Мовна гра як елемент ідіостилю Джона Барта (на матеріалі романів "Химера", "Плавуча опера" та "Кінець шляху")

Джон Барт як інтерпретатор постмодернізму. Лінгвістичний феномен мовної гри. Особливості дослідження ігрових стратегій в художньому тексті. Результат дослідження ігрових стратегій Джона Барта в романах "Химера", "Плавуча опера" та "Кінець шляху".

Рубрика Литература
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 30.11.2011
Размер файла 120,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

82

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний педагогічний університет

iмені Володимира Гнатюка

Кафедра англійської філології

ДИПЛОМНА РОБОТА

Мовна гра як елемент ідіостилю джона барта (на матеріалі романів “химера”, “плавуча опера” та “кінець шляху”)

Тернопіль - 2010

ЗМІСТ

стратегія художній текст лінгвістична барт

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ДЖОН БАРТ ЯК ІНТЕРПРЕТАТОР ПОСТМОДЕРНІЗМУ

1.1 Основні риси та мотиви постмодернізму

1.2 Постать Джона Барта у постмодерністській літературі

1.3 Особливості ідіостилю Джона Барта

РОЗДІЛ 2. ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН МОВНОЇ ГРИ

2.1 Мовна гра як об'єкт наукових досліджень

2.2 Когнітивно-комунікативний аспект явища “мовна гра”

2.3 Дослідження ігрових стратегій в художньому тексті

РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІГРОВИХ СТРАТЕГІЙ ДЖОНА БАРТА В РОМАНАХ “ХИМЕРА”, “ПЛАВУЧА ОПЕРА” ТА “КІНЕЦЬ ШЛЯХУ”

3.1 Стилістичні засоби мовного експерименту в романі Дж. Барта “Химера”

3.2 Особливості функціонування мовної гри у романах Джона Барта “Плавуча опера” та “Кінець шляху”

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

мовна гра художній текст барт

Постмодернізм один з основних напрямків сучасної філософії, мистецтва й науки. “Постмодерн” це визначення епохи, яка наступила слідом за модерном, яка є його запереченням і подоланням. У літературі це позначається відмовою від традиційних форм написання, прочитання й існування художнього твору.

Серед найвидатніших західних учених, які сприяли концептуальному становленню постмодернізму, Р. Барт, Ж. Бодріяр, Ф. Гватарі, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, Ф. Джеймсон, У. Еко, Ю. Крістева, Ж. Лакан, Ж.-Ф. Ліотар, Р. Рорті, М. Фуко, І. Хасан. Вони розробили фундаментальні напрями, охарактеризували це явище, розвиток культури цивілізації в цілому.

Слід відзначити, що у зарубіжному літературознавстві, філософії, естетиці феномен постмодернізму у різних своїх аспектах осмислюється не тільки як один з провідних стилів у літературі, а й як певна світоглядна і художня домінанта сучасної епохи, яка, з одного боку, визначає принципи художньої організації постмодерністського роману та особливості індивідуального стилю його автора, а з іншого боку, обумовлює способи трактування самого твору.

До письменників, творчість яких розглядається у руслі постмодернізму, належить Джон Барт, якого ще відносять до американської літературної школи “чорного гумору”. У зв'язку з цим зазначимо, що в той час як деякі представники цієї школи використовують традиційні художні засоби, інші експериментують з текстом, формами, словами. Таким експериментатором є й Джон Барт, до системи мовно-стилістичних засобів якого входить таке поняття як “мовна гра”.

На сьогоднішній день явище мовної гри не має однозначного тлумачення, що пояснюється його складною природою. Про багатоплановість цього феномену свідчить і той факт, що сам термін “мовна гра” не має однозначного еквіваленту в англійській мові. Так, у працях з англістики використовуються терміни “language play” (D. Crystal, D. Nilsen), “language game” та “linguistic game” (А.З. Леськів), а також “speech play” (J. Sherzer, B. Kirschenblat-Gimblett, Ch. Hockett, S. Laycock), “word play” (P. Farb, J. Wolinsky). У вітчизняному мовознавстві паралельно зі згаданим терміном функціонують і інші - “мовленнєва гра”, “гра слів”, “словесна гра”.

Актуальність теми дослідження зумовлена, з одного боку, недостатнім вивченням мовної гри, що спричинена багатоаспектністю цього феномену, а з іншого боку, зростанням інтересу сучасних лінгвопоетичних досліджень до вивчення художньої творчості в аспекті ідіостилю письменника.

Мета дипломної роботи полягає у комплексному описі феномену мовної гри в процесі її реалізації в художньому творі, а також визначенні ролі мовної гри у системі образів та художніх засобів літературного твору у тісному взаємозв'язку світогляду, творчого методу письменника Джона Барта (на прикладі романів “Химера”, “Плавуча опера” та “Кінець шляху”).

Досягнення поставленої мети дипломної роботи зумовлює розв'язання таких завдань:

- розкрити зміст і сутнісні характеристики концепції постмодернізму як ідейно-ціннісної парадигми сучасності;

- систематизувати основні риси та мотиви літературного постмодернізму;

- встановити роль Дж. Барта у формуванні постмодерністської літератури;

- визначити сутність поняття “ідіостиль”, окреслити актуальні на сьогодні його елементи;

- проаналізувати основні підходи, що існують у сучасній науці для дослідження феномену мовної гри;

- з'ясувати особливості реалізації ігрових стратегій у романах Дж. Барта.

Об'єктом нашого дослідження є особливості ідіостилю Дж. Барта у контексті постмодернізму.

Предметом дослідження є процес реалізації мовної гри у прозі Джона Барта.

Матеріалом для даної роботи слугували дослідження українських та зарубіжних лінгвістів та науковців, для практичних цілей використовувалися романи Дж. Барта “Химера”, “Плавуча опера” та “Кінець шляху” англійською та російською мовами.

Методи дослідження. Дослідження здійснювалось на основі використання таких методів і прийомів: лінгвістичного спостереження та лінгвостилістичного аналізу для виявлення функціональних, лінгвальних, емоційно-прагматичних ознак досліджуваних текстів; комунікативно-прагматичного аналізу для встановлення особливостей реалізації ігрових стратегій у прозі Дж. Барта; зіставлення для реєстрації спільних та відмінних рис досліджуваних романів.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що пропонується вивчення ідіостилю Джона Барта у контексті постмодернізму і у зв'язку з цим аналіз ігрових стратегій та стилістичних засобів мовного експерименту письменника.

Теоретичне значення дослідження полягає у поглибленні лінгвістичної теорії мовної гри, у розширенні наукових знань про особливості індивідуального стилю автора.

Практичне значення визначається тим, що результати та матеріали дослідження можуть бути використані у школі та університетських курсах стилістики англійської мови та інтерпретації художнього тексту, а також при вивченні творчості Джона Барта.

Структура роботи. Наукове дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

У Вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, визначено мету, завдання, окреслено його об'єкт і предмет, описано матеріали і методи дослідження, що використовувались для досягнення його мети, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення роботи, а також подано опис структури дослідницької роботи.

У Розділі 1 розкриваються сутнісні характеристики та ознаки явища постмодернізму, а також аналізуються особливості індивідуального стилю Дж. Барта у контексті домінантних рис постмодерністської літератури.

Розділ 2 представляє основні концепції, які створюють теоретичну базу дослідження мовної гри та ігрових стратегій у художньому творі.

У Розділі 3 описуються результати дослідження ігрових стратегій в романах Дж. Барта “Химера”, “Плавуча опера” та “Кінець шляху”.

У Висновку викладено результати здійсненого дослідження та окреслено перспективи подальшого опрацювання зазначеної проблеми.

Список використаних джерел містить список літературних та наукових матеріалів дослідження.

РОЗДІЛ 1. ДЖОН БАРТ ЯК ІНТЕРПРЕТАТОР ПОСТМОДЕРНІЗМУ

1.1 Основні риси та мотиви постмодернізму

Постмодернізм як парадигма сучасності є загальним напрямом розвитку європейської культури, що сформувався в 70-ті роки ХХ ст. як інтелектуальна течія, покликана осмислити політичні та культурологічні проблеми. Для постмодернізму характерним є еклектика всіх попередніх напрямів літератури, цитатократичність, використання мовної гри.

Щодо самого терміну, то його уперше вжито в американській літературі 1950-х років на позначення поетичної школи “чорної гори”. Водночас термін “постмодернізм” вживає Ірвінг Хау, літературознавець, культуролог, що належить до старшої генерації критиків, у 1950-ті роки у дослідженнях про літературу midcentury (середини віку), яка, з його погляду, обслуговує потреби саме сучасного американського суспільства mass society, як він його називає, і відрізняється від літератури високого модернізму. Ірвінг Хау називає її постмодернізмом для того, щоб відмежувати від літератури модерністської, яка посідала чільні, провідні позиції у попередню добу. Отже, Ірвінг Хау акцентує увагу на генезі постмодернізму те, що прийшло після модернізму і вже не є автентичним модернізмом [6, с. 234].

Постмодернізм як теорія набув суттєвого обгрунтування в працях Т. Бодріяра “Система речей” (1969), Т.Ф. Ліотара “Постмодерне значення” (1979) та “Спір” (1984), П. Слотейдийка “Чарівне дерево” (1985).

Пізніше сприяли концептуальному становленню постмодернізму, Ж. Лакан, Ж. Дерріда, М. Фуко, Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Дєльоз, Ж. Бодріяр, Ю. Крістева, Ф. Гватарі, У. Еко, Р. Рорті, Р. Барт, І. Хасан, Ф. Джеймсон. Вони розробили фундаментальні напрями, охарактеризували це явище, розвиток культури цивілізації в цілому.

Постмодернізм це конгломерат таких теоретичних шкіл як постструктуралізм, деконструктивізм, рецептивна естетика, герменевтика. Навіть у словнику І. Ільїна “Постмодернізм” вступ починається розмовою про те, що постмодернізм є породженням філософії. Ця думка фактично належить I. Ільїну, ним розвивається і поширюється. Він є знавцем теорії, філософії європейського постмодернізму [13, с. 43].

Постмодернізм як напрям у сучасній літературі та літературній критиці спирається на теорію і практику постструктуралізму (у лінгвістиці) та деконструктивізму (у філософії). До його теоретиків та ідеологів належать Ж. Лакан, М. Фуко, Ж. Дельоз, Ф. Гватарі, Ю. Крістева, Ж. Дерріда, Р. Барт, Ж.-Ф. Ліотар, П. Клоссовський, які своєю активною критикою феноменологічного та формалістичного підходів спричинили розвиток деконструкції.

У літературі постмодернізму найбільше значення має дослідження мови, тексту та автора [6, с. 303].

Постмодернізм виник в умовах глобалізації постіндустріального суспільства, та культурно-філософського ацентризму, формуючи принципово нові погляди на соціальні явища, у тому числі й мову, головним об'єктом якої стає текст. Для постмодернізму характерне набагато ширше тлумачення тексту світ як текст відносно якого можна назвати такі концепти як “бібліотека”, “енциклопедія”, “словник”, “текст”. Розвинуте на основах філософії постфрейдизму, нове розуміння мови виступає як несвідоме, а бажання - як текст. Текст не підпорядковується жодній структурі, він вільний, він організований різоматично, його центр полісемічний. Звідси народжується цілий ряд різновидів тексту інтертекстуальність, паратекстуальність, метатекстуальність, гіпертекстуальність, архітекстуальність, а єдиною формою самовираження стає пастіш метод організації тексту як програмно еклектичної конструкції семантично, жанрово-стилістично і аксиологічно різнорідних фрагментів [7, с. 145].

У постмодернізмі текст має кілька рівнів прочитання, і на кожному рівні він знаходить свого читача. Це істотно відрізняє постмодернізм від модернізму, в якому читач мусив розуміти все, запропоноване автором.

Таким чином, ідея про головну роль тексту зводиться у сучасній філософії та лінгвістиці до думки про те, що “текст не відображає реальність, а створює нову, точніше, багато реальностей, часто зовсім незалежних одна від одної” [7, с. 187]. Жодний текст не можна визначити поза контекстом, але жодний контекст не дає повного проникнення в текст.

Основним з принципів постмодернізму стала “культурна посередність”. Культурна криза тільки називається так, бо насправді, сучасна культура, основним принципом якої виступає гра, псевдореальність, тотальна іронія, підтвердження сумніву та пастиш, протилежність, а точніше дзеркальне відображення культури класичної, високої культури.

У зв'язку з цим запропонована Л. Вітґенштайном мовна гра у межах аналітичної філософії стає єдиною формою реалізації сущності не тільки мови, але й людської суті. Тому традиційна філософія сьогодні перетворюється на філософію мови (Л. Вітґенштайн, Р. Барт, Ж. Дельоз, Ф. Гватарі та ін.).

Мова перетворюється на осередок можливих світів, де просте словосполучення “був вівторок 20-го лютого” відрізняється від словосполучення “був вівторок 20-го листопада” не просто за граматичними та семантичними ознаками, а свідчить про те, що ці висловлювання належать до інших можливих світів, з індивідуальною мовною реальністю, та зовсім різними шляхами розвитку, де відбувається нагромадження самоінтерпретацій реальності, при всьому цьому ми не можемо ні розкрити її ім'я, ні навіть псевдонім. Але ці обидві реальності є ні чим іншим, як окремими текстами.

Щодо місця та ролі автора, то він у постмодернізмі не може більше не усвідомлювати відносний характер будь-якої традиції (своєї зокрема) і серйозно її підтримувати та просувати. Тобто постмодерний автор має бути постійно свідомий себе і своїх припущень, знати, що вони обмежені, що можлива інша перспектива, і водночас не зрікатися їх (повний нігілізм і негація все одно неможливі). Автора знівельовано саме як особистість, він “повинен бути місцем, де суперечності вирішуються, де всі несумісні елементи нарешті зв'язуються докупи” [6, с. 267]. Текст водночас належить усім, насамперед усім читачам, бо кожен з них стає до певної міри його співавтором.

Суть цитатократичності, про що йшлося вище, полягає в тому, що у всіх видах мистецтва відслідковується цитування попередніх епох і стилів. Так, в архітектурі повернення до середньовічних замків зі стрілчастими баштами і дахами чи виникнення помпезної архітектури сталінської доби; у літературі до реалізму, навіть з додатками “соціалістичного” або “порнографічного”; в образотворчому мистецтві до до гіперреалізму; у філософії до марксизму, ніцшеанства, фройдизму.

Можна зустріти вторгнення постмодернізму до науки, де цитування минулих культур відбувається за допомогою префіксів “нео”, “пост”, “транс”, “ультра”, “гіпер”, “над”. Постмодерна культура демонстративно синтезує мистецтво й анти-мистецтво, естетику й анти-естетику, психологію і фізіологію, психоаналіз.

Розкриття суті постмодернізму можливе через порівняння його з епохою модернізму. Таким чином, якщо добі модерну (нового часу) було притаманне прагнення відкрити вічні ідеї, перетворити світ за законами краси і мистецтва, схильність до осягнення світу за допомогою численних інтерпретацій міфів, орієнтація на еліту, то постмодернізм заявляє про тимчасовість і нетривалість існування будь-яких ідей, істин, способів пояснення світу, про ілюзорність існування самої людини; він розвінчує будь-які міфи щодо світобудови і виступає проти будь-якого насильства над людиною, як духовного, так і фізичного, симпатизує фемінізму, прагне до розмивання кордонів між елітарним і масовим, закликає до співтворчості, динамізму, спрямований на інтерактивне спілкування.

Якщо мета модерну допомогти людині, яка опинилася в кризовій ситуації, віднайти вихід і надати оптимізму, то постмодернізм заперечує подібний “гуманізм”. Якщо брати до уваги такі критерії, то постмодернізм можна назвати своєрідним “антигуманізмом”. Він не ставить перед собою ніякої мети. Він є нічим іншим, як засобом самовираження людини, яка перебуває в проблематичних відносинах зі світом [11, с. 183].

Таким чином, враховуючи сучасні інтерпретації постмодерної культури, зауважимо, що основними рисами літературного постмодернізму можна вважати:

- культ незалежної особистості;

- потяг до архаїки, міфу, колективного позасвідомого;

- прагнення поєднати, взаємодоповнити істини (часом полярно протилежні) багатьох людей, націй, культур, релігій, філософій;

- використання підкреслено ігрового стилю, щоб акцентувати на ненормальності, несправжності, протиприродності панівного в реальності способу життя;

- зумисне химерне переплетення різних стилів оповіді (високий класичний і сентиментальний чи грубо натуралістичний і казковий та ін.; у стиль художній нерідко вплітаються стилі науковий, публіцистичний, діловий тощо);

- суміш багатьох традиційних жанрових різновидів;

- сюжети творів це легко замасковані алюзії (натяки) на відомі сюжети літератури попередніх епох;

- запозичення, перегуки спостерігаються не лише на сюжетно-композиційному, а й на образному, мовному рівнях;

- як правило, у постмодерністському творі присутній образ оповідача;

- іронічність та пародійність [14, с. 120].

Можна додати, що майже в будь-якому постмодерністському романі є або певна крихта фемінізму, або суперечка з фемінізмом; постмодерністські історичні романи, описуючи минуле, пропонують документальні його свідчення тільки задля того, щоб довести їхню недостовірність і фальшивість; отже, наші знання про минуле і сучасне мають постійно змінюватися.

Крім того, з'ясовано, що саме іронічність та пародійність є найхарактернішими ознаками цього явища. Митець постійно перебуває у пошуку витоків непомітного для суспільства абсурду. Зокрема, в літературі ця мета реалізується за допомогою мови та мовної гри.

До характерних мотивів постмодерністських романів належать:

- мотив утраченого і знову виявленого після тривалого часу рукопису;

- існування в старому замку, вежі або монастирі умовної бібліотеки, яка зберігає таємницю давнього знання про природу людського буття;

- мотив сну, суміш реального та ірреального;

- псевдофактографічність;

- введення словника імен з поясненнями про згаданих у тексті історичних і міфологічних героїв надає твору риси псевдодокументалізму, що дозволяє “пограти з читачем”.

Треба зазначити, що вищеназвані ознаки постмодерністської літератури є досить умовними, оскільки, як уже зазначалося, постмодернізм за своєю сутністю антисистемний, тому не має чітких контурів і властивостей.

У літературі пропонується відносити до постмодерністських таку якість, як “когерентність”, що означає “наявність синхронізованості різноманітних не пов'язаних одна з одною подій, які, накладаючись одна на одну, посилюють або послаблюють розмірність соціальних процесів”. Порушення просторово-часової структури викликає її саморуйнування.

Постмодернізм спирається на внутрішні джерела руху, вбачаючи їх у дуалістичній природі, діалогічності самих явищ. Найхарактернішою ознакою постмодернізму є органічне злиття трагедії і фарсу у трагікомічному, іронії і самоіронії, пародії і самопародії. Найпоширенішими образами-метафорами стають карнавал, лабіринт, Бібліотека, божевільня, хаосмос (хаос+космос), полісемантичність яких є очевидною та загальновизнаною [13, с. 94].

Постмодерністська художня література стала можливою лише тоді, коли мистецтво пройшло етапи “нової критики”, “нового роману”, “театру жорстокості” і абсурдизму. Література постмодернізму беззастережно користується естетичними надбаннями будь-якої культури. Їй притаманний принцип вибудови тексту із матеріалу літературних реалій так само органічно, як із наданого об'єктивною дійсністю. Тому металітературність, інтертекстуальність стає однією з ознак постмодернізму, який схильний цитувати і самоцитуватися, іноді оперує цілими блоками багатозначних цитат. Втім його основна мета не компонувати цитати у певну структуру, а їх переоцінювати і пародіювати, “перелицьовувати”. Головне прагнення створити не метатекст, а інтертекстуальність.

Ось як характеризує постмодерністську літературу відомий американський критик і письменник Дж. Барт. За його словами, зміст постмодерністської програми полягає не в модифікації устоїв модернізму й не у відкиданні традиційного реалізму. Дивлячись на мистецтво з висоти останніх десятиліть XX ст., він говорить, що лінійність, раціоналізм, причинно-наслідковий характер оповіді, наївність та моральні засади середнього класу, які приніс із собою реалізм, не вичерпують сутності літератури. Проте притаманні модернізму ірраціоналізм, антиілюзіонізм, саморефлективність та моральний плюралізм, на думку Дж. Барта, також не можуть претендувати на універсальність. Тож він визначає програму постмодернізму як “синтез цих антитез”. Ідеальний письменник-постмодерніст, за його словами, не наслідує і не відмовляється від своїх батьків-модерністів XX ст., а ідеальний постмодерністський роман мусить якимось чином піднятися над сутичкою між реалізмом та ірреалізмом, формалізмом і “змістовністю”, літературою чистою та заангажованою, елітарною й масовою [12, с. 24].

Отже, явище постмодернізму може бути окреслене як світоглядно-мистецький напрям, що в другій половині XX століття приходить на зміну модернізму. Цей напрям продукт постіндустріальної епохи, періоду переконструювання світоглядно-філософських, економічних та політичних систем, канонів, догм, вікових традицій. Основними рисами постмодернізму є іронічність, пародійність, парадоксальність, інтертекстуальність, маргіналізм, мовна гра та інші. Як філософська категорія, термін “постмодернізм” поширився завдяки творам філософів Ж. Дерріди, Ж. Батая, М. Фуко й особливо книзі французького філософа Ж.-Ф. Ліотара “Стан постмодерну” (1979). До найвизначніших письменників-постмодерністів належать англійці Джон Фаулз (“Колекціонер”, “Жінка французького лейтенанта”), Джуліан Барнз (“Історія світу в дев'яти з половиною розділах”) і Пітер Акройд (“Мільтон в Америці”), німець Патрік Зюскінд (“Парфумер”), австрієць Карл Рансмайр (“Останній світ”), італійці Італо Кальвіно (“Неспішність”)і Умберто Еко (“Ім'я троянди”, “Маятник Фуко”), американці Томас Пінчон (“Ентропія”), Джон Барт (“Химера”, “Кінець шляху”, “Плавуча Опера”) і Володимир Набоков (англомовні романи “Блідий вогонь” тощо), аргентинці Хорхе Луїс Борхес (новели і есе) і Хуліо Кортасар (“Гра у класики”). Визначне місце в історії новітнього постмодерністського роману посідають і словянські представники, зокрема чех Мілан Кундера і серб Милорад Павич.

1.2 Постать Джона Барта у постмодерністській літературі

Хоча впродовж останніх років постмодернізм уже не розглядається як найновітнійший чи найпередовіший напрям у розвитку мистецтва, суперечки і навколо самого терміну, і власне суті цього явища не вщухають. Участь у дискусіях беруть не лише “чисті” теоретики, а й “практики”, тобто письменники, творчість яких розглядається критиками саме в руслі постмодерністського мистецтва. До них належить, зокрема, У. Еко, а також такі американські письменники, як В. Гасс, Д. Бартельм та Дж. Барт. Їхні праці цінні насамперед тим, що автори розглядають постмодернізм ніби “із середини” самого явища і можуть на практиці апробовувати ті чи інші його засади.

В цьому контексті слід особливо виділити теоретичні праці сучасного американського письменника і критика Дж. Барта, у яких чи не найповніше узагальнено проблеми та здобутки літератури постмодернізму [1, с. 165].

Намагаючись визначити своє місце в контексті сучасної американської та світової літератури, Дж. Барт упродовж 1960-1990 рр. пише низку статей, виступає з доповідями та лекціями, де звертається до різних аспектів постмодернізму як дуже місткого соціально-культурно-естетичного явища другої половини XX ст., починаючи від появи та генези самого терміну і закінчуючи можливими перспективами розвитку даного явища. Есеїстика Дж. Барта зібрана в двох книгах: “Часослов на п'ятницю” (1984) та “П'ятниці тривають” (1995). Предметом особливої уваги Дж. Барта-теоретика власне і є аналіз стану сучасної літератури та перспектив її розвитку. До хрестоматійних у цьому плані належать статті “Література виснаження” (1967), “Література повторного наповнення” (1980) та “4 1/2 лекції: штутгартські семінари з постмодернізму, теорії хаосу та романтичної арабески” (1991), хоча побіжно Дж. Барт торкається якогось із аспектів цієї теми практично в усіх статтях [27, с. 76].

Слушно вказуючи на нечіткість і навіть своєрідне епігонство терміну, створеного за зразком уже існуючих аналогів (постімпресіонізм, постекспресіонізм), Дж. Барт розглядає постмодернізм як один з визначальних напрямів в естетиці другої половини XX ст. Простежуючи зв'язки між естетикою постмодернізму та попередніх літературних напрямів, письменник навіть виводить своєрідну “формулу” літературних напрямів, що хоча й дещо поверхова, проте цікава як незвичне узагальнення: “поєднання просвітництва з індустріалізацією призвели до виникнення романтизму, романтизм підтриманий політичною, технологічною та науковою революцією вилився у модернізм, а модернізм, катаклізм та скептицизм викликали появу постмодернізму” [8, с. 28].

Себе Дж. Барт називає “романтичним формалістом від постмодернізму”, але при цьому обумовлює відмінність між романтиками та постмодерністами у ставленні до форми: “Останні більше схиляються до іронічного, хоча й упередженого обігрування старих, у тому числі класичних і неокласичних, зразків..., аніж до відкидання їх на користь “нових” форм” [10, с. 142].

Прийом, який Дж. Барт називає “обігруванням” і використовує для написання творів, сам по собі не новаторський. Він застосовувався і раніше у формі пародії, травестії, проте у постмодерністському контексті набуває особливого значення. Письменник-постмодерніст не просто вдається до пародіювання чи травестіювання здобутків попередньої літератури. Основним принципом у їх використанні стає гра. В сучасному калейдоскопічному світі з його розмитими етичними, естетичними та соціальними орієнтирами принцип гри перетворюється чи не в культурну детермінанту. Літературні ігри з літературою попередніх часів визначаються Дж. Бартом як один із вихідних принципів постмодерністської літератури. Про це Дж. Барт писав у статті “Література виснаження” (“The Literature of Exhaustion”), помилково розцінену критиками як проголошення письменником фактичної смерті літератури. Насправді ж, говорячи про “виснаження літератури”, Дж. Барт мав на увазі насамперед “виснаження” естетики високого модернізму. Під твором “виснаженої” літератури він розуміє відвертий метатекст, який базується на грі з онтологічними рівнями, в результаті чого вигаданий світ оповіді відображається через реальне існування тексту цієї оповіді в реальному світі. Серед майстрів “виснаженої” літератури Дж. Барт називає Х.Л. Борхеса, В. Набокова та С. Беккета. “Виснажену” літературу можна наповнити наново шляхом відродження традиційних (передмодерністських) цінностей. Сучасна література має виходити з того, що У. Еко називав “відповідальністю перед уже сказаним”, тобто з набутків літератури більш раннього періоду. Завдяки використанню художніх здобутків попередніх століть і створюється “література повторного наповнення”. Стаття під такою символічною назвою стала логічним продовженням попередньої (“Література виснаження”).

В статті “Література повторного наповнення” (“The Literaturе оf Replenishment”) Дж. Барт сформулював основні положення власного бачення естетики постмодерністської літератури. Потрапивши завдяки критикам до лав тих, кого вважають постмодерністами, Дж. Барт не погоджується з теоретиками (Р. Альтер, Дж. Графф та ін.), які стверджують, що постмодерністська проза лише поглибила притаманні модернізмові саморефлективність та самоусвідомлення, що постмодернізм лише доводить до логічної межі антираціоналістичні та антиреалістичні устої модернізму, не маючи при цьому гідного противника в особі суспільства і не спираючись на банальну реальність, проти якої нібито виступає. Таке трактування сутності постмодерністської літератури полягає у невмінні вийти за рамки усталених “естетичних категорій” та “суспільно-історичного контексту” [27, с. 90].

Дж. Барт слушно звертав увагу на той факт, що твори, які тепер розглядають у контексті постмодерністської літератури, були написані раніше, ніж виник сам термін. Це може свідчити про одне: постмодерністська література є не розширенням, поглибленням, запереченням чи наслідком літератури модернізму. Вона те найзакономірніше, що могло виникнути після літератури модернізму, бо навіть конфлікт між естетикою реалізму та модернізму вичерпав свої творчі можливості і вже не міг дати імпульсу новому розвитку в літературі. На думку Дж. Барта, зміст постмодерністської програми полягає не у модифікації устроїв модернізму й не у відкиданні традиційного реалізму. Дивлячись на мистецтво з висоти останніх десятиліть XX ст., можна говорити про те, що лінійність, раціоналізм, причинно-наслідковий характер оповіді, наївність та моральні устрої середнього класу, які приніс із собою реалізм, не вичерпують сутності літератури. Проте притаманні модернізму ірраціоналізм, антиілюзіонізм, саморефлективність та моральний плюралізм, що майже межує з ентропією, також не можуть претендувати на універсальність. Саме тому Дж. Барт визначає програму постмодернізму як “синтез... цих антитез”. Ідеальний письменник-постмодерніст не наслідує, не відмовляється від своїх батьків-модерністів з XX століття чи дідів-передмодерністів з XIX століття. Ідеальний постмодерністський роман повинен якимось чином піднятись над сутичкою між реалізмом та ірреалізмом, формалізмом і “змістовністю”, літературою чистою та заангажованою, елітарною й масовою”. “Класичними” постмодерністськими авторами Дж. Барт вважає насамперед І. Кальвіно, У. Еко, В. Гасса та Х. Борхеса, В. Набокова та Т. Пінчона [20, с. 71].

Праці Барта-теоретика не обмежуються статтями про літературу виснаження та літературу повторного наповнення. Його теоретичний доробок значно багатший, адже письменник порушує й низку інших проблем, які стосуються різних аспектів розвитку мистецтва загалом та літератури зокрема. Наприклад, він неодноразово звертається до болючого й актуального для мистецтва XX ст. питання про заангажованість мистецтва та моральний обов'язок митця.

Дж. Барт висуває й обґрунтовує принцип етичного нігілізму творця, який, проте, не має нічого спільного з нігілізмом Лукреція, Дж. Дьюї чи Ж.-П. Сартра. Суть його в тому, що митець повинен бути морально нейтральним і, незважаючи на власні симпатії людини чи громадянина, залишатися байдужим до будь-яких цінностей, котрі безпосередньо не стосуються його творчості. Закономірно, що подібне бачення свого завдання та ролі як письменника практично унеможливлює для Дж. Барта заангажованість літератури в ідеологію взагалі. В 1965 р. в статті “Музо, обережи мене” (“Muse, Spare Me”) Дж. Барт просить музу звільнити його від соціальної заангажованості, бажаючи залишатися відповідальним лише перед мистецтвом. Письменник може відгукуватися на проблеми свого часу, але не зобов'язаний нести перед ним, тобто перед часом, відповідальності.

Література, напише Дж. Барт пізніше, не має жодного відчутного впливу на сучасне суспільство. Цю думку було розвинено далі у статтях та есе Дж. Барта, написаних наприкінці 80-х - на початку 90-х рр. Проте, визнаючи апокаліптичний характер епохи і поважаючи позицію своїх сучасників, які чітко визначилися щодо етичної орієнтації власної творчості (К. Воннегут, Дж.К. Оутс та ін.), Дж. Барт визначає своє літературне кредо так: “Жодних маніфестів, жодних пунктів на порядку денному” [17, с. 114]. На думку письменника, літературний твір може бути засобом ескейпізму, антиескейпізму, сповіддю, молитвою, терапією, прокляттям і т.д., проте, якщо він дійсно талановитий, ніщо не зменшує його цінності. Водночас слід провести чітку межу між моральним аспектом літератури, необхідність якого під сумнів не ставиться, і моральним обов'язком письменника. Останній визначається як “всезагальний призов мистецтва на службу пропаганді” і категорично відкидається Дж. Бартом. На його думку, за читачем залишається право ігнорувати твори, що не висвітлюють дорогої його серцю справи чи ідеї (фемінізм, боротьба за права тварин, утвердження соціальної справедливості тощо). З іншого боку, письменник також має право ставити своє мистецтво на службу тій справі, яка розпалює його уяву. Але за ним, пише далі Дж. Барт, обов'язково має залишатися право прагнути лише до того, що В. Набоков визначав як “естетичне блаженство”, або ж просто до “нічого”. За Дж. Бартом процес вільного творення свого всесвіту й веде до “естетичного блаженства”, що є визначально важливим для митця. Таке бачення мети праці письменника збігається із згадуваним раніше визначенням письменником особливостей постмодерністської літератури, яка піднімається над суперечками про “чисту” й заангажовану літературу. Для літератури постмодернізму ця суперечка взагалі стає неактуальною.

Праці Дж. Барта є безумовно цінними, адже він розглядає багатоаспектність явища постмодернізму і водночас послуговується його естетикою у своїй літературній творчості. Програма постмодернізму, на думку письменника, полягає не у модифікації модернізму, а в програмі “синтезу антитез”.

1.3 Особливості ідіостилю Джона Барта

Від майстерності письменника, від його мовної інтуїції і знання мовної системи залежить естетична своєрідність використаних ним традиційно-поетичних елементів, за якими і визначають художній стиль митця. В. Жирмунський стверджує: “Художній стиль письменника являє собою вираження його світогляду, втілене в образах мовними засобами” [16, с. 13]. Стиль автора це та сукупність особливостей творчості, яка відрізняє його твори від творів інших письменників. В індивідуальному стилі письменника знаходить своє вираження авторська позиція щодо вибору певних виражальних засобів, тобто виявляються риси його мовотворчої індивідуальності. Носіями стилю є елементи форми художнього твору від композиції до мовних виразових форм.

Ідіостиль визначається як “система концептуально значимих для письменника принципів організації тексту”(Н.С. Болотнова), які, у свою чергу, диктують відбір і сполучуваність мовних засобів, а також використання певних стилістичних прийомів [17, с. 65].

Термін “ідіостиль” уживають поряд з терміном “ідіолект”; ці поняття зазвичай не розмежовують, однак, з погляду Л.О. Новикова та С.Ю. Преображенського, ідіолектом слід вважати всі індивідні компоненти авторської системи, а ідіостиль - це ті елементи системи, що реалізують прагматичну функцію.

Вивчення ідіостилю окремої особи є надзвичайно важливим, адже мовна особистість може бути унікальною. Як носій культурного ідіолекту вона може стати суттєвим компонентом культурної парадигми. Крім того, ідіолект однієї особи може мати важливий вплив на розвиток мови, становлення норми та формування риторичних традицій. Проблема ідіолекту не є абсолютно новою: цілеспрямоване вивчення індивідуального стилю розпочалося ще за часів Давньої Греції. Цьому сприяла поява талановитих ораторів, кожний з яких виробив свій стиль, показавши унікальні можливості мови як засобу переконання. Проблема мови та особистості виникла з постановкою таких глобальних питань, як соціальна природа мови, співвідношення мови індивіда та колективу. Індивідуальний стиль формується під впливом багатьох чинників, у тому числі позамовних. Проте позамовні чинники впливають на становлення індивідуального стилю лише опосередковано. Більш важливим чинником формування індивідуального стилю є індивідуальний вибір тих чи інших мовних засобів. Проблемами вивчення ідіостилю займалися такі фахівці, як Г.І. Богін, Ю.М. Караулов, В.П. Нерознак, С.Г. Воркачев (вивчали поняття ідіолекту як мови особистості в соціумі), А.А. Залевська, С.В. Лєбєдєва, Г.В. Ейгер, І.А. Раппопорт, А.В. Захарова, Е.Н. Гуц, Л.П. Крисін (вивчали особливості ідіолекту з соціальної, культурної та психологічної точок зору).

Опорним методологічним поняттям для дослідження є поняття “домінанта ідіостилю”, або “переважання одного фактору (або групи факторів), який функціонально підпорядковує інші в літературній системі” (Ю.М. Тинянов) [23, с. 19]. Звідси випливає, що всі мовні факти повинні описуватися з точки зору їх значимості в системі ідіостилю. Провідною є “лінгвістична реальність” (В.П. Григор'єв) ідіостилю автора [23, с. 25]. У той же час аналіз, орієнтований на пошук домінант, які складають ідіостиль, вимагає врахування евристичного потенціалу трактувань індивідуального стилю митця, які сформувалися не тільки в межах лінгвостилістики і стилістики художньої мови, але і в рамках стилістики тексту, а також когнітивної стилістики.

Аналіз ідіостилю митця може здiйснюватися у трьох напрямках: перший - визначення стильової домінанти, особливостей поетики, закономірностей побудови художнього тексту; другий - дослідження співвідношення між індивідуальним стилем автора і нормами загальнонародної мови, третій - вивчення ідіостилю митця у контексті відповідного літературного напрямку.

Невід'ємною складовою індивідуального стилю письменника є мова художнього твору, у якій митець відтворює своє естетичне кредо, сприймання та розуміння дійсності. Необхідність вивчення мови твору для інтерпретації авторської прагматики, тобто реалізації явищ тексту на різних мовних рівнях та сукупності лінгвістичних засобів, використаних митцем відзначають Т. Кук, К.Я. Кусько, О.В. Максименко [15, с. 14].

З викладеного випливає, що добір мовних зображальних засобів та їх використання в контексті художнього твору, з'ясування естетичної функції мовного матеріалу і визначають ідіостиль письменника. Сучасні вчені, досліджуючи художній ідіостиль, зазначають, що його опис залежить від художньо-образного аналізу твору і від того, з якими позамовними явищами дійсності співвідносяться ці одиниці. Над проблемою вивчення індивідуального стилю письменника працювали В. Виноградов, А. Федоров, Б. Томашевський, Р. Будагов, Л. Тимофеєв, А. Ревякін, А. Докусов, Г. Поспелов, Ю. Бондарев, Т. Бугайко, Є. Пасічник, С. Єрмоленко, Л. Ставицька, Н. Сологуб, Н. Волошина та ін.

Розглядаючи ідіостиль Дж. Барта у контексті відповідного літературного напрямку, варто підкреслити, що його твір - це не звичайний текст, а коментарі до нього, судження про нього, що є однією з головних ознак літератури постмодернізму. Не випадково, як теоретик і практик постмодернізму, Дж. Барт починає розробку нових форм постмодерністської наративності, стверджуючись у тій думці, що саме зараз необхідним є синтез усіх попередніх відкриттів у літературі та їх “трансцензус” [21, с. 85]. Так, маючи на меті зміну оповідального дискурсу, він починає експерименти із формою оповіді, що стає вихідною основою його індивідуального стилю.

Підміна контексту, порушення логічної зв'язності, цілісності дискурсу веде до створення нового, вільного від загальновизнаних правил і настанов художнього тексту. Саме завдяки новій формі оповіді дещо по-іншому розставляються акценти у тріаді автор текст читач: усім компонентам надано активну роль у процесі створення твору. Дж. Барт наближує свої твори до сучасного читача, для чого поєднує експериментальну форму із цікавим змістом. Читач художнього твору залучається у текстовий простір, який може змінити за своїм бажанням. Тобто він поступово переходить у зовсім іншу реальність. Механізм цього переходу розкривається Дж. Бартом за допомогою проговорювання слів, які вживаються не через їх красу чи виразність, а щоб розповісти ту чи іншу історію. Прийом проговорювання тексту наче розмиває межі між оповіддю й реальністю, змінюючи їх місцями.

У творах Дж. Барта простежуються певні особливості реалізації ретроспекції та проспекції. Ці текстові категорії у романах письменників традиційного напрямку є засобами експлікації асоціативних зв'язків між відрізками тексту, що здійснюється внаслідок зіставлення епізодів з минулого життя персонажа з його теперішнім станом. У романах експериментального напрямку у процесі ретроспективного та проспективного аналізу зображуваних явищ об'єктивна та суб'єктивно оцінна модальність змінюється на протилежну. Це сприяє іронічному переосмисленню ідентичних подій і характерів персонажів у нових умовах, порушується текстова когезія, тобто втрачаються зв'язки між окремими частинами тексту.

Свій всесвіт Джон Барт творить, дотримуючись принципу заперечення розумності життя і “спробою захиститися сміхом від її абсурдних конфліктів і протиріч” [17, с. 101], що калічать людину. Письменник, за Дж. Бартом, уподібнюється Богові, який творить свій всесвіт, але сам живе в абсолютно іншому вимірі. Таким чином, письменник-постмодерніст залишає за собою право творити художній світ, що живе за своїми законами і не співвіднесений з об'єктивною реальністю, в якій живе його творець. Одним із способів створення такого світу є гра, яка стає невід'ємним елементом його художнього стилю. При цьому Дж. Барт використовує різні види гри: іронію та парадокси,мовну гру на рівні слів і понять; з літературними стилями; з ідеями попередньої літератури. Також гра реалізується на різних мовних рівнях.

Зокрема, на фонетичному рівні відбувається заміна звичних літер одного слова без дотримання логічних правил підстановки. Використовуються також різноманітні графічні засоби: курсив, лапки, написання слів з великої літери, розташування фрагментів фраз у довільному порядку, схеми, зміна шрифту, відступи між рядками.

На лексичному рівні змінюється прямий порядок елементів словосполучення, відбувається обігрування семантичних значень слів, використовуються математичні головоломки.

На синтаксичному рівні спостерігається недотримання граматичних правил взаємодії слів у реченні, порушення логічного зв'язку між елементами речення, використання списків, даних та інформації, не релевантних для теми дискурсу, вживання поряд речень різного комунікативного спрямування.

На рівні тексту очевидною є певна втрата когезії, що викликана використанням коментарів та авторських відступів, які, зазвичай, не стосуються загального ходу оповіді; зміщенням та накладанням взаємостосунків герой-оповідач-автор-третя особа. Елементи тексту часто виступають як самостійні і не пов'язані один з одним, структура тексту ускладнена за допомогою прийому обрамлення. Все це має гумористичний характер гри з формою.

Щодо особливої ролі гумору та комізму у прозі Дж. Барта, варто зауважити, що у якомусь відношенні Дж. Барт незмінний: ні час, ні письменницький досвід, по суті, не спонукали його до серйозного перегляду своєї літературної позиції. Персонажі Дж. Барта, як правило, безнадійно заплутуються в досить тривіальних життєвих обставинах. Ситуації, в які вони потрапляють, відмічені безглуздістю, що створює яскравий комічний ефект, проте для самих героїв це, як правило, безвихідь. У міру розвитку подій комізм все виразніше набуває похмурого, навіть зловісного колориту, хоча проза Дж. Барта за своїм характером унеможливлює драматичні кульмінації [15, с. 32].

Центральною для світогляду Дж. Барта стає теза про абсурдність життя, і лише здатність сміятися над всім на світі озброює людину проти її жорстокого диктату. Це справжня терапія: сміх над “серйозною” ідеологією і “серйозною” літературою, над “серйозними” відчуттями і “серйозними” переконаннями, над будь-якими спробами переробити, покращити світ. Неупереджений погляд на цей світ викликає напади неспинного реготу, але обов'язково з відтінком відрази і здригання. І єдине, що дозволяє людині вижити на подібному світі, це скепсис, що не залишає жодної лазівки для заспокійливих ілюзій. Цим всеосяжним скепсисом просочені книги “чорних гумористів”, представників літературної школи, до якої упевнено віднесли творчість Дж. Барта, хай сам він не втомлювався повторювати, що відчуває себе незалежним від будь-яких груп [17, с. 102].

Окрім зазначених вище, ще однією особливістю індивідуального стилю Дж. Барта є використання алюзії як художнього прийому. Алюзії є одним із способів імпліцитного вираження сенсу, що апелює до певних фонових знань читача. Як художній прийом, що збагачує образ додатковими асоціативними сенсами за схожістю або відмінністю шляхом натяку, алюзія формується на інтуїтивному рівні художньої творчості і естетичного сприйняття та використовується письменниками цілком свідомо.

Пародійна стилізація поряд з такими стилістичними прийомами, як алюзія, авторський оказіоналізм, метафора, є засобом створення специфічної комунікативної тональності іронічного абсурду, властивого ідіостилю Дж. Барта. Ставши основною формою розповіді, стилізація розмовної мови відкриває перед письменником широкі можливості, допомагаючи йому створити цілісний художній образ так, що присутність автора як особи, що втручається в життя персонажу, стає ніби непомітним. Характер стилізації залежить від того, які з рис даного стилю служать для нього основними. При імітації розмовного стилю Джон Барт спирається, насамперед, на особливості мови (фонетики, лексики, характеру синтаксису), що набуває яскраво вираженої типологічної забарвленості [17, с. 135].

Наведені міркування дають нам підстави стверджувати, що головними рисами творчості Дж. Барта є експериментаторство над формами письма і пародіювання, а також художнє розв'язання проблеми співвідношення тексту і дійсності, можливостей літератури та її ролі в сучасному суспільстві, присутності авторської особистості в оповіданні. В його стилі вишукано переплітаються трагіфарс, комічне, потворне і болісне, реалізм і метафоричність, епічна широта й анекдотична стислість, розмовний і піднесений стиль, що забезпечує неповторність манери письма. Як він сам стверджує, синтез антитез. Його твори характеризуються підвищеною емоційністю, спонтанністю, ситуативністю.Все це дає нам підстави стверджувати, що Дж. Барт справедливо належить як до теоретиків, так і до практиків постмодернізму.

РОЗДІЛ 2. ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН МОВНОЇ ГРИ

2.1 Мовна гра як об'єкт наукових досліджень

Проблема гри в філософії культури завжди пов'язувалася з світосприйняттям людини, станом її душі, мотивацією вчинків та самосвідомістю. Невипадково проблема інтерпретації ігрового феномену завжди займала одне з чільних місць у світовій художній літературі. Зокрема, гра показана в якості певних моделей світогляду - в літературі бароко та романтизму. Тільки в ХХ столітті ігрова проблематика була нерозривно пов'язана з творчістю представників зовсім різних літературних напрямків: Г. Гессе, С. Беккета, Е. де Філіппо, І. Кальвіно, М. Фріша, О. Гріна, К. Абе, Х.Л. Борхеса, Х. Кортасара, Г.Г. Маркеса, К. Льюїса, Е. Іонеско і багатьох інших.

Дослідники відзначають високий рівень інтересу до гри, численність її інтерпретацій у різних науках. Разом із тим, слід визнати, що гра як феномен мовної картини світу, як лінгвокогнітивний феномен на сьогодні вивчена ще недостатньо, оскільки предметом лінгвістичних досліджень на матеріалі різних природних мов були компоненти структури концепту “гра” у співвіднесенні з іграми, музичною та театральною грою (В.Ф. Старко, Ж. Шерцер). У багатьох роботах, спеціально присвячених грі, відзначається, що ігрову інтерпретацію можуть отримати різноманітні явища, у тому числі й мовні. Багатоаспектність і складність цього феномену утруднює його однозначну й несуперечливу інтерпретацію [5, с. 6].

Мовна гра у всі часи приваблювала носіїв мови своєї нестандартністю, можливістю проведення своєрідного “лінгвістичного експерименту”. Воно розглядалося у різних аспектах: філософському, психологічному, лінгвістичному. Проте досі не існує єдиного однозначного визначення цього поняття. Мовна гра, на думку Л.В. Щерби, дозволяє значно розширити можливості мови і розсунути рамки мовної системи. Опис багатьох реалій сьогоднішнього життя, особливо з числа тих, які заслуговують іронічного до себе ставлення, супроводжуються цікавою грою слів і змісту, модифікацією стандартних літературних засобів вираження, тобто, крім традиційних зображально-виражальних засобів, активну позицію займають прийоми мовної гри. Багато сучасних творів привертають увагу не тільки оригінальністю авторської ідеї, несподіванкою оцінок, але й своєрідністю форм і семантики їх словесного вираження. Це і обумовлює актуальність дослідження.

Згідно загальних визначень терміну (зокрема визначення Й. Ґейзінґа), гра є різновидом людської діяльності, яка обмежена в часі та просторі, добровільна за своєю природою, та проходить у межах її умовно-реального простору.

У літературній енциклопедії гра визначається як “вид непродуктивної діяльності, де мотив лежить не в результаті її, а в самому процесі” [9, с. 65]. Та це визначення теж не є вичерпним, адже його не можна застосувати до таких ігор як наприклад футбол та хокей. Мовна гра як вид гри, також не підходить під наведене вище визначення гри, бо хороший жарт - це продукт, що має таку ж естетичну цінність, як будь-який інший витвір мистецтва. Проте, як було вже зазначено, й на сьогоднішній день поняття “мовна гра” не має однозначного тлумачення.

Хоча воно й визначається як різновид непродуктивної діяльності, що має мотив, який полягає в самому процесі гри, однак, навряд чи можна вважати мовну гру формою чи різновидом непродуктивної діяльності, оскільки в її результаті виникають жарти, каламбури, парадокси тощо, які сприяють досягненню певного семантичного та прагматичного ефекту висловлення.

Що ж стосується саме мовної гри, то цей термін з'явився лише у першій половині ХХ століття. Він був запроваджений у теорію мови й лінгвофілософію австрійським вченим Л. Вітґенштайном, який розглядав усю вербальну діяльність людини (та частково й невербальну, ремісничо-продуктивну) як сукупність мовленнєвих ігор.

Розглядаючи поняття “гра” Л. Вітґенштайн дійшов висновків, що не можна застосувати єдиних ознак гри: суперництво, перемога і поразка, спритність і успіх, розвага кожна з цих ознак притаманна лише певній групі ігор, але ж жодна не об'єднує всі види ігор [9, с. 87].

Теорія мовної гри Л. Вітґенштайна знаходить свій подальший розвиток, з одного боку, в модальній семантиці й епістемології, а з іншого у філософії постмодернізму. Відомий французький філософ-постмодерніст та теоретик літератури ХХ століття Ж.-Ф. Ліотар дав інше тлумачення цього поняття. У його роботах термін “мовна гра” позначає різноманітність спільностей значень, незліченні й несумірні окремі системи, в яких проводяться значення й правила для їх циркуляції. Для Ж.-Ф. Ліотара важливо відмітити, що в мовних іграх правила гри не містять у собі безумовної істинності, а ґрунтуються на домовленостях і приймаються учасниками гри.

Погляди психологів (М.І. Д'яченка, С.Л. Рубінштейна), культурологів (Й. Гейзинги та ін.) та філософів (Р.Р. Іл'ясова та ін.) дають можливість визначити гру як творчу діяльність, направлену на перетворення та відображення дійсності, для якої характерні умовність, емоційність, розважальна, навчальна, соціальна та комунікативна спрямованість, зумовленість ігрового простору і часу та наявність естетичного потенціалу.

Варто зауважити, що до вітчизняних лінгвістів, які займалися вивченням мовної гри, належать Н.Д. Арутюнова, В.З. Санников, Т.А. Гридіна, Є.А. Земская, Н.Н. Розанова, Б.Ю. Норман.


Подобные документы

 • Дослідження біографії та творчого шляху письменника Джона Апдайка, особливостей функціонування літератури в другій половині XX століття. Аналіз засобів, що застосовувались письменниками Постмодернізму. Характеристика художніх рішень у творах автора.

  реферат [39,7 K], добавлен 31.03.2012

 • Биография Джона Донна. Причины создания уникальных, глубоко философских произведений. Тема ничтожества и бренности земного существования в поэмах "Путь души" и "Анатомии мира". Поздняя любовная лирика Джона Донна: "The Canonization" и "Love’s Deity".

  реферат [28,0 K], добавлен 02.06.2009

 • Джон Донн и его время: основные вехи творческого и жизненного пути. Сатира как литературный жанр и особенности её восприятия в Англии. Рецепция классической сатиры в Англии. Датировка "Сатир" Джона Донна, тематика и проблематика, традиции и новаторство.

  дипломная работа [109,2 K], добавлен 01.12.2017

 • Термин "маленький человек". История и характер понятия, его новое наполнение в литературе ХХ века. Краткая биография Джона Апдайка. Оценка его творчества в критике. Особенности образа маленького человека в романах писателя "Кролик" и "Террорист".

  дипломная работа [86,6 K], добавлен 17.04.2015

 • Биография и творчество Джона Фаулза. Особенности художественного жанра "роман". Идиостиль и идиолект писателя. Взаимодействие стилистических приемов и символов. Анализ их функционирования в произведениях "Коллекционер", "Башня из черного дерева".

  дипломная работа [93,9 K], добавлен 27.07.2017

 • Ранні та юнацькі роки. Микола Лисенко і музика. Життя і творчість. Високохудожні композиції на шевченківську тематику, народна опера "Різдвяна ніч" і "Утоплена", опера-сатира "Енеїда. Відкриття першої в Україні національної музично-драматичної школи.

  презентация [432,5 K], добавлен 16.02.2014

 • Дослідження функціонування оніричного портрета в документальному тексті. Аналіз щоденників В. Чередниченко, біографічних романів В. Єшкілєва, Р. Іваничука, І. Корсака, Г. Пагутяк, В. Шкляра. Оніричні портрети в мемуарних творах та біографічних текстах.

  статья [23,7 K], добавлен 18.08.2017

 • Понятие эссе в литературе в целом. Место эссеистики в творчестве Джона Фаулза. Сборник "Кротовые норы". Дьявольская инквизиция: Джон Фаулз и Дианн Випон. Эссе "Заметки о неоконченном романе". Искусство как способ познания и отражения действительности.

  контрольная работа [34,9 K], добавлен 25.12.2014

 • Творчість А. Дімарова як зразок високохудожньої та плідної праці митця. Характеристика та розвиток пригодницької прози для дітей. Аналіз дитячого твору "На коні й під конем", дослідження пригоди як рушія сюжету, значення місії пригодництва у творі.

  курсовая работа [123,0 K], добавлен 11.02.2013

 • Понятие и сущность характера в литературе. Изучение образа Джона Торнтона в системе персонажей романа Э. Гаскелл "Север и Юг". Взаимосвязь конфликта главных героев романа с внутренними противоречиями Джона Торнтона, конфликтные противоречия его характера.

  курсовая работа [45,2 K], добавлен 23.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.