Виробничий потенціал як основа розвитку промислового підприємства

Технічна характеристика обладнання підприємства. Піч індукційна для нагріву заготівок. Характеристика вихідної заготівки, допоміжних матеріалів, інструменту і оснастки. Приймання обладнання і робочого місця. Види браку і способи його попередження.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.05.2012
Размер файла 409,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Кафедра економіки та підприємництва

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з дисципліни: «Управління потенціалом підприємства»

на тему: «Виробничий потенціал як основа розвитку промислового підприємства»

Студентки: Лагун Владлени Сергіївни

Курс І семестр І група ЕЗ3/12

Керівник: старший викладач Чужинова О.В.

РЕФЕРАТ

Об`єкт дослідження - Публічне акціонерне товариство «Артемівський завод по обробці кольорових металів».

Ключові слова: потенціал підприємства, виробничий потенціал, цільова оцінка потенціалу, мідна катанка, виробництво мідної катанки, рентабельність, ліквідність, квадрат потенціалу.

У наступній курсовій роботі по підприємству міститься: 49 сторінок основної роботи, 20 формул, 19 таблиць, 5 малюнків, використовувались 10 джерел літератури.

Мета роботи:

- проведення аналізу потенціалу підприємства;

- закріплення знань по курсу «Управління потенціалом підприємства»;

- придбання навичок самостійного аналізу і узагальнення макроекономічної інформації, обґрунтування ухвалених управлінських рішень.

Метою діяльності ПАТ «АЗОКМ» є задоволення зростаючих потреб працівників, забезпечення розвитку виробництва фінансовими і матеріальними ресурсами.

Мета досягається вирішенням наступних ключових завдань:

* отримання максимального прибутку на вкладений капітал в умовах ринкової економіки;

* забезпечення пріоритету зростання якості продукції по відношенню до зростання цін на неї.

Методи дослідження: проведення аналізу за допомогою коефіцієнтів ліквідності, обертаємості та рентабельності, також проведення графоаналітичного методу «квадрат потенціалу».

Якість продукції для колективу ПАТ «АЗОКМ» вважається досягнутим, коли покупець щасливий від того, що придбана ним продукція задовольнила його насущні і ще неявно виражені потреби.

Представлена курсова робота, по управлінню потенціалом підприємства містить прикладені в доповненні звіти ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів» за 2003, 2008, 2009, 2012 роки:

1. Форма 1 «Звіт про фінансові результати за 2003 рік»;

2. Форма 2 «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос) за 2008, 2009 рр.»;

3. Форма 3 «Довідка про виконання виробничого плану та плану реалізації товарної продукції цеху з виробництва СТА в лютому 2012 р.»;

4. Форма 4 «Звіт про рух грошових коштів за 12 місяців 2003 р.»;

5. Форма 5 «Звіт про власний капітал за 12 місяців 2003 р., 2004 р.»;

6. Форма 6 «Баланс на 31 грудня 2003 р.»;

7. Форма 7 «Звіт про власний капітал за 12 місяців 2004 р.»

На основі проведеного дослідження по підприємству робимо такі висновки, що діяльність підприємства ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів» ефективною, воно успішно конкурує на ринку, має якісну продукцію, налагодженні канали збуту як в Україні так і закордоном так як більшість продукції виготовляється на експорт.

ЗМІСТ

В С Т У П

РОЗДІЛ I

1.1 Опис підприємства

1.1.1 Загальна характеристика ПАТ «АЗОКМ»

1.2 Опис виробництва

1.2.1 Ливарне виробництво

1.2.2 Виробництво круглого прокату

1.2.3 Виробництво плоского прокату

1.2.4 Виробництво мідної катанки

1.3 Виробнича програма

1.4 Зовнішні економічні зв'язки підприємства

1.5 Комп'ютерне забезпечення

1.6 Опис цеху по виробництву санітарно-технічної арматури

1.6.1 Загальна характеристика цеху СТА

1.6.2 Цех СТА ПАТ «АЗОКМ»

1.7 Об'ємне штампування

1.8 Гаряче штампування

1.8.1 Загальні положення

1.8.2 Технічна характеристика обладнання

1.8.2.1 Преса гвинтові з дугостаторним приводом

1.8.2.2 Піч індустрійна для нагріву заготівок

1.8.3 Характеристика вихідної заготівки, допоміжних матеріалів, інструменту і оснастки

1.8.4 Технічні вимоги до поковки

1.8.5 Характеристика викидів в атмосферу і стічних вод

1.8.6 Приймання обладнання і робочого місця

1.8.7 Настройка обладнання

1.8.8 Технологічний режим і порядок виконання технологічних операцій

1.8.9 Види браку і способи його попередження

1.8.10 Методи контролю

1.9 Листове штампування

1.10 Холодне штампування на пресах простої дії

1.10.1 Основні положення

1.10.2 Технічна характеристика обладнання

1.10.3 Характеристика сировини, основних і допоміжних матеріалів. Остнастка технологічного інструменту

1.10.4 Енергопостачання

1.10.5 Вимоги до продукції

1.10.6 Підготовка обладнання і технологічного інструменту до роботи

1.10.7 Технологічний режим, порядок виконання технологічних операцій і застосування інструменту

1.10.8 Характеристика виробництва і викидів в атмосферу

1.10.9 Можливі види браку, способи його попередження і усунення

1.10.10 Методи контролю технологічних режимів і якості продукції

1.10.11 Вимоги безпеки, охорони навколишнього середовища

1.11 Гнучка труб на трубозгинальній машині «Универсалбраун»

1.11.1 Основні положення

1.11.2 Характеристика сировини, основних і допоміжних матеріалів. Остнастка технологічного інструменту

1.11.3 Вимоги до продукції

1.11.4 Підготовка обладнання і технологічного інструменту до роботи

1.11.5 Технологічний режим. Порядок виконання технологічних операцій і вживаний інструмент

1.11.6. Можливі види браку і способи його попередження

1.11.7 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища

1.12 Вільна ковка

РОЗДІЛ II

2.1 Поняття показників фінансового стану підприємства

2.2 Аналіз показників фінансового стану підприємства

2.2.1 Ліквідність

2.2.2 Обертаємість

2.2.3 Рентабельність

2.3 Розробка і прийняття управлінського рішення за допомогою графоаналогічного методу «Квадрат потенціалу

П Р А К Т И Ч Н А Ч А С Т И Н А

3.1 Рівень якості, конкурентоспроможності продукції на ПАТ «АЗОКМ»

3.1.1 Мета покращень

3.1.2 Опис процесу постійного поліпшення

3.1.3 Опис процесу коригувальних дій

3.1.4 Опис запобіжних дій

3.1.5 Цілі в області якості на ПАТ «АЗОКМ» на 2012 р

В И С Н О В К И

Л І Т Е Р А Т У Р А

Д О Д А Т К И

ВСТУП

Наступна робота проводилась з метою вивчення діяльності підприємства, його виробничо-технічних, трудових і фінансових можливостей та конкурентоспроможності підприємства, проведення аналізу потенціалу підприємства, одержання інформативних параметрів які дають об'єктивну і точну картину фінансового та економічного стану підприємства.

У сучасних умовах управління економічним потенціалом промислового підприємства виступає як загальноекономічний чинник раціонального споживання ресурсів та ефективного функціонування виробничої системи. Відомо, що навіть ті підприємства, які мають близькі за рівнем потенціали, часто розрізняються за результатами їх діяльності. В цих умовах різницю в результатах можна пояснити лише неоднаковим ступенем точності цільової орієнтації системи. Інакше кажучи, при інших рівних умовах, величина результату буде тим більша, чим вдалішою буде система управління економічним потенціалом підприємства.

Особливе місце управління у сучасних умовах зумовлено тим, що воно гарантує інтеграцію економічних процесів на підприємстві. Формування системи управління економічним потенціалом відбиває можливості системи впорядкувати процеси формування потенціалу підприємства відповідно притаманним внутрішнім закономірностям господарської діяльності і необхідне для:

а) аналізу поточного стану промислового підприємства;

б) моделювання розвитку економічного потенціалу промислового підприємства;

в) визначення найкращих способів використання економічного потенціалу підприємства.

Однією із базових характеристик економіки країни, незалежно від поставлених цілей - забезпечення конкуренто-спроможності, стабільності, стійкого розвитку - є її потенціал. Термінологічний зміст даного поняття змінювався із розвитком економічної теорії. Так, дослідженню різних аспектів потенціалу (визначенню сутності, механізму формування, методології оцінювання тощо) присвячено значну кількість праць зарубіжних та вітчизняних економістів, зокрема Анчишкіна А.І., Райзберга Б.А., Чичкало-Кондрацької І.Б., Шумської С.С. та ін. [1,2,3,4]. Проте, досягти успіху в перебудові національного економічного механізму можливо лише через стимулювання розвитку виробничих потужностей кожного підприємства, зокрема, його виробничого потенціалу.

Постановка проблеми. Мета дослідження полягає в узагальненні існуючих концепцій щодо трактування поняття “виробничий потенціал”, особливостей його формування та оцінювання.

Викладення основного матеріалу дослідження. Концепція розвитку України передбачає пошук нових факторів і резервів економічного зростання, якщо раніше економіка розвивалася за рахунок поширеного залучення у виробництво нових ресурсів, то тепер вирішення багатьох складних економічних проблем стає можливим тільки на основі підвищення ефективності використання усього того, що складає господарський потенціал країни. Категорія “господарського потенціалу” має основоположне значення для дослідження та прогнозування ефективних напрямків та обсягів виробництва продукції різних галузей. Особливе місце в господарському потенціалі країни займає потенціал окремого підприємства.

Підприємство є головною ланкою у системі комплексу і контролює усі ресурси виробництва. Саме на підприємстві складаються виробничі і соціальні відносини, створюється дохід, який є джерелом формування національного доходу будь-якої держави.

Результативність використання потенціалу підприємства забезпечує ефективність функціонування економіки країни та динамізм її розвитку.

Дослідження потенціалу в теоретичному та практичному плані перш за все визначається його роллю у відтворенні господарства країни, у відтворенні соціально орієнтованої економіки. Більш повне використання потенціалу є ключовою задачею інтенсифікації економіки країни і її підприємств.

Потенціал підприємства - це основні засоби і джерела, які є у наявності і можуть бути мобілізованими для досягнення певної цілі, вирішення будь-якої задачі, а також можливості окремої людини, суспільства, держави і будь-якої галузі.

Існують різні види потенціалу підприємства та різні підходи щодо визначення їхньої сутності.

Зокрема, вагоме місце належить виробничому потенціалу.

У вітчизняній науці поняття “виробничий потенціал” одним із перших використав Анчишкін А.І. [1], включивши до нього набір ресурсів, які у процесі виробництва приймають форму факторів виробництва. Цей ресурсний підхід до концепції виробничого потенціалу отримав достатньо широке розповсюдження серед дослідників. На сучасному етапі найбільш чітко розрізняють дві ресурсні позиції:

1. Виробничий потенціал являє собою сукупність ресурсів без врахування їх взаємозв'язків і участі в процесі виробництва (недолік - ця позиція не повністю характеризує потенціал, оскільки не враховує ряду важливих характеристик-елементів, не висловлює ставлення до необхідності системного підходу до аналізу потенціалу підприємства).

2. Особливість другої ресурсної позиції полягає в трактуванні виробничого потенціалу як сукупності ресурсів, які можуть виробляти певну кількість матеріальних благ.

Райзберг Б.А. [2] розглядає виробничий потенціал як:

1) реальний обсяг продукції, який можна виробити при повному використанні ресурсів, які є у наявності;

2) наявні та потенційні можливості виробництва, наявність факторів виробництва, забезпеченість його основними видами ресурсів.

Головна задача виробничого потенціалу - це виготовлення продукції при мінімальних ресурсних затратах. Для того, щоб виробничий потенціал міг здійснювати цей безперервний і постійно відновлюваний процес, він сам повинен безперервно і постійно відновлюватись.

Потужність виробничого потенціалу є однією з важливих складових економічного потенціалу, оскільки потужність виробництва відіграє стратегічну роль у широкому колі економічних рішень, які пов'язані з діагностикою сучасного економічного стану виробництва з глобальними напрямами майбутнього економічного розвитку.

Поняття “виробничий потенціал” включає засоби виробництва, їхній стан, кількість, оптимальне використання.

Найбільш повно виробничий потенціал розкривається у його структурі, яка складається з наступних ознак:

1. між елементами виробничого потенціалу повинно бути оптимальне співвідношення;

2. елементи виробничого потенціалу мають бути об'єктивно пов'язані з функціонуванням і розвитком підприємств. З одного боку вони піддаються фізичному та моральному зносу, з іншого - здатні до сприйняття НТП;

3. елементи виробничого потенціалу мають бути взаємозамінні.

3) Виробничий потенціал підприємства складається з наступних елементів:

- робочі ресурси (робоча сила): від її кількості та якості залежить виробнича здатність господарської ланки та якість виготовлення продукції;

- матеріальні ресурси: вони відновляються поза господарською системою, тому не завжди буває відповідною продукція, яка виготовляється.

Якщо розглядати виробничий потенціал підприємства узагальнено, то він включає: засоби праці, трудові ресурси, технічні ресурси, енергію і інформацію.

Виробничий потенціал являє собою систему, яка складається з елементів, які в процесі виготовлення продукції виконують різного роду функції, тому виробничому потенціалу притаманні риси, властиві будь-якій системі. До них відносять:

1. цілісність - всі елементи потенціалу відповідають загальним цілям, що стоять перед системою. Цілісність потенціалу забезпечується реалізацією в процесі управління та формуванням і використанням наступних принципів;

2. складність - ця риса проявляється перш за все при наявності декількох основних складових елементів, кожен з яких являє собою сукупність окремих частин, які включають декілька менших частин виробничого потенціалу;

3. взаємозамінність - збільшення маси основних фондів при одночасному підвищенні рівня їх автоматизації значно зменшує такий елемент виробничого потенціалу як робоча сила. Тому такий елемент, як взаємозамінність - це економічна проблема і вирішення її зводиться до з'ясування чи може один елемент бути замінений іншим;

4. взаємозв'язок і взаємодія виробничого потенціалу підприємства - ця риса являє собою загальний економічний закон відповідності між основними елементами виробничих сил суспільства, тобто між речовими особистими і не речовими факторами виробництва;

5. здатність до сприйняття в якості елементів досягнень НТП - особливість розвитку виробничого потенціалу підприємства як системи заключається в тому, що гнучкість, форми взаємозв'язків між елементами складаються за рахунок віддачі виробничого потенціалу підприємства та його пристосування до нових наукових ідей;

6. гнучкість - це можливість переорієнтації виробничої системи до нових ідей;

7. потужність - кількісна оцінка виробничої здатності підприємства. Вона показує місце конкретного господарюючого підрозділу в галузевому і в народному господарстві.

Проблеми вимірювання виробничого потенціалу підприємства є дуже важливою як в теоретичному, так і в практичному плані, тому що знання виробничого потенціалу підприємства дозволяє зробити аналіз фінансово-господарського стану підприємства та спрогнозувати його діяльність на довгостроковий період. Якщо розглядати виробничий потенціал підприємства на макрорівні, то це дозволяє визначити сумарний потенціал господарства, що створює основу для забезпечення співпраці суміжних підприємств і виробництв.

Виробничий потенціал підприємства як показник ресурсного потенціалу відіграє велику інформаційну роль. Дослідження по формуванню виробничого потенціалу складне. Не вирішені проблеми вимірювання і його величини в цілому.

Наприклад, існує підхід, в якому виробничий потенціал повинен вимірюватися в тих же одиницях, що і об'єм виробництва, але існує ряд проблем (перш за все, не завжди існує можливість з достатньою достовірністю визначити найвищу віддачу при складній сукупності взаємодії елементів, оскільки виникає питання про врахування їх взаємовпливу, взаємодопомоги тощо).

На кінцевий результат активно впливає саме сукупність елементів потенціалу. Кожний елемент виробничого потенціалу значно відрізняється один від одного не тільки за змістом, але і за формою. В зв'язку з цим для оцінки окремого елементу використовуються різноманітні економічні та натуральні показники. За умов виведення загального принципу оцінювання виробничого потенціалу стане можливим одночасно виявити різні якості кожного елементу. Найбільш уніфікованим і універсальним вимірювачем виробничого потенціалу є ціна або вартість.

Співставлення показників виробничого потенціалу в грошові одиниці в часі та просторі дозволяє виявити динаміку і структуру виробничого потенціалу підприємства, відмінності та диференціацію елементів.

В межах економічних реформ, що проводяться в Україні, одним з найважливіших напрямків є відновлення сфери виробництва. Нові умови функціонування промислових підприємств, значне збільшення факторів, які впливають на їх виробничий потенціал, вимагають нових підходів до формування, оцінки резервів, збереження і розвитку потенціалу.

Відновити виробничий потенціал підприємства можна лише пристосовуючись до вимог ринкового середовища, але це складний процес, який відбувається в декілька етапів. А для цього необхідно мати оцінку виробничого потенціалу. Не можна управляти тим, чого не розумієш, не можна зрозуміти щось, не вимірявши його. У зв'язку з цим, щоб прийняти оптимальне рішення щодо відновлення і подальшого розвитку виробничого потенціалу підприємства, правильно управляти ним і уявляти його перспективи, необхідно перш за все оцінити реальний стан потенціалу.

Сьогодні економічна теорія і практика не пропонують єдиного інтегрального показника. Існують різні методологічні підходи до його оцінки. Вони мають певні недоліки і не є оптимальними для використання.

Основні недоліки: практично всі показники ґрунтуються на оцінці ресурсів підприємства. Такий підхід не дозволяє у повній мірі охарактеризувати стан і рівень використання виробничого потенціалу, не дає можливості виявити резерви підвищення ефективності виробничого потенціалу, а також врахувати вплив на нього зовнішнього середовища.

Отже, локальна оцінка виробничого потенціалу лише в рамках виробничого потенціалу не є повною і об'єктивною, її необхідно переглянути і доповнити.

В умовах ринку виробничий потенціал підприємства повинен відображати можливості по виробництву конкурентоспроможної продукції. А для цього необхідно мати не лише оцінку стану виробничого потенціалу, а й оцінку резервів збереження і подальшого розвитку виробничого потенціалу.

І.Б. Чичкало-Кондрацькою [3] запропоновано новий методичний підхід по комплексній оцінці виробничого потенціалу і резервів. При цьому він використав як вітчизняний, так і зарубіжний досвід. Сутність методу зводиться до кількісної оцінки результативності потенціалу підприємства, яка здійснюється через показники продуктивності, ефективності, рентабельності. Оцінка виробничого потенціалу відбувається поетапно.

Спочатку визначається рентабельність власного капіталу поточного і попереднього (базисного) періодів та аналізується його динаміка. Якщо власний капітал має високу рентабельність, що характеризує тенденцію підвищення, то це ознака того, що виробничий потенціал підприємства адаптований до ринкового середовища і тоді не має потреби його аналізувати.

Іноді для досягнення певної мети керівництво підприємства приймає рішення про скорочення або розширення власного капіталу. Це може тимчасово зменшити прибуток (рентабельність), проте надалі тенденція підвищення прибутковості має відновитись.

На наступному етапі оцінюються ресурсні резерви збереження і розвитку виробничого потенціалу. З цією метою розраховуються показники продуктивності кожного ресурсу; ефективність сукупності ресурсів; рентабельність виробничих ресурсів.

Насамкінець визначаються резерви управління формуванням капіталу підприємства, адаптованого до ринкового середовища. Для цього складається мультиплікативна модель, розраховуються відповідні показники.

Виробничий потенціал - це складна і багатогранна економічна категорія, управління якою пов'язане з якісною і кількісною оцінкою, але при кількісній оцінці потенціалу слід враховувати різні його аспекти.

Виходячи з вищесказаного, слід зазначити, що детальний аналіз всіх складових виробничого потенціалу підприємства в динаміці є необхідним етапом для прийняття управлінських рішень щодо ефективного використання усіх ресурсів підприємства та залучення інвестиційних джерел. Запропонований у статті підхід є одним із кроків визначення узагальнюючого інтегрального показника економічної ефективності виробничого потенціалу підприємства.

ПАТ «АЗОКМ» - це провідне підприємство кольорової металургії України та країн СНД, що випускає вироби з кольорових металів на основі міді, нікелю, цинку. Продукція заводу займає стабільне положення на внутрішньому та Міжнародному ринках, в країнах Західної та Східної Європи, ближнього і далекого зарубіжжя.

В даний час ПАТ «АЗОКМ» виготовляє широкий спектр безшовних труб з міді та мідних сплавів для теплообмінного обладнання, працюючого під тиском, в тому числі і для атомної енергетики.

Труби, що експортуються для споживачів ЄС, сертифіковані за відповідними стандартами на продукцію, вимогам Директиви 97/23/EG, нормалі AD 2000 - Merkblatt WO та Американського стандарту ASME SB-111/SB-111M, який є аналогом європейської нормалі AD 2000 - Merkblatt WO.

Освоєно виробництво і отримані сертифікати відповідності на труби безшовні, круглі з міді марки Cu-DHP (М1ф) для холодильної техніки і техніки кондиціонування повітря по DIN EN 12735-1,2 і ГОСТ Р 52318-2005,

На вимогу споживачів сертифіковані труби мідно-нікелевого сплаву марки МНЖ5-1 по ГОСТ 17217-79, що використовуються в атомній енергетиці.

Також сертифіковані проводи контактних марок МФ-100 і МФ-85 по ГОСТ 2584-86 для контактних мереж залізничного та комунального електротранспорта.

Два види продукції - стрічка з нейзильберу марки МНЦ 15-20 та провід кон-тактної марки МФ-100 стали призерами регіонального конкурсу «100 кращих товарів України».

Разом із зростанням обсягу виробництва і продажів, збільшується і чисельність працівників.

Система управління якістю, що діє на ПАТ «АЗОКМ», сертифікована міжнародним органом з сертифікації ТЮФ Тюрінгін в зв'язку з відповідністю вимогам стандарту ІСО 9001:2008 та національним органом по сертифікації Державним підприємством «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації »на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ІСО 9001:2009.

Артемівський завод по обробці кольорових металів постійно розвивається і удосконалюється, розширюється асортимент продукції, здійснюється технічне переозброєння, успішно впроваджуються і реалізуються інвестиційні проекти, які дозволяють поставити продукцію ПАТ в один ряд з кращими виробниками кольорового прокату і лиття.

РОЗДІЛ I

1.1 Опис підприємства

1.1.1 Загальна характеристика ПАТ «АЗОКМ»

Повна назва підприємства - Публічне акціонерне товариство "Артемівський завод по обробці кольорових металів", зареєстрований у місті Артемівську Донецької області. Форма власності - колективна.

ПАТ "АЗОКМ" - провідне підприємство кольорової металургії України, один з найбільших виробників мідного прокату в країнах СНД, був побудований в 1954 році. Знаходиться в Донецькій області - індустріальному регіоні України. Виробничі корпуси заводу розташовані на площі понад десяти гектарів і включають комплекс основного виробництва (плавильне, прокатне, пресово - волочильне, товарів народного споживання), допоміжного і комплекс очисних споруд.

Основною продукцією підприємства є листи, стрічки, труби, прутки, електротехнічна катанка, дріт з міді та її сплавів, різні види бронз, сантехарматура, товари побутового призначення, пиво.

Основними споживачами прокату є галузі: електротехнічна, енергетична, автомобільна, машинобудівна та інші.

Продукція ПАТ "АЗОКМ" неодноразово експонувалася і заслуговувала високу оцінку на виставках в Україні та Росії, на міжнародних ярмарках Болгарії, Німеччини, Арабських Еміратах.

З 1994 року завод має міжнародний сертифікат на систему забезпечення якості (стандарт ІСО 9008) включений в Міжнародний реєстр виробників прокату кольорових металів і одним з перших в Україні отримав міжнародний сертифікат на систему забезпечення якості, успішно пройшовши аудиторську перевірку експертами TUV NORD (Німеччина).

Дотримуючись обраної політики у сфері якості, керівництво ПАТ "АЗОКМ" надає великого значення розвитку компанії, направляючи матеріальні та фінансові ресурси на розширення і технічне переоснащення підприємства, залучаючи інвестиції для реалізації конкретних науково-технічних проектів, таких як:

- технічне переоснащення пресово-волочильного виробництва під випуск мідних водопровідних труб, прутків та труб з бронзи і складних сплавів, тонкостінних і капілярних труб;

- освоєння випуску стрічки з оловянистой і фосфорної бронзи, стрічки з мідно-нікелевих і спеціальних сплавів;

- створення і освоєння технологічного процесу виробництва біметалічних стрічок.

Підприємство відноситься до числа передових у вдосконаленні виробничих відносин, насамперед у реформуванні форми власності і вдосконалення господарського механізму.

Серед колективних акціонерів та інвесторів ПАТ "АЗОКМ" - відомі фірми Україні, СНД, країн з розвиненою ринковою економікою.

Численний колектив професіоналів та однодумців-власників мають великий досвід виготовлення продукції високої якості.

Надійність і високий рівень виконання замовлень зробили АЗОКМ відомим у світі. ПАТ "АЗОКМ" має значним науковим і технічним потенціалом. Професійний досвід робітників, з'єднаний з новітніми ідеями вчених, дослідників, інженерів, став основою створення сучасного підприємства, яким є сьогодні ПАТ "АЗОКМ".

На підприємстві послідовно ведеться розширення виробничої бази, реконструкція та модернізація діючих цехів, будівництво і створення нових виробництв.

АЗОКМ - це велика виробнича структура з унікальним технологічним обладнанням, великим науковим потенціалом, кваліфікованими кадрами. Необхідність забезпечення промисловості України новими спеціальними видами прокату визначила основні напрямки технічного переозброєння АЗОКМ: освоєно виробництво бронзових сплавів, дроту з свінцовістих латуні, листів і мідно-нікелевих сплавів; побудовано мідну електротехнічну катанку; введений в експлуатацію цех сантехарматури. Значно розширено виробництво товарів народного споживання з поліпшеними споживчими властивостями.

З 2000 року в складі ПАТ "АЗОКМ" Донецький завод "Вторкольормет" ¬ спеціалізоване підприємство по первинній металургійної переробки брухту кольорових металів.

Стратегічним напрямком у роботі є впровадження передових технологій випуску економічних профілів прокату, висока якість продукції, що відповідає світовому ypовня, максимальна орієнтація на замовника.

Те, що в 1999 році ПАТ "АЗОКМ" увійшло до складу промислово-фінансової корпорації "Укрпідшипник", а також рішення Парламенту про включення міста Артемівська в зону пріоритетного розвитку дозволило в значній мірі укрещпь фінансовий инаучно-технічний потенціал заводу.

В результаті цілеспрямованої, глибоко продуманої фінансової сировинної та енергетичної політики ПАТ "АЗОКМ" почав відігравати провідну роль у відродженні електротехнічної, приладобудівної, енергетичної галузей промисловості України. Базовий потенціал був не тільки збережений, але і в значній мірі примножено. Впровадження унікальної технології рафінування міді, економічне виробництво прокату з міді і сплавів, зручне географічне положення підприємства зробили його привабливим для іноземних інвесторів.

1.2 Опис виробництва

1.2.1 Ливарне виробництво

Потужності ливарного виробництва дозволяють відливати злитки круглого перетину діаметром 150-400 мм, масою до 5 тонн, довжиною до 5 метрів з міді, латуні, бронзи, мідно-нікелевих сплавів.

В якості сировини використовуються як чисті метали - мідь катодна, цинк чушковий, свинець, нікель, марганець, хром, олово та брухт кольорових металів.

Плавлення металу проводиться в енергоекономічних високопродуктивних індукційних канальних плавильних печах. Відливання ведеться сучасним полунепреривним методом, що забезпечує високу якість злитків.

Для підвищення технічного рівня і якості продукції частину прибутку підприємства постійно спрямовується на вдосконалення діючих, розробку та освоєння нових перспективних технологій, на модернізацію ливарного виробництва, на поліпшення екології, зниження шкідливих викидів ливарного цеху.

Все це дозволило розширювати області застосування сплавів кольорових металів, збільшити асортимент продукції, створювати нові види товарів.

1.2.2 Виробництво круглого прокату

ПАТ "АЗОКМ" є найбільшим в Україні підприємством з виробництва круглого про ката важких металів і сплавів.

Завод виробляє мідні холодно тягнені труби в бухтах і відрізках, пресовані у відрізках, труби латунні загального призначення холоднотянуті і пресовані відрізках, труби мідно-нікелеві холодно тягнені для теплообмінних апаратів, прутки круглі та профільні з міді, мідно-цинкових сплавів і бронзи.

Труби високої якості виготовляються за прогресивними технологіями на різних станах холодної прокатки. Це дозволяє отримувати труби з разностенность менше 0,10 мм, а при подвійний прокатці ¬ менше 0,7 мм. У технологічний потік виробництва входить сучасне механізоване обладнання: гідравлічні троси, трубопрокатні стани, унікальний стан безперервної холодної прокатки труб, волочильні трубні барабани, піч без окисного відпалу фірми "Ебнер", автоматичні лінії фірми "Шумаг", апарат контактного відпалу та ін.

Це гарантує випуск продукції, яка не поступається за своїми технологічними параметрами закордонним аналогам, а за деякими показниками перевершує їх.

ПАТ "АЗОКМ" має новітні засоби контролю якості продукції, що випускається - ультразвуковою та вихрострумовою діффектоскопією, обладнанням для проведення механічних випробувань, експрес-аналізів та ін. технологічні можливості ПАТ "АЗОКМ" практично необмежені.

1.2.3 Виробництво плоского прокату

Встановлений прокатне, термічне й оздоблювальне обладнання дозволяє реалізувати декілька варіантів сучасних технологічних схем виробництва кольорового прокату з злитків напівбезперервного лиття.

Спеціалістами заводу розроблені принципово нові технологічні рішення, що забезпечують стабільність споживчих властивостей кольорового прокату.

Технічні, технологічні, а також нові організаційні рішення, в основі яких лежить сертифікована система забезпечення якості продукції, високий професійний рівень менеджерів і виконавців, гарантують дотримання узгоджених з замовником умов поставок плоского прокату.

1.2.4 Виробництво мідної катанки

Виробництво мідної катанки - новий напрямок в діяльності ПАТ "АЗОКМ".

Мідна катанка - це отриманий методом безперервного лиття і прокатки мідний м'який пруток. Використовується для виробництва різноманітної провідникової і кабельної продукції, тролейних контактних проводів.

Виробництво мідної катанки здійснюється на обладнанні і за технологією американських фірм "Саутвайєр" і "Морган", що є світовими лідерами у виробництві обладнанні такого класу.

1.3 Виробнича програма

Освоєна на сьогоднішній день виробництвом номенклатура продукції, що випускається включає:

- Мідний прокат:

1) Листи мідні (гарячекатані, холоднокатані);

2) Смуги мідні (холоднокатані);

3) Стрічки мідні;

4) Стрічки мідні електротехнічні;

5) Труби мідні (пресовані, тягнуті в бухтах);

6) Прутки мідні (пресовані);

7) Катанка мідна;

8) Провід контактний.

- Латунний прокат:

1) Стрічки латунні

2) Листи латунні;

3) Смуги латунні;

4) Труби латунні;

5) Прутки латунні;

6) Дріт латунний.

- Мідно-нікелевий прокат:

1) Смуги з нейзильберу;

2) Стрічки з нейзильберу;

3) Труби з мідно-нікелевих сплавів.

- Сплави:

1) Бронзи олов'яні і безолов'яні ливарні (чушки);

2) Латуні ливарні (чушки);

3) Злитки мідні;

4) Прутки і труби бронзові та латунні лиття;

5) Сплави алюмінієві ливарні і для розкислення (чушки) А Сплави цинкові ливарні (чушки).

- Бронзовий прокат.

- Титановий прокат.

- Товари культурно-побутового призначення і хозобіхода:

1) Сантехарматура (змішувачі, сушки для рушників, комплектуючі, ключова заготівля, кавоварка, стрижень);

2) Пиво.

- Продукція ІМЦ:

1) Фурми;

2) Холодильники;

3) Головка мартенівської фурм

Програма "Мідь України", розроблена фахівцями АЗОКМ та інституту "Укркольорметалобробка", відкриває можливість освоєння і випуску кондиціонерних, капілярних, тонкостінних профільних труб, мідної фольги та інших.

1.4 Зовнішні економічні зв'язки підприємства

Продукція заводу - труби, прутки, листи, смуги, стрічки - поставляються промисловим підприємствам. Україна, Росії, Білорусі, Молдови, Литви, Латвії, Узбекистану, Азербайджану (ЗАТ "НКМЗ", ЗА О "НОРД", ВАТ "АЗМОЛ", РУП "МАЗ", АвтоВАЗ ", ВАТ" Павловський автобус" та ін

Кольоровий прокат з маркою АЗОКМ відомий в США, Угорщини, Болгарії, Польщі, Німеччини, Румунії, Ірані, Туреччині, Сирії, Греції та інших країнах.

1.5 Комп'ютерне забезпечення

На підприємстві впроваджена корпоративна інформаційна система МRPII / ЕRP-класу "IТ-Підприємство". Ця система дозволяє вести облік (прихід, витрата, рух, залишки) матеріалів, металів, готової продукції в усіх службах і підрозділах заводу.

1.6 Опис цеху по виробництву санітарно-технічної арматури

1.6.1 Загальна характеристика цеху СТА

Виробництво санітарно-технічної арматури на "Артемівському заводі по обробці кольорових металів" організовано в спеціальному підрозділі, що являє собою комплекс, що складається з виробничого та адміністративно-побутового корпусів, а також об'єктів допоміжного та обслуговуючого призначення (компресорна станція, мережі і споруди енергозабезпечення та ін).

Комплекс побудований в 1991-1995рр. при технічному сприянні члена Європейської асоціації виробників арматури угорського акціонерного товариства "МОФЕМ". Виробництво санітарно-технічної арматури в місті Артемівську оснащено необхідним, в основній своїй масі, імпортним обладнанням з повним технологічним циклом машинобудівного підприємства і передбачає внутрішню кооперацію в постачанні кольорового про ката з діючих цехів ПАТ "АЗОКМ" основного виробництва, а з боку - комплектуючих виробів, напівфабрикатів (гумово-технічні та пластмасові вироби), що витрачаються технологічних матеріалів, а також засобів технологічного оснащення (інструмент, оснастка, пристосування та ін.).

Виробництво продукції на підприємстві організовано за цеховим принципом з поділом функцій управління між власним підприємством і відповідними функціональними відділами (службами) ПАТ "АЗОКМ". У цеху з виробництва санітарно-технічної арматури реалізовані передові технології лиття, штампування, гальванічної обробки комплектуючих і збірки поліровки, змішувачів. Конструкція змішувачів дозволяє приєднати їх як до центральних мереж водопостачання з максимальним тиском 10 бар і максимальною температурою до 90 градусів С, так і до водонагрівачів закритого типу. Відмінний дизайн і якість, відповідне Європейським стандартам, роблять змішувачі конкурентоспроможними товарів на ринку непромислового призначення.

З 1999 року освоєно виробництво латунних рушникосушок із захисно-декоративним покриттям хрому і під шаром нікелю. Поліровані поверхні рушникосушок надають виробам вишуканий вигляд і органічно вписуються в сучасні інтер'єри ванних і душових кімнат. Якість сантехнічних виробів підтверджено національними сертифікатами. Цех реалізацією своєї самостійно займається продукції.

Освоєна сьогоднішній номенклатура на день виробництвом продукції, що випускається включає:

- Змішувач загальний для ванни і умивальника, тип 131;

- Змішувач для умивальника, тип 106;

- Вентиль кутовий МІНІ, тип 355 - на комплектацію змішувача для умивальника;
- Змішувач для умивальника з гнучким підведенням, тип 106/1;

- Рушникосушка "П-", "М-" образні;

- Рушникосушка "Драбинка";

- Кавоварка мідна;

- Ключова заготівка;

- Стержень;

- Аксесуари для ванної кімнати.

1.6.2 Цех СТА ПАТ «АЗОКМ»

Цех з виробництва санітарно-технічної арматури відкритого акціонерного товариства «Артемівський завод з обробки кольорових металів» (ПАТ «АЗОКМ») - найбільше підприємство України спеціалізується на виготовлення високоякісних товарів сантехнічного призначення.

Змішувачі, рушникосушки з маркою «АЗОКМ» - відомі на ринках сантехніки Україні, Росії, Білорусії та країн Балтії. Більше 70% випущеної продукції йде на експорт.

В цеху з виробництва санітарно-технічної арматури, побудованому за сприяння угорської фірми «MOFEM», реалізовані передові технології лиття, штампування, полірування, гальванічної обробки комплектуючих і складання виробів.

За десятирічний період розвитку підприємство виросло в потужний виробничо-технічний комплекс. Сучасне обладнання, прогресивні технології, розгалужена мережа аналітичного контролю, висока кваліфікація персоналу забезпечують світовий рівень якості продукції АЗОКМ.

З 1994 року АЗОКМ одним з перших в Україні отримав міжнародний сертифікат на систему забезпечення якості, успішно пройшовши аудиторську перевірку експертами TUV NORD (Німеччина).

Широкий асортимент продукції цеху СТА ПАТ «АЗОКМ» включає кілька виробничих напрямків:

Змішувачі для умивальника з поворотним виливом;

Змішувачі настінні з поворотним виливом;

Рушникосушки латунні;

Аксесуари для ванної кімнати.

Всі вироби виготовлені з високоякісних мідних сплавів із захисно-декоративним покриттям хрому з підшаром нікелю та сертифіковані в національній системі УкрСЕПРО.

Робота підприємства не залишається не поміченою в бізнес-світі Україна і неодноразово відзначалася дипломами спеціалізованих фестивалів і виставок:

Диплом учасника виставки «Російський Дім 2002» за найсучасніше виробництво санітарно-технічної арматури в країнах СНД.

Диплом «Кращий український виробник міжнародної виставки «Клімат-Аква-Текс»»

Диплом «Кращий український виробник сантехніки» на виставці «Строй Експо 2001»

За підсумками 2002 року компанія «Артемівський завод з обробки кольорових металів» увійшла до рейтингу «ТОП-100. Кращі компанії України».

Продукція нашого заводу «рушникосушка» увійшла до списку «100 кращих товарів України» за підсумками «Всеукраїнського конкурсу якості продукції» 2003 року.

Окремі зразки продукції:

Рушникосушки:

Рушникосушка: Пол-ЛХ-15х480-09 G 1/2 "

Матеріал: Латунь

Вид покриття: Нікель / Хром

Робочий тиск: 0,6 МПа

Різьба приєднання до системи: G 1/2 "

Рушникосушка: Пол-М-15х600 G1 / 2 ТР.32

Матеріал: Латунь

Вид покриття: Нікель / Хром

Робочий тиск: 0,9 МПа

Різьба приєднання до системи: G 1/2 "або G3/4"

Рушникосушка: Пол-М-15х500 G ?

Матеріал: Латунь

Вид покриття: Нікель / Хром

Робочий тиск: 0,6 МПа

Різьба приєднання до системи: G 1/2 "або G3 / 4"

Рушникосушка: Пол-М-15х600 G 1/2 УГЛ.

Матеріал: Латунь

Вид покриття: Нікель / Хром

Робочий тиск: 0,6 МПа

Різьба приєднання до системи: G 1/2 "або G3 / 4"

Рушникосушка: Пол-П-15х330 G 1/2 ТР. 32

Матеріал: Латунь

Вид покриття: Нікель / Хром

Робочий тиск: 0,6 МПа

Різьба приєднання до системи: G 1/2 "або G3 / 4"

Політика заводу направлена на виробництво конкурентоспроможної продукції, на впровадження прогресивних технологій та постійне поліпшення якості продукції.

Професійна компетентність співробітників дозволяє підприємству легко орієнтуватися на сучасному споживчому ринку.

Гнучка система ціноутворення, висока якість та індивідуальний підхід до кожного клієнта є запорукою взаємовигідного співробітництва.

1.7 Об'ємне штампування

Об'ємне штампування металу виробляють в штампах, які складаються звичайно з двох половин, які в зібраному вигляді створюють одну або декілька внутрішніх порожнин, які називаються струмками. При цьому перебіг металу при деформації обмежується стінками внутрішньої порожнини штампу. Отримувані вироби різної конфігурації відрізняються високою точністю розмірів, гарною якістю поверхонь і невеликими припусками і допусками.

Об'єм штампування металу підрозділяють на гарячу і холодну. оскільки пластичність металу в гарячому стані більше, ніж у холодному, то для виготовлення одного і того ж вироби об'ємного штампування можна прикласти менше зусилля. І той і інший вид об'ємного штампування застосовується в масовому виробництві. Холодним штампуванням виготовляють невеликі поковки, а гарячої - більші. Технологічний процес гарячого об'ємного штампування в загальному випадку складається з таких операцій:

1. оброблення прокату на мірні заготовки;

2. завантаження в піч і нагрівання заготовок до певної температури (900-1200° С для сталей);

3. укладка заготовки на нижню половину штампа і штампування;

4. видалення з штампа отриманої поковки;

5. термічна обробка;

6. обрубка і оздоблення.

Штампом називається металева роз'ємна форма, що складається з двох частин (половинок), всередині якої є порожнина, яка називається струмком.

Штампи виготовляються зі сталей марки 5х НВ; 5х НМ; 5хГМ та ін
кожен штамп призначений частка отримання поковок певної конфігурації, розміру і маси.

Гарячим об'ємним штампуванням виготовляють численні різні за конфігурацією, масі і розмірам поковки: колінчаті вали, колеса, шатуни, важелі, втулки і ін

Холодним об'ємним штампуванням виготовляють невеликі деталі зі сталі, кольорових металів і їх сплавів.

Холодною висадкою штампують болти, гайки, заклепки, гвинти, кульки та ролики для підшипників кочення і т.д.

Для гарячого об'ємного штампування застосовують фрикційні преса, кувальні вальці, радіально-кувальні і горизонтально-гибочні машини.

Штампи поділяються на відкриті і закриті.

Відкритими називають такі, у яких навколо зовнішнього контуру штампувального струмка є спеціальна шпалерна поковка.

Закритими називають такі, у яких метал деформується в замкнутому просторі.

1.8 Гаряче штампування

1.8.1 Загальні положення

Роботу з виготовлення поковок з пресованих заготівок на гвинтових пресах з дугостаторним приводом зусиллям 160 і 250 тс проводить бригада з двох робітників: штампувальник 5 - го розряду, нагрівальник 4 - го розряду.

При виконанні даної роботи робочі зобов'язані знати і виконувати:

- норми і правила, що встановлюються цією інструкцією;

- правила техніки безпеки, (пожежної безпеки) встановлюються спеціальними інструкціями по ТБ для штампувальника гарячого штампування і для нагрівальника;

- будову та принцип роботи основних вузлів преса і нагрівальної печі;

- вимоги до якості виробів, що виготовляються

1.8.2 Технічна характеристика обладнання

1.8.2.1 Преси гвинтові х дуго статорним приводом

Модель

Ф173А

Ф1734А

Номінальне зусилля

МН (тс)

1,6 (160)

2,5 (250)

Допустимі зусилля

МН (тс)

2,5 (250)

4,0 (400)

Ефективна номінальна енергія, не менш

кДж (кгс / м)

12.5 (1250)

21,0 (2100)

Найбільший хід повзуна, не менш

Мм

320

400

Частота ходів повзуна при найбільшому ході, не менш

Мм

34

30

Відстань між направляючими до світла, не менш

Мм

500

560

Розмір повзуна: спереду-назад

Мм

500

560

Розмір столу спереду-назад ліворуч-праворуч

Мм

650

580

750

670

Висота штампа, не менш

Мм

320

420

Нижній виштовхувач: зусилля, не менш

Найбільший хід

МН (тс) мм

0,12 (12)

100

0,16 (16)

105

Загальний вид преса із зазначенням органів управління представлений на мал.1.

Кінцеві вимикачі:

1-розгін вниз, відключення двигуна;

2-включення ходу вгору;

3-хід вгору, відключення двигуна, включення гальма;

4-блокування схеми управління пресом при переході повзуном крайнього верхнього положення;

Органи управління та сигналізації:

5-кнопка «Стоп загальний»;

6-педаль електрична;

7-переносний пульт управління;

8-кнопки «Пуск» дворучної системи управління;

9-кнопка «Виштовхувач нижній»;

11-розгальмовування маховика;

12-наладка, хід вгору;

13-перемикач нижнього виштовхувача «Ручний автомат»;

14-вимикач освітлення;

15-перемикач режимів роботи;

16-перемикач виду управління «Кнопки - педаль»;

17-лампа «Мережа»;

18-лампа «Контроль тиску повітря в мережі»;

19,20,21-лампи режимів роботи;

22-лічильник ходів повзуна;

23-лампа «Перегрів статора»;

24-кнопка «Включення вентилятора»;

25-наладка, хід вниз.

Прес складається з наступних основних вузлів:

- Станина, в якій знаходиться плита підштампова;

- Повзун, гвинт. У напрямних станини змонтований повзун. У нижній частині повзуна є Т-образні пази і отвори для кріплення інструмента. Повзун через проміжну плиту і гайку з'єднаний з гвинтом. Верхня частина гвинта за допомогою шліців з'єднана з ротором-маховиком;

- Електродугостаторний привід. У ньому розміщений ротор-маховик, з двох сторін якого встановлені два дугових статора. Комплект з двох дугостаторов і роторів - маховика утворює спеціальний тип асинхронного електродвигуна;

- Гальмо. При відсутності подачі в нього стисненого повітря створює гальмівний момент, що перешкоджає обертанню ротора-маховика, а отже переміщення всіх рухомих частин преса. Тому розгальмовування ротора-маховика є необхідною умовою для включення електродвигуна приводу преса;

- Виштовхувач нижній служить для виштовхування відштампованої вироби;

- Система управління ходом повзуна і енергією удару (рис.2.). Включає в себе чотири комплекти датчиків і прапорців.

Система управлінням ходом повзуна і енергією удару закрита огорожею, забезпеченими показниками «А», «Б», «В», «Г» знаходження точок спрацьовування кожного датчика. Завдання на пресі технологічно необхідних велечін повного ходу повзуна Н1, величини ходу розгону Н2, а отже енергія удару, шляхи гальмування Н3 здійснюється установкою прапорців в певному положенні щодо точок спрацьовування відповідних їм датчиків.

При виході верхнього торця прапорці нижче рівня т. «Б» подається команда на відключення електродвигуна приводу. Подальше переміщення повзуна відбувається за інерцією з накопиченим запасом кінетичної енергії.

Перед ударом прапорець «б», перетинаючи рівень т. «А» подає команду на включення приводу, для ходу повзуна вгору.

При русі повзуна вгору і виходу прапорця «7» вище рівня т. «Г» подається команда на відключення приводу і включення гальма. Пройшовши шлях гальмування, повзун зупиняється.

У разі переходу повзуном крайнього верхнього положення і перетином прапорцем «8» рівня т. «Б» подається команда на блокування всього управління пресом.

Ефективна енергія, накопичується рухомими частинами преса, залежить від лінійної швидкості повзуна і зростає з моменту початку ходу повзуна вниз.

Ці обставини дозволяють здійснювати регулювання величини енергій відключенням розгону повзуна в різних точках його ходу. Використовуючи діаграму зміни ефективної енергії удару преса в залежності від величини ходу розгону повзуна і знаючи величину енергії, необхідної для пресування, знаходимо величину ходу розгону повзуна Н2, яку встановлюють прапорцем «5».

Для кожної поковки величина визначається технологом і зазначена в нормативно - технологічній карті. Прапорець «6» встановлюють по точці спрацьовування датчика «А» недоходячи повзуна до крайнього нижнього положення на 10 - 15 мм.

Регулювання зупинки повзуна у верхньому положенні здійснюється відповідною установкою прапорця «7» щодо датчика «Г».

Недоходячи повзуном вихідного верхнього положення, прапорець «7» необхідно опустити на величину доходячи, а при переході підняти на цю ж величину. При переході вихідного верхнього положення може відбутися вкрай небезпечний для конструкції преса удар.

З метою запобігання верхнього удару проводиться регулювання положення прапорця «8» щодо датчика «В». Положення прапорця «8» вибирається, щоб датчик спрацьовував після ....... повзуном вихідного верхнього положення на 10 - 15 мм.

1.8.2.2Піч індукційна для нагріву заготівок

Максимальний діаметр прутка під розріз 51 мм

Мінімальний діаметр під розріз 20 мм

Максимальна довжина прутка під розріз 3000 мм

Максимальна довжина відрізаного прутка 90 мм

Мінімальна довжина відрізаного прутка 20 мм

Тиск стисненого повітря 6 бар

Тиск масла в затискачах 21,6 бар

Витрата стисненого повітря в одному циклі 15 л

Потужність 130 кВт

Напруга вбудованих електродвигунів 220/380 В 50 Гц

Потужність індукційної печі 1125 кВт

Споживання електричного струму індукційної піччю 250 А

Число оборотів пилки 500 об / хв.

Розміри диска пилки O250 ? 2мм

Швидкість подачі прутка 0-1 м / с

Завантаження виробів автоматична

Система управління: електронна програмована система управління.

Піч складається з наступних блоків:

- Стелаж для зберігання прудків;

- Агрегат різання: пристрій для подачі і захоплення прутків, електродвигун і пристрій подачі пилки;

- Нагрівальний блок;

- Блок сортування прутів;

- Ланцюговий транспортер і схил.

Характеристика нагрівального блоку:

- Вихідні номінальні дані:

- Частота 1000 Гц;

- Напруга 750 В;

- Потужність 125 кВт;

- Температура навколишнього середовища 0 - 40 градусів С;

- Спосіб охолодження в інверторі - водяне охолодження закритого типу;

- У згоді трансформаторі охолодження технічною водою;

- Потреба у воді 20 л / хв;

- На вході теплообмінного інвертера 2 бар;

- Вхідна температура води не більше 30С.

Узгоджувальний трансформатор:

- Первинна обмотка 8 л / хв, 3 бар;

- Вторинна обмотка 8 л / хв, 3 бар;

- Сердечник 3 л / хв, 3 бар;

- Індуктор розділений на три однакових блоки 3х10 л / хв, 3 бар;

- Температура на вході не більше 40 градусів С;

- Розміри інвертерного шафи 2000х1100х1850 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ЗАХОПЛЕННЯ ПРУТКА

Для обробки Прутка O 20-51 мм створено три розмірні групи, до яких забезпечуються три комплекти захоплення:

O 20 - 30мм

O 30 - 40мм

O 40 - 51мм

При обробці прутків всіх трьох розмірних груп верстат забезпечений пилкою одних і тих же розмірів, на вставну втулку нагрівального блоку рекомендується міняти в залежності від діаметра деталі в інтересах досягнення найкращого значення ККД.

Вставні втулки забезпечують два розміри:

O 45мм для ф 20 - 40мм

55мм для ф 40 - 51мм

При змінах діаметру розрізається прутка необхідно заново відрегулювати співвісність окремих блоків.

1.8.3 Характристика вихідної заготівки, допоміжних матріалів, інструменту і остнастки

Вихідною заготівкою для гарячого штампування на пресах 160 і 250 то є лагунові тягнені прутки O 20 - 50мм, довжиною 3,0 м.

Діаметр і сплав вибирається згідно з технологічними розрахунками і зазначений в нормативно - технологічній карті на конкретну поковку. Вміст свинцю в сплаві ЛС 59 - 1 має бути 1,5 - 1,9%.

Якість поверхні і інші вимоги повинні відповідати вимогам до пруткам тягненим ЛМ 59 - 1 по ГОСТ 2060 - 90.

Вхідний контроль заготівки здійснює нагрівальник і періодично працівник технічного контролю, майстер, технолог.

Допоміжні матеріали, інструмент і оснащення:

- Графіт сріблястий КЛЗ ГЛ - 2 по ГОСТ 17022 - 81;

- Штангенциркуль ШЦ 1 - 125 по ГОСТ 166 - 80;

- Фреза відрізна 2254 - 1046 по ГОСТ 2679 - 73;

- Сталевий складаний метр по ГОСТ18527 - 70;

- Штампи згідно з кресленнями.

1.8.4 Технічні вимоги до поковки

Поковка за основними розмірами (крім тих, які неможливо виміряти через облоя) повинна відповідати кресленню на поковку.

Допускається зрушення верхньої і нижньої половини штампа на величину, зазначену у кресленнях на поковку.

Не допускаються тріщини, раковини, які виявляються при візуальному огляді.

Допускається окалина, видаляється у дробометному агрегаті.

1.8.5 Характеристика викидів в атмосферу і стічних вод

Контроль за викидами в атмосферу, а так само за забрудненістю повітря робочої зони і стічними водами ведеться санітарної групою центральної лабораторії заводу.

У повітрі робочої зони вміст окису цинку повинно бути не більше 0,5 мг / м. куб; свинцю - не більше 0,01 мг / м. куб.; міді - не більше 1,0 мг / м. куб.;


Подобные документы

 • Історія "Укртатнафти", її великий виробничий потенціал, досягнення в соціальній сфері. Заходи підприємства з охорони навколишнього середовища. Структура підприємства, опис обладнання. Принцип роботи і будова теплообмінника, графік обслуговування й монтаж.

  отчет по практике [362,0 K], добавлен 02.11.2014

 • Поняття та призначення підготовчого цеху підприємства, його структура та елементи, принципи та обґрунтування вибору схеми комплексної механізації. Обладнання складського виробництва, для зберігання матеріалів. Промірювально-розбракувальне обладнання.

  лекция [401,8 K], добавлен 01.10.2013

 • Призначення і технічна характеристика кормодробарки універсальної КДУ – 2,0, будова та принцип дії. Монтаж і експлуатація обладнання, сфери його застосування, а також загальні вказівки щодо зберігання. Безпека експлуатації обладнання, що вивчається.

  курсовая работа [634,9 K], добавлен 27.11.2014

 • Складання виробничої програми підприємства. Джерела постачання сировини. Розрахунок сировини, чисельності виробничих працівників, обладнання для зберігання сировини, обладнання тісто-приготувального відділення та обладнання для зберігання готових виробів.

  курсовая работа [314,8 K], добавлен 19.12.2011

 • Характеристика задачі автоматизації управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання. Функціональна структура і архітектура КІС підприємства. Автоматизація управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання. Програмна інтеграція задачі.

  курсовая работа [6,6 M], добавлен 17.04.2013

 • Методи обробки пластикових матеріалів при виготовленні пакування. Способи задруковування пластику. Особливості технології висікання із застосуванням плоских штанцформ. Вибір оброблювального обладнання на основі аналізу технічних характеристик обладнання.

  дипломная работа [5,2 M], добавлен 12.09.2012

 • Кваліфікаційна характеристика верстатника широкого профілю. Призначення механізму, технологічна характеристика деталей. Вибір заготовки, пристосувань, різального інструменту та обладнання. Організація робочого місця верстатника, фрезерувальника, токаря.

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 04.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.