Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства

Значення, завдання та інформаційне забезпечення оцінки фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка рівня, динаміки та структури фінансових результатів. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. Оцінка рентабельності діяльності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 23.12.2015
Размер файла 241,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

– оптимізувати обсяг виробництва (реалізації) продукції, виграти і прибуток, що дозволяють обрати правильний стратегічний напрям розвитку підприємства на перспективу;

– оптимізувати структуру виробництва продукції;

– обґрунтувати рішення про прийняття додаткового замовлення за ціною нижче собівартості;

– обґрунтувати варіанти цін на нові вироби; вибір варіантів придбання машин і обладнання, технологій виробництва, випуску або придбання комплектуючих виробів та інше.

Отже, показник точки беззбитковості варто використовувати при:

– введенні у виробництво нового продукту;

– модернізації виробничих потужностей;

– створенні нового підприємства;

– зміні виробничої чи адміністративної діяльності підприємства.

6. Оцінка ефективності використання прибутку

Чистий прибуток - це частина загального прибутку, яка залишається підприємству. З неї виплачуються борги і проценти за довгострокові кредити, а залишок поділяється на дві частини. Перша - прибуток, який розподіляється між власниками майна (капіталу) підприємства і спрямовується на заохочувальні виплати його персоналу за результатами роботи та інші потреби (внески у благодійні фонди, формування фондів соціального заохочення та матеріального стимулювання). До другої частини належить прибуток, який залишається на підприємстві і використовується на інвестиційні потреби (фонд розвитку виробництва) та створення резервного фонду. Останній є фінансовим компенсатором ймовірних відхилень від нормального бігу коштів або додаткової їх потреби. Приблизна схема використання чистого прибутку на підприємствах України наведена на рис. 8. Напрямки і суми використання чистого прибутку визначаються власниками підприємства.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Рис. 8. Схема використання чистого прибутку на підприємствах України

Від обґрунтованості розподілу чистого прибутку в значній мірі залежить фінансовий стан підприємства, курсова вартість акцій (для відкритих акціонерних товариств), зовнішнє інвестування і т. ін.

Методика аналізу розподілу чистого прибутку полягає у порівнянні фактичних даних з прогнозними та за минулі періоди за основними напрямами розподілу прибутку. На підставі такого аналізу визначаються відхилення і їх причини. Підлягає оцінці питома вага кожного напряму розподілу прибутку в загальній його сумі, що потребує порівняння розмірів витрачених коштів та отриманих результатів.

За результатами проведеного аналізу розробляються рекомендації щодо змін пропорцій у розподілі прибутку та найбільш раціональному його використанні.

Співвідношення використання прибутку на споживання і накопичення здійснює вирішальний вплив на фінансовий стан підприємства. Якщо накопичених коштів недостатньо, зростає потреба в залучених коштах, знижується потенціал розвитку підприємства, який характеризується показником рентабельності власного капіталу. Наприклад, якщо цей показник дорівнює 15%, то це означає, що можна відмовитися від споживання і збільшити власні кошти на 15%, і навпаки. Але в дійсності відбувається пошук оптимального співвідношення між споживанням і накопиченням, а також оптимальної структури джерел фінансування. Такий взаємозв'язок характеризує категорія левериджу, яка виступає у двох видах: виробничому та фінансовому.

Виробничий леверидж (важіль) полягає у потенційній можливості впливати на формування прибутку від основної діяльності за рахунок зміни обсягу виробництва (реалізації) продукції і співвідношення постійно-змінних витрат у структурі собівартості. Цей механізм діє наступним чином: зростання обсягу виробництва (реалізації) зменшує рівень постійних витрат на одиницю продукції, а отже, збільшує прибуток на одиницю, що відповідним чином відображається на обсязі та структурі основних і оборотних засобів і ефективності їх використання. Виробничий леверидж покладено в основу аналізу співвідношення «витрати-обсяг-прибуток».

Рівень виробничого левериджу можна визначити за формулою:

, (19)

де ЛB - виробничий леверидж; - приріст прибутку від реалізації продукції, %; - приріст обсягу реалізації продукції, %.

Економічний зміст виробничого левериджу полягає у тому, що він показує рівень чутливості валового прибутку до зміни обсягу виробництва (реалізації).

Фінансовий леверидж (важіль) на відміну від виробничого, тісно пов'язаний з фінансовою діяльністю підприємства. Він є потенційною можливістю впливати на фінансові результати та рентабельність підприємства шляхом зміни обсягу та структури пасивів за рахунок залучених коштів (довгострокових кредитів банку, облігаційних позик тощо). Використання залучених коштів господарюючими суб'єктами пов'язано з певними витратами (сплатою відсотків). Фінансовий леверидж дає змогу оптимізувати співвідношення між власними та залученими ресурсами та визначити їх вплив на прибуток.

Рівень фінансового левериджу зростає при зростанні питомої ваги довгострокових позик у зв'язку з тим, що зростає сума відсотків, які по них сплачуються. Якщо підприємство не використовує довгострокових позик, а отже, не сплачує відсотки, фінансовий леверидж дорівнює одиниці, тобто абсолютно не впливає на фінансові результати.

Фінансовий леверидж характеризує взаємозв'язок чистого прибутку та прибутку до оподаткування і розраховується наступним чином:

, (20)

де ЛФ - фінансовий леверидж; - приріст чистого прибутку, %; - приріст прибутку до оподаткування, %.

Даний показник показує, у скільки разів чистий прибуток перевищує прибуток до оподаткування. Він тісно пов'язаний з поняттям фінансового ризику, тобто ризику, зумовленого можливою нестачею коштів для сплати відсотків за довгостроковими кредитами. Отже, зростання рівня фінансового левериджу характеризує зростання ризикованості діяльності підприємства.

Позитивним буде значення фінансового важеля за умови, що рентабельність капіталу вище ставки позикового капіталу. Тому для підвищення рентабельності капіталу, крім зростання чистого прибутку та суми власного капіталу, необхідно залучати позикові кошти на вигідних умовах.

Розглянемо розрахунок показників левериджу на підставі вихідних даних таблиці 6.

Таблиця 6 - Вихідні дані

Показники

Од. виміру

1-й рік

2-й рік

Відхилення

+/-

%

Обсяг реалізації продукції

тис. шт.

18,0

19,2

+ 1,2

+ 6,67

Прибуток від реалізації

тис. грн.

36,0

39,4

+ 3,4

+ 9,44

Прибуток до оподаткування

тис. грн.

44,0

45,7

+ 1,7

+ 3,86

Чистий прибуток

тис. грн.

30,0

32,0

+ 2,0

+ 6,67

За наведеними даними в таблиці 6, виробничий леверидж складає:

.

Такий рівень виробничого левериджу (1,42) означає, що приріст обсягу реалізації на 1% збільшує прибуток від реалізації на 1,42%. Якщо необхідно збільшити прибуток на 10%, то обсяг реалізації повинен зрости на 7,04% (10%: 1,42).

Фінансовий леверидж становить:

.

Аналогічно, такий рівень фінансового левериджу означає, що приріст прибутку до оподаткування на 1% збільшує чистий прибуток на 1,73%.

Узагальнюючим показником левериджу є виробничо-фінансовий, який розраховується наступним чином:

, (21)

де ЛВФ - виробничо-фінансовий леверидж.

Виробничо-фінансовий леверидж застосовується для визначення оптимальної структури та обсягу необхідних залучених коштів з урахуванням платності останніх.

Згідно з даними таблиці 10 він становить:

.

Використовуючи показники левериджу можна приймати ефективні управлінські рішення, правильно плануючи оптимальні обсяги виробництва, структуру пасивів, розраховувати ефективність вкладень з оцінкою їх ризиковості.

Література

1. Елисеева, Т.П. Экономика и анализ деятельности предприятий / Т.П. Елисеева, М.Д. Молев, Н.Г. Трегулова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 480 с.

2. Иванов, И. Н. Экономика промышленного предприятия: учебник / И. Н. Иванов. - Москва: Инфра-М, 2011. - 393 с.

3. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова. - М.: Юрайт, 2014. - 448 с.

4. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник / Л. А. Чалдаева. - Москва: Юрайт, 2011. - 347 с.

5. Шепеленко, Г. И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: учебное пособие / Г. И. Шепеленко. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2010. - 608 с.

6. Экономика и финансы предприятия / под ред. Т.С. Новашиной. - М.: Синергия, 2014. - 344 с.

7. Экономика, организация и управление на предприятии: учебное пособие / [А. В. Тычинский и др.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 475 с.

8. Экономика, организация и управление на предприятии / под ред. М.Я. Боровской. - Спб: Феникс, 2010. - 480 с.

9. Экономика предприятий (организаций): учебник / А. И. Нечитайло, А. Е. Карлик. - Москва: Проспект: Кнорус, 2010. - 304 с.

10. Экономика предприятия: учебник / [В. М. Семенов и др.]. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 416 с.

11. Экономика предприятия: учебный комплекс / Л. А. Лобан, В. Т. Пыко. - Минск: Современная школа, 2010 - 429 с.

12. Экономика предприятия (организации): учебник / [Н. Б. Акуленко и др.]. - Москва: Инфра-М, 2011. - 638 с.

13. Экономика предприятия: учебник / [А. П. Аксенов и др.]. - Москва: КноРус, 2011. - 346 с.

14. Экономика фирмы: учебник / [А. С. Арзямов и др.]. - Москва: Инфра-М: Национальный фонд подготовки кадров, 2010. - 526, [1] с.

15. Экономика фирмы: учебник для вузов / [В. Я. Горфинкель и др.]. - Москва: ИД Юрайт, 2011. - 678 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів підприємства. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів підприємства на прикладі ПП "Скіфи". Аналіз показників рентабельності, впливу факторів на зміну обсягу фінансових результатів.

  курсовая работа [60,2 K], добавлен 28.11.2015

 • Сутність та значення фінансового аналізу діяльності підприємства. Економічна характеристика ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Оцінка рівня і динаміки фінансових результатів, а також показників рентабельності та прибутковості підприємства.

  курсовая работа [369,6 K], добавлен 18.11.2013

 • Аналіз прибутку підприємства та резервів його збільшення, формування доходів і витрат, показників рентабельности. Оцінка динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Аутстаффінг Сервіс". Чинники підвищення прибутковості.

  дипломная работа [208,9 K], добавлен 12.02.2012

 • Економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, особливості їх формування. Аналіз рентабельності на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод". Основні заходи, спрямовані на зростання фінансових результатів діяльності підприємства.

  курсовая работа [677,3 K], добавлен 18.02.2014

 • Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПМК-68". Аналіз фінансових результатів, майна та джерел коштів підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.01.2013

 • Методичні підходи щодо визначення фінансових результатів діяльності підприємства та оцінка його рентабельності. Заходи щодо підвищення ефективності господарського функціонування компанії, зростання її прибутку. Методи фінансування реальних інвестицій.

  курсовая работа [63,8 K], добавлен 20.03.2011

 • Класифікація фінансових результатів діяльності підприємств та їх характеристика. Організаційно-економічні особливості діяльності організації, їх вплив на побудову обліку. Методика складання звіту про сукупний дохід. Факторний аналіз прибутку фірми.

  дипломная работа [325,3 K], добавлен 11.07.2014

 • Сутність і порядок формування фінансових результатів підприємства. Аналіз прибутку та рентабельності діяльності ВАТ "Полтавасортнасіннєовоч". Напрями вдосконалення обліку і звітності про фінансові результати. порядок використання прибутку на підприємстві.

  дипломная работа [684,2 K], добавлен 23.11.2011

 • Джерела формування майна. Валовий дохід, чистий дохід та прибуток як показники фінансових результатів діяльності підприємства, загальна схема їх розрахунку. Аналіз формування фінансових результатів підприємства та шляхи удосконалення їх розподілу.

  курсовая работа [221,8 K], добавлен 16.03.2011

 • Аналіз показників виробничої програми КП КГ "Харківкомуночистовод". Оцінка показників стану, руху та ефективності використання основних фондів. Аналіз витрат та доходів за видами діяльності. Розробка методики факторного аналізу фінансових результатів.

  дипломная работа [3,9 M], добавлен 19.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.