Аналіз джерел формування доходів державного бюджету України

Теоретичні аспекти формування доходів державного бюджету, їх сутність, призначення та роль. Класифікація доходів Державного бюджету України, їх склад та джерела формування. Визначення шляхів оптимізації формування доходної частини бюджету України.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.05.2017
Размер файла 122,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

планування доходів бюджету відповідно до чинного податкового законодавства;

аналіз і контроль за дотриманням чинного фінансового законодавства в процесі виконання закону про Державний бюджет України на певний рік;

підготовку змін до податкового законодавства відповідно до виявлені недоліків і негативних наслідків чинного податкового законодавства [21].

Такий комплексний підхід сприятиме єдиному і ефективному підходу до вирішення питання щодо формування доходів бюджету. Для цього необхідно створити в Міністерстві фінансів єдиний підрозділ, який би займався питанням доходів державою і податковою політикою. Це допоможе забезпечити єдність і політики державних доходів і політики соціально-економічного розвитку. Їх розробка, планування, розгляд, затвердження та виконання повинно відбуватися в комплексі і одночасно в контексті схваленої Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до ст.85 Конституції України [6]. Необхідно внести обґрунтовані зміни до Податкового кодексу, здійснити підготовку і прийняття Митного кодексу, Закону про управління державним боргом, інших нормативно-правових актів у напрямку забезпечення їх ефективності та стимулювання зростання ефективності виробництва, легалізації, приросту і прискорення кругообігу капіталу, здійснення здорової конкуренції і державної підтримки соціально важливих вітчизняних виробництв.

Щодо пропозиції вдосконалення чинної системи доходів Державного бюджету України, то оскільки в структурі доходів Державного бюджету України основну частку складають податкові надходження, то вдосконалення діючої системи оподаткування буде мати вагомий вплив на подальше поліпшення системи доходів державного бюджету. Необхідність вдосконалення податкової системи України очевидна. В даний час ця система вимагає перенесення центру ваги з фіскальної функції до функції регулюючої [37].

З огляду на досвід проведення податкових реформ у розвинених країнах, можна запропонувати наступні заходи - вдосконалення податкової системи України:

основним податковим платежам необхідно надати більшої еластичності в плані диференціації ставок податків, скорочення пільгового оподаткування, гармонізації податків на споживання з податками на особисті доходи і прибуток підприємств. Мається на увазі, що податки повинні доповнювати один одного з метою досягнення рівномірного податкового навантаження, оптимального перерозподілу коштів між окремими соціальними групами і територіями;

кардинальних змін заслуговує чинний в Україні порядок справляння податків на споживання; тут мова йде перш за все про податок на додану вартість, з якого майже 50% платників мають пільги, що деформує вартісні пропорції в доходах громадян і може мати негативні соціальні наслідки. На нашу думку, необхідно якомога більше скоротити число пільгових категорій з одночасним зниженням ставки податку на додану вартість;

враховуючи світовий досвід потребує вдосконалення амортизаційна політика в Україні: передбачене законодавством оподаткування капітального доходу від індексації вартості основних фондів, недостатньо диференційована шкала норм прискореної амортизації для основних фондів третьої групи, застосування понижувального коефіцієнта амортизаційних відрахувань, спроби узаконити перерахування до бюджету частини амортизації - все це значно гальмує реальні інвестиції;

імплементація досвіду розвинених країн переконує, що фінансові пільги найчастіше надаються на умовах податкового кредиту. Виходячи з цього можна запропонувати впорядкування податкових пільг в Україні: пільги не повинні бути особистими (надаватися окремим платникам), вони повинні мати цільовий характер. Суми, отримані підприємствами від відрахувань з податкової бази, а також зменшення податкового зобов'язання мають розглядатися як субсидії і використовуватися на законодавчо встановлені цілі. Досягнення позитивних результатів у реальному секторі економіки можливо при вирішенні проблем, пов'язаних з формуванням бюджетних коштів. Нормальний відтворювальний процес може існувати тільки за умови наявності відповідних фондів накопичень і потреб. Ці доходи безпосередньо пов'язані з процесом формування бюджету [23].

Становлення самостійності української держави, перехід економіки з планових основ господарювання на ринкові вимагають нових підходів до формування її соціально-економічної стратегії і розробки законодавчої бази, спрямованої на досягнення стратегічних завдань. Вивчення досвіду законотворчості в розвинених країнах Заходу і перенесення цієї практики в Україні, ми вважаємо не завжди доцільним, а в деяких випадках, шкідливим, оскільки просте копіювання законодавства розвинених країн і їх автоматичне перенесення в Україну, не враховуючи про цьому ті особливі притаманні тільки нашій державі економічні умови, не буде ефективним, а тому вимагає розробки власної економічної системи ринкового типу, власної законодавчої бази, специфічних для України. Вітчизняне законодавство в галузі економіки, включаючи бюджетне, доцільно формувати з урахуванням наступних умов:

наукове обґрунтування, що базується на всебічному врахуванні об'єктивних економічних законів і закономірностей розвитку суспільства;

врахування особливостей сучасного стану соціально-економічного розвитку країни, історичного досвіду, природно-кліматичних, географічних, екологічних, демографічних умов, національних традицій, менталітету народу, умов внутрішньої і міжнародної обстановки тощо;

вивчення і використання попереднього досвіду господарського і фінансового будівництва національної економіки;

облік помилок інших держав при формуванні окремих напрямів економічної політики;

використання системного комплексного підходів при формуванні всіх напрямів реалізації принципів економічної політики і розробці законодавства тощо [37].

На сучасному етапі розвитку економіки незалежної України в цілому, і бюджетної системи зокрема, важливим питанням є розвиток і вдосконалення формування Державного бюджету за доходами. Тому пріоритетним напрямом у цій сфері стає використання світового досвіду формування бюджету і пошук можливостей для його впровадження в Україні.

Висновки

Державний бюджет є важливим інструментом економічного регулювання, макроекономічної стабілізації, економічного зростання країни та забезпечення виконання державою своїх функцій. Аргументовано, що за допомогою бюджетних коштів через перерозподільчі процеси (між суб'єктами всіх форм власності, населенням та державою) здійснюється: вирішення соціальних, демографічних, екологічних, культурних питань; рівномірне забезпечення функціонування всіх територій країни; фінансування органів державного управління, обороноздатності; стимулювання розвитку економіки в цілому. Тому від рівня організації та ефективності фінансової політики уряду залежить добробут населення, фінансова стабільність держави та її економічний розвиток, що є важливими питаннями в умовах розбудови ринкової економіки в Україні. Від 2000 року бюджет в Україні поділяється на загальний та спеціальний фонди для забезпечення цільового використання коштів. Функціонування спеціального фонду Державного бюджету України визначає потребу в законодавчому закріпленні джерел формування фонду і доведення доцільності його існування.

В результаті проведеного аналізу, ми дійшли висновку, що ефективно виконувати свої функції держава може, забезпечивши формування достатньої дохідної частини бюджету. З'ясували, що доходами бюджету є всі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачене чинним законодавством України. Під доходами Державного бюджету ми визначили сукупність грошових відносин, що є частиною внутрішньо-валового ВВП і використовується державою для здійснення свої функцій. Основними методами формування доходів країни є продуктивна діяльність, доходи від державного майна та ресурсів, податкові надходження, позичені державою кошти та емісійний дохід. Різновидами державних доходів є: частина прибутку державних підприємств, компенсаційні доходи (відрахування на геологорозвідувальні, дорожні роботи тощо), доходи від приватизації, орендна плата, доходи від корпоративних прав, платежі за ресурси, концесії, податки, зовнішні та внутрішні позики, емісійний дохід. Основними джерелами формування доходів є ВВП, зовнішні надходження і національне багатство. Застосування державою різноманітних методів та засобів формування й мобілізації державних доходів сприятиме становленню та розвитку ефективної податкової системи ринкового типу. Ефективне збалансування доходів та видатків підвищує соціально-економічне становище країни, отже, доходи, у свою чергу, є суттєвим інструментом, що застосовується для покриття державних видатків [36].

Нами було здійснено дослідження основних складових елементів доходів Державного бюджету та їх аналіз. Ми переконалися в тому, що більше 80 % у загальній структурі надходжень державного бюджету за період 2014-2016 рр. займають саме податкові, частка яких постійно зростала. На основі проведеного аналізу з 2014 по 2016 роки, можна зробити певні висновки щодо формування доходів Державного бюджету України. До їх основного складу входять крім податкових та неподаткові надходження, ще і доходи від операцій з капіталом та офіційні трансферти. Ми переконалися в тому, що кожна із цих складових так чи інакше впливає на загальну структуру доходів бюджету, проаналізувавши вміст кожної у сукупній сумі доходів. Так, найбільшу частку у доходах бюджету становлять податкові платежі, на другому місці - неподаткові надходження, а інші 2 групи весь час коливаються між собою: то одна, то інша перевищує. В останні роки виявилася тенденція до зменшення надходжень до бюджету від операцій з капіталом, та практично не змінилися надходження від офіційних трансфертів. Проаналізувавши динаміку зміни доходів бюджету, стало зрозуміло, що на них впливає велика сукупність макро- та мікроекономічних факторів, які щороку змінюють рівень участі кожного структурного елемента у загальній системі.

Отже, підсумовуючи вище наведені фактичні дані, робимо висновок, що для підвищення доходів Державного бюджету України необхідно, перш за все, удосконалювати чинну систему оподаткування, вносити певні зміни щодо порядку справляння доходів та їх ефективного використання.

Провівши лінійно-регресійний аналіз доходів бюджету держави, визначено, що основними чинниками впливу на формування дохідної частини Державного бюджету України є зміна реального ВВП, динаміка індексу споживчих цін та динаміка курсу валют. Зауважено, що монетарна політика також відіграє важливу роль у формуванні доходів бюджету. Дослідження показало негативний вплив тінізації економіки на формування системи доходів державного бюджету [4].

Виокремивши недоліки функціонування системи доходів Державного бюджету України, виділено потребу в організації дієвої системи регуляторних органів. Рекомендовано проводити стабільну бюджетну політику (зокрема вчасне прийняття закону про Державний бюджет України та законів, які впливають на податкову систему України); посилити наукову обґрунтованість планових показників та їх узгодження між міністерствами; запровадити узгодження програми соціально-економічного розвитку держави з плануванням бюджету; розробити та дотримуватися бюджетної стратегії. Вагомим фактором для збалансування системи доходів є коригування її з видатковою частиною. Визначено важливість розвитку інноваційних технологій, залучення інвестицій в економіку та обґрунтованої державної політики щодо витрат, дефіциту бюджету і політики формування дохідної частини Державного бюджету України. Щодо детінізації економіки, запропоновано першочергово встановити ефективний контроль за рухом бюджетних коштів, порушенням митних правил, контрабандою, корупцією та видачею нелегальних заробітних плат, що забезпечить зниження дотацій з Державного бюджету України та зростання його дохідної частини [31].

Відзначено зміну податкової політики, яка суттєво впливає на формування системи доходів Державного бюджету України. Тому в частині розгляду бюджетної стратегії держави запропоновано виокремити податкову стратегію, що вплине також на розвиток економіки країни.

З метою забезпечення сталої тенденції зростання доходів бюджету необхідно ввести механізм стимулювання інтересів територій по розширенню податкової бази та забезпечення легалізації "тіньових" доходів шляхом, по-перше, забезпечення стабільності бази доходів бюджету територій при визначенні трансфертів протягом 3-5 років; по-друге, по-виробництву диференційованого (стимулюючого) підходу обліку приросту відповідної бази доходів при визначенні на наступні 3-5 років трансфертів для відповідних територій.

Одним з головних напрямків пошуку резервів забезпечення стабільного надходження платежів і приросту доходів бюджету залишається реалізація важливого принципу побудови бюджетних відносин розмежування і закріплення податків, зборів і обов'язкових платежів за окремими ланками (рівнями) бюджетної системи.

Також важливо відмітити необхідність вдосконалення податкової системи України. В даний час ця система вимагає перенесення центру ваги з фіскальної функції до функції регулюючої.

Список використаної літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Бюджетний кодекс.

3. Богомазова В.М. Деякі підходи до прогнозування податкових надходжень до бюджету / В.М. Богомазова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 9. - С.79-84.

4. Бойко С.В. Статистичне вивчення доходів Державного бюджету України / С.В. Бойко // Статистика України. - 2008. - № 2. - С.39-44.

5. Біла О.Г. Фінанси: навчальний посібник / О.Г. Біла, І.Р. Чуй; Мін-во освіти і науки України. - Львів: "Магнолія 2006", 2010. - 390 с.

6. Бюджетний кодекс України: Офіційне видання / Україна. Верховна Рада - К.: Парламентське вид-во, 2010. - 1778 с.

7. Бюджетний щоденник на 2016 рік [Електронний ресурс] Режим доступу - feao.org.ua/products/the-2016-budget-diary/. - Назва з екрану

8. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2016 рік [Електронний ресурс] / Рахункова палата України // Офіційний сайт. - Режим доступу: http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/1462353. - Назва з екрану.

9. Владимиров К.М. Бюджетна система: навчальний посібник / К.М. Владимиров, Л.О. Абсава, Л.В. Владимирова, Т.К. Мінза; Мін-во освіти і науки України. - К.: Кондор, 2009. - 220 с.

10. Дем'янишин В.Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: монографія / В.Г. Дем'янишин. - Тернопіль: ТНЕУ, 2008. - 496 с.

11. Доходи Державного бюджету 2014 рік [Електронний ресурс] / Електронна онлайн бібліотека // Офіційний сайт. - Режим доступу: http://ualib.com.ua/br_5225.html. - Назва з екрану.

12. Доходи Державного бюджету 2015 рік [Електронний ресурс] / Українські підручники онлайн. - Режим доступу: http://pidruchniki. ws/14821111/finansi/dohodi_derzhavnogo_byudzhetu. - Назва з екрану.

13. Доходи Державного бюджету України 2016 [Електронний ресурс] / Наукова бібліотека України // Офіційний сайт. - Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/libs/. - Назва з екрану.

14. Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 16.01.2014 № 719-VII [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/719-18. - Назва з екрану

15. Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" від 28.12.2014 № 80-VIII [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/80-19. - Назва з екрану

16. Закон України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" від 25.12.2015 № 928-VIII [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/928-19. - Назва з екрану

17. Єпіфанов А.О. Бюджет - головна ланка фінансів держави: монографія / А.О. Єпіфанов, І.І. Дьяконова, І.В. Сало. - Суми: УАБС НБУ, 2010. - 201 с.

18. Інформація про стан виконання Зведеного і Державного бюджетів України за 2016 рік [Електронний ресурс] / Міністерство Фінансів України // Офіційний сайт. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article? art_id=192265&cat_id=7744 0. - Назва з екрану.

19. Карлін М.І. Бюджетна система України: навчальний посібник / М.І. Карлін; Мін-во освіти і науки України. - К.: Знання, 2008. - 428 с.

20. Карлін М.І. Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду Державного бюджету України та шляхи її розв'язання / М.І. Карлін // Фінанси України. - 2010. - № 3. - С.13-22.

21. Клівіденко Л.М. Вплив доходів Державного бюджету на соціально-економічний розвиток України / Л.М. Клівіденко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С.46-49.

22. Кириленко О.П. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій: монографія / За ред. О.П. Кириленко. - Тернопіль: "Економічна думка", 2008. - 376 с

23. Конституція України вiд 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (від 25.01.2012 р.) / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1% 80.

24. Лютий І.О. Державний кредит та боргова політика України: Монографія / Лютий І.О., Зражевська Н.В., Рожко О.Д. - К.: ЦУЛ, 2008. - 352 с

25. Мазур В.Л. Нереалізовані можливості наповнення бюджету України / В.Л. Мазур // Економіка України. - 2012. - № 11. - С.38-48.

26. Момотюк Л. Є. Основні напрями стандартизації статистики Державного бюджету України / Л. Є. Момотюк // Статистика України. - 2011. - № 4. - С.67-73.

27. Мотузка О.М. Статистичний аналіз доходів державного бюджету України / О.М. Мотузка // Статистика України. - 2015 - №1 - с.23-27

28. Наукова періодика України [Електронний ресурс] / Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського // Офіційний сайт. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/. - Назва з екрану.

29. Огонь Ц.Г. Транзитний потенціал та доходи бюджету України / Ц.Г. Огонь // Вісник Української академії банківської справи. - 2011. - № 2. - С.32-38.

30. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навчальний посібник / Ю.В. Пасічник; Мін-во освіти і науки України. - К.: ЗнанняПрес, 2006. - 607 с.

31. Пилявець В.М. Фінанси: Навч. посібник В.М. Пилявець, М.Т. Пилявець, - К.: Аграрна освіта, 2010

32. Пропозиції щодо вдосконалення чинної системи податкових доходів Державного бюджету України [Електронний ресурс] / Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками. - Режим доступу: http://www.lexline.com.ua/? go=full_article&id=965. - Назва з екрану.

33. Романенко О.Р. Фінанси: навчально-методичний посібник/ О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: КНЕУ, 2006. - 387 с.

34. Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко; Мін-во освіти і науки України. - К.: ЦНЛ, 2006. - 312 с.

35. Романенко О.Р. Фінанси: підручник. - 4-те видання. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 312 с.

36. Сідельникова Л. П Науково-теоритичне підгрунття концепції формування доходів державного бюджету / Вісник Криворізького економічного інституту КНУ // №1 - 2013. - с.105-109

37. Хмарук Ю.В. Формування системи доходів державного бюджету України в умовах розбудови ринкової економіки / Автореферат // Ю.В. Хмарук. - Львів - 2011

38. Юрій С.І. Фінанси: навчальний посібник / С.І. Юрій, В.М. Федосов; Мін-во освіти і науки України. - К.: Знання, 2008. - 611 с.

39. Юрій С.І. Казначейська система: підруч. / С.І. Юрій, В.І. Стоян, О.С. Даневич. - 2-ге вид. - Тернопіль: Карт-бланш, 2006. - 818 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Економічна сутність доходів Державного бюджету України і їх роль у розв’язанні проблем економічного зростання. Законодавчо-нормативна база формування доходів Державного Бюджету України. Джерела формування доходів бюджету.

  курсовая работа [67,8 K], добавлен 10.04.2007

 • Основні джерела формування доходів державного бюджету. Аналіз формування дохідної бази державного бюджету України. Проблеми формування податкових доходів держави та шляхи їх вирішення. Використання рейтингової оцінки для оптимізації структури бюджету.

  дипломная работа [191,1 K], добавлен 13.11.2013

 • Теоретичні аспекти формування державного бюджету України. Аналіз формування доходної частини державного бюджету України. Шляхи оптимізації формування доходної частини державного бюджету України.

  дипломная работа [290,1 K], добавлен 10.04.2007

 • Сутність, принципи формування Державного бюджету України. Доходи Державного бюджету України та їх класифікація. Джерела формування доходів Державного бюджету України. Основні напрямки удосконалення чинної системи доходів державного бюджету України.

  курсовая работа [40,6 K], добавлен 20.11.2010

 • Сутність державного бюджету та його призначення. Класифікація доходів та видатків Державного бюджету України. Вплив головного кошторису на соціально-економічний розвиток держави. Напрями розвитку формування доходів і видатків Державного бюджету України.

  курсовая работа [988,6 K], добавлен 08.10.2013

 • Визначення поняття державних доходів. Класифікація доходів Державного бюджету України за джерелами формування, соціально-економічними ознаками, методами залучення коштів, умовами повернення та рівнем централізації. Склад неподаткових надходжень.

  презентация [468,0 K], добавлен 30.06.2015

 • Сутність та функціональні характеристики системи формування доходів бюджету, її складові. Структурування доходів бюджету України залежно від фіскального значення та складності управління ними. Джерела формування і методи регулювання доходів бюджету.

  курсовая работа [75,4 K], добавлен 25.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.