Причини девіантної поведінки

Методологічні підходи дослідження проблем девіантної поведінки. Основні причини, що приводять підлітків до девіантної поведінки. Девіація як процес. Основні вияви девіантної поведінки. Передумови формування девіантної поведінки у родині та у школі.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.10.2012
Размер файла 42,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Важливою сферою, у якій молода особа набуває перших елементів девіантності поведінки і де вона має можливість проявитися в усіх своїх різновидностях, є молодіжне соціальне середовище. У сучасній соціальній філософії соціальне середовище розглядається як об'єктивний чинник спрямування життєвих потреб людини, її інтересів, ціннісних орієнтацій, впливаючи на реальну поведінку особи, на її самовизначення і самореалізацію.

Сучасне соціальне молодіжне середовище характеризується тим, що воно об'єднує в собі молоде покоління, соціалізація якого здійснювалася на роздоріжжі соціальних пріоритетів, невизначеності перспектив суспільного розвитку. Цим пояснюється його висока схильність до криміналізації, оскільки такі властивості характерні були для усіх сфер життєдіяльності людини у пострадянському просторі. Під молодим поколінням слід розуміти соціальне, відносно самостійне якісне утворення, яке реалізує притаманні йому функції, а також являє собою однорідну за віком частину соціуму, яка перебуває в стадії самовизначення і самореалізації.

З'ясовуючи причини девіантності поведінки сучасної молоді, необхідно, передусім, їх шукати не лише у біологічних особливостях молодої особи, її природжених задатках, але й в особливостях соціальної сфери, у якій вона живе, не тільки у психологічних особливостях людини, але і у особливостях соціального макро- і мікросередовища, яке її оточує.

Сучасна молодь є невід'ємним структурним компонентом всього суспільства і суб'єктом соціальних перетворень, які відбуваються в країні. Вікові межі молоді залежать від соціально-історичних умов, тому темпи змін у суспільному житті приводять до змін у вікових межах. Разом з цим, молодь як соціально-демографічна група є відносно самостійним соціальним середовищем, яке характеризується своїми особливими закономірностями, принципами організації міжособистісних відносин, потребами, інтересами тощо. Однак, самовизначення сучасної молоді здійснюється у суперечливих умовах перехідного періоду, періоду зіткнення конфліктуючих ідеологій, ослаблення державних і громадських регулятивів, що значно ускладнює процес її соціалізації, посилює внутрішні конфлікти, ставить молоду людину в ситуацію соціальної дезорієнтованості, невизначеності перспектив майбутнього та ін.

У сучасному молодіжному середовищі наявні, на жаль, усі передумови для прояву найрізноманітніших типів і видів соціальної девіантності, починаючи від дисциплінарних відхилень і закінчуючи тяжкими злочинами. Як показує аналіз динаміки і характеру злочинності в Україні, особливістю останніх років є зменшення організованих злочинних молодіжних у групувань і збільшення індивідуалізації злочинності. Причиною такого явища є посилення боротьби із організованими бандитськими угрупуваннями, знешкодження їх "авторитетів" та використання різноманітних форм роз'яснювальної роботи серед молоді.

Усе це є однією з соціальних передумов формування у значної частини сучасної молоді почуття вседозволеності, спотвореного уявлення про свої можливості та інших особистісних якостей, які часто спонукають молоду особу до девіантної поведінки.

Дана проблема знайшла своє відображення і в філософських концепціях мислителів, починаючи від давнього Китаю, Індії, Єгипту, давньої Греції і Риму і закінчуючи сучасними дослідниками, внаслідок чого сформувалося багато різноманітних точок зору. Розроблялися навіть цілі моделі соціального регулювання девіантної поведінки, освітньо-виховні системи її попередження тощо.

Існує думка, що у нашому сучасному суспільстві дія соціальних регуляторів суспільних відносин взагалі і девіантної поведінки молоді, зокрема, значно послаблюється. З такою оцінкою системи соціальних регулятивів можна погодитися, якщо говорити про позитивні наслідки її впливів, однак в умовах соціальної нестабільності часто ці регулятиви мають зворотну дію, і тут їх впливи позначаються значною активністю. Однак дана проблема потребує окремого ґрунтовного дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Балакирева О.М., Дупленко П.Ю., Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л. Профілактика вживання алкоголю, наркотиків і токсичних речовин серед молоді // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання. -- Вип. 7. -- К.: НТЗФ «Студцентр», 1998. - С. 34-38.

2. Бех I.Д. Психологічний аналіз довільної поведінки особистості // Психологія: Наук.-метод, зб. / Редкол.: О.В. Киричук (відп. ред.) та ін. -- К.: Освіта, 1993. - С. 45-48.

3. Ветров Н.И. Профилактика правонарушений среди молодежи. -- М.: Наука, 1980. - 89 с.

4. Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая теория // Социс. -- 1991. -- №4. - С. 23-27.

5. Життєві кризи особистості: Наук.-методичний посібник: У 2 ч. / Ред. рада: В.М. Доній (голова), Г.М. Несен (заст. голови), Л.В. Сохань, І.Г. Єрмоков (керівники авторського колективу) та ін. -- К.: ІЗМН, 1998. -- Ч. 1: Психологія життєвих криз особистості.

6. Кавалеров А.І., Довгополюк В.О., Кавалеров А.А. Молодіжне середовище в його девіантному вимірі: Монографія. -- Одеса: Астропринт, 2005. -- 128 с.

7. Капська А.Й. та ін. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.X. Вайнола; Заг. ред.: І. Звєрєвої та Г. Лактіонової. - К, 2001.-129 с.

8. Ківенко Н.В., Лановенко І.І., Мельник П.В. Девіантна поведінка: сучасна парадигма: Монографія. -- Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002. - 134 с.

9. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учеб. Пособие для вузов. - М., 2001. - 160 с.

10. Коваль Л.Г., Зверева I.Д., Хлебік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К., 1997. - 392 с.

11. Козлов Т.И. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. -- К.: Юридическая литература, 1990. - 156 с.

12. Комарова В.В. Алкоголізм, сім'я, спадковість. -- К.: Здоров'я. 1981.

13. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. -- М., 1982. - 156 с.

14. Кудрявцев С.В. Изучение преступного насилия: социально-психологические аспекты // Психол. журн. -- 1988. -- №2. - С. 18-23.

15. Ленцова Л.А., Шурупова М.Ф. Социологическая теория девиантного поведения // Социально-полит. журнал. -- 1993.-- №4. - С. 22-27.

16. Лютий В.П. Соціальна робота з групами девіантної поведінки: Навч. посібник. - К, 2000. - 51 с.

17. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. -- М.: МЕДпресс, 2001. - 167 с.

18. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. -- К., 1996.

19. Підліток: як йому допомогти / Упоряд. Т. Гончаренко. -- К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. -- 120 с. -- (Б-ка «Шк. світу»).

20. Психолого-педагогічні роботи з «дітьми-вулиці». / За ред. Толстоухової С.В., Пінчук І. М. -- К.: ІДЦ ССМ, 2000. - 89 с.

21. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности // Психолог. журн. -- 1996. - №5. - С. 26-30.

22. Соціальні служби - родині: Розвиток нових підходів в Україні / За ред. І.М. Григи, Т.В. Семигіної. - К., 2002. - 128 с.

23. Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. ред. проф. Е.И. Холостовой. - М., 2001. - 400 с.

24. Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посібник / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. - К., 2000. - 372 с.

25. Технология социальной работы: Учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / Под ред. И.Г. Зайнышева. - М., 2000. - 240 с.

26. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та iн.; За заг. ред.: І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 256 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Огляд проблеми розмежування понять норми та девіантної поведінки. Визначення впливу сімейного неблагополуччя на відхилену поведінку підлітка. Методи діагностики девіантної поведінки серед учнів школи, інтерпретація та аналіз отриманих результатів.

  курсовая работа [46,7 K], добавлен 26.08.2014

 • Психологічна діагностика схильності особи до ненормативної поведінки та розробка комплексу заходів щодо її психологічної корекції. Профілактика та подолання відхилень від норм поведінки в підлітковому віці. Педагогічні особливості девіантної поведінки.

  дипломная работа [139,9 K], добавлен 02.06.2019

 • Психологія девіантної поведінки як міждисциплінарна галузь наукового знання. Поняття поведінкової норми, патології та девіації. Специфіка формування асоціальної поведінки особистості. Патохарактерологічний варіант розвитку девіантної поведінки.

  курс лекций [136,8 K], добавлен 11.03.2011

 • Поняття "норми" і його зв'язок з девіантною поведінкою. Аддіктивні форми поведінки. Особливості прояву схильності до девіантної поведінки у чоловіків та жінок, працівників органів внутрішніх справ. Проблема девіантної поведінки в сучасних умовах.

  дипломная работа [94,6 K], добавлен 26.12.2012

 • Проблема схильності дітей до девіантної поведінки. Засоби роботи з дітьми для профілактики і запобігання проявів у них девіантної поведінки. Вплив біологічних та соціально-психологічних факторів на формування неадекватної поведінки дітей дошкільного віку.

  статья [18,6 K], добавлен 22.04.2015

 • Вивчення проблеми трудоголізму як форми девіантної поведінки. Ознаки трудоголізму, причини його виникнення. Класифікація та психологічні особливості трудоголіків. Методичні основи виявлення, психологічної діагностики та профілактики трудоголізму.

  курсовая работа [96,1 K], добавлен 17.06.2015

 • Соціальна норма як правило та вимога суспільства до особистості. Особливості та ознаки правових норм, їх вплив на поведінку людини. Сучасні види нормативних систем: право, мораль, звичаї і традиції. Психологічні аспекти правової та девіантної поведінки.

  реферат [29,3 K], добавлен 03.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.