Соціологія як наука

Сутність соціологічної науки, її об’єкт, предмет, структура і функції. Особливості етапів становлення соціології. Аналіз суспільства й його системні характеристики. Проблема визначення головних рис розвитку суспільства. Культура як соціальний феномен.

Рубрика Социология и обществознание
Вид курс лекций
Язык украинский
Дата добавления 08.12.2011
Размер файла 106,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

КУЛЬТУРНА ІННОВАЦІЯ - це створення та визнання нових елементів культури, особливо у тих випадках, коли вони спираються на щось уже відоме і прийнятне. Наприклад, наукове відкриття, тобто певний акт одержання нових знань, які описують те, що раніше не було відоме, є інновацією.

Проникнення рис однієї культури в іншу або взаємний “обмін” культурними рисами - це є ДИФУЗІЯ. Зазначимо, що в цьому процесі культура відбирає одні риси, запозичуючи їх, і не приймає інших. Ця властивість дифузії зветься СЕЛЕКТИВНІСТЮ. Соціологія виокремлює такі фактори селективності:

а) культура ще не досить розвинута для того, щоб сприйняти те чи інше явище, ту чи іншу рису іншої культури;

б) культура за допомогою власної ціннісної системи і системи норм накладає заборону на запозичення будь-яких чи тільки деяких рис іншої культури;

в) носії культури вважають, що нові явища їм не потрібні;

г) з точки зору культури будь-які нововведення здатні зруйнувати існуючий стан речей.

Нерівномірність розвитку культури, коли одні сфери розвиваються швидше, ніж інші, має назву КУЛЬТУРНОГО ЛАГА.

Процес трансляції елементів культури від одного покоління до іншого - це КУЛЬТУРНА ТРАНСМІСІЯ. Саме завдяки цьому процесу культура є безупинним феноменом, заснованим на наступності. На індивідуальному рівні з цього боку ми маємо так звану АККУЛЬТУРАЦІЮ”, під якою розуміється процес засвоєння індивідом певних рис і елементів культури.

4.3 Види культури

Культура охоплює усе суспільство, тому логічно виокремлення в ній політичної, економічної, правової, екологічної та інших видів культури, наприклад, культури праці, побуту, дозвілля, організації тощо. Але, в першу чергу, оскільки культура опредмечується як у процесі матеріального виробництва, так і у процесі виробництва духовного, остільки вона існує як матеріальна культура і як культура духовна.

МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА охоплює всю сферу матеріальної діяльності людини та результат цієї діяльності, що становить матеріалізацію людських ідей, тобто є, як кажуть філософи, опредмеченим знанням. Це, наприклад, знаряддя праці, засоби транспорту, житло, предмети вжитку та таке інше. Соціологи називають їх АРТЕФАКТАМИ. Артефакти відрізняються від інших матеріальних об'єктів тим, що вони створені людиною і створені для чогось, а тому завжди виконують якусь суспільну функцію. В цьому сенсі принципово важливо, що артефакти не тільки за своїм походженням протилежні природним об'єктам, а й завдяки своїй суспільній функції завжди мають певне символічне значення, яке зрозуміле усім носіям конкретної культури.

ДУХОВНА КУЛЬТУРА - це правила, зразки, еталони, моделі та норми поведінки, закони, духовні цінності, ритуали, символи, міфи, знання, ідеї, мова та таке інше. Це теж артефакти, але створені не руками, а розумом та почуттями. Підкреслимо, що хоча духовна культура і містить у собі все те, що не має безпосереднього матеріального субстрату, виражається вона все ж таки завжди опосередковано через продукти матеріальної культури.

Суттєво також, що матеріальна культура виявляється через культуру духовну і навпаки. Тому зміни однієї сторони культури викликають зміни в іншій. Зауважимо, що цей зв'язок не автоматичний, бо духовна культура змінюється повільніше ніж матеріальна, завдяки чому виникає її запізнення. Це, в свою чергу, викликає вельми драматичні, часто трагічні, колізії в житті як суспільства в цілому, так і його окремих груп та особистостей.

Більш детальний аналіз культури як системи, що включає до себе і матеріальні, і духовні артефакти, дозволяє виокремити такі її підсистеми.

Особистісна підсистема усвідомлюваних знань, цінностей, норм, зразків, які регулюють поведінку та діяльність людини. Йдеться про моральну, естетичну, політичну, професійну, гуманітарну, науково-технічну культуру особистості, рівень якої визначається її соціалізованістю, зв'язками із культурною спадщиною, розвинутістю індивідуальних здібностей.

Локальна підсистема знань, норм, цінностей, зразків соціальної групи, спільноти (територіальної, етнічної, мовної, політичної, економічної, психологічної та інше). Ця культура, розвиваючись у часі, проходить етапи зародження, розквіту та занепаду. Вона виникає в конкретному оточенні, має власну систему цінностей, особливий культурний клімат і може розглядатися як субкультура.

Соціальна підсистема знань, норм, цінностей, зразків, формально прийнятих, функціонально корисних, які закріпилися у суспільній практиці та регулюють форми діяльності. Культура в такому разі представлена матеріальними предметами, в яких втілений досвід людства, а також духовними цінностями суспільства. Вона акумулює досвід багатьох поколінь, результат діяльності всіх соціальних груп, спільнот та індивідів, серед яких, до речі, є як її творці, так і її користувачі.

Оскільки культура завжди має свого суб'єкта, тобто того, хто її творить, остільки за цією ознакою вона поділяється на культуру елітарну, народну та масову.

ЕЛІТАРНА КУЛЬТУРА - це твори мистецтва, сприйняття яких вимагає високого рівня освіти. До елітарної культури належать академічна музика, література та образотворче мистецтво. Добутки елітарної культури створюються привілейованою частиною суспільства або за її замовленням. В широкому побуті за допомогою терміну “елітарна культура” позначають те, що незрозуміле для широкого кола людей і споживається тільки спокушеною частиною суспільства.

НАРОДНА КУЛЬТУРА - це твори мистецтва, у тому числі прикладного, які створюють непрофесійні, за правило, анонімні автори. Це казки, бувальщіни, пісні, міфи, перекази тощо. Основний прояв народної культури - це фольклор, характерною рисою якого є його локалізованість, тобто фольклор завжди поширений на певній території. Але зазначимо, що останнє не є обов'язковою ознакою для народної культури загалом.

МАСОВА КУЛЬТУРА як явище виникло у ХХ сторіччі внаслідок розвитку засобів масової інформації, які забезпечили наявність майже необмеженої аудиторії. Завдяки цьому культурні надбання стали доступними одночасно для дуже великого кола людей, тобто масова культура ввійшла в життя всіх верств, прошарків і соціальних груп. Суттєво зазначити при цьому, що головною ознакою цього різновиду культури є, на відміну від народної та елітарної, її вторинність.

Оскільки масова культура зорієнтована на величезну аудиторію, то як наслідок вона потребує і породжує розвинуту інфраструктуру, визначальними елементами якої є засоби масової комунікації, шоу-бізнес та інші види поточно-конвейєрного виробництва цінностей, спрямованих на масове невибагливе сприйняття. Така культура вирізняється високим рівнем стандартизації музичних, кінематографічних, літературних зразків, що культивують типові ціннісні орієнтації. Підкреслимо, що саме неусвідомлена масова згода у таких цінностях дає підстави для виокремлення масової культури як особливої форми буття культури і зіставлення її з високою, або елітарною. Хоча більш коректно зіставляти масову культуру з культурою народною або фольклорною.

Суттєво, що масова культура обтяжена фундаментальними суперечностями, які формують неоднозначне ставлення до неї соціологів, філософів, політологів та самих її споживачів. З одного боку, вона через майже необмежені можливості репродукування робить доступними для широких мас усі здобутки сучасної світової культури, а з другого - ці здобутки подаються (з метою досягнення саме доступності й полегшення сприйняття) в препарованому вигляді, в “усередненій”, спрощеній формі, що не лише не сприяє підвищенню рівня аналітичного сприйняття дійсності, а, навпаки, знижує інтелектуальний рівень її споживачів, культивує соціальну пасивність тощо.

Видатні філософи і соціологи XX сторіччя, наприклад, Т.Адорно, Г.Маркузе, Х.Ортега-і-Гассет, Е.Фромм, О.Шпенглер стверджували, що масова культура є відображенням кризи ліберально-демократичних цінностей. Саме ця криза потребує закріплення сконцентрованої у руках правлячої еліти безконтрольної політичної та економічної влади і перетворення її за допомогою засобів масової комунікації, через пропаганду міфологеми “вічності” і “незмінності” саме цих цінностей, на владу духовну. Таким чином, за умов постійних кризових ситуацій, в які періодично потрапляє сучасне суспільство, головною функцією масової культури є інтегрування за допомогою політики свідомого культивування масової орієнтації на потребу у розважанні різно-спрямованих (ідеологічно, політично, культурно) індивідів, соціальних груп у існуючу систему суспільних відносин.

Для соціології суттєво, що дослідження масової культури - це насамперед вивчення функціонування засобів масової комунікації у суспільстві, соціального адресата та ефективності їх повідомлень.

З диктатом масової культури тісно пов'язана КУЛЬТУРА МАСОВОГО СПОЖИВАННЯ. За цим різновидом культури криється: 1) орієнтація в сучасному капіталістичному суспільстві на маркетинг і споживання товарів (послуг); 2) “диференційно-статусна” та “сегментно-ринкова” культура сучасних суспільств, в яких індивідуальні уподобання відображають не тільки соціальні характеристики (вік, стать, зайнятість, національність і т.ін.), але й суспільні цінності, а також індивідуальний образ життя споживача.

Звертає увагу на себе те, що раніше соціологи вважали культуру масового споживання маніпульованою та стадіально керованою. Сьогодні ж ні модель культурного маніпулювання, ні модель індивідуального, так званого, “споживацького суверенітету” дослідників вже не задовільняють. Пояснюється це тим, що в постмодерновому суспільстві:

споживання по-перше, безперервно заохочується за для підтримки підприємств, а отже і збереження робочих місць, і забезпечення стимулу до праці;

по-друге, споживання є важливою ознакою статусної диференціації усіх соціальних груп;

по-третє, споживання є головним джерелом нашого задоволення.

Тобто масова культура в сучасному суспільстві сама себе продукує і в цьому сенсі майже некерована.

Соціологія виокремлює також так звану СУБКУЛЬТУРУ - культуру окремої соціальної спільноти, групи, класу, професії, регіону, конфесії тощо, що чимось відрізняється від традиційної культури суспільства. Особливим різновидом субкультури є контркультура.

КОНТРКУЛЬТУРА або АЛЬТЕРНАТИВНА КУЛЬТУРА - це будь-яка субкультура чи опозиційна культура, де зразки життя і цінності відмінні від основної, тобто пануючої культури, де заперечуються поширені переконання, ідеали, суспільні інститути та т.і. Групи, що є носіями контркультури, розвиваються, за правило, ізольовано від інших, знаходячись у більшій або меньшій небезпеці.

За суб'єктом або носієм культури, виділяють культуру СУСПІЛЬСТВА загалом або культуру НАЦІЇ, КЛАСУ та інших соціальних груп (демографічних, територіальних тощо). Взаємозв'язки між цими культурами не завжди складаються гармонійно, що призводить до виникнення численних культурних конфліктів.

КУЛЬТУРНИЙ КОНФЛІКТ - специфічна форма відносин соціальних об'єктів, що може виникати у ході спілкування представників різних культур, субкультур у межах однієї культури, мистецьких або наукових шкіл тощо.

Культурні конфлікти можуть виникати у випадках, коли одна культура може ставити перед іншою питання, які ця інша ще перед собою не висувала. Можна також додати, що такий конфлікт виникає ще й тоді, коли немає засобів для вирішення таких питань. За цих обставин виникає напруження “непорозуміння”, що може позначитися на всій системі взаємин відповідних суб'єктів.

Культурні конфлікти можуть грунтуватися на традиційних, мовних та інших засадах. Вирішення культурного конфлікту залежить від уміння й можливості знаходити необхідні відповіді за допомогою реконструкції нормативно-ціннісних систем, закодованих у різних явищах відповідної культури чи субкультури та співвідносити їх з власними нормативно-ціннісними орієнтирами. Іншими словами, вирішення культурного конфлікту перебуває у прямій залежності від уміння знаходити спільне в різних культурних системах та ідентифікувати його як загальнолюдське. Щодо конфліктів, які виникають між офіційною або домінуючою культурою та субкультурами, то їх вирішення прямо залежить від здатності суспільства асимілювати суб'єкти субкультур або утворювати необхідні механізми їх соціалізації для досягнення суспільного гомеостазісу, тобто стану рівноваги.

Ареною прояву культурного конфлікту можуть бути різні сфери суспільного життя, але ці конфлікти завжди пов'язані з руйнуванням сталих у часі зразків та стереотипів, що за відсутності їх наукового обгрунтування набувають ролі світоглядних ідеалів чи цінностей. Скажімо, в мистецтві причиною культурного конфлікту може бути виникнення нових напрямків, жанрів тощо, в науці - протидія різних шкіл або методологій пізнання та таке інше.

Культурні конфлікти часто обтяжені надлишковим емоційним перевантаженням конфліктуючих сторін і потребують подолання певних психологічних бар'єрів та зміни асоціацій.

Найбільш складно вирішуються культурні конфлікти, що грунтуються на ціннісних інтересах різних соціальних прошарків (соціальних груп, класів тощо) у межах одного суспільства. В такому разі вони можуть переростати у політичні конфлікти і слугувати показником глибокої кризи даного суспільства.

Особливим випадком культурного конфлікту є так звана АНОМІЯ, яка пов'язана з руйнуванням суспільно сталих та загальновизнаних норм і вакуумів ідеалів. Аномія може зумовлюватися не тільки суперечностями, що мають місце у соціальній структурі і порушують культурну єдність суспільства, а й суперечностями між суспільством і особистістю. Останні своїм наслідком мають зростання злочинності, самогубств тощо.

4.4 Культурологічні моделі як моделі розвитку суспільства

Важливим питанням в соціології культури є погляд на розвиток суспільства крізь призму культурологічних моделей. Зародження та розвиток цього напряму пов'язано з іменами таких мислителів як М.Данилевський (1822 - 1885), О.Шпенглер (1880 - 1936), П.Сорокін (1889 - 1968), А.Тойнбі (1889 - 1975). Саме на їх думку історія розвитку суспільства може бути адекватно подана лише у вигляді різноманітних КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ТИПІВ. Будь-який інший погляд на суспільство, вважали вони, не витримує наукової критики й має поступитися культурно-типологічному аналізу соціуму як більш продуктивному та евристичному.

Засади цього напряму були сформовані М.Данилевським у фундаментальному дослідженні “Росія та Європа”. У цій праці він висунув думку, за якою людство є абстрактне поняття. Насправді ж, за Данилевським, існує не абстрактне людство, а культурно-історичні типи цивілізації - єгипетський, китайський, ассирійсько-вавілонський, фінікійський, єврейський, грецький, римський тощо. Кожен з них по-своєму відтворює ідею людини та людяності, цивілізації та цивілізованості. Абсолютизація будь-якого з них, механічне перенесення його характерних рис на цивілізацію загалом неможливе, оскільки ідею вселюдськості може відбити лише уся сукупність культурно-історичних типів.

Історія розвитку цивілізації в цьому сенсі - це постійна зміна унікальних культурно-історичних типів, які творить окремий народ. І хоча вони взаємодіють, постійно обмінюються взаємними надбаннями, проте їхня унікальність не знищується, а міцнішає, входить до історичного контексту цивілізації, висвітлюється новими барвами в механізмах спадкоємності під час зародження та розвитку нових культурно-історичних типів. Наприклад, за переконанням М.Данилевського, єврейська культура позначена релігійною основою, грецька - художньою, римська - політико-правовою, германо-романська - науковою та індустріальною. Це так звані однопідставні та двопідставні культурно-історичні типи. Слов'янський тип, якому, згідно з прогнозом Данилевського, належить майбутнє, матиме багатопідставну природу. Він успадкує надбання попередніх культур і постане у вигляді синтезу таких своїх характерних рис як релігійність, науковість, творчість у мистецтві, технології та індустрії, політичність, економічна обгрунтованість та громадськість. Зазначимо, що мислитель прогнозував розпад європейського співжиття, конфлікт між романо-германським та слов'янськими типами культур і створення всеслов'янського союзу.

Ідеї Данилевського підхопив і збагатив відомий німецький мислитель, представник філософії життя О.Шпенглер, хоча його культурологічна модель соціуму є дещо суперечливою, але надзвичайно цікавою. Його головна праця “Занепад Європи” буквально перевернула європейську самосвідомість, зумовила бурхливе поширення методології культурологічного аналізу у соціологічних дослідженнях.

Культура, згідно з О.Шпенглером, виникає з тяжіння до “космічності”, до культивування такту та ритму. Вона охоплює всі надбання народу: від філософії та літератури до фінансових операцій та введення війни. Кожен народ створює унікальну культуру, яка має “душу”, внутрішню єдність усіх елементів і відокремлена від інших культур як своєрідних “організмів”, що послідовно проходять стадії зародження, розвитку, злету та занепаду. Згідно з О.Шпенглером, є вісім таких культур: єгипетська, індійська, вавилонська, китайська, “аполонівська” (греко-римська), “фаустівська” (західноєвропейська) та культура майя. Суттєво, що мислитель пророкував народження та зліт ще одного типу культури - російсько-сибірської.

Кожен тип культури, за Шпеглером, має свій строк існування (приблизно тисячоліття), визначений внутрішніми особливостями її організації. Вмираючи, культура перетворюється на цивілізацію, яка постає у вигляді “мертвого простору” інтелекту, поля згасання культури. Симптоматично, особливо з позицій сьогодення, те, що на думку Шпенглера, сучасна західноєвропейська культура увійшла у стадію занепаду, окостеніння. Виявами кризи є поширення механічної праці, заміна “мистецтва” спортом, нагромадження техніко-технологічного потенціалу, а головне - домінування “масовізованої особистості”, соціальною базою якої є не еліта, а нижні верстви населення.

Теоретично близьку до концепцій історії суспільства як розвитку та занепаду своєрідних типів культур обгрунтував англійський соціолог Д.Тойнбі. У своїй фундаментальній праці з дванадцяти томів “Осягнення історії” він заперечував єдність історії людства та водночас відстоював тезу про існування своєрідних замкнених (локальних) цивілізацій. Кожна цивілізація проходить стадії виникнення, зростання, надлому та розкладу, після чого гине, поступаючись місцем іншій. На підставі глибокого аналізу історичного матеріалу, мислитель намагався вивести закономірності історичної зміни цивілізацій та спрогнозувати майбутнє людства. На його думку, ХХ ст. позначене існуванням п'яти головних цивілізацій: китайської, індійської, ісламської, російської, західної. Важливо, що рушійною силою розвитку будь-якої з них є творча меншість - носій своєрідного життєвого поривання, що, органічно відповідаючи запитові часу, залучає до культурно-історичної творчості інертну більшість. З часом творча еліта вичерпує свій життєвий потенціал, перетворюється на панівну меншість, яка нав'язує свою волю масам уже не авторитетом, як раніше, а силою. Протиріччя, що виникає в цей час, руйнує сформовану цивілізацію і готує грунт для нового культурно-історичного повороту.

На думку видатного вітчизняного та американського соціолога П.Сорокіна в основі кожної культури лежить особливий світогляд. Відповідно до їх різних видів виокремлюється чотири типи соціокультурних суперсистем:

Почуттєвий, коли світогляд спирається на почуттєве збагнення світу.

Умоглядний, що заснований на інтуіції.

Ідеалістичний, що включає і почуття і інтуіцію.

Еклектичний.

Кожному з перших трьох типів світогляду відповідають три види істини: почуттєва, духовна і раціональна.

Кожній світоглядній суперсистемі відповідає й визначений тип культури. Існує два основних і два проміжних типи культури.

ІДЕАЦІЛЬНА КУЛЬТУРА (основний тип), у якій переважають процеси пізнання. На цій стадії відбувається освоєння світу, створюються різноманітні (предметні, лінгвістичні, пізнавальні, технологічні, нормативні) форми, що дають змогу утворювати організаційні структури.

ЧУТТЄВА КУЛЬТУРА (основний тип), у якій домінує сенсорне переживання. На цій стадії вже сформовані та усталені рамки соціокультурних норм стають надто вузькими для придбаного інноваційного досвіду, що і спонукає людей знову звернутися до почуттєвого переживання для обгрунтування своїх дій.

ІДЕАЛІСТИЧНА КУЛЬТУРА (проміжний тип), що належить до перехідних типів і характеризується тим, що значення ідей і чуттєво відчутних предметів стає рівноправним, відбувається начебто гармонічне злиття двох типів світогляду в єдине ціле (наприклад, епоха античності та Відродження у європейській культурі);

ЕКЛЕКТИЧНА КУЛЬТУРА (проміжний тип), що припускає протистояння чуттєвих та ідеацільних елементів світовідчуття.

Між двома основними культурними типами, на думку Сорокіна, може бути реалізований або ідеалістичний, або еклектичний тип культури. У них обидва основних види світосприймання представлені або в гармонійній єдності (ідеалістичний тип), або у фрагментарному, еклектичному накопиченні і протистоянні один одному. В цілому культура функціонує в межах цих типів, переходячи у своїх формах від одного до іншого і циклічно змінюючи світогляд людей.

Якщо підвести підсумок викладеним ідеям, то зауважимо, що сучасна соціальна філософія і соціологія культури переповнена роздумами про майбутнє, долю людської цивілізації та культури. Ці роздуми розпочинаються, як правило, з визначення глобальних проблем, шляхів і засобів їх розв'язання як в регіональному розрізі, так і в межах цивілізації, особливо у зв'язку з таким соціальним феноменом ХХ ст., як науково-технічна революція. Якщо ж фахівці не зможуть розібратися у цьому, то можливо, що доля людства опиниться під знаком питання.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

соціологічний суспільство культура

Поясніть, чому явище культури суто людське, а тварини культури не мають і мати не можуть.

Розкрийте зміст основних елементів культури.

Визначте, що вам більше до вподоби і чому - “культурний релятивізм” чи “етноцентризм”.

Викладіть зміст головних розбіжностей між елітарною, народною та масовою культурою.

Наведіть приклади відомих вам культурних конфліктів.

Викладіть зміст відомих вам культурно-історичних типів суспільства.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бабосов Е.М. Социология управления. Учебное пособие для студентов ВУЗов. - Мн.: Тетра Сисиеме, 200-288 с.

2. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология: Учебник под редакцией профессора Ю.Г. Волкова. - Изд.2-е, испр. и доп. - М.:, Гардарики, 2000. - 512 с.

3. Кравченко Н.П. Социология: Учебник для ВУЗов. - М.: Академический проект, 2000. - 382 с.

4. Лукашевич Н.П. Соціологія. Загальний курс.: Підручник. - К.: Каравела, 2004. - 320 с.

5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. - М.: Дело, 1992.- 702 с.

6. Рабочая книга социолога. Редкол. Г.В. Осипов и др. - М.: Наука, 1983.-

7. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. В.Г. Городяненка. - К.: Вид. центр “Академія”, 2005. -560 с.

8. Фролов С.С. Социология. Учебник - М. 2000.

9. Якуба Е.А. Социология: Учебное пособие - Харьков: Константа, 1996.-

10. Жюль К.К. Соціологія.: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2005. - 440 с.

11. Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Юрайт - М, 2001. - 527 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття, функції, задачі і структура соціології. Соціологічні закони: сутність, класифікація і типологізація. Місце соціології в системі наук про суспільство. Поняття та характерні особливості сучасного суспільства. Соціальний інститут і його динаміка.

  лекция [68,6 K], добавлен 27.12.2010

 • Характеристика передумов виникнення соціологічної науки. Дослідження типів суспільства та шляхів його розвитку. Специфіка соціологічного знання. Вивчення ролі соціології у пізнанні та розвитку суспільства. Етапи формування соціологічних ідей про працю.

  контрольная работа [48,1 K], добавлен 25.03.2014

 • Вивчення об’єкту та предмету соціології культури - галузі соціології, яка вивчає культуру як соціальний феномен, її місце і роль у взаємодії з іншими системами суспільства, а також взаємодію особистості, спільноти і суспільства. Основні функції культури.

  реферат [26,1 K], добавлен 07.12.2010

 • Предмет та суб’єкт соціології. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ та процесів. Структура соціологічної системи знання. Соціологія та інші науки про суспільство та людину, їх роль у розвитку суспільства. Програма соціологічного дослідження.

  реферат [42,0 K], добавлен 18.09.2010

 • Проблеми молоді, її освіти, виховання, соціального становлення, участі у суспільному житті перебувають у центрі уваги і на стику різних наук. Соціологія відносить їх до важливіших. Сутність, предмет, об'єкт, функції соціології молоді. Вирішення проблем.

  контрольная работа [26,7 K], добавлен 25.02.2010

 • Основні напрямки розвитку соціології в працях О. Канта, Е. Дюркгейма, М. Вебера. Структура та функції соціологічної системи знань. Вивчення її рівнів в залежності від глибини наукових узагальнень і масштабності відображення в поглядах і теоріях.

  контрольная работа [22,4 K], добавлен 01.04.2011

 • Соціологія в системі соціальних наук. Основні етапи історичного розвитку соціології. Соціологічні погляди Е. Дюркгейма. Етапи розвитку соціологічної думки в Україні. Методологічні підходи до вивчення суспільства в соціології. Метод експертних оцінок.

  курс лекций [74,0 K], добавлен 25.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.