Формування фінансового механізму підприємства (на матеріалах ВАТ "Центренерго")

Теоретичний аналіз фінансового механізму управління підприємством. Вивчення фінансових методів і важелів. Правове, нормативне та інформаційне забезпечення. Оцінка результатів діяльності підприємства ВАТ "Центренерго". Удосконалення фінансового планування.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.07.2010
Размер файла 3,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

7. Щодо сплати поточної плати:

7.1. Розмір і терміни внесення поточної плати визначаються НКРЕ згідно з чинним законодавством.

8. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата

8.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.

НКРЕ та її уповноважені представники мають право доступу на територію, до обладнання та документів ліцензіата для перевірки його ліцензованої діяльності, а ліцензіат має надавати їм необхідну допомогу в перевірці його ліцензованої діяльності, якщо це необхідно НКРЕ для забезпечення контролю за ліцензованою діяльністю ліцензіата.

Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється НКРЕ шляхом аналізу звітності, інших документів, які надає ліцензіат НКРЕ, та шляхом проведення контрольних перевірок діяльності ліцензіата в порядку, установленому НКРЕ.

НКРЕ має право вносити зміни та доповнення до Умов та Правил, при:

а) внесенні змін і доповнень в акти законодавства України;

б) виконанні рішень Антимонопольного комітету України, суду чи арбітражного суду.

Такі зміни повинні відповідати положенням, викладеним в цих актах законодавства та рішеннях.

НКРЕ здійснює контроль за додержанням ліцензіатом Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності і застосування до нього відповідних санкцій за їх порушення.

Впровадження механізмів регулювання природних ринків монополій через утворення незалежних органів регулювання - ключовий момент реформування паливно-енергетичного комплексу в багатьох країнах світу. Мета функціонування незалежного регуляторного органу, з одного боку - збалансування інтересів виробників енергії та енергетичних послуг, споживачів і держави в інтересах суспільства, з іншого - забезпечення прозорих взаємовідносин учасників в енергетичній галузі.

З другої половини 2000 року, після законодавчого закріплення визначеного Договором порядку розрахунків на оптовому ринку електроенергії і запровадження розрахунків виключно грошовими коштами вдалося виправити стан розрахунків і підняти рівень оплати за електроенергію, куповану в ОРЕ, з 7-10% від загального обсягу товарної продукції у 1999 р. до 99,2% у 2005 р. Оплата генеруючим компаніям за вироблену енергію у 2005р. склала 100%.

Таким чином з ліквідацією прямих договорів, бартеру та інших не грошових форм розрахунків було спростоване твердження про те, що прийнята модель ОРЕ є причиною неплатежів за електроенергію.

Учасники ОРЕ отримали належні їм кошти за електроенергію, поліпшили свій фінансовий стан, що дозволило в останні роки спрямувати значні фінансові ресурси на розвиток і модернізацію енергетичних потужностей.

Проте за час роботи ОРЕ окреслились проблеми, що стримують його розвиток. Це насамперед великі обсяги боргових зобов'язань минулих років за енергоносії, відсутність ринку системних послуг (резерв потужностей, регулювання частоти і напруги), не відпрацьовані механізми страхування фінансових і страхових ризиків, перехресне субсидування в ПЕК.

Подальше вдосконалення оптового ринку має проводитись з врахуванням практики інших країн та позитивного досвіду результатів роботи діючого ОРЕ України, якими є напрацьована роками нормативно-правова база, як основа подальшого розвитку ОРЕ, сформовані основи конкурентних відносин, прозора система купівлі - продажу енергії та формування цін і платежів і, головне, збереження єдиної енергосистеми України із стабільним забезпеченням балансу виробництва і споживання електроенергії в ОЕС України.

Згідно з Концепцією функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1789, у якій враховано норми європейського права стосовно електроенергетики, подальший розвиток ОРЕ передбачає поступовий перехід від існуючої моделі Оптового ринку електроенергії до ринку, який включатиме:

- ринок прямих товарних поставок електричної енергії (ринок прямих договорів), який функціонує на основі двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії між виробниками електричної енергії та постачальниками і споживачами;

- балансуючий ринок електричної енергії;

- ринок допоміжних послуг.

Перехід від діючої моделі ОРЕ до запропонованої Концепцією може здійснюватися шляхом поетапного запровадження системи двосторонніх договорів на купівлю електричної енергії між кінцевим споживачем і виробником та між постачальником і виробником.

Запровадження Концепції та подальша позитивна динаміка його розвитку можлива в разі забезпечення таких основних передумов:

-покращення фінансового стану в електроенергетичній галузі шляхом досягнення повної поточної оплати спожитої електроенергії, вирішення проблеми боргів між суб'єктами ринку та їх дисбалансу;

- заміна морально застарілого та фізично зношеного обладнання енергетичних компаній та зниження рівня витрат електричної енергії в мережах;

- поетапне запровадження автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії у всіх учасників ринку на шляху від виробника до споживача енергії та інформаційного обміну даними;

- подальше поглиблення конкурентних засад діяльності суб'єктів ОРЕ: оптимізація методології тарифо- і ціноутворення та удосконалення механізмів протидії недобросовісної конкуренції;

- припинення перехресного субсидіювання в паливно-енергетичному секторі;

- підготовка нормативно-правової бази для визначення умов і правил функціонування нової моделі енергоринку, зокрема принципів роботи балансуючого ринку, гарантій відшкодування його фінансових ризиків, порядку укладання прямих договорів, зокрема, їх взаємодію із балансуючим ринком тощо.

- вдосконалення діючого конкурентного ринку електроенергії в Україні створить умови для його поетапної інтеграції до єдиного Європейського ринку електроенергії.

Ціноутворення на електричну та теплову енергію має базуватися на принципі економічно обґрунтованих витрат суб'єктів господарювання для їх ефективного функціонування і розвитку та стимулювати залучення інвестицій в розвиток ПЕК, впровадження новітніх технологій, ефективне споживання паливно-енергетичних ресурсів, використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

ВИСНОВКИ

В ході дипломного проектування була досліджена тематика поставлених задач по діагностиці фінансового механізму діяльності ВАТ «Центренерго» та отримані наступні результати:

1. Вирішуючи задачу узагальнення теоретичних досліджень фінансового механізму підприємств і виявлення специфічні ознаки функціонування та фінансування підприємств з метою окреслення напрямків удосконалення їх фінансового механізму в дипломній роботі ідентифіковано, що механізм фінансового регулювання діяльності підприємства ВАТ “Центренерго” направлений на ресурсне забезпечення відтворювального процесу, тобто фінансування:

- придбання постійно відновлювального запасу палива;

- експлуатаційних витрат на функціонування інфраструктури ТЕЦ;

- проведення поточних та капітальних ремонтів основних фондів;

- оплату праці персоналу;

- придбання нових основних фондів та технологій.

Ресурсним джерелом фінансування є:

- виручка від продажу виробленої електро- та теплоенергії на фоні процесів зниження виробничої собівартості виробництва;

- підвищення амортизаційних відрахувань від прибутку на відновлення основних засобів(підвищення загальної собівартості виробництва);

- комерційні кредити постачальників (кредиторська заборгованість та видані векселі);

- короткострокові та довгострокові кредити банків;

- державна фінансова допомога;

- додаткове надходження грошових коштів від часткового продажу існуючого пакету акцій(внутрішньодержавні та закордонні інвестиції) з ризиком втрати контролю за підприємством;

- надходження грошових коштів від додаткової емісії акцій ВАТ - підвищення обсягів статутного капіталу (внутрішньодержавні та закордонні інвестиції) з ризиком втрати контролю за підприємством;

- надходження коштів від випуску довгострокових боргових зобов'язань - облігацій на суму до 25% від обсягу статутного капіталу(для ВАТ).

- зниження дебіторської заборгованості за рахунок впровадження вексельних розрахунків за придбану електроенергію та прискорення грошових розрахунків за рахунок вексельного перекредитування в банках.

2. Для визначення ролі нормативно-правового регулювання в процесі функціонування фінансового механізму підприємств в дипломній роботі досліджено, що згідно з Законом України «Про природні монополії» генеруючі підприємства української енергетики є природними монополістами, тому їх діяльність підлягає державному регулюванню.

Для підвищення конкурентоспроможності української енергетики, забезпечення потреб споживачів України в електричній енергії за мінімально можливою ціною на засадах конкуренції між виробниками та між постачальниками електричної енергії, забезпечення надійного електропостачання споживачів, а також фінансової стабільності і прибутковості галузі та інтересу до неї з боку потенційних інвесторів, у 1996 році в Україні створено оптовий ринок електричної енергії (ОРЕ).

Оператором ОРЕ є державне підприємство „Енергоринок”, яке здійснює купівлю-продаж всієї електричної енергії, виконує функції розпорядника системи розрахунків (формування оптової ринкової ціни та розрахунок платежів) та розпорядника коштів ОРЕ.

Оптова ринкова ціна, за якою здійснюється закупівля електричної енергії на ОРЕ енергопостачальними компаніями, формується на основі середньозваженої ціни закупівлі електроенергії Оптовим ринком у виробників електричної енергії (ТЕС, АЕС, ГЕС, ТЕЦ, ВЕС), з урахуванням цін продажу електроенергії на експорт, платежів за надання послуг системним оператором (ДП „НЕК „Укренерго”) та оператором ринку (ДП „Енергоринок”), на фінансування інвестиційних проектів та платежів для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів.

Розподіл електричної енергії в ОЕС виконується енергопостачальними компаніями, що є ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим і нерегульованим тарифом. Постачальники за регульованим тарифом мають у своїй власності розподільні електричні мережі і, крім ліцензії на постачання, отримують ліцензію на передачу електричної енергії власними мережами.

На Оптовому ринку електроенергії законодавчо забезпечено рівноправний доступ до ринку електроенергії та послуг електричних мереж усіх суб'єктів підприємницької діяльності, а також купівлю і продаж електроенергії за Правилами оптового ринку та визначення ціни на електроенергію генеруючих компаній.

Розрахунки між учасниками оптового ринку здійснюються пропорційно обсягам виробництва товарної продукції за алгоритмом розподілу коштів, затверджених НКРЕ.

3. Для вирішення задачі вивчення передумов побудови фінансового механізму функціонування підприємств на основі аналізу діяльності цих підприємств та визначення напрямків вирішення основних проблем фінансування в дипломному дослідженні проведена діагностика фінансового механізму діяльності підприємства енергогенеруючої галузі ВАТ «Центренерго» з 76% часткою державного пакету акцій, яке працює в вищенаведених умовах державного регулювання оптового ринку електроенергії.

Досліджене підприємство ВАТ "Центренерго" - є однією з провідних енергогенеруючих компаній України. До складу компанії входять три теплових електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська та підприємство “РЕМЕНЕРГО”.

Встановлена потужність ВАТ "Центренерго" складає 7550 МВт або 26,9% від загальної встановленої потужності чотирьох генкомпаній ТЕС (28027,5 МВт), що визначає досить суттєву роль компанії в формуванні оптової ціни енергоринку, в підтримці та регулюванні енергобалансу України.

Статутний фонд Компанії складає 480 229 240,40 грн. та поділений на 369 407 108 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,30 грн. Найбільшими акціонерами Компанії є Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України", що володіє 78,29% акцій, фізичні особи володіють 2,66% акцій, у власності юридичних осіб перебувають 19,05% акцій.

Протягом останніх років акції ВАТ "Центренерго" перебувають в трійці цінних паперів, якими найбільше торгують в ПФТС та на позабіржовому ринку. З 2003 рокуі акції Компанії залишаються одними з найпривабливіших для інвесторів. Так, курсова вартість акцій на ПФТС в 2003 році становила на кінець року 1,28 грн. за акцію, тобто при збитковій роботі підприємства була нижче номіналу. У 2007 році вартість акцій (номінал 1,3 грн./шт.) ВАТ “ЦЕНТРЕНЕР-ГО” на торгах ПФТС станом на 01.05.2007 становила:

- пропозиція на покупку (попит) - 16,58 грн./шт

- пропозиція на продаж (пропозиція) - 16,61 грн./шт.

тобто ринкова вартість капіталу ВАТ зросла майже в 12 раз відносно номіналу статутного капіталу, хоча прибутковістю це не підтверджується.

4. Для вирішення задачі аналіза формування фінансового механізму на підприємстві ВАТ «Центренерго» виконанні наступні дослідження

Як показав проведений аналіз у 2005 -2006 роках ВАТ “Центроенерго” від збиткової роботи перейшло до прибуткової, але при цьому обсяги валюти балансу знизилися на 10% відносно рівня 2004 року. При прибутковій роботі 2005 -2006 років, рентабельність власного капіталу досягла 2,82 - 3,95%, що для відкритого акціонерного товариства є дуже малою відносно дохідності альтернативного вкладення капіталу в банківські депозити - 13 -14% річних.

Аналіз причин низької рентабельності роботи підприємства показав, що ціна реалізації 1 квт/г електроенергії перевищує рівень собівартості не більше, ніж на +8 -10%, а ціна реалізації теплової енергії нижче рівня собівартості на (- 5) - (-7)%, тобто збиткова, таким чином тарифна політика реалізації в умовах державного регулювання цін є неоптимальною для підприємства.

Як показують результати детальної економічної діагностики основних фінансових характеристик підприємства у 2004 -2006 роках:

- загальний обсяг валюти балансу знизився у 2005 році на - 4,26% відносно рівня 2004 року, на ще у 2006 році знизився на - 1,68% відносно рівня 2005 року;

- причинами падіння обсягів валюти балансу у 2005 році є падіння на -23,3% обсягів довгострокових кредитів, а у 2006 році при відновленні обсягу довгострокових кредитів на рівні 2004 року - падіння на - 20,1 % обсягів кредиторської заборгованості;

- зростання обсягів власного капітала було незначним 1,6 -2,9%, що не компенсувало падіння обсягів залучених та запозичених коштів;

- обсяг виданих векселів зменшився на у 2006 році на - 17% відносно рівня 2004 року.

- частка власного капіталу в валюті пасивів балансу поступово зростає з рівня 44,7%(2004) до рівня 47,5%(2005) та до рівня 49,7% у 2006 році;

- але постійна потреба у відновленні специфічних основних фондів підприємства приводить до повної іммобілізації всього обсягу власного капіталу в основні фонди, при цьому власного капіталу на ці цілі - недостатньо і величина оборотного власного капіталу (власний капітал -основні фонди) є негативною величиною, тобто частка залучених коштів ( від -12,8% валюти балансу у 2004 році до -9,3% валюти балансу у 2006 році) також імобілізована в основні фонди;

- частка довгострокових залучених кредитів банків становить 21,0% у 2004 році, знижується до рівня 16,2% у 2005 році та знов зростає до 20,9% у 2006 році. Таким чином, практично 50% обсягів довгострокових кредитів банків вкладені в відбудову основних фондів підприємства, що частково згладжує проблему нестатку обсягів власних коштів для відбудови основних фондів;

- частка короткострокових кредитів банків поступово зростає з рівня 4,1% у 2004 році до рівня 6,1% у 2006 році;

- відповідно, кредиторська заборгованість знижується з рівня 21,0% у 2004 році до рівня 17,2% у 2006 році;

- структурна частка виданих векселів на протязі 2004 - 2006 років зберігається на рівні 0,9-1,0%.

Таким чином, проведений аналіз фінансового забезпечення активів підприємства показує, що на протязі 2004 -2006 років:

- ресурсною базою необоротного майна (активів) у підприємства є повністю обсяг власного капіталу та приблизно 50% довгострокових кредитів банків;

- ресурсами базою оборотного капіталу (активів) у підприємства є 50% обсягів довгострокових кредитів банку, які забезпечують придбання оборотних запасів для виробітку електро- та теплоенергії, короткострокові кредити банків та кредиторська заборгованість (комерційний кредит);

- вексельний оборот як засіб комерційних розрахунків застосовується в основному в режимі видачі в обіг власних векселів підприємства, але їх обсяг знижується і не порівняний з кредиторською заборгованістю, обсяг отриманих векселів постійний і носить характер довгострокової фінансової допомоги чи опротестованих векселів;

- високоліквідні грошові агрегати (готівка та кошти на розрахунковому рахунку в банку) у підприємства практично відсутні, тобто оперативна плато-спроможність підприємства - відсутня, оскільки поточні зобов'язання становлять у 2005 -2006 роках від 6,7% до 8,2% від валюти балансу, при цьому тільки заборгованість за заробітною платою та податковими платежами до бюджету становить 2,1 - 2,4 % від валюти балансу, а частка грошових коштів у 2005 -2006 роках не перевищує 0,3 - 0,4% від валюти балансу.

Аналіз показників ділової активності (оборотності оборотних агрегатів балансу) ВАТ “Центренерго” показує:

- на підприємстві у 2004 - 2006 роках оптимізований обсяг запасів, що дало зниження строку оборотності запасів на 10%(з 40 до 36 днів);

- період погашення дебіторської заборгованості за відпущену електроенергію знизився з 382 днів(більше1 року) до 205 днів (практично 7 місяців), що є певним досягненням, але не дає можливості використати кошти реалізації для ресурсного забезпечення придбання швидкооборотних запасів виробництва;

- періоди обороту обігових коштів та операційного циклу перетворення придбаних матресурсів в кошти (після погашення дебіторської заборгованості) знизилися у 2006 році практично в 1,7 рази відносно рівня 2004 року, однако залишаються дуже великими (в діапазоні 205 -240 днів на оборот), тобто відпуск електроенергії підприємством в комерційний кредит (через дебіторську заборгованість) має дуже негативний вплив на діяльність ВАТ “Центренерго”.

Аналіз показників фінансової стійкості ВАТ “Центренерго” показує, що у 2006 році рівень коефіцієнта незалежності наблизився до значення 0,5 (0,496), що свідчить про стійкий рівень співвідношення залучених та власних ресурсів, але коефіцієнт забезпечення оборотних коштів власним капіталом має негативне значення, що значно знижує поточну фінансову стійкість підприємства. Це ідентифікується сумарним коефіцієнтом фінансової стійкості, який у 2006 році досягає значення 0,7 при нижній границі стійкого діапазону 0,85.

Як показує аналіз показників фінансової стійкості ВАТ “Центренерго” по покриттю запасів:

- власний оборотний капітал має негативне значення і не приймає участі в формуванні джерел для фінансування відновлення запасів на підприємстві;

- джерелом для фінансування процесів відновлення запасів на підприємстві є короткострокові кредити банків, оскільки довгострокові кредити імобілізовані в фінансування відновлення основних коштів;

- залучених короткострокових кредитів достатньо для совєчасного відновлення запасів і тому фінансова стійкість підприємства по покриттю запасів носить стійкий характер;

- життєвий цикл оборотних фондів підприємства, оснований тільки на використанні банківських кредитів, є витратним, тому підприємство фактично розподіляє чистий дохід між номінальними власниками підприємства на низькому рівні рентабельності та між комерційними банками, які мають значну частку загального доходу та фактично є співвласниками доходів підприємства.

5. Для вирішення задачі визначення основних складових регулювання фінансового механізму та фінансового забезпечення діяльності підприємства в дипломному проекті виконані наступні дослідження

Для оцінки взаємодії між складовими фінансового механізму на підприємстві ВАТ “Центроенерго” в дипломному проекті проведений аналіз забезпеченості акціонерного капіталу, як основи функціонування акцій підприємства на фондовому ринку та підготовки до реалізації пакету в 24% державної частки з доведенням державного пакету до 54% (контрольний пакет).

Як показали результати дослідження:

- статутний капітал ВАТ “Центренерго” в 480,229 млн.грн. у 2004 -2005 роках повністю використаний на погашення збитків від діяльності за попередні роки (збиток на кінець 2004 року становить -570,542 млн.грн., збиток на кінець 2005 року становить - 465,469 млн.грн.);

- рішенням акціонерних зборів у 2005 - 2006 роках весь прибуток направлений на погашення збитків попередніх років, таким чином станом на кінець 2006 року збиток становить - 407,205 млн.грн., тобто реабілітовані 73 млн.грн. статутного капіталу;

- таким чином, в ВАТ “Центренерго” весь власний капітал представлений в 2004 -2006 роках строкою запису - “Інший додатковий капітал” (2,2 млрд. грн.), який за правилами бухгалтерського обліку представляє собою віддзеркалення вартості коштів, які окрім статутного капіталу були направлені на придбання основних засобів підприємства, тобто це ресурси, які існують в малоліквідній формі вкладення в основні засоби підприємства;

- основні засоби підприємства є заставою за довгостроковий кредит “Укрексімбанка” з коефіцієнтом 2,0, тобто на договірну суму 470 млн.грн.;

- “Інші довгострокові зобов”язання” на суму 460 - 570 млн.грн. залучені ВАТ “Центренерго” теж під заставу основних засобів (ТЕЦ) з коефіцієнтом 1,7 - 2.,0;

- короткострокові кредити комерційних банків на суму 235 млн.грн. також залучені під заставу основних засобів з коефіцієнтом застави 2,0.

Тобто, потенціал фінансового механізму залучення кредитно-позикових коштів підприємством ВАТ “Центренерго” використаний практично повністю, оскільки всі основні засоби знаходяться в заставі за отримані кредити, тобто оцінна вартість необоротних активів дорівнює нулю.

Відповідно до балансування статей ресурсів та активів(майна) підприєм-ства ВАТ “Центренерго”, його поточна вартість може бути оцінена як різниця між оборотними активами та короткостроковими і поточними зобов'язаннями, тобто поточна вартість становить 0,537 млрд.грн., що становить усього 12% від обсягу валюти балансу підприємства.

Відповідна ліквідаційна вартість акції підприємства розраховується як 1,45 грн./шт. при номіналі 1,3 грн.шт.

Таким чином, курс акцій ВАТ “Центренерго” на ПФТС 16,8 грн./шт є необгрунтовано завищенним, що свідчить про те, що фондова торгівля в Україні на сучасному етапі переслідує цілі переділу основної інфраструктури державної власності в ході приватизації і не носить характеру прибуткового інвестування вільних коштів.

Розрахунок інтегрального показника Альтмана (у міру скептицизму по його застосування для українських підприємств) за даними балансу ВАТ “Центренерго” за 2006 рік , дає наступні значення 1,49, що відповідає високому рівню імовірності банкрутства підприємства ВАТ “Центренерго” та дає підстави для введення антикризового управління на підприємстві для запобігання банкрутству соціально важливої інфраструктури суспільства України.

6. Для вирішення задачі розробки систему конкретних заходів щодо забезпечення сталого розвитку підприємства ВАТ «Центренерго» в дипломному проекті за результатами проведеної економічної діагностики в дипломному проекті запропоновано систему конкретних заходів щодо забезпечення сталого розвитку підприємства ВАТ «Центренерго», яка обмежена рамками державного регулювання цін енергогенеруючих компаній і основана на:

- регулюванню цін реалізації НКРЕ на рівні не нижче собівартості, розрахованої за затвердженою методологією;

- наданні фінансової бюджетної допомоги для оновлення основних фондів ВАТ «Центренерго»;

- отриманні додаткових коштів державного фінансування за рахунок реалізації 24% частки пакету акцій підприємства (приватизація);

- наданні допомоги комісією НКРЕ підприємству у вигляді підвищення норми розподілу загальних коштів, оптиманих оптовим енергоринком;

50% додаткових отриманих коштів від приватизації державного пакету акцій ВАТ «Центренерго» за ринковим курсом, який в 12 раз перевищує номінальну вартість акцій, буде достатньо на погашення довгострокових кредитів ВАТ “Центренерго”, виданих під державну гарантію, які направлені на модернізацію основних фондів ВАТ “Центренерго” згідно “Стратегії розвитку електроенергетики України до 2030 року”. Це - основний шлях ресурсного забезпечення інвестиційних потреб розвитку ВАТ “Центренерго”.

При збереженні 78% державного пакету акцій, основою планування фінансового забезпечення розвитку ВАТ “Центренерго” в умовах його фактичного державного статусу та регульованості його діяльності в об'єднаній енергосистемі України є 4 основних питання «ручного регулювання» діяльності підприємства Міністерством топлива та енергетики України та НКРЕ:

- ціноутворення при реалізації виробленої електро-та теплоенергії;

- пошук зовнішнього інвестування для відновлення основних фондів на новій технологічній основі для зниження собівартості вироблення електро- та теплоенергії;

- пошук шляхів переходу на вітчизняну базу низькосортного вугільного палива та відказ від мазутно-газових технологій, що суттєво знизить витрати підприємства та підвищить прибуток в умовах жорсткого обмеження на ціну реалізації електро- та теплоенергії;

- пошук шляхів розширення експорту за рахунок використання закон-сервованих потужностей ВАТ “Центренерго”.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України / Верховна Рада України. -- Офіц. вид. -- К. : Парламентське вид-во, 2006. -- 59с.

2. Господарський кодекс України: За станом на 1 січня 2005 року / Верховна Рада України. -- Офіц. вид. -- К. : Парламентське видавництво, 2005. -- 192с.

3. Цивільний кодекс України: За станом на 1 липня 2005 року / Верховна Рада України. -- Офіц. вид. -- К. : Парламентське видавництво, 2005. -- 352с.

4. Бюджетний кодекс України: За станом на 24 липня 2006р. / Верховна Рада України. -- Офіц. вид. -- К. : Парламентське вид-во, 2006. -- 96с.

5. Закон України “Про господарські товариства”: За станом на 10 жовтня 2003 р. / Верховна Рада України. -- Офіц. вид. -- К. : Парламентське видавництво, 2003. -- 35с.

6. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”: За станом на 13 жовтня 2006 року. -- Офіц. вид. -- К. : Парламентське видавництво, 2006. -- 23с.

7. Закон України “Про власність”: За станом на 25 квітня 2003 р. / Верховна Рада України. -- Офіц. вид. -- К. : Парламентське вид-во, 2003. -- 23с.

8. Закон України “Про банки і банківську діяльність”: Із зм. та доп. станом на 20 березня 2006р. / Міністерство юстиції України. -- Офіц. вид. -- К. : Вид. дім "Ін Юре", 2006. -- 120с.

9. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІV із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 р. №1707-ІІІ, від 08.06.2000 р. №1829-ІІ.

10. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про податкову систему» // від 19 вересня 1991 року N 1576-XII (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 17 листопада2005 року N 3107-IV)

11. Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» від 19 грудня 2006 року N 489-V

12. Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 року

13. N 575/97-ВР //

14. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року N 2210-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 23 лютого 2006 року N 3486-IV

15. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про природні монополії” від 20 квітня 2000 року

16. N 1682-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом України від 1 грудня 2006 року N 424-V

17. Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії //НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА N 3 від 08.02.96 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії регулювання станом N 1624 від 08.12.2006 )

18. Договір між членами Оптового ринку електроенергії // НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ , від 15 листопада 1996 року

19. Про затвердження тарифів на виробництво теплової енергії для ВАТ "Центренерго" // НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ , ПОСТАНОВА від 12 жовтня 2006 року N 1330

20. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 19 листопада 2004 року N 1123 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на грудень 2004 року”

21. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 21 грудня 2004 року N 1221 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на січень 2005 року”

22. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 21 січня 2005 року N 29 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на лютий 2005 року”

23. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 22 лютого 2005 року N 103 . - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на березень 2005 року”

24. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 19 квітня 2005 року N 271 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на травень 2005 року”

25. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 24 травня 2005 року N 373 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на червень 2005 року”

26. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 24 червня 2005 року N 468 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на липень 2005 року”

27. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 25 липня 2005 року N 555 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на серпень 2005 року “

28. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 18 серпня 2005 року N 683 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на вересень 2005 року”

29. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 18 жовтня 2005 року N 912 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на листопад 2005 року”

30. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 18 листопада 2005 року N 1042 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на грудень 2005 року”

31. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 16 грудня 2005 року N 1145 - “ Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на січень 2006 року”

32. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 17 січня 2006 року N 19 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на лютий 2006 року”

33. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА

34. від 17 лютого 2006 року N 188 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на березень 2006 року”

35. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 17 березня 2006 року N 322 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на квітень 2006 року”

36. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 18 квітня 2006 року N 466 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на травень 2006 року”

37. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 12 травня 2006 року N 581 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на червень 2006 року”

38. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 14 червня 2006 року N 756 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на липень 2006 року”

39. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 14 липня 2006 року N 914 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на серпень 2006 року”

40. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 17 серпня 2006 року N 1130 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на вересень 2006 року”

41. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 18 вересня 2006 року N 1192 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на жовтень 2006 року “

42. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 16 жовтня 2006 року N 1337 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на листопад 2006 року “

43. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 16 листопада 2006 року N 1485 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на грудень 2006 року”

44. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 15 грудня 2006 року N 1660 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на січень 2007 року”

45. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИ-КИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 15 лютого 2007 року N 170 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на березень 2007 року”

46. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 19 березня 2007 року N 315 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на квітень 2007 року”

47. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 18 квітня 2007 року N 437 - “Щодо прогнозованої оптової ринкової ціни на травень 2007 року “

48. Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 15 серпня 2005 р. N 745

49. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИ-КИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 5 квітня 2007 року N 416 - “Про затверджен-ня на березень 2007 року тарифів на електричну енергію, продану в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками, які працюють за ціновими заявками”

50. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 23 березня 2007 року N 385 - “Щодо затвердження на квітень 2007 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України”

51. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 23 квітня 2007 року N 480 - “Щодо затвердження на травень 2007 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України”

52. Про тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам // Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) від 10 березня 1999 року N 309 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 грудня 2000 року N 1257, від 11 січня 2001 року N 16, від 10 липня 2002 року N 758, від 25 лютого 2004 року N 188, від 30 березня 2006 року N 401, від 20 липня 2006 року N 926)

53. Державне регулювання енергетики України (Біла книга)- Проект “Діяльність груп аналізу політики у державних органах України” // Національна комісія регулювання електроенергетики України, Головне управління державної служби України, 2006

54. ПРАВИЛА Оптового ринку електричної енергії України (Правила енергоринку) // ЗАТВЕРДЖЕНО постановою НКРЕ від 12 листопада 1997 р. N 1047а, Протокол Ради Оптового ринку електричної енергії України від 2 - 3 жовтня 1997 р. N 13

55. Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії // постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 898,

56. Порядок розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій у період до 2010 року // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 вересня 2004 р. N 648-р

57. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 26 серпня 2005 року N 723 - “Про видачу ліцензії на виробництво електричної енергії ВАТ "ДЕРЖАВНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРЕНЕРГО" “

58. Статистичний щорічник України за 2005 рік/ Державний комітет статистики України; Ред. О.Г. Осауленко. - К.: Консультант, 2006. - 575 с.

59. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). -- 2.вид., перероб. та доп. -- К.: ЦУЛ, 2002. -- 268 с.

60. Бабічев, Микола Петрович. Організація управління промисловим підприємством: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц./ М.П. Бабічев, С.В. Карпенко, Є.В. Шевчук. - К.: КНЕУ, 2006. - 90 с

61. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освітньо-проф. програмою спеціаліста зі спец."Фінанси", "Банківська справа":"Облік і аудит". -- 2.вид., перероб. і доп. -- К.: Либідь, 2003. -- 384 с.

62. Балабанов И.Т. - Финансовый менеджмент: Учебник. - М: Финансы и статистика, 1994. - 224 с.

63. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планорование в условиях рынка. - М.: ИНФРА - М., 1999. - 260 с.

64. Бень Т.Г. Довбня С.Б. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств //Фінанси України. - 2000 - № 7. с. 48-55

65. Біла О.Г., Галик Л.М., Дрівко М.М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студ. спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050105 "Банківська справа", 6.050106 "Облік і аудит" / Центральна спілка споживчих товариств України; Львівська комерційна академія. -- Л.: Видавництво ЛКА, 2002. -- 112 с.

66. Бланк, Игорь Александрович. Управление финансовой безопасностью предприятия/ И.А. Бланк. - К.: Ника-Центр: Эльга, 2004. - 776 с. - (Б-ка финансового менеджера)

67. Бондар, Наталія Миколаївна. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Н.М. Бондар. - 2-ге вид., допов.. - К.: А.С.К., 2005. - 400 с. - (Університетська б-ка)

68. Величко, Геннадій Олександрович. Фінанси підприємств: Навчальний посібник/ Г.О. Величко, Л.М. Дейніс. - О.: Пальміра, 2006. - 196 с

69. Виноградська, Алла Миколаївна. Технологія комерційного підприємства: Навчальний посібник/ А.М. Виноградська. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 778 с.

70. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. -- К. : Прецедент, 2006. -- 440с.

71. Головко, Віктор Іванович. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ В.І. Головко, А.В. Мінченко, В.М. Шарманська. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 446 с.

72. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств в схемах: Навч. посібник -- Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. -- 191 с.

73. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. -- К.: МАУП, 2000. -- 148 с.

74. Івахненко, Валентин Михайлович. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник/ В.М. Івахненко. - К.: КНЕУ, 2006. - 232 с. - (До 100-річчя Київського національного економічного університету)

75. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002.- 226 с.

76. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. -- К.: Кондор, 2003. -- 364 с.

77. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права. Кафедра фінансів і банківської справи. -- Д.: Видавництво ДАУБП, 2001. -- 224 с.

78. Колесников, Олександр Володимирович. Ціноутворення: Навчальний посібник/ О.В. Колесников. - 2-е вид. випр. та допов.. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 144 с

79. Кульчицький М.І. Економічне регулювання розвитку виробничої сфери в регіоні: Дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. -- Л.: Каменяр, 2003. -- 161 с.

80. Марцин, Володимир Степанович. Економічне регулювання ефективності господарської діяльності: Монографія/ В.С. Марцин. - Л.: Львівський банківський ін-т НБУ, 2005. - 491 с

81. Мойсеєнко І.Є. Фінансове планування на підприємстві // Фінанси України - 2000. - №9. с. 155-158.

82. Мойсеєнко, Ірина Павлівна. Інвестування: Навчальний посібник/ І.П. Мойсеєнко. - К.: Знання, 2006. - 490 с

83. Мороз, Олег Васильович. Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах: Монографія/ О.В. Мороз, О.А. Сметанюк. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 167 с

84. Петрович И.М. Атаманчук Р.П. Производственная мощность и экономика предприятия. - М.: ИНФРА-М, 1990. - 298 с.

85. Петряєва З.Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. -- Х.: ХДЕУ, 2002. -- 164 с.

86. Плисак В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України - №1, 2001 р. с 67 - 72.

87. Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д., Куліш А. П., Нам Г. Г. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т / А. М. Поддєрьогін (кер.авт.кол.і наук.ред.). -- 4.вид., перероб. та доп. -- К. : КНЕУ, 2002. -- 571с.

88. Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д., Невмержицька Н. Ю., Невмержицький Я. І. Фінансовий менеджмент: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Микитович Поддєрьогін (кер.кол.авт.і наук.ред.). -- К. : КНЕУ, 2005. -- 535с.

89. Примак, Тетяна Олександрівна. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Т.О. Примак. - 4-те вид., стер. . - К.: Вікар, 2006. - 220 с. - (Вища освіта XXI століття)

90. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / ред. Т.Г. Морозова. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 318 с.

91. Прогнозирование и планирование: Учебное пособие / Е.А. Черныш. М.: Приор, 1999. - 176 с.

92. Селезньов, Володимир Володимирович. Основи ринкової економіки України: Посібник/ В.В. Селезньов. - К.: А.С.К., 2006. - 688 с. - (Економічна освіта)

93. Семернікова, Ірина Олександрівна. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ І.О. Семернікова, Н.В. Мєшкова-Кравченко. - Херсон: Олді-плюс, 2006. - 312 с

94. Сідун, Вікторія Анатоліївна. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 356 с

95. Теплова Т.В. Планирование в финансовом менеджменте: Учебное пособие. М., 1998. - 140 с.

96. Управління потенціалом підприємства: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ І.З. Должанський, Т.О. Загорна, О.О. Удалих. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 361 с

97. Финансовое планирование и контроль: Учебное пособие / под. Ред. М.А. Поукова, А.Х. Тейлора. М.: ИНФРА - М., 1996. - 479 с.

98. Харко А.Ю. Бюджетування у процесі управління фінансовою діяльністю підприємства // Фінанси України. - 2001. № 9. с. 87-91.

99. Швайка, Любов Андріївна. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник/ Л.А. Швайка. - К.: Знання, 2006. - 436 с. - (Вища освіта XXI століття)

100. Шиян, Дмитро Вікторович. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник/ Д.В. Шиян, Н.І. Строченко. - К.: А.С.К., 2005. - 240 с. - (Університетська б-ка)

101. Шкварчук, Людмила Олександрівна. Ціноутворення: Підручник для студ. вищих навчальних закладів/ Л.О. Шкварчук. - К.: Кондор, 2006. - 460 с

102. Ястремська, Олена Миколаївна. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства: Навчальний посібник/ О.М. Ястремська. - К.: КНЕУ, 2006. - 191 с

103. INVESTOR'S GUIDE: Центренерго // Український дiловий тижневик "Контракти" / № 12 вiд 19-03-2007

104. Офіційний Інтернет-сайт Міністерства палива та енергетики України - http://mpe.kmu.gov.ua

103. Офіційний Інтернет-сайт Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку України (звітність емітентів) - http://www.smida.gov.ua

104. Офіційний Інтернет-сайт ВАТ “ЦЕНТРЕНЕРГО” -

http://www.centrenergo.com

105. Офіційний Інтернет-сайт ПФТС -

http://www.pfts.com.ua

ДОДАТКИ

Додаток А

Основні показники діяльності ВАТ “Центренерго” за 2001-2002 рік

КОДИ

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"

Дата

2 002

за ЄДРПОУ

22927045

за КОАТУУ

06024

Територія

м. Київ

за КФВ

20

Форма власності

КОЛЕКТИВНА ВЛАСНІСТЬ

за СПОДУ

6024

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА

за ЗКГНГ

11110

за КВЕД

110

Галузь

ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Контрольна сума

Вид економічної діяльності

Промисловість

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса

01032, м.Київ, Комінтерну, б.27

БAЛAНС

на2 002 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

31.12.2001

31.12.2002

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

2 902

4 588

первісна вартість

011

3 858

6 156

накопичена амортизація

012

(956)

(1 568)

Незавершене будівництво

020

376 451

388 895

Основні засоби:

залишкова вартість

030

2 829 690

2 718 450

первісна вартість

031

4 935 260

4 939 480

знос

032

(2 105 560)

(2 221 020)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1 396

1 334

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

3 210 440

3 113 270

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

173 017

151 044

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

1 301

956

незавершене виробництво

120

11

8

готова продукція

130

26

40

товари

140

4 283

2 960

Векселі одержані

150

14 471

12 353

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

1 417 730

1 530 780

первісна вартість

161

1 418 180

1 538 820

резерв сумнівних боргів

162

(447)

(8 040)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

2 415

1 078

за виданими авансами

180

77

35

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

90 635

42 969

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

12 199

16 576

в іноземній валюті

240

482

359

Інші оборотні активи

250

60 699

359

Усього за розділом II

260

1 777 350

1 801 000

III. Витрати майбутніх періодів

270

300

637

Баланс

280

4 988 090

4 914 910

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

92 351

480 229

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

2 755 170

2 372 360

Резервний капітал

340

3 717

3 717

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-458 371

-445 007

Неоплачений капітал

360

((0))

((0))

Вилучений капітал

370

((0))

((0))

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

2 392 870

2 411 300

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

29 691

27 846

Усього за розділом II

430

29 691

27 846

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

395 394

443 266

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

3 030

3 030

Відстрочені податкові зобов'язання

460

54 571

40 964

Інші довгострокові зобов'язання

470

40 239

28 254

Усього за розділом III

480

493 234

515 514

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

151 301

138 473

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

59 027

49 601

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1 510 470

1 426 060

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

59

2 432

з бюджетом

550

48 102

90 033

з позабюджетних платежів

560

48 102

90 033

зі страхування

570

1 116

1 772

з оплати праці

580

2 308

3 491

з учасниками

590

41 008

11 689

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

227 002

219 813

Усього за розділом IV

620

2 072 300

1 956 230

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

4 022

Баланс

640

4 988 090

4 914 910

КОДИ

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"

Дата

2 002

за ЄДРПОУ

22927045

за КОАТУУ

06024

Територія

м. Київ

за СПОДУ

6024

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА

за ЗКГНГ

11110

Галузь

ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

за КВЕД

110

Вид економічної діяльності

Промисловість

Контрольна сума

Одиниця виміру:

тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За 2001 - 2002 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2 343 090

2 278 210

Податок на додану вартість

015

(390 515)

(380 629)

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(105 280)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1 952 580

1 792 300

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(1 771 170)

(1 635 210)

Валовий:

прибуток

050

181 408

157 096

збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

61 115

274 249

Адміністративні витрати

070

(23 211)

(28 042)

Витрати на збут

080

(0)

(0)

Інші операційні витрати

090

(128 270)

(160 284)

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

91 042

243 019

збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

8 758

17 369

Інші доходи

130

11 390

35 745

Фінансові витрати

140

(61 301)

(60 532)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(60 323)

(85 274)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

0

150 327

збиток

175

(10 434)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

3 202

75 983

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

0

74 344

збиток

195

(29)

(0)

Надзвичайні:

доходи

200

19 133

79 295

витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

5 740

23 789

Чистий:

прибуток

220

13 364

129 850

збиток

225

(0)

(0)

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1 562 840

1 511 440

Витрати на оплату праці

240

87 974

69 011

Відрахування на соціальні заходи

250

31 835

26 223

Амортизація

260

137 093

79 466

Інші операційні витрати

270

94 476

98 491

Разом

280

1 914 220

1 784 630

Додаток Б

Основні показники діяльності ВАТ “Центренерго” за 2003-2004 рік

КОДИ

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

Дата

за ЄДРПОУ

22927045

за КОАТУУ

8038900000

Територія

м.Київ

за КФВ

Форма власності

приватна

за СПОДУ

06024

Орган державного управління

без пiдпорядкованостi

за ЗКГНГ

11110

за КВЕД

40.10.1

Галузь

енергетика

Контрольна сума

Вид економічної діяльності

виробництво електроенергiї тепловими електростанцiями

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса

М.КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 1

БAЛAНС

на 31.12.2004 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

3 661

2 812

первісна вартість

011

6 285

6 298

накопичена амортизація

012

2 624

3 486

Незавершене будівництво

020

385 855

384 426

Основні засоби:

залишкова вартість

030

2 450 060

2 337 620

первісна вартість

031

4 742 590

4 751 530

знос

032

2 292 530

2 413 910

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1 194

2 027

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

2 840 770

2 726 890

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

152 258


Подобные документы

 • Сутність фінансового механізму та його складові: методи, важелі, інструменти, нормативно-правове, інформаційне та організаційне забезпечення. Оцінка фінансового механізму в Україні. Дослідження основних принципів побудови системи доходів держави.

  контрольная работа [243,8 K], добавлен 02.11.2014

 • Вивчення фінансового механізму, як системи управління фінансами на підприємстві. Аналіз фінансового механізму ВАТ "Закордоненергокомплектбуд": організаційно-економічна характеристика, фінансові важелі, шляхи вдосконалення фінансового механізму управління.

  курсовая работа [160,7 K], добавлен 20.06.2010

 • Поняття фінансового стану та фінансових ресурсів на підприємстві. Організаційно–економічна характеристика підприємства КП "Макіївтепломережі". Методологія і інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану і фінансових результатів на підприємстві.

  курсовая работа [112,1 K], добавлен 22.02.2013

 • Види, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Парадіз". Напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [197,5 K], добавлен 14.06.2010

 • Організаційно-економічна та господарська діяльність підприємства. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Напрямки використання чистого прибутку.

  курсовая работа [192,9 K], добавлен 10.01.2014

 • Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

  лекция [122,8 K], добавлен 15.11.2008

 • Організація фінансового планування грошових потоків на підприємстві. Експрес-аналіз результатів діяльності ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод". Аналіз формування грошових надходжень підприємства. Напрямки удосконалення фінансового планування.

  курсовая работа [586,4 K], добавлен 25.03.2011

 • Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПМК-68". Аналіз фінансових результатів, майна та джерел коштів підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.01.2013

 • Основи формування політики антикризового фінансового управління, сутність фінансової безпеки. Використання діагностики в антикризовому управлінні підприємством. Методологічні основи і економічні передумови удосконалення фінансового механізму управління.

  дипломная работа [494,9 K], добавлен 07.09.2010

 • Характеристика показників, що потрібні для проведення фінансового аналізу. Класифікація активів підприємства по рівню ліквідності. Аналіз руху коштів ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" за 2009 й 2010 р. висновки щодо фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [115,5 K], добавлен 05.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.