Контролінг як функція управління організацією

Нова концепція теорії та практики управління. Історія розвитку контролінгу як інструменту правильної та виваженої оцінки господарських ситуацій для прийняття обґрунтованих та доцільних економічних рішень. Сутність, основні цілі та функції контролінгу.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 03.12.2012
Размер файла 26,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Факультет соціології і права

РЕФЕРАТ

з курсу "Теорія організації"

на тему:

"Контролінг як функція управління організацією"

Виконала:

студ.5-го курсу

групи АМ-82

Озерчук Г.І.

Перевірила:

Архіпова Є.О.

КИЇВ 2012

Зміст

 • Вступ
 • Історія розвитку концепції контролінгу
 • Сутність та цілі контролінгу
 • Основні функції контролінгу
 • Висновки
 • Список використаної літератури

Вступ

На сучасному етапі розвитку управління організацією контролінг виступає як провідна функція менеджменту, що будує зв'язки між іншими функціями: плануванням, координуванням, контролем, обліком та аналізом. Контролінг також можна визначити як концепцію економічного управління підприємством, спрямовану на виявлення всіх можливостей та ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах господарювання 7.

Поняття "контролінг" походить від англійського "to control", яке в економічному розумінні означає управління, спостереження, регулювання, контроль. Контролінг - це функціональна система планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством, це спеціальна система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає в себе інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль та внутрішній консалтинг 6.

Мета контролінгу - правильна та виважена оцінка господарських ситуацій для прийняття обґрунтованих та доцільних економічних рішень. У процесі здійснення управління, орієнтованого на досягнення поставленої мети, контролер надає вагому підтримку менеджменту, координуючи окремі цілі та плани в межах єдиної програми; організовуючи процес контролінгу таким чином, щоб здійснити оптимальне та оперативне забезпечення інформацією управлінський персонал тощо.

Метою постановки системи контролінгу є побудова на підприємстві ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу управлінських рішень 7.

Історія розвитку концепції контролінгу

Як нова концепція теорії і практики управління контролінг з'явився в економічно розвинутих країнах Заходу, але дістав найбільшого розвитку у США та Німеччині.

Так, наприкінці XІX - початку XX ст. промисловий розвиток США характеризувався високими темпами економічного зростання, появою трестів, холдингів і монополій, що, у свою чергу, призвело до ускладнення координації діяльності виробничих комплексів і необхідності пошуку нових, більш досконалих методів управління. На заміну бухгалтерському обліку, що лише констатував здійснення виробничих операцій, прийшов виробничий облік, орієнтований на внутрішнього користувача. Це дало можливість отримувати релевантну інформацію та суттєво вдосконалило функції планування та прогнозування.

У 1880 р. було створено систему "Atchison, Topeka & Sante Fe Railway System". Вперше контролінг був застосований на підприємстві переважно для вирішення фінансово-економічних завдань, управління фінансовими потоками та основним капіталом. А в 1892 р. компанія "General Electric Company" вперше ввела посаду контролера.

У роки Великої депресії, світової економічної кризи все актуальнішими стають методи контролінгу, усвідомлюється необхідність більш деталізованого обліку виробничих витрат і стратегічного планування. Як наслідок, у 1931 р. в США було створено "Controller's Institute of America" - професіональну організацію контролерів, а в 1934 р. започатковано професійний журнал "The Controller" (сьогодні - "The Financial Executive").

У цей час в Німеччині розвиток концепції контролінгу не відбувався. Ситуація змінилася в 70-ті роки ХХ ст. з появою на великих підприємствах центрів прибутку, відокремлених від існуючих систем управління.

Інструменти фінансового та бухгалтерського обліку, що використовувалися раніше, більше не відповідали умовам функціонування підприємств. Багато компаній зіткнулися з проблемою неплатоспроможності та необхідністю вдосконалення підходів до планування та управління. Контролінг був застосований на німецьких підприємствах та продемонстрував свою ефективність, в результаті чого розпочалося теоретичне обґрунтування його концепції. Це призвело до появи в Німеччині кількох наукових та освітніх організацій, а також випуску з 1989 р. журналу "Controller" 1.

Сутність та цілі контролінгу

Контролінг орієнтований на ефективне використання ресурсів і розвиток підприємства в довгостроковій перспективі. На досягнення мети контролінгу орієнтована інтегрована система інформаційної, аналітичної і методичної підтримки керівників в процесі планування, контролю, аналізу і ухвалення управлінських рішень з усіх функціональних сфер діяльності підприємства. Основні постулати сучасної філософії контролінгу можна сформулювати таким чином:

привалювання рентабельності діяльності підприємства над зростанням об'ємних показників, тобто розміри підприємства, об'єми випуску, кількість філіалів і клієнтів, асортимент продукції, сума балансу є другорядними в порівнянні з ефективністю роботи підприємства в цілому і його підрозділів;

зростання об'ємів бізнесу підприємства (організації) виправдано лише при збереженні колишнього рівня або зростанні ефективності;

заходи щодо забезпечення зростання прибутковості не повинні підвищувати допустимі для конкретних умов функціонування підприємства рівні ризиків.

Цільові завдання контролінгу повинні полягати в системно-інтегрованій інформаційній, аналітичній, інструментальній і методичній підтримці керівництва для забезпечення довгострокового існування і розвитку підприємства 5. Цілі контролінгу нерозривно пов'язані із цілями самого підприємства на даному етапі його діяльності, тобто, якщо підприємство ставить собі за мету підвищення своєї конкурентоспроможності та збільшення частки на ринку, то і функції контролінгу повинні бути направлені на виконання цього завдання. Єдиною умовою ефективного функціонування контролінгу на підприємстві є отримання цією службою повної достовірної первинної інформації для того, щоб після її дослідження, опрацювання й аналізу мати змогу надати керівництву можливість прийняття єдино правильного рішення щодо вибору стратегії, за якою буде працювати підприємство протягом певного часу 2. За допомогою правильно організованого контролінгу підприємство може уникнути появи "вузького місця". Вузьке місце - найслабша ланка підприємства. "Вузьким місцем" може бути ринок збуту, виробництво, ліквідність. "Вузькі місця" на підприємстві є стримуючими чинниками поступального розвитку підприємства в частині неможливості вчасного досягнення поставленої мети. Задача служби контролінгу полягає в розшуку і знищуванні економічними заходами "вузьких місць". Базу контролінгу складають оперативні показники фінансового аналізу, виробничого і фінансового обліку, які доцільно сформувати в єдину інтегровану базу техніко-економічних даних підприємства в ретроспективі. Контролінг сприяє досягненню головної вартісної мети підприємства - оптимізації фінансового результату через максимізацію прибутку й цінності капіталу при гарантованій ліквідності. Досягнення даної мети координується з досягненням матеріальних і соціальних цілей. Отже, головною метою контролінгу є оптимізація фінансового результату при гарантованій ліквідності. Для реалізації цієї мети контролінг повинен орієнтувати керівництво на прийняття рішень і необхідні дії шляхом підготовки й надання необхідної управлінської інформації 3.

контролінг управління теорія рішення

Основні функції контролінгу

Як було визначено раніше, основна задача контролінгу складається в інформаційній підтримці керівництва підприємства. ЇЇ реалізація відбувається через наступні функції:

контроль за станом економіки підприємства;

сервісна функція;

управляюча функція;

функція підготовки (розробки) методології ухвалення рішень і їх координації, а також контролю сприйняття цієї методології керівництвом;

контроль економічності роботи підрозділу.

Сутність першої функції: контроль рівноваги прибуток / затрати. Рівновага здійснюється тим, що визначають проміжки часу заданої величини, порівнюють з фактичним і визначають, чи не потрібне втручання, розробка протидіючих заходів для досягнення бажаного результату фірми. Контролінг - це система регулювання витрат і результатів діяльності, що допомагає уникнути несподіванок і "запалити червоне світло", коли загрожує небезпека.

Сутність другої функції: представлення необхідної інформації керівництву. Інформаційне забезпечення контролінгу реалізується за допомогою систем обліку, нормування та аудиту та орієнтовано на досягнення мети діяльності фірми.

Сутність третьої функції - переоцінка стратегії, коректування мети.

Сутність четвертої функції здійснюється з використанням даних за відносини ставок покриття, загальних результатів діяльності для забезпечення функцій управління.

Сутність п'ятої функції цікавить рівень витрат, але не цікавить процес формування цих витрат.

Відомо, що управління підприємством - це сфера задач менеджменту. Без контролю, перш за все фінансового, говорити про реальне управління підприємством неможливо. Але плутати менеджмент і контролінг неприпустимо, проте, оскільки контролінг управлінську функцію не виконує, працівник служби контролінгу - "контролер" - управлінських рішень не приймає і керівництво підприємства замінити не може.

Служба контролінгу повинна займатися перш за все обліком і аналізом витрат і результатів господарської і фінансової діяльності підприємства. Фактичні дані для аналізу поставляються контролеру бухгалтерією. Статистичні викладення, планові дані і результати порівняння фактичних значень показників з плановими величинами контролер одержує з планової і фінансової служб підприємства. На підставі проведених розрахунків головний контролер пропонує вищому керівництву фірми рекомендації зі скорочення витрат і збільшення прибутковості і рентабельності виробництва і збуту. Ці рекомендації служать обґрунтовуванням для ухвалення управлінських рішень.

Дуже широко контролінг використовується при прогнозуванні цін на продукцію і послуги, для визначення нижніх допустимих меж цін і тарифів, розрахунку очікуваних прибутків, податкових платежів і створюваних резервів. В рамках контролінгу перевіряється ефективність різних варіантів інвестицій до і в ході їх здійснення, моделюються умови реалізації проекту. Інформація, що поставляється службою контролінгу керівництву підприємства, незамінна для оперативного і стратегічного управління 5.

У свою чергу, під стратегічним контролінгом розуміють загальний напрям і спосіб для досягнення поставленої мети - забезпечення виживання підприємства і "відстеження" його руху до наміченої стратегічної мети. Тоді як, оперативний контролінг - це конкретні методи і прийоми для досягнення мети у визначених умовах. Оперативний контролінг визначає, наскільки прийняті управлінські рішення щодо формування цілей, ресурсів і процесів на підприємстві будуть сприяти підвищенню результативності, ефективності і продуктивності робіт. Залежно від визначеного керівництвом напряму (типу) прийняття управлінських рішень до сфери завдань контролінгу входить оптимізація внутрішніх можливостей підприємства, вибір елементів інструментарію і розробка методик їх реалізації для виконання поставленої мети 4.

Зважаючи на те, що контролінг є підсистемою управління підприємством і переслідує надання підтримки та допомоги керівнику, то контролінг можна класифікувати одночасно як концепцію управління підприємством орієнтовану на ефективне і довгострокове функціонування в сучасному економічному середовищі. В ході гнучкої діяльності підприємство постійно знаходиться під дією організаційних, фінансових, інвестиційних та інших чинників, що впливають на формування його фінансово-економічного стану і одночасно зумовлюють появу різних видів контролінгу, зокрема: оперативного, стратегічного і фінансового, що використовуються в залежності від комплексу задач поставлених керівником перед службою контролінгу.

Висновки

Отже, за поданим матеріалом можна зробити такі висновки. Контролінг - це комплексна система управління підприємством, що включає в себе управлінський облік, облік і аналіз витрат з метою контролю за всіма статтями витрат, усіма підрозділами і складовими виробленої продукції або наданих послуг, а також їх планування. Контролінг являє собою в широкому значенні систему забезпечення виживання підприємства у двох аспектах: короткостроковому - оптимізація прибутку і в довгостроковому - збереження і підтримка гармонічних відносин і взаємозв'язків підприємства з оточуючими його сферами: природною, соціальною, господарською.

Знаходячись на перетинанні функцій обліку, контролю, аналізу і планування, контролінг займає особливе місце в інформаційно-аналітичній системі управління підприємством. Він синтезує, пов'язує в єдине ціле всі вищевказані функції, інтегрує і координує їх, не підмінюючи собою ні одну із функцій управління, переводить управління підприємством на якісно новий рівень.

Процес вироблення варіантів управлінських рішень входить до найбільш трудомісткої і відповідальної частини контролінгу, тому управлінський облік є невід'ємною частиною в інформаційному забезпеченні контролінгу. Функціонування контролінгу спрямовано на вироблення інформації певного обсягу, що дає керівництву змогу приймати оптимальні управлінські рішення і тим самим перешкоджати створенню кризової ситуації на підприємстві.

Список використаної літератури

1. Григораш.І.О. Контролінг як сучасна система управління підприємством Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/APE/2010_11/APE-2010-11/96-107. pdf.

2. Контролінг як функція управління конкурентоспроможністю підприємства Станьковська І.М., Кірдякіна Н.В. Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Aprer/2008_4_1/42. pdf.

3. Контролінг як функція управління підприємством. Ткаченко А.М. Шелехов К.В. Режим доступу - http://probl-economy. kpi.ua/pdf/2008_14. pdf.

4. Криворотько І.О. Контролінг у системі управління підприємством і прийняття управлінських рішень Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Dtr/ep/2009_7/files/EC709_26. pdf.

5. Роль контролінгу в системі управління підприємством.В.П. Шило, С.Б. Ільїна, І.Ю. Меньша Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2011_1/045-050. pdf.

6. Управління фінансовою санацією підприємства / Конспект лекцій. Режим доступу - http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/78/8/.

7. Шевчук К.В. Контролінг у системі управління підприємством. Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154_3/10skv. pdf.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Економічна сутність та класифікація видів контролінгу. Порівняння оперативного й стратегічного контролінгу. Аналіз системи показників контролінгу для прийняття управлінських рішень. Ефективність застосування контролінгу на вітчизняних підприємствах.

  курсовая работа [69,3 K], добавлен 29.03.2011

 • Сутність і головний зміст, методи та роль фінансового контролінгу в управлінні сучасною організацією. Аналіз ефективності системи управління за допомогою фінансового контролінгу на підприємстві, що вивчається, шляхи та перспективи її вдосконалення.

  курсовая работа [70,2 K], добавлен 12.04.2016

 • Контролінг як нова ефективна концепція управління в рамках сучасного менеджменту, його головні функції та завдання на сучасному підприємстві. Класифікація та різновиди контролінгу: стратегічний та оперативний, їх відмінні особливості та етапи реалізації.

  контрольная работа [787,1 K], добавлен 27.05.2013

 • Етимологія терміну "контролінг" та його складові. Концепції розвитку контролінгу. Діагностика фінансово-господарської діяльності ПАТ "Промзв’язок". Аналіз системи управління підприємством. Розрахунок ефекту та ефективності від впровадження контролінгу.

  курсовая работа [565,6 K], добавлен 03.03.2013

 • Контролінг як новий напрям в управлінні підприємством та забезпеченні менеджмента інформацією. Загальна характеристика СВК "Вільне козацтво": розгляд основних економічних показників ефективності підприємства, аналіз основних показників контролінгу.

  курсовая работа [821,4 K], добавлен 21.02.2014

 • Сутність, цілі та задачі встановлення системи контролінгу. Практика встановлення системи контролінгу на прикладі підприємства ТОВ "Надія". Заходи вдосконалення та отримання ефективності при впровадженні системи контролінгу. Методи і об’єкти контролінгу.

  курсовая работа [113,5 K], добавлен 01.02.2011

 • Економічна сутність контролінгу та його місце в економіці та управління. Використання контролінгу в плануванні виробничої програми підприємства. Шляхи оптимізації контролінгу на підприємстві. Впровадження контролінгу.

  курсовая работа [57,4 K], добавлен 04.09.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.