Формування податкової системи України

Податки - обов'язкові платежі, що встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат. Види податків, їх ставки. Особливості податкової системи України.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 15.12.2010
Размер файла 1,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Реферат

на тему:”Формування податкової системи України

Студента ІІI курсу,9 групи,

спеціальності 6507

факультету Управління

персоналом та маркетингу

Рогового Дмитра Валерійовича

Київ-2010

Зміст

Вступ

1. Сутність та економічні функції податків. Принципи оподаткування

2. Види податків, їх ставки

3. Податкова система. Особливості податкової системи України

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Податки - обов'язкові платежі в бюджет, які вилучаються державою з фізичних та юридичних осіб. Податки виникли одночасно із становленням держави. Це питання є актуальним на цей час, оскільки за допомогою податків і зборів забезпечується близько 90% надходжень у центральний державний бюджет і більше 70%-у місцевий. Таким чином, у бюджеті акумулюється 40-60% національного доходу.

Загалом в Україні налічується майже 35 видів центральних та місцевих податків, сплата яких залежить від виду діяльності підприємства. До прямих податків належать податок на прибуток підприємства, плата за землю, податок з власників транспортних засобів, плата за майно підприємств. До непрямих - ПДВ, акцизний збір, мито. За внесками до державних пільгових фондів належать такі види податків: внески в пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд зайнятості, інноваційний фонд, на будівництво та експлуатацію автомобільних шляхів. Крім того, підприємства виробничого профілю вносять плату за забруднення довкілля, за спеціальне використання природних ресурсів, державне мито, а також місцеві податки і збори.

1 Сутність та економічні функції податків. Принципи оподаткування

Податки - це обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат.

Це важлива складова фінансової системи. За допомогою податків формуються фінансові ресурси держави.

Податкова система регламентується відповідними законодавчими актами, які встановлюють конкретні методи і правила стягнення податків.

Рисунок 1.1 - Структура податкової системи [2, Стор. №230]

Кожний податок має обов`язкові елементи. До них відносяться:

· суб`єкт податку або платник - особа, на яку законом покладено обов`язок сплачувати податок;

· об`єкт податку - доход або майно, з якого нараховується податок (заробітна плата, прибуток, майно, цінні папери і т. п.);

· джерело податку - дохід, за рахунок якого сплачується податок;

· ставка податку - розмір податку, який припадає на одиницю оподаткування (грошова одиниця доходу, одиниця земельної площі і т. п.). У практиці оподаткування розрізняють тверді, пропорційні, прогресивні і регресивні ставки податків. [2, Стор. №229-231].

Тверді ставки встановлюються в абсолютній сумі на одиницю обкладання незалежно від розміру доходу (наприклад, за тонну нафти, за 1 куб. м газу).

Пропорційні - діють в однаковому відсотковому відношенні до об`єкта податку без врахування диференціації його величини.

Прогресивні ставки - середня ставка прогресивного податку підвищується у міру зростання доходу.

Регресивні ставки - середня ставка регресивного податку знижується у міру зростання доходу.

Існують такі підходи до встановлення податкових ставок:

Універсальний - для всіх платників встановлюється єдина податкова ставка;

Диференційований - для різних платників існують різні рівні ставок.

· джерело сплати податку - фінансовий фонд суб'єкта оподаткування, за рахунок якого відбувається сплата податку. Як правило, джерелом можуть виступати прибуток, валовий доход, чистий доход фізичної особи тощо.

· податкова пільга - законодавчо закріплене повне або часткове звільнення від сплати податків. зборів та інших обов'язкових платежів.

Накопичені у державі матеріальні блага розподіляються суспільством на користь держави для виконання останньою властивих їй функцій - оборони, охорони правопорядку, підтримки соціальної рівноваги тощо. Таким чином, сутність податків полягає в обов'язковому перерозподілі національного доходу з метою формування державних фінансових фондів. Особливістю податків є їх примусовий, обов'язковий характер, який не потребує зустрічної індивідуальної платності з боку держави.

Суспільне призначення податків виявляється в тих функціях, які вони виконують. У спеціальній літературі автори називають різні функції податків. Найбільш поширеним є погляд, що податки виконують дві основні функції - фіскальну та економічну.

Фіскальна полягає в формуванні грошових доходів держави. Гроші потрібні їй на утримання державного апарату, армії, розвитку науки і техніки, підтримку дітей, літніх і хворих людей. Із зібраних у вигляді податків і зборів коштів держава покриває витрати на освіту, будує школи, вищі учбові заклади, дитячі будинки, платить зарплату викладачам і стипендію студентам. Частина коштів йде на охорону здоров`я. З цього ж джерела і витрачаються гроші на будівництво державних підприємств, споруд, доріг, захист навколишнього середовища.

Економічна функція податків полягає у впливі через податки на суспільне відтворення, тобто охоплює будь-які процеси в економіці країни, а також соціально-економічні процеси в суспільстві. Податки в цій функції можуть відігравати стимулюючу, обмежуючу і контролюючу роль. Наприклад, не обкладати податком частину прибутку, яка піде на впровадження нової техніки, що сприяє науково-технічному прогресу. А не обкладаючи податком частину прибутку, яка йде на благодійну діяльність, держава стимулює підприємства до вирішення соціальних проблем. Значне підвищення податків здатне не тільки обмежити, але й зробити беззмістовною підприємницьку діяльність.

Функції податків взаємопов`язані. Ріст податкових надходжень до бюджету, тобто реалізація фіскальної функції, створює матеріальну можливість для здійснення економічної ролі держави, тобто економічної функції податків. У той же час досягнуте в результаті економічного регулювання прискорення розвитку і росту дохідності виробництва дозволяє державі отримати більше коштів. Це означає, що економічна функція податків сприяє здійсненню фіскальної, зміцнює її.

Окрім цих функцій існують наступні:

– регулююча (шляхом зміни податкових ставок, запровадження одних податків та зміни інших, зміни джерел та розмірів інвестицій, рівня цін, структури галузей народного господарства та ін.);

– стимулююча (стимулювання впроваджень науки і техніки у виробництво, створення ефективних стимулів діяльності підприємств тощо);

– розподільча (певний перерозподіл національного доходу на користь бідних верств населення).

Основними принципами оподаткування є обов'язковість, стабільність (податки найкраще виконують свої функції за умов незмінності податкових ставок і основних видів податків протягом не менше 5-7 років), прогресивність (податковий тягар повинен відносно рівномірно розподілятись залежно від величини отримуваних доходів), простота (система оподаткування має бути простою, зрозумілою для платників, а утримання податкових служб - недорогим) та ін.

Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів (в Україні) слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування. Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.

2 Види податків, їх ставки

Кожна країна має свою податкову систему, проте існують три основні групи податків, які є спільними для всіх країн: за встановленням, за місцем їх використання і за принципами їх встановлення (рисунок 1.2).

Рисунок 1. 2 - Види податків [2, Стор. №231]

Залежно від встановлення їх ставок податки поділяють на пропорційні - ґрунтуються на твердих ставках, які встановлюють на однаковий у відсотковому відношенні до об'єкта податку доход без урахування диференціації величини; прогресивні-величина ставок залежить від зростання доходу; регресивні - передбачають зниження величини ставки податку зі зростанням доходу.

За місцем використання податки класифікують на загальні, специфічні і місцеві. Загальні податки використовують на фінансування поточних і капітальних вкладень з державного бюджету. Специфічні податки мають цільове призначення (наприклад, відрахування на соціальне страхування).

Місцеві податки стягуються лише в межах певної території. До них належать ринковий збір, плата за паркування машин, готельний збір, податок з реклами тощо.

До загальнодержавних належать такі податки і збори:

- Акцизний збір

- Податок на додану вартість

- Мито

- Державне мито

- Податок на нерухоме майно

- Плата (податок) за землю

- Рентні платежі

- Податок на прибуток підприємств, у тому числі дивіденди, що сплачуються до бюджету державними некорпоративними, казенними або комунальними підприємствами

- Податок на доходи фізичних осіб

- Податок на промисел

- Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

- Збір за забруднення навколишнього середовища

- Збір на обов'язкове пенсійне страхування

- Гербовий збір

- Фіксований сільськогосподарський податок

- Збір за спеціальне використання природних ресурсів

- Збір до Державного інноваційного фонду

- Збір за проведення гастрольних заходів

- Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.

До місцевих зборів належать:

- Податок з реклами

- Комунальний податок

- Збір на припаркування автотранспорту

- Ринковий збір

- Збір на видачу ордера на квартиру

- Курортний збір

- Збір за право використання місцевої символіки

- Збір з власників собак

- Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей

- Збір за право проведення кіно- і телезйомок. [1, Стор. №185-187]

За принципами встановлення податки поділяють на прямі та непрямі.

Прямий податок - податок, який вилучають з доходів та майна конкретної фізичної або юридичної особи.

Непрямий податок - податок на товари і послуги, який частково або повністю переносять на їх ціну або фіксують у вигляді тарифів.

До прямих податків належать податки з таких доходів, як заробітна плата, прибуток, відсоток, а також з таких видів майна, як земля, будівлі, цінні папери. Прямий податок з юридичних осіб - податок на прибуток підприємств (фірм, компаній, корпорацій), їх майно, на землю (земельний). Прямий податок з фізичних осіб - подохідний і помайновий податки з населення, податки на спадок і дари, транспортні засоби.

Основним видом непрямих податків на юридичних осіб є податок на додану вартість, тобто податок з підприємств, який вилучається на суму приросту вартості або вартості, яка додається на кожній стадії виробництва і реалізації товарів, а також наданих послуг та виконаних робіт. Податок на додану вартість використовують приблизно у 50 країнах світу, в тому числі в Україні, де основна ставка цього податку становить 20%.

Другим видом непрямих податків на підприємства є акцизи, тобто податки, не пов'язані з отриманням доходу продавцями товарів, які входять у ціну товарів масового вжитку і оплачуються споживачами. Найчастіше цим видом податку оподатковуються спиртні напої, тютюнові вироби, делікатеси, предмети розкоші та автомобілі, а також комунальні, транспортні послуги, інколи - показ кінофільмів.

Третім видом непрямих податків з підприємств є митні тарифи. Водночас ним оподатковується й населення. Цей податок вилучають з товарів, які перевозять через кордон, згідно зі ставками митного тарифу. [3, Стор. №170-174]

3 Податкова система. Особливості податкової системи України

Податкова система - сукупність стягнених в державі податків, зборів, мита та інших платежів, а також форми і методи їх побудови.

Законодавством України визначено основні принципи побудови та значення податкової системи (рисунок 1.3). Реалізація цих принципів має спиратися на Податковий кодекс. Саме на його основі відбувається реформування податкової системи. Це забезпечує відчутне зниження податкового навантаження, розширення бази оподаткування, вирівнювання умов оподаткування для всіх платників податків за рахунок скасування пільг (особливо для тих, що надаються за галузевими і територіальними ознаками).

Рисунок 1.3 - Принципи побудови податкової системи в Україні

Крива Лаффера

Між доходом бюджету, величиною податкової ставки і податком та частиною національного продукту (податковою базою) існує кореляційна залежність, яку вперше встановив американський економіст А. Лаффер. Він дійшов висновку, що підвищення податкових ставок на доходи корпорацій знижує у них стимули до капіталозатрат, гальмує НТП, уповільнює економічне зростання.

Рисунок 1.3 - Крива Лаффера

R - ставка податків; V - надходження податків до бюджету

Ця крива показує, що із підвищенням ставки податку R доходи держави за рахунок податків спочатку збільшуються. Оптимальний розмір ставки R1 забезпечує максимальні надходження до державного бюджету V1. Та коли податкова ставка перевищує певну межу, доходи від податкових надходжень починають зменшуватися. Причина полягає в тому, що зависокі податки знижують у людей бажання працювати в легальній економіці. Чим вища визначена ставка податку, тим менше вони будуть працювати легально і, відповідно, тим меншими будуть доходи держави. Коли ж ставка податку і далі зростатиме, то рано чи пізно вона досягне такого рівня, коли ніхто не захоче працювати і платити податки, і, таким чином, держава зовсім не отримає ніяких податкових надходжень, отже при 100%-ному оподаткуванні дохід держави рівний 0.

Підвищення і пониження податкових ставок надає гальмуючу або стимулюючу дію на динаміку інвестицій.

Податкова система будь-якої держави за своєю суттю не статична, а динамічна. Це пов'язано із зміною економічної кон'юнктури, цілей і завдань економічного зростання.

Отже, при встановленні податкових ставок слід ураховувати їх критичний рівень і не порушувати «заборонену зону». [2, Стор. №231-232]

Висновки

Податки - обов'язкові платежі в бюджет, які вилучаються державою з фізичних та юридичних осіб. Основними функціями податків є фіскальна, економічна, регулююча, стимулююча, розподільча. Основними принципами оподаткування є обов'язковість, стабільність, прогресивність, простота.

Основними видами податків є пропорційні, прогресивні, регресивні, загальні, специфічні, місцеві, прямі та непрямі. Прямими податками з підприємств (вилучаються з його доходів та майна) є податок на прибуток підприємств, їх майно та землю. Непрямими податками (податки на товари і послуги) з підприємств є податок на додану вартість, акцизи, митні тарифи.

Основні види надходжень до Державного бюджету України - податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств та акцизні збори.

Основні джерела надходжень місцевих бюджетів України - прибутковий податок з громадян та податок на прибуток підприємств.

Крива Лаффера відображає об'єктивну залежність між величиною податкової ставки і зростанням надходжень до бюджету. Із підвищенням ставки податку доходи держави за рахунок податків спочатку збільшуються, та коли податкова ставка перевищує певну межу, доходи від податкових надходжень починають скорочуватися.

Податкова політика може стати ефективнішою, якщо здійснити наступне:

1. Необхідно стимулювати підприємницьку діяльність

2. Розширити сфери оподаткування за рахунок тіньової економіки

3. Встановити стабільність щодо ставок податків та податкових пільг

4. Необхідно економічно обґрунтувати встановлення ставок податків

5. Розробити єдиний підхід при розробці податкових законів. Бажано зробити так, щоб норми податкового законодавства були зрозумілими і доступними для платників податків.

Список використаної літератури

1. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. - Знання, 2006. - 481 с.

2. Єщенко П.С., Палкін Ю. І. Сучасна економіка. Навчальний посібник - К.: Вища школа, 2005. - 327 с.

3. Мочерний С.В., Устинко О.А., Чоботар С. І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2003. - 280 с.


Подобные документы

 • Податки – усі обов’язкові платежі держави для забезпечення фінансування її видатків. Структура і функції податкових надходжень в Україні. Елементи системи оподаткування та принципи побудови податкової системи. Регулювання економіки за допомогою податків.

  контрольная работа [114,4 K], добавлен 17.11.2010

 • Розвиток, становлення податкової системи України, її функціонування та вдосконалення. Підрозділи державної податкової служби. Історія формування податкової системи України. Роль податків у державному регулюванні економіки, їх надходження до бюджету.

  курсовая работа [479,5 K], добавлен 08.01.2016

 • Податки як економічна база та інструмент фінансової політики держави, порядок і принципи їх формування, значення в економіці на всіх рівнях. Види податків, їх характеристика та ставки. Особливості податкової системи України, шляхи її вдосконалення.

  контрольная работа [1,4 M], добавлен 08.05.2009

 • Формування податкової системи України, її історії, принципів побудови та складу. Вивчення та оцінка сучасного стану податкової системи держави: її структури та динаміки основних бюджетоутворюючих податків, аналіз тенденцій та перспектив розвитку.

  курсовая работа [348,7 K], добавлен 21.11.2013

 • Процеси формування податкової системи держави. Трансформація її в контексті формування сучасної економічної моделі України. Аналіз фінансового стану країни. Підвищення зацікавленості фізичних осіб в добровільній сплаті податків, зборів та платежів.

  реферат [12,9 K], добавлен 30.11.2014

 • Генезис податків як обов'язкового елементу економічної системи держави. Етапи формування податкової системи в країнах світу та в Україні. Нормативно-правові акти, якими регулюється діюча податкова система України. Шляхи удосконалення податкової роботи.

  реферат [1,4 M], добавлен 03.12.2014

 • Дослідження сутності та видів податків, податкової системи та політики країни. Аналіз функцій та завдань податкової служби України. Характеристика податку на доходи фізичних осіб, на прибуток підприємств. Особливості земельного та майнового оподаткування.

  курс лекций [112,6 K], добавлен 27.04.2010

 • Податки як основна складова системи державних доходів, їх сутність, призначення, джерела. Сукупність елементів і характеристик податкової системи Німеччини. Види федеральних і земельних податків; функції податкових консультантів та податкової інспекції.

  контрольная работа [31,9 K], добавлен 03.04.2014

 • Поняття, види та економічні функції податків, їх ставки. Основні принципи побудови, особливості та значення податкової системи України. Сутність державної податкової політики, важливі умови її ефективного функціонування. Головні принципи оподаткування.

  контрольная работа [1,4 M], добавлен 08.05.2009

 • Історичні аспекти розвитку податкової системи. Структура системи оподаткування. Нововведення до податкової системи України. Особливості справляння прямих, непрямих податків. Децентралізація податкових повноважень як головний пріоритет в бюджетній реформі.

  курсовая работа [76,7 K], добавлен 29.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.