходів щодо мінімізації податкових витрат підприємства.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 28.10.2011

 • Планування бюджету продажів, розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємства. Аналіз чутливості фінансових результатів діяльності до змін ціни і структури витрат. Аналіз фінансових коефіцієнтів діяльності фірми та шляхи їх покращення.

  курсовая работа [492,9 K], добавлен 30.12.2013

 • Операції особливого виду, для яких визначено особливий порядок оподаткування прибутку. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів (акцизний податок). Розрахунок величини екологічного податку та суми сплати ПДВ до бюджету ювелірного підприємства.

  контрольная работа [26,2 K], добавлен 23.03.2017

 • Сутність, поняття та функції прибутку підприємства. Аналіз ліквідності, ділової активності та фінансової стійкості підприємства. Аналіз формування прибутку й показників рентабельності. Розрахунок впливу підвищення обсягів продажу на прибуток фірми.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 09.06.2015

 • Планування бюджету фірми, графік очікуваних надходжень грошових коштів. Бюджет прямих витрат на матеріали та оплату праці. Звіт про прибутки і збитки. Розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємства. Показники структури капіталу.

  курсовая работа [246,7 K], добавлен 16.12.2012

 • Структура витрат підприємства, прибуток як основний результат його фінансово-господарської діяльності. Аналіз процесу управління формуванням прибутку ФГ "Еколан" та доцільності управлінських рішень щодо використання чистого прибутку підприємства.

  дипломная работа [579,7 K], добавлен 07.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.