Психологічні особливості міжособистісних взаємин у молодшому шкільному віці

Особливості взаємовідносин у колективі молодших школярів. Потреба у спілкуванні як головний фактор розвитку взаємовідносин у шкільному колективі. Розвиток самосвідомості молодшого школяра. Методика визначення вміння слухати, соціометричного типу Морено.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.06.2012
Размер файла 51,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Вміння слухати має першорядне значення у людському спілкуванні. Підраховано: із часу, що використовується для контактів з тими, що нас оточують, ми 9% пишемо, 16% - читаємо, 30% - говоримо, 45% - слухаємо.

Відсотки молодших школярів дещо відрізняються від загальних. Найбільший відсоток «слухання» відбувається на уроках, у розмові з дорослими. Але коли іде мова про спілкування з друзями, діти намагаються якомога більше говорити і якнайменше слухати. Методика, спрямована на визначення комунікативних навичок школярів, а саме вміння слухати, складається з 10 запитань, відповіді на які можуть бути «так» чи «ні».

Визначення стилю поведінки у конфлікті та особистісної схильності до конфліктної поведінки можливе за допомогою методики, розробленою Томасом. Виявлення домінуючої стратегії поведінки дає змогу її корекції чи зміни на більш ефективну.

Вивчити існуючі формальні та неформальні угруповування учнів можливо за допомогою соціометрії. Соціометричний метод опитування - один із різновидів опитування, який використовують для вивчення внутріколективних зв'язків шляхом виявлення стосунків між членами колективу. Цей метод застосовують для дослідження міжособистісних стосунків і міжгрупових відносин з метою їх поліпшення. Він дає змогу вивчити склад малих соціальних груп, особливо неофіційних стосунків, одержуючи соціологічну інформацію, яку іншим шляхом дістати майже неможливо. Кількість запитань, на яку мають відповісти діти, доволі мала, що виключає можливість перевантаження школярів під час тестування.

4. Дослідження вміння слухати показало, що більшість дітей вважають кращим співрозмовником близького друга (подругу). Це можна пояснити тим, що саме дружба народилася на основі здатності слухати одне одного, ставитися з зацікавленістю один до одного.

Вивчення взаємостосунків у шкільній групі, проведене в руслі соціометрії, показало, що між дітьми існують складні відносини, які несуть на собі відбиток реальних соціальних впливів, що існують і у дорослому світі. У будь-якому колективі відбувається диференціація авторитетів, статусів і престижу на основі неофіційних цінностей, прийнятих в самому учнівському середовищі. Виявляється різниця у становищі «зірок» і «відкиданих». Діти прагнуть знайти у колективі, у стосунках з товаришами якесь своє місце - не просто бути поряд, а бути визнаним товаришами. Звичайно, у початкових класах у дитини вже є прагнення зайняти певне положення у системі колективних відносин, але часто діти важко переживають невідповідність між бажаннями в цій області й фактичним станом.

Список використаних джерел

1. Андреева Г.М. Социальная психология. - 2-е изд., перераб. и доп./Г.М. Андреева - М.: Изд-во Моск ун-та, 1988.432 с.

2. Андреева Г.М. Социальная психология. /Г.М. Андреева - М.: Аспект-Пресс, 1997. - 376 с.

3. Берн Э. Игры в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. /Берн Э - Минск: Прамеб, 1992. - С. 5-154.

4. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком /А.А. Бодалев - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. - 198 с.

5. Бодалев А.А. Личность и общение: Избр. психол, тр./А.А. Бодалев - М.: Междунар. пес. акад, 1995. - 326 с.

6. Бородкин Ф.М. Внимание: конфликт! - 2-е изд., перераб. и доп, /Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк - Новосибирск: Наука, 1989. - 189 с.

7. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение./Л.П. Буева/ - М.: Мысль, 1978. - С. 110-136.

8. Войскунский А. Я говорю, мы говорим… Очерки о человеческом общении. - 2-е изд. Дораб. и доп./А. Войскунский - М.: Знание, 1990. - 238 с.

9. Волков Б.С. Психология общения в детском возрасте. /Б.С. Волков, Н.В. Волкова - М, 1996. - 104 с.

10. Выготский Л.С. Собр. Соч.: В 6 т./ Л.С. Выготский - М.: Педагогика, 1982. - Т.2. - С. 6 - 361.

11. Галигузова Л.Н. Ступени общения, от года до семи лет. /Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова - М.: Просвещение, 1992. - 143 с

12. Гозман Л.Я. Псохология эмоциональных отношений. /Л.Я. Гозман - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. - 175 с.

13. Головаха Е.И. Психология человеческих взаимоотношений. /Е.И. Головаха, Н.В. Панина - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189 с.

14. Грехнее В.С. Культура педагогического общения: Кн. для учителя. / В.С. Грехнее - М.: Просвещение, 1990. - 144 с.

15. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и родителей. /А.Б. Добрович - М.: Просвещение, 1987 - 205 с.

16. Добрович А. Общение: наука и искусство./ А. Добрович - М.: АОЗТ «Яуза», 1996. - 254 с.

17. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое общение. /Ю.Н. Емельянов - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1985. - 166 с.

18. Каган М.С. Мир общения. Проблема межсубъектных отношений. / М.С. Каган - М.: Политиздат, 1988. - 319 с.

19. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. / В.А. Кан-Калик / - М.: Просвещение, 1987. - 189 с.

20. Крижанская Ю.С. Грамматика общения./Ю.С. Крижанская, В.П. Третьяков - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. - 204 с.

21. Кучинский Г.М. Психология внутреннего диалога. /Г.М. Кучинский / - Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1988. - 205 с.

22. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. /А.А. Леонтьев - М.: Знание, 1979. - 48 с.

23. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. /М.И. Лисина - Москва; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. - 384 с.

24. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. /М.И. Лисина - М.: Педагогика, 1986. - 144 с.

25. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. / Б.Ф. Ломов - М.: Наука, 1984. - С. 242-288.

26. Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания школьников, /А.В. Мудрик - М.: Педагогика, 1984. - 110 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.