Поняття апеляційного провадження

Загальнотеоретичні правові аспекти апеляційного провадження як гарантії законності та обґрунтованості судових рішень. Підготовка засідання суду апеляційної інстанції. Процесуальний порядок розгляду скарги. Значення дебатів, а також їх тривалість.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.05.2014
Размер файла 48,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Зміст промов полягає в викладені суду кінцевої позиції кожного з осіб, які беруть учать у справі, доводів та міркувань з приводу оцінки доказів, встановленості тих чи інших обставин, думок про застосування закону до встановлених обставин. Таким чином, особи, які беруть участь у справі, дають юридичну кваліфікацію спірним матеріальним правовідносинам. Шляхом участі в судових дебатах сторони, треті особи, заявники продовжують захист в суді своїх прав і інтересів. Вони є найвищою формою виразу принципу змагальності в цивільному процесуальному праві. В судових дебатах змагальність сторін досягає своєї кульмінації. Судові дебати - це висловлення різних думок, стосовно обставин (фактів) і доказів, встановлених і перевірених під час судового дослідження обставин справи. Основне завдання дебатів - оцінка доказів, досліджених під час розгляду справи по суті, переконування суду у перевазі одних доказів над іншими, схилення суду до прийняття позиції промовця.

В судових промовах особи, які беруть участь у справі, дають оцінку досліджених судом доказів з протилежних точок зору, переконують суд апеляційної інстанції в необхідності скасування, зміни чи то залишення без змін рішення, ухвали суду першої інстанції. Промови осіб, які беруть участь у справі, містять в собі остаточне коло питань, які підлягають вирішенню судом апеляційної інстанції в нарадчій кімнаті, кінцеве формулювання їх вимог і заперечень, яке ґрунтується на узагальненні всіх доказів в їх сукупності. Тому, суд зацікавлений в тому, щоб дані промови були якнайбільш повними, лаконічними та логічними. Однак, хоча й законодавство, що стосується судових дебатів, такої прямої вказівки не містить, вони не повинні містити інформації, що не стосується суті справи взагалі, виходити за її межі [69, с. 88]. Особи, які беруть участь у справі, не повинні допускати необґрунтовані повторення. Оскільки це заважає правильності (так як увага суду апеляційної інстанції заповнюється обставинами, що не мають відношення до справи) та оперативності (так як інформація, що не стосується справи, віднімає у суду апеляційної інстанції зайвий час) розгляду справи. Таким чином, особи, які беруть участь у справі обтяжують непотрібною інформацією розгляд апеляційної скарги, апеляційного подання прокурора. Їх промови позбавлені, в такому випадку послідовності, логіки. Під час судових дебатів особи, які беруть участь у справі, повинні висловлюватись тільки про той фактичний матеріал, який був предметом судового дослідження і посилатися лише на докази, які наявні у справі і були розглянуті в судовому засіданні. Законодавцю необхідно передбачити конкретні санкції за непідкорення вимогам головуючого у вищезазначених випадках.

Втручання головуючого може бути необхідним, якщо учасники судових дебатів допускають явне викривлення при викладенні обставин справи, при їх оцінці, при аналізі відповідного закону, що підлягає застосуванню. Під час судових дебатів особи, які беруть участь у справі, повинні бути вдумливими та стриманими.

Судові дебати дають можливість особам, які беруть участь у справі, та прокурору узагальнити дослідженні докази, викласти свої висновки з судового дослідження обставин справи та міркування з приводу їх оцінки, внести свої пропозиції, спростувати позицію тієї чи іншої сторони, а суду апеляційної інстанції - остаточно засвоїти безпосередньо перед ухваленням рішення чи то постановленням ухвали усі доводи осіб, які беруть участь у справі, та прокурора, краще розібратися в обставинах справи, скласти більш чітке уявлення про те, які потрібно зробити висновки з розглянутого матеріалу і як потрібно вирішити апеляційну скаргу, апеляційне подання [69, с. 89].

Важливо відзначити, що суд апеляційної інстанції вправі обмежити тривалість судових дебатів, але при цьому повинен встановити для всіх учасників процесу рівний проміжок часу. Про це у відповідності до ч. 4 ст. 302 ЦПК України оголошується на початку судового засідання. Можливо, про це доцільно було б повідомляти повторно, й одразу ж після закінчення судового дослідження обставин справи, тобто безпосередньо перед самими судовими дебатами. Оскільки між початком засідання суду апеляційної інстанції та судовими дебатами може пройти досить тривалий час і особи, які беруть участь у справі, можуть випустити з уваги дане попередження [51, с. 257].

Право суду апеляційної інстанції обмежити тривалість судових дебатів не повинно, на нашу думку, перешкоджати особам, які беруть участь у справі, викласти усі доводи та міркування, що стосуються суті справи, що розглядається судом апеляційної інстанції. Часове обмеження може поставити у скрутне становище особу, яка бере участь у справі.

Необхідно відзначити й те, що виходячи з положень, закріплених ч. 4 ст. 302 ЦПК України суд надає особам, які беруть участь у справі, та прокурору можливість виступити у дебатах. Отже, відкриття дебатів є обов'язком, а не правом суду апеляційної інстанції [69, с. 89].

В зв'язку з цим виникає питання, чи є обов'язком суду відкрити судові дебати у випадку присутності в засіданні суду апеляційної інстанції лише однієї особи, яка бере участь у справі. Дане питання виникає тому, що під поняттям дебати розуміють дискусію, обмін думками. А для цього необхідно як мінімум, дві особи. Як зазначалось раніше, змагальність досягає своєї кульмінації саме в дебатах. В зв'язку з цим в теорії як цивільного, так і кримінального процесу, піднімалось питання про те, чи зберігається змагальність, якщо в судовому засіданні присутня лише одна із сторін, або усі особи, які беруть участь у справі, відсутні. З даного питання висловлено різні точки зору. Одні науковці дають негативну відповідь, інші позитивну. Підтримуючи останню точку зору, вважаємо, що змагальність не обов'язково передбачає присутність хоча б двох осіб, які беруть участь у справі, в залі засідань суду апеляційної інстанції. Для забезпечення змагальності їм гарантується можливість виступити у дебатах. Однак змагальність не втрачає свого змісту й у тому випадку, коли особа не скористалась такою можливістю. Мотивування неможливості судових дебатів наявністю в засіданні суду апеляційної інстанції однієї особи є недоречним. Особа сама визначає види та форми реалізації свого права - брати участь їй у засіданні суду апеляційної інстанції, чи не брати. Адже явка в засідання суду апеляційної інстанції осіб, які беруть участь у справі, не є обов'язковою. В свою чергу небажання котрогось із осіб брати участь у дебатах не може призводити до позбавлення такого права іншої особи, чи його обмеження.

Проте, щодо вищезазначеного питання, тобто, відкриття судових дебатів у випадку присутності тільки однієї із осіб, які беруть участь у справі, П.П. Гурєєв (стосовно такої стадії процесу як судовий розгляд) зазначає, що якщо в судовому засіданні присутня тільки одна із сторін, то суди, за загальним правилом, дебати сторін не відкривають, так як практично в подібних випадках в дебатах сторін немає необхідності, оскільки сторона має повну можливість висловити усі свої доводи і міркування при розгляді справи по суті. Посилання автора на таку повну можливість є невірним. Оскільки дана сторона позбавлена можливості насправді дати повний аналіз і оцінку всіх доказів в їх сукупності. Адже вона може це зробити лише після судового дослідження обставин справи.

Тому головуючий в усіх вище перерахованих випадках повинен все-таки надати можливість особам, які беруть участь у справі, чи одній особі скористатись своєю можливістю виступити у дебатах. Проте особа, яка бере участь у справі, сама вирішує чи скористатися їй такою можливістю. Вона може й відмовитись. Усе залежить від її розсуду [69, с. 70].

Дебати сторін не відбуваються (не мають місця) лише у тому випадку, коли особа, яка бере участь у справі, та з'явилась у судове засідання одна, відмовляється від участі у дебатах або ж коли усі особи, які беруть участь у справі, не з'явились в засідання суду апеляційної інстанції. В такому випадку суд апеляційної інстанції одразу ж після судового дослідження обставин справи переходить до ухвалення та проголошення рішення, ухвали.

Результати дослідження дозволяють зробити наступні висновки. Судові дебати являються самостійною частиною засідання суду апеляційної інстанції. Вони мають свої завдання та засоби їх реалізації. Судові дебати визначаються як промови осіб, які беруть участь у справі. В них вище зазначені особи викладають свою кінцеву позицію по справі, підводять підсумок проведеного дослідження обставин справи, доказів. Норми, що регулюють дану частину засідання суду апеляційної інстанції потребують відповідних змін. Можна вважати за необхідне внести зміни до ст. ст. 194, 302 ЦПК України й закріпити положення, відповідно до яких судові промови не повинні містити інформації, що не стосується суті справи взагалі, виходити за її межі та встановити конкретні санкції за порушення вищевказаних положень. Оскільки відповідно до чинного ЦПК України в даних випадках головуючий напевне керується ст. 162, згідно якої він усуває з судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи. Але дана норма є досить загальною. Межі розгляду справ судом апеляційної інстанції визначені ст. 301 ЦПК України. Незрозумілим залишається й те, яких заходів застосовує головуючий у випадку виходу промовця за межі справи, що розглядається, або ж подачі ним інформації, що не стосується суті справи [69, с. 91].

Таким чином, підготовча частина засідання суду апеляційної інстанції є передумовою якості усього апеляційного перегляду. Порушення зроблені в даній частині можуть звести нанівець усі послідуючі процесуальні дії, вчинені при розгляді апеляційної скарги, апеляційного подання прокурора. Проте, незважаючи на важливість підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції, процесуальні дії вчинювані в ній цивільним процесуальним законодавством регламентовані недостатньо.

Отже, дебати в засіданні суду апеляційної інстанції вимагають ретельної наукової уваги, так як в них продовжується захист прав та законних інтересів осіб, які беруть участь у справі, реалізується принцип змагальності в найвищій формі. Судові дебати є додатковою для суду інформацією стосовно обставин справи та матеріально-правової кваліфікації. Вирішення усіх вище перерахованих проблем на законодавчому рівні значно полегшить роботу суддів судів апеляційної інстанції, поставить крапку дискусіям.

Список літератури

апеляційний законність судовий скарга

1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (у редакції від 02.03.2014 року). [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254% D0% BA/96-%D0% B2% D1% 80

2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 №1798-XII (в редакції від 28.03.2014 р.). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 №2747-IV (в редакції 27.04.2014 р.). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

4. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. №1001-05: за станом на 10 лист. 2009 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1001-05.

5. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13.04.2012 №4651-VI (в редакції від 27.04.2014 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

6. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 №1618-IV (в редакції від 24.04ю2014 р.). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

7. Адамайтис М.М. Когда допрашивать свидетелей в апелляционной инстанции [Текст] / М.М. Адамайтис // Российская юстиция. - 2003. - №10. - С. 52.

8. Александров А.С. Апелляция в русском уголовном судопроизводстве [Текст] / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун. - Нижний Новгород: Волго-Вятская академия гос. службы, 1999. - 108 с.

9. Александров А.С. Апелляционное производство в уголовном процессе [Текст] / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун // Правоведение. - 2001. - №5. - C. 153-161.

10. Александров А.С. Основания к отмене (изменению) приговора в суде апелляционной инстанции [Текст] / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун // Государство и право. - 2001. - №10. - С. 55-62.

11. Александров А.С. Субъекты апелляционного обжалования приговора: пределы процессуальных прав и полномочий [Текст] / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун // Журнал российского права. - 2002. - №5. - С. 108-115.

12. Бобечко Н.Р. Концептуальні питання апеляційного та касаційного провадження за чинним КПК України: необхідність нового підходу [Текст] / Н.Р. Бобечко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХIII регіональної наук.-практ. конф., 8-9 лютого 2007 р. - Львів: Юрид. фак-т Львівського нац. ун-ту ім. Ів. Франка, 2007. - 629 с.

13. Бобечко Н.Р. Попередній розгляд кримінальної справи судом апеляційної інстанції [Текст] / Н.Р. Бобечко // Вісник Верховного Суду України. - 2007. - №2. - С. 38 - 42.

14. Бобечко Н.Р. Процесуальний статус захисника в апеляційному провадженні [Текст] / Н.Р. Бобечко // Адвокат. - 2006. - №5. - С. 10-13.

15. Богословська Л.О. Апеляційне провадження: історія виникнення в Україні [Текст] / Л.О. Богословська // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: матеріали наук.-практ. конф., (Харків, 18-19 квітня 2002 р.) - Київ-Харків: Юрінком-Інтер, 2002. - 288 с.

16. Богословская Л.А. Основания к отмене или изменению приговоров: учеб. пособ. [Текст] / Л.А. Богословская. - Харьков: Харьк. юрид. ин-т им. Ф.Е. Дзержинского, 1981. - 58 c.

17. Борисова Е.А. Апелляция в гражданском и (арбитражном) процессе [Текст] / Е.А. Борисова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Городец, 2000. - 288 с.

18. Борисова Е.А. Апелляционное производство [Текст] / Е.А. Борисова // Российская юстиция. - 1994. - №5. - С. 44-47.

19. Вандышев В.В. Уголовный процесс. Курс лекцій [Текст] / В.В. Вандышев - СПб.: Питер, 2002. - 528 с. (Серия «Учебники для вузов»).

20. Васильев С.В. Гражданский процесс: учебное пособие [Текст] / С.В. Васильев - Изд. 2-е, дополн. - Х.: Одиссей, 2007. - 512 с.

21. Вербловский Г.Л. О порядке принесения апелляционной жалобы на решение окружного суда [Текст] / Г.Л. Вербловский // Журнал гражданского и уголовного права. - 1887. - кн. 3. - С. 98-108.

22. Гусаров К. В Апелляционное производство в судах гражданской юрисдикции [Текст] / К.В. Гусаров // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2003. - №7. - С. 37-39.

23. Дзера О.В. Цивільне право України. Особлива частина. / О.В. Дзера. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 976 с.

24. Долежан В.В. Вимоги до прокурорів-обвинувачів у світлі рекомендації Ради Європи [Текст] / В.В. Долежан, Ю.М. Полянський // Вісник прокуратури. - 2003. - №12. - С. 9-14.

25. Дорошков В.В. Пересмотр решений мирового судьи по уголовным делам в апелляционном порядке [Текст] / В.В. Дорошков // Российская юстиция. - 2002. - №7. - С. 39-41.

26. Задихайло В.М. Господарське право: Підручник / Д.В. Задихайло, В.М. Пашков, Р.П. Бойчук та ін.; за заг. ред. Д.В. Задихайло, В.М. Пашкова. - Харків.: Право, 2012. - 696 с.

27. Заіка Ю.О. Українське цивільне право. Навч. посіб. - К.: Істина, 2008. - 312 с.

28. Захаров Д.О. Гарантії правосудності рішень апеляційного суду [Текст] / Д.О. Захаров // Проблеми законності: респ. міжв. наук. зб. - Х.: Нац. юр. акад., 2004. - Вип. 68. - С. 200-207.

29. Захаров Д.О. Рішення апеляційного суду та їх правові властивості [Текст] / Д.О. Захаров // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: матеріали наук.-практ. конф., (Харків, 18-19 квітня 2002 р.) - Київ-Харків: Юрінком-Інтер, 2002. - 288 с.

30. Захаров Д.О. Специфіка реалізації принципів кримінального процесу в стадії апеляційного розгляду [Текст] / Д.О. Захаров // Проблеми законності: респ. міжв. наук. зб. - Х.: Нац. юр. акад., 2003. - Вип. 59. - С. 183-187.

31. Зіневич-Михайленко З.Д. Що потрібно знати адвокату при складанні касаційних скарг [Текст] / З.Д. Зіневич-Михайленко // Адвокат. - 2000. - №3. - C. 20-27.

32. Касинюк О.В. Процедура оскарження в міжнародному кримінальному суді [Текст] / О.В. Касинюк // Проблеми законності: респ. міжв. наук. зб. - Х.: Нац. юр. акад., 2003. - Вип. 65. - С. 179-187.

33. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України: навч. посіб. [Текст] / Є. Г. Коваленко. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 576 с.

34. Коваленко Є. Г. Порядок і строки розгляду в суді кримінальних справ під час апеляційного провадження [Текст] / Є. Г. Коваленко // Міжнародне право і національне законодавство: зб. наук. праць Київського міжнар. ун-ту. - Вип. 2. - К., 2002. - С. 164-171.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальна характеристика та призначення апеляційного провадження. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду, порядок його реалізації. Процесуальний порядок розгляду справи апеляційним судом. Повноваження, рішення та ухвала апеляційного суду.

  курсовая работа [31,2 K], добавлен 05.02.2011

 • Умови реалізації апеляційного провадження. Об'єкти права оскарження, ознаки позовного провадження. Форма подання апеляційної скарги. Порядок та строк розгляду. Повноваження апеляційної інстанції, її постанова. Підстави для скасування або зміни рішення.

  курсовая работа [31,9 K], добавлен 28.01.2010

 • Право на оскарження і межі перегляду судових рішень судом апеляційної інстанції. Правила і строки підготовки справи до розгляду у судовому засіданні чи в порядку письмового провадження. Ухвали і постанови рішень, підстави для їх скасування або зміни.

  реферат [21,9 K], добавлен 20.06.2009

 • Обґрунтування та розробка положень, що розкривають зміст і правову сутність інституту апеляційного оскарження судових рішень в кримінальному судочинстві. Дослідження сутності поняття апеляційного перегляду судових рішень в кримінальному судочинстві.

  автореферат [52,9 K], добавлен 23.03.2019

 • Сутність і завдання інститутів апеляційного, касаційного провадження, у Верховному Суді та за нововиявленими обставинами; перегляд судових рішень згідно нового Кримінально-процесуального кодексу України. Суспільні відносини між суб’єктами судочинства.

  курсовая работа [213,4 K], добавлен 09.12.2013

 • Визначення теоретичних засад дослідження суті касаційного провадження. Особливості видів цивільного судочинства. Аналіз основних елементів касаційного провадження. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Порушення касаційного провадження.

  курсовая работа [38,3 K], добавлен 05.10.2012

 • Підготовка матеріалів до розгляду в суді першої інстанції. Порядок розгляду справи у засіданні господарського суду, прийняття законного і обґрунтованого рішення. Відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі та залишення позову без розгляду.

  курсовая работа [36,9 K], добавлен 09.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.