Аналіз фінансових результатів ВАТ "Полтавакондитер"

Сучасний стан ринку кондитерських виробів в Україні. Характеристика спрямованості фінансово-господарської діяльності підприємства. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості, ліквідності, платоспроможності, руху грошових коштів і рентабельності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 19.03.2012
Размер файла 420,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет

ім. В. Гетьмана

Індивідуальна робота

з Фінансового аналізу

Аналіз фінансових результатів ВАТ «Полтавакондитер»

Виконала:

Студентка ІІІ курсу, 12 групи

ФЕФ, 6508

Дутчак Мирослава

Перевірила: Ямборко Г.А.

Київ 2009

Характеристика галузі

Ринок продуктів харчування відрізняється від інших найбільшою стабільністю попиту (люди їдять завжди і від цієї „звички” не відмовляються). Споживачами ринку продуктових товарів є усі без винятку мешканці нашої планети. Проте ринок кондитерських виробів - дещо специфічний. Печиво та цукерки - ласощі, а не їжа, тож їх продажі залежать від купівельної спроможності населення.

Після розпаду Радянського Союзу почалася криза практично у всіх галузях української промисловості. Не оминула вона й ринку кондитерських виробів. Криза полягала у зниженні купівельної спроможності населення, невисокій якості та недостатньому асортименті вітчизняної продукції.

Точкою відліку нової кондитерської епохи можна вважати 1997 рік, коли після шестирічного занепаду галузі (1990-1996 рр.) вітчизняні виробники зрештою почали конкурентну боротьбу на ринку, а згодом відбулася концентрація ринку з витісненням дрібних виробників.

Коштом іноземних інвесторів розгорнули масштабну діяльність такі компанії, як ВАТ „Крафт Фудз Україна” (м. Тростянець Сумської обл.) та “Львівська кондитерська фабрика “Світоч” (м. Львів).На українських інвестиціях „піднімати” ринок почали кондитерська компанія “А.В.К.” (дві фабрики в Донецьку та по одній в Луганську та Мукачевому), концерн “Укрпромінвест” (Вінницька, Кременчуцька, Київська та Маріупольська кондитерські фабрики), а поряд із ними - власним коштом - ЗАТ “Одеса”, АТЗТ “Дніпропетровська кондитерська фабрика”, АТЗТ “Харківська бісквітна фабрика” та інші.

Виробнича потужність галузі становить 1,5 млн. тонн. Українські кондитерські підприємства споживають близько 600 тис. тонн цукру за рік. Національна кондитерська промисловість представлена підприємствами, що входять у систему Державного департаменту продовольства України: ЗАТ "Укркондитер", "Укрпродсоюз", "Укрхліб" і неасоційованих підприємств приватного сектору. У систему "Укркондитер" входять 28 фабрик, заводи продтоварів, цехи й підприємства громадського харчування. Сумарна виробнича потужність 28 кондитерських фабрик системи ЗАТ "Укркондитер" становить до трьох чвертей обсягу виробництва кондитерської промисловості України.

Загальна кількість підприємств кондитерської галузі постійно зростає й на початок 2009 року становила близько 800. До 90% підприємств представлено випуском борошнистих кондитерських виробів і тільки 10% провадять цукристі (шоколад карамель, цукерки, драже тощо). Сім найбільших кондитерських підприємств України мають ринкову частку від 4 до 26% і провадять до 72% загального обсягу продукції.

В останні роки помітніше всього розширився асортимент плиткового шоколаду (за рахунок пористого й високоякісного тонкого); шоколадних цукерок (завдяки розвитку пралінових начинок); шоколадних батончиків (особливо вафельної групи); рулетів, бісквітів (у тому числі бісквітного печива), глазурованого печива й печива з начинкою.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Рис. 1

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Рис. 2

Характеристика спрямованості фінансово-господарської діяльності підприємства

ВАТ «Полтавакондитер» - компанія-виробник з багаторічним досвідом і традиціями, з давньою та красивою історією, що тісно переплітається з історією нашої країни і світовою історією шоколаду. ВАТ "Полтавакондитер" пропонує Вам більше 250 найменувань кондитерських виробів - це шоколадні цукерки, печиво, вафлі, іскриста карамель з різноманітними смаками та формою, повітряний зефір, халва, а також широкий вибір шоколаду - як класичного, так і серії молочного та чорного шоколаду " Домінік ".

На сьогоднішній день ВАТ „Полтавакондитер” зуміло стати одним із признаних лідерів по виробництву кондитерських виробів України, виробнича потужність якого складає більше 200 тон продукції на добу.

Асортиментний ряд продукції ТМ „Домінік” нараховує понад 300 найменувань кондитерських виробів.

Створення нових виробів здійснюється на основі найсучасніших технологій та професійного досвіду спеціалістів компанії. Постійні інновації є основними конкурентними перевагами ТМ „Домінік”. Для виробництва кондитерських виробів на підприємстві здійснюється ретельний відбір сировини з екологічно чистих регіонів та постійний контроль якості виробів, що виготовляються. В останній час особлива увага приділяється розробці та випуску продуктів для здорового способу життя.

На сьогоднішні ВАТ „Полтавакондитер” є універсальною кондитерською фабрикою, динамічно нарощує темпи виробництва і постійно підвищує конкурентоспроможність продукції.

Рис. 3. Річний об'єм продажу продукції ВАТ „Полтавакондитер”, млн. грн.

Рис. 4. Темп росту обсягів продажу (до попереднього року),%:

Структура виробництва ВАТ „Полтавакондитер” складається з двох окремих виробничих територій.

Сучасний комплекс технологічного обладнання дозволяє тримати стабільно високу планку якості продукції та швидко реагувати на зміни попиту.

Аналіз фінансового стану підприємства

кондитерський заборгованість грошовий рентабельність

Табл. 1. Аналітичне групування та аналіз статей активу балансу

Актив балансу

на початок періоду

на кінець періоду

абсолютне відхилення, тис. грн

темпи зростання,%

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

І. Необоротні активи

69463

40,736

73055

39,117

3592

5,171

ІІ. Оборотні активи

101059

59,264

113704

60,883

12645

12,512

У тому числі: запаси

43536

25,531

46494

24,895

2958

6,794

одержані векселі

0

0

0

0

0

0

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

41814

24,521

54334

29,093

12520

29,942

дебіторська заборгованість за розрахунками та ін.

11676

6,847

9576

5,127

-2100

-17,986

поточні фінансові інвестиції

0

0

0

0

0

0

грошові кошти та інші активи

4033

2,365

3300

1,767

-733

-18,175

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

0

0

0

0

0

0

Баланс

170522

100

186759

100

16237

0

Табл. 2. Аналітичне групування та аналіз статей пасиву балансу

Пасив балансу

на початок періоду

на кінець періоду

абсолютне відхилення, тис. грн

темпи зростання,%

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

І. Власний капітал

125565

73,636

145017

77,649

19452

15,492

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

0

0

0

0

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

0

0

635

0,34

635

0

IV. Поточні зобов'язання

44957

26,364

41107

22,011

-3850

-8,564

У тому числі: - короткострокові кредити банку

0

0

10805

5,786

10805

0

поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0

0

0

0

0

0

векселі видані

4500

2,639

0

0

-4500

0

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

35028

20,542

23449

12,556

-11579

-33,056

поточні зобов'язання за розрахунками та ін.

5429

3,184

6853

3,669

1424

26,23

V. Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

0

0

Баланс

170522

100

186759

100

16237

0

Попередню оцінку фінансового стану підприємства можна зробити на основі виявлення ненадійних статей балансу. Про недоліки в роботі підприємства свідчить наявність дебіторської і кредиторської заборгованості. Варто відзначити, що дебіторська заборгованість за товари і послуги зменшилась на 2100, а кредиторська заборгованість зменшилась на 11579. Дебіторська заборгованість на початок року перевищує кредиторську на 6786,а на кінець - на 30885, це позитивне явище для фірми. Зіставлення власного й позикового капіталів підтверджує автономію підприємства і його високу фінансову незалежність. І оборотні активи перевищують короткострокові зобов'язання, а необоротні активи перевищують довгострокові активи, що говорить про стабільність ситуації.

Рис. 5

Рис. 6

Отже, як бачимо необоротні активи зменшились на кінець року, а оборотні зросли, що означає інвестування в оборотні активи.

Рис. 7

Рис. 8

Як бачимо, власний капітал підприємства збільшився, що говорить про позитивні зрушення та фінансову стійкість підприємства.

Табл. 3. Показники фінансової стійкості підприємства

початок періоду

кінець періоду

Оптимальне значення

1. Коефіцієнт автономії

0,736

0,776

>0,5

2. Коефіцієнт фінансової залежності

2,793

3,474

? 1,0

3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

1,289

1,561

? 0,1

4. Коефіцієнт ефективності використання активів

0,109

0,067

Зростання

5. Коефіцієнт ефективності використання власного капіталу

0,144

0,088

Зростання

6. Коефіцієнт відношення необоротних і оборотних активів

0,407

0,391

Характеризує наміри підприємства

Коефіцієнт постійного активу

0,55

0,5

Коефіцієнт маневрування

0,8

0,78

0,4-0,6

Коефіцієнт автономії нам показує те, що на кінець періоду незалежність нашого підприємства від зовнішніх джерел фінансування збільшилась, що є дуже позитивним. Водночас зросла здатність підприємства залучати зовнішні джерела фінансування, цей показник теж перевищив оптимальне значення. Зріс також коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, що свідчить про зростання забезпеченості підприємства власними джерелами фінансування робочого капіталу.

Коефіцієнт відношення НА та ОА показує напрямок інвестування підприємства - збільшилось інвестування в ОА.. Коефіцієнт маневрування нам говорить про те, що зменшилось фінансування поточної діяльності.

Табл. 4. Розрахунок і аналіз коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності

ПОКАЗНИК

На початок звітного року

На кінець звітного року

оптимальне значення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабс)

0,075

0,065

0,15-0,2

Коефіцієнт поточної ліквідності (К пл)

1,279

1,635

0,5-0,8

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл)

2,248

2,766

1,0-2,0

Коефіцієнт ліквідності при мобілізації

1,043

1,196

0,5-0,7

Коефіцієнт власної платоспроможності

1,248

1,751

Спостерігається перевищення значень практично усіх коефіцієнтів над рекомендованими, що говорить про неефективне використання потужностей і можливостей підприємства. Як бачимо, зменшилась частина заборгованості яку може погасити підприємство грошовими активами. Але водночас, зросла можливість покриття зобов'язань оборотними активами, в тому числі за рахунок власних оборотних активів. Зріс також ступінь залежності підприємства від товарно-матеріальних запасів, що є негативним для підприємства.

З табл. 5 можна зробити висновки, що загалом виробничі запаси зменшились на кінець року на 2,67%, що я дещо суттєвим для підприємства. В тому числі зменшилось незавершене виробництво, проте готова продукція і товари на кінець року зросли.

Табл. 5. Горизонтальний і вертикальний аналіз запасів

Стаття товарно-матеріальних запасів

Код

Абсолютні величини

Питома вага (%)

Зміни

На початок періоду

На кінець

На початок періоду

На кінець

В абсолютних величинах

(гр. 4 - гр. 3)

Питомої ваги

Темп приросту

В % до підсумків балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Виробничі запаси

100

31490

29503

18,467

15,797

-1987

-2,67

-6,31

Поточні біологічні активи

110

0

0

0

0

0

0

0

0

Незавершене виробництво

120

1136

1037

0,67

0,56

-99

-0,11

-8,71

Готова продукція

130

9896

14888

5,8

7,97

4992

2,17

50,44

Товари

140

1014

1066

0,59

0,57

52

-0,02

5,13

Всього оборотних активів

260

101059

113704

59,264

60,883

12645

1,619

12,51

Баланс

280

170522

186759

100

100

16237

0

0,1

Табл. 6. Показники ділової активності підприємства

на початок періоду

на кінець періоду

1. коефіцієнт оборотності активів

2,58

2,21

2. коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

9,58

8,2

3. коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

11,74

10,43

4. коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів

7,63

6,78

5. Коефіцієнт оборотності готової продукції

27,7

24,62

6. Термін погашення дебіторської заборгованості

38,09

44,49

7. термін погашення кредиторської заборгованості

31,1

34,56

Чим швидше обертаються ресурси підприємства, тим менший обсяг їх потрібен для здійснення операційної діяльності і тим ефективніша діяльність підприємства, а в нас оборотність на кінець періоду майже всіх активів знижується, що є негативним для нашого підприємства.

Оскільки термін погашення дебіторської заборгованості перевищує терміни погашення кредиторської, то можлива ситуація браку коштів для розрахунку з кредиторами.

Табл. 7. Результати фінансової діяльності

Початок року

Кінець року

Валовий прибуток

74780

53108

Прибуток від операційної діяльності

27918

19830

Фінансовий результат від звичайної діяльності

26529

19625

Чистий прибуток

19452

11939

За рахунок зменшення собівартості реалізації продукції валовий прибуток зменшився, тобто зменшився дохід від основної діяльності. Разом з тим за рахунок збільшення показників операційної діяльності прибуток від операційної діяльності теж зменшився. І як результат, зменшився і чистий прибуток.

Табл. 8. Горизонтальний і вертикальний аналіз дебіторської заборгованості

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Векселі одержані

150

0

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

41814

54334

12520

Первісна вартість

161

41814

54334

12520

резерв сумнівних боргів

162

0

0

0

Дебіторська заборг-сть за розрахунками:

з бюджетом

170

9056

5884

-3172

за виданими авансами

180

0

0

0

з нарахованих доходів

190

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2620

3692

1072

Відбуваються суттєві зміни і в дебіторській заборгованості,вона зросла на кінець періоду на 125 20 гривень,тобто нам заборгували більше не кінець року, як на початок, але зменшилась дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом.

В результаті здійснення операційної діяльності товариство отримало 16382 тис. грн., що були використані на здійснення діяльності товариства : на сплату% за користування кредитами банку 1313 тис. грн., сплату податку на прибуток 5088 тис. грн., придбання необоротних активів.

Табл. 9. Горизонтальний аналіз руху грошових коштів

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Звітний до попереднього

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

7

І. Рух коштів в результаті операційної діяльності

010

26529

0

19625

0

135,2

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

Коригування на: Амортизацію необоротних активів

020

8848

x

7888

x

112,2

Збільшення (зменшення) забезпечень

030

0

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

35

35

203

203

17,24

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

76

0

162

0

46,91

Витрати на сплату відсотків

060

1313

х

43

х

3053,48

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

36766

0

27718

0

132,64

Зменшення (збільшення) оборотних активів

080

0

28980

0

21383

135,53

витрат майбутніх періодів

090

0

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

100

8596

0

12854

0

66,66

доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

16382

0

19189

0

85,37

Сплачені:

130

х

1313

х

0

0

Відсотки

податки на прибуток

140

х

5088

х

9861

51,6

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

9981

0

9328

0

107

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

9981

0

9328

0

107

Табл. 10. Горизонтальний аналіз руху грошових коштів

Горизонтальний аналіз руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Звітний до попереднього

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

7

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

180

0

х

0

х

фінансових інвестицій

необоротних активів

190

11

х

103

х

10,67

майнових комплексів

200

0

0

0

0

0

Отримані:

210

0

х

199

х

відсотки

дивіденди

220

0

х

0

х

Інші надходження

230

0

х

0

х

Придбання:

240

х

37

х

0

фінансових інвестицій

необоротних активів

250

х

11113

х

10121

109,8

майнових комплексів

260

х

0

х

0

Інші платежі

270

х

0

х

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

11139

0

9819

113,44

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

11139

0

9819

113,44

Горизонтальний аналіз руху коштів в результаті фінансової діяльності

Рух коштів в результаті фінансової діяльності

310

0

х

0

х

Надходження власного капіталу

Отримані позики

320

21881

х

0

х

0

Інші надходження

330

0

х

0

х

Погашення позик

340

х

21222

х

0

0

Сплачені дивіденди

350

х

0

х

0

0

Інші платежі

360

х

166

х

90

184,44

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

493

0

0

90

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

493

0

0

90

Висновки: Слід сказати, що зменшився прибуток від звичайної діяльності підприємства до оподаткування, що є певною мірою негативним, але збільшилась кількість грошей від операційної діяльності і зросли надходження від операційної діяльності. Загалом відбулося скорочення показників по інвестиційній діяльності, зросли надходження по фінансовій діяльності.

Склад грошових коштів на кінець 2008 року: каса-5 тис. грн., розрахунковий рахунок -2583 тис. грн.,грошові кошти в дорозі -98 тис грн.

Табл. 11. Коефіцієнти результатів діяльності за рухом грошових коштів

показники:

на початок звітного року

на кінець звітного року

розрахунки

результат

розрахунки

результат

1. відношення руху грошових коштів від операційної діяльності

9328/394413

0.024

9981/460669

0,002

2. надходження грошових коштів від активів

9328/170522

0,055

9981/186759

0,053

3. надходження грошових коштів на власний капітал

9328/125565

0,074

9981/145017

0,068

4. коефіцієнт покриття боргу

9328/44957

0,21

9981/41107

0,24

5. коефіцієнт покриття боргу за фінансовими зобов'язаннями

9328/0

0

9981/10805

0,92

6. Коефіцієнт реінвестування

9981/11113

0,89

9328/10121

0,92

Висновок: Бачимо, що зменшились грошові кошти генеровані грошовою одиницею доходу, з власних активів, та з власного капіталу. Здатність підприємства погашати короткострокові зобов'язання та фінансові чистими грошовими коштами від операційної діяльності зросла, що є позитивним зрушенням.,і зросла можливість придбати необоротні активи за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.

Табл. 12. Рентабельність

Назва коефіцієнта

Початок періоду

Кінець періоду

1. Рентабельність продажу

0,05

0,03

2. Рентабельність сукупного капіталу

0,11

0,06

3. Рентабельність необоротних активів

0,28

0,16

4. Рентабельність власного капіталу

0,15

0,08

5. Рентабельність продукції

1,22

1,17

Висновок:

Ми бачимо падіння всіх показників рентабельності, і їх зниження свідчить про падіння попиту на продукцію, і перенасиченість активами

Висновки

Про недоліки в роботі підприємства свідчить наявність неврівноваженої дебіторської та кредиторської заборгованості. Слід відзначити, що в абсолютному вимірі обсяг дебіторської заборгованості перевищує кредиторську. Що стосується показників рентабельності, то ми спостерігаємо, що попит на продукцію підприємства падає,неефективно використовуються необоротні активи,та прибутковість підприємства від основної діяльності падає!

Порівнюючи власний і позиковий капітал слід відмітити що підприємство має високий рівень фінансової незалежності. Це пояснюється тим,що частка власного капіталу в пасиві балансу збільшилась. Оскільки темпи зростання НА нижчі ніж темпи зростання ОА, то існує тенденція до зростання оборотності всієї сукупності коштів підприємства.

Водночас зросла здатність підприємства залучати зовнішні джерела фінансування, цей показник теж перевищив оптимальне значення. Зріс також коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, що свідчить про зростання забезпеченості підприємства власними джерелами фінансування робочого капіталу

Також слід відмітити, що на кінець року у підприємства виникли проблеми з кредиторською заборгованістю (А1<П1)

Враховуючи всі показники, можна зробити висновок. Що підприємство розширює своє виробництво та капітальну базу за рахунок лізингу, короткострокових позичок. Діяльність підприємства спрямована на збільшення капітальних інвестицій та придбання основних засобів, тобто діяльність спрямована на довгострокову перспективу. Разом з тим можливі проблеми з ліквідністю в короткостроковому періоді.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика руху грошових коштів промислового підприємства, особливості впливу ринкового середовища на грошові потоки. Аналіз динаміки дебіторської, кредиторської заборгованості підприємства. Впливу руху грошових коштів на його фінансову стабільність.

  курсовая работа [407,4 K], добавлен 20.01.2010

 • Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства, його організаційної та функціональної структури. Аналіз майнового та фінансового потенціалу, платоспроможності, ліквідності та рентабельності організації. Оцінка вірогідності банкрутства.

  курсовая работа [883,7 K], добавлен 02.10.2014

 • Варіативність підходів до розробки управлінських рішень. Аналіз результатів діяльності підприємства ПАТ "ВЗТА". Фінансовий аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості об’єкта дослідження. Шляхи вдосконалення та управління заборгованостю.

  курсовая работа [263,3 K], добавлен 25.02.2013

 • Теоретичні основи управління, економічний зміст фінансових ризиків підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз фінансових результатів, зміни формування власних обігових коштів, вплив дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансовий стан.

  дипломная работа [124,4 K], добавлен 03.03.2011

 • Організаційно-економічна характеристика редакції газети "Ясинуватська Нива", аналіз фінансово-господарської діяльності. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, активів, рентабельності та прибутку. Аналіз ліквідності балансу редакції.

  контрольная работа [295,3 K], добавлен 09.03.2011

 • Характеристика загальної направленості фінансово-господарської діяльності підприємства, особливості розвитку галузі. Оцінка та аналіз майнового потенціалу, ліквідності, ефективності поточної діяльності, прибутку, рентабельності, вірогідності банкрутства.

  дипломная работа [5,1 M], добавлен 10.10.2012

 • Асортимент кондитерських виробів, які виробляються на кондитерській фабриці "Харків'янка". Загальна оцінка фінансового стану за даними балансу. Аналіз коефіцієнтів ліквідності, ділової активності та платоспроможності підприємства, рух грошових коштів.

  курсовая работа [65,7 K], добавлен 29.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.