Фінансовий аналіз підприємства

Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності підприємства, його методологічне та нормативне обґрунтування, оцінка отриманих результатів. Загальний і факторний аналіз рентабельності власного капіталу, заборгованості та платоспроможності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.03.2019
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності підприємства

платоспроможність фінансовий звітність рентабельність

1.1 Горизонтальний аналіз

Економічний аналіз являє собою порівняння даних звітного періоду з нормативними, а також з даними минулих періодів, що дозволяє виявити тенденції погіршення або поліпшення стану економіки підприємства. Ця інформація є корисною як для акціонерів, можливих інвесторів, потенційних покупців і постачальників (зовнішній аналіз), так і для управлінського персоналу підприємства (внутрішній аналіз).

Горизонтальний аналіз передбачає порівняння окремих статей звітності одного року зі статтями іншого. Горизонтальний аналіз дозволяє виявити тенденції зміни окремих статей або їх груп, що входять до складу фінансової звітності. Цінність горизонтального аналізу значно знижується в умовах інфляції. Щоб уникнути негативного впливу, необхідно проводити коректування показників на індекс інфляції.

Таблиця 1.1. Горизонтальний аналіз активу балансу підприємства

Стаття

Значення за базовий період, грн.

Значення за звітний період, грн.

Зміна

абсолют-на, грн.

відносна, %

1

2

3

4 = 3 - 2

5 = (3 / 2) х 100% - 100%

Необоротні активи:

19800

15600

-4200

-21,2

основні засоби

13400

11300

-2100

-15,7

довгострокові фінансові інвестиції

6400

4300

-2100

-32,8

Оборотні активи:

15200

13100

-2100

-13,8

запаси

8000

7200

-800

-10

дебіторська заборгованість

5600

4300

-1300

-23,2

поточні фінансові інвестиції

550

500

-50

-9,1

гроші та їх еквіваленти

1050

1100

+50

4,8

Баланс

35000

28700

-6300

-18

На рис. 1.1 представлено результати горизонтального аналізу за допомогою діаграми.

Рис. 1.1. Горизонтальний аналіз активу балансу підприємства за базовий та звітний періоди

У звітному періоді активи балансу знизились на 18% або 6300 грн. Порівняно з базовим. Таке зниження спричинене зниженням вартості необоротних активів на 21,2%(4200 грн.) та оборотних активів на 13,8%(2100 грн.). Зменшення вартості необоротних активів відбулося за рахунок значного зменшення довгострокових фінансових інвестицій на 32,8%(2100 грн.) та основних засобів на 15,7%(2100 грн.). Зменшення вартості оборотних активів відбулося за рахунок зменшення дебіторської заборгованості на 23,2%(1300 грн.) та запасів на 10%(800 грн.). У той же час величина грошей та їх еквівалентів збільшилась на 4,8%(50 грн.).

Таблиця 1.2. Горизонтальний аналіз пасиву балансу підприємства

Стаття

Значення за базовий період, грн.

Значення за звітний період, грн.

Зміна

абсолют-на, грн.

відносна,

%

1

2

3

4 = 3 - 2

5 = (3 / 2) х 100% - 100%

Власний капітал:

23200

19800

-3400

-14,7

статутний капітал

19800

13600

-6200

-31,3

нерозподілений прибуток

3400

6200

+2800

+82,4

Довгострокові зобов'язання і забезпечення:

3000

1350

-1650

-55

довгострокові кредити банків

3000

1350

-1650

-55

Поточні зобов'язання і забезпечення:

8800

7550

-1250

-14,2

короткострокові кредити банків

1200

1550

+350

+29,2

поточна кредиторська заборгованість

7600

6000

-1600

-21,1

Баланс

35000

28700

-6300

-18

На рис. 1.2 представлено результати горизонтального аналізу за допомогою діаграми

Рис. 1.2. Горизонтальний аналіз пасиву балансу підприємства за базовий та звітний періоди

У звітному періоді пасиви балансу знижуються на 18% або 6300 грн. Порівняно з базовим. Таке зменшення спричинене зменшенням вартості власного капіталу на 14,7%(3400 грн.), довгострокових зобов'язань і забезпечень на 55%(1650 грн.), а також поточних зобов'язань і забезпечень на 14,2%(1250 грн.). Зменшення вартості власного капіталу відбулося за рахунок зменшення статутного капіталу на 31,3%(6200 грн.). У той же час величина нерозподіленого прибутку збільшилась на 82,4%(2800 грн.). Зменшення вартості довгострокових зобов'язань і забезпечень відбулося за рахунок зменшення довгострокового кредиту банку на 55%(1650 грн.) Зменшення вартості поточних зобов'язань і забезпечень відбулося за рахунок зниження поточної кредиторської заборгованості на 21,1%(1600 грн.). У той же час величина короткострокового кредиту банку збільшилась на 29,2%(350 грн.).

Таблиця 1.3. Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати підприємства

Стаття

Значення за базовий період, грн.

Значення за звітний період, грн.

Зміна

абсолют-на, грн.

відносна, %

1

2

3

4 = 3 - 2

5 = (3 / 2) х 100% - 100%

Чистий дохід від реалізації продукції

70667

68000

-2667

-3,8

Собівартість реалізованої продукції

34620

33333

-1287

-3,7

Валовий прибуток

36047

34667

-1380

-3,8

Адміністративні витрати

10000

7200

-2800

-28

Витрати на збут

8100

10011

+1911

+23,6

Фінансовий результат від операційної діяльності

17947

17456

-491

-2,7

Фінансові витрати

480

216

-264

-55

Фінансовий результат до оподаткування

17467

17240

-227

-1,3

Податок на прибуток

3144

3103

-41

-1,3

Чистий прибуток

14323

14137

-186

-1,3

На рис. 1.3 представлено результати горизонтального аналізу за допомогою діаграми

Рис. 1.3. Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати підприємства за базовий та звітний періоди

У звіті про фінансовий результат чистий прибуток у звітному періоді знизився на 1,3% або 186 грн. За рахунок зниження чистого доходу від реалізації продукції на 3,8%(2667 грн.), а також за рахунок збільшення витрат на збут на 23,6%(1911 грн.). Проте позитивним явищем є зниження собівартості реалізованої продукції на 3,7%(1287 грн.), зниження адміністративних витрат на 28%(2800 грн.), зниження фінансових витрат на 55%(264 грн.). Чистий дохід знижується швидшими темпами ніж знижуються витрати: адміністративні, фінансові, а також собівартість реалізованої продукції.

1.2 Вертикальний аналіз

Вертикальний аналіз балансу характеризує структуру засобів підприємства та їх джерел, коли суми за окремими статтями чи розділами беруться у відсотках до валюти балансу. Вертикальний аналіз звіту про фінансові результати характеризує структуру доходів та витрат підприємства, коли суми за окремими статтями беруться у відсотках до чистого доходу від реалізації продукції.

На основі вихідних даних необхідно зробити вертикальний аналіз балансу та звіту про фінансові результати підприємства. Приклад вертикального аналізу активу балансу представлено в табл. 1.4.

Таблиця 1.4. Вертикальний аналіз активу балансу підприємства

Стаття

Значення за базовий період, грн.

Значення за звітний період, грн.

Питома вага

Зміна питомої ваги, %

у базовому періоді, %

у звітному періоді, %

1

2

3

4

5

6 = 5 - 4

Необоротні активи:

19800

15600

56,5

54,4

-2,1

основні засоби

13400

11300

38,2

39,4

+1,2

довгострокові фінансові інвестиції

6400

4300

18,3

15

-3,3

Оборотні активи:

15200

13100

43,5

45,6

+2,1

запаси

8000

7200

22,9

25,1

+2,2

дебіторська заборгованість

5600

4300

16

15

-1

поточні фінансові інвестиції

550

500

1,6

1,7

+0,1

гроші та їх еквіваленти

1050

1100

3

3,8

+0,8

Баланс

35000

28700

100.0

100.0

-

На рис. 1.4 та 1.5 за допомогою діаграм представлено структуру активу балансу.

Рис. 1.4. Структура активу балансу за базовий період

Рис. 1.5. Структура активу балансу за звітний період

У структурі активу балансу переважають необоротні активи, які складають у базовому періоді 56,5%, а у звітному - 54,4%. У цілому за період структура активу балансу суттєво не змінилася. У структурі необоротних активів в обох періодах переважали основні засоби (38,2% і 39,4% загальної вартості активів відповідно), питома вага довгострокових фінансових інвестицій складала 18,3% у базовому та 15% у звітному періодах, тобто спостерігається її зниження на 3,3%. Частка оборотних активів збільшилася на 2,1% з 43,5% до 45,6%.

Оборотні активи в обох періодах були сформовані переважно за рахунок запасів (22,9% і 25,1% загальної вартості активів відповідно) та дебіторської заборгованості (16% і 15% загальної вартості активів відповідно) при чому частка у звітному періоді збільшилася на 2,2%, а дебіторської заборгованості зменшилася на 1% порівняно з базовим періодом. Частка грошових коштів збільшилася з 3% до 3,8%, а питома вага поточних фінансових інвестицій є незначною і складає 1,6% у базовому та 1,7% у звітному періодах.

Таблиця 1.5. Вертикальний аналіз пасиву балансу підприємства

Стаття

Значення за базовий період, грн.

Значення за звітний період, грн.

Питома вага

Зміна питомої ваги, %

у базовому періоді, %

у звітному періоді, %

1

2

3

4

5

6 = 5 - 4

Власний капітал:

23200

19800

66,3

69

2,7

статутний капітал

19800

13600

56,6

47,4

-9,2

нерозподілений прибуток

3400

6200

9,7

21,6

11,9

Довгострокові зобов'язання і забезпечення:

3000

1350

8,6

4,7

-3,9

довгострокові кредити банків

3000

1350

8,6

4,7

-3,9

Поточні зобов'язання і забезпечення:

8800

7550

25,1

26,3

1,2

короткострокові кредити банків

1200

1550

3,4

5,4

2

поточна кредиторська заборгованість

7600

6000

21,7

20,9

-0,8

Баланс

35000

28700

100,0

100,0

-

На рис. 1.6 та 1.7 за допомогою діаграм представлено структуру пасиву балансу.

Рис. 1.6. Структура пасиву балансу за базовий період

Рис. 1.7. Структура пасиву балансу за звітний період

У структурі пасиву балансу переважає власний капітал, який складає у базовому періоді 66,3%, а у звітному - 69%. У структурі власного капіталу в обох періодах переважає статутний капітал (56,6% та 47,4% відповідно), тобто спостерігається його зниження на 9,2%. Питома вага нерозподіленого прибутку склала 9,7% у базовому періоді та 21,6% у звітному періоді, тобто спостерігається збільшення на 11,9%. Поточні зобов'язання і забезпечення були сформовані переважно за рахунок поточної кредиторської заборгованості (21,7% та 20,9% загальної вартості пасиву відповідно), при чому спостерігається зниження на 0,8%, а короткострокові кредити банків збільшилися на 2% з 3,4% у базовому періоді до 5,4% у звітному періоді. Питома вага довгострокових зобов'язань і забезпечень є незначною і складає 8,6% у базовому і 4,7% у звітному періодах, спостерігається зниження на 3,9%. У цілому за період структура пасиву балансу суттєво не змінилася.

Таблиця 1.6. Вертикальний аналіз звіту про фінансові результати підприємства

Стаття

Значення за базовий період, грн.

Значення за звітний період, грн.

Питома вага

Зміна питомої ваги, %

у базовому періоді, %

у звітному періоді, %

1

2

3

4

5

6 = 5 - 4

Чистий дохід від реалізації продукції

70667

68000

100

100

-

Собівартість реалізованої продукції

34620

33333

49

49

-

Валовий прибуток

36047

34667

51

51

-

Адміністративні витрати

10000

7200

14,1

10,6

-3,5

Витрати на збут

8100

10011

11,5

14,7

3,2

Фінансовий результат від операційної діяльності

17947

17456

25,4

25,7

0,3

Фінансові витрати

480

216

0,7

0,3

-0,4

Фінансовий результат до оподаткування

17467

17240

24,7

25,4

0,7

Податок на прибуток

3144

3103

4,4

4,6

0,2

Чистий прибуток

14323

14137

20,3

20,8

0,5

На рис. 1.8 та 1.9 представлено результати аналізу за допомогою діаграми.

Рис. 1.8. Структура звіту про фінансові результати за базовий період

Рис. 1.9. Структура звіту про фінансові результати за звітний період

В структурі фінансових результатів найбільшу питому вагу в базовому і звітному періодах займає собівартість реалізованої продукції 49%. Частка чистого прибутку в базовому і звітному періодах займає 20,3% та 20,8% відповідно, спостерігається збільшення показника на 0,5%. Частка адміністративних витрат в базовому періоді складає 14,1%, а частка витрат на збут в звітному періоді складає 14,7%.

У звітному періоді активи балансу знизився на 18% або на 6300 грн., порівняно з базовим періодом за рахунок зниження практично всіх статей балансу активу, окрім грошей та їх еквівалентів, ця стаття збільшилася на 4,8%. або 50 грн. та суттєво не вплинула на зростання величини активів.

Пасив балансу також знизився на 18% за рахунок зменшення статутного капіталу на 31,3%, довгострокових кредитів банків на 55%, поточної кредиторської заборгованості на 21,1%.

У структурі активу найбільшу питому вагу займають необоротні активи, які складають у базовому періоді 56,5%, у звітному - 54,4%, спостерігається зниження показника на 2,1%.

У структурі пасиву балансу найбільшу питому вагу займає власний капітал, який складає у базовому періоді 66,3%, у звітному - 69%, спостерігається збільшення показника на 2,7%.

У звіті про фінансовий результат чистий прибуток у звітному періоді знизився на 1,3% або 186 грн. за рахунок зниження чистого доходу від реалізації продукції на 3,8%(2667 грн.), а також за рахунок збільшення витрат на збут на 23,6%(1911 грн.). Проте, одночасно відбувалося зниження собівартості реалізованої продукції на 3,7%(1287 грн.), адміністративних витрат на 28%(2800 грн.), фінансових витрат на 55%(264 грн.).

2. Оцінка фінансового стану підприємства

2.1 Загальний аналіз рентабельності власного капіталу

Оцінка фінансового стану підприємства заснована на аналізі відносних показників, що логічно зв'язують між собою вихідні дані фінансової звітності: балансу і звіту про фінансові результати.

Основним фінансовим показником, що характеризує ефективність діяльності підприємства, а саме прибутковість власного капіталу, вкладеного в підприємство, є рентабельність власного капіталу:

де ЧП - чистий прибуток (після сплати податку);

ВК - власний капітал.

Рвк показує, скільки чистого прибутку формує одна грошова одиниця вкладених власником коштів - рівень зворотності капіталу.

Так за даними фінансової звітності підприємства за два періоди цей показник дорівнює:

Рвк0 = 14323 / 23200 = 0.617; Рвкt = 14137 / 19800 = 0.714.

Віддача на власний капітал зросла на:

0.714 - 0.617= 0.097;

відносне відхилення характеризує індекс показника:

I t = 0.714 / 0.617= 1.157.

Відхилення індексу від одиниці, виражене у відсотках, характеризує відносна зміна показника. Так, індекс показника віддачі на власний капітал говорить про те, що показник збільшився на 15,7%.

Рентабельнiсть власного капiталу зросла на 15,7%, хоча розмiр чистого прибутку i власного капiталу зменшувалися на 1,3% та 14,7% вiдповiдно. Темпи зниження власного капiталу опереджали темпи зменшення чистого прибутку.

Для того щоб визначити, що впливає на рентабельність власного капіталу, за рахунок чого може зрости або зменшитися цей показник, необхідно зробити так зване фінансове розкладання і представити Рвк як добуток трьох співмножників:

де В-виручка від реалізації продукції без ПДВ (чистий дохід від продажів);

А - активи підприємства.

Таке розкладання називається дюпонівською системою фінансового контролю або дюпонівським розкладанням (уперше застосовано менеджерами французької фірми ДюПон). Такий підхід до аналізу дозволяє за допомогою кожного з трьох коефіцієнтів оцінити такі фактори:

1 - прибутковість (рентабельність) продукції;

2 - оборотність активів підприємства;

3 - заборгованість підприємства.

Рвк = (14323/70667)(70667/35000)(35000/23200)=0,617

Рвк t = (14137/68000)(68000/28700)(28700/19800)=0,714

Таблиця 2.1. Зміна показника рентабельності власного капіталу за дюпонівським розкладанням

Показник

Базовий період

Звітній період

Зміна, t/o

1. Рентабельність власного капіталу

0,617

0,714

1,157

2. Рентабельність продукції

0,202

0,207

1,025

3. Оборотність активів

2,019

2,369

1,173

4. Коефіцієнт заборгованості

1,508

1,449

0,97

Рис. 2.1 Графічне представлення системи показників дюпонівського розкладання

Згiдно з дюпонiвським розкладанням рентабельнiсть власного капiталу зросла на 15,7% за рахунок збiльшення оборотностi активiв на 17,3%, а також зростання показника рентабельностi продукцiї на 2,5%. При цьому коефiцiєнт заборгованостi зменшився на 3%, що також позитивно вплинуло на збiльшення рентабельностi власного капiталу.

2.2 Факторний аналіз рентабельності власного капіталу

Для проведення факторного аналізу рентабельності власного капіталу використаємо методом абсолютних різниць. Для зручності розрахунку впливу факторів на показник рентабельності власного капіталу скористаємося таблицею 2.1.

Таблиця 2.2. Зміна показника рентабельності власного капіталу та факторних показників у динаміці

Показник

Базовий період

Звітний період

Зміна

1. Рентабельність продукції

0.202

0.207

+0.005

2. Оборотність активів

2,019

2,369

+0.35

3. Коефіцієнт заборгованості

1.508

1.449

-0.059

4. Рентабельність власного капіталу

0.617

0.714

+0.097

Розрахуємо вклад кожного показника фінансового розкладення на зміну рентабельності власного капіталу.

1. Вплив зміни показника рентабельності продукції на зміну показника рентабельності власного капіталу:

Рвк (1) = 0.053 2,019 1,508 = 0.016

2. Вплив зміни показника оборотності активів на зміну показника рентабельності власного капіталу:

Рвк (2) = 0.207 0.35 1.508 = 0.109

3. Вплив зміни коефіцієнта заборгованості на зміну показника рентабельності власного капіталу:

Рвк (3) = 0.207 2,369 (-0.059) = -0.029

Склавши значення зміни показника рентабельності власного капіталу за рахунок кожного фактора, отримаємо загальну зміну значення коефіцієнта:

?Рвкt = Рвк (1) + Рвк (2) + Рвк (3) = 0.016 + 0.109 + (-0.029) = 0.097

Узагальнимо вплив факторів на зміну показника рентабельності власного капіталу (табл. 2.3).

Таблиця 2.3. Зведена таблиця впливу факторів на рентабельність власного капіталу

Показник

Вплив

1. Рентабельність продукції

0.016

2. Оборотність активів

0.109

3. Коефіцієнт заборгованості

-0.029

4. Рентабельність власного капіталу

0.097

Рентабельність власного капіталу підприємства у звітному періоді збільшилася на 0.097, порівняно з базовим. Це відбулося за рахунок збільшення рентабельності продукції та оборотності активів і зменшення коефіцієнта заборгованості. Так, за рахунок збільшення прибутковості продукції на 0.005 рентабельність власного капіталу збільшилась на 0.016. При збільшенні оборотності активів на 0.35 рентабельність власного капіталу збільшилась на 0.109 Коефіцієнт заборгованості у звітному періоді зменшився на 0.059, що призвело до зменшення рентабельності власного капіталу на 0.029.

2.3 Аналіз прибутковості продукції

Рівень і динаміка показника прибутковості (рентабельності) продукції (Рп) залежить від рівня цін на продукцію, кількості проданої продукції, витрат на виробництво і реалізацію продукції (у тому числі відсотки за кредити), системи оподаткування, тобто усіх факторів, що впливають на прибуток.

Прибутковість продукції аналізованого підприємства за відповідні періоди визначилася у розмірі:

Рп0 = 14323 / 70667= 0.202; Рпt = 14137 / 68000 = 0.207.

Прибутковість продукції зросла на:

0.207 - 0.202 = 0. 005;

відносне відхилення характеризує індекс показника:

It = 0.207 / 0.202 = 1.025.

Прибутковість продукції зросла на 2,5%, хоча чистий прибуток i виручка вiд реалiзацiї продукцiї зменшувалися на 1,3% та 3,8% вiдповiдно. При чому темпи зниження виручки опереджували темпи зменшення чистого прибутку.

Зростаюча динаміка цього коефіцієнта свідчить про те, що:

- підприємство підтримує відповідний рівень цін на продукцію, яка є конкурентоспроможною в даних умовах;

- підприємство контролює рівень витрат, тому що зниження витрат на виробництво одиниці продукції підвищує прибутковість.

2.4 Аналіз оборотності активів

Оборотність активів (В / А) характеризує ефективність їхнього використання і показує, скільки разів за період відбувається повний цикл виробництва та обігу, що приносить прибуток. Величина коефіцієнта залежить від особливостей технологічного процесу.

Чим більший показник, тим більше продукції приносить кожна одиниця вкладених коштів, ефективніше використовуються активи, застосовується продуктивне обладнання, раціональніша структура активів.

В0 0 = 70667 / 35000 = 2.019; Вt/ Аt = 68000 / 28700 = 2,369.

Оборотність активів зросла на:

2.369 - 2.019 = 0.35;

відносне відхилення характеризує індекс показника:

It = 2.369 / 2.019 = 1.173.

Коефiцiєнт оборотностi активiв пiдвищився на 17,3%, хоча величина активiв i виручка вiд реалiзацiї зменшувалися на 18% та 3,8% вiдповiдно. Темпи зменшення активiв значно опереджають темпи зниження виручки вiд реалiзацiї продукцiї. Динамiка оборотностi активiв до збiльшення має позитивний вплив на рiст прибутку пiдприємства.

Активи підприємства поділяються на дві основні групи: оборотні і необоротні. Кожен елемент оборотних активів має свій період обороту і впливає на загальний показник.

Розрахуємо окремі показники оборотності активів.

Період оборотності запасів:

ПОЗ0 = 8000 360 / 70667 = 41 дн.;

ПОЗt = 7200 360 / 68000 = 38 дн.

У добре працюючого підприємства період оборотності запасів не повинен зростати. Однак, різке зниження показника може означати погіршення умов збуту продукції (недостатня комплектація на складі готової продукції) або бути ознакою виснаження запасів, що може призвести до зупинки виробництва.

Перiод оборотностi запасiв зменшився на 3 днi, знаходиться на середньому рiвнi та складає у базовому перiодi 41 день, у звiтному - 38 днiв, за рахунок зменшення величини запасів на 10%.

Для аналізу ефективності політики товарного кредиту підприємства необхідно розрахувати і порівняти між собою термін наданого підприємством кредиту своїм споживачам і термін кредиту, отриманого від постачальників. Якщо період погашення кредиторської заборгованості (отриманого кредиту) буде перевищувати термін наданого кредиту, то підприємство має додаткові джерела фінансування.

Термін наданого кредиту (період погашення дебіторської заборгованості):

ТНК0 = 5600 360 / 70667 = 29 дн.;

ТНКt= 4300 360 / 68000 = 23 дн.

Висновок. Перiод погашення дебiторської заборгованостi зменшився на 6 днiв, порiвняно з базовим перiодом. Така тенденцiя до зниження є позитивною для пiдприємства.

Термін отриманого кредиту (період погашення кредиторської заборгованості):

Припустимо, що у даного підприємства приблизно 70% повної собівартості продукції сформовано за рахунок покупок у кредит.

ТОК0 = (7600 360) / (53200 0,7) = 73 дн.;

ТОКt = (6000 360) / (35532 0,7)= 61 дн.

Висновок. Перiод погашення кредиторської заборгованостi зменшився на 12 днiв та досяг рiвня 61 дня за рахунок зменшення кредиторської заборгованостi та суми покупок у кредит. Проте темпи зниження суми покупок у кредит перевищують темпи зниження кредиторської заборгованостi.

Результат політики товарного кредиту:

РПТК = ТОК - ТНК.

РПТК0 = 73 - 29 = 44 дн.; РПТКt = 61 - 23 = 38 дн.

Висновок. Підприємство розрахувалося зі своїми постачальниками через 44 дні після одержання грошей за реалізовану продукцію. Отже, підприємство має у своєму розпорядженні додаткове джерело фінансування. В аналізованому періоді відстрочка між надходженням грошей та їхнім вибуттям знизилася на 6 днів і складає 38 днів - додаткове джерело фінансування зменшилося.

2.5 Аналіз заборгованості

Відношення величини активів до власного капіталу (А / ВК) характеризує структуру капіталу - співвідношення власних і позикових коштів, що є показником залежності підприємства від зовнішніх позик. Граничним рівнем вважається значення коефіцієнта 2, тобто власні кошти повинні складати не менше половини всього майна. У цьому випадку ризик кредиторів зведений до мінімуму: продавши половину майна, сформовану за рахунок власних коштів, підприємство зможе погасити свої боргові зобов'язання, навіть якщо друга половина, у яку вкладені позикові кошти, з якоїсь причини знецінена. Перевищення суми заборгованості над величиною власних коштів (коефіцієнт > 2) говорить про слабку фінансову стійкість підприємства.

Розрахуємо коефіцієнт заборгованості для підприємства:

А0 / ВК0 = 35000 / 23200 = 1.508; Аt/ ВКt = 28700 / 19800 = 1.449.

Коефіцієнт заборгованості знаходиться у межах нормативного значення і має тенденцію до зниження на 0,059, що свідчить про зменшення ступеня залежності підприємства від позикових коштів. Власний капітал підприємства у звітному періоді збільшився на 2,7%, порівняно з базовим, а займаний капітал знизився на 2,7%, що свідчить про зменшення ступеня залежності підприємства від позикових коштів. Підприємство є фінансово стійким і достатньо незалежним, оскільки власних коштів у структурі балансу більше ніж залучених.

Визначимо прибутковість інвестованого капіталу (власного і довгострокових кредитів) і порівняємо її з вартістю залучення кредитів (процентною ставкою).

Рентабельність інвестованого капіталу:

де ДКр - довгостроковий кредит;

ФВ - фінансові витрати (сума процентів у грошовому вимірі, виплачених за користування довгостроковим кредитом).

Рік0 = (14323 + 480) / (23200 + 3000) = 0.565;

Рікt = (14137 + 216) / (19800 + 1350) = 0. 678.

Віддача на інвестований капітал зросла на:

0.678 - 0.565 = 0.114;

відносна зміна показника складає:

I t = 0.678 / 0.565 = 1. 2.

Отже, прибутковість усіх вкладених у підприємство коштів підвищилася на 20% за рахунок зниження довгострокових кредитів банків та власного капіталу на 55% та 14,7%, відповідно.

Ставка залучення довгострокових кредитів - 16% річних. Таким чином, прибутковість інвестованого капіталу вище, ніж витрати, пов'язані з використанням позикового капіталу, у базовому періоді

0.565>0.16 та у звітному - 0.678>0.16. Прибутковість власного капіталу перевищує прибутковість усіх вкладених коштів, що підтверджується при порівнянні відповідних показників рентабельності капіталу: 0.617>565; 0.714>0.678. Отже, підприємству вигідно залучати довгострокові кредити за ставкою 16%.

Ефект фінансового важеля. Позитивний ефект фінансового важеля (EFL>0) виявляється у перевищенні прибутковості власного капіталу над прибутковістю всього інвестованого капіталу:

EFL = Рвк - Рік.

EFL0 = 0.617 - 0.565 = 0.052; EFLt= 0.714 - 0.678 = 0.036.

EFL залежить від диференціала FL та плеча FL:

EFL = Диф. FL Плече FL,
Диф. FL = Рік -%ДКр.
Диф. FL0 = 0.565 - 0.16 = 0.405;
Диф. FL t = 0.678 - 0.16 = 0.518.
Плече FL0 = 3000 / 23200 = 0.129;
Плече FL t = 1350 / 19800 = 0.068.
EFL0 = 0.405 х 0.129 = 0.052; EFL t = 0.518 х 0.068 = 0.035.
Чим більше EFL, тим сильніше виявляється ефект, значить більше можливість зростання рентабельності власного капіталу. Однак високі значення EFL супроводжуються високим ризиком, пов'язаним з можливою недостачею засобів для виплати відсотків.
Підприємство може взяти кредит під будь-який відсоток, оскільки рентабельність інвестованого капіталу дорівнює 67,8%.

2.6 Аналіз платоспроможності

У доповнення до основних показників аналізу фінансового стану необхідно розрахувати показники ліквідності (платоспроможності), які відображають здатність підприємства погасити короткострокову заборгованість своїми коштами, які швидко реалізуються.

Коефіцієнт поточної ліквідності:

КПЛ0 = 15200 / 8800 = 1.727; КПЛt=13100 / 7550 = 1.735.

Коефіцієнт швидкої ліквідності:

КШЛ0 = (15200 - 8000) / 8800 = 0.818;

КШЛt = (13100 - 7200) / 7550 = 0.781.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

КАЛ0 = (1050 + 550) / 8800 = 0.181;

КАЛt = (1100 + 500) / 7550 = 0.211.

Коефіцієнт швидкої ліквідності знижується, що говорить про незначне зниження платоспроможності підприємства, а коефіцієнт поточної ліквідності збільшується, однак показники змінюються у межах нормативних значень (див. «Зведена таблиця фінансових показників»). Коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшується і досягає нижньої границі свого допустимого значення.

Коефіцієнт покриття основних засобів:

КПОЗ0 = 13400 / 23200 = 0.577; КПОЗt =11300 / 19800 = 0.570.

Коефіцієнт покриття основних засобів показує, яка частина власного капіталу витрачена на придбання активів, що важко реалізуються (основних засобів).

. Зниження коефіцієнта покриття основних засобів з 0.577 до 0.570 говорить про те, що відбулося відносне вивільнення власного капіталу для участі в процесі обігу.

Величина власного оборотного (робочого) капіталу:

ВОБК = Оборотні активи - Поточні зобов'язання

ВОБК0 = 15200 - 8800 = 6400 грн.;

ВОБКt = 13100 - 7550 = 5550 грн.

Основна вимога до показника ВОБК - його позитивне значення, а також зростання відповідно до збільшення обсягів виробництва.

Висновок. Незважаючи на зниження коефіцієнта покриття основних засобів величина власного оборотного капіталу зменшилася на 850 грн. Це пояснюється зменшенням величини оборотних активів.

Підприємство при здійсненні своєї діяльності робить ставку на прибутковість, оскільки прибутковість зростає, порівняно з базовим періодом.

Загальний аналіз власного капіталу показує, що показник має тенденцію до збільшення на 15,7% за рахунок збільшення оборотності активів на 17,3%, а також зростання показника рентабельності продукції на 2,5%. Аналіз заборгованості говорить про зменшення ступеня залежності підприємства від позикових коштів, оскільки коефіцієнт заборгованості має тенденцію до зниження на 3,9% і знаходиться у межах нормативного значення

Прибутковість інвестованого капіталу підвищилася на 20% за рахунок зниження довгострокових кредитів банків на 55%, а це означає, що підприємству вигідно залучати довгострокові кредити за ставкою 16%.

Підприємство здатне погасити короткострокову заборгованість своїми коштами, оскільки коефіцієнти ліквідності(платоспроможності) знаходяться у межах нормативних значень. Коефіцієнти абсолютної та поточної ліквідності збільшувалися на 16,5% та 0,5% відповідно, а коефіцієнт швидкої ліквідності знизився на 4,5%.

Відбулося зниження коефіцієнта покриття основних засобів на 1,3%, що говорить про відносне вивільнення власного капіталу для участі в процесі обігу.

Показник величини власного оборотного капіталу знизився на 13,3%, порівняно з базовим періодом, це пояснюється збільшенням величини поточних зобов'язань, залучених підприємством.

Зведена таблиця фінансових показників

Показники

Значення

Відхилення

Норма

базовий період

звітний період

абсолютне

відносне

1

Рентабельність власного капіталу (Рвк), грн./грн.

0.617

0.714

+0.097

1.157

>мах

2

Рентабельність продукції, грн./грн.

0.202

0.207

+0.005

1.025

>мах

3

Оборотність активів, грн./грн.

2.019

2.369

+0.35

1.173

>мах

3.1

Період оборотності запасів, дн.

41

38

-3

0.927

>min

3.2

Термін наданого кредиту, дн.

29

23

-6

0.793

>min

3.3

Термін отриманого кредиту, дн.

73

61

-12

0.835

>min

3.4

Результат політики товарного кредиту, дн.

44

38

-6

0.863

>0

4

Показник заборгованості

1.508

1.449

-0.059

0.960

1-2

5

Рентабельність інвестованого капіталу (Рік), грн./грн.

0.565

0.678

+0.114

1. 2

<Рвк

6

Ефект фінансового важеля

0.052

0.036

-0.016

0.692

>0

7

Коефіцієнти ліквідності:

7.1

Коефіцієнт поточної ліквідності

1.727

1.735

+0.008

1.005

1-2

7.2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0.818

0.781

-0.037

0.955

0.75-1

7.3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0.181

0.211

+0.03

1.165

0.20-0.25

8

Коефіцієнт покриття основних засобів

0.577

0.570

-0.007

0.987

0.75-1

9

Власний оборотний капітал, грн.

6400

5550

-850

0.867

>0

Загальний висновок

платоспроможність фінансовий звітність рентабельність

Підприємство можна віднести до другого класу, оскільки існують незначні відхилення від норми за окремими показниками. Наприклад, коефіцієнт покриття основних засобів має тенденцію до зниження на 1,3%, а це означає, що відбулося вивільнення власного капіталу для участі в процесі обігу.

Оборотність активів та рентабельність продукції мають тенденцію до збільшення на 17,3% та 2,5% відповідно, що привело до зростання рентабельності власного капіталу на 15,7%. Показники зростають, що характеризує ефективну діяльність підприємства. Незначне відхилення від норми спостерігається і у показника заборгованості. Коефіцієнт заборгованості має тенденцію до зниження на 3,9%, така тенденція має позитивний характер, оскільки відбувається зменшення ступеня залежності підприємства від позикових коштів.

Період оборотності запасів знизився на 3 дні за рахунок зменшення величини запасів на 10%, а терміни наданого та отриманого кредитів знизились на 6 та 12 днів, відповідно, а це означає що підприємство має у своєму розпорядженні додаткове джерело фінансування, така тенденція є позитивною для підприємства.

Коефіцієнт політики товарного кредиту знизився на 13,6% та знаходиться у межах нормативного значення. Рентабельність інвестованого капіталу зросла на 20% і знаходиться у межах нормативного значення, тобто менше величини рентабельності власного капіталу.

Згідно з ефектом фінансового важеля, підприємство може брати кредит під будь-який%, оскільки рентабельність інвестованого капіталу дорівнює 67,8%.

Відносне відхилення показника ефекту фінансового важеля має позитивне значення, що більше 0, а тому показник знаходиться у межах норми.

Коефіцієнти ліквідності знаходяться у межах нормативних значень, а це означає, що підприємство здатне погасити короткострокову заборгованість своїми коштами, які швидко реалізуються.

Показник величини власного оборотного капіталу знизився на 13,3%, порівняно з базовим періодом, це пояснюється збільшенням величини поточних зобов'язань, залучених підприємством, проте, показник знаходиться у межах нормативного значення.

Підприємству необхідно звернути увагу на зниження витрат на збут продукції, а також на збільшення доходу від реалізації, оскільки зниження чистого прибутку у звітному періоді відбулося саме через ці показники.

Підприємство знаходиться на стадії підйому і може досягти достатньо високих успіхів у своїй діяльності, проте необхідно також звернути увагу на придбання основних засобів, або їх модернізацію, оскільки у звітному періоді відбулося вивільнення власного капіталу для участі в процесі обігу.

Додаток А.

Вихідні данні

Номер

варіанта

Підсумок балансу на кінець періоду

Виручка від реалізації продукції з ПДВ

за період часу

Повна собівартість продукції

за період часу

Річна ставка

залучення кредиту

0

t

0

t

0

t

13

35000

28700

84800

81600

53200

50760

16

Калькуляція собівартості продукції підприємства

Стаття

Базовий період

Звітний період

грн.

%

грн.

%

Собівартість, у т.ч.

53200

100.0

50760

100.0

- матеріали

15600

29,3

19800

39,0

- енерговитрати

10900

20,5

9600

18,9

- заробітна плата

9700

18,2

5400

10,6

- утримання і експлуатація обладнання

6800

12,8

6460

12,7

- цехові і заводські витрати

10200

19,2

9500

18,7

Розрахунок витрат підприємства

Стаття

Код

рядка

Базовий період

Звітний період

Собівартість реалізованої продукції

2050

34620

33333

Адміністративні витрати

2130

10000

7200

Витрати на збут

2150

8100

10011

Фінансові витрати*

2250

480

216

Повна собівартість продукції

(2050 + 2130 + 2150 + 2250)

53200

50760

Фінансові витрати = Ставка залучення кредиту Розмір довгострокового кредиту. Річна ставка залучення довгострокового кредиту в даному випадку приймається на рівні 16%. Для кожного варіанта дана цифра задається окремо згідно з вихідними даними, представленими наприкінці методичних указівок.

Додаток Б

Баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства

Форма №1

АКТИВ

Базовий період

Звітний період

ПАСИВ

Базовий період

Звітний період

I. Необоротні активи:

19800

15600

I. Власний капітал:

23200

19800

основні засоби

13400

11300

статутний капітал

19800

13600

довгострокові фінансові інвестиції

6400

4300

нерозподілений прибуток

3400

6200

II. Оборотні активи:

15200

13100

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення:

3000

1350

запаси

8000

7200

довгострокові кредити банків

3000

1350

дебіторська заборгованість

5600

4300

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення:

8800

7550

поточні фінансові інвестиції

550

500

короткострокові кредити банків

1200

1550

гроші та їх еквіваленти

1050

1100

поточна кредиторська заборгованість

7600

6000

IІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

-

-

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

-

-

Баланс

35000

28700

Баланс

35000

28700

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство _____________________________________________________________

за ЄДРПОУ

Територія ________________________________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________

за КОПФГ

Вид економічної діяльності _________________________________________________

за КВЕД

Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________

Адреса, телефон ___________________________________________________________________________

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту

про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого

наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 2016 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

первісна вартість

1001

накопичена амортизація

1002

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Основні засоби

1010

13400

11300

первісна вартість

1011

знос

1012

Інвестиційна нерухомість

1015

Довгострокові біологічні активи

1020

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

6400

4300

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

19800

15600

II. Оборотні активи

Запаси

1100

8000

7200

Поточні біологічні активи

1110

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

5600

4300

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

з бюджетом

1135

у тому числі з податку на прибуток

1136

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Поточні фінансові інвестиції

1160

550

500

Гроші та їх еквіваленти

1165

1050

1100

Витрати майбутніх періодів

1170

Інші оборотні активи

1190

Усього за розділом II

1195

15200

13100

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

35000

28700

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

19800

13600

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

Резервний капітал

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

3400

6200

Неоплачений капітал

1425

()

()

Вилучений капітал

1430

()

()

Усього за розділом I

1495

23200

19800

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

Довгострокові кредити банків

1510

3000

1350

Інші довгострокові зобов'язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

Цільове фінансування

1525

Усього за розділом II

1595

3000

1350

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

1200

1550

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

товари, роботи, послуги

1615

7600

6000

розрахунками з бюджетом

1620

у тому числі з податку на прибуток

1621

розрахунками зі страхування

1625

розрахунками з оплати праці

1630

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

Інші поточні зобов'язання

1690

Усього за розділом IІІ

1695

8800

7550

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Баланс

1900

35000

28700

Керівник ______________ Свічкар Н.М.

Головний бухгалтер _________________ Прищепчук Н.М.

Додаток В

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) підприємства

Форма №2

Стаття

Код

рядка

Базовий період

Звітний період

Чистий дохід від реалізації продукції*

2000

70667

68000

Собівартість реалізованої продукції

2050

34620

33333

Валовий прибуток (2000-2050)

2090

36047

34667

Адміністративні витрати

2130

10000

7200

Витрати на збут

2150

8100

10011

Фінансовий результат від операційної діяльності (2090-2130-2150)

2190

17947

17456

Фінансові витрати

2250

480

216

Фінансовий результат до оподаткування (2190-2250)

2290

17467

17240

Податок на прибуток (2290 18%**)

2300

3144

3103

Чистий прибуток (2290-2300)

2350

14323

14137

* В вихідних даних курсової роботи представлено дохід від реалізації продукції з ПДВ.

Чистий дохід від реалізації продукції = Дохід від реалізації продукції - ПДВ.

Чистий дохід від реалізації продукції в базовому періоді = 84800 - 84800/6 = 70667.

Чистий дохід від реалізації продукції в звітному періоді = 81600 - 81600/6 = 68000.

Ставка ПДВ дорівнює 20%, тому при розрахунку ПДВ дохід поділяється на 6. Ставка ПДВ приймається на заданому рівні в Україні на дату виконання курсової роботи.

** Ставка податку на прибуток приймається на заданому рівні в Україні на дату виконання курсової роботи.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 2016 р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

70667

68000

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(34620)

(33333)

Валовий:

прибуток

2090

36047

34667

збиток

2095

()

()

Інші операційні доходи

2120

Адміністративні витрати

2130

(10000)

(7200)

Витрати на збут

2150

(8100)

(10011)

Інші операційні витрати

2180

()

()

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

17947

17456

збиток

2195

()

()

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Фінансові витрати

2250

(480)

(216)

Втрати від участі в капіталі

2255

()

()

Інші витрати

2270

()

()

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

17467

17240

збиток

2295

()

()

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

3144

3103

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

14323

14137

збиток

2355

()

()

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності підприємства. Оцінка фінансового стану підприємства. Аналіз рентабельності власного капіталу, оборотності активів, заборгованості, платоспроможності. CVP-аналіз: визначення точки беззбитковості.

  контрольная работа [2,1 M], добавлен 08.01.2012

 • Приведення грошових потоків. Динаміка показників ліквідності, платоспроможності, власного оборотного капіталу. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу підприємства. Аналіз показників фінансової стійкості. Аналіз оборотності засобів та рентабельності.

  курсовая работа [268,8 K], добавлен 22.04.2015

 • Класифікація та формування прибутку підприємства, напрямки його використання та розподілу. Показники, що характеризують рентабельність. Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності, фінансової стійкості, оцінка ймовірності банкрутства.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 27.01.2011

 • Аналіз динаміки структури майна підприємства. Оцінка власного капіталу підприємства. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, грошових потоків за видами діяльності.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 22.12.2013

 • Аналіз руху грошових коштів на прикладі ПрАТ "Меркатор". Аналіз фінансової стійкості, формування та використання капіталу підприємства, структури капіталу. Середньозважена вартість капіталу. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу підприємства.

  курсовая работа [452,8 K], добавлен 16.03.2014

 • Характеристика діяльності підприємства, аналіз структури його майна, оцінка власного та позикового капіталу. Вивчення типу фінансової стійкості підприємства, ліквідності та платоспроможності, ділової активності, грошових потоків. Діагностика банкрутства.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 20.01.2015

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.