Тлумачення норм права

Поняття та сутність тлумачення норм права. Причини необхідності тлумачення правових норм та способи його тлумачення. Класифікація тлумачення юридичних норм: види тлумачення норм права за суб’єктами та за обсягом їх змісту. Акти тлумачення норм права.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.11.2011
Размер файла 57,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Думається, що для найефективнішого виховного впливу пра ва слід:

* ширше застосовувати автентичне роз'яснення мети законів, використовуючи для цього сам текст закону;

* подолати недооцінку цільової інтерпретації законодавства у рішеннях та вироках судів, актах інших правозастосовних органів;

* у межах діяльності організацій, які проводять правову пропаганду, ширше роз'яснювати мету законодавства, розкриваючи її через призму конкретних випадків, життєвих цінностей.

Тлумачення правових норм має деякі особливості: а) будучи обов'язком компетентного органу держави, посадових чи службо вих осіб, становить суб'єктивне право чи юридичний обов'язок всіх інших учасників судового процесу, а засвоєння змісту норми права є необхідною умовою активної та свідомої участі громадськості в законодавчому процесі; б) принцип незалежності консультантів і підпорядкованість їх лише законові визначає особливе значення правосвідомості учасників, які тлумачать норми права, у зв'язку з їх безпосереднім застосуванням. Критерієм правильності тлумачення є найбільш повна і точна відповідність роздумів інтерпретатора волі законодавця, відображеної в правовій нормі. Невідповідність суб'єктивного сприйняття правової норми згідно з її дійсним змістом -- це шлях до помилок при за стосуванні норм права, до заміни тлумачення творчістю, до ослаблення законності. Недооцінка суб'єктивного сприйняття правової норми та її формально догматичного тлумачення веде до незаконного її застосування.

Процес тлумачення обов'язковий при реалізації правових норм у діяльності суду, прокуратури, арбітражу, органів внутрішніх справ та інших державних органів, при укладенні угод і дого ворів, у роботі товариських судів та інших органів громадськості, при здійсненні громадянами юридичне значимих дій. Крім того, без тлумачення неможливо створення нових юридичних приписів, оскільки у розвинутій системі законодавства більшість норм, що їх видають, пов'язані з уже існуючими законодавчими положеннями. Немаловажне значення має тлумачення для створення різного роду збірників та довідників із законодавства, обліку нормативних актів, підготовки збірників законів держави.

Список використаних джерел та літератури

I. Нормативні джерела:

1. Конституція України від 28.06.1996. N 254к/96-ВР. / СD-ROM database від 11 листопада 2010 року.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України вiд 28.12.1960 № 1001-05. / СD-ROM database від 11 листопада 2010 року.

3. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV. / СD-ROM database від 11 листопада 2010 року.

4. Закон України «Про підприємництво» від 07.02.1991 № 698-XII. / СD-ROM database від 11 листопада 2010 року.

5. Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 № 803-XII. / СD-ROM database від 11 листопада 2010 року.

ІІ. Наукова література:

6. Алексеев С.С. «Держава і право». -- Москва, «Юридична літра», 1996 р. -- 192 с.

7. Закон: создание и толкование / Под ред. А. С. Пиголкина. -- М: Сиарк, 1998. -- 283 с.

8. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. -- 4--е изд., переработанное и дополненное. -- М.: Юрайт, 1998. -- 408 с.

9. Котюк В.О. Загальна теорія держави та права. -- К.: Атіка, 2005. -- 592 с.

10. Марченко М.Н. - М.: Проспект, 2004. -- 640 с.

11. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5--те, зі змінами. Навчальний посіб ник. -- К.: Атіка. -- 2001. -- 176 с.

12. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. -- Харків: Консум, 2001. -- 656 с.

13. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. -- 2--е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2000. -- 761 с.

14. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачова Л.Л., Петришин О.В., Олейников С.М. Загальна теорія держави і права: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів освіти / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / М.В. Цвік (ред.). -- Х. : Право, 2002. -- 432 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика норм права як різновид соціальних норм; поняття, ознаки та форма внутрішнього змісту правової норми. Тлумачення норм права як юридична діяльність. Поняття, способи, види та основні функції тлумачення норм права; реалізація правових норм.

  курсовая работа [58,1 K], добавлен 05.10.2010

 • Тлумачення - акт інтелектуально-вольової діяльності по з'ясуванню і роз'ясненню змісту норм права в їх найбільш правильній реалізації. Причини, характеристика, види і способи тлумачення правових норм; його роль і значення в практичній діяльності юристів.

  курсовая работа [37,7 K], добавлен 31.03.2012

 • Основні елементи процесу тлумачення правових норм в Україні. Способи тлумачення: філологічний, історико-політичний та систематичний. Загальна характеристика неофіційного тлумачення норм права: усне та письмове; доктринальне, компетентне та буденне.

  курсовая работа [33,2 K], добавлен 20.03.2014

 • Характеристика, поняття, ознаки норм права як різновид соціальних норм. Поняття тлумачення правової норми і його необхідність як процесу. Загальна характеристика, сутність і значення тлумачення норм права. Тлумачення норм права, як юридична діяльність.

  курсовая работа [59,7 K], добавлен 31.10.2007

 • Поняття та сутність юридичного тлумачення норм права як з’ясування або роз’яснення змісту, вкладеного в норму правотворчим органом для її вірного застосування. Аналіз ознак, видів та актів тлумачення. Забезпечення обґрунтованої реалізації приписів.

  курсовая работа [46,9 K], добавлен 21.04.2015

 • Тлумачення права як вид юридичної діяльності. Доктринальне тлумачення права. Теоретичні і практичні погляди на тлумачення Конституційним Судом України норм законодавства.

  дипломная работа [40,4 K], добавлен 22.10.2003

 • Значення тлумачення норм права в Україні, його види. Реальні та консенсуальні правочини. Відмінність строку і терміну у цивільному праві. Поняття і зміст фірмового найменування юридичної особи. Викуп земельної ділянки з метою суспільної необхідності.

  реферат [44,4 K], добавлен 28.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.