Діяльність психологічної служби в школі

Методологічні основи діяльності психологічної служби у сфері освіти. Принципи і цілі діяльності психолога в школі. План роботи психологічної служби в початковій школі. Складання плану роботи практичного психолога в початковій школі на поточний рік.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.07.2011
Размер файла 61,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

33

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

психологічна служба школа початкова

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Методологічні основи діяльності психологічної служби у сфері освіти

1.1 Принципи діяльності психолога в школі

1.2 Ціль діяльності психолога в школі

1.3 Види діяльності психолога в школі

РОЗДІЛ 2. ПЛАН РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

2.1 Складання плану роботи практичного психолога в початковій школі на поточний рік

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток. Лекція для батьків з адаптації дітей у першому класі

ВСТУП

Посада психолога з'явилася в загальноосвітніх школах приблизно 10 років тому, але зараз це вже звичайне явище. У деяких школах створені психологічні служби, де працюють кілька психологів.

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що формування особистості відбувається, перш за все, в шкільні роки. Саме тому перед школою вперше так виразно і різко були поставлені завдання - приділяти головну увагу розвитку особистості учнів, поважати і вивчати їх індивідуальні особливості, створювати умови, які забезпечують становлення творчих здібностей кожного конкретного школяра.

Саме компетенція практичного шкільного психолога дозволяє своєчасно фіксувати якісні зміни в психічному розвитку учнів,знати їх вікові та індивідуальні особливості та допомагати на основі цього педагогічному колективу школи максимально ефективно використовувати засоби і методи навчально-виховної роботи. Психологічна служба школи, заснована на фундаментальних дослідженнях з вікової та педагогічної психології, істотно допомагає поліпшенню виховання та навчання дітей.

Сучасна історія вітчизняної дитячої практичної психології як шкільної психологічної служби починається з 80-х рр.. минулого століття і пов'язана з іменами таких вчених як, А.Г. Асмолов, А.А. Бодальов, В.В. Давидов, І.В. Дубровіна, В.С. Мухіна, А.М. Прихожан, Д.Б. Ельконін.

Об'єктом дослідження курсової роботи є психологічна служба.

Предметом виступає: діяльність психолога в школі.

Мета курсової роботи: вивчити діяльність психологічної служби в школі.

Виходячи з викладеної мети, завданнями даної курсової роботи є наступне.

1. Розглянути принципи діяльності психологічної служби школи;

2. Ознайомитися з метою діяльності психолога в школі;

3. Вивчити види діяльності психолога в школі;

4. Розробити річний план роботи психолога в початковій школі.

Теоретичні методи:

- Аналіз нормативних документів про освіту, психологічної, педагогічної, методологічної літератури;

- Аналіз психологічної та педагогічної літератури.

В емпіричній частині ми займались розробкою річного плану діяльності психологічної служби в школі.

РОЗДІЛ 1. Методологічні основи діяльності психологічної служби в школі

1.1 Принципи діяльності психолога в школі

Психологічна служба освіти - інтегральне явище, що являє собою єдність чотирьох його складових, або аспектів, - наукового, прикладного, практичного та організаційного. Кожен з аспектів має свої завдання, вирішення яких вимагає від виконавців спеціальної професійної підготовки.

Психологічна служба є функціональним підрозділом, який виконує соціальне замовлення школи - забезпечення інформацією, необхідної для прийняття управлінських рішень на рівні вчителя, класного керівника, керівництва школи. Вона розробляє об'єктивні психологічні критерії оцінки вихідних, проміжних і остаточних результатів педагогічної діяльності.

Практичний психолог освіти має подвійне підпорядкування. За адміністративній лінії він, як і всі члени педагогічного колективу, підпорядковується директору школи. За фаховою - районному методичному центру освіти, де працюють фахівці-психологи і який не тільки здійснює функції контролю за діяльністю психолога в освітньому закладі, а й надає йому методичну, організаційну допомогу та забезпечує співпрацю та професійне спілкування з іншими практичними психологами району, округу, міста і пр.

План роботи на місяць, чверть, квартал, рік психолог складає самостійно, але обов'язково враховує при цьому побажання керівників установи, вчителів. План бажано погоджувати з працівниками районного методичного центру освіти.

Практичний психолог, працюючи в школі, має справу з дітьми різного віку: з дошкільнятами, молодшими школярами, підлітками, старшокласниками. При цьому він бачить вік дітей в динаміці - на його очах діти ростуть, дорослішають, переходять з одного ступеня онтогенезу на іншу, більш складну і змістовну. Зарадити цьому переходу - одне з найскладніших завдань психолога. Тому в центрі його уваги - психологічна готовність дитини до нових поступальним віковим етапам його життя і як підсумок - до самовизначення.

Працює психолог з дітьми, вчителями, адміністрацією освітніх установ, органами опіки і міліції, батьками дітей та їх родичами та ін. При цьому головне, щоб у центрі всієї його роботи перебували інтереси дитини як особистості, що формується.

Етика роботи психолога ґрунтується на загальнолюдських моральних і етичних цінностях. Передумови вільного і всебічного розвитку особистості та її поваги, зближення людей, створення справедливого гуманного, процвітаючого суспільства, є визначальними для діяльності психолога.

Етичні принципи та правила роботи психолога формулюють умови, за яких зберігаються і встановлюється його професіоналізм, гуманність його дій, повагу до людей, з якими він працює, реальна користь від його зусиль.

20 грудня 1999р. в Києві прийнятий кодекс психолога на І установчому з'їзді психологів в Україні, виділено 7 основних принципів.

1. Відповідальність

2. Компетентність

3. Захист інтересів клієнта

4. Конфіденційність

5. Етичні правила психологічного дослідження

6. Кваліфікована пропаганда психологи

7. Професійна кооперація

Таким чином, слід зазначити, що етична сторона професійної діяльності шкільного психолога характеризується насамперед глибоким психологічним розумінням сутності явищ, які відбуваються в школі, їх взаємозв'язків і обумовленості, особливостей поведінки людей, що оточують шкільного психолога, їх взаємин і поведінки, а головне - розвиненою рефлексією своїх дій і вчинків, які повинні бути підпорядковані прагненню здійснити основну свою мету - формування особистості школяра, психологічну підготовку дітей до життя і праці.

1.2 Ціль діяльності психолога в школі

Провідне становище в професійній діяльності психолога освіти займає пряму взаємодію з дітьми.

Основна мета психологічної роботи в освітній установі - сприяння повноцінному та своєчасному розвитку дитини, забезпечення його психологічного здоров'я та емоційного благополуччя.

Крім того, психолог здійснює опосередкований вплив на дітей через осіб які беруть участь в їх розвитку.

І все-таки головна мета шкільної психологічної служби пов'язана з перспективним напрямком її діяльності. Причому ця мета реалізується тільки тоді, коли практичними психологами досягається стиковка початковій і кінцевій цілей діяльності по відношенню до дитини.

Початкова мета взаємодії психолога с дитиною - це визначення (і в разі необхідності формування) його готовності до школи (її інтелектуальних, мотиваційних, поведінкових характеристик), виявлення індивідуальних особливостей на будь-якому рівні їх розвитку як основи пошуку оптимальних для даної дитини засобів навчання і виховання.

Кінцева мета взаємодії психолога зі школярем - формування його психологічної готовності до життєвого самовизначення, що включає особистісне, соціальне і професійне самовизначення.

Таким чином, науковий аспект шкільної психологічної служби задає головну мету її діяльності, яку ми сформулювали як максимальне сприяння психічному, особистісному та індивідуальному розвитку школярів, забезпечує їм до моменту закінчення школи психологічну готовність до самовизначення в самостійному дорослому житті.

1.3 Види діяльності психолога в школі

Основними видами діяльності психолога є: психологічне просвітництво, психологічна профілактика, психологічне консультування, психологічна діагностика, психологічна корекція.

У будь-якої конкретної ситуації кожен вид роботи може бути основним в залежності від тієї проблеми, яку вирішує психолог, і від специфіки тієї установи, де він працює.

У педагогічних колективах, як і в сім'ях, часто трапляються різні конфлікти, в основі яких - психологічна глухота дорослих людей, невміння і небажання прислухатися один до одного, зрозуміти, пробачити, поступитися, поспівчувати. Тому практичному психологу дуже важливо підвищити рівень психологічної культури всіх тих людей, які працюють з дітьми.

Психологічне просвітництво - це залучення дорослих - вчителів, батьків та дітей до психологічних знань.

Основний сенс психологічної освіти полягає в наступному:

- знайомити вихователів, вчителів та батьків з основними закономірностями й умовами сприятливого психічного розвитку дитини;

- популяризувати і роз'яснювати результати новітніх психологічних досліджень;

- формувати потребу в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в роботі з дитиною або в інтересах розвитку власної особистості;

- знайомити учнів з основами самопізнання, самовиховання;

- досягти розуміння необхідності практичної психології і роботи психолога.

Форми психологічної освіти можуть бути самими різними: лекції, бесіди, семінари, виставки, добірка літератури та ін. При цьому зовсім необов'язково всю цю роботу проводити самому психологу - можна запрошувати інших фахівців.

Психопрофілактика - це спеціальний вид діяльності практичного психолога, спрямований на збереження, зміцнення і розвиток психологічного здоров'я дітей на всіх етапах дошкільного та шкільного дитинства.

Психопрофілактична робота - мало розроблений вид діяльності практичного психолога, хоча важливість її визнається всіма вченими і практиками, які мають відношення до психологічної службі освіти.

У психопрофілактиці виділяють три рівні.

I рівень - первинна профілактика. Психолог працює з дітьми, що мають незначні емоційні, поведінкові і навчальні розлади і здійснює турботу про психічне здоров'я і психічних ресурсах практично всіх дітей. На цьому рівні в центрі уваги психолога знаходяться всі учні школи, як «нормальні», так і з проблемами.

Багато авторів відзначають, що саме школи є оптимальними системами для профілактики психічного здоров'я, і розглядають шкільних психологів як основних фахівців, які проводять в життя таку первинну профілактику.

II рівень - вторинна профілактика. Вона спрямована на так звану «групу ризику», тобто на тих дітей, у яких проблеми вже почалися. Вторинна профілактика передбачає раннє виявлення у дітей труднощів у навчанні та поведінці. Основне її завдання - подолати ці труднощі до того, як діти стануть соціально або емоційно некерованими. Тут психолог працює вже не з усіма дітьми, а приблизно з 3 із 10. Вторинна профілактика включає консультацію з батьками і вчителями, навчання їх стратегії для подолання різного роду труднощів і т. п.

III рівень - третинна профілактика. Увага психолога концентрується на дітях з яскраво вираженими навчальними або поведінковими проблемами, його основне завдання - корекція або подолання серйозних психологічних труднощів і проблем. Психолог працює з окремими учнями (приблизно з 1 із 10), спрямованими до нього для спеціального вивчення.

Одним з перспективних методів роботи практичного психолога є психолого-педагогічний консиліум.

Завдання психолога в педагогічному консиліумі - допомогти вчителям з різних сторін підійти до оцінки інтелектуального розвитку дитини, основних якостей його особистості, показати складність і неоднозначність проявів її поведінки, відносин, розкрити проблеми самооцінки, мотивації, особливостей пізнавальних та інших інтересів, емоційного настрою, а головне - забезпечити підхід до дитини з оптимістичною гіпотезою щодо перспектив його подальшого розвитку і намітити реальну програму роботи з ним.

Педагогічний консиліум допомагає уникнути суб'єктивізму в оцінці можливостей дітей, дозволяє об'єктивно їх зрозуміти і побудувати спільну програму дій, спрямовану на розвиток певних якостей або на усунення виявлених проблем і недоліків.

Консультативна діяльність - суттєвий напрямок роботи практичного психолога. До цих пір чимала плутанина наголошується в розумінні того, що таке психологічна консультація. Почасти це викликано вживанням терміна «консультація» стосовно до стількох контекстів і в ставленні до різних типів служби, що він майже втрачає значення.

Перш за все необхідно розвести поняття «психолог-консультант» і «психолог, який займається консультуванням як одним з видів своєї практичної роботи». В даний час спостерігається тенденція запозичення основних принципів, підходів, положень діяльності психолога освіти з близьких, споріднених областей практичної психології, перш за все з консультацій для батьків з проблем сім'ї. Водночас кожна з цих областей має свою специфіку, ігнорувати яку без шкоди для справи не можна.

Консультативна робота в школі має принципову відмінність від тієї, яку здійснює психолог у районних чи інших консультаціях з питань навчання і виховання дітей і школярів.

Психолог освіти знаходиться безпосередньо всередині того соціального організму, де зароджуються, існують, розвиваються як позитивні, так і негативні сторони взаємин педагогів і дітей, ті чи інші їх якості, їх успіхи і невдачі і т. д. Він бачить кожну дитину або дорослого не самого по собі, а в складній системі міжособистісної взаємодії і здійснює консультування у єдності з іншими видами роботи і при аналізі всієї ситуації в цілому.

Консультації проводяться для вчителів, адміністрації освітньої установи, учнів, батьків: вони можуть бути індивідуальними або груповими.

Психологічну консультацію психолог проводить тоді, коли до нього прийшли з проблемою, т. е. проблема вже є, попереджати її появу вже пізно, потрібно надавати допомогу. При цьому необхідно спочатку уточнити і осмислити проблему, знайти путі її рішення і лише потім намагатися попередити, запобігти виникненню подібних проблем у майбутньому.

У компетенцію і обов'язки практичного психолога входить виявлення особливостей психічного розвитку дитини, формування певних психологічних новоутворень, відповідності рівня розвитку вмінь, знань, навичок, особистісних та міжособистісних особливостей віковим орієнтирам, вимогам суспільства та ін.

Тому саме психодіагностика як діяльність з виявлення психологічних причин проблем, труднощів у навчанні і вихованні окремих дітей, за визначенням особливостей розвитку їх інтересів, здібностей, формування особистісних утворень знаходиться в центрі уваги психологічної служби освіти і має свою специфіку.

Завдання психодіагностики - дати інформацію про індивідуально-психічні особливості дітей, яка була б корисна їм самим і тим, хто з ними працює, - вчителям, батькам.

Психодіагностика в освітньому закладі повинна бути тісно пов'язана з педагогічною проблематикою, в цьому її основний зміст. Вона завжди передбачає в кінцевому рахунку вибір найбільш підходящого педагогічного впливу, а також створення тих чи інших психологічних умов.

Науковий аналіз проблем та узагальнення досвіду роботи практичних психологів показує, що в рамках психологічної служби освіти мова не може йти окремо про діагностику, окремо про розвиток або корекцію. Тут має існувати діагностично-коррекційний і розвиваючий напрямки роботи, єдине за самою своєю суттю.

Д.Б. Ельконін зазначав, що необхідна спеціальна діагностика, спрямована не на відбір дітей, а на контроль за ходом їх психічного розвитку з метою корекції виявлених відхилень. Він підкреслював, що контроль за процесом розвитку повинен бути особливо ретельним, щоб виправлення можливих відхилень у розвитку починалося можливо раніше. Більш того, шкільний психолог не просто ставить діагноз і розробляє програму подальшого розвитку тих чи інших сторін особистості, здібностей учня, а й стежить за виконанням даних їм рекомендацій і значною мірою сам здійснює частину корекційної (розвиваючої), виховної роботи.

Діагностично-корекційний (діагностично-розвивальний) напрям роботи психолога - одне з найбільш складних, вона вимагає спеціальної психологічної підготовки психолога-практика.

У діагностиці необхідно вміння виділяти психологічну проблему, правильно поставити питання, отримати потрібну інформацію від учителів, батьків, дітей, проаналізувати цю інформацію і сформулювати висновок, що має не просто практичну спрямованість, але спрямованість на аналіз конкретного, одиничного випадку.

Л.С. Виготський попереджав: «Дослідник повинен пам'ятати, що, вирушаючи від даних, від ознак, від симптомів, він повинен вивчити і визначити особливості та характер процесу розвитку, який безпосередньо не дано йому, але який насправді лежить в основі всіх спостережуваних ознак.

Таким чином, в діагностиці розвитку завдання дослідника полягає не тільки у встановленні відомих симптомів і їх перерахування або систематизації і не тільки в угрупованні явищ за їх зовнішнім, подібним рисам, але винятково в тому, щоб за допомогою розумової обробки цих зовнішніх даних проникнути у внутрішню сутність процесів розвитку.

РОЗДІЛ 2. ПЛАН РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

2.1 Складання плану роботи практичного психолога в початковій школі на поточний рік

Вересень

№ п/п

Зміст роботи

З ким проведено

Очікуваний результат

Де буде використано

1. Психопрофілактична робота

1.1

Проведення індивідуальних консультацій з педагогами за результатами тестування дітей на етапі прийняття до школи

Вчителі 1-х класів

Організація класних колективів, складання інд. планів

Методоб'єднання, консиліуми

1.2

Вивчення рівня шкільної зрілості учнів 1-х класів за результатами тестування

Учні

Відстеження динаміки розвитку

Методоб'єнання, семінари

1.3

Адаптація учнів 1-х класів (відвідування уроків з метою виявлення причин дезадаптації)

Учні

Виявлення дезадаптованих учнів

Корекція

1.4

Психологічне супроводження навчальних досягнень учнів з предметів базового компоненту

Учні

Допоможе обрати правильний пед. підхід, позначити шляхи подолання труднощів

Інд. консультування, педнарада

1.5

Адаптація дітей 5-6 року життя (спостереження за поведінкою під час занять та поза ними)

Діти

Виявлення дезадаптованих дітей

Батьківські збори, інд. конс. вихователям

2. Психодіагностична робота

2.1

Спостереження за учнями перших класів під час учбових занять та поза ними. Реєстрація даних спостереження у протоколі.

Учні

Виявлення причин порушення поведінки

Кор. робота. Консультації вчителям.

2.2

Спостереження за поведінкою першокласників в групі продовженого дня

Учні

Саморозвиток дитини, самоконтроль

Семінари, лекції, рекомендації

2.3

Моніторинг результативності навчання і розвитку по параметрам

- пізнавальна сфера

- емоційно-вольова

- потребностно - мотиваційна

Учні 1,5 класів

Вивчення динаміки

Обмін досвідом, семінар

2.4

Діагностика рівня тривожності учнів

Учні

Дасть можливість виявити рівень тривожності

Інд. консультування

3. Психокорекційна робота

3.1

Психокорекційні заняття з адаптації першокласників

Учні

Уникнення дезадаптованих

Корекційні групи

3.2

Психокорекційні заняття з розвитку пам'яті, уваги, логіки мислення. За програмою корекції.

Учні

Розвиток дитини

Заняття з основних предметів

3.3

Робота з учнями девіантної поведінки (за проханням класних керівників)

Учні

Уникнення правопорушень

Класні години

3.4

Корекція пізнавальної сфери учнів (за потребами, індивід.)

Учні

Підвищити рівень пізнавальних здібностей

Семінари

3.5

Корекція пізнавальної сфери дітей 5-6 року життя

Діти

Підвищити рівень пізнавальних здібностей

Консультації

3.6

Розвивальні заняття за програмою: «Розвиток творчих здібностей у учнів початкової школи.» (за методикою «Школа Ейдетики»)

Учні 1,2кл

Уникнення труднощів у навчанні. Розвиток творчих здібностей.

Інд. консультації для батьків і вчителів

4. Консультаційна робота

4.1

Проведення групових консультацій з педагогами початкової ланки за питанням адаптації учнів у нових умовах

Вчителі

Створення умов для успішної адаптації

Семінари,

Методоб'єднання,

консиліуми

4.2

Проведення групових консультацій для батьків з питань адаптації учнів у перших класах (батьківські збори)

Батьки

Створення умов для успішної адаптації

Батьківські збори

4.3

Уроки-лекції з різних питань (на замовлення класних керівників)

Батьки

Допоможе батькам у вихованні дітей

Лекторій для батьків

4.4

Проведення групових консультацій в 1-4 класах (батьківські збори)

Батьки

Дати батькам знання про правила виховання дітей

4.5

Консультація батьків дітей 5-6 року життя.

Батьки

Дати батькам знання про особливості психічного розвитку дітей

Лекторій для батьків

5. Психологічна просвіта

5.1

Проведення психолого-педагогічного семінару із педагогами 1-х класів за питанням організації процесу адаптації учнів до навчання в 1-му класі.

Вчителя

Допоможе вчителям в роботі з адаптації учнів

Семінар

5.2

Проведення семінару "Вікові особливості дітей 5-6 р.ж."

Вихователі дошкільного модуля

Допоможе вихователям в роботі з дітьми

Консультації

6. Організаційна методична робота

6.1

Підготовка психодіагностичного інструментарію (Тестові бланки для учнів 1, 5 класів)

6.2

Підготовка теки за темою: «Профілактика стресів та неврозів у учнів 1-4 класів під час соціальної адаптації.

Учні

Збереження психічного здоров'я, попередження неврозів, стресів та депресійних станів

7.Навчальна діяльність

7.1

«Розвиток творчих здібностей» (за методикою «Школа Ейдетики)

(всі корекційно-розвивальні заняття проводяться протягом всього року)

Учні 1-А,2-А

класу

Розвиток творчого мислення, профілактика негативного відношення до навчальної діяльності

Інд. консультації батькам

Жовтень

№ п/п

Зміст роботи

З ким проведено

Очікуваний результат

Де буде використано

1. Психопрофілактична робота

1.1

Вивчення рівня шкільної зрілості учнів 1-х класів за результатами тестування

Учні

Відстеження динаміки розвитку

Методоб'єднання,

семінари

1.2

Адаптація учнів 1-х класів (відвідування уроків з метою виявлення причин дезадаптації)

Учні

Виявлення дезадаптованих учнів

Корекція.

1.3

Психологічне супроводження дітей групи "ризику"

Учні

Допоможе обрати правильний пед. підхід, позначити шляхи подолання труднощів

Інд. консультування, педнарада

1.4

Введення психокорекцій них груп у паралелі 1-х класів

Учні

Корекція дезадаптованих учнів

Корекційні групи роботи

2. Психодіагностична робота

2.1

Спостереження за учнями перших класів під час учбових занять та поза ними. Реєстрація даних спостереження у протоколі.

Учні

Виявлення причин порушення поведінки

Кор. робота. Консультації вчителям.

2.2

Спостереження за поведінкою першокласників в групі продовженого дня

Учні

Саморозвиток дитини, самоконтроль

Семінари, лекції, рекомендації

2.3

Моніторинг результативності навчання і розвитку учнів 1, 4 кл. по параметрам

- пізнавальна сфера

- емоційно-вольова

- потребностно - мотиваційна

Учні

Вивчення динаміки

Обмін досвідом, семінар

2.4

Виявлення серед чотирьохкласників учнів з девіантною поведінкою(шляхом бесід, спостережень, тестування)

Учні

Попередження правопорушень

Лекції, бесіди

2.5

Діагностика навчальної мотивації учнів класів ПК

Учні

Надасть можливість виявити рівень потребностної та учбової мотивації

Семінар

2.6

Діагностика пізнавальних здібностей учнів класів ПК

Учні

Надасть можливість виявити рівень пізнавальних здібностей

Інд. консультування

2.7

Діагностика самооцінки учнів 4-х класів

Учні

Дасть можливість виявити рівень самооцінки

Семінар, педнарада

3.Психокорекційна робота

3.1

Психокорекційні заняття з адаптації першокласників

Учні

Уникнення дезадаптованих

Корекційні групи

3.2

Психокорекційні заняття з розвитку пам'яті, уваги, логіки мислення. За програмою корекції.(Вчителя)

Учні

Розвиток дитини

Заняття з основних предметів

4. Консультаційна робота

4.1

Проведення групових консультацій з педагогами початкової ланки за питанням адаптації учнів у нових умовах

Вчителі

Створення умов для успішної адаптації

Семінари,

Методоб'єднання,

консиліуми

4.2

Проведення групових консультацій для батьків з питань адаптації учнів у перших класах (батьківські збори)

Батьки

Створення умов для успішної адаптації

Батьківські збори,

"Школа молодого батьківства"

4. 3

Уроки-лекції з різних питань (на замовлення класних керівників)

Батьки

Допоможе батькам у вихованні дітей

Лекторій для батьків

4.4

Консультативна робота з попередження правопорушень серед учнів

Учні

Уникнення правопорушень

Бесіди, лекторії

4.5

Індивідуальні консультації учителям та батькам. «Про причини труднощів адаптації і шляхи сумісної взаємодії в їх подоланні». (Учні 1, 4, класів)

Вчителя,

батьки

Вироблення стратегії індивідуального підходу до дітей “групи ризику”

6. Організаційна методична робота

6.1

Підготовка психологічного інструментарію та наочності для учнів 1х ,2х класів за програмою «Школа Ейдетики»

Методичне забезпечення виконання запланованих заходів

6.2

Вибір вправ для проведення дня профілактики психічного та психологічного здоров'я. ( за інд. проханням вчителів)

Вчителя

Збереження психічного здоров'я, попередження емоційному вигоранню

7. Навчальна діяльність (див. вересень)

Листопад

№ п/п

Зміст роботи

З ким проведено

Очікуваний результат

Де буде використано

1.Психопрофілактична робота

1.1

Проведення індивідуальних консультацій з педагогами за результатами тестування дітей на етапі прийняття до школи

Вчителі 1-х класів

Організація класних колективів, складання Інд. планів

Методоб'єднання,

консиліуми

1.2

Вивчення рівня шкільної зрілості учнів 1-х класів за результатами тестування

Учні

Відстеження динаміки розвитку

Методоб'єднання,

семінари

1.3

Адаптація учнів 1-х класів (відвідування уроків з метою виявлення причин дезадаптації)

Учні

Виявлення дезадаптованих учнів

Корекція.

1.4

Проведення процесінгу « Особливостіроботи класного керівника у «важкому» класі»

Вчителя

Дасть знання про подолання труднощів у виховній роботі з проблемними учнями

1.5

Психологічне супроводження дітей групи "ризику"

Учні

Допоможе обрати правильний пед. підхід, позначити шляхи подолання труднощів

Інд. консультування, педнарада

1.6

Бесіда за "круглим столом" з вчителями молодших класів на тему "Формування мотивів навчання в ранньому шкільному віці

Вчителі

Обмін досвідом, відстеження найефективніших методів роботи

Робота в класних колективах

2. Психодіагностична робота

2.1

Спостереження за учнями перших класів під час учбових занять та поза ними. Реєстрація даних спостереження у протоколі.

Учні

Виявлення причин порушення поведінки

Кор. робота. Консультації вчителям.

2.2

Спостереження за поведінкою першокласників в групі продовженого дня

Учні

Саморозвиток дитини, самоконтроль

Семінари, лекції, рекомендції

3. Психокорекційна робота

3.1

Психокорекційні заняття з адаптації першокласників

Учні

Уникнення дезадаптованих

Корекційні групи

3.2

Психокорекційні заняття з розвитку пам'яті, уваги, логіки мислення. За програмою корекції.

Учні

Розвиток дитини

Заняття з основних предметів

4. Консультаційна робота

4.1

Уроки-лекції з різних питань (на замовлення класних керівників)

Батьки

Допоможе батькам у вихованні дітей

Лекторій для батьків

4.2

Консультативна робота з попередження правопорушень серед учнів

Учні

Уникнення правопорушень

Бесіди, лекторії

4.3

Консультування батьків з питань труднощів, що виникли в процесі навчання дитини

Батьки

Уникнення труднощів при вихованні дитини

"Школа молодого психолога"

4.4

Індивідуальні консультації вчителям (За особистими потребами)

Вчителя

Дати псих.-пед. знання з правильного виховання і навчання учнів

5. Психологічна просвіта

5.1

Участь в методраді або педраді (Виступ за темою згідно плану )

Вчителя

6. Організаційна методична робота

6.1

Складання індивідуальних психологічних карт на дітей "групи ризику" і розробка рекомендацій учителям, батькам щодо корекційної роботи з дітьми з високим рівнем дезадаптації

Можливість здійснювати адекватний індивідуальний підхід в навчанні і вихованні учні

Семінар

6.2

Підготовка матеріалів до проведення майстер-класу на тему «Особливості роботи класного керівника у «важкому» класі» (теоретичні знання)

Дасть знання про подолання труднощів у виховній роботі з проблемними учнями

Семінарські заняття

Грудень

№ п/п

Зміст роботи

З ким проведено

Очікуваний результат

Де буде використано

1. Психопрофілактична робота

1.1

Адаптація учнів 1-х класів (відвідування уроків з метою виявлення причин дезадаптації)

Учні

Виявлення дезадаптованих учнів

Корекція

1.2

Співбесіди з учнями девіантной форми поведінки

Учні

Формувати в учнів адекватну поведінку в оточуємому соціумі

Інд. консультування

1.3

Психологічне супроводження дітей групи "ризику"

Учні

Допоможе обрати правильний пед. підхід, позначити шляхи подолання труднощів

Інд. консультування, педнарада

1.4

Співбесіди з учнями із родин мігрантів.

Учні

Позначити шляхи подолання труднощів

Інд. консультування

2. Психодіагностична робота

2.1

Спостереження за учнями перших класів під час учбових занять та поза ними. Реєстрація даних спостереження у протоколі.

Учні

Виявлення причин порушення поведінки

Кор. робота. Консультації вчителям.

2.2

Спостереження за поведінкою першокласників в групі продовженого дня

Учні

Саморозвиток дитини, самоконтроль

Семінари, лекції, рекомендації

3.Психокорекційна робота

3.1

Психокорекційні заняття з адаптації першокласників

Учні

Уникнення дезадаптованих

Корекційні групи

3.2

Психокорекційні заняття з розвитку пам'яті, уваги, логіки мислення. За програмою корекції.

Учні

Розвиток дитини

Заняття з основних предметів

3.3

Робота з учнями девіантної поведінки (за проханням класних керівників)

Учні

Уникнення правопорушень

Класні години

3.4

Корекційна робота з учнями експериментальних класів (за результатами досліджень)

Учні

Подолання труднощів в навчанні та спілкуванні

Семінари

3.5

Корекція пізнавальної сфери учнів (вчителя)

Учні

Підвищити рівень пізнавальних здібностей

Семінари

4. Консультаційна робота

4.1

Уроки-лекції з різних питань (на замовлення класних керівників)

Батьки

Допоможе батькам у вихованні дітей

Лекторій для батьків

4.2

Консультативна робота з попередження правопорушень серед учнів

Учні

Уникнення правопорушень

Бесіди, лекторії

4.3

Консультування батьків з питань труднощів, що виникли в процесі навчання дитини

Батьки

Уникнення труднощів при вихованні дитини

"Школа молодого психолога"

4.4

Індивідуальні консультації вчителям (За особистими потребами)

Вчителя

Дати псих.-пед. знання з правильного виховання і навчання учнів

5. Психологічна просвіта

5.1

Участь в методоб'єднаннях (Виступи за замовленням)

Вчителя

Створення умов для професійного росту вчителів

6. Організаційна методична робота

6.1

Підготовка психодіагностичного інструментарію (Тестові бланки для учнів 4 класів)

6.2

Складання індивідуальних психологічних карт на дітей "групи ризику" і розробка рекомендацій учителям, батькам щодо корекційної роботи з дітьми з високим рівнем дезадаптації

Можливість здійснювати адекватний індивідуальний підхід в навчанні і вихованні учнів

Семінар

Січень

№ п/п

Зміст роботи

З ким проведено

Очікуваний результат

Де буде використано

1. Психопрофілактична робота

1.1

Співбесіди з учнями девіантною форми поведінки

Учні

Формувати в учнів адекватну поведінку в оточуємому соціумі

Інд. консультування

1.2

Психологічне супроводження дітей групи "ризику"

Учні

Допоможе обрати правильний пед. підхід, позначити шляхи подолання труднощів

Інд. консультування, педнарада

1.3

Тренінги для вчителів. « Як працювати класному керівнику у «важкому класі».

Класні керівники

Удосконалення навичок роботу у «важкому» клас. колективі

Тренінги

3. Психокорекційна робота

3.1

Психокорекційні заняття з адаптації першокласників

Учні

Уникнення дезадаптованих

Корекційні групи

3.2

Психокорекційні заняття з розвитку пам'яті, уваги, логіки мислення. За програмою корекції.

Учні

Розвиток дитини

Заняття з основних предметів

3.3

Робота з учнями девіантної поведінки (за проханням класних керівників)

Учні

Уникнення правопорушень

Класні години

3.4

Корекція пізнавальної сфери учнів

Учні

Підвищити рівень пізнавальних здібностей

Семінари

4. Консультаційна робота

4.1

Уроки-лекції з різних питань (на замовлення класних керівників)

Батьки

Допоможе батькам у вихованні дітей

Лекторій для батьків

4.2

Консультативна робота з попередження правопорушень серед учнів

Учні

Уникнення правопорушень

Бесіди, лекторії

4.3

Консультування батьків з питань труднощів, що виникли в процесі навчання дитини

Батьки

Уникнення труднощів при вихованні дитини

"Школа молодого психолога"

4.4

Індивідуальні консультації вчителям (За особистими потребами)

Вчителя

Дати псих.-пед. знання щодо до труднощів виховання і навчання учнів

5. Психологічна просвіта

5.1

Участь в методоб'єднаннях (Виступи за замовленням)

Вчителя

Створення умов для професійного росту вчителів

5.2

Консультативна співбесіда за результатами проміжної діагностики експериментальних класів

Вчителя

Уникнення негативних явищ, що будуть виявлені в результаті експерименту

Лютий

№ п/п

Зміст роботи

З ким проведено

Очікуваний результат

Де буде використано

1. Психопрофілактична робота

1.1

Співбесіди з учнями девіантной форми поведінки

Учні

Формувати в учнів адекватну поведінку в оточуємому соціумі

Інд. консультування

1.2

Психологічне супроводження дітей групи "ризику"

Учні

Допоможе обрати правильний пед. підхід, позначити шляхи подолання труднощів

Інд. консультування, педнарада

1.3

Тренінги для учнів (за потребою)

Учні

Удосконалення комунікативної компетентності, розвиток навичок міжособистісного спілкування тощо

Тренінги

2. Психодіагностична робота

2.1

Діагностика пізнавальної, емоційно-вольової та мотиваційної сфери учнів 4-х класів

Учні

Складання психолого-педагогічних карт

Групова співбесіда

3. Психокорекційна робота

3.1

Психокорекційні заняття з адаптації першокласників

Учні

Уникнення дезадаптованих

Корекційні групи

3.2

Психокорекційні заняття з розвитку пам'яті, уваги, логіки мислення. За програмою корекції.

Учні

Розвиток дитини

Заняття з основних предметів

3.3

Робота з учнями девіантної поведінки (за проханням класних керівників)

Учні

Уникнення правопорушень

Класні години

3.4

Корекційна робота з учнями експер. класів (за результатами досліджень)

Учні

Подолання труднощів в навчанні та спілкуванні

Семінари

4. Консультаційна робота

4.1

Уроки-лекції з різних питань (на замовлення класних керівників)

Батьки

Допоможе батькам у вихованні дітей

Лекторій для батьків

4.2

Консультативна робота з попередження правопорушень серед учнів

Учні

Уникнення правопорушень

Бесіди, лекторії

4.3

Консультування батьків з питань труднощів, що виникли в процесі навчання дитини

Батьки

Уникнення труднощів при вихованні дитини

"Школа молодого психолога"

4.4

Індивідуальні консультації вчителям (За особистими потребами)

Вчителя

Дати псих.-пед. знання з правильного виховання і навчання учнів

5. Психологічна просвіта

5.1

Виступ на педраді

Педколектив

Збереження психічного здоров'я і профілактика нервових зривів

Педрада

5.2

Участь в методоб'єднаннях вчителів - предметників

Вчителя

Поповнення знань вчителів про психологічну сферу учнів

6. Організаційна методична робота

6.1

Підготовка психодіагностичного інструментарію (Тестові бланки для учнів 4 класів)

Березень

№ п/п

Зміст роботи

З ким проведено

Очікуваний результат

Де буде використано

1. Психопрофілактична робота

1.1

«Як допомогти дітям під час переходу до навчання у основній школі»

Батьки

Допоможе учням під час адаптації у навчанні у 5-ому кл.

Батьківські збори

1.2

Психологічне супроводження дітей групи "ризику"

Учні

Допоможе обрати правильний пед. підхід, позначити шляхи подолання труднощів

Інд. консультування, педнарада

2. Психодіагностична робота

2.1

Діагностика обдарованих учнів

Учні

Допоможе виявити творчі здібності та рівень креативності

Педрада, семінар

2.2

Діагностика мотиваційної сфери учнів експериментальних класів

Учні

Дасть можливість усім учасникам НВП узнати про результати первинної діагностики по всім параметрам (згідно експерименту)

Методоб'єднання, методрада

семінари

3. Психокорекційна робота

3.1

Психокорекційні заняття з адаптації першокласників

Учні

Уникнення дезадаптованих

Корекційні групи

3.2

Психокорекційні заняття з розвитку пам'яті, уваги, логіки мислення. За програмою корекції.

Учні

Розвиток дитини

Заняття з основних предметів

3.3

Корекційна робота з учнями експерим. класів (за результатами досліджень) проводять вчителя

Учні

Подолання труднощів в навчанні та спілкуванні

Семінари

3.4

Корекція пізнавальної сфери учнів

Учні

Підвищити рівень пізнавальних здібностей

Семінари

4. Консультаційна робота

4.1

Уроки-лекції з різних питань (на замовлення класних керівників)

Батьки

Допоможе батькам у вихованні дітей

Лекторій для батьків

4.2

Консультативна робота з попередження правопорушень серед учнів

Учні

Уникнення правопорушень

Бесіди, лекторії

4.3

Консультування батьків з питань труднощів, що виникли в процесі навчання дитини

Батьки

Уникнення труднощів при вихованні дитини

"Школа молодого психолога"

4.4

Індивідуальні консультації вчителям (За особистими потребами)

Вчителя

Дати псих.-пед. знання з правильного виховання і навчання учнів

5. Психологічна просвіта

5.1

Участь в методраді та педраді (виступ за темою)

Вчителя

Поповнення знань вчителів про психологічну сферу учнів

5.2

Участь в методоб'єднаннях вчителів - предметників (виступ за темою)

Вчителя

Поповнення знань вчителів про психологічну сферу учнів

5.3

Психолого-педагогічний консиліум з вчителями 4-х класів за результатами діагностування

Вчителя

Створення умов для успішного навчання

Інд. консультування

6. Організаційна методична робота

6.1

Підготовка матеріалів для консультування батьків майбутніх першокласників

Квітень

№ п/п

Зміст роботи

З ким проведено

Очікуваний результат

Де буде використано

1. Психопрофілактична робота

1.1

Співбесіди з учнями девіантной форми поведінки

Учні

Формувати в учнів адекватну поведінку в оточуємому соціумі

Інд. консультування

1.2

Психологічне супроводження дітей групи "ризику"

Учні

Допоможе обрати правильний пед. підхід, позначити шляхи подолання труднощів

Інд. консультування, педнарада

2. Психодіагностична робота

2.1

Діагностика мотиваційної сфери учнів експериментальних класів

Учні

Дасть можливість усім учасникам НВП узнати про результати первинної діагностики по всім параметрам (згідно експерименту)

Методоб'єднання, методрада

семінари

3. Психокорекційна робота

3.1

Психокорекційні заняття з адаптації першокласників

Учні

Уникнення дезадаптованих

Корекційні групи

3.2

Психокорекційні заняття з розвитку пам'яті, уваги, логіки мислення. За програмою корекції.

Учні

Розвиток дитини

Заняття з основних предметів

3.3

Робота з учнями девіантної поведінки (за проханням класних керівників)

Учні

Уникнення правопорушень

Класні години

3.4

Корекція пізнавальної сфери учнів (вчителя)

Учні

Підвищити рівень пізнавальних здібностей

Семінари

4. Консультаційна робота

4.1

Уроки-лекції з різних питань (на замовлення класних керівників)

Батьки

Допоможе батькам у вихованні дітей

Лекторій для батьків

4.2

Консультативна робота з попередження правопорушень серед учнів

Учні

Уникнення правопорушень

Бесіди, лекторії

4.3

Консультування батьків з питань труднощів, що виникли в процесі навчання дитини

Батьки

Уникнення труднощів при вихованні дитини

"Школа молодого психолога"

4.4

Індивідуальні консультації вчителям (За особистими потребами)

Вчителя

Дати псих.-пед. знання з правильного виховання і навчання учнів

4.5

Консультативна співбесіда за результатами проміжної діагностики експериментальних класів

Вчителя

Уникнення негативних явищ, що будуть виявлені в результаті експерименту

5.Психологічна просвіта

5.1

Участь в методоб'єднаннях вчителів - предметників (виступ за темою)

Вчителя

Поповнення знань вчителів про психологічну сферу учнів

5.2

Розробка консультацій вчителям за результатами діагностики в експериментальних класах

Вчителя

Уникнення негативних явищ, що будуть виявлені в результаті експерименту

6.Організаційна методична робота

6.1

Підготовка психодіагностичного інструментарію

6.2

Підготовка матеріалів на тему: «Підготовка учнів 4 класів до ДПА».

Учні

Збереження психічного здоров'я, попередження емоційних зривів

Мультимедійна презентація

6.3

Розробка заходів для успішного складання ДПА

Травень

№ п/п

Зміст роботи

З ким проведено

Очікуваний результат

Де буде використано

1.Психопрофілактична робота

1.1

Співбесіди з учнями девіантной форми поведінки

Учні

Формувати в учнів адекватну поведінку в оточуємому соціумі

Інд. консультування

1.2

Психологічне супроводження дітей групи "ризику"

Учні

Допоможе обрати правильний пед. підхід, позначити шляхи подолання труднощів

Інд. консультування, педнарада

2.Психодіагностична робота

2.1

Діагностика пізнавальних здібностей, емоційно-вольової та мотиваційної сфер дітей 5-6 р.ж.

Діти

Надасть можливість виявити рівень пізнавальних здібностей та інше

Інд. консультування

3. Психокорекційна робота

3.1

Психокорекційні заняття з адаптації першокласників

Учні

Уникнення дезадаптованих

Корекційні групи

4. Консультаційна робота

4.1

Уроки-лекції з різних питань (на замовлення класних керівників)

Батьки

Допоможе батькам у вихованні дітей

Лекторій для батьків

4.2

Консультативна робота з попередження правопорушень серед учнів

Учні

Уникнення правопорушень

Бесіди, лекторії

4.3

Консультування батьків з питань труднощів, що виникли в процесі навчання дитини

Батьки

Уникнення труднощів при вихованні дитини

"Школа молодого психолога"

4.4

Індивідуальні консультації вчителям (За особистими потребами)

Вчителя

Дати псих.-пед. знання з правильного виховання і навчання учнів

5. Психологічна просвіта

5.1

Участь в педраді (виступ за темою)

Вчителя

Поповнення знань вчителів про психологічну сферу учнів

6. Організаційна методична робота

6.1

Складання річних звітів

6.2

Підготовка інструментарію до наступного навчального року

7. Оформлення кабінету психолога

7.1

Поповнення наочності у кабінеті

ВИСНОВКИ

Шкільна психологічна служба - необхідний компонент системи народної освіти на сучасному етапі розвитку суспільства і в перспективі. Доцільність її функціонування визначається загальною потребою школи в такій організації своєї діяльності, яка б забезпечила розвиток індивідуальних особливостей і творчого ставлення до життя кожного учня.

Наукова підстава шкільної психологічної служби базується на фундаментальних положеннях радянської психології про закономірності психічного розвитку і формування особистості та індивідуальності в онтогенезі.

Слід зазначити, що етична сторона професійної діяльності шкільного психолога характеризується насамперед глибоким психологічним розумінням сутності явищ, які відбуваються в школі, їх взаємозв'язків і обумовленості, особливостей поведінки людей, що оточують шкільного психолога, їх взаємин і поведінки, а головне - розвиненою рефлексією своїх дій і вчинків, які повинні бути підпорядковані прагненню здійснити основну свою мету - формування особистості школяра, психологічну підготовку дітей до життя і праці.

Таким чином у курсовій роботі ми, вивчили мету психологічної служби в школі, розглянули завдання і принципи діяльності психолога у навчальному закладі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 т. - М., 1982.

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. (Мастера психологии). Изд. 7-е. Пер. с англ. С-Пб. Питер. 2002. - 688с.

3. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии.-1978.-№ 4; 1979. - № 2, № 4.

4. Божович Л.И. О мотивации учения // Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия.- М.: Академия, 2001. - 368 с.

5. Все про адаптацію // Психолог. Шкільний світ. -№ 25-26 липень, 2004. - 87с.

6. Выготский Л.С. К вопросу о динамике детского характера //Собр. соч.: В 6 т.-М., 1983. Т. 5.

7. Дубровина И.В., Акимова М.К., Борисова Е.М. «Рабочая книга школьного психолога» - Москва: Просвещение, 1991 - с.303

8. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. - Практикум по сказкотерапии - СПб.: ООО «Речь» - 2000 - 310с.

9. Изотова Е.И. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 288с.

10. Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. - К.: К68 Летра ЛТД, 2006. - 416 с.

11. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. - М.: Педагогика, 1991. - 145с.

12. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - 2-е изд. - М., 1977. ? 226с.

13. Маркова А.К. Формировании мотивации учения в школьном возрасте. - М.: Просвещение, 1983. - 96 с.

14. Матюхина М.В., Михальчик Т.С. Психология младшего школьника. - М.: Просвещение, 1976. - 212 с.

15. Мухина В.С. Возрастная психология. - М.: Академия, 1999. - 456 с.

16. Овчарова Р.В. Практическая психология образования. - М.:Академия, 2003. - 240с.

17. Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками. - К.: Освіта, 1998. - 199с.

18. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: Психотехнические упражнения и корекционные программы. - М.: Интор, 1995. - 95с.

19. Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. / Под редакцией И.В. Дубровиной -- СПб.: Питер, 2004. -- 592 с.

20. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопросы психологии, 1971. -- № 4.

Додаток

Лекція для батьків з адаптації дітей у першому класі

психологічна служба школа початкова

Початок навчання дитини в першому класі - складний і відповідальний етап у її житті, адже відбувається дуже багато змін. Це не тільки нові умови життя та діяльності, а й нові контакти, нові стосунки, нові обов'язки.

Змінюється соціальна позиція: був дитиною, тепер став школярем; змінюється соціальний інститут навчання і виховання: не садочок чи бабуся, а школа, де навчальна діяльність стає провідною, обов'язковою, соціально значущою та оцінюваною, такою, що розширює права і обов'язки дитини, її зв'язки з навколишнім середовищем. Зі вступом до першого класу змінюється життя дитини: все підпорядковується навчанню, школі, шкільним справам.

Пристосування (адаптація) дитини до школи відбувається не одразу. Не день і не тиждень потрібно для того, щоб призвичаїтися до школи по-справжньому. Це досить тривалий процес, пов'язаний зі значним напруженням усіх систем організму. Лише через 5-6 тижнів поступово підвищуються та стають стійкішими показники працездатності, у дитини спадають напруження та тривожність. Залежно від стану здоров'я, сімейної ситуації, відвідування чи не відвідування дитячого садка адаптація до школи, до нових умов життя може мати різний перебіг.

Безумовно, першокласники, що відвідували дошкільні начальні заклади, значно легше адаптуються до школи, ніж ті діти, які перебували вдома, не звикли до тривалого перебування в дитячому колективі, певного сталого режиму. Починаючи з перших тижнів навчання у 1 класі, діти поступово віддаляються від батьків, хоча постійно відчувають потребу в підтримці та допомозі дорослої людини.

Стосунки з батьками, склад сім'ї та взаємини між її членами мають значний вплив на учня. Зі вступом дитини до першого класу в батьків з'являється новий статус - батьки першокласника, а відповідно й ті проблеми, що вирішують батьки спільно з дитиною, і її радощі успіху, що переживаються спільно. Часто в розмові з батьками учнів 1 класу доводиться чути: "Ми пішли до першого класу...", "Нам задали вивчити вірш..." тощо. Вживання займенників "ми", "нам", свідчить про те, що всі питання шкільного життя є для батьків і дитини спільними.

Переживаються разом і перші шкільні труднощі - адаптація дитини до навчання в школі. Як допомогти їх подолати? Як знайти спільну мову з учителем і однокласниками? Що зробити для того, щоб першокласник не втратив інтерес до навчання? На ці та інші питання ми спробуємо відповісти, подавши певні поради для батьків першокласників. Почнемо з розкриття першої проблеми - у чому полягає сутність поняття "адаптація до школи", які рівні адаптації існують. Згідно з педагогічним словником, адаптація - це пристосування дитини до умов і вимог школи, які для неї є новими порівняно з умовами дитячого навчального закладу і сім'ї в дошкільному дитинстві. У психолого-педагогічних дослідженнях визначаються та характеризуються три рівні адаптації. З метою визначення того рівня, на якому перебуває ваша дитина, подаємо їх зміст і основні показники.

Високий рівень адаптації. Першокласник позитивно ставиться до школи: правила і вимоги сприймає адекватно; навчальний матеріал засвоює легко; глибоко і повно оволодіває програмовим матеріалом; розв'язує ускладнені задачі, чемний, уважно вислуховує вказівки, пояснення вчителя; доручення виконує охоче й сумлінно, без зовнішнього контролю; виявляє високу зацікавленість до самостійної навчальної роботи, готується до всіх уроків; має у класі позитивний статус.

Середній рівень адаптації. Першокласник позитивно ставиться до школи: відвідування уроків не викликає в нього негативних переживань, розуміє навчальний матеріал, коли вчитель пояснює його досить детально і наочно; засвоює основний зміст програми з усіх предметів, самостійно розв'язує типові задачі; зосереджений і уважний під час виконання завдань, доручень, вказівок учителя, водночас потребує контролю з боку дорослого; зосередженим буває тільки тоді, коли робить щось цікаве для себе; майже завжди готується до уроків; доручення виконує сумлінно; дружить з багатьма однокласниками.

Низький рівень адаптації. Першокласник негативно або байдуже ставиться до школи: часто скаржиться на здоров'я, погане самопочуття, у нього переважає пригнічений настрій; спостерігаються порушення дисципліни; матеріал, який пояснює вчитель, засвоює фрагментарно; самостійна робота з підручником викликає труднощі, під час виконання самостійних завдань не виявляє до них інтересу; до уроків готується нерегулярно, потребує постійного контролю, систематичних нагадувань і спонукань як з боку вчителя, так і з боку батьків; може зберігати працездатність і увагу за наявності тривалих пауз для відпочинку; для розуміння нового матеріалу і розв'язування задач за зразком потребує значної допомоги вчителя і батьків; доручення виконує під контролем і без особливого бажання; пасивний, близьких друзів не має, знає імена й прізвища лише частини однокласників. Зрозуміло, що є досить тісний причино-наслідковий зв'язок між рівнем адаптації школяра і системою тих чинників, умов, у яких він виховувався.

Щоб першокласнику легше навчалося, а Вам легше було допомагати в цьому, пропонуємо поради для батьків. Перші 4 - 6 тижнів у школі для першокласників найважчі, тому батьки повинні допомогти своєму маленькому учневі адаптуватися до нових умов. Уранці будіть дитину спокійно. Прокинувшись, вона повинна побачити усмішку на вашому обличчі та почути ваш лагідний голос. Не потрібно смикати дитину через дрібниці та підганяти її з самого ранку. Щоб не виникало поспіху, розрахуйте час, необхідний для того, щоб зібратися першокласнику до школи. Якщо він не встигає, наступного дня розбудіть його трішки раніше. Бажано погодувати дитину сніданком, але, якщо чомусь вона не хоче їсти, примушувати не варто. Краще дайте сніданок з собою. Дорогою до школи не говоріть фраз на зразок: "Дивись, не бешкетуй!" чи "Щоб сьогодні не було поганих оцінок!". Краще побажайте дитині успіхів та підбадьорте її добрим словом. Зустрічаючи зі школи, не закидайте запитаннями: "Що ти сьогодні отримав?" або "Сьогодні без поганих оцінок?". Дайте дитині змогу розслабитися. Якщо ж вона хоче поділитися з вами чимось важливим, не відмахуйтесь від неї, вислухайте, адже це не забере багато часу. Якщо маленький школярик чимось засмучений, не допитуйтесь про причину. Можливо, він розповість пізніше, або обережно поцікавтеся через деякий час самі. Ніколи не торгуйтесь, говорячи: "Якщо зробиш гарно уроки, я дам тобі...". Дитина може неправильно зрозуміти мету навчання, вона подумає, що, навчаючись, робить вам послугу, за яку отримує винагороду. Прийшовши зі школи, дитина повинна пообідати та обов'язково відпочити. Не примушуйте її одразу сідати за уроки. На думку психологів, найкращий час для навчання - з 8 до12 години та з 16 до 18 години. Привчіть першокласника займатися саме в цей час. Пам'ятайте, що є періоди, протягом яких йому навчатися складніше: маленький школярик втомлюється, у нього знижується працездатність. Для першокласника це перші 4-6 тижнів навчання, кінець першого семестру, перший тиждень після зимових канікул та середина другого семестру. Присвячуйте своїй дитині хоча б півгодини в день, щоб вона відчувала, що ви її любите та цінуєте. Не забувайте, що першокласники - це ще маленькі діти, які люблять погратися, послухати казку чи колискову на ніч, або щоб їх просто потримали на руках. Все це допоможе їм зняти напруження, почуватися спокійно та впевнено.


Подобные документы

 • Необхідність дії психологічної служби в ДНЗ, збільшення ефективності навчально-виховного процесу як мета її діяльності. Перелік нормативно-правових документів, якими керується психологічна служба. Особливості основних напрямів роботи психологічної служби.

  методичка [24,5 K], добавлен 16.10.2009

 • Складання психолого-педагогічної характеристики класного колективу. Участь шкільного психолога в педрадах, класних і шкільних батьківських зборах. Особливості роботи психологічної служби в альтернативних учбових закладах. Взаємодія психолога і вчителя.

  реферат [43,9 K], добавлен 26.09.2009

 • Завдання та види діяльності психологічної служби в системі освіти. Соціально-педагогічна допомога незахищеним категоріям вихованців, учнів і студентів з метою подолання ними життєвих труднощів. Робота практичного психолога та педагога навчального закладу.

  контрольная работа [29,7 K], добавлен 08.04.2012

 • Психологічний вміст гри як вигляду пізнавальної дії дітей. Дослідження особливостей організації учбового процесу в початковій школі засобами ігрової діяльності. Оцінка ефективності вживання ігрової практики під час адаптаційного процесу першокласників.

  дипломная работа [358,4 K], добавлен 19.11.2012

 • Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі. Основна мета діяльності психологічної служби. Освітнє середовище школи, вимоги до нього. Створення психологічно безпечного середовища у школі. Відсутність емоційного вигорання.

  презентация [887,3 K], добавлен 28.02.2014

 • Проблема періодизації розвитку психіки дитини. 3агальна характеристика розвитку, особистості дітей старшого дошкільного віку. Психолого-педагогічна діагностика готовності дітей до навчання в школі. Програма корекційно-розвивальної роботи з дошкільниками.

  дипломная работа [797,5 K], добавлен 25.01.2013

 • Підходи до визначення психологічної готовності дошкільника до шкільного навчання. Організація та методи дослідження психологічної готовності до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку. Емоційна та соціальна готовність до шкільного навчання.

  курсовая работа [445,7 K], добавлен 16.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.