Фінансовий контролінг як система підтримки прийняття управлінських рішень

Сутність і головний зміст, методи та роль фінансового контролінгу в управлінні сучасною організацією. Аналіз ефективності системи управління за допомогою фінансового контролінгу на підприємстві, що вивчається, шляхи та перспективи її вдосконалення.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.04.2016
Размер файла 70,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота

Фінансовий контролінг як система підтримки прийняття управлінських рішень

Вступ

контролінг управління фінансовий

Актуальність теми. В сучасних умовах діяльності будь-яких підприємств, безсумнівно, особливої актуальності набуває підвищення якості та економічної ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства. В Україні ж процес впровадження основ практичного менеджменту взагалі знаходиться лише на етапі становлення, і основною проблемою, що спричиняє дану ситуацію, виступає відсутність належного рівня розробки саме теоретичної бази та системи управління грошовими потоками зокрема.

В умовах же ринкової економіки та наявності численних ризиків в процесі діяльності будь-яких суб'єктів господарювання управління грошовими потоками підприємства не можливе без впровадження дієвої системи всебічного планування, прогнозування та бюджетування грошових потоків підприємства, що в зв'язку з вищевикладеним й набуває ключової ролі в системі фінансового менеджменту взагалі та грошових потоків зокрема.

Таким чином, актуальність теми дослідження сумнівів на викликає, оскільки для успішної продуктивності та підвищення конкуренто спроможності усі підприємства повинні чітко ставити для себе цілі та завдання що їх подальшої роботи. Саме тому кожному підприємству, великому чи малому, потрібно розробляти фінансові плани, що можна було об'єктивно оцінити можливості фірми, тобто, які середні можливості фірми та на скільки підприємство на кінець звітного періоду відхиляється від заданого плану. Автори, що досліджували дану проблему Бадзим О.В., Білик О.А., Гончарова С.С., Лисенко В.О., Циглик К.Б., Янковий С.Л., Ковальчук Г.В.

Метою даної роботи є узагальнення основ прогнозування та планування(бюджетування) грошових потоків підприємства як одного з основних етапів управління грошовими потоками підприємства та як наслідок, формування єдиного завершеного підходу щодо прогнозування та планування(бюджетування) грошових потоків підприємства.

Основними завданнями курсової роботи є:

- дослідження планування і прогнозування фінансової діяльності підприємства

- аналіз фінансового планування

- вивчення шляхів удосконалення системи планування і прогнозування на підприємстві.

Об'єктом дослідження процес контролінгу як засіб розробки і впровадження планової політики на підприємстві.

Предметом дослідження є методологічні, методичні і теоретичні аспекти контролінгу та планування на підприємстві.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети використано сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Метод логічного узагальнення застосовано для теоретичного обґрунтування значення поставлених задач та уточнення ключових понять. Методи аналізу та синтезу використано для дослідження управління фінансової стійкістю і визначення основних її етапів. Коефіцієнтний та інтегральний аналіз при дослідженні фінансового стану підприємства. Графічний метод використано для наочного подання статистичного матеріалу та схематичного зображення ряду теоретичних і практичних положень, а також методи структурного моделювання, фінансового аналізу, експертного оцінювання, оптимізації та прогнозування, стратегічного планування та управління.

Інформаційною базою дослідження є різні підручники та посібники з планування та прогнозування на підприємстві.

1. Теоретичні основи фінансового контролінгу в управлінні підприємством

1.1 Сутність фінансового контролінгу

Постановка проблеми у загальному її вигляді та її зв'язок із важливими науковими і практичними завданнями. Фінансовий контролінг є важливою функцією управління. Він є економічною системою, яка пов'язана із прогнозуванням, аналізом, контролем на підприємстві. Проблема організації фінансового контролінгу є актуальною, оскільки досконало і ефективно функціонувати на ринку без нього не може жодне підприємство. Сучасний стан економіки в країні та світі засвідчує, що вивчення проблеми запровадження системи фінансового контролінгу є практичною потребою.

Контролінг допомагає передбачити всі можливі несприятливі економічні ситуації та уникнути їх. Фінансовий контролінг зорієнтований на спостереження реалізації фінансових завдань, встановлених системою планових фінансових показників і нормативів; вимірювання рівня відхилення фактичних результатів фінансової діяльності від передбачених; розроблення оперативних управлінських рішень щодо нормалізації фінансової діяльності підприємства відповідно до передбачених завдань і показників; коригування, за потреби, певних завдань і показників фінансового розвитку у зв'язку із зміною зовнішнього фінансового середовища, кон'юнктури фінансового ринку і внутрішніх умов здійснення господарських операцій підприємства.

Фінансова стратегія підприємства - це система його головних економічних завдань та основних засобів їхнього досягнення. Стратегія - це не просто функція часу, але й функція напряму діяльності. Вона охоплює сукупність глобальних ідей розвитку підприємства на перспективу.

Важливою складовою фінансового контролінгу є планування економічних (фінансових) процесів, а саме: планування окремих бізнес-процесів та їхніх результатів, планування стратегічних та оперативних планів, створення

системи контролю оперативної інформації, синхронізація завдань підприємства тощо. Бюджетування охоплює складання річних, квартальних і місячних планів, які використовують для координації поточної фінансово-господарської діяльності.

Управління бізнес-процесами вимагає компетентного вирішення багатьох проблем, обумовлених впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. Однією з таких проблем є відсутність або недостатність інформації про «слабкі місця» підприємства. У системі фінансового контролінгу формують точну інформацію, здійснюють розрахунки і прогнози й обґрунтовують відповідні рекомендації. Тобто фінансовий контролінг дає змогу підприємству визначити найкращі шляхи досягнення максимального ефекту від своєї діяльності.

Фінансовий контролінг охоплює набір методів, спрямованих на проведення облікової політики й управлінської практики структурних підрозділів підприємств до такого виду, щоб вони були ефективними для бізнесу, піддавалися аналізу, гнучкими відповідно до майбутніх змін у фінансово-господарській діяльності та підтримувалися програмно. Одним з важливих завдань фінансового контролінгу є вдосконалення бізнес-процесів, виходячи з фінансових критеріїв успішності функціонування підприємства.

1.2 Методи та роль фінансового контролінгу в управлінні підприємством

Методи фінансового контролінгу можна розділити на 2 групи: загальні та специфічні.

До загальних відносяться такі види як:

- спостереження;

- порівняння;

- групування;

- аналіз;

- трендовий аналіз;

- синтез;

- систематизація;

- прогнозування.

До специфічних відносяться:

- бенчмаркінг - безперервний процес порівняння фінансових параметрів досліджуваного підприємства з аналогічними параметрами інших підприємств чи структурних підрозділів

- вартісний аналіз - дослідження функціональних та вартісних параметрів продукції та виробничого процесу з метою виявлення резервів зменшення її собівартості

- факторний аналіз - визначення та оцінення основних причин відхилень фактичних показників витрат від нормативних

- аналіз точки беззбитковості - визначення мінімального обсягу реалізації продукції, який забезпечує беззбиткову діяльність підприємства короткостроковому періоді

- портфельний аналіз - оцінювання оптимальності інвестиційного портфеля або портфеля продукції з погляду комбінації ризику та прибутку

- опитування працівників - опитування працівників усіх структурних підрозділів та керівництва підприємства з метою виявлення причин небажаних відхилень та пошуку шляхів удосконалення фінансової діяльності

- СОФТ-аналіз - виявлення та оцінювання сильних і слабких сторін фінансової діяльності підприємства, аналіз наявних шансів і ризиків

- АВС-аналіз - виявлення та оцінка кількісних значень небагатьох величин, частка яких у загальній сукупності вартісних показників найбільша, з метою пошуку резервів зниження собівартості за окремими центрами витрат, інвестиційних проектів чи видів продукції

- Нуль-базис бюджетування - аналіз усіх статей витрат і визначення резервів їх економії, визначення оптимального рівня валових витрат підприємства, а також пріоритетних напрямів використання обмежених фінансових ресурсів

Впровадження системи фінансового контролінгу на підприємстві дає змогу значно підвищити ефективність його фінансового менеджменту.

Роль фінансового контролінгу. Динамічні зміни в навколишньому середовищі, глобалізація ринків і поступове підвищення конкурентної боротьби вимагають від управління вітчизняних підприємств застосування найсучаснішого інструментарію для виявлення існуючих в системах управління резервів ефективності. Тому все більшого значення набуває впровадження контролінгу в діяльність підприємств.

Контролінг допомагає передбачити всі можливі несприятливі економічні ситуації та уникнути їх. Фінансовий контролінг зорієнтований на спостереження реалізації фінансових завдань, встановлених системою планових фінансових показників і нормативів; вимірювання рівня відхилення фактичних результатів фінансової діяльності від передбачених; розроблення оперативних управлінських рішень щодо нормалізації фінансової діяльності підприємства відповідно до передбачених завдань і показників; коригування, за потреби, певних завдань і показників фінансового розвитку у зв'язку із зміною зовнішнього фінансового середовища, кон'юнктури фінансового ринку і внутрішніх умов здійснення господарських операцій підприємства.

Контролінг - це спеціальна саморегулююча система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг. Головна мета контролінгу - орієнтація управлінського процесу на досягнення цілей, що стоять перед підприємством.

Контролінг не можна ототожнювати з контролем, - він є способом мислення, орієнтованим на майбутнє, та пов'язаний з процесами, а котроль спрямований на минуле, на виявлення помилок, відхилень, прорахунків і проблем, аналізує й орієнтується на поодинокі випадки.

Роль контролінгу, як підсистеми фінансового управління підприємством, полягає у підтримці та наданні допомоги керівнику. Беручи за основу дані бухгалтерського обліку, як джерело інформації, служба контролінгу вивчає явища і процеси, що відбуваються на підприємстві, виявляє слабкі місця, порівнює фактичні показники із запланованими та аналізує причини відхилення, а також пропонує заходи щодо покращення ситуації на підприємстві.

Основною ідеєю в ході впровадження контролінгу має бути спрямованість на швидкий збір контролінгової інформації для того, щоб керівництво підприємства побачило реальну віддачу від роботи служби контролінгу. Для швидкого збору контролінгової інформації та ефективного управління підприємством необхідно автоматизувати контролінг на підприємстві. Автоматизація здійснюється за допомогою впровадження інформаційних технологій контролінгу.

Інформаційна технологія контролінгу в управлінні підприємством - це система апаратних і комунікаційних засобів, програмних продуктів, інтелектуального потенціалу контролерів, яка забезпечує автоматизоване збирання, отримання, передавання, зберігання, обробку інформації необхідної для виконання завдань контролінгу в управлінні суб'єктами підприємництва.

Правильний вибір програмного продукту, що забезпечує комплексну автоматизацію системи управління торговельною мережею, а також дозволяє автоматизувати роботу служби контролінгу, потребує окремої оцінки відповідного функціонального модулю системи. Для вирішення даного завдання розроблений вище каталог критеріїв слід доповнити вимогами, яким повинен відповідати модуль контролінгу.

2. Фінансовий контролінг як засіб аналізу фінансового стану підприємства та аналіз підприємства на прикладі ДП ВАТ «Київхліб» Булочно-кондитерський комбінат

2.1 Характеристика підприємства

Київський булочно-кондитерський комбінат, створений у 1976 р. на базі хлібозаводу №3, що знаходився на вул. Косіора (тепер вул. Чорновола), та хлібозаводу №8 на вул. Л. Толстого (тепер на вул. А. Гайдара), посідає провідні позиції на ринку кондитерських виробів.

Спочатку хлібозавод №3 спеціалізувався на виготовленні формового хліба та хлібобулочних виробів. Згодом був збудований цех, де спочатку випікали печиво масових сортів, а потім було налагоджено виробництво здобних сухарів.

З розвитком технічного прогресу, індустріалізації хлібопекарської галузі змінювалось і підприємство. Замість тістомісильних машин з підкатними діжами на чотирьох лініях були встановлені тістоприготувальні агрегати безперервної дії ХТР, замінені тістоподільники.

Цілі та завдання функціонування комбінату можна поділити на дві групи: економічні та соціальні. До економічних цілей належать: природна для підприємницьких структур - отримання прибутку та забезпечення його постійного приросту. До соціальних можна віднести забезпечення споживчих потреб населення, а саме у споживанні хлібобулочних виробів, споживанні кондитерської продукції, а також задоволення специфічної потреби у діабетичній та дієтичній продукції.

Виходячи з даних балансу підприємства, можна зробити висновок, що підприємство веде досить неправильну політику по відношенню до фінансової стійкості підприємства, оскільки увесь прибуток, що надходить на підприємство вилучається власниками та не інвестується з метою отримання прибутку в майбутньому.

Таблиця 2.1. Динаміка майна підприємства

Вид майна

Сума, тис. грн.

Відхилення

+, - тис. грн.

%

2 011 р.

2 012 р.

2 013 р.

2012 р. до 2011 р.

2013 р. до 2012 р.

2012 р. до 2011 р.

2013 р. до 2012 р.

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

2,1

0,4

0

-1,7

-0,4

-80

-100

Первісна вартість

22,4

22,4

22,4

0

0

Знос

20,3

22

22,4

1,7

0,4

8,3

1,82

Основні засоби:

Залишкова вартість

12177,5

12573,5

11381,3

396

-1192,2

3,25

-9,48

Первісна вартість

19665,3

20838,5

19939,6

1173,2

898,9

5,97

4,31

Знос

7487,8

8265

8558,3

777,2

293,3

10,38

3,55

Усього за розділом І

12179,6

12573,9

11381,3

394,3

-1192,6

3,24

-9,48

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

2254,9

2256,9

2824

2

567,1

0,09

25,13

готова продукція

112,7

115,3

167,4

2,6

52,1

2,31

45,19

Товари

20,7

32,8

41,3

12,1

8,5

58,45

25,91

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

925,3

1461,5

3494,2

536,2

2032,7

57,95

139,08

первісна вартість

937,8

1471,9

3504,6

534,1

2032,7

56,95

138,1

резерв сумнівних боргів

12,5

10,4

10,4

-2,1

0

-16,8

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

0

0,1

13,3

0,1

13,2

13200

за виданими авансами

812,8

1576,8

1811,3

764

234,5

94

14,87

Інша поточна дебіторська заборгованість

60,1

117,2

205,6

57,1

88,4

95,01

75,43

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

268,2

363

161,2

94,8

-201,8

35,35

-55,59

Інші оборотні активи

81,6

78,7

71,5

-2,9

-7,2

-3,55

-9,15

Усього за розділом II

4536,3

6002,3

8789,8

1466

2787,5

32,32

46,44

III. Витрати майбутніх періодів

47,8

60,8

128,4

13

67,6

27,2

111,18

Баланс

16763,7

18637

20299,5

1873,3

1662,5

11,17

8,92

Саме тому, для нормального функціонування підприємству потрібно брати кредити та сплачувати відсотки за обслуговування кредитів та іншого. Це все викликає велику кількість витрат на створення економічних програм та підрозділів з приводу розробки та планування коректних фінансових програм, які б були вигідні при забезпеченні функціонування підприємства кредитами, а не за рахунок власного доходу. Цю інформацію можна взяти з першого розділу пасиву балансу «Нерозподілений прибуток». Цей розділ зменшується порівняно з попередніми роками, отже, прибуток вилучається з підприємства.

Таблиця 2.2. Аналіз рентабельності

Показник

Фактичний рік

Плановий рік

Відхилення

Рентабельність активів за валовим прибутком

3,20

6,78

3,58

Рентабельність активів за прибутком від операційної діяльності

1,76

0,36

-1,41

Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності

1,01

0,11

-0,90

Рентабельність капіталу за чистим прибутком

1,01

0,11

-0,90

Рентабельність власного капіталу за чистим прибутком

1,57

0,17

-1,40

Рентабельність виробничих фондів за чистим прибутком (загальна рентабельність)

1,44

0,15

-1,29

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації

0,10

0,02

-0,07

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності

0,07

0,02

-0,04

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

0,04

0,01

-0,03

З останньої колонки таблиці 2.5 видно, що вся рентабельність падає, це є ще одним підтвердженням незадовільного стану підприємства, який необхідно в найближчі строки приводити в порядок, оскільки підприємство наближається до помітки банкрутства.

Досить значне відхилення за усіма положеннями. Стан у підприємства критичний і їм потрібно переглянути свою фінансову політику, або хоча б планувати об'єктивні показники.

Таблиця 2.3. Аналіз ліквідності балансу

Актив

Фактичний

Плановий

Пасив

Фактичний

Плановий

Платіжний надлишок або нестача

Фактичний

Плановий

1. Найбільш ліквідні активи (А1)

161,20

619,62

1. Найбільш строкові зобов'язання (П1)

43176,00

1553,38

-43014,8

-933,76

2. Активи, що швидко реалізуються (А2)

3592,40

57209,00

2. Короткострокові пасиви (П2)

22614,00

1571,80

-19021,6

55637,2

3. Активи, що повільно реалізуються (А3)

1940,66

30872,00

3. Довгострокові пасиви (П3)

872,70

474,92

1067,96

30397,08

4. Активи, що важко реалізуються (А4)

11381,3

113976,00

4. Постійні пасиви (П4)

119252,00

144131,00

107871

30155

Таблиця 2.4. Аналіз показників ліквідності

Показник

Фактичний

Плановий

Відхилення

Норматив

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,00

0,20

0,20

>0,2-0,35

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,06

1,8

1,2

1-2

Коефіцієнт покриття

0,09

2,8

2,1

1,5-2,5

Коефіцієнт критичної ліквідності

0,26

0,86

0,83

0,7-0,8

Усі показники в межах норми, що є досить непоганим для стану цього підприємства. Коефіцієнт критичної ліквідності відходить від норми. Так само як і коефіцієнт покриття майже на максимальній помітці. Лиш коефіцієнт абсолютної ліквідності знаходиться на самій нижній помітці нормативу за плановий рік, а фактичний у досить незадовільному стані (2.3-2.4).

2.2 Фінансовий контролінг господарської діяльності

Проаналізуємо склад і структуру активів за рівнем ліквідності за допомогою таблиці 2.5

Таблиця 2.5. Склад і структура активів підприємства за рівнем ліквідності

Показник

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Відхилення

+, - тис. грн.

%

пунктів структури

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

2012 р. до 2011 р.

2013 р. до 2012 р.

2012 р. до 2011 р.

2013 р. до 2012 р.

2012 р. до 2011 р.

2013 р. до 2012 р.

Грошові кошти

268,2

1,6

363,0

1,9

161,2

0,8

94,8

-201,8

35,3

-55,6

0,3

-1,2

Кошти в розрахунках (дебіторська заборгованість і т. ін.)

2013,2

12,0

3382,4

18,1

5804,6

28,6

1369,2

2422,2

68,0

71,6

6,1

10,4

Запаси

2254,9

13,5

2256,9

12,1

2824,0

13,9

2,0

567,1

0,1

25,1

-1,3

1,8

Необоротні активи

12227,4

72,9

12634,7

67,8

11509,7

56,7

407,3

-1125,0

3,3

-8,9

-5,1

-11,1

Разом

16763,7

100

18637,0

100

20299,5

100

1873,3

1662,5

11,2

8,9

0

0

За даними табл. 2.1 на підприємстві протягом 2011-2013 рр. зменшилась питома вага найменш ліквідного (постійного) майна: зменшення необоротних активів у 2013 р. порівняно з 2012 р. на 8,9% пояснюється продажем цеху №8.

Отже, з таблиці 2.6, з такою тенденцією до зростання кредиторської та дебіторської заборгованості підприємство буде нести значні збитки, оскільки потрібні певні кошти на обслуговування кредиторської та дебіторської заборгованості.

Та порівняно з плановими показниками на 2013 рік фактичні показники Збільшуються, з цього можна зробити висновок що підприємство запланувало вжити заходів що до зменшення заборгованості від інших осіб, та спостерігається досить значне недотримання плану.

Таблиця 2.6. Розрахунковий баланс підприємства

Показник

Сума, тис. грн.

Плановий

Відхилення

+, - тис. грн.

%

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2013 р.

Дебіторська заборгованість

1 798,20

3 155,60

5 524,40

3146,85

2 377,55

1,76

Кредиторська заборгованість

3 718,30

4 498,50

4 204,20

2974,64

1 229,56

1,41

Активне сальдо

1 320,20

Пасивне сальдо

1 920,10

1 342,90

Баланс

3 718,30

4 498,50

5 524,40

Таблиця 2.7. Аналіз виконання плану

Вид майна

Фактичний та плановий роки

Відхилення

2013 фактичний

2013 плановий

Відхилення

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Первісна вартість

22,4

22,4

0

Знос

22,4

25,68

-3,3

Незавершене будівництво

Основні засоби:

Залишкова вартість

11381,3

13391,26

-2013,0

Первісна вартість

19939,6

23324,88

-3385,3

Знос

8558,3

9980,74

-1422,4

Довгострокові фінансові інвестиції:

0,00

0,0

Усього за розділом І

11381,3

13388,03

-2006,7

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

2824

2260,90

563,1

готова продукція

167,4

120,62

46,8

Товари

41,3

71,15

-29,8

чиста реалізаційна вартість

3494,2

3155,34

338,9

первісна вартість

3504,6

3148,47

356,1

резерв сумнівних боргів

10,4

6,91

3,5

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

0,00

0,0

з бюджетом

13,3

-0,10

13,4

за виданими авансами

1811,3

1541,06

270,2

Інша поточна дебіторська заборгованість

205,6

339,90

-134,3

в національній валюті

161,2

619,62

-458,4

Інші оборотні активи

71,5

73,11

-1,6

Усього за розділом II

8789,8

9881,84

-1092,0

III. Витрати майбутніх періодів

128,4

93,87

34,5

Баланс

20299,5

22802,27

-2502,8

Підприємству потрібно зосередитись на збереженні грошей в межах підприємства, а не збільшення дебіторської заборгованості на майбутню перспективу. Це надасть їм значної фінансової забезпеченості та дозволить отримувати значний прибуток в найближчі строки, а при адекватній фінансовій політиці це принесе більший прибуток від правильно керування ними ніж від дебіторської заборгованості в майбутньому.

Таблиця 2.8. Порівняльний баланс пасиву фактичного та планового показників

Види джерел майна

2013 фактичний

2013 плановий

Відхилення

І. Власний капітал

Статутний капітал

1466,8

1310,50

156,3

Інший додатковий капітал

8875

9206,34

-331,3

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2671,3

2986,15

-314,8

Усього за розділом І

13013,1

13867,43

-854,3

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

767,5

456,11

311,4

Усього за розділом II

767,5

456,11

311,4

III. Довгострокові зобов'язання

0

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

105,2

18,81

86,4

Усього за розділом III.

105,2

2,93

102,3

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

1571,8

3602,89

-2031,1

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Векселі видані

300

300,00

0,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1423,4

1064,16

359,2

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

414,7

382,93

31,8

з бюджетом

626

271,21

354,8

з позабюджетних платежів

23,6

31,46

-7,9

зі страхування

507,4

495,29

12,1

з оплати праці

1161,1

1109,30

51,8

з учасниками

0

із внутрішніх розрахунків

48

140,00

-92,0

Інші поточні зобов'язання

337,7

489,22

-151,5

Усього за розділом IV

6413,7

6416,10

-2,4

V. Доходи майбутніх періодів

0

0

0

Баланс

20299,5

19887,88

411,6

З таблиці 2.8 спостерігається незначне невиконання плану по першому розділу. Також можна відмітити що підприємство запланувало зменшення довгострокових зобов'язань, та натомість вони зросли. Забезпечення наступних витрат є позитивними, тобто збільшуються по відношенню до планового показника.

В цілому стан на підприємстві йде на спад: вибуття коштів з обігу, великі заборгованості та недотримання плану. Ці показники свідчать про поганий фінансовий стан підприємства.

Таблиця 2.9. Показники господарської діяльності

Показник

2012 р.

2013 р. Факт.

2013 р. Планов.

Відхилення (+,-)

Оцінка показника

2012 р. до 2013 р.

2013п р. до 2013ф р.

за нормативним значенням

за динамікою

Загальна вартість активів (майна)

16763,70

18637,00

20299,50

1873,30

1662,50

за планом

збільшення

Вартість необоротних (довгострокових, постійних) активів

12179,60

12573,90

11381,30

394,30

-1192,60

за планом

за планом

Вартість оборотних (мобільних) активів

4584,10

6063,10

8918,20

1479,00

2855,10

за планом

за планом

Вартість матеріальних оборотних активів (запасів)

2388,30

2405,00

3032,70

16,70

627,70

за планом

за планом

Дебіторська заборгованість

1798,20

3155,60

5524,40

1357,40

2368,80

зменшення

зменшення

Грошові кошти

268,20

363,00

161,20

94,80

-201,80

за планом

збільшення

Статутний капітал

1310,50

1466,80

1466,80

156,30

0,00

збільшення

збільшення

Власний капітал

9960,00

11028,40

13013,10

1068,40

1984,70

збільшення

збільшення

Залучений капітал

6803,70

7608,60

7286,40

804,90

-322,20

за планом

зменшення

Довгострокові зобов'язання для формування необоротних активів

45,10

412,90

105,20

367,80

-307,70

за планом

зменшення

Короткострокові кредити банків

2100,00

1200,00

1571,80

-900,00

371,80

за планом

зменшення

Поточні зобов'язання

5971,70

6187,60

6413,70

215,90

226,10

за планом

зменшення

Вартість активів (майна) за первісною вартістю

24284,30

26934,40

28890,60

2650,10

1956,20

за планом

збільшення

Робочий (чистий оборотний) капітал (наявність власних оборотних активів)

-1387,60

-124,50

2504,50

1263,10

2629,00

збільшення

збільшення

Коефіцієнт оновлення (надходження) основних засобів

0,17

0,07

0,05

-0,10

-0,02

>0,1

збільшення

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,01

0,03

0,09

0,01

0,06

>0,1

збільшення

Коефіцієнт амортизації основних засобів

0,06

0,06

0,06

0,00

0,00

>0,1

збільшення

Частка власних оборотних активів

-0,30

-0,02

0,28

0,28

0,30

0,2

збільшення

Вартість основних засобів

1. первісна

2. залишкова

18785,30

20008,30

19169,50

1223,00

-838,80

за планом

збільшення

11707,80

12125,00

10962,50

417,20

-1162,5

за планом

збільшення

Вартість інших необоротних матеріальних активів:

3. первісна

4. залишкова

880,00

830,20

770,10

-49,80

-60,10

за планом

збільшення

469,70

448,50

418,80

-21,20

-29,70

за планом

збільшення

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,38

0,39

0,43

0,02

0,03

<0,5

зменшення

Коефіцієнт придатності основних засобів

0,62

0,61

0,57

-0,02

-0,03

>0,5

збільшення

Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості

0,01

0,01

0,003

-0,01

-0,004

<0,1

зменшення

Коефіцієнт надійності дебіторської заборгованості

0,99

0,99

0,997

0,01

0,004

>0,9

збільшення

Коефіцієнт зносу нематеріальних активів

0,91

0,98

1,00

0,08

0,02

<0,5

зменшення

Коефіцієнт придатності нематеріальних активів

0,09

0,02

0,00

-0,08

-0,02

>0,5

збільшення

Коефіцієнт оновлення (надходження) нематеріальних активів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

>0,1

збільшення

Коефіцієнт вибуття нематеріальних активів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

>0,1

збільшення

Коефіцієнт амортизації нематеріальних активів

0,08

0,08

0,02

0,00

-0,06

>0,1

збільшення

Коефіцієнт застави необоротних матеріальних активів

0,04

0,15

0,46

0,10

0,31

0,0

зменшення

Коефіцієнт використання необоротних мат. активів

0,83

0,93

0,92

0,11

-0,01

1,0

збільшення

Частка повністю амортизованих необоротних матеріальних активів

0,00

0,05

0,04

0,05

-0,01

0,0

зменшення

Коефіцієнт безнадійної дебіторської заборгованості

0,00

0,004

0,00

0,004

-0,004

0,0

зменшення

Коефіцієнт придатності вибулих основних засобів

0,16

0,14

0,51

-0,02

0,37

0,0

зменшення

Частка активних основних засобів

0,35

0,36

0,41

0,01

0,04

за планом

збільшення

Коефіцієнт постійності активів

0,73

0,67

0,56

-0,05

-0,11

за планом

за планом

Коефіцієнт мобільності активів

0,27

0,33

0,44

0,05

0,11

за планом

за планом

Коефіцієнт співввідношення:

1. необоротних і оборотних активів

2. оборотних і необоротних активів

2,66

2,07

1,28

-0,58

-0,80

за планом

за планом

0,38

0,48

0,78

0,11

0,30

за планом

за планом

Наведені в табл. 2.6 дані показують, що за аналізований період вартість майна (активів) підприємства зросла на 1873,3 тис. грн. у 2012 р. та на 1662,5 тис. грн. у 2013 р., в т.ч. за рахунок власного капіталу на 1068,4 тис. грн. або на 57% у 2012 р. та на 100% у 2013 р. (зростання ж власного капіталу у 2013 р. склало 1984,7 тис. грн.). Це характеризує стабільність господарської діяльності підприємства, наміри збільшувати її обсяги та підвищувати ефективність.

2.3 Аналіз ефективності системи управління за допомогою фінансового контролінгу

Результативним показником діяльності підприємства є величина одержаного прибутку. Рівень окупності прибутком статутного і загального капіталу, активів (у тому числі дохідних), а також витрат підприємства характеризує їх рентабельність.

Оскільки в сучасних умовах витрати часто зростають незалежно від рівня господарської фінансової діяльності підприємства, а під впливом погіршення загальної економічної ситуації в державі, то прибуток, який часто за масою невисокий, не може характеризувати рівень окупності. Тому рівень ефективності управління підприємством необхідно визначати ще і за доходом.

Для комплексної оцінки стану активів і зобов'язань підприємства особливу увагу звернемо на показники:

* наявності сумнівної дебіторської заборгованості

* повноти використання необоротних матеріальних активів в господарській діяльності.

* питомої ваги активних основних засобів.

Таблиця 2.10. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості

Показник

Фактичний

Плановий

Відхилення

Наявність власних оборотних коштів

149,91

3465,74

-3315,83

Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат

1721,71

7068,63

-5346,92

Загальна величина основних джерел формування запасів і затрат

3221,71

8940,43

-5718,72

Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів

-2882,79

1013,07

-3895,86

Надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат

-1310,99

4615,96

-5926,95

Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів

189,01

6487,76

-6298,75

Відхилення по всіх показниках дуже велике, це очевидно, оскільки ще з балансу було видно, що кошти з підприємства вибувають, що зменшує його фінансову стійкість. Саме тому дотримання плану неможливе, оскільки у підприємства просто немає ресурсів для створення передумов задовільного фінансового стану (2.10).

Таблиця 2.11. Аналіз відносних показників фінансової стійкості

№ п/п

Показник

Фактичний

Плановий

Відхилення

1

Коефіцієнт забезпечення запасів власними коштами

0,05

1,41

-1,36

2

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,01

0,25

-0,24

3

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0,15

0,23

-0,07

4

Коефіцієнт стабільності структури оборотних коштів

-93,34

0,35

-93,69

5

Коефіцієнт виробничих фондів

0,70

0,69

0,01

6

Індекс постійного активу

0,87

0,97

-0,09

7

Коефіцієнт накопичення амортизації

-0,43

-0,43

0,00

8

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів

0,56

0,59

-0,03

9

Коефіцієнт мобільності

0,00

0,74

-0,74

10

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,64

0,70

-0,06

11

Коефіцієнт фінансової залежності

0,07

0,50

-0,43

12

Коефіцієнт фінансової стабільності

9,16

1,38

7,78

13

Коефіцієнт фінансового ризику

0,11

0,72

-0,61

Та ж сама ситуація спостерігається і у відносних показниках фінансової стійкості. Фактичні коефіцієнти значно відстають від планових. Підприємству слід переглянути свою фінансову політику та більше вкладати грошей в розробку нової фінансової стратегії.

Помітно, що тут також усі фактичні показники не відповідають плановим показникам. Значно перевищує плановий показник оборотність дебіторської заборгованості на 69,9 (Таблиця 2.11). Ще один показник, який підтверджує вибуття коштів з підприємства.

Досить непоганий показник відхилення у оборотності кредиторської заборгованості -23,8. Це означає що підприємство переглянуло свою політику що до заборгованостей по кредитам після складання плану та звернуло частину своїх сил на зменшення залучених коштів.

Тривалість одного обороту оборотних засобів значно відстає від запланованого показника, це значить що оборотні засоби вже обертаються не за 9,2 дня а за 2.

Таблиця 2.11. Показники ефективності використання оборотних коштів

Показник

Фактичний

Плановий

Відхилення

Оборотність оборотних коштів (Ко), оборотів

34,3

39,0

-5,3

Тривалість одного обороту оборотних засобів (До), днів

2,0

9,2

-7,2

Оборотність виробничих запасів (Коз), оборотів

13,5

12,3

1,2

Тривалість одного обороту виробничих запасів (Доз), днів

2,7

2,8

-0,2

Оборотність коштів у розрахунках (Кор), оборотів

47,0

116,9

-69,9

Тривалість одного обороту коштів у розрахунках (Дор), днів

3,1

7,7

-4,6

Оборотність дебіторської заборгованості (Код), оборотів

116,9

47,0

69,9

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості (Дод), днів

3,1

7,7

-4,6

Оборотність кредиторської заборгованості (Ккз), оборотів

36,2

60,0

-23,8

Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості (Дкз), днів

-0,1

6,0

-6,1

Оборотність фіксованих активів (Коф), оборотів

4,2

2,8

1,4

Тривалість одного обороту фіксованих активів (Доф), днів

7,5

12,5

-5,0

Оборотність усіх активів (Коа), оборотів

27,0

16,9

10,1

Тривалість одного обороту усіх активів (Доа), днів

13,3

21,3

-8,0

Оборотність чистого робочого капіталу (Коч), оборотів

5,1

1,2

3,9

Тривалість одного обороту чистого робочого капіталу (Доч), днів

-0,6

3,3

-3,9

Оборотність коштів у розрахунках менша від норми більш ніж в 2 рази. Це спричинено зменшенням кількості самих грошових коштів на підприємстві.

Оборотність усіх активів значно більша за запланований показник на 10,1, це є досить приємним фактором для підприємства, оскільки за планом активи повинні були обертатись повільніше, що спричиняє повільнішу генерацію доходу. А по факту активи обертаються майже в 2 рази швидше, що стимулює до збільшення грошових надходжень на підприємство.

Усі інші показники, включаючи тривалість обороту, залишились майже незмінними. Звичайно, збільшення чи зменшення засобів на підприємстві також впливає на термін її оборотності, та тривалість оборотів змінюється в залежності від зміни самого показника.

3. Підвищення ефективності фінансового контролінгу на підприємстві

З метою контролю за фактичним надходженням грошових коштів на поточний рахунок та витрачанням коштів у процесі господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану підприємству необхідне оперативне фінансове планування. Це пов'язано з тим, що фінансове забезпечення підприємницької та інвестиційної діяльності відбувається за рахунок власних та залучених коштів, що потребує повсякденного ефективного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів.

Річний фінансовий план (план доходів та витрат грошових коштів) характеризує обсяг фінансових ресурсів, необхідних для фінансово-господарської діяльності. Він є орієнтиром для фінансової роботи підприємств у плановому році.

На підприємстві має бути організований повсякденний оперативний контроль за платежами та надходженням матеріальних цінностей, виконанням фінансових зобов'язань перед бюджетом, позабюджетними фондами, банками. Необхідно періодично перевіряти дебіторську заборгованість за даними бухгалтерського обліку та звітності, інвентаризації.

Одним із методів розрахунку загального обсягу виручки БКК від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг) є економіко-статистичний метод, який оснований на згладжуванні даних про приріст виручки від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг) за декілька років (кварталів), що передують плановому.

Визначимо змінні середні темпів приросту, їх середню зміну за I кв. 2012 р. - ІІІ кв. 2013 р., а потім розрахуємо темп приросту виручки БКК від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг) на IV кв. 2013 р. за формулою:

Кn+1 = Кn + ?, (3.1)

де: Кn+1 - темп приросту прогнозний;

Кn - темп приросту звітного періоду;

? - середня зміна темпів приросту за період.

Середня зміна темпів приросту розраховується за формулою:

, (3.2)

де Кk - кінцевий показник динамічного ряду;

Ко - початковий показник динамічного ряду;

n - кількість показників в динамічному ряді.

Даний метод дозволяє отримати достатньо обґрунтований план виручки підприємства від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг) на IV кв. 2013 р., оскільки враховує тенденцію зміни темпів приросту цього показника та згладжує випадкові коливання.

Знайдемо середню зміну темпів приросту за період за формулою:

(3.3)

Кn = 1,206. Тоді Кn+1 = 1,206 + 0,701 = 1,907.

Для планування виручки БКК від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг) на IV кв. 2013 р. використаємо розрахунково-аналітичний метод. Вихідні дані для розрахунку планового обсягу виручки від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг) БКК на IV кв. 2013 р. наведені в табл. 3.1

Таблиця 3.1. Динаміка фактичних обсягів виручки від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг) БКК 2013 р.

№ з/п

Показники

2013 р.

І кв., тис. грн.

ІІ кв., тис. грн.

ІІІ кв., тис. грн.

IV кв., тис. грн.

1

Виручка від реалізації продукції

793,1

3912,5

2816,7

11144,4

2

Непрямі податки (ПДВ)

132,2

652,3

469,5

1857,4

3

Чиста виручка від реалізації продукції

660,9

3261,2

2347,2

9287

Таблиця 3.2. Вихідні дані для згладжування приросту обсягу виручки БКК від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг)

Період

Приріст виручки від реалізації продукції

умовні позначення

у% до попереднього періоду

ІІ кв. 2012 р.

К1

93,4

ІІІ кв. 2012 р.

К2

-28,0

ІV кв. 2012 р.

К3

95,7

І кв. 2013 р.

К4

-26,6

ІІ кв. 2013 р.

К5

-31,0

ІІІ кв. 2013 р.

К6

20,6

Згладжування здійснюється за допомогою плинної середньої для трьох найближчих періодів:

К1 = (К1 + К2 + К3) / 3 = (93,4 - 28,0 + 95,7) / 3 = 57,3%

К2 = (К2 + К3 + К4) / 3 = (-28,0 + 95,7 - 26,6) / 3 = 41,1%

К3 = (К3 + К4 + К5) / 3 = (95,7 - 26,6 + 31,0) / 3 = 12,7%

К4 = (К4 + К5 + К6) / 3 = (-26,6 + 31,0 + 20,6) / 3 = -12,3%

Отриманий вирівняний ряд плинних середніх дає можливість визначити середньоквартальну зміну приросту обсягу виручки від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг):

? = (Кn - К1) / (n - 1), (3.4)

де: Д - середньорічна зміна приросту обсягу виручки від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг);

Кn - останній показник в ряду вирівняних середніх;

К1 - перший показник в ряду вирівняних середніх;

n - кількість показників вирівняного ряду середніх.

Отримаємо:

Д = (75,0% - 220,3%) / (4 - 1) = -48,5%

Значення приросту виручки БКК від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг) на IV кв. 2013 р. (К7) визначається продовженням вирівняного ряду середніх на 2 кроки вперед, тобто починаючи від ІІ кв. 2013 р., через ІІІ кв. 2013 р. на плановий IV кв. 2013 р.:

К7 = К5 + 2Д = 231,0 + 2 (-48,5) = 134%.

Таким чином, в плановому IV кв. 2013 р. у порівнянні з ІІІ кв. 2013 р. виручка БКК від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг) зросте у фактичних цінах на 134%.

ВРП IV кв. 2006 р. = 32630,2 тис. грн. 2,34 = 76354,7 тис. грн.

Отже, плановий розмір виручки БКК від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг) в IV кв. 2013 р. складе у фактичних цінах 76354,7 тис. грн.

Проведемо планування операційних витрат БКК в IV кв. 2013 р. Для планування розміру операційних витрат БКК в плановому періоді скористаємося даними, поданими в табл. 3.3. Зазначимо, що в зв'язку з переходом підприємства на загальну систему оподаткування з початку 2013 р. будемо використовувати дані про фактичні обсяги операційних витрат лише за три квартали 2013 р.

Таблиця 3.3. Обсяги та питома вага операційних витрат ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» БКК в I-ІІІ кв. 2013 р. у чистій виручці від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг)

№ з/п

Показники

І кв., тис. грн.

ІІ кв., тис. грн.

ІІІ кв., тис. грн.

Планове значення

ІV кв. 2012 р.

1

Чиста виручка від реалізації продукції, тис. грн.

6812,9

12551,6

17191,8

2

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

5092,5

17711,6

19288

3

Питома вага собівартості у чистій виручці від реалізації продукції, %

74,75

78,54

70,93

70

4

Адміністративні витрати, тис. грн.

592,2

3431,7

2345,3

5

Питома вага адміністративних витрат у чистій виручці від реалізації продукції, %

8,69

15,22

8,63

8,6

6

Витрати на збут, тис. грн.

34,3

34,2

174

7

Питома вага витрат на збут у чистій виручці від реалізації продукції, %

0,5

0,15

0,64

0,5

8

Інші операційні витрати, тис. грн.

557,8

252,5

2254

9

Питома вага інших операційних витрат у чистій виручці від реалізації продукції, %

8,19

1,12

8,29

5,1

Таблиця 3.4. Обсяги операційних витрат ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» БКК в плановому IV кв. 2013 р.

№ з/п

Показники

Планове значення

IV кв. 2013 р.

1

Чиста виручка від реалізації продукції, тис. грн.

13628,9

2

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

9540,2

3

Планове значення питомої ваги собівартості у чистій виручці від реалізації продукції, %

70,00

Ч

4

Адміністративні витрати, тис. грн.

472,1

5

Планове значення питомої ваги адміністративних витрат у чистій виручці від реалізації продукції, %

8,60

Ч

6

Витрати на збут, тис. грн.

18,1

7

Планове значення питомої ваги витрат на збут у чистій виручці від реалізації продукції, %

0,09

Ч

8

Інші операційні витрати, тис. грн.

245,1

9

Планове значення питомої ваги інших операційних витрат у чистій виручці від реалізації продукції, %

0,40

Ч

Слід зазначити, що протягом І-ІІІ кв. 2013 р. підприємство мало неопераційні доходи та витрати.

Таблиця 3.5. Бюджет доходів і витрат ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» БКК на плановий IV кв. 2013 р.

Доходи

Обсяг, тис. грн.

Витрати

Обсяг, тис. грн.

Чиста виручка від реалізації продукції

13628,9

Собівартість реалізованої продукції

9540,2

Адміністративні витрати

472,1

Витрати на збут

18,1

Інші операційні витрати

245,1

На основі проведених розрахунків можна розрахувати чистий прибуток ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» БКК в плановому IV кв. 2013 р. (табл. 3.6).

Таблиця 3.6. План чистого прибутку ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» БКК в IV кв. 2013 р., тис. грн.

№ з/п

Показники

IV кв. 2013 р.

1

Виручка від реалізації продукції

50198,7

2

ПДВ

8363,8

3

Чиста виручка від реалізації продукції

13628,9

4

Собівартість реалізованої продукції

9540,2

5

Валовий прибуток

9088,7

6

Інші операційні доходи

-

7

Адміністративні витрати

472,1

8

Витрати на збут

18,1

9

Інші операційні витрати

245,1

10

Прибуток від операційної діяльності

4053,4

11

Інші фінансові доходи

-

12

Фінансові витрати

-

13

Податок на прибуток

513,4

14

Чистий прибуток

1720,0

На основі розробленого бюджету доходів і витрат БКК на плановий IV кв. 2013 р. та з урахуванням фактичних обсягів доходів і витрат підприємства в І-ІІІ кв. 2013 р., наведемо короткостроковий фінансовий план доходів, витрат і чистого прибутку БКК на 2013 р. (табл. 3.7).

Як свідчать дані табл. 3.7, в 2013 р. у порівнянні з 2012 р. обсяги діяльності, прибутковість та ефективність діяльності БКК зменшились. Так, усі показники у порівняльні з попереднім роком падають.

Таблиця 3.7. План доходів, витрат і чистого прибутку ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» БКК на 2013 р.

№ з/п

Показники

2013 р.

1

Виручка від реалізації продукції

50198,7

2

ПДВ

8363,8

3

Чиста виручка від реалізації продукції

13628,9

4

Собівартість реалізованої продукції

9540,2

5

Валовий прибуток

9088,7

6

Інші операційні доходи

-

7

Адміністративні витрати

472,1

8

Витрати на збут

18,1

9

Інші операційні витрати

245,1

10

Прибуток від операційної діяльності

4053,4

11

Інші фінансові доходи

-

12

Фінансові витрати

-

13

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

7853,9

14

Податок на прибуток

513,4

15

Чистий прибуток

1720,0

Проведемо порівняння отриманих планових показників господарської діяльності БКК в IV кв. 2013 р. з попередніми кварталами 2013 р. (табл. 3.8).

Як свідчать дані табл. 3.8, в плановому IV кв. 2013 р. очікується погіршення операційної діяльності БКК, а саме: чиста виручка від реалізації продукції зменшиться на 9747,8 тис. грн., валовий прибуток зменшиться на 1185,9 тис. грн. або 141,51%, чистий прибуток зменшиться на 1118,6 тис. грн.

Таблиця 3.8. Порівняння фактичних та планових показників господарської діяльності БКК в І-IV кв. 2013 р.

№ з/п

Показники

І кв., тис. грн.

ІІ кв., тис. грн.

ІІІ кв., тис. грн.

IV кв., тис. грн.

Відхилення, %

ІІ кв. від І кв.

ІІІ кв. від ІІ кв.

ІV кв. від ІІІ кв.

1

Виручка від реалізації продукції

8175,5

27061,9

32630,2

50198,7

2,7

1,48

1,54

2

ПДВ

1362,6

4510,3

5438,4

8363,8

3,16

1,26

0,25

3

Чиста виручка від реалізації продукції

6812,9

22551,6

27191,8

13628,9

5,91

1,03

0,59

4

Собівартість реалізованої продукції

5092,5

17711,6

19288,0

9540,2

3,48

1,09

0,49

5

Валовий прибуток

1720,4

4840,0

7903,8

9088,7

2,81

1,63

1,15

6

Інші операційні доходи

-

-

-

-

-

-

-

7

Адміністративні витрати

592,2

3431,7

2345,3

472,1

5,79

0,68

0,2

8

Витрати на збут

34,3

34,2

174,0

18,1

1

5,09

0,1

9

Інші операційні витрати

557,8

252,5

2254,0

245,1

0,45

8,93

0,11

10

Прибуток від операційної діяльності

536,1

1121,6

3130,5

4053,4

2,09

2,79

1,29

11

Інші фінансові доходи

1

7,2

5,9

-

7,2

0,82

12

Фінансові витрати

-

-

0,9

-

13

Податок на прибуток

86,2

381,8

352,0

513,4

4,43

0,92

1,46

14

Чистий прибуток

450,0

747,0

2838,6

1720,0

1,66

3,8

0,61

Відхилення досить значні по останнім трьом кварталам, це свідчить про те, що на підприємстві досить погано розвинена структура планування та контролінгу. Тут є два варіанта:
- підприємство робить досить оптимістичні плани
- підприємство досить погано слідкує за виконанням плану
Адміністрації слід звернути на це увагу.
Висновки
Результати проведеного дослідження дають підстави для наступних висновків:
1. Контролінг є процесом, при якому слід враховувати специфіку економічних умов, що склалися в нашій країні. Досвід, перейнятий у західних підприємств по складанню бізнес-планів виявляється неефективним в умовах ринкової економіки, а самі бізнес-плани не достатньо дієвими. Тому на основі зарубіжного і вітчизняного досвідів слід розробляти власну удосконалену систему планування діяльності підприємств, роблячи акцент на фінансовому плануванні. У зв'язку з цим, у роботі зроблено висновок щодо необхідності удосконалення фінансового планування на підприємствах.
2. На основі узагальнення та аналізу існуючих вітчизняних і зарубіжних точок зору дано визначення терміну «фінансове планування» як документ, що відображає обсяг надходжень коштів і їх спрямування у плановому періоді з метою забезпечення потреб поточної діяльності та розвитку підприємства, виконання його зобов'язань перед державою, банками, постачальниками та іншими кредиторами. У нашому випадку фінансове планування дозволило визначити обсяги фінансових ресурсів підприємства за джерелами формування та напрямками їх цільового використання згідно з розглянутими показниками підприємства у періодах, що передують плановому та у плановому періоді.
3. Проведення фінансового контролінгу допомагає значно підвищити ефективність фінансово - господарської діяльності підприємства за допомогою вирішення таких основних завдань: - забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, необхідними для його нормальної господарської діяльності, включаючи розширене відтворення основних засобів підприємства, формування обігових коштів, матеріальне стимулювання, забезпечення соціальних потреб працівників; - виявлення резервів у господарській діяльності підприємства та спрямування їх на підвищення ефективності виробництва; - забезпечення раціональних та взаємовигідних економічних відносин підприємства з іншими підприємствами-постачальниками матеріальних ресурсів, бюджетом та банками. - здійснення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю підприємства та за утворенням й використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів.
4. Використання фінансового планування створює для суб'єктів господарювання такі важливі переваги: - забезпечує підготовку до використання майбутніх сприятливих для підприємства умов; - попереджує про можливі проблеми; - стимулює управлінський персонал до реалізації своїх рішень в подальшій діяльності; - поліпшує координацію дій управлінського персоналу підприємства; - сприяє раціональному використанню ресурсів на підприємстві.
5. Проаналізувавши стан фінансового контролінгу на Хлібокомбінаті №2 виявлені такі проблеми:
- пасивна розробка фінансового контролінгу;
- оперативність складання планів;
- визначеність фінансових планів;
- комплексність.
Всі ці вище перераховані проблеми можна подолати використовуючи на підприємстві новий підхід - використання новітніх комп'ютерних технологій, зокрема програмного забезпечення для автоматизації процесу планування.
6. В системі нових форм фінансового планування важливе місце відводиться бюджетуванню - системі складання бюджетів підприємств, які орієнтовані на отримання оптимального прибутку і збереження позицій підприємства на ринку товарів та послуг. Впровадження процесу бюджетування на підприємстві дозволить:
- поліпшити фінансові результати на основі управління прибутком і витратами, раціонально розподіляти і використовувати ресурси, - оптимізувати витрати по підприємству і впровадити оперативний контроль за постійними і змінними витратами; - поліпшити платоспроможність підприємства на основі ефективного управління грошовими потоками; - підвищити якість та оперативність прийняття управлінських рішень;
- узгоджувати, координувати дії окремих підрозділів і відділів підприємств, а також напрямків діяльності для досягнення поставлених глобальних завдань.
В існуючих підходах місце та роль фінансової стратегії чітко не визначені, тому запропоновано комбінований підхід до фінансової стратегії, відповідно до якого фінансова стратегія підприємства розглядається як одна з головних складових стратегії розвитку підприємства і як основна функція фінансового менеджменту, що реалізує стратегічні плани та політику підприємства, через поєднання регуляторної, розподільної та контрольної функції фінансів. Аналіз теоретичних положень розроблення фінансової стратегії підприємства показав недостатню чіткість визначення структури фінансової стратегії підприємства та функції, тому удосконалено не тільки структуру, на основі якої деталізовано функції за кожною її складовою, а й елементи механізму розроблення фінансової стратегії підприємства, що дозволяє більш поглиблено й обґрунтовано підійти до розроблення фінансової стратегії.
Список використаної літератури
1. Бадзим «Удосконалення методів розробки фінансової складової бузнес-плану» 2012 р.
2. Білик «Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах/Фінанси України» 2007 р.
3. Гончарова «Економічний аналіз оподаткування як підгрунтя планування та прогнозування податкових надходжень» 2012 р.
4. Лисенко «Особливості складання бізнес-плану» 2007 р.
5. Панасенко «Вдосконалення фінансового планування на підприємстві з використанням економіко-математичних моделей» 2011 р.
6. Соловйова «Параметри системного прогнозування в аграрному секторі економіки» 2013 р.
7. Циглик «Прогнозування, планування і прогнозування і регулювання як складові підприємницької діяльності в системі внутрішнього економічного механізму» 2012 р.
8. Янковий «Вдосконалення планування на підприємстві за допомогою математико-статистичних методів прогнозування» 2012 р.
9. Бреслав «Фінансове прогнозування» 2004 р.
10. Ковальчук «Новий світ» 2006
11. Кудряшов «Фінансовий посібник» 2002
12. Надточій «Прогнозування та планування грошових потоків підприємства як складові елементи системи управління ними» 2006 р.
13. Общая теория статистики: статистическое моделирование в изучении коммерческой деятельности.
14. Опарін «Фінанси: навчальний посібник» 2001 р.
15. Планирование деятельности предприятий 1998 р.

Подобные документы

 • Економічна сутність та класифікація видів контролінгу. Порівняння оперативного й стратегічного контролінгу. Аналіз системи показників контролінгу для прийняття управлінських рішень. Ефективність застосування контролінгу на вітчизняних підприємствах.

  курсовая работа [69,3 K], добавлен 29.03.2011

 • Сутність, цілі та задачі встановлення системи контролінгу. Практика встановлення системи контролінгу на прикладі підприємства ТОВ "Надія". Заходи вдосконалення та отримання ефективності при впровадженні системи контролінгу. Методи і об’єкти контролінгу.

  курсовая работа [113,5 K], добавлен 01.02.2011

 • Нова концепція теорії та практики управління. Історія розвитку контролінгу як інструменту правильної та виваженої оцінки господарських ситуацій для прийняття обґрунтованих та доцільних економічних рішень. Сутність, основні цілі та функції контролінгу.

  реферат [26,9 K], добавлен 03.12.2012

 • Етимологія терміну "контролінг" та його складові. Концепції розвитку контролінгу. Діагностика фінансово-господарської діяльності ПАТ "Промзв’язок". Аналіз системи управління підприємством. Розрахунок ефекту та ефективності від впровадження контролінгу.

  курсовая работа [565,6 K], добавлен 03.03.2013

 • Контролінг як новий напрям в управлінні підприємством та забезпеченні менеджмента інформацією. Загальна характеристика СВК "Вільне козацтво": розгляд основних економічних показників ефективності підприємства, аналіз основних показників контролінгу.

  курсовая работа [821,4 K], добавлен 21.02.2014

 • Економічна сутність контролінгу та його місце в економіці та управління. Використання контролінгу в плануванні виробничої програми підприємства. Шляхи оптимізації контролінгу на підприємстві. Впровадження контролінгу.

  курсовая работа [57,4 K], добавлен 04.09.2007

 • Сутність, методи, види та значення фінансового аналізу в банку, їх формування. Аналіз фінансового стану ПАТ "Реал банк": активу та пасиву, прибутку, збитку та сукупного доходу. Шляхи вдосконалення управління фінансовим станом банку, що вивчається.

  курсовая работа [188,5 K], добавлен 29.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.