Сімейне неблагополуччя як чинник девіантної поведінки підлітків

Огляд проблеми розмежування понять норми та девіантної поведінки. Визначення впливу сімейного неблагополуччя на відхилену поведінку підлітка. Методи діагностики девіантної поведінки серед учнів школи, інтерпретація та аналіз отриманих результатів.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 26.08.2014
Размер файла 46,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота

Сімейне неблагополуччя як чинник девіантної поведінки підлітків

Зміст

девіантний підліток сімейний неблагополуччя

Вступ

Розділ І. Теоретичний аспект дослідження девіантної поведінки та неблагополучних сімей як її фактору

1.1 Проблема розмежування понять норми та девіантної поведінки

1.2 Типові форми девіантної поведінки підлітків

1.3 Вплив сімейного неблагополуччя на девіантну поведінку підлітка

Розділ ІІ. Виявлення впливу сім'ї на відхилену поведінку підлітка

2.1 Методи діагностики відхиленої поведінки підлітка

2.2 Інтерпретація та аналіз результатів

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

Актуальність дослідження курсової роботи. Соціально-психологічні детермінанти девіантної поведінки зв'язуються з процесами соціалізації індивідів у групах найближчого оточення і, насамперед, у родині.

Якщо ж сімейне життя в чомусь незадовільне, то у дітей часто з'являються прогалини у вихованні і в засвоєнні культурних норм. Однак також є випадки прояву девіантної поведінки і у дітей з абсолютно благополучних сімей. Справа в тому, що сім'я - не єдиний (хоча і найважливіший) інститут, що бере участь у соціалізації особистості. Тому норми, сприйняті в сім'ї, можуть бути переглянуті або відкинуті індивідом в ході його взаємодії з різними проявами культури, наприклад, з феноменом "телевізійного насильства" (А. Бандура) і соціальним оточенням. Також якщо в сім'ї немає гармонії почуттів, якщо не створена моральна атмосфера, якщо дорослі схильні ницим людським пристрастям, то розвиток особистості ускладнюється, сімейне виховання з безумовно позитивного стає негативним чинником формування особистості [1, 67].

Розробляючи стратегію соціального втручання в кризову ситуацію, корисно мати на увазі, що причиною аномальної батьківської поведінки є комплекс соціальних, психологічних і патологічних чинників. Але які б не були причини неспроможності батьків, відрив дитини від сім'ї - важка додаткова травма як для нього, так і для його батьків.

До найбільш гострих проблем сучасної сім'ї відносяться: зміна типу взаємин дорослих і дітей - вони найчастіше формальні, труднощі молодої сім'ї, збільшена тривога батьків за своїх дітей, за їх здоров'я, навчання, майбутнє. Багато дорослих не можуть навчити дітей жити в суспільстві: вони самі дезорієнтовані. На тлі сімейних конфліктів дуже часті скандали, розлучення.

Учені, що досліджують феномен сім'ї, характеризують ситуацію як кризову. Слід визнати, що ознаки кризи справді очевидні. Нас же з точки зору роботи з сім'єю, впливу сімейних відносин у різних типах неблагополучних сімей на виховання дітей, цікавлять наслідки цього кризового стану, до яких з повною підставою віднесемо наступні прояви: 1) посилення розшарування суспільства як результат переходу до ринкових відносин, різке зниження рівня життя малозабезпечених сімей; 2) розвиток тіньових, ринкових відносин серед підлітків і юнацтва, поява підліткового та юнацького рекету, зростання майнових злочинів; 3) розширення бездоглядності і поява безпритульності як соціального явища; 4) зростання підліткової злочинності, залучення дітей і підлітків у дорослі злочинні угруповання; 5) прилучення молоді до наркотиків і токсикоманії; 6) поширення підліткової і юнацької проституції; 7) зростання підліткового та юнацького суїциду; 8) падіння авторитету батьків і педагогів, загострення конфліктності у школі та сім'ї. Це далеко не повний перелік тривожних обставин, що роблять проблему соціально-педагогічної допомоги сім'ї досить актуальною. В даний час сім'я переживає період серйозних змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Даною проблемою займаються багато вчених як В.В. Бодров, В.Є. Каган, Н.І. Козлов Г.І. Крайнєв, М.С. Мацковского, Г.М. Миньковского, A.M. Полеєва, Ю.П. Прокопенко, М.І. Рахмановой, М.Я. Устинової, Л.В. Чуйко, Б.Ю. Шапіро, З.А. Янковий та ін.

Роль сімейного неблагополуччя, на наш погляд викликає найбільший інтерес. Вищесказане і визначило актуальність даного дослідження

Об'єкт дослідження: неблагополучні сім'ї та підлітки з девіантною поведінкою

Предмет дослідження: причини впливу відносин в неблагополучній родині на девіантну поведінку підлітків.

Гіпотеза: якщо встановлені несприятливі відносини в сім'ї між батьками і дітьми, то це тягне за собою девіантну поведінку підлітка.

Мета дослідження: дослідити вплив неблагополучної сім'ї на відхилену поведінку підлітків.

У відповідності з метою дослідження були визначені наступні завдання:

- Дослідити поняття девіантної поведінки, та девіантної поведінки підлітків зокрема

- Дослідити поняття неблагополучної сім'ї, та соціально-психологічні проблеми неблагополучних сімей;

- Підібрати і реалізувати методи дослідження впливу неблагополучної сім'ї на девіантну поведінку підлітка.

Розділ І. Теоретичний аспект дослідження девіантної поведінки та неблагополучних сімей як її фактору

1.1 Проблема розмежування понять норми та девіантної поведінки

Першим у Росії ввів у вживання термін "девіантна поведінка", котрий в даний час вживається нарівні з терміном "відхильна поведінка", Я.І. Гилінский.

Зарубіжні вчені визначають девіантність відповідністю або невідповідності соціальним нормам-очікуванням. Отже, девіантною є поведінка, що не задовольняє соціальним очікуванням даного суспільства.

У вітчизняній літературі під девіантною (лат. Deviatio - ухилення) поведінкою:

1. Вчинок, дії людини, які не відповідають офіційно встановленим або фактично сформованим у даному суспільстві нормам, "будь то норми психічного здоров'я, права, культури чи моралі".

2. Соціальне явище, виражене в масових формах людської діяльності, які не відповідають офіційно встановленим або фактично сформованих у даному суспільстві нормам.

У першому значенні девіантна поведінка є переважно предметом загальної та вікової психології, педагогіки, психіатрії. У другому значенні - предметом соціології та соціальної психології.

Оскільки девіантна поведінка стала асоціюватися з багатьма негативними проявами (уособленням "зла" в релігійному світогляді, симптомом "хвороби" з точки зору медицини, "незаконним" відповідно до правових норм), виникла навіть тенденція вважати його "ненормальним". Тому слід підкреслити, що девіації, як мутації в живій природі, є загальною формою, способом мінливості, отже, життєдіяльності та розвитку будь-якої системи. Оскільки функціонування соціальних систем нерозривно зв'язано з людською життєдіяльністю, в якій соціальні зміни реалізуються навіть шляхом девіантної поведінки, відхилення в поведінці природні і необхідні. Вони служать розширенню індивідуального досвіду. Що виникає на основі цього різноманітність у психофізичному, соціокультурному, духовно-моральному стані людей і їх поведінці є умовою вдосконалення суспільства, здійснення соціального розвитку.

Соціальні норми служать засобом орієнтації соціальної поведінки кожної особистості або спільності людей в певній ситуації і засобом контролю за їх поведінкою з боку суспільства. Соціальні норми (на відміну від інших ре-регуляторів суспільної поведінки) характеризуються: імперактивністю; єдністю розпорядчого та оціночного моментів; наявністю коштів соціальної оцінки і контролю; наявністю певних соціальних санкцій; зовнішньою формою вираження (наприклад, юридичні норми проявляються в правових актах, моральні - в громадській думці, традиціях, звичаях, релігійні - у священних писаннях і проповідях, естетичні - у художніх принципах, норми громадських і державних організацій та установ - у законах, статутах, положеннях і т.п.).

У соціальних нормах відбивається система громадських відносин (виробничих, юридичних, управлінських, моральних, ідеологічних), що роблять вирішальний вплив на формування особистості.

Тим не менш, соціальні відхилення можуть мати для суспільства різні значення. Позитивні служать засобом прогресивного розвитку системи, підвищення ефективності рівня її організованості, подолання застарілих, консервативних чи реакційних стандартів поведінки. Вони носять соціально-творчий характер: науковий, технічний, художній, суспільно-політичний. Негативні девіації дисфункціональні, дезорганізують систему, їх можна назвати соціальною патологією: злочинність, алкоголізм, наркоманія, проституція, самогубство та ін.

Межі між позитивною і негативною девіантною поведінкою рухливі в часі і просторі соціумів. Крім того, одночасно існують різноманітні "нормативні субкультури" (від наукових співтовариств і художньої "богеми" до співтовариств наркоманів і злочинців).

Ряд вчених вважає, що девіація - це межа між нормою і патологією, крайній варіант норми. Девіацію не можна визначити, не спираючись на знання норм. У медицині норма - це абсолютно здорова людина; в педагогіці - успішній з усіх предметів учень; в соціальному житті - відсутність злочинів. Найважче визначити "психологічну норму" як сукупність якихось властивостей, притаманних більшості людей, своєрідний еталон поведінки. Це - норми-ідеали. Оскільки визначення норм у різних соціальних середовищах має суттєві відмінності, їх важко застосувати до конкретних соціальних об'єктів.

Тому необхідно розглядати норму в трьох різних значеннях: статистична, функціональна (індивідуальна) і ідеальна. При цьому ідеальна норма - це оптимальний спосіб існування особистості в оптимальних соціальних умовах. Оскільки кожен індивід має власний специфічний шлях розвитку, будь-яке відхилення можна вважати девіацією лише в порівнянні з ним. Таким чином, функціональна (індивідуальна) норма приймає до уваги одиничність індивіда, але не відображає якихось властивостей, притаманних більшості людей, подій.

Статистична норма, як найбільша частота появи певного показника, відповідає загальному припущенням про те, що більшість людей відноситься до нормальних людей. Однак при цьому нормальними довелося б вважати лише обивателів, конформістів, зараховуючи до абнормальних людей з патологією, і навіть обдарованих. Ті хто мають відхилення від цієї "середньостатистичної норми" розцінюються як варіанти норми, прояви особливостей характеру, особистості, як унікальний результат взаємодії індивідуальності і специфічних особливостей ситуації. Але статистична норма не дозволяє побачити перспективи успішного навчання, соціалізації, подальшого психологічного розвитку особистості.

І все ж найбільш прийнятним при розмежуванні норми і девіації вважається так званий статистично-адаптаційний підхід, при якому "норма" являє собою: 1) щось середнє, усталене, не виділяється з маси, 2) щось найбільш пристосоване до довкілля.

Нормативність поведінки особистості може бути визначена відповідно до соціально-психологічних нормативів суспільства та соціокультурних особливостей конкретного району, регіону. Відомо, що в даний час таких нормативів просто немає. Слід зазначити, що час існування норм може бути коротким, обчислюючи десятиліттями і навіть роками, що відбувається в даний час (динамічна норма як "живий процес"). Складність визначення пов'язана з недостатністю інформації про психологічної нормі, коли в сучасному суспільстві поширюються норми кримінальної субкультури.

Отже, норму в психології можна розглядати як еталон поведінки, слідкування особистістю прийнятим у даному співтоваристві в конкретний час моральним вимогам. В ідеальній поведінковій нормі гармонійна норма (адаптивність і самоактуалізація) повинна поєднуватися з креативністю індивіда.

Однак гармонійна норма не відображає стійких відмінностей психології людей різного віку, найбільш істотних і цінних сторін їх життєдіяльності. Отже, повинні існувати ще й вікові її варіанти, що враховують особливості часу і місця проживання індивіда, що слугують орієнтирами при розмежуванні норми і девіації. У процесі оцінки вікової поведінкової норми слід аналізувати різні стилі діяльності, яким повинна відповідати людина певного віку: комунікативний стиль; вольові характеристики; інтелектуальні, емоційні та психомоторні особливості; стиль усного та писемного мовлення. Але чіткі вікові критерії можуть бути виділеними лише у відповідності з певним підходом до норми і девіації.

У психологію з медицини прийшов психіатричний підхід, що розглядає поведінку з позицій пошуку і виявлення симптомів хвороби, психопатології. Норма при цьому - це відсутність патології, а поведінка, що відхиляється передбачає наявність явної чи прихованої психопатології.

Існують і різні так звані нормоцентричні підходи до оцінки поведінкової норми і девіації. Якщо в природничих науках орієнтуються на "норму-точку" (наприклад, нормальна температура тіла людини - 36,7°С), то в соціальних науках "норма" - це інтервал, оптимальна зона, в межах якої система не переходить на патологічний рівень. Я.І. Гилинский соціальну норму визначає як "історично сформовану в конкретному суспільстві межу, міру ... допустимої поведінки".

Психологічний підхід розглядає девіантну поведінку у зв'язку з внутрішньоособистісним конфліктом, деструкцією і саморуйнуванням особистості, блокуванням особистісного росту і деградацією особистості.

Якщо при визначенні норми і девіації виходити з якогось підходу в залежності від рамок культури, в якій він проживає, не можна однозначно визначити, що є норма, а що девіація.

Феноменологічний психологічний підхід дозволяє відзначити, що в практиці психологи нерідко стикаються не з відхиленою, а з тою, яку не приймають, відштовхують дорослі, поведінкою. Так, ярлик "девіантних" серед педагогів носять недисципліновані діти, які постійно привертають до себе увагу, доставляють найбільше занепокоєння використанням нецензурної і жаргонної лексики, епізодичним вживанням алкоголю, тютюну, бійками.

Слід підкреслити, що з позицій самого підлітка якісь вікові та особистісні особливості дозволяють вважати поведінку, що розглядається дорослими як відхилену, "нормальними" ігровими ситуаціями, які відображають прагнення до надзвичайних ситуацій, пригод, завоювання визнання, випробування меж дозволеного. Пошукова активність підлітка служить розширенням кордонів індивідуального досвіду. У період дорослішання важко провести межу між нормальною і патологічною поведінкою.

Тому девіантом можна називати того підлітка, хто "не просто одноразово і випадково відхилився від поведінкової норми, а постійно демонструє девіантну поведінку", яка носить соціально-негативний характер.

З певними застереженнями до девіантів можна віднести і категорію обдарованих, оскільки і ті, і інші різко виділяються серед однолітків, як у реальному житті, так і в освітніх установах серед об'єктів фронтальних педагогічних впливів. Існує певна близькість між творчою та девіантною особистістю (особливо з адиктивною поведінкою). Це особливий тип - "шукач збудження". Відмінність полягає в тому, що для справжньої творчості задоволення складає сам процес творчості, а для девіантної різновиди пошукової активності основною метою є результат - задоволення.

Під соціальними нормами розуміються обумовлені суспільним буттям вимоги, пропоновані суспільством (класом, групою, колективом) до поведінки особистості в її взаємовідносинах з тими чи іншими спільнотами та іншими людьми, і діяльності соціальних груп і суспільних інститутів. Кожна соціальна норма дозволяє, забороняє, зобов'язує або припускає бажаність тих чи інших дій і вчинків особистості. Особистість, яка будує свій спосіб життя і поведінку відповідно до вимог соціальних норм, вважається повністю адаптованої (пристосованої) до соціальних умов. Серцевиною соціальних норм є норми моралі і правові норми.

Крім соціальної норми, в характеристиці девіантної поведінки виділяється також психічна норма поведінки, під якою фахівці розуміють такий стан психіки, при якому особистість повністю віддає собі звіт у своїх діях і вчинках. Психічно нормальна особистість - це адекватна особистість, що несе відповідальність за всі свої дії і вчинки, що не страждає психічними хворобами.

Поведінка особистості підлітка і її розвиток, що не відповідає вимогам соціальної і психічної норм, є соціально відхиленою (девіантною) поведінкою, і його сутність полягає в неправильному усвідомленні свого місця і призначення в суспільстві, в певних дефектах моральної і правової свідомості, соціальних установок і сформованих звичок, у порушенні мозкової функції.

Таким чином, під девіантною поведінкою слід розуміти систему вчинків, що відхиляються від прийнятих у суспільстві правових, моральних, естетичних норм, що виявляється у вигляді незбалансованості психічних процесів, не адаптивності, порушенні процесу самоактуалізації, у вигляді ухилення від морального контролю над власною поведінкою.

Девіантна поведінка підлітка як категорія являє собою взаємодію з мікросоціальним середовищем, що порушує його розвиток і соціалізацію внаслідок відсутності адекватного врахування середовищем особливостей його індивідуальності і що виявляється його поведінковою протидією, пропонованим моральним і правовим суспільним нормативом.

1.2 Типові форми девіантної поведінки підлітків

Девіантна поведінка підлітків не відповідає закономірностям "дорослої" відхиленої поведінки. Так, кримінологія пояснює порушення злочинцями загальноприйнятих норм поведінки наявністю у них специфічної системи цінностей, яка протистоїть офіційно схвалюваним або загальновизнаним нормам поведінки. І тому аналіз злочинності, насамперед професійної, спирається на теорію асоціальних субкультур. Але стосовно до неповнолітніх такий підхід правомірний не завжди. Частіше буває, наприклад, що підліток, не заперечуючи самого факту скоєного, не визнає свою провину або порушує правову заборону, який в принципі не відкидає.

Для пояснення таких явищ звичайно звертаються до теорії нейтралізації, суть якої полягає в тому, що підліток стає правопорушником, засвоюючи прийоми нейтралізації загальноприйнятих норм, а не моральні вимоги та цінності, що протилежні цим нормам. Інакше кажучи, підліток прагне безсвідомо як би розширити щодо себе дію пом'якшуючих обставин, виправдати свої дії, навіть внести в них елемент раціональності. Так, опитування показують, що більшість підлітків бачать причину свого злочину в зовнішніх обставинах, четверта частина опитаних переконана: у аналогічній ситуації кожен вчинив би подібне. Характерна також неадекватна оцінка ступеню завданої шкоди.

Крім того, досить часто використовуються методи "засудження засуджуючих" (а судді хто!), Заперечення наявності жертви (сама винна!), Звернення до більш важливих зобов'язань (не міг кинути товаришів, не мав права трусити і т.д.). Все це свідчить про високий рівень інфантилізму, нездатності співпереживати, співчувати. На жаль, подібне ставлення до своєї поведінки в значній мірі обумовлюється особливостями юридичної практики і правового виховання, що приводять нерідко до формування у неповнолітніх подання про свою безкарність. Це не може не турбувати, оскільки сьогодні на загальному тлі зростання різних форм девіантної поведінки має місце тенденція "омолодження" злочинності. Так, серед неповнолітніх правопорушників помітно збільшилася частка школярів, зростає ймовірність рецидивів: двоє з трьох підлітків після повернення з місць ув'язнення незабаром знову переступають закон.

Серед підлітків з'явилися нові види злочинності, зокрема рекет. Дедалі більшого поширення набувають статева розбещеність, дитяча проституція, збочення. У країні серед молоді зростає кількість алкоголіків, наркоманів. Опитування учнів (вік 14-17 років, половина - дівчатка) показали, що 52,8% достатньо часто вживають спиртні напої, 10,2% хоча б раз у житті пробувала наркотичні, а 9,8% - токсичні речовини. Фактично кожен десятий з них ризикує стати хронічним алкоголіком, нарко- або токсикоманом.

В основі ж всіх відхилень підліткової поведінки лежить нерозвиненість соціально-культурних потреб, бідність духовного світу, відчуження. Але молодіжна девіація є зліпок з соціальних відносин у суспільстві.

До групи непатологічних форм поведінки відносять мікросоціальну запущеність та характерологічні ситуаційні реакції відмови, протесту, імітації, реакцію групування з однолітками, втечі з дому, дромоманію, реакції, обумовлені сексуальним потягом, малолітню проституцію.

Реакція протесту (опозиції) - одна з найбільш частих реакцій в підлітковому віці. Це непостійна і минуща реакція, що характеризується вибірковістю і спрямованістю. Реакції протесту бувають пасивними і активними. Пасивні реакції протесту - це замаскована ворожість, невдоволення, образа на дорослого, який викликав таку реакцію підлітка, втрата з ним колишнього емоційного контакту, прагнення уникати спілкування з ним.

Реакції активного протесту можуть виявлятися у вигляді неслухняності, грубості, викликає і навіть агресивної поведінки у відповідь на конфлікт, покарання, докори, образи. Реакція протесту спрямована проти тих осіб, які з'явилися джерелом його переживань. Такі реакції порівняно нетривалі і властиві підліткам з збудливим типом акцентуації характеру.

Але у підлітків з психопатією або з органічними захворюваннями головного мозку реакції активного протесту можуть бути інтенсивними, супроводжуватися руховим збудженням на кшталт "рухової бурі".

Активні реакції протесту виражаються і в прагненні робити на зло, спричинити шкоду людині, яка образила підлітка, за допомогою обмов, брехні, крадіжки, аж до жорстоких вчинків і навіть вбивств. Таким чином підліток мстить кривднику.

Як реакцію протесту можна розглядати і втечі з дому. У такій поведінці підлітків може бути нарочитість, демонстративність, прагнення шокувати всіх своєю поведінкою.

Підлітки можуть почати вживати спиртне, з батьками ведуть себе зухвало, здійснюють прогули в школі, безглуздим чином змінюють свою зовнішність - "на зло всім стану панком", виголюють собі частину волосся на голові і т.п.

Реакція імітації. Імітація - це наслідувати в усьому кому-небудь. У дитинстві дитина наслідує своїх батьків, старших братів чи сестер і взагалі багатьох дорослих.

У підлітковому віці часто об'єктом наслідування є "негативний" герой (особливо особи з кримінальним минулим), коли з властивим цьому віку максималізмом підліток постарається не тільки копіювати такого героя, але і "переплюнути" його у всіх негативних вчинках.

Власної моральної позиції підлітків ще немає. Їх етичні поняття формуються під впливом батьків, а якщо батьки цього не роблять, - то під впливом будь-якої людини, якого підліток "поважає". Вони не усвідомлюють, що таке злочин, закон, в'язниця і все, що з цим пов'язано. Підлітки не знають і не бояться соціальних наслідків правопорушень. Не знаючи, що таке кримінал і як суспільство за це карає, підлітки в групі з асоціальним або кримінальним лідером можуть здійснити будь-який вчинок, якщо накаже лідер і за ним піде вся група.

Реакція групування з однолітками за своїми проявами при крайніх виразах близька до вищеописаної реакції, за винятком того, що тут немає дорослого негативного лідера. Таким лідером стає хтось із членів групи, особливо якщо він старший за інших, має досвід вживання спиртного і фізично сильніший за інших. Прагнення до гуртування з однолітками взагалі властиво підлітковому віку, навіть якщо це не досягає ступеня крайніх асоціальних проявів. Але якщо "лідер" має кримінальні схильності або досвід, то така підліткова група може перетворитися на "банду", що ретельно захищає свою територію від підлітків з інших будинків або таких же груп, в "боротьбі" з якими проходить все їхнє життя. Підлітки можуть проводити час у пиятиках, картярських іграх, сексуальних оргіях - для цього в групу залучаються і дівчатка, хоча спочатку група зазвичай буває одностатева, можуть здійснювати і кримінальні дії.

Втечі з дому. У сучасних психологічних теоріях втеча з дому розглядається як один із засобів захисної поведінки. Втеча - це поведінкова реакція на чинник або групу факторів, що розглядаються суб'єктивно як катастрофічні, втеча - це подія, що змінює життя. Зазвичай перша втеча буває після якоїсь сварки або психічної травми, а потім ця форма реагування закріплюється, і надалі підліток вже на будь-яку неприємність відповідає втечею з дому. Втечі можна розглядати як реакцію протесту на недостатню увагу батьків або на їх надмірні вимоги і деспотизм, протест проти надв'язуваного їм способу життя, який вони зненавиділи. Багато підлітків, що виховувалися у благополучних сім'ях з достатнім матеріальним становищем, втікши з дому, своє нове життя розцінюють як "свободу від сім'ї і школи".

Дромоманія - це схильність до бродяжництва. Вона розглядається психіатрами як один з варіантів розладу контролю над імпульсивними спонуканнями - зазвичай це нестримний потяг до далеких мандрівок. Істинна дромоманія зустрічається порівняно рідко, в основному при психічних захворюваннях - шизофренії, епілепсії. Втечі таких хворих зазвичай виникають без будь-якої зовнішньої причини або мотиву, їм передує безпричинно змінений настрій, і самі підлітки потім не можуть пояснити, що їх штовхнуло на втечу. Нерідко вони самі повертаються додому змученими і голодними. Дромоманія - це імпульсивний потяг і обумовлений самим психічним захворюванням.

За останні десятиріччя все частіше зустрічається аддиктивні форми відхиленої поведінки

Суть аддиктивної (адикція - згубна схильність до чого-небудь) поведінки полягає у прагненні змінити свій психічний стан за допомогою деяких речовин або фіксацією уваги на певних предметах або видах діяльності. Процес вживання такої речовини, прихильність до предмету або дії супроводжується розвитком інтенсивних емоцій і приймає такі розміри, що починає керувати життям підлітка, позбавляє його волі до протидії аддикції. Така форма поведінки характерна для підлітків з низьким перенесенням психологічних труднощів, що погано адаптуються до швидкої зміни життєвих обставин, які прагнуть у зв'язку з цим швидше і простіше досягти психофізіологічного комфорту. Аддикция для них стає універсальним засобом втечі від реального життя. Алкоголь чи наркотик виступає в ролі ефективного психологічного щита. Для самозахисту підлітки з аддиктивним типом поведінки використовують механізм, званий в психології "мисленням за бажанням": всупереч логіці причинно-наслідкових зв'язків вони вважають реальним лише те, що відповідає їх бажанням. У підсумку порушуються міжособистісні відносини, людина відчужується від суспільства.

Наступні речовини, предмети або дії можуть бути засобом для людей з аддиктивної формою поведінки: наркотики, алкоголь, тютюн, азартні ігри (включаючи комп'ютерні), тривале прослуховування ритмічної музики, а також повне занурення в який-небудь вид діяльності з відмовою від життєво важливих обов'язків людини.

Адиктивна поведінка формується поступово. Початок відхилення пов'язаний з переживанням інтенсивної гострої зміни психічного стану людиною у зв'язку з прийняттям певних речовин або певними діями, виникненням розуміння того, що існує певний спосіб змінити свій психологічний стан, випробувати почуття піднесення, радості, екстазу.

Підлітки вважають, ніби наркотики і алкоголь благотворно впливають на настрій, піднімають самооцінку, відпускають гальма, послаблюють занепокоєння. Але факти говорять про те, що тут спрацьовує ефект навіювання.

У підлітковому середовищі широку популярність має отримання задоволення від вдихання парів лаків або розчинників. Проте "професійні токсикомани" маляри та лакіровщики не відчувають нічого подібного від цих запахів. На цьому прикладі дуже яскраво видно ефект очікування: Якщо людина заздалегідь впевнена, що йому буде добре, чекає "кайфу", він зрештою одержує його. Робочі "кайфу" не чекають й тому сприймають свої відчуття як неприємні витрати виробництва.

Стан, який прийнято іменувати кайфом, передбачає певні переживання і поведінку. Роль кайфуючого - це роль з великими привілеями (можна дозволити собі зайве) і з меншими обов'язками (дозволено не робити необхідного).

При першому використанні алкоголю, наркотиків всі відчувають вкрай неприємні відчуття: нудоту, головний біль, запаморочення. При повторному, а потім і систематичному застосуванні тих же речовин, спостерігаючи за досвідченими споживачами дурману, новачок навчається позитивно витлумачувати об'єктивні ефекти наркотизації.

Далі формується стійка послідовність вдавання до засобів аддикції. Складні життєві ситуації, стан психологічного дискомфорту провокують аддиктивную реакцію. Поступово така поведінка стає звичним типом реагування на вимоги реального життя. Відбувається формування аддиктивної поведінки як інтегральної частини особистості, тобто виникає інша особистість, що витісняє і руйнує колишню. Цей процес супроводжується боротьбою, виникає почуття тривоги. Одночасно включаються захисні механізми, які сприяють збереженню ілюзорного почуття психологічного комфорту. Захисні формули такі: "я не потребую в людях", "я поступаю так, як мені подобається", "якщо я захочу, то все зміниться" і т.п.

Зрештою аддиктивна частина особистості повністю визначає поведінку людини. Він відчужується від суспільства, утрудняються контакти з людьми не тільки на психологічному, але і на соціальному рівні, наростає самотність. Разом з цим з'являється страх перед самотністю, тому аддікт воліє стимулювати себе поверхневим спілкуванням, перебувати в колі великої кількості людей. Але до повноцінного спілкування, до глибоких і довготривалим міжособистісним контактам така людина не здатна, навіть якщо навколишні і прагнуть до цього. Головне для нього - ті предмети і дії, які є для нього засобами адикції.

Проблема адиктивної поведінки включає не тільки аналіз таких відомих явищ, як наркоманія і алкоголізм, але і набагато менш досліджених - "роботоголізм", проблему дітей алкоголіків, проблему "сухого алкоголізму". Вивчення механізму виникнення та розвитку цих явищ дасть можливість зрозуміти їх реальне місце в структурі суспільних відносин і прогнозувати наслідки їх розповсюдження.

З деякими відмовками до адиктивних форм девіантної поведінки можна віднести і проституцію. Сам термін "проституція" походить від латинського слова prostituere "виставляти публічно". Зазвичай під проституцією розуміють позашлюбні статеві відносини за плату, що не мають у своїй основі почуттєвого потягу. Рівень проституції різко виріс в пострадянський період. У нашому суспільстві проституція довгий час вважалася "відсутньої", і таке тривале замовчування реальної ситуації призвело до того, що оприлюднення факту існування проституції викликало нездоровий інтерес не тільки дорослого населення, але і підлітків, що підігрівається до того ж і засобами масової інформації. Сьогодні в наявності різке розширення соціальної та вікової бази (спостерігається значне омолодження). У числі повій - учні шкіл, ПТУ, технікумів, вузів. В обійми клієнтів "дівчаток з бару" штовхають не голод, а прагнення до якнайшвидшого матеріального благополуччя і "красивого життя".

Різкого омолодження піддалася і така форма девіантної поведінки як самогубство. Суїцид - намір позбавити себе життя, підвищений ризик вчинення самогубства. Ця форма відхиленої поведінки пасивного типу є способом відходу від нерозв'язних проблем, від самого життя.

При оцінці конкретних суїцидальних актів багато чого залежить від мотивів та обставин, особливостей особистості. Дослідження свідчать, що фактором, який провокує суїцидальну поведінку, виступає специфічна комбінація таких характеристик, як стать, вік, освіта, соціальний і сімейний стан. Самогубства відбуваються частіше у віці після 55 і до 20 років, сьогодні самовбивцями стають навіть 10-12-річні діти. Наявний зв'язок суїцидальної поведінки з іншими формами соціальних відхилень, наприклад з вживанням алкоголю.

Підлітки, які вчиняють суїцид, зазвичай страждають від сильного душевного болю і перебувають у стані стресу, а також відчувають неможливість впоратися зі своїми проблемами. У підлітків суїцид є наслідком соціально-психологічної дезадаптації особистості в умовах пережитого мікросоціального конфлікту.

Підліткам характерна внутрішня суїцидальна поведінка, що включає в себе суїцидальні думки, уявлення, переживання, а також суїцидальні тенденції, серед яких можна виділити задуми та наміри. Зовнішні форми суїцидальної поведінки включають в себе суїцидальні спроби, які слугують засобом демонстрації та залучення уваги до своєї персони, і завершені суїциди.

Дюркгейм виділяє 3 основних типи самогубства, обумовлені різною силою впливу соціальних норм на індивіда: егоїстичне, альтруїстичне і аномічне. Егоїстичне самогубство має місце у випадку слабкого впливу соціальних (групових) норм на індивіда, що залишається наодинці з самим собою та втрачає у результаті сенс життя. Альтруїстичне самогубство, навпаки, викликається повним поглинанням суспільством індивіда, що віддає заради нього своє життя. Нарешті, аномічне самогубство зумовлене станом аномії в суспільстві, коли соціальні норми не просто слабко впливають на індивіда (як при егоїстичному самогубстві), а взагалі практично відсутні, коли в суспільстві спостерігається нормативний вакуум, тобто аномія.

1.3 Вплив сімейного неблагополуччя на девіантну поведінку підлітка

Серед функціонально неспроможних, які не справляються з вихованням дітей більшість сімей характеризуються несприятливими соціально-психологічними факторами, так звані конфліктні сім'ї, де хронічно загострені відносини подружжя, і педагогічно неспроможні сім'ї з низькою психолого-педагогічною культурою батьків, неправильним стилем дитячо-батьківських відносин. Спостерігаються найрізноманітніші неправильні стилі дитячо-батьківських відносин: жорстко-авторитарний, педантично-підозрілий, увідомлюючий, непослідовний, відсторонено-байдужий, поступливо-поблажливий та ін. Як правило, батьки з соціально-психологічними та психолого-педагогічними проблемами усвідомлюють свої труднощі та прагнуть звернутися за допомогою до педагогів, психологів, проте далеко не завжди без допомоги фахівця здатні впоратися з ними, зрозуміти свої помилки, особливості своєї дитини, перебудувати стиль стосунків у сім'ї, вийти з тривалого внутрісімейного, шкільного чи іншого конфлікту [2, с. 78].

Разом з тим, є значне число сімей що не усвідомлюють свої проблеми, умови в яких, тим не менш, настільки важкі, що вони загрожують життю і здоров'ю дітей. Це, як правило, сім'ї з кримінальними факторами ризику, де батьки через свого антигромадського або злочинного способу життя не створюють елементарних умов для виховання дітей, допускається жорстоке поводження з дітьми, жінками, має місце залучення дітей, підлітків у злочинну та антигромадську діяльність.

З урахуванням досить великої кількості причин, що зумовлюють функціональну неспроможність сім'ї, існують вельми різноманітні підходи до типології та класифікації таких сімей. Ми, у свою чергу, в якості системоутворюючого критерію при складанні типології функціонально неспроможних сімей використовуємо характер десоціалізуючого впливу, що чиниться такими сім'ями на своїх дітей.

Сім'ї з прямим десоціалізуючим впливом демонструють асоціальну поведінку і антигромадські орієнтації, виступаючи, таким чином, інститутами десоціализації. До них можна віднести кримінально-аморальні сім'ї, в яких переважають кримінальні фактори ризику, і аморально-асоціальні сім'ї, які характеризуються антигромадськими установками й орієнтаціями [3, с. 80].

Сім'ї з непрямим десоціалізуючим впливом відчувають труднощі соціально-психологічного та психолого-педагогічного характеру, що виражаються в порушеннях подружніх і дитячо-батьківських відносин, це так звані конфліктні і педагогічно неспроможні сім'ї, які частіше в силу психологічних причин втрачають свій вплив на дітей [3, с. 84].

Найбільшу небезпеку за своїм негативним впливом на дітей представляють кримінально-аморальні сім'ї. Життя дітей у таких сім'ях через жорстоке поводження, п'яних бешкетів, сексуальної розбещеності батьків, відсутність елементарної турботи про утримання дітей часто знаходиться під загрозою. Це так звані соціальні сироти (сироти при живих батьках), виховання яких має бути покладено на державно-громадське піклування. В іншому випадку дитину чекає раннє бродяжництво, втечі з дому, повна соціальна незахищеність як від жорстокого поводження в сім'ї, так і від криміналізуючого впливу злочинних утворень.

Асоціально-аморальні сім'ї, які хоча і відносяться до сімей з прямим десоциалізуючим впливом, тим не менш, у відповідності зі своїми специфічними соціально-психологічними характеристиками вимагають іншого підходу [3, 88].

На практиці до асоціально-аморальних найчастіше відносять сім'ї з відвертими стяжательскими орієнтаціями, що живуть за принципом "мета виправдовує засоби", в яких відсутні моральні норми і обмеження. Зовні обстановка в цих сім'ях може виглядати цілком благопристойною, рівень життя досить високий, але духовні цінності підмінені виключно стяжательскими орієнтаціями з вельми нерозбірливими засобами їх досягнення. Такі сім'ї, незважаючи на свою зовнішню респектабельність, завдяки своїм спотвореним моральним уявленням, також роблять на дітей пряме десоціалізуючий вплив, безпосередньо прививаючи їм антигромадські погляди і ціннісні орієнтації.

Іншого підходу вимагають сім'ї з непрямим десоціалізуючим впливом - конфліктні і педагогічно неспроможні.

Конфліктна сім'я, в якій за різних психологічних причин особисті взаємини подружжя будуються не за принципом взаємоповаги та взаєморозуміння, а за принципом конфлікту, відчуження.

Педагогічно неспроможні, як і конфліктні, сім'ї не роблять на дітей прямого десоціалізуючого впливу. Формування антигромадських орієнтації у дітей в цих сім'ях відбувається тому, що за рахунок педагогічних помилок, важкої морально-психологічної атмосфери тут втрачається виховна роль сім'ї, і вона за ступенем свого впливу починає поступатися іншим інститутам соціалізації, граючим несприятливу роль [3, с. 98].

На практиці педагогічно неспроможні сім'ї виявляються найбільш важкодоступними для виявлення причин і несприятливих умов, що зробили негативний вплив на дітей, найчастіше характеризуються найбільш типовими, неправильно сформованими педагогічними стилями у функціонально неспроможних сім'ях, які не справляються з вихованням дітей.

Поступливо-поблажливий стиль, коли батьки не надають значення провинам дітей, не бачать в них нічого страшного, вважають, що "всі діти такі", або міркують так: "Ми самі такими ж були". Позиція кругової оборони, яку також може займати певна частина батьків, будуючи свої відносини з оточуючими за принципом "наша дитина завжди права". Такі батьки дуже агресивно налаштовані до всіх, хто вказує на неправильну поведінку їхніх дітей. Діти з таких сімей страждають особливо важкими дефектами моральної свідомості, вони брехливі і жорстокі, дуже важко піддаються перевихованню [4, 89].

Демонстративний стиль, коли батьки, частіше мати, не соромлячись, всім і кожному скаржаться на свою дитину, розповідає про його проступки, явно перебільшуючи ступінь їх небезпеки, вголос заявляють, що син росте "бандитом" та інше. Це призводить до втрати в дитини сором'язливості, почуття каяття за свої вчинки, знімає внутрішній контроль за своєю поведінкою, відбувається озлоблення по відношенню до дорослих, батькам.

Педантично-підозрілий стиль, при якому батьки не вірять, не довіряють своїм дітям, піддають їх образливого тотального контролю, намагаються повністю ізолювати від однолітків, друзів, прагнуть абсолютно контролювати вільний час дитини, коло його інтересів, занять, спілкування.

Жорстко-авторитарний стиль характерний батькам, які зловживають фізичними покараннями. До такого стилю відносин більше схильний батько, який прагне з усякого приводу жорстоко побити дитину, який вважає, що існує лише один ефективний виховний прийом - фізична розправа. Діти зазвичай у подібних випадках ростуть агресивними, жорстокими, прагнуть ображати слабких, маленьких, беззахисних.

Вмовляючий стиль, в цьому випадку батьки виявляють по відношенню до своїх дітей повну безпорадність, воліють перестерігати, нескінченно вмовляти, пояснювати, не застосовувати ніяких вольових впливів і покарань.

Відсторонено-байдужий стиль виникає, як правило, у сім'ях, де батьки, зокрема мати, поглинена пристроєм свого особистого життя. Вийшовши вдруге заміж, мати не знаходить ні часу, ні душевних сил для своїх дітей від першого шлюбу, байдужа як до самих дітей, так і до їхніх вчинків. Діти надані самим собі, відчувають себе зайвими, прагнуть менше бувати вдома, з болем сприймають байдужо-відсторонене ставлення матері.

Виховання по типу "кумир сім'ї" часто виникає по відношенню до "пізніх дітей", коли довгоочікувана дитина нарешті народжується у немолодих батьків або самотньої жінки. У таких випадках на дитину готові молитися, всі його прохання і примхи виконуються, формується крайній егоцентризм, егоїзм, першими жертвами якого стають самі ж батьки.

Непослідовний стиль - коли у батьків, особливо у матері, не вистачає витримки, самовладання для здійснення послідовної виховної тактики в сім'ї. Виникають різкі емоційні перепади у відносинах з дітьми - від покарання, сліз, лайки до зворушливо-пестливих проявів, що призводить до втрати батьківського впливу на дітей. Підліток стає некерованим, непередбачуваним, нехтує думкою старших, батьків. Потрібна терпляча, тверда, послідовна лінія поведінки вихователя, психолога [5, с. 115].

Перерахованими прикладами далеко не вичерпуються типові помилки сімейного виховання. Однак виправити їх набагато важче, ніж виявити, оскільки педагогічні помилки сімейного виховання найчастіше мають затяжний хронічний характер. Особливо важко виправити і важкі за своїми наслідками холодні, відчужені, а часом і ворожі відносини батьків і дітей, що втратили свою теплоту і взаєморозуміння Взаємне відчуження, ворожість, безпорадність батьків у таких випадках часом доходить до того, що вони самі звертаються за допомогою до міліції, комісію у справах неповнолітніх, просять, щоб їх сина, дочку відправили в спецПТУ, в спецшколу. У ряді випадків ця міра, дійсно, виявляється виправданою, оскільки вдома вичерпані вага кошти, і перебудова стосунків, не відбулася вчасно, практично вже стає неможливою внаслідок загостреності конфліктів і взаємної неприязні. [3, с. 64]

Помилки родинної педагогіки особливо яскраво виявляються в системі покарань і заохочень, що практикуються в сім'ї. У цих питаннях потрібна особлива обережність, обачність, почуття міри, що контролюється батьківською інтуїцією і любов'ю. Як надмірне потурання, так і надмірна жорстокість батьків однаково небезпечні у вихованні дитини.

Взагалі неблагополуччя в сім'ї повинно попереджуватися задовго до того, як дитина потрапляє в поле зору органів профілактики.

Для цього необхідно проводити дослідження у відповідних установах, наприклад, у школі.

Будь-яка деформація сім'ї призводить до негативних наслідків у розвитку особистості дитини. Можна виділити два типи деформації сім'ї: структурну і психологічну. Структурна деформація сім'ї є не що інше, як порушення її структурної цілісності, що в даний час зв'язується з відсутністю одного з батьків. Психологічна деформація сім'ї пов'язана з порушенням системи міжособистісних відносин у ній, а також з прийняттям і реалізацією в сім'ї системи негативних цінностей, асоціальних установок і т.п. В даний час все більша увага приділяється саме чиннику психологічної деформації сім'ї.

Отже, ми приходимо до висновку, що психологічна деформація сім'ї, порушення системи міжособистісних відносин і цінностей в ній надають найпотужніший вплив на негативний розвиток особистості дитини, підлітка, приводячи до різних особистісних деформацій - від соціального інфантилізму до асоціальної і делінквентної поведінки. Є дані, що хоча батьки як центр орієнтації та ідентифікації відступають в підлітковому і юнацькому віці на другий план, це відноситься лише до певних сфер життя. Для більшості молодих людей батьки, і особливо мати, залишаються головними емоційно близькими особами і в цьому віці.

Наслідком неблагополуччя сімейного виховання підлітків досить часто стає яскраво виражений егоїзм, зарозумілість, нетерпимість, труднощі спілкування з однолітками і дорослими.

Розділ ІІ. Виявлення впливу сім'ї на відхилену поведінку підлітка

2.1 Методи діагностики відхиленої поведінки підлітка

У ході нашого дослідження використовувався метод анкетування

Так нами було проведено дослідження спрямоване на виявлення сімейного неблагополуччя учнів 8-9 класів ЗОШ №54.

На кожного підлітка був заведений соціальний паспорт, де вказувалися особисті дані підлітка, дані батьків, їх місце роботи, житлові умови. Попередній досвід роботи з опитуваннями і соціальними паспортами показав, що одержання як позитивних відповідей на пункти 11-17 паспорта виявляють деякі ознаки неблагополуччя дитини, які повинні бути піддані більш ретельному дослідженню

Складність завдання полягала в тому, що необхідно було точно розвести дітей із загальної групи ризику і підлітків з неблагополучних сімей.

Для цього використовувалася анкета соціального педагога. Вона заповнюється на дитину в разі підозри на безпритульність підлітка.

Якщо на питання 1, 5, 12 відповідь негативна, а на 6, 7, 8, 9. 10, 18, 19-позитивна, дитину необхідно віднести до групи ризику по безпритульності. Якщо інформацію про становище дитини неможливо отримати в школі, то необхідно обстежити сім'ю безпосередньо за місцем проживання.

Створений психолого-педагогічний інструментарій дозволяє коректно провести діагностику становища сімей дітей, виявити дітей, що потребують підвищеної уваги з боку професіоналів.

Цей метод діагностики - підхід до організації комплексного вирішення завдань профілактики бездоглядності та надання допомоги дітям можна назвати соціально-орієнтованим. Його можна розглянути на прикладі соціального проекту, що реалізується на базі освітніх установ та Комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав.

2.2 Інтерпретація та аналіз результатів

Анкетування пройшли 32 учня 8-9 класів ЗОШ №54. Серед них було виявлено 4 учні яких можна віднести до групи ризику.

1 Володимир Н. 1993 р. Неблагополучна сім'я: батьки ніде не працюють, алкоголіки. Підліток наданий сам собі, відноситься до групи безпритульних.

2 Георгій Б. 1994 р. Неблагополучна сім'я: батько хворий на туберкульоз, мати - шизофренію. Хлопчик належного виховання не отримує.

3 Денис Д. 1993 р. Мати виховує сина одна. Цілий день знаходиться на роботі, так як поєднує дві роботи. Підліток наданий сам собі, відноситься до групи безпритульних.

4 Олена С. 1993 р. Мати Олени є матір'ю-одиначкою. Вихованням дочки не займається. Олена часто пропускає заняття без поважних причин.

На підставі цих даних можна зробити висновок, що діти, будучи майже без нагляду батьків, та не отримуючи належного виховання найбільше схильні до девіантної поведінки.

Висновок

Сім'я - найважливіший інститут соціалізації, тому що є середовищем існування, розвитку людини від самого народження і до смерті.

Сім'я - складна система взаємопов'язаних процесів. Внутрісімейні взаємини - один з компонентів цієї системи, які, у свою чергу, мають теж складну структуру.

Взаємини дітей і батьків складаються під впливом ряду факторів: психологічний мікроклімат у сім'ї, особистісні властивості і якості самих дітей.

У результаті дослідження ми досягли мети роботи, довівши, що несприятливі відносини в сім'ї між батьками і дітьми, тягнуть за собою девіантну поведінку підлітка.

І на основі досліджень зроблені наступні висновки:

Неадекватне ставлення батьків до підлітка обумовлює його тривожний стан, емоційний психологічний дискомфорт і як наслідок - відхилену поведінку дитини.

Рівень розвитку особистості підлітка залежить і від створення умов батьками.

Негативні взаємини між дорослими і підлітком формуються при несприятливому кліматі в сім'ї, і підліток, протестуючи проти таких відносин, може до кінця не усвідомлюючи свої вчинки йде на крайні заходи, іноді у вигляді девіантної поведінки.

На основі цих висновків можна зробити висновок про те, що наша гіпотеза про роль батьківського ставлення до дітей отримала своє підтвердження. У юнацькому віці дитина позбавляється від дитячої залежності і переходить до відносин, які засновані на взаємній довірі, повазі і відносній, але неухильно зростаючій рівності. У більшості сімей процес проходить болісно і сприймається за зухвалу поведінку.

Підлітковий вік - час перевірки всіх членів сім'ї на соціальну, особистісну і сімейну зрілість. Воно протікає з кризами і конфліктами. У цей період всі приховані протиріччя виходять назовні.

Так починається відділення підлітка від батьків, протистояння їм. Дитина може стати грубим, різким, критикувати батьків та інших дорослих. Раніше близькі багато чого не помічали в дитині, вірили в непогрішність свого авторитету, і ось відбулося як би повалення їх з п'єдесталу. Відбувається це тому, що в очах підлітка мати і батько залишаються джерелом емоційного тепла, без якого він відчуває себе неспокійно. Залишаються вони і владою, що розпоряджається покараннями й заохоченнями, і прикладом для наслідування, що втілює в собі кращі людські якості, і старшим другом, якому можна довірити все. Але з часом ці функції міняються місцями.

У зв'язку з цим в неблагополучних сім'ях виникає певна складність спілкування з дітьми старшого шкільного віку Причому складність збільшується ще й тому, що батьки часто зайняті або не приділяють належної уваги дітям, тому не розуміють, що з дорослими дітьми спілкування має будуватися по-іншому, ніж з маленькими. Не завжди батьки розрізняють, що потрібно забороняти, а що слід дозволяти. Все це може створити вельми непросту ситуацію.

Дорослі повинні завжди пам'ятати, що підліткам хочеться бачити в батьках друзів, які допоможуть вирішити проблеми самосвідомості і самовизначення. Самому зробити це буває не під силу, з'являється відчуття безвиході, і не від відсутності інформації, а від відсутності взаєморозуміння, співчуття.

Список використаних джерел

1. Макаренкова И.В.. Социальная дезадаптация детей и подростков (психолого - педагогические основы коррекционно - профилактической работы) / И.В. Макаренкова, А.В. Мисько - М.:АРГУС, 2004- 267 с.

2. Социальная педагогика: Курс лекцій / под общей ред. М.А. Галагузовой. - М., 2010- 276 с.

3. Гончарова Т. Неблагополучные семьи и работа с ними/ Т. Гончарова // Народное образование. 2002.- №6- С. 98

4. Макеев Г.А. Семейная жизнь и дети. / Г.А. Макеев. - Волгоград.: Просвещение, 1987 - 253 с.

5. Беличева С.А. Основы превинтивной психодлогии. / C.А. Беличева - М.: Просвещение , 1993- 241 с.

6. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки детского психиатара. / М.И. Буянова - М.: Просвещение, 1988 - 154 с.

7. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. Курс лекций. / А.Я. Варга - СПбю: АРГУС, 2001 - 252 с.

8. Головей Л.А. Практикум по возрастной психологи / Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. - СПб.: Питер, 2001 - 148 с.


Подобные документы

 • Методологічні підходи дослідження проблем девіантної поведінки. Основні причини, що приводять підлітків до девіантної поведінки. Девіація як процес. Основні вияви девіантної поведінки. Передумови формування девіантної поведінки у родині та у школі.

  курсовая работа [42,7 K], добавлен 13.10.2012

 • Поняття "норми" і його зв'язок з девіантною поведінкою. Аддіктивні форми поведінки. Особливості прояву схильності до девіантної поведінки у чоловіків та жінок, працівників органів внутрішніх справ. Проблема девіантної поведінки в сучасних умовах.

  дипломная работа [94,6 K], добавлен 26.12.2012

 • Психологія девіантної поведінки як міждисциплінарна галузь наукового знання. Поняття поведінкової норми, патології та девіації. Специфіка формування асоціальної поведінки особистості. Патохарактерологічний варіант розвитку девіантної поведінки.

  курс лекций [136,8 K], добавлен 11.03.2011

 • Психологічна діагностика схильності особи до ненормативної поведінки та розробка комплексу заходів щодо її психологічної корекції. Профілактика та подолання відхилень від норм поведінки в підлітковому віці. Педагогічні особливості девіантної поведінки.

  дипломная работа [139,9 K], добавлен 02.06.2019

 • Вивчення проблеми трудоголізму як форми девіантної поведінки. Ознаки трудоголізму, причини його виникнення. Класифікація та психологічні особливості трудоголіків. Методичні основи виявлення, психологічної діагностики та профілактики трудоголізму.

  курсовая работа [96,1 K], добавлен 17.06.2015

 • Девіантна поведінка особистості як психологічна проблема та соціально-психологічний феномен. Фактори, які впливають на девіантну поведінку підлітків. Види психологічної корекції. Психологічна діагностика схильності особистості до девіантної поведінки.

  курсовая работа [161,5 K], добавлен 16.06.2010

 • Проблема схильності дітей до девіантної поведінки. Засоби роботи з дітьми для профілактики і запобігання проявів у них девіантної поведінки. Вплив біологічних та соціально-психологічних факторів на формування неадекватної поведінки дітей дошкільного віку.

  статья [18,6 K], добавлен 22.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.