Аналіз фінансової діяльності Апостолівської районної державної адміністрації

Організація фінансової роботи в адміністрації. Управління грошовими потоками, формування і розподіл прибутку в організації. Видатки бюджету на соціально-культурну сферу. Сплата місцевих податків та зборів. Аспекти роботи відділу культури та туризму РДА.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 08.05.2014
Размер файла 154,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Мета та місце проходження практики

1.1 Мета проходження практики

1.2 Місце проходження практики

1.3 Робота, виконана в процесі практики

2. Основна частина

2.1 Загальні положення Регламенту Апостолівської районної державної адміністрації

2.2 Організація фінансової роботи в РДА

2.3 Управління грошовими потоками в РДА

2.4 Формування і розподіл прибутку, бюджету в РДА

2.5 Фінансові взаємовідносини господарських суб'єктів

2.6 Видатки бюджету на соціально-культурну сферу

2.7 Сплата місцевих податків та зборів

3. Положення про відділ культури та туризму РДА. Основні завдання та аспекти відділу

Висновки

Додатки

Використана література

Вступ

Місцева державна адміністрація - місцевий орган державної виконавчої влади в Україні. У межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці країни (область, район), а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

В Україні здійснюють діяльність державні адміністрації:

· обласні;

· районні;

· міські:

Місцеві державні адміністрації є юридичними особами, знаходяться відповідно в обласних і районних центрах, містах.

Районні державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:

1. виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2. законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3. виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля;

4. підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5. взаємодію з органами місцевого самоврядування;

6. реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Місцевий бюджет є основним інструментом, за допомогою якого місцева влада може впливати на локальну активність, створюючи умови для економічного та соціального піднесення території своєї юрисдикції. Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у формуванні грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих рад, та використанні цих фондів на фінансування, утримання й розвиток соціальної інфраструктури, місцевого господарства, стимулювання зростання виробництва і підвищення його ефективності, забезпечення соціального захисту населення тощо. Тобто місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, покладених на органи місцевого самоврядування. Як складова бюджетної системи держави і основа фінансової бази діяльності органів місцевого самоврядування, місцеві бюджети забезпечують необхідними коштами фінансування економічного і соціального розвитку, що здійснюються органами влади і управління на відповідній території.

Активний вплив місцевого самоврядування на формування нових економічних і соціальних відносин можливий лише в тому разі, якщо воно матиме у своєму розпорядженні достатній обсяг фінансових ресурсів, якими може розпоряджатись у межах своїх повноважень.

1. Мета та місце проходження практики

1.1 Мета проходження практики

Мета даної роботи полягає в опрацюванні та досконалому вивченні облікового процесу, організації і методики проведення ревізії стосовно основної діяльності державного культурно-туристичного відділу та розкриття сутності контролю і його ролі у господарській діяльності державної установи. Закріплення і поглиблення знань, отриманих під час навчання, і формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи на підприємстві, виховання потреби щоденно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності; ознайомлення з структурою фінансового управління, організацією його роботи та функціональними обов'язками його працівників;набуття практичних навиків роботи у процесі мобілізації доходів у місцеві бюджети та при їх використанні.

Предметом дослідження даної роботи є районний бюджет Апостолвіського району, видатки з бюджету та розподіл коштів на відділи Районної Державної адміністрації.

Об'єктом являються відносини з приводу формування фінансових ресурсів даного бюджету та їх використання на певні цілі. Інформаційною базою при написанні даної роботи є Бюджетний кодекс України, Закон України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, накази, положення, посадові інструкції, посібники, періодичні видання та ін.

1.2 Місце проходження практики

Компанія зареєстрована 1995-12-22 реєстратором Виконавчий комітет Обласної ради народних депутатів. Керівник організації - Рачков Андрій Володимирович. Компанія Апостолівська Районна державна адміністрація знаходиться за адресою: Дніпропетровська область , Апостолівський район, м. Апостолове, вул. Набєрєжная 18, основним видом діяльності є: управління на рівні районів, міст, районів у містах.

Відділ культури і туризму Апостолівської райдержадміністрації,

Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Леніна, 65.

Дата початку “____ “____________2014 року.

Дата закінчення “____”______________2014 року.

1.3 Робота, виконана в процесі практики

На початковому етапі проходження практики одержала місце проходження практики на базі Відділу культури та туризму, національностей та релігій Апостолівської райдержадміністрації.

В перший день пройшла інструктаж з техніки безпеки поведінки на пдприємстві та ознайомилась з правилами регламентації робоого процесу, тобто з трудовим розпорядком.

Згідно з наказу “Про проходження практики” на підприємстві був наданий керівник практики в особі__________________________________ разом з ним затвердили календарний план проходження практики та пройшла інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.

Під час проходження практики мною була виконана наступна робота:

- ознайомлення з діяльністю Апостолівської райдержадміністрації та з обов'зками відділу культури та туризму Апостолівської РДА;

- ознайомлення з нормативними документами, актами, наказами, розпорядженнями голів обласної, районної адмністрації, рішеннями обласної та районної рад, прийнятих у межах їх компетенції ,наказами начальника відділу;

- ознайомлення зі статутом відділу культури та туризму Апостолівської РДА (Дод. 4);

- вивчення системи фінансової звітності у відділі культури та туризму та у фінансовому відділі Апостолівської РДА;

- приймала участь у підготовці пропозицій та розроблення проектів відповідних бюджетів, річних кошторисів видатків районної державної адміністрації, районних програм, заходів, що належать до компетенції відділу;

- робота з архівом;

- розраховувала вхідний бюджет відділу культури та туризму, та видатки з бюджету Апостолівської РДА;

- забезпечувала доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ культури та туризму Апостолівської РДА;

- обговорювала та пропонувала можливі умови для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури в галузі культури і мистецтва, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

- аналізувала фінансову діяльність Апостолівської РДА в напрямку культури та туризму, національностей та релігій.

грошовий прибуток бюджет

2. Основна частина

2.1 Загальні положення регламенту Апостолівської РДА

Регламент Апостолівської районної державної адміністрації (далі - регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Апостолівської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація). Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема, щодо делегованих відповідною радою повноважень, проводиться головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави. Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність. Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Склад райдержадміністрації формує голова райдержадміністрації. Структура райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації в межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації. Розподіл функціональних повноважень між першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації (далі - заступники голови), іншими посадовими особами райдержадміністрації здійснюється головою райдержадміністрації, зокрема, щодо повноважень і функцій: посадової особи; управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою; підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до чинного законодавства України державної політики; а також порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації у разі їх відсутності. Голова райдержадміністрації визначає також обов'язки посадових осіб щодо спрямування та координації діяльності відповідних виконавчих комітетів сільських та міських рад району. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками цих підрозділів, погоджуються із заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу функціональних повноважень), а також з начальником юридичного відділу райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації, положення про підрозділи апарату - наказом керівника апарату райдержадміністрації.

Планування роботи

Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), оперативними (місячними) планами, які затверджуються головою райдержадміністрації, та відповідно до переліку заходів за участю керівництва райдержадміністрації на тиждень. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих відповідною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики. Перспективне (річне) планування роботи райдержадміністрації. Перспективним (річним) планом роботи райдержадміністрації є Програма соціально-економічного і культурного розвитку району та Перспективний план засідань колегії райдержадміністрації на рік. Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку району формується на підставі й у терміни, визначені відповідною постановою Кабінету Міністрів України, за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, сільських та міських рад району. Управління економіки райдержадміністрації здійснює координацію та узагальнює пропозиції щодо всіх галузей і сфер діяльності. Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку району після погодження розпорядженням голови райдержадміністрації надається до районної ради. Після розгляду та обговорення на засіданнях постійних комісій районної ради згідно з процедурою, визначеною Регламентом районної ради, проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку району з внесеними змінами та доповненнями виноситься на розгляд і затверджується на сесії районної ради. На виконання затвердженої Програми соціально-економічного та культурного розвитку району колегією райдержадміністрації розглядаються відповідні заходи, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації. Фінансовою формою перспективного (річного) плану є бюджет району та районний бюджет. Проект бюджету готує фінансове управління райдержадміністрації, організовує обговорення на засіданнях постійних комісій районної ради та вносить необхідні зміни у ході обговорення.

Проект бюджету вноситься на розгляд сесії районної ради та затверджується на її пленарному засіданні. Перспективний план засідань колегії райдержадміністрації на рік складається у грудні на наступний рік відділом організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації за пропозиціями заступників голови, керівника апарату (відповідно до розподілу функціональних повноважень) та затверджується головою райдержадміністрації. Тематика й терміни розгляду питань на засіданнях колегії райдержадміністрації визначаються на підставі актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади вищого рівня, регіональних програм, показників проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку області тощо. Поточне (квартальне) планування роботи райдержадміністрації.

Поточний (квартальний) план роботи райдержадміністрації розробляється на підставі пропозицій, узгоджених із заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу функціональних повноважень), які подаються структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату, територіальними органами центральних органів виконавчої влади. Пропозиції до квартального плану роботи райдержадміністрації подаються за тематичними розділами і повинні включати: перелік актуальних питань, пов'язаних із реалізацією заходів соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем соціальної сфери, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, що потребують розгляду на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації, його заступників та керівника апарату і вжиття додаткових заходів для їх вирішення; перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю; перелік основних організаційно-масових заходів, проведення яких здійснюється райдержадміністрацією або за її участю. До поточного (квартального) плану роботи райдержадміністрації в обов'язковому порядку включаються питання:

- про підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік, відповідно, з визначенням основних напрямів подальшої роботи; - про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації або із здійснення їх повноважень та про роботу виконкомів сільських та міських рад району по виконанню органами і посадовими особами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади. Підготовка до розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації або виконавчих комітетів сільських та міських рад району, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

Обґрунтовані пропозиції до плану роботи райдержадміністрації після погодження із заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату подають у друкованому вигляді (з обов'язковим наданням електронної версії) до відділу організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації, як правило, за місяць до закінчення поточного кварталу. Уточнений термін та порядок надання пропозицій визначається керівником апарату райдержадміністрації. Відділ організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації здійснює координацію роботи, узагальнює надані структурними підрозділами пропозиції, формує проект плану роботи райдержадміністрації. За тиждень до закінчення поточного кварталу начальник відділу організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації подає проект плану роботи райдержадміністрації на розгляд керівнику апарату райдержадміністрації, а після погодження ним - на затвердження голові райдержадміністрації. Оперативне (місячне) планування роботи райдержадміністрації. Оперативні (місячні) плани роботи райдержадміністрації розробляються з метою розвитку та конкретизації поточних (квартальних) планів роботи райдержадміністрації і мають форму календарного графіка заходів за участю керівництва райдержадміністрації у відповідному місяці.

Календарні графіки заходів за участю керівництва райдержадміністрації розробляються на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, за погодженням із заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Погоджені пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, у друкованому вигляді (з обов'язковим наданням електронної версії) їх керівники передають до відділу організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації до 18 числа місяця, що передує місяцю, на який складається план. Відділ організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації здійснює координацію, узагальнює надані пропозиції та формує проект календарного графіка заходів за участю керівництва райдержадміністрації на відповідний місяць . За два дні до закінчення поточного місяця начальник відділу організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації подає проект календарного графіка заходів за участю керівництва райдержадміністрації на розгляд керівнику апарату райдержадміністрації, а після погодження ним - на затвердження голові райдержадміністрації. У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення. Питання затвердженого плану роботи на квартал та календарного графіка заходів за участю керівництва райдержадміністрації є обов'язковими до виконання у зазначені терміни. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації. Виключення з плану роботи на квартал та календарного графіка заходів за участю керівництва райдержадміністрації питань здійснюється за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки заступника голови, керівника апарату (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Контроль за виконанням плану роботи на квартал та календарного графіка заходів за участю керівництва райдержадміністрації здійснюється заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Тижневе планування роботи райдержадміністрації. Тижневе планування роботи здійснюється на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, узгоджених заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Пропозиції до плану роботи голови райдержадміністрації, його заступників та керівника апарату на тиждень подаються щосереди до 10.00 до відділу організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації. Контроль за виконанням плану роботи на тиждень здійснюється заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Планування роботи у структурних підрозділах райдержадміністрації. Робота структурних підрозділів райдержадміністрації проводиться, як правило, за річними, квартальними та (або) місячними планами, що затверджуються заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Плани роботи структурних підрозділів райдержадміністрації розробляються з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту, завдань, визначених головою райдержадміністрації, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) та особистих планів роботи працівників цих підрозділів. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлюється керівником апарату райдержадміністрації. Відповідальними за складання планів роботи структурного підрозділу райдержадміністрації є працівники, які спеціально визначаються керівником цього підрозділу та, як правило, є відповідальними за організаційну діяльність підрозділу, про що у посадових інструкціях цих працівників робиться відповідний запис.

Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу і виключаються з нього за рішенням заступника голови, керівника апарату (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Відповідальність за виконання планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації несе керівник відповідного підрозділу. Контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюють заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, затверджених заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Зміст звітності визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами. Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

2.2 Організація фінансової роботи в Районній державній адміністрації

Фінансове управління Апостолівської районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом Апостолівської районної державної адміністрації, що утворюється головою Апостолівської районної державної адміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові Апостолівської районної державної адміністрації, головному фінансовому управлінню Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови Апостолівської районної державної адміністрації, наказами начальника головного фінансового управління Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішеннями Апостолівської районної ради, прийнятими у межах її компетенції, а також положенням про управління.

Основними завданнями управління є:

1) Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території; 2) складання розрахунків до проектів місцевого бюджету і подання їх на розгляд райдержадміністрації; 3) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району; 4) розроблення пропозицій з удосконаленням методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат; 5) здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів цільових фондів, утворених районною радою; 6) здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Управління має право:

1) в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів Апостолівської районної державної адміністрації, державної податкової інспекції в Апостолівському районі, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, потрібні для складання проекту районного бюджету та аналізу його виконання;

2) в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;

3) залучати фахівців інших структурних підрозділів Апостолівської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Апостолівськоїї районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями Апостолівського району, державною податковою службою в Апостолівському районі, контрольно-ревізійним відділом в Апостолівському районі та територіальним відділенням Державного казначейства в Апостолівському районі.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Апостолівської районної державної адміністрації за погодженням з начальником головного фінансового управління Дніпропетровскої обласної державної адміністрації. Начальник управління має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою Апостолівської районної державної адміністрації.

2.3 Управління грошовими потоками в РДА

Грошовий потік - це виявлення сутності грошей у русі. Він охоплює процеси розподілу й обміну. На обсяг і структуру грошового потоку на підприємстві справляють вплив стадії виробництва та споживання. Тривалий виробничий процес, який потребує збільшення виробничих запасів, призводить до збільшення платежів, пов'язаних з їх придбанням. Особливе місце займає грошовий потік у процесі реалізації продукції. За товарного виробництва продукт окремого виробника, призначений для споживання іншим суб'єктом господарювання, може дійти до споживача і дати право виробнику на отримання іншого продукту тільки після його оплати. Під час реалізації перевіряється відповідність між обсягом і структурою виробництва та суспільною потребою в них.

Грошові розрахунки можуть набирати як готівкової, так і безготівкової форми. Безготівковим грошовим розрахункам, як правило, віддають перевагу. Це пояснюється тим, що за використання безготівкових розрахунків досягають значної економії витрат на їх здійснення. Сферу готівкових і безготівкових розрахунків розмежовано.

Готівкова форма розрахунків застосовується за обслуговування населення - виплата заробітної плати, матеріального заохочення, дивідендів, пенсій, грошової допомоги. Отримуючи грошові доходи, населення витрачає їх на купівлю товарів, продуктів харчування, оплачує послуги і здійснює інші платежі.

Бюджетні асигнування надходять з Державного бюджету відповідно з помісячним планом асигнувань і зараховуються на реєстраційний розрахунковий рахунок райдержадміністрації , відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік передбачає процес реєстрації, накопичення і узагальнення інформації про діяльність організації, тобто відображення в облікових регістрах відповідних господарських операцій. Підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є первинні документи, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують факт її здійснення (акти виконаних робіт, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, тощо).

Відповідно до пункту 2.4 Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 №136 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 за № 1068/9667, розпорядники бюджетних коштів за умови взяття бюджетного фінансового зобов'язання протягом 7 робочих днів з дати його виникнення, але не пізніше останнього робочого дня місяця подають до відповідного органу Державної казначейської служби України Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях, а також оригінали документів, або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт взяття бюджетного зобов'язання (бюджетного фінансового зобов'язання).

2.4 Формування і розподіл прибутку, б в Апостолівській РДА

Матеріальна основа видатків бюджету - це грошові кошти, які спрямовуються урядом та іншими адміністративними органами влади на фінансування економічної діяльності, соціальної сфери і соціальних потреб населення, на державне управління, оборону та інші загальнодержавні потреби. Кожний з видатків бюджету має кількісну й якісну характеристику.

Кількісне визначення пов'язане з величиною виділених бюджетних коштів.

Якісна характеристика дає уявлення про економічну природу і суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків.

За роллю у відтворенні виробництва видатки бюджету поділяються на поточні і капітальні.

Поточні видатки спрямовуються на забезпечення діяльності підприємств та установ виробничої і соціальної інфраструктури суспільства, утримання органів управління, армійських підрозділів та ін.

Капітальні видатки або видатки розвитку характеризують фінансування розвитку суспільства -- це витрати державного і місцевих бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема на фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, фінансування структурної перебудови економіки, субсидії та субвенції на інші потреби, пов'язані з розширеним відтворенням.

Відповідно до такого розподілу видатків можуть формуватися два окремі бюджети -- поточний і бюджет розвитку. В Україні Бюджетним кодексом передбачено виділення видатків на поточні і капітальні цілі, але окремі бюджети відповідно до такого розподілу не складаються.

Форми бюджетного фінансування визначаються економічними умовами, в яких функціонує бюджетний фонд держави. Із зміною конкретних умов господарювання поступово змінюються й самі форми бюджетного фінансування, а також межі їх застосування. На нинішньому етапі розвитку економіки у зв'язку з необхідністю вдосконалення всієї системи управління економічною і соціальними сферами постала потреба у вдосконаленні форм бюджетного фінансування.

Фінансування видатків бюджету може здійснюватись у таких формах:

*кошторисне фінансування;

*фінансування інвестиційних проектів (бюджетні інвестиції);

*державні субсидії, субвенції, дотації (державні трансферти);

*бюджетні кредити.

Поділ видатків залежно від суспільного призначення характеризує фінансове забезпечення економічної, соціальної, оборонної та управлінської функцій держави. Відповідно до цього видатки бюджету спрямовуються:

*на економічну діяльність,

*соціальний захист населення,

*в соціальну сферу,

*оборону,

*управління,

*міжнародну діяльність,

*на обслуговування державного боргу.

При визначенні шляхів удосконалення діючих форм бюджетного фінансування має застосовуватись диференційований підхід відповідно з тими цілями, досягнення яких воно повинно забезпечити.

Цілі управління поділяються на загальні і спеціальні. Загальні цілі реалізуються через ті форми фінансування, які відповідають системі управління економікою в цілому:

фінансування інвестиційних проектів та кошторисне фінансування, за допомогою яких формуються галузеві й територіальні пропорції, здійснюються структурні зміни в економіці.

Апостолівська районна державна адміністрація відповідно до Закону України від 06 грудня 2012 року №5515-VI «Про Державний бюджет України на 2013 рік» фінансується з Державного бюджету України. Видатки на утримання апарату та структурних підрозділів Апостолівської райдержадміністрації на 2013 рік за КВК 774 «Дніпропетровська обласна державна адміністрація» КПВК 7741010 «Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області» затверджені розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 13.02.2013 № Р-84/0/3-13 «Про затвердження на 2013 рік фонду оплати праці працівників та видатків на утримання обласної і районних державних адміністрацій» в розмірі 4602410,00 грн. в т.ч. фонд оплати праці 3130820,00 грн. Бюджетні кошти витрачаються за кодами економічної класифікації видатків відповідно до бюджетних асигнувань, які затверджені кошторисами на 2013 рік по апарату та структурних підрозділах райдержадміністрації. Видатки на утримання апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації: - по КЕКВ 2111 «Оплата праці працівників бюджетних установ» - 3130820,00 грн.; - по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 1138610,00 грн.; - по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування» - 28985,00 грн.; - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 73015,00 грн.; - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 25470,00 грн.; - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 4050,00 горн.; - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» - 8450,00 грн.; - по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 58180,00 грн.; - по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 129030,00 грн.; - по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 2400,00 грн.; - по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 3400,00.

2.5 Фінансові взаємовідносини суб'єктів господарювання

Фінанси господарських суб'єктів - базова відносно самостійна сфера фінансових відносин, яка має свою специфіку організації та реалізації притаманних фінансам функцій.

Фінанси господарюючих суб'єктів функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни. На макроекономічному рівні фінанси підприємств забезпечують формування фінансових ресурсів держави через бюджет та позабюджетні фонди. Специфіка фінансів підприємств та організацій полягає в тому, що через них мобілізуються кошти й створюються фонди фінансових ресурсів не для подальшого перерозподілу, як це має місце у сфері державних фінансів, а для обслуговування процесу виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг.

Фінанси господарських суб'єктів беручи участь у вартісному розподілі створеного внутрішнього валового продукту, забезпечуючи формування та використання доходів і грошових фондів на мікрорівні, безпосередньо пов'язані з іншими економічними категоріями та інструментами господарського механізму: комерційним розрахунком, ціною, кредитом. Саме тому фінанси підприємств можуть бути важливим інструментом економічного стимулювання, контролю за станом економіки країни та управління нею.

Оскільки фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів, то досить часто поняття "фінанси підприємств" ототожнюється з поняттями "грошові кошти" та "фінансові ресурси". Однак самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають поняття "фінанси", якщо не з'ясувати суті економічної природи останніх. Такими суттєвими загальними властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтворювального процесу та грошові відносини, що виникають між учасниками суспільного виробництва на всіх стадіях процесу відтворення. Однак не всі грошові відносини належать до фінансових. Грошові відносини перетворюються на фінансові, коли рух грошових коштів стає відносно самостійним. Таке відбувається в процесі формування, розподілу, використання грошових доходів та фондів згідно з цільовим призначенням у формі фінансових ресурсів. Отже, фінанси господарських суб'єктів - це економічні відносини, що пов'язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів на мікроекономічному рівні в процесі відтворення.

Фінансовими є грошові відносини:

1) між засновниками підприємства у процесі формування статутного капіталу, що є першоджерелом створення виробничих фондів, придбання нематеріальних активів;

2) між суб'єктами господарювання під час розрахунків з постачальниками і покупцями, надання комерційних кредитів, здійснення інвестиційної діяльності, організації спільних виробництв, розрахунків за штрафами, оренді і лізингу Від ефективної організації цих відносин значною мірою залежить кінцевий фінансовий результат комерційної діяльності;

3) між підприємством і його підрозділами (філіями, відділеннями, цехами) з приводу фінансування витрат, розподілу і використання прибутку, оборотних коштів. Ця група відносин впливає на організацію і ритмічність виробництва;

4) між підприємством і його працівниками - у процесі розподілу і використання доходів, випуску і розміщення акцій та облігацій підприємства, виплати процентів за облігаціями і дивідендів за акціями, утримання штрафів і компенсацій за спричинений матеріальний збиток. Від організації цих відносин залежить ефективність використання трудових ресурсів;

5) між підприємством та інституціями фінансового ринку: розміщення власних цінних паперів та інвестування тимчасово вільних коштів. Від того, наскільки ефективною є організація цих відносин, залежать можливості залучення додаткових джерел фінансування підприємницької діяльності;

6) між підприємством і галузевими та корпоративними органами (всередині фінансово-промислових груп, холдингів, корпорацій, спілок, асоціацій, концернів, галузевих міністерств і відомств), куди входить підприємство. Фінансові відносини виникають під час формування, розподілу і використання централізованих цільових фондів і резервів, фінансування цільових галузевих програм, проведенні маркетингових досліджень, науково-дослідних робіт, проведення виставок, надання фінансової допомоги на поворотній основі для здійснення інвестиційних проектів і поповнення оборотних коштів. Ця група фінансових відносин пов'язана, як правило, із внутрішньогалузевим (внутрішньо-корпоративним) перерозподілом грошових коштів і спрямована на підтримання і розвиток підприємств;

7) між підприємством і фінансовою системою держави - під час сплати податків й інших платежів до бюджету, формування державних цільових фондів, надання підприємствам податкових пільг, застосування штрафних санкцій, фінансуванні з бюджету, надходженні коштів із цільових державних фондів;

8) між підприємством і банківською системою - у разі відкриття та ведення рахунків, зберігання коштів на депозитах, отримання і погашення кредитів, отримання і сплати відсотків, купівлі і продажу валюти, надання інших банківських послуг;

9) між підприємством і страховими компаніями - під час страхування майна, окремих категорій працівників, комерційних і підприємницьких ризиків;

10) між підприємством та інвестиційними інституціями - під час розміщення інвестицій, приватизації тощо.

Кожна із зазначених груп фінансових відносин має свої особливості і сферу застосування, але матеріальною основою усіх їх є рух грошових коштів. Саме рухом грошових коштів супроводжується формування статутного капіталу підприємства, починається і завершується кругообіг виробничих фондів, формування і використання грошових фондів і резервів. Звідси можна зробити висновок, що зазначені грошові відносини визначають сутність і зміст фінансів господарських суб'єктів.

З точки зору зарубіжних вчених, фінанси на мікрорівні (тобто фінанси підприємств) є лише безпосередньою реакцією суб'єктів господарювання на рівень свого достатку і на ту частку, яку присвоює держава у формі податків. Таку ринкову концепцію фінансів суб'єктів господарювання найкраще характеризує визначення, дане Е. Нікбахтом і А. Гропеллі: "Фінанси - це застосування різноманітних економічних прийомів та методів для досягнення максимального достатку фірми або загальної вартості капіталу, вкладеного у справу".

Як економічна категорія фінанси господарських суб'єктів проявляються та виражають свою сутність, свою внутрішню властивість через такі функції:

- формування, розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпечення операційної виробничої та інвестиційної діяльності, для виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом, банками, іншими суб'єктами господарювання;

- контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

Формування фінансових ресурсів на підприємствах, як уже зазначалося, відбувається під час створення статутного фонду, а також у процесі розподілу грошових надходжень у результаті повернення авансованих коштів в основні та оборотні фонди, використання доходів на формування резервного та інших фондів. У зв'язку з цим поняття "формування" та "розподіл" доцільно розглядати як єдиний процес у суспільному виробництві. Утворення грошових фондів завжди передбачає розподіл валових доходів.

Грошові фонди - це частина грошових коштів, які мають цільове спрямування. До грошових фондів належать: статутний фонд, фонд оплати праці, амортизаційний фонд (на державних підприємствах), резервний фонд та ін.

Кошти підприємства використовують не тільки у фондовій формі. Так, використання підприємством коштів для виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, банками, страховими організаціями здійснюється в нефондовій формі. У цій формі підприємства також одержують дотації та субсидії, спонсорські внески.

Рух грошових потоків кількісно відображає всі стадії процесу відтворення через формування, розподіл та використання грошових доходів, цільових фондів. Відтак фінанси є безвідмовним індикатором виникнення вартісних диспропорцій: дефіциту грошових коштів, неплатежів, нецільового використання коштів, збитків та інших негативних явищ у процесі фінансово-господарської діяльності підприємств. Тобто фінансам властива потенційна можливість контролювати фінансово-господарську діяльність підприємств. Завдання фінансових служб підприємств полягає в якнайповнішому використанні цих властивостей фінансів для організації дійового фінансового контролю.

Контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів випливає з притаманної фінансам здатності об'єктивно відображати вартісні кількісні пропорції виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг. Зокрема, напрямки використання фінансових ресурсів пов'язані з виконанням зобов'язань підприємств перед фінансово-кредитною системою та суб'єктами господарювання. Грошовий контроль взаємовідносин між підприємствами та організаціями в процесі оплати поставлених товарів, наданих послуг, виконаних робіт дає змогу негайно встановити, чи дотримано умови господарських угод.

?На виконання Закону України від 6 вересня 2005 року «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» в Апостолівській районній державній адміністрації створено і функціонує Дозвільний центр з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності. Відтепер підприємці Апостолівського району звернувшись до дозвільного центру мають змогу отримати безкоштовні консультації, визначитись з переліком необхідних документів, оформити дозволи та узгодження при започаткуванні та веденні підприємницької діяльності. Прийом документів та проведення роботи по отриманню дозволів здійснюється на підставі заяв за відповідними формами, а також документів, передбачених чинним законодавством. Діяльність дозвільного центру організовано за принципом організаційної єдності між учасниками центру, зокрема, Апостолівським управлінням ветеринарної медицини; районною санітарно-епідеміологічною станцією; інспекцією державного архітектурно - будівельного контролю Нікопольського регіонального відділу; районного відділу ГУ МНС України в Дніпропетровській області ( пожежна безпека ), відділу Держкомзему у Апостолівському районі, Нікопольському відділу охорони навколишнього природного середовища.

З 1 квітня 2010 року набрав чинність Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності ” (далі - Закон) від 11.02.2010 року №1869-VI. Законом визначено, що документом дозвільного характеру є дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Дія цього Закону не поширюється на відносини у сфері ліцензування господарської діяльності (крім відносин щодо видачі документів дозвільного характеру, необхідних для отримання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності), державного експортного контролю, державного регулювання ринків фінансових послуг, охорони державної таємниці (провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею), захисту економічної конкуренції, а також на дозвільну систему, що поширюється на операції зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими матеріалами і речовинами, сильнодіючими отруйними речовинами, дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії. Нормативно визначено, що дозвільний центр - робочий орган відповідної міської ради міста обласного значення (її виконавчого органу), районної державної адміністрації, в якому представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру. Суб'єкт господарювання має право вибору способу одержання документів дозвільного характеру: - безпосередньо за зверненням до державного адміністратора дозвільного центру; - за зверненням до представників відповідних місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в дозвільному центрі за принципом організаційної єдності.

2.6 Видатки бюджету РДА на соціально-культурну сферу

Видатки на соціально-культурну сферу, що виділяються на основі кошторисного фінансування, структуруються за галузевими ознаками: освіту, охорону здоров`я, фізичну культуру і спорт, культуру. На даний час у відповідності до прийнятої в Україні фінансової моделі бюджетні асигнування є головними у системі фінансового забезпечення соціально-культурної сфери. Однак постійно розвивається сфера платних послуг, яка засновується на самофінансуванні і кредитуванні, а також спонсорство і меценатство, розглядаються напрями переходу до страхової медицини.

Нормативно-правове регулювання надання освітніх послуг закладено у законах України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про дошкільну освіту", "Про вищу освіту".

Фінансування державних закладів освіти, установ та організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей народного господарства, державних підприємств і організацій, а також додаткових джерел фінансування.

Міністерство освіти і науки України розробляє пропозиції щодо обсягів фінансування з Державного бюджету на розвиток соціально-культурної сфери, науки, навчально-виховних закладів, установ, організацій, що перебувають у функціональному управлінні міністерства. Спільно з центральними органами державної влади визначає економічні та фінансові норми і нормативи на утримання державних навчально-виховних закладів організовує збирання й аналіз державної та відомчої статистики і бухгалтерської звітності. З Державного бюджету фінансуються лише наукові дослідження фундаментального й пошукового характеру або виконання наукових програм державного значення. Відповідно до Закону України "Про освіту" виконання їх здійснюється на конкурсній основі при відборі найбільш наукомістких та високоефективних досліджень у галузі техніки й передової технології в пріоритетні галузі народного господарства.

Право кожного в Україні на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування гарантується Конституцією України (ст. 49). Охорона здоров'я забезпечується державним фінансування відповідних соціально-економічних, медико-санітарних та оздоровчо-профілактичних програм.

Закріплення фінансування за бюджетом відповідного рівня відбувається виходячи із закріплених конституційних гарантій. За рахунок державного бюджету здійснюються видатки на:

а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні загальнодержавні функції, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

б) спеціалізовану, високоспеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізовані медико-санітарні частини, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів Великої Вітчизняної війни);

г) санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарно-епідеміологічні станції, дезинфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями);

ґ) інші програми у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Обсяги бюджетного фінансування визначаються на підставі науково обґрунтованих нормативів з розрахунку на одного жителя.

У свою чергу районні та обласні бюджети беруть участь у фінансуванні лікарень широкого профілю, пологових будинків, станцій швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклінік і амбулаторій, загальних стоматологічних поліклінік. За рахунок їх коштів фінансуються також видатки на забезпечення програм медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров'я і заходи з санітарної освіти).


Подобные документы

 • Фінансове управління районної державної адміністрації. Структура Фінансового відділу Генічеської РДА. Передумови формування її доходів та видатків бюджету. Формування проекту бюджету. Розрахунок показників обсягу видатків загального фонду бюджетів.

  отчет по практике [64,6 K], добавлен 12.03.2010

 • Структура Новотроїцької районної державної адміністрації. Завдання фінансового управління. Аналіз районного бюджету за 2009 рік. Посадова інструкція заступника начальника, начальника бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації.

  отчет по практике [38,0 K], добавлен 12.03.2010

 • Вивчення організації фінансової роботи на підприємстві ДП "Залучанський спиртовий завод". Ознайомлення із структурою оборотних активів. Управління грошовими потоками на фірмі. Управління розподілом і використанням прибутку. Аналіз фінансового стану.

  отчет по практике [142,7 K], добавлен 12.03.2014

 • Поняття і оцінка фінансової роботи виробничого підприємства. Аналіз структури активів і пасивів балансу підприємства. Аналіз фінансової роботи АТЗТ ПКФ "Кумір". Резерви збільшення прибутку і рентабельності підприємства. Оптимізація структури капіталу.

  дипломная работа [142,6 K], добавлен 03.02.2012

 • Положення про фінансове управління Черняхівської РДА. Роль фіноргану в бюджетному процесі. Бюджет, склад доходів та видатків місцевих бюджетів, їх облік. Міжбюджетні відносини на 2010 р. та шляхи покращення роботи фінансового управління Черняхівської РДА.

  отчет по практике [129,7 K], добавлен 12.07.2010

 • Характеристика фінансового управління на прикладі Менської райдержадміністрації, робочі місця, їх функціональне призначення. Формування бюджету, ведення обліку та складання звіту про виконання бюджету. Складання кошторису фінансового управління.

  отчет по практике [218,4 K], добавлен 11.02.2009

 • Структура економічних і фінансових служб Кирилівської селищної ради та організація їх роботи. Бюджет селищної ради, джерела його формування та видатки. Взаємовідносини з господарюючими суб’єктами, касові операції, аналіз доходної частини бюджету.

  отчет по практике [1,9 M], добавлен 19.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.