Формування фінансового механізму підприємства (на матеріалах ВАТ "Центренерго")

Теоретичний аналіз фінансового механізму управління підприємством. Вивчення фінансових методів і важелів. Правове, нормативне та інформаційне забезпечення. Оцінка результатів діяльності підприємства ВАТ "Центренерго". Удосконалення фінансового планування.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.07.2010
Размер файла 3,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Відтепер законодавством передбачено перехід до нормативного планування бюджетів самоврядування, тобто при визначенні централізованих надходжень до місцевих бюджетів точкою відліку є норматив "бюджетної забезпеченості жителів", а не стосунки розподільників з губернаторами. Кодекс орієнтований на формування регіональних бюджетів на формульній, а не на суб'єктивній основі: на базі нормативів бюджетного забезпечення розраховуватиметься необхідний обсяг витрат того чи іншого регіону.

Водночас Кодекс не ставить за мету досягти цілковитої бюджетної децентралізації, оскільки це суперечитиме загальним принципам державності та суверенітету, закладеним у Конституції України. Згідно з Кодексом місцеві бюджети містять бюджети місцевого самоврядування (бюджети власне територіальних громад) та районні, обласні бюджети і бюджет Автономної Республіки Крим. Особливу увагу слід привернути до тієї ролі, що її відводить Бюджетний кодекс такій одиниці, як бюджет району. Фахівці відмічають, що з об'єктивних причин Кодекс змушений обмежити стосунки державного бюджету саме з бюджетами районів, оскільки нині важко чітко виписати партитуру доходних повноважень для бюджетів міст районного значення, 793 селищних бюджетів та 10 256 сільських бюджетів.

Говорячи про інші джерела бюджетного права, слід звернути увагу на бюджетну резолюцію, що приймається у вигляді постанови Верховної Ради України, відображає основні напрями бюджетної політики на планований рік та є програмою, на яку уряд має орієнтуватися, складаючи проект Закону про Державний бюджет.

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані [70]:

- балансу (форма № 1);

- звіту про фінансові результати (форма № 2);

- звіту про рух грошових коштів (форма № 3);

- звіту про власний капітал (форма № 4);

- дані статистичної звітності та оперативні дані.

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою.

Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки та регулювання фінансової діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й «ноу-хау». Відповідно до чинного законодавства України підприємство має право тримати таку інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник підприємства.

Усі показники бухгалтерського балансу та звітності взаємозв'язані один з одним, їх цінність для своєчасної та якісної оцінки фінансового стану підприємства залежить від їхньої вірогідності та дати складання звіту.

У цілому бухгалтерський баланс складається з активу та пасиву і свідчить про те, як на певний час розподілено активи та пасиви і як саме здійснюється фінансування активів за допомогою власного та залученого капіталу. Звіт про фінансові результати відображає ефективність (неефективність) діяльності підприємства за певний період. Якщо баланс відображає фінансовий стан підприємства на конкретну дату, то звіт про прибутки та доходи дає картину фінансових результатів за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) [57,c.134].

У звіті про фінансові результати наводяться дані про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові результати від операційної діяльності (прибуток чи збиток); дохід від участі в капіталі; інші доходи та фінансові доходи; фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток чи збиток); фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток чи збиток); надзвичайні доходи чи витрати; чисті прибуток чи збиток. Фінансова звітність підприємств містить також іншу інформацію щодо стану фінансів підприємств. На основі аналізу звітних даних визначаються основні тенденції формування й використання фінансових ресурсів підприємства, причини змін, що сталися, сильні та слабкі сторони підприємства та резерви поліпшення фінансового стану підприємства у перспективі.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ ВАТ “ЦЕНТРЕНЕРГО”

2.1 Оцінка результатів діяльності підприємства ВАТ „Центренерго”

Відповідно до Указу Президента України від 21 травня 1994року за № 244/94 "Про заходи щодо ринкових перетворень в галузі електроенергетики України" і розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.11.94 за № 816-р щодо реструктуризації електроенергетики, Наказом Міністерства енергетики та електрифікації України за № 49 від 17 березня 1995 року на базі Зміївської, Вуглегірської, Трипільської ТЕС створено Державне підприємство "Центренер-го".

Відповідно до Указу Президента України за N282/95 від 4 квітня 1995 року "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України" та Наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31серпня 1995 року за № 174 Державне підприємство "Центренерго" перетворено у Державну акціонерну енергогенеруючу компанію "Центренерго" (ДАЕК "Центренерго").

25 квітня 1996 року Міністерством фінансів України зареєстрована емісія акцій ДАЕК"Центренерго" (Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 25 квітня 1996 року за № 221/1/96). Згідно Наказу Фонду державного майна України від 16 вересня 1996 року за № 23-ДПК прийняте рішення щодо прива-тизації корпоратизованого підприємства ДАЕК "Центренерго".

21 липня 1998 року відбулись перші загальні збори акціонерів, на яких було прийнято рішення про перереєстрацію ДАЕК "Центренерго" у Відкрите акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" (ВАТ "Центренерго").

ВАТ "Центренерго" (02660,МСП м. Київ, вул. Магнітогорська, 1) - є однією з провідних енерго- генеруючих компаній України. До складу компанії входять три теплових електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська та підприємство “РЕМЕНЕРГО” (18000, м. Черкаси, вул. Автомобілістів, 14).

Рис.2.1. - Загальний вигляд двох ТЕС ВАТ “ЦЕНТРЕНЕРГО” - Вуглегірська ТЕС (84792, м.Світлодарськ, Донецька обл.) та Зміївська ТЕС (63460, смт. Комсомольське, Харківська обл., Зміївський р-н.)

Електростанції компанії мають вкрай вигідне географічне розташування. Так, найпотужніша електростанція компанії - Вуглегірська ТЕС - розташована в індустріально розвинутому Донбаському регіоні України, який характеризу-ється наявністю великої кількості енергоємних промислових підприємств та близькістю до кордонів з Росією. На території регіону знаходиться Донецькій вугільний басейн. Зміївська ТЕС розташована на території прилягаючої до Дон-баського регіону Харківської області, яка також має розвинуті промисловість та сільське господарство. Третя електростанція компанії - Трипільська ТЕС - зна-ходиться в столичному Київському регіоні неподалік від столиці України - міста Києва і після закриття Чорнобильської АЕС залишається найпотужнішим джерелом електроенергії на території Київської області.

Рис.2.2. - Загальний вигляд третьої ТЕС ВАТ “ЦЕНТРЕНЕРГО” - Трипільська ТЕС (08720, м.Українка, Київська обл., Обухівський р-н.)

Відкрите акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" (ВАТ "Центренерго") - 78,29% акцій належить НАК "Енергетична компанія України" - є однією з чотирьох конкуруючих на оптовому ринку електроенергії України (ОРЕ) генеруючих компаній теплових електричних станцій (ТЕС), які продають електроенергію за ринковими тарифами. Інша генерація (гідро- та атомні електростанції) продає електроенергію на оптовому ринку електроенергії України за фіксованими тарифами і в конкуренції участі не бере.

Таблиця 2.1 Інформація про випуски акцій ВАТ “ЦЕНТРЕНЕРГО”

Дата реєстрації емісії

Номер свідоцтва про реєстрацію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Вид акцій

Форма випуску

Номіналь-на вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Сума за номіналом (грн.)

Доля у статут

ному капіталі (%)

19.07.2002

344/1/02

ДКЦПФР

Іменні прості

Документарна

1,3

369 407 108

480 229 240,4

100

Таблиця 2.2 Інформація про власників іменних цінних паперів емітента ВАТ “Центренерго”

Кількість акціонерів (засновників) - юридичних осіб

53

Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)

97,68

Кількість акціонерів (засновників) - фізичних осіб

3 944

Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)

2,32

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

0

у тому числі:

- сертифікатів акцій

0

- сертифікатів облігацій

0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

9 023

у тому числі:

- сертифікатів акцій

9 023

- сертифікатів облігацій

0

Статутний фонд Компанії складає 480 229 240,40 грн. та поділений на 369 407 108 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,30 грн. Найбільшими акціонерами Компанії є Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України", що володіє 78,29% акцій, фізичні особи володіють 2,66% акцій, у власності юридичних осіб перебувають 19,05% акцій. Найбільшими утримувачами акцій Компанії є ВАТ "МФС", ЗАТ "Альфа-Капітал" та "ING Barings Ukraine" [104].

Акції Компанії є "блакитними фішками" ринку цінних паперів України.

На внутрiшньому фондовому ринку акцiї ВАТ "Центренерго" торгуються на фондовiй бiржi "ПФТС". На зовнiшньому фондовому ринку на акцiї ВАТ "Центренерго" випущенi ADR I рiвня (депозитні розписки для торгівлі на зовнішніх біржах цінних паперів внутрішнього котирування України) та торгуються на Франкфуртськiй фондовiй бiржi.

Протягом останніх років акції ВАТ "Центренерго" перебувають в трійці цінних паперів, якими найбільше торгують в ПФТС та на позабіржовому ринку. З 2003 рокуі акції Компанії залишаються одними з найпривабливіших для інвесторів. Так, курсова вартість акцій на ПФТС в 2003 році становила на кінець року 1,28 грн. за акцію, тобто при збитковій роботі підприємства була нижче номіналу. У 2007 році вартість акцій (номінал 1,3 грн./шт.) ВАТ “ЦЕНТРЕНЕРГО” на торгах ПФТС станом на 01.05.2007 становить [104]:

- пропозиція на покупку (попит) - 16,58 грн./шт

- пропозиція на продаж (пропозиція) - 16,61 грн./шт.

тобто ринкова вартість капіталу ВАТ зросла майже в 12 раза відносно номіналу статутного капіталу, хоча прибутковістю це не підтверджується.

Встановлена потужність ВАТ "Центренерго" складає 7550 МВт або 26,9% від загальної встановленої потужності чотирьох генкомпаній ТЕС (28027,5 МВт), що визначає досить суттєву роль компанії в формуванні оптової ціни енергоринку, в підтримці та регулюванні енергобалансу країни.

За встановленою потужністю ВАТ "Центренерго" посідає четверту позицію серед енергогенеруючих компаній України і третю позицію серед енергогенеруючих компаній ТЕС. На електростанціях компанії встановлено 23 енергоблоки потужністю від 175МВт до 800 МВт, з яких 14 блоків - вугільні, а 9 призначені для використання газомазутного палива.

В табл. 2.3.- 2.4 наведені основні статистичні дані Мінтопенерго України по обсягам виробітки електроенергіїї в Україні у 2006 році та 1 кварталі 2007 року.

Таблиця 2.3 АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА Міністерства палива та енергетики України про роботу електроенергетичних підприємств ПЕК за 12 місяців 2006 року станом на 05.01.2007,підготовлена Департаментом з питань електроенергетики [102]

12 місяців 2006 р.

12 місяців 2005 р.

Відхилення року, (+,-)

млн.

кВт.г

у % до загального виробництва

млн.

кВт.г

у % до загального виробництва

млн.

кВт.г

%

Виробіток електроенергії- всього

192129,7

100,0

185186,9

100

6942,8

3,7

у тому числі:

1.Електростанціями Мінпаливенерго

184573,8

96,1

176599,8

95,4

7974,0

4,5

з них: ТЕС

81488,6

42,4

75514,9

40,8

5973,7

7,9

ГЕС

12854,4

6,7

12320,6

6,7

533,8

4,3

АЕС

90225,1

47,0

88756,1

47,9

1469,0

1,7

НДЕ

2. Блок-станціями і

комунальними ТЕЦ

7555,9

3,9

8587,1

4,6

-1031,2

-12,0

Таблиця 2.4 Аналітична довідка про роботу електроенергетичних підприємств ПЕК за березень 2007 року [102]

3 місяці 2007 р.

3 місяці 2006 р.

відхилення року, (+,-)

млн.

кВт.г

у % до загального виробництва

млн.

кВт.г

у % до загального виробництва

млн.

кВт.г

%

Виробіток електроенергії- всього

52089,3

100

53495,9

100

-1406,6

-2,6

у тому числі:

1.Електростанціями Мінпаливенерго

49516,7

95,1

51138,1

95,6

-1621,4

-3,2

з них: ТЕС

21352,2

41,0

23480,9

43,9

-2128,7

-9,1

ГЕС та ГАЕС

3190,0

6,1

2381,8

4,5

808,2

33,9

АЕС

24972,8

47,9

25272,6

47,2

-299,8

-1,2

НДЕ

2,8

2. Блок-станціями і

комунальними ТЕЦ

2572,6

4,9

2357,8

4,4

214,8

9,1

В табл. 2.5.- 2.6 наведені фактичні результати діяльності ВАТ “Центр-енерго” в обсягах виробітку електро- та теплоенергії у 2003 -2006 роках, та основні фінансові результати за 2005 - 2006 роки.

Таблиця 2.5 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНУ ПРОДУКЦІЮ, ЩО ВИРОБЛЯЄ (ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЄ) ЕМІТЕНТ - Відкрите Акціонерне Товариство "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" , код за ЄДРПОУ 22927045 2003 - 2006 роки, на кінець року [104]

Найменування продукції (виду продукції)

Одиниця

виміру

Обсяг виробництва в натуральних одиницях

Обсяг виробництва в грошовому виразі (в діючих цінах), тис.грн.

Чистий дохід(виручка від реалізації за звітний період), тис.грн.

2003 рік

Електроенергія

Млн.Квт/г

16 087,54

1 835 536,00

1 468 428,80

Вартість реалізації 1 квт/год електроенергії (без ПДВ)

Коп./квт

12,34

Собівартість 1 квт/год електроенергії (без ПДВ)

Коп./квт

11,38

Теплова енергія

Тис.Гкал

340,99

14 754,00

11 803,20

Вартість реалізації 1 Гкал теплоенергії (без ПДВ)

Грн./Гкал

34,61

Собівартість 1 Гкал теплоенергії (без ПДВ)

Грн./Гкал

47,24

Усього продукції

2 216 400,00

1 636 290,00

2004 рік

Електроенергія

Млн.Квт/г

12 463,66

1 623 296,00

1 298 636,80

Вартість реалізації 1 квт/год електроенергії (без ПДВ)

Коп./квт

14,27

Собівартість 1 квт/год електроенергії (без ПДВ)

Коп./квт

13,20

Теплова енергія

Тис.Гкал

288,31

15 143,00

12 114,40

Вартість реалізації 1 Гкал теплоенергії (без ПДВ)

Грн./Гкал

42,02

Собівартість 1 Гкал теплоенергії (без ПДВ)

Грн./Гкал

49,05

Усього продукції

1 963 550,00

1 847 000,00

2005 рік

Електроенергія

Млн.Квт/г

11 126,20

2 321 140,00

1 934 280,00

Вартість реалізації 1 квт/год електроенергії (без ПДВ)

Коп./квт

17,38

Собівартість 1 квт/год електроенергії (без ПДВ)

Коп./квт

16,08

Теплова енергія

Тис.Гкал

248,59

13 530,00

11 275,00

Вартість реалізації 1 Гкал теплоенергії (без ПДВ)

Грн./Гкал

45,36

Собівартість 1 Гкал теплоенергії (без ПДВ)

Грн./Гкал

56,25

Усього продукції

2 334 667,00

1 945 556,00

2006 рік

Електроенергія

Млн.Квт/г

14 110,70

3 162 577,21

2 635 480,68

Вартість реалізації 1 квт/год електроенергії (без ПДВ)

Коп./квт

18,68

Собівартість 1 квт/год електроенергії (без ПДВ)

Коп./квт

17,28

Теплова енергія

Тис.Гкал

310,57

18 434,79

15 362,32

Вартість реалізації 1 Гкал теплоенергії (без ПДВ)

Грн./Гкал

49,47

Собівартість 1 Гкал теплоенергії (без ПДВ)

Грн./Гкал

61,43

Усього продукції

3 181 012,00

2 650 843,00

Таблиця 2.6 Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Центренерго» - (Відкритого акціонерного товариства «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» 02660, м. Київ МСП, вул. Магнітогорська, 1) за 2005 - 2006 рік (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

31.12.2005

31.12.2006

Усього активів

4 540 202

4 463 859

Основні засоби

залишкова вартість

2 519 112

2 425 828

первісна вартість

5 017 523

5 052 868

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

188 234

238 185

Сумарна дебіторська заборгованість

1 626 186

1 529 957

Грошові кошти та їх еквіваленти

12 171

16 224

Нерозподілений прибуток

-465 469

-407 205

Власний капітал

2 153 893

2 214 698

Статутний капітал

480 229

480 229

Додатковий капітал

2 135 416

2 137 957

Резервний капітал

3 717

3 717

Довгострокові зобов'язання

762 136

933 902

Поточні зобов'язання

1 603 431

1 292 756

Чистий прибуток (збиток)

60 731

87 465

Середньорічна кількість акцій (шт.)

369 407 108

369 407 108

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

9003

8804

Примітки: На загальних зборах акцiонерiв було прийнято наступне рiшення щодо розподiлу прибутку за 2005 рiк: "Враховуючи норми постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.07.2006р. №944 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2005 року №351" щодо формування бази для нарахування дивiдендiв за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у 2005 роцi, резервний фонд, фонд дивiдендiв, iншi фонди не створювати. Направити чистий прибуток, що облiковується в балансi станом на 31.12.2005 р., на покриття збиткiв минулих перiодiв.

На графіках рис.2.3 - 2.4 наведені основні показники динаміки прибутовості та рентабельності роботи ВАТ “Центроенерго” у 2004 - 2006 роках:

Рис.2.3. Динаміка росту валюти балансу, обсягу товарної реалізації, собівартості виробництва та чистого прибутку в ВАТ “Центренерго” у 2004 -2006 року

Рис.2.4. Динаміка рентабельності власного капіталу, валюти балансу та товарної продукції по чистому прибутку після оподаткування в ВАТ “Центренерго” у 2004 -2006 року

Як показує аналіз графіків рис.2.3, у 2005 -2006 роках ВАТ “Центроенерго” від збиткової роботи перейшло до прибуткової, але при цьому обсяги валюти балансу знизилися на 10% відносно рівня 2004 року.

Як показує аналіз графіків рис.2.4, при прибутковій роботі 2005 -2006 років, рентабельність власного капіталу досягла 2,82 - 3,95%, що для відкритого акціонерного товариства є дуже малою відносно дохідності альтернативного вкладення капіталу в банківські депозити - 13 -14% річних. Це є причиною перевищення вартості номіналу акції на торгах в ПФТС всього на 15 -20%.

Аналіз даних табл.2.5 показує, що ціна реалізації 1 квт/г електроенергії перевищує рівень собівартості не більше, ніж на +8 -10%, а ціна реалізації теплової енергії нижче рівня собівартості на (- 5) - (-7)%, тобто збиткова, таким чином тарифна політика реалізації є неоптимальною для підприємства.

На рис.2.5. наведені основні характеристики стану основних засобів і ВАТ “Центренерго”.

Рис.2.5. Оцінка стану основних засобів в ВАТ “Центренерго”

Як показує аналіз графіків рис.2.5, основні засоби займають 54-55% активів ВАТ “Центренерго”, при цьому рівень зносу основних фондів перевищив у 2006 році 52%. Темп росту зносу основних фондів становив 2% у 2006 році, а темп відновлення всього 0,7%, при цьому прогноз відновлення основних фондів при завершенні розпочатого будівництва становить тільки 1,5%.

Обладнання електростанцій компанії перебуває в експлуатації в середньому 30 - 40 років і потребує реконструкції. В компанії розроблені пропозиції щодо технічної реконструкції електростанцій компанії, яку заплановано реалізувати в три етапи. На першому етапі передбачено проведення "малої" реконструкції з метою підвищення економічних та екологічних показників роботи енергоблоків та подовження їх ресурсу. На другому етапі реконструкції передбачено продовжити термін роботи електростанцій компанії на 10 - 15 років і досягти суттєвого підвищення їх економічних і екологічних характеристик. Третій етап передбачає повну заміну морально застарілого обладнання і технічне переозброєння електростанцій компанії з використанням передових енергетичних технологій і обладнання.

Проведення широкомасштабної реконструкції електростанцій компанії вимагає наявності великих фінансових ресурсів, як власних, так і залученних зовні, тому компанія зацікавлена в довгостроковому співробітництві із стратегічним інвестором, якому буде надано право стати співвласником компанії шляхом викупу 24% її акцій на комерційному конкурсі, як це передбачене планом розміщення акцій ВАТ "Центренерго".

Компанія вже має практичний досвід співпраці з провідними світовими компаніями. Так, на базі Зміївської ТЕС ВАТ "Центренерго" здійснюється проект реконструкції енергоблоку № 8, розроблений фірмою Siemens спільно з іншими німецькими фірмами. У фінансуванні проекту приймають участь провідні німецькі банки.

Стратегічним планом розвитку компанії на 2001-2010 роки було передбачено покращення фінансового і технічного стану компанії, недопущення її банкрутства, а також створення бази її перспективного розвитку, для чого розроблені стратегічні напрямки розвитку ВАТ "Центренерго" , які передбачають три етапи їх проведення.

І етап (2001 рік):

Забезпечення стабільного, порівняно з іншими компаніями, функціювання;

ІІ етап (2002-2005 роки):

Забезпечення зростання та розвитку компанії (збільшення частки виробництва електроенергії на внутрішньому ринку);

ІІІ етап (2006-2010 роки):

Вихід компанії на міжнародні енергетичні ринки, участь в інвестиційних проектах в Україні та інших державах.

Перший етап (2001 рік). Ефективне управління - оптимізація внутрішніх ресурсів та можливостей компанії. Внаслідок цього на першому етапі планувалося:

- продовжувати реконструкцію енергоблоку №8 Зміївської ТЕС;

- розпочати програму впровадження нової єдиної автоматизованої системи обліку електроенергії на базі сучасного програмного забезпечення і багатозонних (погодинних) комерційних приладів обліку;

- знизити збитки від реалізації теплоенергії вдвічі у порівнянні з 2000 роком;

- довести рентабельність виробництва електроенергії до 10%;

- провести ремонтну кампанію у повному обсязі;

- поновити нарахування дивідендів на акції компанії за результатами 2001 року та підвищити курс акцій у 4-5 рази порівняно із номінальною вартістю.

На другому етапі (2002-2005 роки) заплановано зростання та розвиток - збільшення частки виробленої компанією електроенергії на внутрішньому ринку електроенергії України. Внаслідок цього на другому етапі мало бути досягнуто:

- рентабельність виробництва електроенергії - до 15%;

- робота з реалізації теплоенергії - беззбиткова;

- збільшення частки виробленої компанією електроенергії в ОРЕ України до 30% і доведення її рівня принаймні до рівня 1995 року;

- впровадження нової системи оплати праці;

- подальше зростання курсу акцій компанії;

- виконання програми модернізації блоків на Зміївській та Трипільській ТЕС;

- стабільності функціонування ВАТ "Центренерго", що дає можливість її виходу на міжнародні ринки електроенергії та участі в інвестиційних проектах інших країн.

На третьому етапі (2006 - 2010 роки) заплановано перетворення компанії в холдинг з власною фінансовою інфраструктурою і міжнародним представництвом, вихід на зовнішні енергетичні ринки. Основною діяльністю компанії залишається виробництво електроенергії. На цьому етапі планується завершити приватизацію компанії. В зв`язку з цим головними завданнями цього етапу є:

- успішне завершення приватизації з виходом на міжнародні фондові біржі;

- ліквідація від'ємного сальдо кредиторської-дебіторської заборгованості ВАТ "Центренерго", поповнення обігових коштів компанії;

- додаткова емісія акцій з метою залучення інвестицій для застосування на електростанціях новітніх технологій енергообладнання з пріоритетним спаленням вітчизняного палива та для будівництва нових енергоблоків (в тому числі - в інших країнах);

- організація робіт з реструктуризації компанії;

- підготовка і підбір кадрів для вдосконалення управління фінансами компанії і створення фінансової інфраструктури, оптимізація фінансових потоків;

- оптимізація системи управління холдингом (проведення ситуаційного аналізу, встановлення проблемних напрямків, розробка проекту оптимізації системи управління, реалізація програми робіт з оптимізації, створення служби розвитку компанії);

- подальше вдосконалення інформаційної системи компанії;

- збільшення частки виробленої компанією електроенергії в ОРЕ в порівнянні з іншими конкуруючими генеруючими компаніями країни;

- вихід зі своїми проектами на зовнішні ринки електроенергії;

- диверсифікація виробництва компанії, створення допоміжних виробництв;

- досягнення середньої рентабельності по холдінгу - не нижче 15%.

Стратегічний орієнтир ВАТ "Центренерго" - це динамічна, міжнародна, вертикально-інтегрована енергетична компанія, яка відповідає кращим світо-вим зразкам ефективного управління.

2.2 Аналіз стану фінансового забезпечення діяльності підприємства

Для аналізу стану фінансового забезпечення діяльності підприємства ВАТ “Центренерго” використаємо схему фінансового аналізу [71], алгоритми якої наведені в Додатку Е. В якості вихідних даних використовуємо звітню фінансову інформацію ВАТ “Центроенерго” [103], наведену в Додатках А - Д.

В Додатку Ж наведені результати вертикально-горизонтального розрізів балансів ВАТ “Центренерго” за 2004 - 2006 рік, проведених в “електронних таблицях” EXCEL-2003, а також результати вертикально -горизонтального розрізів звітів про фінансові результати ВАТ “Центренерго” за 2004- 2006 рік.

Проведений аналіз дозволяє дослідити динаміку змін абсолютних значень коштів в агрегатах балансу та зміну структури агрегатів балансу в валюті балансу підприємства.

Рис.2.6. - Динаміка змін характерних агрегатів в структурі ресурсів (пасивів) балансу ВАТ “Центренерго” за 2004 -2006 роки (вертикальний розріз)

На рис.2.6 наведена динаміка змін характерних агрегатів в структурі ресурсів (пасивів) балансу ВАТ “Центренерго” за 2004 -2006 роки (вертикальний розріз).

На рис.2.7 наведена динаміка змін характерних агрегатів в структурі ресурсів (пасивів) балансу ВАТ “Центренерго” за 2004 -2006 роки (горизонтальний розріз).

Рис.2.7. Динаміка змін характерних агрегатів в структурі ресурсів (пасивів) балансу ВАТ “Центренерго” за 2004 -2006 роки (горизонтальний розріз)

Як показують результати “горизонтального” розрізу в аналізі динаміки характерних агрегатів ресурсів (пасивів) валюти балансу, наведені на рис.2.7:

- загальний обсяг валюти балансу знизився у 2005 році на - 4,26% відносно рівня 2004 року, на ще у 2006 році знизився на - 1,68% відносно рівня 2005 року;

- причинами падіння обсягів валюти балансу у 2005 році є падіння на -23,3% обсягів довгострокових кредитів, а у 2006 році при відновленні обсягу довгострокових кредитів на рівні 2004 року - падіння на - 20,1 % обсягів кредиторської заборгованості;

- зростання обсягів власного капітала було незначним 1,6 -2,9%, що не компенсувало падіння обсягів залучених та запозичених коштів;

- обсяг виданих векселів зменшився на у 2006 році на - 17% відносно рівня 2004 року.

Як показують результати “вертикального” розрізу в аналізі динаміки характерних агрегатів ресурсів (пасивів) валюти балансу, наведені на рис.2.6:

- частка власного капіталу в валюті пасивів балансу поступово зростає з рівня 44,7%(2004) до рівня 47,5%(2005) та до рівня 49,7% у 2006 році;

- але постійна потреба у відновленні специфічних основних фондів під-приємства приводить до повної іммобілізації всього обсягу власного капіталу в основні фонди, при цьому власного капіталу на ці цілі - недостатньо і величина оборотного власного капіталу (власний капітал -основні фонди) є негативною величиною, тобто частка залучених коштів ( від -12,8% валюти балансу у 2004 році до -9,3% валюти балансу у 2006 році) також імобілізована в основні фонди;

- частка довгострокових залучених кредитів банків становить 21,0% у 2004 році, знижується до рівня 16,2% у 2005 році та знов зростає до 20,9% у 2006 році. Таким чином, практично 50% обсягів довгострокових кредитів банків вкладені в відбудову основних фондів підприємства, що частково згладжує проблему нестатку обсягів власних коштів для відбудови основних фондів;

- частка короткострокових кредитів банків поступово зростає з рівня 4,1% у 2004 році до рівня 6,1% у 2006 році;

- відповідно, кредиторська заборгованість знижується з рівня 21,0% у 2004 році до рівня 17,2% у 2006 році;

- структурна частка виданих векселів на протязі 2004 - 2006 років зберігається на рівні 0,9-1,0%.

На рис.2.8. наведена динаміка змін характерних агрегатів в структурі майна (активів) балансу ВАТ “Центренерго” за 2004 -2006 роки (вертикальний розріз). На рис.2.9. наведена динаміка змін характерних агрегатів в структурі майна (активів) балансу ВАТ “Центренерго” за 2004 -2006 роки (горизонтальний розріз)

Рис.2.8. - Динаміка змін характерних агрегатів в структурі майна (активів) балансу ВАТ “Центренерго” за 2004 -2006 роки (вертикальний розріз)

Рис.2.9. Динаміка змін характерних агрегатів в структурі майна (активів) балансу ВАТ “Центренерго” за 2004 -2006 роки (горизонтальний розріз)

Як показують результати “горизонтального” розрізу в аналізі динаміки характерних агрегатів ресурсів (пасивів) валюти балансу, наведені на рис.2.9:

- загальний обсяг валюти балансу знизився у 2005 році на - 4,26% відносно рівня 2004 року, на ще у 2006 році знизився на - 1,68% відносно рівня 2005 року;

- причинами падіння обсягів валюти балансу у 2005 році є падіння на -5,2% обсягів необоротних активів, а також у 2005- 2006 році - падіння на - 13,0 % обсягів дебіторської заборгованості;

- зростання запасів характеризується поступовістю нарощення на +15,4% у 2005 році та додатково +26,5% у 2006 році, що не компенсувало падіння обсягів необоротних та оборотних коштів;

- обсяг отриманих векселів характеризується постійною сумою рівня 2004 року.

Як показують результати “вертикального” розрізу в аналізі динаміки характерних агрегатів ресурсів (пасивів) валюти балансу, наведені на рис.2.8:

- частка необоротних фондів поступово зростає з рівня 57,5% у 2004 році до рівня 59,0% у 2006 році;

- частка запасів поступово наростає з рівня 3,4% у 2004 році до рівня 5,3% у 2006 році;

- структурна частка дебіторської заборгованості є основною у оборотних коштах, зросла з рівня 36,6% у 2004 році до рівня 37,0% у 2005 році та різко впала до 34,0% у 2006 році, при цьому частка отриманих векселів залишається стабільною на рівні 0,3%;

- структурна частка грошових коштів різко зменшилась з 0,9% у 2004 році до 0,3% у 2005 році та дещо зросла до 0,4% у 2006 році.

Таким чином, проведений аналіз фінансового забезпечення активів підприємства показує, що на протязі 2004 -2006 років:

- ресурсною базою необоротного майна (активів) у підприємства є повністю обсяг власного капіталу та приблизно 50% довгострокових кредитів банків;

- ресурсами базою оборотного капіталу (активів) у підприємства є 50% обсягів довгострокових кредитів банку, які забезпечують придбання оборотних запасів для виробітку електро- та теплоенергії, короткострокові кредити банків та кредиторська заборгованість (комерційний кредит);

- вексельний оборот як засіб комерційних розрахунків застосовується в основному в режимі видачі в обіг власних векселів підприємства, але їх обсяг знижується і не порівняний з кредиторською заборгованістю, обсяг отриманих векселів постійний і носить характер довгострокової фінансової допомоги чи опротестованих векселів;

- високоліквідні грошові агрегати (готівка та кошти на розрахунковому рахунку в банку) у підприємства практично відсутні, тобто оперативна платоспроможність підприємства - відсутня, оскільки поточні зобов'язання становлять у 2005 -2006 роках від 6,7% до 8,2% від валюти балансу, при цьому тільки заборгованість за заробітною платою та податковими платежами до бюджету становить 2,1 - 2,4 % від валюти балансу, а частка грошових коштів у 2005 -2006 роках не перевищує 0,3 - 0,4% від валюти балансу.

2.3 Механізм фінансового регулювання діяльності підприємства

Механізм фінансового регулювання діяльності підприємства ВАТ “Центренерго” направлений на ресурсне забезпечення відтворювального процесу, тобто фінансування:

- придбання постійно відновлювального запасу палива;

- експлуатаційних витрат на функціонування інфраструктури ТЕЦ;

- проведення поточних та капітальних ремонтів основних фондів;

- оплату праці персоналу;

- придбання нових основних фондів та технологій.

Ресурсним джерелом фінансування є:

- виручка від продажу виробленої електро- та теплоенергії на фоні процесів зниження виробничої собівартості виробництва;

- підвищення амортизаційних відрахувань від прибутку на відновлення основних засобів (підвищення загальної собівартості виробництва);

- комерційні кредити постачальників (кредиторська заборгованість та видані векселі);

- короткострокові та довгострокові кредити банків;

- державна фінансова допомога;

- додаткове надходження грошових коштів від часткового продажу існуючого пакету акцій (внутрішньодержавні та закордонні інвестиції) з ризиком втрати контролю за підприємством;

- надходження грошових коштів від додаткової емісії акцій ВАТ - підвищення обсягів статутного капіталу (внутрішньодержавні та закордонні інвестиції) з ризиком втрати контролю за підприємством;

- надходження коштів від випуску довгострокових боргових зобов'язань - облігацій на суму до 25% від обсягу статутного капіталу(для ВАТ).

- зниження дебіторської заборгованості за рахунок впровадження вексельних розрахунків за придбану електроенергію та прискорення грошових розрахунків за рахунок вексельного перекредитування в банках.

Для забезпечення залучення коштів банків або інвесторів, підприємство ВАТ “Центренерго” повинно бути інвестиційно привабливим, тобто фінансово стійким, маючим необхідну норму ліквідності активів та рентабельним на рівні конкуренції з альтернативним інвестуванням капіталу в інші виробничі сфери.

Для виявлення рівня інвестиційної привабливості ВАТ “Центренерго” проведемо розширений фінансовий аналіз діяльності підприємства [81]. В Додатку К наведені результати розрахунків основних фінансових коефіцієнтів, які характеризують майновий стан, фінансову стійкість, ділову активність, ліквідність та рентабельність роботи ВАТ “Центренерго” за 2004 -2006 роки. Результати розрахунків наведені на рис.2.10 - 2.14:

Рис.2.10. - Динаміка абсолютної , строкової та загальної ліквідності ВАТ “Центренерго” у 2004 - 2006 роках

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.2.10, у підприємства ВАТ “Центренерго” існують проблеми з абсолютною ліквідністю, що вже було ідентифіковане як дуже низький рівень готівково-розрахункових коштів, тобто поточна платоспроможність підприємства дорівнює нулю. В той же час слід відмітити оптимальний рівень співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованостей, при якому дебіторська заборгованість за відпущену електроенергію майже в два рази вища, ніж кредитроська заборгованість підприємства перед постачальниками матеріалів та послуг. Це дає гарантію виконання розрахунків з постачальниками-кредиторами, якщо споживачі розрахуються з підприємством за відпущену електроенергію.

Рис.2.11. - Динаміка показників ділової активності (оборотності) ВАТ “Центренерго” у 2004 - 2006 роках

Аналіз показників ділової активності (оборотності оборотних агрегатів балансу) ВАТ “Центренерго”, наведених на графіках рис.2.11 показує:

- на підприємстві у 2004 - 2006 роках оптимізований обсяг запасів, що дало зниження строку оборотності запасів на 10%(з 40 до 36 днів);

- період погашення дебіторської заборгованості за відпущену електро-енергію знизився з 382 днів(більше1 року) до 205 днів (практично 7 місяців), що є певним досягненням, але не дає можливості використати кошти реалізації для ресурсного забезпечення придбання швидкооборотних запасів виробництва;

- періоди обороту обігових коштів та операційного циклу перетворення придбаних матресурсів в кошти (після погашення дебіторської заборгованості) знизилися у 2006 році практично в 1,7 рази відносно рівня 2004 року, однако залишаються дуже великими (в діапазоні 205 -240 днів на оборот), тобто відпуск електроенергії підприємством в комерційний кредит (через дебіторську заборгованість) має дуже негативний вплив на діяльність ВАТ “Центренерго”.

Рис.2.12. - Динаміка показників фінансової стійкості ВАТ “Центренерго” у 2004 - 2006 роках

Аналіз показників фінансової стійкості ВАТ “Центренерго”, наведений на рис.2.12, показує, що у 2006 році рівень коефіцієнта незалежності наблизився до значення 0,5 (0,496), що свідчить про стійкий рівень співвідношення залучених та власних ресурсів, але коефіцієнт забезпечення оборотних коштів власним капіталом має негативне значення, що значно знижує поточну фінансову стійкість підприємства. Це ідентифікується сумарним коефіцієнтом фінансової стійкості, який у 2006 році досягає значення 0,7 при нижній границі стійкого діапазону 0,85.

Рис.2.13. - Динаміка показників фінансової стійкості ВАТ “Центренерго” по покриттю запасів у 2004 - 2006 роках

Як показує аналіз показників фінансової стійкості ВАТ “Центренерго” по покриттю запасів:

- власний оборотний капітал має негативне значення і не приймає участі в формуванні джерел для фінансування відновлення запасів на підприємстві;

- джерелом для фінансування процесів відновлення запасів на підприємстві є короткострокові кредити банків, оскільки довгострокові кредити імобілізовані в фінансування відновлення основних коштів;

- залучених короткострокових кредитів достатньо для совєчасного відновлення запасів і тому фінансова стійкість підприємства по покриттю запасів носить стійкий характер.

2.4 Аналіз взаємодії між складовими фінансового механізму на підприємстві

Для оцінки взаємодії між складовими фінансового механізму на підприємстві ВАТ “Центроенерго” проведемо аналіз побудови та забезпеченості акціонерного капіталу, як основи функціонування акцій підприємства на фондовому ринку та підготовки до реалізації пакету в 24% державної частки з доведенням державного пакету до 54% (контрольний пакет). Основою довгострокових залучених позик в ВАТ “Центренерго” є довгостроковий кредит державного "Укрексiмбанку" згiдно Договору №11/15-162 вiд 03.04.1998р. ( з 03.04.1998 по 23.06.2014) - 268 452 тис.грн. (під 3,24% річних), наданий по довгостроковій лінії ЕБРР на розвиток електроенергетики в Україні.

Рис.2.14. - Аналіз взаємодії вкладення ресурсів власного капіталу та довгострокових кредитів банків в основні засоби ВАТ “Центренерго”

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.2.14:

- статутний капітал ВАТ “Центренерго” в 480,229 млн.грн. у 2004 -2005 роках повністю використаний на погашення збитків від діяльності за попередні роки (збиток на кінець 2004 року становить -570,542 млн.грн., збиток на кінець 2005 року становить - 465,469 млн.грн.);

- рішенням акціонерних зборів у 2005 - 2006 роках весь прибуток направлений на погашення збитків попередніх років, таким чином станом на кінець 2006 року збиток становить - 407,205 млн.грн., тобто реабілітовані 73 млн.грн. статутного капіталу;

- таким чином, в ВАТ “Центренерго” весь власний капітал представлений в 2004 -2006 роках строкою запису - “Інший додатковий капітал” (2,2 млрд. грн.), який за правилами бухгалтерського обліку представляє собою віддзеркалення вартості коштів, які окрім статутного капіталу були направлені на придбання основних засобів підприємства, тобто це ресурси, які існують в малоліквідній формі вкладення в основні засоби підприємства;

- основні засоби підприємства є заставою за довгостроковий кредит “Укрексімбанка” з коефіцієнтом 2,0, тобто на договірну суму 470 млн.грн.;

- “Інші довгострокові зобов”язання” на суму 460 - 570 млн.грн. залучені ВАТ “Центренерго” також під заставу основних засобів (ТЕЦ) з коефіцієнтом 1,7 - 2.,0;

- короткострокові кредити комерційних банків на суму 235 млн.грн. також також залучені під заставу основних засобів з коефіцієнтом застави 2,0.

Таким чином, потенціал фінансового механізму залучення кредитно-позикових коштів підприємством ВАТ “Центренерго” використаний практично повністю, оскільки всі основні засоби знаходяться в заставі за отримані кредити, тобто оцінна вартість необоротних активів дорівнює нулю.

Відповідно до балансування статей ресурсів та активів(майна) підприємства ВАТ “Центренерго”, його поточна вартість може бути оцінена як різниця між оборотними активами та короткостроковими і поточними зобов'язаннями, тобто поточна вартість становить:

Пот.вартість (2006) = 1,830 млрд.грн. - 1,292 млрд. грн. = 0,537 млрд.грн. що становить усього 12% від обсягу валюти балансу підприємства.

Відповідна ліквідаційна вартість акції підприємства розраховується як:

Тобто курс акцій ВАТ “Центренерго” на ПФТС 16,8 грн./шт є необгрунтовано завищенним, що свідчить про те, що фондова торгівля в Україні на сучасному етапі переслідує цілі переділу основної інфраструктури державної власності в ході приватизації і не носить характеру прибуткового інвестування вільних коштів.

Існує багато підходів до прогнозування фінансової неплатоспроможності суб'єктів господарювання. Будь-яка методика оцінювання кредитоспроможності є, по суті, методикою прогнозування банкрутства. У закордонній практиці поширення придбали дві моделі -- Альтмана і Спрингейта, названі на честь їхніх авторів [71, c.55].

Модель Альтмана (розроблена в 1968 році і відома також за назвою «розрахунок Z-показника» -- інтегрального показника рівня погрози):

(2.1)

де Х1 = (Поточні активи - Поточні пасиви) / Обсяг активу;

Х2 = Нерозподілений прибуток / Обсяг активу;

Х3 = Прибуток до виплати відсотків / Обсяг активу;

Х4 = Ринкова вартість власного капіталу / Позикові засоби;

Х5 = Виторг від реалізації / Обсяг активу;

При Z < 1,8 - імовірність банкрутства дуже висока;

1,8 < Z < 2,7 - імовірність банкрутства середня;

2,7 < Z < 2,99 - імовірність банкрутства невелика;

Z > 2,99 - імовірність банкрутства незначна.

Розрахунок інтегрального показника Альтмана (у міру скептицизму по його застосування для українських підприємств) за даними балансу ВАТ “Центренерго” за 2006 рік , дає наступні значення :

Таким чином імовірність банкрутства підприємства ВАТ “Центренерго” по Альтману дуже висока, що дає підстави для введення антикризового управління на підприємстві для запобігання банкрутству соціально важливої інфраструктури суспільства України.

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Проблеми формування фінансового механізму підприємства та напрямки його удосконалення

Фінансовий механізм підприємства забезпечує відтворювальний процес виробництва продукції за рахунок:

- надходження доходів від реалізації продукції;

- отримання державної фінансової допомоги на безповоротній основі;

- залучення довгострокових банківських кредитів;

- залучення короткострокових банківських кредитів;

- залучення комерційних кредитів за рахунок вексельного обігу чи кредиторської заборгованості;

- залучення коштів за рахунок ринкового росту акціонерного капіталу (акцій вільного фондового обігу для відкритих акціонерних товариств) відносно номіналів акцій, тобто фактичної дооцінки росту статутного капіталу.

Проаналізуємо перспективи удосконалення кожного з сегментів ресурсного забезпечення в фінансовому механізмі ВАТ “Центренерго”. Продовжуючи аналітичні дослідження 2 розділу дипломної роботи, по-перше, зупинимося на зовнішній оцінці “справедливої” вартості акціонерного капіталу ВАТ “Центр-енерго”. На графіках рис.3.1 -3.5 наведена динаміка вартості акції ВАТ “Центр-енерго” на торгах в ПФТС у 2002 - 2007 роках (номінал вартості акції - 1,3 грн./шт) [105]. Як показує аналіз рівня котирування акцій та обсягів їх продажу:

- від рівня попиту 0,2 грн./шт та обсягів денного продажу до 80 тис.грн. у січні 2002 року курс поступово піднімався,

- до виходу на рівень номінала вартості акції 1,3 грн./шт. та обсягів денного продажу до 3,0 млн.грн. у середині 2003 року;

Рис.3.1. - Динаміка курсу та обсягів торгів акціями ВАТ “Центренерго” на ПФТС у 2002 - 2003 роках [105]

Рис.3.2. - Динаміка курсу та обсягів торгів акціями ВАТ “Центренерго” на ПФТС у 2004 - 2005 роках [105]

Рис.3.3. - Динаміка курсу та обсягів торгів акціями ВАТ “Центренерго” на ПФТС у 2006 році [105]

Рис.3.5. - Динаміка котирування акцій ВАТ “Центренерго” у 2006 - 2007 роках [104]

*На 7 березня 2007 року. За даними Центренерго, ПФТС, ІК «Конкорд Капітал», ІА «Інтерфакс-Україна», ІК «Тройка Диалог Украина», Контрактів

- до рівня 3,0 грн.шт. та обсягів денного продажу до 1,5 млн.грн. у кінці 2004 року;

- до рівня 4,0 -6,0 грн./шт. та обсягів денного продажу до 1 млн.грн. у 2005 році.

У 2006 році поступово рівень котирування акцій підвищився з 3,0-4,0 грн./шт. до 7,0 -8,0 грн./шт. У 2007 році - ВАТ “Центренерго” - найдинамічніша вітчизняна компанія за підсумками лютого 2007 року: Акції компанії за місяць подорожчали на 72,8% [105].

Обсяги денних торгів досягли рівня 5 млн.грн., що при статутному капіталі ВАТ “Центренерго” - 480,2 млн.грн. свідчить про активну роботу міноритарних акціонерів отримати спекулятивний виграш від вкладення коштів в статутний фонд підприємства.

«Красна ціна акціям Центренерго -- 82 центи за штуку», -- у лютому 2006 року казали аналітики ІК «Конкорд Капітал». Папери генкомпанії тоді коштували $0,62. 12 березня 2007 року акції Центренерго у ПФТС котирувалися вже по $2,87 за штуку, а інвестаналітики вже вкотре перераховують прогнозну ціну компанії.

У 2006 році акції Центренерго зросли на 116%, з початку 2007 року -- майже вдвічі. Щоправда, дорожчають усі українські енергоактиви, включаючи акції генеруючих Західенерго, Дніпроенерго, Донбасенерго та Київенерго, які також є блакитними фішками. З початку року акції компаній енергетичного сектору подорожчали майже на 100%.

Таке різке зростання аналітики інвестбанків пояснюють високим попитом на акції російської генерації: нібито на цій хвилі інвестори скуповують і папери українських генкомпаній. Інші причини -- підвищення виробничих і фінансових показників енергоактивів, зниження заборгованості компаній, надлишок генеруючих потужностей плюс очікувана приватизація енергетики.

Центренерго -- одна з чотирьох державних генеруючих компаній. 78,29% акцій Центренерго належить НАК «Енергетична компанія України», топ-менеджмент компанії -- ставленики НАК ЕКУ. Держуправління, однак, не заважає компанії розвиватися. Темпи зростання виробництва Центренерго у 2006 році були найвищими в галузі: +15,5%. Прибуток компанії сягнув рекордного показника -- 87,4 млн грн (+44% за рік). Показники інших енергокомпаній нижчі: приміром, прибуток Київенерго торік становив 43,4 млн грн, Західенерго (найбільший виробник електроенергії в Україні) -- 22,5 млн грн, а Донбасенерго взагалі у збитках. Зростання прибутку Центренерго, на думку аналітиків, спричинене невисокими витратами компанії на виробництво електроенергії.

«Центренерго, на відміну від інших компаній, істотно збільшила продаж у 2006 році. При цьому рентабельність залишилася на досить високому порівняно з іншими компаніями рівні -- 3%. Аналогічний показник Дніпроенерго становить 2%, Західенерго -- 1%», -- пояснює аналітик ІК Millennium Capital Максим Нікуляк [102].

При цьому компанія працює не на повну силу. До складу Центренерго входять три ТЕС сумарною потужністю 7550 МВт. Близько 3 тис. МВт з проектних потужностей компанії припадає на газо-мазутні блоки. Центренерго їх не використовує через високу вартість газу. Решта потужностей -- 4,55 тис. МВт -- завантажено тільки на 35% [104].

Причина зростання акцій українських генеруючих компаній -- високий попит на російську енергетику [105]. У Росії показник EV/Capacity (вартість одиниці потужності) становить $450/кВт. За даними Millennium Capital, показник українського ринку нижчий -- $185/кВт. Українські енергоактиви, на думку західних інвесторів, недооцінені порівняно з російськими аналогами, тобто є вдалими об'єктами для вкладення коштів. Іноземні інвестори вважають, що український ринок швидко досягне російських показників EV/Capacity. Однак в Україні тарифи, обсяги продажу тощо регулює держава, лібералізації ринку найближчими роками не передбачається. А тому очікувати різкого стрибка доходів української генерації не слід [105].

Інша причина високого попиту на акції Центренерго (а також папери інших генкомпаній) -- низьке завантаження потужностей. Середнє завантаження потужностей у секторі -- близько 25%. Інвестори очікують, що в економіці, яка розвивається, попит на електроенергію зростатиме високими темпами і генерація значно збільшить продаж. Зокрема, за рахунок експорту електроенергії в Росію та Західну Європу (ІФК «Арт-Капітал» [105]).

Впливає на зростання акцій і очікувана приватизація енергетики, яку держава відкладає вже кілька років поспіль. У 2006 році Фонд держмайна збирався приватизувати низку обленерго і пакети акцій генкомпаній, однак продаж знову перенесли на невизначений термін.

Основна проблема Центренерго, втім, як і всієї галузі, -- борги перед постачальниками сировини -- НАК «Нафтогаз України», ДК «Вугілля України» і приватними компаніями. На початок 2006 року заборгованість Центренерго налічувала 765,8 млн грн. Проте компанія активно реструктуризує борги: за 2006 рік Центренерго зменшила борг за товари, роботи та послуги на 200 млн грн. При цьому дебіторська заборгованість компанії (основний боржник -- ДП «Енергоринок») значно вища за кредиторську -- 1,5 млрд грн. Поки що погашення дебіторської заборгованості відбувається повільно: за 2006 рік обсяг непогашених перед Центренерго боргів знизився лише на 160 млн грн.

Борги компанії некритичні для її подальшої діяльності, запевняють галузеві аналітики [102]. Відношення боргів Центренерго до власного капіталу становить 28%. У Донбасенерго цей показник становить 30%, у Дніпроенерго, що перебуває в стадії санації, зашкалює за 60%. Державний мораторій на банкрутство генкомпаній продовжено до кінця 2007 року. Навіть якщо Центренерго не встигне погасити всі борги у строк, а мораторій не продовжать знову, компанію навряд чи оголосять банкрутом [105]. Приміром, Дніпроенерго перебуває у стадії санації, однак це не впливає на акції компанії: Дніпроенерго є одним з найбільш швидкозростаючих активів на ринку.

Проте якщо найближчими роками компанію не буде приватизовано ( продаж державної частки акцій 78,9% статутного фонду), у Центренерго справді виникнуть проблеми. Якщо Центренерго виявиться останнім у списку приватизованих активів, компанія буде змушена закуповувати сировину за завищеними цінами в державних шахт, тоді як решта компаній перейдуть на ринкові відносини з постачальниками [104].

Топ-менеджери Центренерго безпосередньо не зацікавлені у підвищенні ринкової капіталізації компанії -- від динаміки акцій не залежать ні зарплати працівників підприємства, ні майбутнє керівників.

Ефективність роботи компанії має зрости після завершення реконструкції енергоблоків. Торік компанія закінчила модернізацію енергоблоку потужністю 300 МВт. Крім того, на збільшення доходів компанії позитивно впливає близькість станцій Центренерго до Києва, а також до Білорусі та Росії: вартість електроенергії для столиці та сусідніх країн вища, ніж загалом по Україні

Компанія коштує $480 млн (за методом дисконтованих грошових потоків -- DCF). Її поточна капіталізація (за даними на 9 березня) -- $987 млн. Справедлива вартість однієї акції Центренерго становить 6,6 грн (за методом дисконтованих грошових потоків -- DCF), тоді як зараз папери коштують близько 16 грн за акцію, тобто значно переоцінені ринком [105].

Тобто, при приватизації - продажу державної частки акцій (78,9%) статутного капіталу за ринковою ціною квітня 2007 року можна отримати суму коштів:

При номінальній вартості державного пакету акцій ВАТ “Центренерго”:

50% додаткових отриманих коштів буде достатньо на погашення довгострокових кредитів ВАТ “Центренерго”, виданих під державну гарантію, які направлені на модернізацію основних фондів ВАТ “Центренерго” згідно “Стратегії розвитку електроенергетики України до 2030 року” [102]. Це - основний шлях ресурсного забезпечення інвестиційних потреб розвитку ВАТ “Центренерго”.


Подобные документы

 • Сутність фінансового механізму та його складові: методи, важелі, інструменти, нормативно-правове, інформаційне та організаційне забезпечення. Оцінка фінансового механізму в Україні. Дослідження основних принципів побудови системи доходів держави.

  контрольная работа [243,8 K], добавлен 02.11.2014

 • Вивчення фінансового механізму, як системи управління фінансами на підприємстві. Аналіз фінансового механізму ВАТ "Закордоненергокомплектбуд": організаційно-економічна характеристика, фінансові важелі, шляхи вдосконалення фінансового механізму управління.

  курсовая работа [160,7 K], добавлен 20.06.2010

 • Поняття фінансового стану та фінансових ресурсів на підприємстві. Організаційно–економічна характеристика підприємства КП "Макіївтепломережі". Методологія і інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану і фінансових результатів на підприємстві.

  курсовая работа [112,1 K], добавлен 22.02.2013

 • Види, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Парадіз". Напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [197,5 K], добавлен 14.06.2010

 • Організаційно-економічна та господарська діяльність підприємства. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Напрямки використання чистого прибутку.

  курсовая работа [192,9 K], добавлен 10.01.2014

 • Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

  лекция [122,8 K], добавлен 15.11.2008

 • Організація фінансового планування грошових потоків на підприємстві. Експрес-аналіз результатів діяльності ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод". Аналіз формування грошових надходжень підприємства. Напрямки удосконалення фінансового планування.

  курсовая работа [586,4 K], добавлен 25.03.2011

 • Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПМК-68". Аналіз фінансових результатів, майна та джерел коштів підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.01.2013

 • Основи формування політики антикризового фінансового управління, сутність фінансової безпеки. Використання діагностики в антикризовому управлінні підприємством. Методологічні основи і економічні передумови удосконалення фінансового механізму управління.

  дипломная работа [494,9 K], добавлен 07.09.2010

 • Характеристика показників, що потрібні для проведення фінансового аналізу. Класифікація активів підприємства по рівню ліквідності. Аналіз руху коштів ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" за 2009 й 2010 р. висновки щодо фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [115,5 K], добавлен 05.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.