фінансовий аналіз кредиторської заборгованості підприємства

Варіативність підходів до розробки управлінських рішень. Аналіз результатів діяльності підприємства ПАТ "ВЗТА". Фінансовий аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості об’єкта дослідження. Шляхи вдосконалення та управління заборгованостю.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.02.2013
Размер файла 263,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

По товарному кредиту така оцінка має здійснюватись по таким критеріям:

- об'єм господарських операцій з покупцем і стабільність їх здійснення;

- репутація покупця в діловому світі;

- платоспроможність покупця;

- результативність господарської діяльності покупця;

- стан кон'юнктури товарного ринку, на якому покупці здійснюють свою операційну діяльність;

- об'єм і склад чистих активів, які можуть складати забезпечення кредиту.

Для вдосконалення системи розрахунків по дебіторській заборгованості необхідно забезпечити використання на підприємстві сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості. Розвиток ринкових відносин і інфраструктури фінансового ринку дозволяють використовувати в практиці фінансового менеджменту ряд нових форм управління дебіторською заборгованістю - її рефінансування, тобто прискорений перехід в інші форми оборотних активів підприємства: грошові кошти і високоліквідні короткострокові цінні папери.

Рекомендується використовувати наступні, найбільш популярні, форми рефінансування дебіторської заборгованості:

- факторинг;

- облік векселів, виданих покупцями продукції;

- форфейтинг.

Факторингова операція дозволяє підприємству-продавцю рефінансувати переважну частину дебіторської заборгованості по наданому покупцеві кредиту в короткий термін, скоротивши тим самим період фінансового й операційного циклу. До недоліків факторингової операції можна віднести лише додаткові витрати продавця, пов'язані з продажем продукції, а також утрату прямих контактів (і відповідної інформації) з покупцем у процесі здійснення ним платежів.

Ефективність факторингової операції для підприємства-продавця визначається шляхом порівняння рівня витрат по цій операції із середнім рівнем процентної ставки по короткостроковому банківському кредитуванню.

По своїй суті форфейтинг по'єднує в собі елементи факторингу (до якого підприємства-експортери звертаються у випадку високого кредитного ризику) і обліку векселів (з їх індосаментом тільки на користь банка). Форфейтинг використовується при здійсненні довгострокових (багаторічних) експортних постачань і дозволяє експортеру негайно діставати грошові кошти шляхом обліку векселів. Однак його недоліком є висока вартість, тому підприємству-експортеру варто проконсультуватися з банком (факторинговою компанією) ще до початку переговорів з іноземним імпортером продукції, щоб мати можливість включити витрати по форфейтинговій операції і вартість контракту.

Заключним етапом в побудові ефективної системи управління заборгованості має бути забезпечення перманентного контролінгу руху і своєчасності інкасації дебіторської та кредиторської заборгованості. Фінансовому відділу рекомендується використовувати зарекомендовану світовою практикою систему АВС. В категорію А мають бути включені найбільш крупні та сумнівні види, окремо як дебіторської, так і кредиторської заборгованості. В категорію В - заборгованість середніх розмірів, а в категорію С - всі інші види заборгованостей, які не справляють серйозного впливу на результати фінансової діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Сучасний етап економічного розвитку країни характеризується значним уповільненням платіжного обороту, що викликає ріст дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємствах. Тому важливою задачею загальної системи управління підприємством є ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, спрямоване на оптимізацію загального її розміру і забезпечення своєчасної інкасації боргу.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ПАТ “ВЗТА” показав, що ефективність основної діяльності підприємства, тобто швидкість обертання фінансових ресурсів не дуже стабільна, що підприємство ефективно та раціонально використовує вкладенні в нього кошти, що працює стабільно і переходить на власне фінансування, але підприємство не в змозі повністю сплачувати свої поточні зобов'язання.

В умовах загального кризового стану економіки підприємства не володіють коштами у розмірі, достатньому для здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності. Це призводить до необхідності використання зовнішніх джерел фінансування, таких як кредити банку. Отже, на визначальні позиції у фінансовому забезпеченні інноваційної діяльності має виходити банківське кредитування.

Кредит є важливим фактором прискорення інноваційних відтворювальних процесів за рахунок скорочення часу, що витрачається на зміну функціональних форм продукту, та через його стимулюючи властивості (необхідність повернення позики спонукає позичальника інтенсифікувати виробничий процес).

Альтернативою кредиту є нетрадиційний метод фінансування інновацій - лізинг. Причому, лізингові операції може здійснювати той самий банк, що надає кредит. Однак, на відміну від кредиту лізинг має певні, лише йому властиві переваги.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99. № 996-ХІV.

2. Закон України “Про порядок погашення зобов'язань платників податку перед бюджетом і державними цільовими фондами” від 21.12.2000 № 2181-ІІІ.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборго- ваність”: Затв. Наказом МФУ від 8.10.99р. № 237.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність»: Затв. Наказом МФУ від 10.08. 2000 № 193.

5. Інструкція по використанню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом МФУ від 30.11.99 №291.

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Н.В. Парушина, Бухгалтерский учет, №4, февраль 2012.

7. Економічний аналіз: Навч. посібник / А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк: За ред. акад. НАНУ, проф. М. Т. Чумаченка. - К.:КНЕУ, 2011. - 540 с.

8. Економічний аналіз господарської діяльності /Іваненко В. І., Болюх М. А., - К.: ЗАТ “ НІЧЛАВА”, 2009. - 204с.

9. Ивашкевич В. Б., Семенова И. М. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолжности. - М.: Из-во “Бухгалтерский учет”, 2011.

10. Карбовник А. М. Деякі аспекти управління дебіторською заборгованістю та їх вплив на джерела формування оборотних активів // Фінанси України. - 2011. - №9. - с.92-97.

11. Крейнина М.Н. Управление движением дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. - Журнал “Финансовый менеджмент” № 3, 2011.

12. Маслов С. І. Управління дебіторською заборгованістю і її прогнозування Фінанси України - 2009. - № 5. - с. 37-42.

13. Момот Т. Управление дебиторскою задолжностью предприятия // Бизнес-информ. - 2012. - №11/12. - с. 97-99.

14. Поповіч П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання . Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2011. - 454 с.

15. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - 2-ге вид.: Алеута, 2011. - 485 с.

16. Чумаченко М. І. Економічний аналіз. - М.: Фінанси, 2009 р. - 540 с.

17. Фінансова діяльність підприємства./ Під ред. О.М. Бандурка. - К.: “Либідь”, 2009. - 310 с.

18. Шегда А. В. Менеджмент.: Навчальний посібник. - К.: ТОВ “Знання”, КОО, 2009. - 583 с.

ДОДАТКИ
Додаток А
Рисунок 1 - Основні етапи формування політики дебіторської заборгованості підприємства
Додаток Б
Основні фінансові показники діяльності підприємства

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Величина

Величина

Абс. відх. від 2010 р., тис.грн

Відн. відх. від 2010 р., %.

Величина

Абс. відх. від 2011 р., тис.грн

Відн. відх. від 2011 р, %.

Темп приросту від 2011 р. %.

1

2

3

4=3-2

5=4/2*100

6

7=6-3

8=7/3*100

9=6/2*100-100

1. Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис.грн.

(ф.№ 2, ряд. 035).

48442

42590

-5852

-12,08

52154

9564

22,456

7,662

2. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

(ф№ 2, ряд.170)

2757

1521

-1236

-44,831

3783

2768

181,985

37,214

3. Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. (ф№2, ряд. 100)

3347

2733

-614

-18,345

4645

1912

69,959

38,781

4. Величина чистого прибутку, тис. грн. (ф№2, ряд. 220)

1342

922

-420

-31,296

1605

683

74,078

19,598

Середня величина вартості майна, тис. грн.

(ф№ 1, ряд. 280)

41728,5

44527

2798,5

6,706

46293

1766

3,966

10,939

6. В тому числі: основного

(ф№ 1, ряд. 080)

24482

21918,5

-2563,5

-10,47

19040,5

-3878

-17,692

-22,227

7. Оборотного (ф№ 1, ряд. 260)

17246,5

22608,5

5362

31,09

27249

46405

205,25

57,997

8.Середня величина власного капіталу, тис. грн. (ф№1, ряд. 380)

34229

33185

-1044

-3,05

31047,5

-2137,5

-6,441

-9,295

9. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.(ф№ 2, ряд. 040)

38964

31877

-7087

-18,188

39254

7377

23,142

0,744

10. Оборотність загального капіталу (п.2/п.6)

1,161

0,956

-0,205

-17,657

1,126

0,17

17,782

-3,015

11. Оборотність мобільного капіталу (п.2/п.8)

2,809

1,884

-0,925

-32,93

1,913

0,029

1,539

-31,897

12.Фондовіддача необоротних активів (п.2/п.7)

1,979

1,943

-0,036

-1,819

2,739

0,796

40,967

38,403

13. Рентабельність основної діяльності (п.3/п.10)

0,071

0,048

-0,023

-32,394

0,096

0,048

100

35,211

Додаток В

Методика проведення аналізу фінансового стану коефіцієнтним методом

Таблиця В.1 - Показники оцінки ліквідності балансу підприємства

Найменування показника

Формула розрахунку

Інформаційне забезпечення

Звітна форма

Номери рядка (ряд.), колонки (кол.)

1.1 Величина власних оборотних засобів (функціонуючого капіталу)

Власний капітал + забезпечення наступних виплат і платежів + довгострокові зобов'язання-необоротні активи

Ф №1

Ряд. 380 + ряд. 430 + ряд. 480 - ряд. 080

1.2 Маневрування функціонуючого капіталу

Грошові кошти / функціонуючий капітал

Ф №1

Ряд. 230 + ряд. 240 / ряд. 260 - ряд. 620

1.3 Загальний коефіцієнт покриття

Оборотні активи / поточні зобов'язання

Ф№1

Ряд. 260 / ряд. 620

1.4 Коефіцієнт швидкої ліквідності

Грошові кошти, розрахунки та інші активи / поточні зобов'язання

Ф№1

Ряд. 150 ... 250 / ряд. 620

1.5 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти / поточні зобов'язання

Ф№1

Ряд. 230 + ярд. 240 / ряд. 620

1.6 Доля обігових коштів в активах

Оборотні кошти / всього господарських коштів

Ф№1

Ряд. 260 /ряд. 280

1.7 Доля виробничих запасів в поточних активах

Виробничі запаси / всього оборотні кошти

Ф№1

Ряд. 100 / ряд. 260

Таблиця В.2 - Показники фінансової стійкості та ринкової незалежності

Найменування показника

Формула розрахунку

Інформаційне забезпечення

Звітна форма

Номери рядка (ряд.), колонки (кол.)

2.1 Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Власний капітал / всього господарських коштів

Ф №1

Ряд. 380 / ряд. 280

2.2. Коефіцієнт фінансової незалежності

Всього господарських коштів / власний капітал

Ф №1

Ряд. 280 / ряд. 380

2.3 Коефіцієнт маневрування власного оборотного капіталу

Власні оборотні активи / власний капітал

Ф№1

Ряд. 260 - ряд. 620 / ряд. 380

2.4 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

Залучений капітал / всього господарських коштів

Ф№1

Ряд. 480 + ряд 620 / ряд. 280

2.5 Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

Довгострокові зобов'язання / необоротні активи

Ф№1

Ряд 480 / ряд. 080

2.6 Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів

Довгострокові зобов'язання / довгострокові зобов'язання + власний капітал + забезпечення наступних витрат і платежів + доходи майбутніх періодів

Ф№1

Ряд. 480 / ряд. 480 + ряд. 380 + ряд 430 + ряд 630

2.7 Коефіцієнт структури залученого капіталу

Довгострокові зобов'язання / залучений капітал

Ф№1

Ряд 480 / ряд 480 + ряд. 620

2.8 Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу

Залучений капітал / власний капітал

Ф№1

Ряд. 480 + ряд 620 / ряд 380

Таблиця Г.3 - Показники ділової активності підприємства

Найменування показника

Формула розрахунку

Інформаційне забезпечення

Звітна форма

Номери рядка (ряд.), колонки (кол.)

3.1 Чистий дохід (виручка) від реалізації

-

Ф №2

Ряд. 035

3.2 Фінансовий результат від звичайної діяльності

-

Ф №2

Ряд. 070 або ряд. 075

3.3 Продуктивність праці

Чистий дохід (виручка) від реалізації / середньооблікова чисельність

Ф№2,

Ф2-ПВ

Ряд. 035 (Ф№2) / ряд. 122 кол. 1 (Ф2-ПВ)

3.4 Фондовіддача

Чистий дохід (виручка) від реалізації / середньорічна вартість основних фондів

Ф№2,

Ф№1

Ряд. 035 (Ф№2) / ряд 035 (Ф№1)

3.5 Обіговість коштів в розрахунках, обороти

Чистий дохід (виручка) від реалізації / середня дебіторська заборгованість

Ф№2,

Ф№1

Ряд. 035 / (ряд. 160 + ряд. 170 + ряд. 180 + ряд. 190 + ряд. 200 + ряд. 210) Ф№1

3.6 Обіговість коштів в розрахунках, дні

360 / показник 3.5

Ф№2,

Ф№1

-

3.7 Обіговість виробничих запасів, обороти

Собівартість реалізованої продукції / середньорічні виробничі запаси

Ф№2,

Ф№1

Ряд. 040 (Ф№2) / ряд. 100 (Ф№1)

3.8 Обіговість виробничих запасів, дні

360 / показник 3.7

Ф№2,

Ф№1

-

3.9 Тривалість операційного циклу, дні

Показник 3.6 + показник 3.7

-

-

3.10 Обіговість власного капіталу

Чистий дохід (виручка) від реалізації / середня величина власного капіталу

Ф№2,

Ф№1

Ряд. 035 (Ф№2) / ряд. 380 (Ф№1)

3.11 Обіговість капіталу

Чистий дохід (виручка) від реалізації / підсумок середнього балансу

Ф№2, Ф№1

Ряд. 035 (Ф№2) / ряд. 280 (Ф№1)

Таблиця Г.4 - Показники рентабельності підприємства

Найменування показника

Формула розрахунку

Інформаційне забезпечення

Звітна форма

Номери рядка (ряд.), колонки (кол.)

4.1 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

-

Ф №2

Ряд. 170

4.2 Рентабельність продукції

Прибуток (збиток) від операційної діяльності / чистий дохід (виручка) від реалізації

Ф №2

Ряд. 100 (105) / ряж. 035

4.3 Рентабельність основної діяльності

Прибуток (збиток) від операційної діяльності / собівартість реалізованої продукції

Ф№2

Ряд. 100 / ряд. 040

4.4 Рентабельність основного капіталу

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування / підсумок середнього балансу

Ф№2,

Ф№1

Ряд. 170 (Ф№2) / ряд. 280 (Ф№1)

4.5 Рентабельність власного капіталу

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування / середня величина власного капіталу

Ф№2,

Ф№1

Ряд. 170 (Ф№2) / ряд. 380 (Ф№1)

4.6 Період окупності власного капіталу

Середня величина власного капіталу / фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

Ф№1,

Ф№2

ряд. 380 (Ф№1) / Ряд. 170 (Ф№2)

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність та необхідність управління дебіторською та кредиторською заборгованістю. Аналіз фінансового стану бюджетного підприємства. Дослідження дебіторської та кредиторської заборгованості комунального підприємства та методи ефективного управління ними.

  курсовая работа [68,3 K], добавлен 07.02.2012

 • Теоретичні основи управління, економічний зміст фінансових ризиків підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз фінансових результатів, зміни формування власних обігових коштів, вплив дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансовий стан.

  дипломная работа [124,4 K], добавлен 03.03.2011

 • Сучасний стан ринку кондитерських виробів в Україні. Характеристика спрямованості фінансово-господарської діяльності підприємства. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості, ліквідності, платоспроможності, руху грошових коштів і рентабельності.

  контрольная работа [420,5 K], добавлен 19.03.2012

 • Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності підприємства, його методологічне та нормативне обґрунтування, оцінка отриманих результатів. Загальний і факторний аналіз рентабельності власного капіталу, заборгованості та платоспроможності.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 28.03.2019

 • Показники оцінки фінансового стану підприємства. Стан майнового положення. Оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз інвестиційної привабливості.

  курсовая работа [59,7 K], добавлен 28.03.2016

 • Організаційно-економічна характеристика редакції газети "Ясинуватська Нива", аналіз фінансово-господарської діяльності. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, активів, рентабельності та прибутку. Аналіз ліквідності балансу редакції.

  контрольная работа [295,3 K], добавлен 09.03.2011

 • Оцінка фінансового стану та вартості підприємства. Аналіз активів, власних оборотних засобів, кредиторської заборгованості та прибутковості ТОВ "Експосервіс". Виявлення ознак фіктивного банкрутства, дій з приховування банкрутства чи доведення до нього.

  отчет по практике [124,1 K], добавлен 07.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.