Аналіз джерел формування доходів державного бюджету України

Теоретичні аспекти формування доходів державного бюджету, їх сутність, призначення та роль. Класифікація доходів Державного бюджету України, їх склад та джерела формування. Визначення шляхів оптимізації формування доходної частини бюджету України.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.05.2017
Размер файла 122,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Зміст

 • Вступ
 • 1. Теоретичні аспекти формування доходів державного бюджету
 • 1.1 Доходи Державного бюджету: їх сутність, призначення та роль
 • 1.2 Класифікація доходів Державного бюджету України та їх склад
 • 2. Аналіз джерел формування доходів державного бюджету україни
 • 2.1 Аналіз податкових та неподаткових надходжень до Державного бюджету України за період з 2014 по 2016 роки
 • 2.2 Аналіз формування доходів від операцій з капіталом та міжбюджетних трансфертів за період з 2014 по 2016 роки
 • 3. Шляхи оптимізації формування доходної частини бюджету україни
 • 3.1 Пропозиції щодо вдосконалення чинної системи доходів Державного бюджету України
 • Висновки
 • Список використаної літератури

Вступ

В умовах розбудови ринкової економіки якість виконання державою своїх конституційних функцій та її фінансові можливості залежать від величини бюджету. З метою мобілізації необхідних бюджетних ресурсів держава змушена організовувати розподільчі процеси таким чином, щоб забезпечити надходження до бюджету у терміни та обсяги, потрібні для повноцінної реалізації відповідних повноважень. Тому на кожному етапі розвитку країни актуальними були, є і будуть питання наповнення дохідної частини бюджету, пошуку додаткових резервів їх зростання та оптимізації джерел формування.

А враховуючи динамічні зміни у економічному середовищі бюджет розглядають не лише як централізований фонд фінансових ресурсів держави, а й як важливий інструментом впливу як на макроекономічний стан та стабільний економічний розвиток кожної країни загалом, так і на стійке економічне зростання окремих її суб'єктів господарювання. Адже, з одного боку, за допомогою бюджету може здійснюватися регулювання грошової маси, що знаходиться в обігу та структури окремих її агрегатів, стримування інфляційних процесів, влив на норму обов'язкових банківських резервів та відсоткові ставки, а з іншого - стимулювання рівня ділової активності всіх учасників бюджетного процесу на основі ведення зваженої фіскальної та бюджетної політики. Суттєвість головного фінансового плану держави посилюється тим, що в умовах економіки ринкового типу держава вимушена взяти на себе функцію перерозподілу своїх фінансових ресурсів для забезпечення соціальних гарантій населення, фінансування соціально-культурної сфери, міждержавних економічних відносин [27, с.23]

Тому актуальним є дослідження як теоретичних аспектів формування доходів бюджету та їх аналіз, так і з'ясування методів, видів і джерел формування державних доходів, що слугуватиме теоретичною основою для вироблення практичних рекомендацій щодо їх збільшення та раціонального використання.

Метою курсової роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів формування доходів Державного бюджету України та обґрунтування можливих шляхів вдосконалення чинної системи доходів.

Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання:

з'ясувати сутність, призначення, роль та класифікацію доходів державного бюджету України;

дослідити загальну структуру доходів державного бюджету України;

охарактеризувати вплив макро- та мікроекономічних факторів на їх формування;

визначити залежність між складовими елементами доходів Державного бюджету та ступінь їх впливу на сукупний показник доходів;

провести аналіз динаміки розвитку податкових та неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом та міжбюджетних трансфертів;

провести оцінку сучасного становища дохідної бази України;

обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення чинної системи доходів Державного бюджету України.

Об'єктом нашого дослідження є основні складові елементи доходів бюджету: податкові та неподаткові платежі, доходи від операцій з капіталом, міжбюджетні трансферти та виявлення резервів росту.

Предметом дослідження є сукупність економічних відносин, які виникають в процесі формування дохідної частини Державного бюджету України.

У даній роботі були використані наступні методи: системний підхід - для теоретичного визначення сутності доходів державного бюджету, їхньої системи та оцінки; узагальнення праць вчених щодо функціонування дохідної частини бюджету, з'ясування взаємозв'язків макропоказників соціально-економічного розвитку і доходів бюджету; історичний метод - при розгляді сутності бюджету, доходів та системи доходів державного бюджету; методи порівняльного аналізу та синтезу - для виявлення закономірностей динаміки макропоказників та структури доходів бюджету; статистичні методи (групування, порівняння) для оцінки функціонування системи доходів Державного бюджету України; методи економіко-математичного моделювання - при визначенні чинників впливу на систему доходів Державного бюджету України; графічний - для відображення основних тенденцій формування доходів Державного бюджету України.

Інформаційною базою написання курсової роботи стали законодавчі й нормативні акти, звіти Міністерства фінансів України, висновки Рахункової палати України та Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, дані Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень, Державного комітету статистики України, Державної фіскальної служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, монографічні дослідження, а також періодичні вітчизняні та зарубіжні видання, серед них праці: Богомазова В.М., Бойко С.В., Бурденко І.М., Єпіфанова А.О., Клівіденко Л.М., Мазур В.Л., Мотуз О.М., Хмарук Ю.В., Юрія С. І та ін.; чинна практика організації бюджетного процесу, публікації в періодичних виданнях з проблем, які торкаються даної теми дослідження.

доход державний бюджет україна

1. Теоретичні аспекти формування доходів державного бюджету

1.1 Доходи Державного бюджету: їх сутність, призначення та роль

Бюджетна система України є важливою складовою фінансової системи й основним механізмом здійснення та проведення фінансової політики держави. Ця система складається з Державного та місцевих бюджетів. Державний бюджет є централізованим фондом фінансових ресурсів держави, що використовується для виконання покладених на неї функцій. Бюджет відіграє важливу роль у підтримці сприятливого соціального клімату в країні та є знаряддям впливу на економіку. У цілому державний бюджет є основним регулятором соціально-економічного розвитку, інструментом вирівнювання демографічних та інших диспропорцій як на мікро-, так і на макрорівні [27. с.25].

Доходи державного бюджету є фінансовою базою діяльності держави. Їх склад, форми мобілізації залежать від системи та методів господарювання, а також від економічних завдань, які вирішує суспільство у певний період. Видатки державного бюджету відображають фінансове забезпечення виконання державою її функцій. За допомогою статистичних методів контролюються надходження доходів і здійснення видатків, вивчається структура та динаміка бюджетних статей, аналізуються співвідношення окремих статей, виявляються закономірності їх розподілу, характеризуються й оцінюються зв'язки між показниками доходів і видатків бюджету [26, с.41].

Характеризуючи економічну сутність категорії "доходи Державного бюджету", необхідно звернути увагу на те, що вони, з одного боку, є результатом розподілу вартості ВВП між різними учасниками відтворювального процесу, а з іншого - об'єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості [34]. Склад доходів Державного бюджету визначається Бюджетним кодексом України та Законом України про Державний бюджет на відповідний рік і затверджується Верховною Радою України. Слід відмітити, що починаючи з 2000 року Державний бюджет поділено на 2 складові частини: загальний фонд і спеціальний фонд відповідно. Загальний фонд включає всі доходи бюджету, крім тих, які призначені для зарахування в спеціальний фонд, тобто не має цільового спрямування. Як правило, загальний фонд наповнюється за рахунок надходження податків і інших платежів.

Спеціальний фонд бюджету включає бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретних джерел надходжень, гранди або подарунки (з розрахунком вартості), отримані розпорядником бюджетних коштів на конкретні цілі [1, 19]. У зв'язку з цим для реалізації своїх функцій держава відшукує фінансові ресурси. Основним джерелом доходів держави є валовий внутрішній продукт (ВВП), частину якого вона і використовує [34, с.57].

Отже, перейдемо безпосередньо до визначення сутності поняття "доходи Державного бюджету" для більш повного й точного володіння інформацією щодо основних фінансово-економічних показників держави, можливості здійснення прямого аналізу дохідної бази України з метою подальшого спостереження за динамікою зміни її структури та визначення основних проблем формування головного грошового фонду країни.

Сутність і роль доходів державного бюджету проявляються в процесі їх формування, розподілу та відтворення з метою забезпечення фінансування суспільно необхідних видатків. Вони функціонують в умовах розширеного суспільного відтворення і мобілізації бюджетних ресурсів в єдиному фонді грошових коштів з метою використання для забезпечення виконання функцій держави. Як економічна категорія, доходи бюджету виражають фінансові відносини, що виникають між державою, суб'єктами господарювання та населенням у процесі формування бюджетних фондів [35, с.105]. За економічною сутністю бюджетні доходи, з одного боку, є результатом розподілу вартості валового внутрішнього продукту між різними учасниками відтворювального процесу, з іншого - об'єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості [4, с.141; 5, с.165]. Формою прояву категорії "доходи державного бюджету" є сукупність видів бюджетних платежів юридичних та фізичних осіб, а їхнім матеріальним втіленням - грошові кошти, які мобілізуються до бюджету. Системність і послідовність у дослідженні доходів державного бюджету від теоретико-методологічних засад цієї категорії до прагматики формування дохідної частини Державного бюджету України дають можливість визначити ефективність вітчизняної фіскальної політики у формуванні потреби і пропозиції на бюджетні ресурси з метою забезпечення оптимального співвідношення джерел фінансування суспільних видатків. Вітчизняні науковці розглядають категорію "доходи бюджету", з одного боку, як систему економічних відносин, з іншого - як кошти, що формують централізований фонд фінансових ресурсів держави.

Так, С. Юрій трактує доходи бюджету як об'єктивне економічне явище, пов'язане з сукупністю економічних відносин з приводу розподілу та перерозподілу ВВП з метою формування основного централізованого фонду грошових коштів держави [37, с.158], а саме: - економічних відносин, що виникають у процесі формування основного централізованого фонду грошових коштів і надходять у розпорядження органів державної влади та управління; - економічних відносин держави з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які виникають у процесі справляння бюджетних платежів [37, с.159].

Подібним є бачення цієї економічної категорії і низкою українських вчених [3, с.43; 4, с.140; 5, с.164; 7, с.93; 8, с.117].Ц. Огонь узагальнює поняття доходів бюджету як "єдиної, цілісної системи специфічних економічних відносин, які виникають в умовах розподілу і перерозподілу ВВП з метою формування загальнодержавного фонду фінансових ресурсів для забезпечення виконання, насамперед, конституційних зобов'язань" [9, с.27]. М. Карлін вважає доходи державного бюджету сукупністю грошових надходжень до централізованого фонду фінансових ресурсів держави, що використовуються нею для виконання її основних завдань і функцій [20, с.53]. З цим визначенням погоджуються і О. Турчинов, Ц. Огонь, Г. Фролова, підкреслюючи, що доходи бюджету утворюються за рахунок надходжень на безповоротній основі, справляння яких передбачене законодавством України [11, с.90].

Аналогічним є бачення А. Глущенка та російських економістів М. Романовського, О. Врублевської, Б. Сабанті, які трактують доходи бюджету як грошові кошти, що надходять у безвідплатному і безповоротному порядку, відповідно до діючого в країні бюджетного і податкового законодавства, у розпорядження органів державної влади [7, с.93; 12, с.320].

В. Базилевич та Л. Баластрик, маючи на увазі доходи державного бюджету, підкреслюють, що доходи централізованих фондів держави відображаються в грошових відносинах, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами в процесі вилучення і акумуляції частини вартості ВВП в загальнодержавному фонді з метою їх подальшого використання, тобто для здійснення державою своїх функцій [13, c.51].К. Павлюк розглядає поняття доходів бюджету комплексно, враховуючи його різносторонні характеристики, зокрема, вважаючи їх частиною фінансових ресурсів держави, що формуються у процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у бюджетному фонді для забезпечення соціальних і економічних потреб держави [14, с.83].В. Дем'янишин і С. Юрій підкреслюють, що "у дохідній частині бюджету зосереджується та частина вартості валового внутрішнього продукту, яка в процесі розподілу і перерозподілу доходів і нагромаджень може бути спрямована на розвиток економіки держави, соціальний захист населення, соціально-культурні заходи, потреби оборони, управління" [15, с.89; 37, с.159]

Отже, характеризуючи категорію "доходи державного бюджету", відзначимо їх як основну складову державних фінансів, що має похідний характер. На основі аналізу існуючих у наукових працях підходів, доходи державного бюджету доцільно визначити як частину бюджетних ресурсів держави, що надходить до основного загальнодержавного фонду, сформованого для фінансування суспільно необхідних видатків з метою забезпечення сталого розвитку національної економіки, підвищення матеріального добробуту і культурного рівня населення, забезпечення обороноздатності країни, утримання державних органів управління та вирішення завдань суспільного розвитку.

Отже, доходи Державного бюджету є суттєвим комплексним фактором впливу на соціально-економічне становище держави, забезпечує її фінансову стійкість, соціальну стабільність, дає можливість здійснювати перерозподіл коштів на користь пріоритетних галузей економіки, вирішувати проблеми соціального захисту населення.

1.2 Класифікація доходів Державного бюджету України та їх склад

Стратегія формування доходів бюджетів держави визначається Бюджетним кодексом України, який має відповідати соціально-економічній доктрині держави. Основним джерелом доходів бюджету є ВВП, який створюється працею фізичних осіб та діяльністю суб'єктів господарювання у виробничій сфері [37, с.159]. Якщо для забезпечення суспільних видатків його недостатньо, держава залучає національне багатство, а саме: доходи від приватизації державного майна, від продажу золотовалютного запасу та інших національних цінностей. Причому, підкреслюють А. Глущенко, К. Павлюк, С. Юрій, склад доходів державного бюджету та форми їх мобілізації залежать від системи і методів господарювання та від економічних завдань, які вирішує суспільство на тому чи іншому етапі розвитку [7, с.93; 14, с.73; 37, с.159]. У вигляді таблиці 1.1 ми сформували класифікаційне групування доходів бюджету виведене С.І. Юрій.

Таблиця 1.1 Класифікаційне групування доходів бюджету

За відношенням до бюджетної системи

Доходи, які зараховуються до державного бюджету;

доходи, які зараховуються до місцевих бюджетів;

змішані доходи, одна частина яких надходить у державний бюджет, а інша - у місцеві бюджети

За групами і видами

Податкові надходження;

неподаткові надходження;

доходи від операції з капіталом;

між бюджетні трансферти

За призначенням територіального формування джерел

Власні доходи;

закріплені доходи бюджетів;

регулюючі доходи бюджетів

За відношенням до джерел сплати

Доходи, джерелом яких є ціна товарів (робіт, послуг);

доходи, джерелом яких є прибуток чи дохід;

доходи, джерелом яких є собівартість продукції

За методами стягнення

Прямі податки;

непрямі податки

Залежно від методів акумулювання грошових ресурсів

Від продуктивної діяльності;

від майна, майнових прав і державних угідь;

податковий;

позичковий;

емісійний

За відношенням до суб'єкта оподаткування

Податки, які сплачують юридичні особи;

податки, які сплачують фізичні особи

За змістом

Доходи загального фонду;

доходи спеціального фонду

За значенням

Державні;

місцеві

За періодичністю зарахування

Систематичні;

разові

За повнотою зарахування до бюджету

Доходи, які зараховуються повністю;

доходи, які зараховуються частково

Аналізуючи методи наповнення дохідної частини Державного бюджету України, Ю. Хмарук виділяє за джерелами такі доходи: від економічної та іншої діяльності; від зовнішньоекономічної діяльності; доходи, отримані від бюджетного вирівнювання [16, с.7]. Натомість, за бюджетною класифікацією, визначеною ст.9 Бюджетного кодексу України, бюджетні доходи класифікуються за такими розділами:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) трансферти.

Податковими надходженнями визнаються встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і збори.

Неподатковими надходженнями визнаються:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності;

3) інші неподаткові надходження.

Трансферти - кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі [6].

Отже, доходами Державного бюджету України є усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено чинним законодавством. Разом з тим, А. Соколовська наголошує, що формування бюджету держави має відбуватися переважно за рахунок податкових надходжень як найбільш надійного джерела його доходів, тоді як зростання в загальній сумі доходів держави неподаткових платежів ускладнює виконання бюджету, знижує ступінь його стабільності [18, с.13]. Досліджуючи реалії вітчизняної фіскальної політики, В. Дем'янишин та С. Юрій основним джерелом формування бюджетних ресурсів визначають податки, сутність яких, у першу чергу, полягає у примусовому відчуженні державою частини новоутвореної вартості [15, с.89; 37, с.159]. Головним джерелом формування державного бюджету визнають податки і А. Крисоватий та А. Луцик [19, с.153], трактуючи їх як важливе джерело радикальних змін.

Таким чином, доходи Державного бюджету є однією із головних інструментів регулювання економіки, бо саме через загальнодержавний центральний фонд здійснюються основні державні функції та завдання. Ключова роль у формуванні дохідної бази Державного бюджету належить податкам. Слід підкреслити, що характерною рисою податків є примусове відчуження державою знову утвореної вартості.

Держава має прибутково регулювати економічні відносини, а це потребує гнучкої податкової політики, яка дає змогу оптимально пов'язати інтереси держави з інтересами товаровиробників, рядових платників податків. Для цього відповідно для розвитку економіки повинні змінюватися як податкова система, так і методи обрахування й сплати податків.

Прикладом повинне стати податкове законодавство розвинених країн, яке має гнучкий механізм, що чітко реагує на зміни в економіці. Вже набутий досвід показує, що проблема розвитку економіки вимагає комплексності, нерозривності та взаємозв'язку при формуванні фінансів, державних доходів і податкової політики [35, с.108].

2. Аналіз джерел формування доходів державного бюджету україни

2.1 Аналіз податкових та неподаткових надходжень до Державного бюджету України за період з 2014 по 2016 роки

У статті 96 Конституції України встановлено, що Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період, тобто бюджетний період в Україні збігається з календарним роком. Кожен бюджет складається з дохідної і видаткової частин [23]. Для того, щоб проаналізувати динаміку зміни складових доходу Державного бюджету України ознайомимося з доходами державного бюджету, за останні 3 роки - з 2014 по 2016 рр. Нижче буде зроблена спроба обґрунтувати сучасне становище економіки України, що пов'язане з дохідною частиною бюджету.

Отже, розглянемо повну структуру надходжень до Державного бюджету України за період з 2014 по 2016 роки, що представлена в Таблиці 2.1 та порівняємо ці значення з метою застосування їх для подальшого аналізу [11, 12, 13].

Таблиця 2.1 Структура доходів державного бюджету у 2014-2016 років

Доходи

Державний бюджет, %

2014

2015

2016

Податкові надходження, з них:

80,1

85,8

90,9

- податок на доходи фізичних осіб

2,0

8,4

9,8

- податок на прибуток підприємств

17,5

13,3

11,3

- збори за спеціальне використання природних ресурсів, із них:

4,1

3,5

9,8

- плата за землю

31,3

38,2

41,4

- податок на додану вартість

8,8

11,1

14,7

- акцизний податок

2,8

5,6

3,6

- рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

2,1

0,4

0,3

- інші податкові надходження

28,6

17,8

8,7

Неподаткові надходження, у т. ч.:

19,7

13,8

8,8

- доходи від власності та підприємницької діяльності

1,8

6,5

1,3

- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

5,9

4,6

5,1

- власні надходження бюджетних установ

1,2

1,1

1,3

- інші неподаткові надходження

0,0

0,1

0,1

Доходи від операцій з капіталом

0,1

0,1

0,1

Офіційні трансферти

0,1

0,3

0,2

З вище з'ясованих фактів, ми можемо стверджувати, що податкові та неподаткові надходження відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні доходів Державного бюджету України, оскільки становлять основну їх частину.

Далі розглянемо безпосередньо податкові надходження до державного бюджету за досліджуваний нами період і проаналізуємо їх в таблиці 2.2 [14, 15, 16]

Таблиця 2.2 Аналіз податкових надходжень до державного бюджету України за 2014-2016 рр.

Найменування згідно з класифікацію доходів бюджету

2014

тис. грн.

2015

тис. грн

2016

тис. грн.

Збільшення/Зменшення

за три роки

2014-2015

тис. грн.

2015-2016

тис. грн

2014-2016, %

ВСЬОГО ПОДАТКОВИХ

НАДХОДЖЕНЬ

299 588 860,2

409 970 879,6

502 554 559,6

+110382019,4

+92583680,0

167,75

1

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

54 482 123,6

79 506 331,9

104 691 170,8

+25024208,3

+25184838,9

192,16

Податок та збір на доходи фізичних осіб

14 191 765,0

42 591 331,9

56 132 170,8

+28399566,9

+13540838,9

395,53

Податок на прибуток підприємств

40 290 358,6

36 915 000,0

48 559 000,0

3375358,6

+11644000

120,52

2

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

21 304 907,4

44 678 958,6

62 503 363,9

+23374051,2

+17824405,3

293,38

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

193 302,1

213 660,8

270 500,0

+20358,7

+56839,2

140,0

Збір за спеціальне використання води

732 278,1

704 364,0

844 400,0

-27914,1

+140036

115,31

Рентна плата за користування надрами

20 379 327,2

42 049 033,8

58 020 659,0

+21669706,6

+15971625,2

284,70

3

Внутрішні податки на товари та послуги

194 886 569,6

240 031 724,7

314 550 000,0

+119663430,4

+74518275,3

161,4

Податок на додану вартість

Зних:

149 958 666,5

180 006 065,5

232 658 000

+30047399

+52651934,5

155,15

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

91 996 857,7

106 110 000,0

61 458 000,0

+14113142,3

44652000

66,80

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

51 577 491,2

65 100 000,0

+13522508,8

65 100 000,0

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

109 539 300,0

138 996 065,5

171 200 000,0

+29456765,5

+32203934,5

156,30

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), включаючи особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

31 918 236,4

36 525 000,0

52 711 000,0

+4606763,6

+16186000

165,14

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

13 009 666,7

23 500 659,2

29 181 000,0

+10490992,5

+5680340,8

224,30

4

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

15 708 312,5

37 667 000,0

19 642 000,0

+21958687,5

18025000

125

Ввізне мито

15 628 350,2

37 422 000,0

19 276 000,0

+21793649,8

-18146000

123,34

Вивізне мито

79 962,3

245 000,0

366 000,0

+165037,7

+121000

457,72

5

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

6 440 358,4

6 591 528,7

1 260 855,1

+151170,3

5330673,6

19,58

6

Інші податки та збори

6 766 588,7

1 495 335,7

1 168 024,9

-5271253,0

-327310,8

17,26

Таким чином до державного бюджету в 2016 році надійшло 502 554 559,6 тис. грн. податкових надходжень, що на 92583680,0 тис. грн., більше відповідного показника минулого року, або на 67,75 % більше ніж в 2014 році. Протягом періоду, що аналізується, зросли обсяги надходжень з майже усіх податкових джерел. Одним із винятків стала рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси надходження від яких до державного бюджету в 2016 році скоротилися на 5330673,6 тис. грн. порівняно з попереднім, та зменшилися на 80,42 % порівняно з 2014 роком. Також в досліджуваному періоді зменшилися показники надходжень від інші податків та зборів, так в 2015 порівняно з 2014 рр. вони зменшилися на 5271253,0 тис. грн, а в 2016 порівняно з 2015 на - 327310,8 тис. грн, і в цілому за три роки зменшилися на 82,74%

Щодо надходжень до державного бюджету від податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, то в цілому їх показники за досліджуваний нами період - 2014-2016 рр., зросли. Так до державного бюджету в 2015 році надійшло на 3375358,6 тис. грн. менше, ніж 2014 року. Проте в 2016 ситуація змінилася, і в порівняні з 2014 дохід від податку на прибуток підприємств зріс на 20,52% або на 8 268 641,4 тис. грн. Що стосується податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, то в 2016 році до бюджету надійшло 61 458 000,0 тис. грн.., що на 44652000 тис. грн.. менше, ніж в 2015, а в порівнянні з 2014 роком на 33,2%. Але це без врахування бюджетних відшкодувань податку на додану вартість, якщо їх відрахувати, то дані надходження становитимуть в 2014 році - 40 419 366,5 тис. грн.., в 2015 році - 41 010 000 тис. грн.., а в 2016 бюджетні відшкодування ПДВ відсутні, і тому сума не зміниться - 61 458 000,0 тис. грн. А отже, по факту надходження від податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, збільшилась в порівнянні з 2015 роком на 20 448 000 тис. грн, а порівняно з 2013 на 52%.

Збільшення надходжень спостерігається і від податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції за три роки на 25 %, хоча в 2016 році порівняно з попереднім - 2015 роком даний показник скоротився на 18025000 тис. грн, що в першу чергу зумовлено зменшенням обсягів імпорту в 2016 р. порівняно з 2015.

Обсяги надходжень з інших податкових джерел за досліджувальний період продемонстрували зростання: податок на доходи фізичних осіб - на 295%; податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів - на 56 %; акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), - на 65%; акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів - на 124 %; рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів - 193%.

Варто відмітити, що особливістю бюджетного процесу в частині формування його доходів є те, що з 1 січня 2016 р. вступили у дію зміни до низки законів податкового характеру, прийняті 25 грудня 2015 р. разомз ЗУ "Про бюджет на 2015 рік". Такі зміни найбільше торкнулися єдиного соціального внеску (ЄСВ), що сплачується роботодавцем. Так розмір ЄСВ знизився з 34,7% - 49,7% до 22%. Максимальна база оподаткування для ЄСВ зросла з 17 розмірів прожиткового мінімуму до 25 розмірів прожиткового мінімуму (34450 грн. з 01.01.2016 р.). Окрім того, варто відзначити, що понижуючий коефіцієнт з єдиного соціального внеску, який був передбачений з 01.01.2016 р. у розмірі 0,6 - скасовано. Податкові зміни також торкнулися транспортного податку, спрощеної системи оподаткування та податку на нерухомість. Очікувалось, що зменшення податкового навантаження на роботодавця сприятиме легалізації частки тіньових доходів, що в свою чергу вплине на розширення бази оподаткування та забезпечить випереджальні темпи росту податкових надходжень до бюджету.

Після аналізу податкових надходжень до бюджету стає необхідним зазначити, що, біля третини доходів бюджетів формується за допомогою неподаткових надходжень, основна відмінність яких від податкових полягає у відсутності при використанні механізмів їхньої мобілізації більшості принципів та підходів, зокрема, рівнозначності, стабільності, обов'язковості, всеохоплюючого характеру тощо. Разом з тим, неподаткові платежі характеризуються певними особливостями, зокрема, мають у більшості випадків цільове призначення, їм притаманний необов'язковий характер, частково зараховуються до доходів бюджетів тих рівнів, державні органи яких проводять їх збирання. Таким, чином, проведемо аналіз для другої групи та прослідкуємо тепер вже їх частку в загальній структурі доходів. На основі даних з таблиці 2.1 ми можемо зробити діаграму із значенням частки неподаткових надходжень у загальній структурі доходів Державного бюджету України за період з 2014 по 2016 роки.

Діаграма 2.3 Частка неподаткових надходжень у загальній структурі доходів Державного бюджету України за період з 2014 по 2016 роки

Отже, частка неподаткових надходжень у загальній структурі доходів Державного бюджету України з кожним наступним роком досліджуваного нами періоду, ставала меншою.

Далі побудуємо гістограму, що відображатиме динаміку зміни неподаткових надходжень (Гістограма 2.4).

Гістограма 2.4 - Динаміка зміни неподаткових надходжень до Державного бюджету за період з 2014 по 2016 роки

Для більш детальнішого аналізу неподаткових надходжень зробимо таблицю аналогічну тій, в якій ми аналізували податкові надходження, за їх видами [14, 15, 16].

Таблиця 2.5 Аналіз неподаткових надходжень до державного бюджету України за 2014-2016 рр.

Найменування згідно з класифікацію доходів бюджету

2014 рік

тис. грн

2015 рік

тис. грн

2016 рік

Тис. грн

Збільшення/Зменшення

за три роки

2015-2014

Тис. грн.

2016-2015

тис. грн

2016-2014

%

Неподаткові надходження

З них:

69 373 338,1

95 976 326,3

87 646 786,1

+26602988,2

-8329540,2

126,35

1.

Доходи від власності та підприємницької діяльності

28 140 940,0

67 106 695,3

52 490 039,6

+38965755,3

14616655,7

186,53

2.

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

4 664 469,0

4 379 574,3

5 474 928,7

284894,7

+1095354,4

117,38

3.

Власні надходження бюджетних установ

21 243 866,7

18 469 256,6

19 043 237,1

2774610,1

+573980,5

89,64

4.

Інші неподаткові

15 324 062,4

6 020 800,1

10 638 580,7

9303262,3

+4617780,6

69,42

Таким чином структура неподаткових надходжень у 2014 - 2016 рр. - це доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності; власні надходження бюджетних установ та інші неподаткові надходження. Найбільшу частку надходжень забезпечуються доходами від власності та підприємницької діяльності, хоча загальний обсяг таких надходжень в 2016 році порівняно з 2015 роком знизився на 14616655,7 тис. грн. Проте вцілому за три роки зросла на 87%. Їх частка в загальному розмірі неподаткових надходжень також знизиться з 69,92% до 60,97%. Темпи зниження - 24,83%.

Другим джерелом за обсягом неподаткових надходжень є власні надходження бюджетних установ. Їх загальний обсяг зменшився в 2015 порівняно з 2014 на 2774610,1 тис. грн, а в 2016 порівняно з 2015 зріс на - 573980,5 тис. грн, а за досліджуваний період даний показник знизився на 10,36%. Частка в загальному розмірі неподаткових надходжень в 2016 році також зросла на 3,76% з 18,47% до 19,04%. Темпи приросту становили 3,09%.

Значні темпи росту неподаткових надходжень були отримані від адміністративних зборів та платежів і доходів від некомерційної господарської діяльності, що відповідно в 2016 порівняно з 2015 зросли на 1095354,4 тис. грн, а всього за три роки збільшилися на 17,38 %. А їх частка в структурі неподаткових надходжень зросте на 2,03% відповідно з 4,56% до 6,59%. Найбільші темпи зростання серед неподаткових надходжень отримали від інших неподаткових надходжень, що становлять 29,57%. Проте обсяг інших неподаткових надходжень в 2015 році порівняно з 2014 роком знизився на 9303262,3 тис. грн., а в 2016 порівняно з 2015 рр. зріс на 4617780,6, в цілому за три роки відбулося зниження на 30,58%. Але не зважаючи на це, в 2016 році на 3,16% зросла частка неподаткових надходжень у загальній структурі неподаткових надходжень - з 6,27% до 9,43%.

Зниження неподаткових надходжень до бюджету на 2016 р. пояснюється політикою уряду, яка спрямована на послаблення регуляторного тиску на бізнес, що відповідно супроводжується зменшенням кількості дозвільних процедур, ліцензованих видів підприємницької діяльності, перевірок, а відповідно і штрафних санкцій та надходжень від них [7].

Отже, у результаті проведеного нами дослідження можна зробити певні висновки про те, що як податкові, так і неподаткові надходження відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні доходів Державного бюджету України. Від податкових надходжень залежить майже увесь стан сукупних доходів, їх склад переважає над усіма іншими складовими доходів бюджету. Узагальнюючи особливості механізму мобілізації неподаткових надходжень до бюджету доцільно акцентувати увагу на тому, що основною функцією цих надходжень є збалансування бюджету, заповнення недоотриманої частини доходів за рахунок податків. Функція балансування за відсутності податкових надходжень цього виду доходів обумовлена неможливістю держави нагромадити необхідний обсяг надходжень у зв'язку з обмеженими розмірами об'єктів оподаткування. Однак подібна ситуація не може бути оцінена як позитивне явище, оскільки є свідченням низької ефективності діяльності податкових органів у процесі мобілізації податків до бюджету та недоліків діючої системи оподаткування. Не одержуючи необхідної суми податків, держава змушена вишукувати інші джерела формування доходів і, насамперед, у формі неподаткових надходжень. Тобто, неподаткові надходження є своєрідним "гарантом" забезпечення фінансової стійкості держави. Тому доцільно формувати нові підходи до розробки ринкової моделі податкового механізму, який в перспективі забезпечить суттєве зростання обсягів податкових надходжень з одночасним зменшенням неподаткових.

2.2 Аналіз формування доходів від операцій з капіталом та міжбюджетних трансфертів за період з 2014 по 2016 роки

Доходи від операцій з капіталом та міжбюджетні трансферти відіграють не менш важливу роль при формуванні доходів Державного бюджету України, проте їх частка є досить маленькою у загальній структурі. Почнемо наш аналіз з доходів від операцій з капіталом: з даних таблиця 2.1, ми бачимо, що їх частка у структурі доходів Державного бюджету низька, і практично не збільшилася за досліджуваний нами період лишившись на рівні 0,1%. Побудуємо гістограму 2.6, що відображатиме тенденцію зміни даного показника за досліджуваними нами роками відповідно [14, 15, 16].

Гістограма 2.6 Доходи від операцій з капіталом за 2014 - 2016 рр.

Бачимо, що в 2014-2015 спостерігається чітка тенденція до зниження доходів, а вже протягом 2015-2016 років - збільшення, у 2016 році вони становлять 1,27 млрд. грн., що на 0,52 млрд. грн. більше ніж у 2015 р. - 0,75 млрд. грн. Для детальнішого аналізу надходжень доходів від операцій з капіталом до державного бюджету України за 2014-2016 рр. створимо таблицю 2.7 [14, 15, 16]

Таблицю 2.7 Аналіз надходжень доходів від операцій з капіталом до державного бюджету України за 2014-2016 рр.

Найменування згідно з класифікацію доходів бюджету

2014 рік

тис. грн

2015 рік

тис. грн

2016 рік

тис. грн

Збільшення/Зменшення

за три роки

2015-2014

тис. грн

2016-2015

Тис. грн

2016-2014

%

Доходи від операцій з капіталом

З них:

1 456 271,2

753 028,0

1 267 397,0

703243,2

+514369,0

87,03

1.

Надходження від продажу основного капіталу

16 448,7

16 705,0

28 277,0

+256,3

+11572,0

171,91

Питома вага, %

1,13

2,22

2,23

2.

Надходження від реалізації державних запасів товарів

892 776,0

624 460,0

1 120 323,0

268314,0

+495863,0

125,49

Питома вага, %

61,31

82,93

88,40

3.

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

547 046,5

111 863,0

118 797,0

435183,5

+6934,0

21,72

Питома вага, %

37,56

14,85

9,37

З таблиці 2.7 видно, що найбільші темпи приросту доходів від операцій із капіталом забезпечують надходження від реалізації державних запасів товарів та становлять в 2016 році 80,56 %. Їх обсяг в 2015 порівняно з 2014 р. зменшився на 268314,0 тис. грн., а в 2016 порівняно з 2015 зріс на 495863,0 тис. грн., що сприяло зростанню даного показника задосліджуваний нами період майже на 26%. Частка надходжень від реалізації запасів товарів з кожним роком зростає, в 2015 на - 21,62 %, а в 2016 на - 5,47 %

Другим джерелом надходжень від операцій з капіталом є кошти від продажу землі і нематеріальних активів, хоча загалом за 2014-2016 рр. він знизився на 78%. В 2015 році порівняно з попереднім роком даний показник знизився на 435183,5 тис. грн., а в 2016 порівняно з 2015 виріс на - 6934,0 тис. грн. Суттєво знизилась і частка від продажу землі і нематеріальних активів, а саме в 2015 на - 22,71%, а в 2016 на - 5,48%

Високі темпи приросту надходжень від операцій з капіталом спостерігатимуться від продажу основного капіталу - 50,0%, хоча їх обсяг в 2016 р. порівняно з 2015 р. зріс на 11572,0 тис. грн, а за весь період збільшився на 71,91%. Відповідно і їх частка в структурі операцій з капіталом в 2016 році зросла, порівняно з 2015 - з 2,22% до 2,23%, а порівняно з 2014 р. - з 1,13 % до 2,23 %.

Найбільші обсяги надходжень від реалізації державних запасів товарів пояснюються політикою держави щодо формування та управління певними видами товарів з метою регулювання внутрішнього попиту та цін на певні види товарів. У першу чергу це стосується зернових. Низькі обсяги доходів від операцій з капіталом у загальній структурі доходів бюджету зумовлені відсутністю ринку землі та нерозвиненістю ринків як матеріальних так і нематеріальних активів.

Проаналізувати залишилося одну групу надходжень - офіційні трансферти. З таблиці 2.1 ми бачимо, що їх частка в загальній структурі надходжень до бюджету становить 0,1, 0,3 та 0,2 % відповідно в 2014, 2015 та 2016 р., тобто загалом за досліджуваний період вона зросла на 0,1 %.

До структури офіційних трансфертів належать: реверсна дотація та трансферти урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій. Для їх аналізу побудуємо діаграму обсягів офіційних трансфертів за період 2014-2016 рр.

Діаграма 2.8 Обсяг офіційних трансфертів за 2014-2016 рр.

З діаграми 2.8 ми бачимо, що обсяги офіційних трансфертів в 2016 році порівняно з 2015 майже не зросли - лише на 0,01 млрд. грн, а в 2015 порівняно з 2014 збільшились на - 0,43 млрд. грн. Найбільшу частку надходжень у структурі офіційних трансфертів становлять трансферти урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій, яка відповідно зросла в 2016 році порівняно з попереднім на 6,09% - з 57,72% до 63,81%. Темпи приросту в 2016 році обсягу трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій становлять 10,66%. Загальний обсяг таких трансфертів в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 0,53 млдр грн, з 4,97 млдр грн до 5,5 млдр грн. А в 2015 порівняно з 2014 роком він навпаки знизився на 0,23 млрд грн, з 5,20 млрд грн до 4,97 млрд грн. Обсяг реверсних дотацій знизиться в 2016 році порівняно з 2015 роком на 0,52 млрд грн, з 3,64 млрдгрн до 3,12 млрд грн. А в 2015 р. порівняно з 2014 роком зріс на 0,66 млрд грн, з 2,98 млрд грн до 3,64 млрд грн. Їх частка в загальних обсягах офіційних трансфертів в 2016 році знизилась на 6,09% - з 42,28% до 36, 19%. Темпи зниження обсягу реверсних дотацій в 2016 році є від'ємними і становлять - (-14,29%). Зниження обсягів реверсних трансфертів у структурі офіційних трансфертів пояснюється політикою децентралізації, яка супроводжується передачею значних повноважень органам місцевого самоврядування із збільшенням податкових надходжень місцевим бюджетам за рахунок перерозподілу на їх користь частки податкових доходів. Зростання обсягів трансферти урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій зумовлено бажанням урядів іноземних країн надати підтримку Україні в її боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет у військовому конфлікті на сході країни [30, с.112].

Отже, на основі проведеного аналізу з 2014 по 2016 роки, можна зробити певні висновки щодо формування доходів Державного бюджету України. До їх основного складу входять крім податкових та неподаткові надходження, ще і доходи від операцій з капіталом та офіційні трансферти. Ми переконалися в тому, що кожна із цих складових так чи інакше впливає на загальну структуру доходів бюджету, проаналізувавши вміст кожної у сукупній сумі доходів. Так, найбільшу частку у доходах бюджету становлять податкові платежі, на другому місці - неподаткові надходження, а інші 2 групи весь час коливаються між собою: то одна, то інша перевищує. В останні роки виявилася тенденція до зменшення надходжень до бюджету від операцій з капіталом, та практично не змінилися надходження від офіційних трансфертів.

Крім цього, варто зазначити, що основними проблемами формування доходів Державного бюджету України є неефективне бюджетне планування й прогнозування, на функціонування яких впливають ряд чинників: значні масштаби тіньового сектору економіки, інфляція та інфляційні очікування, нестабільність правового поля і неузгодженість законодавчих норм, неточність та часта змінюваність вхідних прогнозних параметрів, також до проблем відносимо високий рівень тінізації економіки, причинами поширення якого є хронічний дефіцит бюджету, збитковість легального підприємництва та корупція.

3. Шляхи оптимізації формування доходної частини бюджету україни

3.1 Пропозиції щодо вдосконалення чинної системи доходів Державного бюджету України

Підсумовуючи попередні розділи, ми можемо зробити висновок, що одним з основних інструментів державного регулювання соціально-економічних процесів в ринкових умовах є бюджет. Державний бюджет потребує чіткого правового оформлення, адже він тісно пов'язаний з правовими відносинами. Однак, як показує аналіз чинного законодавства в Україні, в останні роки в сфері державних фінансів спостерігається повна відсутність правових гарантій з боку держави. Великою проблемою є надмірна централізація фінансових ресурсів у державному бюджеті. Їх децентралізація має відбуватися не перерозподілом коштів державного бюджету, як законодавчим закріпленням джерел бюджетних доходів територіальних громад, а завдяки докорінній зміні підходу до правової регламентації управління державним бюджетом [21, с.85]

Основний фінансовий план країни розробляється на основі планових показників та наявної дохідної частини, тому важливо її реальне визначення та повне виконання. В підгрунтя мають бути покладені об'єктивні оцінки прогнозних макроекономічних показників. Отже, при розробці державного бюджету доцільно враховувати наступне:

річні проекти повинні складатися тільки на основі існуючої податкової бази;

поступове впровадження нових податкових змін, що особливо стосуються значного скорочення надходжень до бюджету;

поступове скасування податкових пільг з переходом до диференційованої сплати податків у відповідних областях;

проста і доступна система оподаткування, контроль за дотриманням сплати податків [32, с.104].

Пошук шляхів забезпечення стабільності надходжень до державного бюджету необхідно здійснювати через призму аналізу та оцінки політики державних доходів, ефективності суспільно-економічних відносин і фінансово - економічних реформ. Цю проблему треба розглядати і оцінювати з урахуванням об'єктивних економічних законів суспільного розвитку та суспільного відтворення з обох сторін. По-перше, це оперативні завдання і зобов'язання держави по забезпечення виконання доходів бюджету відповідно до затверджених показниками бюджету на відповідний бюджетний рік. В такому разі відбувається процес виконання планових зобов'язань шляхом мобілізації надходжень до бюджету. По-друге, це довгострокова програма визначення стратегії політики державних доходів, забезпечення стабільності джерел їх надходження, визначення напрямків розвитку та тенденцій приросту доходів бюджету і загальнодержавних цільових фондів за рахунок інтенсивних і екстенсивних факторів впливу [17, с.112-113]. Попри деякі позитивні результати у виконанні показників мобілізації надходжень, податків, зборів і обов'язкових платежів у 2014-2016 рр. не було досягнуто якісного і реального виконання доходів бюджету в розрізі всіх платежів. На результати виконання показників бюджету вплинули як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники.

Ми з'ясували, що на систему доходів Державного бюджету України постійно впливають зміни бюджетного законодавства, економічний розвиток країни, економічні кризи, адаптації міжнародного досвіду ведення бізнесу та багато інших чинників. Тому доцільно буде виділити основні завдання розбудови вітчизняної ринкової економіки, які забезпечать безпосередній вплив на формування системи доходів Державного бюджету України (табл.3.1) [36].

Таблиця 3.1 Вплив стратегічних напрямів розбудови ринкової економіки на формування дохідної частини Державного бюджету України

Стратегічні напрями розвитку економіки України

Що потрібно здійснити

Вплив на доходну частину Державного бюджету України

Орієнтована структурно-інноваційна модель економічного розвитку/

підвищення конкурентоспроможності економіки держави

Сприяння застосувати інновації у виробництві: пільгове оподаткування підприємств, які створюють та застосовують інновації й дотації з державного бюджету для створення технопарків та розробку інноваційних технологій в Україні.

Зростання ВВП, а отже і зайнятості, і зростання доходів Державного бюджету України.

Підвищення добробуту населення та стабільність соціального захисту населення

Забезпечення стабільного рівня інфляційних процесів в Україні та зростання реальних заробітних плат і соціальних платежів.

Підвищення податкових надходжень від зростаючого попиту.

Стабілізація державних фінансів

Зниження зростання поточних видатків держави та забезпечення стабільності мобілізації доходів.

Стабілізація надходжень до бюджету.

Застосування середньострокового планування

Введення в дію розробок методик середньострокового планування.

Достовірність планування доходів та їх достатність для забезпечення всіх видатків.

Сприяння розвитку бізнесу/зростання інвестицій в реальний сектор економіки

Політична стабільність у державі, забезпечення стабільної податкової політики, сприятливої для інвестування у вітчизняну економіку.

Детінізація економіки, зростання ВВП, зайнятості та доходів бюджету.

Модернізація базових галузей економіки держави

Зростання інвестицій в економіку як від інвесторів, так й інвестицій держави.

Зростання ВВП, зайнятості та доходів бюджету.

Крім цього на основі досліджених показників структури доходів Державного бюджету України ми прийшли до висновку, що основну частку складають податкові надходження, то вдосконалення діючої системи оподаткування буде мати найбільш вагомий вплив на подальше поліпшення системи доходів державного бюджету. На даний момент ця система потребує перенесення центру ваги з фіскальної функції (полягає в тому, що податки виконують своє головне призначення - наповнення доходної частини бюджету для задоволення потреб суспільства) до регулюючої (через неї здійснюється регулювання державою виробництва та споживання). Тому необхідно проаналізувати відсоток доходів державного бюджету країни у структурі ВВП [18].

Таблиця 3.2 - Частка доходів Державного бюджету України 2014-2016 рр. у загальній структурі ВВП

Показники

Роки

2014

2015

2016

ВВП, млн. грн.

1 566 728

1 979 458

2 383 182

Доходи Державного бюджету, млн. грн

377 821

516 980

607 966

Частка доходів Державного бюджету у структурі ВВП, %

24,1

26,1

25,5

Тобто, проаналізувавши відсоток доходів державного бюджету країни 2014-2016 рр. у структурі ВВП, ми визначили тенденцію до зниження цієї частки в 2016 році порівняно з 2015 роком - від 26,1 % у 2015 році до 25,5% у 2016 році, відповідно зменшення відбулося на 0,6%. А в 2015 році порівняно з 2014 роком, навпаки спостерігається збільшення даної частки з 24,1% в 2014 р. до 26,1 % в 2015 р., відповідно підвищення відбулося на 2%. Це свідчить про те, що в 2015 р. порівняно з 2014 роком відбулося значне податкове навантаження на платників податків, і, навпаки, в 2016 році порівняно з 2015 роком - відбулося зниження рівня оподаткування в країні для певних категорій платників податків.

Для визначення стратегічних напрямків реалізації державних доходів та забезпечення їх передбачуваності та реальності бюджету вважаємо за доцільне розробити Концепцію управління державними доходами в системі здійснення економічних реформ відповідно до європейських стандартів розвитку ринкових відносин. При цьому однією з причин наявності реальних планових показників доходів бюджету і неефективності його податкового законодавства в процесі виконання бюджету можна назвати цілий ряд причин і факторів впливу. Однак найважливішим з них є відсутність системного, концептуального підходу в підготовці і реалізації принципів політики доходів бюджету. У 2014 Міністерство фінансів мало можливість створити єдиний підрозділ міністерства, який комплексно вирішував питання доходів бюджету і податкової політики, зокрема:

підготовку законопроектів з питань податкового законодавства;


Подобные документы

 • Економічна сутність доходів Державного бюджету України і їх роль у розв’язанні проблем економічного зростання. Законодавчо-нормативна база формування доходів Державного Бюджету України. Джерела формування доходів бюджету.

  курсовая работа [67,8 K], добавлен 10.04.2007

 • Основні джерела формування доходів державного бюджету. Аналіз формування дохідної бази державного бюджету України. Проблеми формування податкових доходів держави та шляхи їх вирішення. Використання рейтингової оцінки для оптимізації структури бюджету.

  дипломная работа [191,1 K], добавлен 13.11.2013

 • Теоретичні аспекти формування державного бюджету України. Аналіз формування доходної частини державного бюджету України. Шляхи оптимізації формування доходної частини державного бюджету України.

  дипломная работа [290,1 K], добавлен 10.04.2007

 • Сутність, принципи формування Державного бюджету України. Доходи Державного бюджету України та їх класифікація. Джерела формування доходів Державного бюджету України. Основні напрямки удосконалення чинної системи доходів державного бюджету України.

  курсовая работа [40,6 K], добавлен 20.11.2010

 • Сутність державного бюджету та його призначення. Класифікація доходів та видатків Державного бюджету України. Вплив головного кошторису на соціально-економічний розвиток держави. Напрями розвитку формування доходів і видатків Державного бюджету України.

  курсовая работа [988,6 K], добавлен 08.10.2013

 • Визначення поняття державних доходів. Класифікація доходів Державного бюджету України за джерелами формування, соціально-економічними ознаками, методами залучення коштів, умовами повернення та рівнем централізації. Склад неподаткових надходжень.

  презентация [468,0 K], добавлен 30.06.2015

 • Сутність та функціональні характеристики системи формування доходів бюджету, її складові. Структурування доходів бюджету України залежно від фіскального значення та складності управління ними. Джерела формування і методи регулювання доходів бюджету.

  курсовая работа [75,4 K], добавлен 25.03.2014

 • Удосконалення формування доходної частини державного бюджету. Податки на додану вартість та прибуток, мито та акцизний збір як основні платежі, що забезпечують прибутками загальний фонд. Аналіз системи надходження коштів до Державного бюджету України.

  реферат [20,3 K], добавлен 22.02.2012

 • Місце, функції і роль бюджету у фінансовій системі країни. Поняття, склад і структура доходів та видатків державного бюджету, джерела доходів бюджету, видатки та їх класифікація. Характеристика доходів та видатків бюджету України за 2000-2008 роки.

  курсовая работа [63,9 K], добавлен 10.04.2013

 • Джерела формування доходів державного бюджету, їх загальна характеристика. Видатки державного бюджету, їх класифікація та роль в розвитку країни. Критерії ефективності витрачання бюджетних коштів. Організація касового обслуговування державного бюджету.

  реферат [298,5 K], добавлен 30.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.