Касове виконання і бухгалтерський облік доходної частини державного бюджету органами Державного казначейства України

Аналіз основних засад діяльності державного казначейства України та касового обслуговування державного бюджету за доходами. Огляд економетричного моделювання впливу податку на додану вартість із вироблених в країні товарів на загальні доходи бюджету.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.07.2011
Размер файла 5,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема роботи: «Касове виконання і бухгалтерський облік доходної частини державного бюджету органами Державного казначейства України» (на матеріалах казначейства в Жовтневому районі м. Дніпропетровська)

2011

АНОТАЦІЯ

Метою дипломної роботи є проведення аналізу організації та показників касового виконання доходної частини Державного бюджету на рівні управління ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУДКУ у Дніпропетровській області та надання пропозицій щодо удосконалення казначейської форми касового виконання доходної частини Державного бюджету України.

В результаті проведеного аналізу діяльності УДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУДКУ у Дніпропетровській області виявлені нагальні проблеми, щодо процесу обслуговування державного бюджету України за доходами:

1. Проблема невідповідності рівня бюджетного відшкодування ПДВ та фактичної потреби платників податку ПДВ району в обсягах бюджетного відшкодування ПДВ;

2. Проблема низької оперативності обробки заявок на відшкодування ПДВ та прийняття рішень і проведення фактичного відшкодування ПДВ за рахунок відсутності координації дій податкових, митних органів та органів державного казначейства по контролю процесів бюджетного відшкодування ПДВ по трасі бізнес-процесів «Проведення експортної операції - надходження заявок на відшкодування ПДВ - документальне та фінансове проведення бюджетного відшкодування ПДВ»;

3. Проблема значних витрат робочого часу персоналу районного казначейства по контролю відповідності сум отриманих бюджетних платежів в Державний бюджет (та їх розподілу) кодам бюджетної класифікації, оскільки на рівні вихідного платіжного банківського документа (платіжне доручення) відсутні обов'язкові контролюємі реквізити бюджетного платежу, а його цільове спрямування формується текстовою не контролюємою строчкою з внесенням великої кількості помилок платниками податків.

Основними пропозиціями щодо шляхів удосконалення касового виконання та бухгалтерського обліку Державного бюджету за доходами, проаналізованими в дипломному проекті, є:

1. Удосконалення автоматизованих технологій взаємодії податкової та казначейської служб в процесі виконання операцій по документальному підтвердженню та грошовому бюджетному відшкодуванню ПДВ:

2. Необхідності економічного об'єднання зусиль митної, податкової та казначейської служб України в технологічному ланцюгу «імпортний» ПДВ, як джерело відшкодування, - «експортне» відшкодування ПДВ:

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в тому, що результати аналізу по УДКУ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУДКУ в Дніпропетровській області дозволяють удосконалити методологію планування й контролю фактичного надходження доходів Державного бюджету протягом року, а також планування своєчасного бюджетного відшкодування ПДВ.

Рік розробки диплому -2011.

Рік захисту диплому -2011.

THE SUMMARY

Degree work on a subject: « Cash performance and book keeping of a profi-table part in the state budget by bodies of State exchequer of Ukraine » ( On materials the management of state exchequer of Ukraine in October area in the Dnepropet-rovsk)

The degree work consists the introduction, 3 sections, conclusions and offers. The work is stated on 90 pages, contains 2 tab., 18 fig., 15 applications on 21 pages. The list of the used literature contains 94 names.

The purpose of degree work is the analysis of organization and parameters of cash performance in a profitable part of the State budget at a level the Management of state exchequer of Ukraine in October area of Dnepropetrovsk to Senior management of state exchequer of Ukraine in the Dnepropetrovsk area and formation the offers concerning improvement of the exchequer form of cash performance in a profitable part of the State budget of Ukraine.

As a result of the spent analysis the activity Management of state exchequer of Ukraine in October area of Dnepropetrovsk to Senior management of state exchequer of Ukraine in the Dnepropetrovsk area the critical problems concerning process of service the state budget of Ukraine under the incomes are revealed:

1. Problem of discrepancy of a level in a planned level of budget compensation VAT and actual need of the tax bearers of the VATin area for volumes of budget compensation with the VAT;

2. Problem of low efficiency the processing of the applications on compensation of the VAT, acceptance of the decisions and realization of actual compensation the VAT at the expense of absence the coordination of actions of tax, customs bodies and bodies of state exchequer under the control of processes in budget compensation of the VAT on a line of business - processes « Realization of export operation - receipt the applications on compensation of the VAT - documentary and financial realization the budget compensation of the VAT »;

3. A problem of the significant charges in working hours of the personnel the regional exchequer under the control of conformitywith the sums of the received budget payments in the State budget (and their distribution) codes of budget classification, as at a level of the initial payment bank document (payment order) there are no obligatory controllable properties of budget payment, and its special-purpose designation is formed by a textual uncontrollable line with entering of a plenty of mistakes by the tax bearers.

The basic offers concerning ways of improvement a cash performance and book keeping of the State budget under the incomes are:

1. Improvement of the automated technologies of interaction of tax and exchequer services during performance of operations on documentary acknowledgement(confirmation) and money budget compensation of the VAT:

2. Necessity of economic association of efforts of customs, tax and exchequer services of Ukraine for a technological circuit "the «import" VAT, as a source of compensation, - "«export" compensation of the VAT:

The practical value of results the degree research consists that the results of the analysis on Management of state exchequer of Ukraine in October area of Dnepropetrovsk to Senior management of state exchequer of Ukraine in the Dnepropetrovsk area allow futuring methodology of planning and control facting of receipt of the incomes of the State budget during one year, and also planning of duly budget compensation of the VAT.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА ДОХОДАМИ

1.1 Основні засади діяльності державного казначейства України та касового обслуговування державного бюджету України за доходами

1.2 Бухгалтерський облік та звітність ДКУ про касове виконання державного бюджету України за доходами

1.3 Зарубіжний досвід виконання державного бюджету за доходами

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА ДОХОДАМИ

2.1 Аналіз касового виконання Державного бюджету України за доходами

2.2 Аналіз касового виконання Державного бюджету за доходами в УДКУ

2.3 Економетричне моделювання впливу податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів на загальні доходи Державного бюджету України

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КАСОВОГО ВИКОНАННЯ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

3.1 Удосконалення касового виконання Державного бюджету України за доходами при бюджетному відшкодуванню ПДВ згідно Податковому Кодексу України

3.2 Удосконалення бухгалтерського обліку при касовому виконанні Державного бюджету за доходами при підвищенні інформативності платіжних доручень

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Світовий досвід підтверджує доцільність зосередження функцій з управління державними коштами та виконання бюджетів у системі Державного казначейства -- головного фінансового агента держави для концентрації фінансових ресурсів держави на єдиному казначейському рахунку. Стрімкий розвиток системи Державного казначейства в Україні зумовив суттєве відставання теорії від практики казначейства. Діяльність Державного казначейства характеризується казначейськими послугами. Тому відсутність теоретичних напрацювань щодо сутності й розвитку казначейських послуг та нагальна потреба в цьому фінансової системи України визначили актуальність теми дипломної роботи.

Проблеми діяльності Державного казначейства присвячували публікації вітчизняні науковці Булгакова С.О., Дискант О.В., Петрашко П.Г., Сифонова Л.Д., Стоян В.І., Чечуліна О.О.. Юрій СІ. та інші.

Об'єктом дипломної роботи є економічні відносини між учасниками бюджетного процесу при касовому виконанні доходної частини Державного бюджету України.

Суб'єктом дипломної роботи є Управління Державного казначейства України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУДКУ у Дніпропетровській області.

Метою дипломної роботи є проведення аналізу організації та показників касового виконання доходної частини Державного бюджету на рівні управління ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУДКУ у Дніпропетровській області та надання пропозицій щодо удосконалення казначейської форми касового виконання доходної частини Державного бюджету України.

Для здійснення мети, поставленої в дипломній роботі, необхідно вирішити наступні завдання:

1. Провести теоретичний аналіз сутності та законодавчо-нормативного поля казначейської форми касового виконання доходної частини Державного бюджету України;

2. Проаналізувати іноземний досвід організації казначейської форми касового виконання державних бюджетів;

3. Проаналізувати склад та динаміку надходжень в Державний бюджет України на загальнодержавному рівні та на рівні УДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУДКУ у Дніпропетровській області у 2008 - 2010 рр.;

4. Провести статистичний аналіз та побудувати економетричні моделі темпів надходження доходів в Державний бюджет України на протязі року на рівні УДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУДКУ у Дніпропетровській області у 2008 - 2010 рр.;

5. Надати пропозиції щодо удосконалення казначейської форми касового виконання доходної частини Державного бюджету України.

Інформаційною базою проведення дипломного дослідження були матеріали Міністерства фінансів України, Державного казначейства України та оперативно-розрахункова звітність ГУДКУ у Дніпропетровській області та УДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУДКУ у Дніпропетровській області по доходній частині Державного бюджету України у 2008 - 2010 рр.

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в тому, що результати аналізу по УДКУ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУДКУ в Дніпропетровській області дозволяють удосконалити методологію планування й контролю фактичного надходження доходів Державного бюджету протягом року, а також планування своєчасного бюджетного відшкодування ПДВ.

державний казначейство податок бюджет

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА ДОХОДАМИ

1.1 Основні засади діяльності державного казначейства України та касового обслуговування державного бюджету України за доходами

Найголовніша характеристика казначейської системи та її відмінність від банківської системи полягає в тому, що казначейство концентрує в єдиній системі два потоки грошових коштів, які виникають у процесі виконання бюджету, - дохідний і витратний - на єдиному казначейському рахунку. Окрім того, казначейська система передбачає здійснення функцій контролю за цільовим спрямуванням коштів державного бюджету та управління наявними коштами, які консолідуються на єдиному казначейському рахунку [93].

У більш розгорнутому вигляді казначейське виконання бюджету - це процес, що згідно статті 45 Бюджетного Кодексу України передбачає [1]:

1. Здійснення прогнозування та аналіз доходів бюджету, а також погодження рішень центрального податкового органу про розстрочення або відстрочення податкових зобов'язань на термін, що виходить за межі одного бюджетного періоду, стосовно загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів).

2. Ведення Державним казначейством України бухгалтерського обліку усіх надходжень Державного бюджету України та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, здійснення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.

3. Забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства.

4. Зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів державного бюджету безпосередньо на єдиний казначейський рахунок і заборона акумулювання на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету (за винятком установ України, які функціонують за кордоном). Податки і збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими до державного бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок.

6. Здійснення заборони проведення розрахунків з бюджетом у не грошовій формі, у тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом, та випадків, передбачених законом про Державний бюджет України.

7. Контролювання переліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету згідно з бюджетною класифікацією в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а також загальні вимоги щодо обліку доходів бюджету, визначених Кабінетом Міністрів України.

Головне призначення казначейської системи - сприяти оптимальному управлінню доходами та витратами бюджету. Треба зазначити, що це завдання охоплює широкий спектр функцій.

По-перше, казначейство виконує в державі функцію "головного бухгалтера". Воно готує фінансові звіти та діє як злагоджений механізм, що концентрує бюджетні кошти в єдиній системі рахунків підпорядкованих структур і створює єдину інформаційну базу з виконання бюджету. Інформація, яку надає казначейство Урядові, дає змогу оцінити ефективність роботи органів державного управління та скласти прозоріше уявлення про економічні наслідки бюджетної політики, провадженої Урядом держави.

По-друге, здійснюючи контроль за всіма операціями, пов'язаними з надходженнями та витратами, казначейство виконує також роль "касира" держави.

Володіючи інформацією, коли та які витрати здійснюватимуть бюджетні установи, казначейство, оперативно управляючи вільними залишками коштів, може вносити пропозиції щодо зменшення залучення обсягів короткострокових запозичень, погашення внутрішньо-касових розривів, що сприятиме економії бюджетних коштів, які спрямовуються на погашення державного боргу та на витрати, пов'язані з його обслуговуванням.

Державне казначейство України (ДКУ) є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінфіну і йому підпорядковується [15]. ДКУ є учасником системи електронних платежів Національного банку.

Основними завданнями ДКУ є [15]:

1) забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає:

- розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

- контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями;

- в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;

- ведення бухгалтерського обліку і складення звітності про виконання державного та місцевих бюджетів;

2) управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються;

3) визначення механізму казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, установлення єдиних правил бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначення порядку і строків подання звітів про виконання кошторисів державних цільових фондів.

ДКУ відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів через систему електронних платежів Національного банку;

2) управляє наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються, у тому числі в іноземній валюті, у випадках, передбачених законодавством, надає на зворотній основі позики за рахунок тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка;

3) відкриває, веде та закриває рахунки в органах Казначейства;

4) провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;

5) повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень;

6) нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;

7) здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

8) проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;

11) веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів та подає звітність органам законодавчої і виконавчої влади у обсязі та у строки, визначені бюджетним законодавством;

12) здійснює за дорученням Мінфіну погашення та обслуговування державного боргу в національній та іноземній валюті;

13) у випадках, передбачених Бюджетним кодексом України та іншими актами законодавства, видає за погодженням з Міністром фінансів нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції;

14) забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислю-вальної системи, внутрішньої платіжної системи, вживає заходів до захисту інформації;

16) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;

17) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінфіну;

19) здійснює добір, розстановку та підвищення кваліфікації працівників Казначейства;

20) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Державне казначейство України - це самостійна одиниця, яка формує власну кадрову, господарську та інформаційну політику розвитку казначейської системи. Відповідно, казначейська система України має трирівневу структуру і складається з [93]:

1) Державного казначейства України, яке розташоване у столиці країни;

2) управлінь Державного казначейства обласного значення;

3) районних управлінь Державного казначейства.

У Дніпропетровській області структура Державного казначейства України складається з Головно управління Державного казначейства України у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ) та 45 підпорядкованих міських та районних управлінь ( 12 - в містах обласного значення, 22 - в сільських районах області, 7 - в районах м. Дніпропетровська та 4 - в районах м. Кривий Ріг) [94].

У процесі виконання державного бюджету за доходами Управління ДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська здійснює такі функції [93]:

- відкриває рахунки в головному управлінні Державного казначейства України по Дніпропетровській області для зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів (надалі - платежі), які надійшли від платників податків та вищестоящих бюджетів на єдиний казначейський рахунок в обласному управління Національного банку України;

- веде бухгалтерський облік доходів бюджету, які надійшли в ДКУ у Жовтневому районі, відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів і типів операцій;

- готує розрахункові документи і проводять повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету на підставі висновків органів державної податкової служби у Жовтневому районі м. Дніпропетровська, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів тощо;

- здійснює відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків органів державної податкової служби та рішень судових органів згідно чинного законодавства;

- складає щоденну, періодичну та річну звітність за доходами відповідно до кодів бюджетної класифікації доходів та подає її відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до бюджету та державних цільових фондів;

- веде бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання Державного бюджету за доходами.

Робота казначейства районного рівня відбувається в автоматизованій системі “Казна”, яка має модемний зв'язок з корпоративною мережею ГУДКУ у Дніпропетровській області та з іншими районними управліннями області.

Система виконання державного бюджету за доходами ґрунтується на комплексі касових операцій, що провадяться органами Державного казначейства. Платники податків через єдиний казначейський рахунок ГУДКУ у Дніпропетровській області, відкритий в обласному управлінні Національного банку України, перераховують платежі до державного бюджету на доходні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, в розрізі кодів класифікації доходів бюджету та територій, на яких справляються дані платежі (районів і міст обласного та республіканського підпорядкування, районів у містах).

За допомогою програмного забезпечення щоденно проводиться розмежування платежів до бюджету, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами, або між загальним і спеціальним фондами державного бюджету згідно нормативів, визначених Бюджетним кодексом України та законом України про Державний бюджет України на поточний рік. Зараховані до загального та спеціального фондів державного бюджету доходи в кінці кожного робочого дня акумулюються на сумарних рахунках, відкритих в ГУДКУ у Дніпропетровській області [94].

Порядок обслуговування Державного бюджету України за доходами у 2007 - 2010 рр. визначається наказом ДКУ № 131 від 19.12.2000 „Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету” (із змінами) [25]. Згідно Новому Бюджетному Кодексу України [1] від 8.07.2010 з 03.01.2011 року діє нова редакція наказу ДКУ № 131 від 7.12.2010 [26].

„Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету” [25] -[26] складається з наступних розділів:

1. Основні положення про організацію роботи

2. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету

3. Операції за надходженнями від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії

4. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету

5. Операції за надходженнями від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, в тому числі залучених державою або під державні гарантії

6. Операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

7. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами

8. Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що підлягають розподілу

9. Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету

10. Операції за власними надходженнями бюджетних установ

11. Операції з обліку платежів у Державному казначействі України (центральний апарат)

12. Операції із зарахування до державного бюджету платежів в іноземній валюті

13. Облік та складання звітності про надходження коштів до Державного бюджету України

1.2 Бухгалтерський облік та звітність ДКУ про касове виконання державного бюджету України за доходами

Бухгалтерський облік та звітність про виконання бюджетів в Державному казначействі України здійснюються згідно «Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України» [11], затвердженого наказом ДКУ від 28.11.2000 N 119 (Із змінами та доповненнями, внесеними згідно з наказами Державного казначейства України станом від 28 вересня 2010 року N 349)

Система обліку включає: бухгалтерський, бюджетний, управлінський облік, які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних.

Бухгалтерський облік в органах Державного казначейства - це складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та обміну інформацією про операції в органах Державного казначейства та передачі її зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. На основі даних бухгалтерського обліку складається фінансова звітність про виконання бюджетів.

Бухгалтерський облік виконання бюджетів є основою інформаційної системи органів Державного казначейства, за допомогою якого здійснені операції відображаються за відповідними рахунками в автоматизованому режимі.

Користувачами економічної інформації бухгалтерського обліку є:

- внутрішні (органи Державного казначейства та їх структурні підрозділи) з метою планування, оцінки та контролю за щоденними операціями органів Державного казначейства, а також для управління бюджетними коштами;

- зовнішні (Міністерство фінансів України та його органи, інші органи законодавчої і виконавчої влади - з метою оцінки минулих та майбутніх результатів виконання державного та місцевих бюджетів).

Основою бухгалтерського обліку операцій ДКУ є « План рахунків по виконанню державного та місцевих бюджетів» [12] - систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для реєстрації відповідних операцій та відображення бухгалтерської інформації, забезпечує складання фінансової звітності.

При побудові Плану рахунків враховано особливості виконання державного та місцевих бюджетів, функціонування Єдиного казначейського рахунку, виконання місцевих бюджетів через органи Державного казначейства, з дотриманням загальних принципів і вимог щодо здійснення бухгалтерського обліку та звітності. Будова Плану рахунків базується на класифікації рахунків за економічним змістом з метою отримання інформації про виконання бюджетів та здійснення контролю за цим процесом.

План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з виконанням функцій, які покладаються на органи Державного казначейства та фінансові органи, тобто касове виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками тощо.

“Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету” [26] , розроблений відповідно до статей 43, 45 Бюджетного кодексу України [1] та Положення про Державне казначейство України [15], визначає процедури казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, а саме: надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, в тому числі залучених державою або під державні гарантії.

«Порядок» [26] складається з наступних основних розділів по касовому обслуговуванню доходів Державного бюджету:

- Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету;

- Операції за надходженнями від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії;

- Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету;

- Операції за надходженнями від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, в тому числі залучених державою або під державні гарантії ;

- Операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету;

- Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами.

1. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету складаються з наступних процедур:

1.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону України про Державний бюджет України на відповідний рік є доходами загального фонду державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях Державного казначейства України за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" (далі - рахунок 3111) Плану рахунків у розрізі кодів класифікації доходів бюджету та територій [12].

Одночасно інформація щодо надходження та повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів і відшкодування податку на додану вартість відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6111 "Доходи загального фонду державного бюджету" (далі - рахунок 6111) [12].

Для щоденного акумулювання коштів загального фонду державного бюджету в головних управліннях Державного казначейства України відкриваються два рахунки за балансовим рахунком 3112 "Загальний фонд державного бюджету" (далі - рахунок 3112), а саме:

перший - для акумулювання доходів, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам;

другий - для акумулювання доходів та інших бюджетних коштів, за рахунок яких не здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам, у тому числі коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів.

1.2. Для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету в Державному казначействі України (центральний апарат) відкриваються відповідні рахунки за балансовим рахунком 3112, а саме:

- рахунки в розрізі територій для зарахування коштів, що перераховуються з обласного рівня на центральний;

- рахунки для подальшого акумулювання коштів загального фонду державного бюджету.

1.3. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3111, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3112.

1.4. З першого рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3112, головні управління Державного казначейства України у регламентований час здійснюють перерахування дотації вирівнювання на рахунки місцевих бюджетів згідно з нормативами, встановленими законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Одночасно інформація щодо перерахованих сум дотації вирівнювання місцевим бюджетам відображається на аналітичному рахунку, відкритому за рахунком управлінського обліку 8311 "Кошти, передані органами Державного казначейства з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя" (далі - рахунок 8311).

Дебетовий залишок за аналітичним рахунком 8311 відображає інформацію про перераховану з початку року суму дотації вирівнювання місцевим бюджетам.

1.5. Після перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам залишки коштів з першого рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3112, перераховуються на другий рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112.

Залишки коштів з другого рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3112, після завершення операцій з відшкодування податку на додану вартість головні управління Державного казначейства України у регламентований час перераховують на відповідні аналітичні рахунки, відкриті у Державному казначействі України (центральний апарат) за балансовим рахунком 3112.

Одночасно інформація щодо перерахування коштів (з урахуванням коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів) Державному казначейству України (центральний апарат) відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком управлінського обліку 8211 "Кошти загального фонду державного бюджету, передані" (далі - рахунок 8211).

Дебетовий залишок на аналітичному рахунку 8211 відображає інформацію про кошти загального фонду державного бюджету, перераховані на рахунки Державного казначейства України (центральний апарат) з початку року.

2. Операції за надходженнями від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії складаються з наступних процедур:

2.1. Кошти від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях Державного казначейства України та Державному казначействі України (центральний апарат) за балансовим рахунком 3113 "Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету" (далі - рахунок 3113) Плану рахунків в розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

Одночасно інформація щодо надходження та повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" (далі - рахунок 7131).

Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком 7131 відображає інформацію про надходження до загального фонду державного бюджету (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету) кожного виду платежу наростаючим підсумком з початку року.

2.2. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3113, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на відповідний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112, з якого не здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам.

3. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету складаються з наступних процедур:

3.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону України про Державний бюджет України на відповідний рік є джерелами формування спеціального фонду державного бюджету в частині доходів, крім власних надходжень бюджетних установ, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях Державного казначейства України за балансовим рахунком 3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" (далі - рахунок 3121) Плану рахунків в розрізі кодів класифікації доходів бюджету та територій.

Одночасно інформація щодо надходження та повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6112 "Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" (далі - рахунок 6112).

Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком 6112 відображає інформацію про надходження до спеціального фонду державного бюджету (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів) кожного виду доходів наростаючим підсумком з початку року.

За окремими аналітичними рахунками 6112 допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень окремих платежів у поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.

3.2. Для щоденного акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в головних управліннях Державного казначейства України відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" (далі - рахунок 3122) окремо за кожним видом надходжень.

Для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в Державному казначействі України (центральний апарат) відкриваються відповідні аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3122, а саме:

рахунки в розрізі територій за кожним видом надходжень для зарахування коштів, що перераховуються з обласного рівня на центральний;

рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в розрізі видів надходжень.

3.3. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3121, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3122.

3.4. Головні управління Державного казначейства України відповідно до встановленого регламенту перераховують кошти на відповідні рахунки, відкриті у Державному казначействі України (центральний апарат) за балансовим рахунком 3122 у розрізі територій за видами надходжень.

Одночасно інформація щодо перерахування коштів Державному казначейству України (центральний апарат) відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком управлінського обліку 8212 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані" (далі - рахунки 8212) в розрізі видів надходжень.

Дебетовий залишок за аналітичними рахунками 8212 відображає інформацію про кошти спеціального фонду державного бюджету, перераховані на рахунки Державного казначейства України (центральний апарат) з початку року.

3.5. У Державному казначействі України (центральний апарат) проводиться акумуляція коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли від територіальних органів, на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3122 у розрізі видів надходжень, з подальшим перерахуванням у регламентованому режимі на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3124 "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою".

4. Операції за надходженнями від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, в тому числі залучених державою або під державні гарантії складаються з наступних процедур:

4.1. Кошти від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, в тому числі залучених державою або під державні гарантії, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях Державного казначейства України та Державному казначействі України (центральний апарат) за балансовим рахунком 3123 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитів" (далі - рахунок 3123) Плану рахунків в розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

Одночасно інформація щодо надходження та повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7132 "Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" (далі - рахунок 7132).

Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком 7132 відображає інформацію про надходження до спеціального фонду державного бюджету (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету) кожного виду платежу наростаючим підсумком з початку року.

4.2. Для щоденного акумулювання коштів, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3123, в головних управліннях Державного казначейства України відкриваються відповідні аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3122 окремо за кожним видом надходжень.

Для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в Державному казначействі України (центральний апарат) відкриваються відповідні аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3122, а саме:

рахунки в розрізі територій за кожним видом надходжень для зарахування коштів, що перераховуються з обласного рівня на центральний;

рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету в розрізі видів надходжень.

4.3. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3123, у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3122.

5. Операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету складаються з наступних процедур:

5.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону України про Державний бюджет України на відповідний рік розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях Державного казначейства України за балансовим рахунком 3131 "Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету" (далі - рахунок 3131) Плану рахунків в розрізі кодів класифікації доходів бюджету та територій.

Одночасно інформація щодо надходження та повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6113 "Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами" (далі - рахунок 6113).

Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком 6113 відображає інформацію про надходження (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету) кожного виду платежу, який розподіляється між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, наростаючим підсумком з початку року.

За окремими аналітичними рахунками 6113 допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень окремих платежів у поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.

5.2. Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3131, у регламентований час розподіляються головними управліннями Державного казначейства України за встановленими нормативами між загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

5.3. Після розподілу кошти у відповідних обсягах засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні рахунки, а саме:

на аналітичні рахунки з обліку доходів загального фонду державного бюджету, відкриті за балансовим рахунком 3111;

на аналітичні рахунки з обліку доходів спеціального фонду державного бюджету, відкриті за балансовим рахунком 3121.

5.4. Подальша обробка платежів, зарахованих на вищезазначені рахунки, здійснюється в установленому порядку.

6. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами складаються з наступних процедур:

6.1. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону України про Державний бюджет України на відповідний рік розподіляються між державним та місцевими бюджетами, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях Державного казначейства України за балансовим рахунком 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами" (далі - рахунок 3311) Плану рахунків в розрізі кодів класифікації доходів бюджету та територій.

Одночасно інформація щодо надходження та повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6211 "Доходи, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами" (далі - рахунок 6211).

Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком 6211 відображає інформацію про надходження (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджетів) кожного виду платежу, який розподіляється між державним та місцевими бюджетами, наростаючим підсумком з початку року.

За окремими аналітичними рахунками 6211 допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень окремих платежів у поточному бюджетному періоді відбулося більше, ніж надходжень.

7. Облік та складання звітності про надходження коштів до Державного бюджету України

7.1. Щоденно у регламентований час за результатами обробки інформації органи Державного казначейства України формують виписки з аналітичних рахунків, відкритих за балансовими рахунками 3111, 3113, 3121, 3123, 3125, 3131, 3311, 3411, 3412, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та у разі потреби роздруковують їх.

Зазначені виписки в електронному вигляді надаються відповідно до затверджених порядків взаємодії Державного казначейства України з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. Аналітичний облік операцій з виконання доходів та інших надходжень державного бюджету ведеться в сальдових та оборотно-сальдових відомостях.

7.2. На підставі даних про рух коштів на аналітичних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6111, 6112, 6113, 6114, 6211, 6411, 7131, 7132, щоденно у регламентований час головні управління Державного казначейства України засобами програмного забезпечення формують Звіт про виконання доходів та інших надходжень державного бюджету у розрізі видів надходжень в цілому по АР Крим, області, м. Києву, м. Севастополю.

Звітність про виконання державного бюджету за доходами в УДКУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська складається на основі наступних керівних документів:

1. «Порядок складання органами Державного казначейства України бюджетної звітності про виконання державного бюджету», затвердженого наказом Державного казначейства України № 11 від 24.01.2011[23];

2. «Інструкція про порядок заповнення органами Державного казначейства єдиних форм річної звітності про виконання державного бюджету», затверджена наказом Державного казначейства України від 23.01.2009 № 23 [24].

Порядком [23] визначаються склад, періодичність та терміни подання, порядок складання місячної, квартальної і річної бюджетної звітності про виконання державного бюджету та вимоги до розкриття інформації у звітності.

Метою складання звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання державного бюджету користувачам для прийняття управлінських рішень.

Місячна та квартальна бюджетна звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Річна звітність складається за звітний рік.

Звітність складається у грошовій одиниці України (у гривнях з копійками). Бюджетна звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства України за формами, затвердженими Порядком [23].

Бюджетна звітність про виконання державного бюджету складається та подається за такими формами:

- Звіт про виконання державного бюджету (форма 2м(к)дб) (додаток 1 до Порядку [23]);

- Звіт про бюджетну заборгованість (форма 7 дб) (додаток 2 до Порядку [23]);

- Звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету (додаток 3 до Порядку [23]);

- Довідка про перераховані відкриті асигнування державного бюджету Головним транзитним управлінням Державного казначейства України на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів (додаток 4 до Порядку [23]).

Розкриття елементів бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній записці. При складанні та поданні квартальної та річної бюджетної звітності органи Державного казначейства України подають разом з формами звітності Пояснювальну записку.

Головні управління встановлюють строки подання місячної, квартальної та річної звітності управлінням (відділенням) Державного казначейства України у районах, містах та районах у містах (далі - Управління) з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне її подання Державному казначейству України.

Усі форми місячної, квартальної та річної звітності, підписані керівником та головним бухгалтером, зберігаються у паперовому вигляді в органах Державного казначейства України, які склали звітність.

Усі форми квартальної та річної звітності в установлені терміни подаються вищестоящому органу Державного казначейства України засобами електронного зв'язку та у паперовому вигляді.

Звіт про виконання державного бюджету (форма 2м(к)дб) складається на підставі даних бухгалтерського обліку по виконанню державного бюджету за загальним та спеціальним фондами та включає три розділи, а саме:

І. Доходи;

ІІ. Видатки;

ІІІ. Кредитування.

Бюджетна звітність про виконання державного бюджету за доходами складається за формою 2м(к)дб, представленою в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 Форма звіту про виконання державного бюджету (форма 2м(к)дб) [23]

Розділ I Доходи складається в розрізі кодів класифікації доходів бюджету [9] на підставі даних аналітичного обліку.

У графі 3 Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін проставляються планові показники за доходами загального фонду державного бюджету. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9313 “Затверджені планові показники за доходами загального фонду державного бюджету” Плану рахунків відповідно до розпису доходів загального фонду державного бюджету. Графа заповнюється тільки на центральному рівні Департаментом бухгалтерського обліку операцій державного бюджету.


Подобные документы

 • Характеристика структури, основних завдань, функцій, прав та обов’язків органів Державного казначейства України (ДКУ). Бухгалтерській облік та звітність про виконання бюджетів в ДКУ. Касове виконання та облік доходної частини державного бюджету в ДКУ.

  отчет по практике [5,0 M], добавлен 06.07.2011

 • Сутність діяльності та функції казначейства. Права, обов’язки та організаційна структура Головного управління Державного казначейства України у м. Києві. Механізм касового виконання бюджету міста за доходами. Проведення операцій з платежами до бюджету.

  дипломная работа [785,9 K], добавлен 27.01.2012

 • Джерела формування доходів державного бюджету, їх загальна характеристика. Видатки державного бюджету, їх класифікація та роль в розвитку країни. Критерії ефективності витрачання бюджетних коштів. Організація касового обслуговування державного бюджету.

  реферат [298,5 K], добавлен 30.01.2015

 • Зміст, структура та класифікація доходів державного бюджету. Бюджетні повноваження органів казначейства в процесі виконання бюджету. Аналіз касового виконання державного бюджету за доходами казначейством. Зарубіжний досвід касового виконання бюджету.

  дипломная работа [818,1 K], добавлен 03.08.2012

 • Аналіз діючої системи виконання бюджету за доходами та обґрунтування напрямків розвитку і вдосконалення системи управління виконанням Державного бюджету в Україні. Характеристика основних груп доходів бюджету. Казначейське виконання державного бюджету.

  дипломная работа [732,2 K], добавлен 24.02.2011

 • Удосконалення формування доходної частини державного бюджету. Податки на додану вартість та прибуток, мито та акцизний збір як основні платежі, що забезпечують прибутками загальний фонд. Аналіз системи надходження коштів до Державного бюджету України.

  реферат [20,3 K], добавлен 22.02.2012

 • Теоретичні аспекти формування державного бюджету України. Аналіз формування доходної частини державного бюджету України. Шляхи оптимізації формування доходної частини державного бюджету України.

  дипломная работа [290,1 K], добавлен 10.04.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.