Формування фінансового механізму підприємства (на матеріалах ВАТ "Центренерго")

Теоретичний аналіз фінансового механізму управління підприємством. Вивчення фінансових методів і важелів. Правове, нормативне та інформаційне забезпечення. Оцінка результатів діяльності підприємства ВАТ "Центренерго". Удосконалення фінансового планування.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.07.2010
Размер файла 3,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

159 777

тварини на вирощуванніта відгодівлі

110

609

420

незавершене виробництво

120

28

20

готова продукція

130

10

34

товари

140

143 146

3 137

Векселі одержані

150

12 399

12 249

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

1 763 140

1 715 280

первісна вартість

161

1 772 520

1 724 600

резерв сумнівних боргів

162

9 374

9 318

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

1 456

388

за виданими авансами

180

51

107

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

22 495

21 699

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

18 898

41 891

в іноземній валюті

240

1

0

Інші оборотні активи

250

65 966

59 743

Усього за розділом II

260

2 180 460

2 014 750

III. Витрати майбутніх періодів

270

555

1 491

Баланс

280

5 021 780

4 743 130

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

480 229

480 229

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

2 191 930

2 188 680

Резервний капітал

340

3 717

3 717

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-548 619

-584 021

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

2 127 260

2 088 600

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

1 895

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

25 432

26 829

Усього за розділом II

430

25 432

28 724

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

476 777

472 469

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

3 030

3 030

Відстрочені податкові зобов'язання

460

22 564

58 263

Інші довгострокові зобов'язання

470

507 086

460 097

Усього за розділом III

480

1 009 460

993 859

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

156 387

145 970

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

2 134

Векселі видані

520

46 234

45 693

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1 242 340

996 534

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

9 531

44

з бюджетом

550

60 754

74 229

з позабюджетних платежів

560

12 867

12 867

зі страхування

570

1 763

1 230

з оплати праці

580

4 427

3 557

з учасниками

590

11 118

11 118

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

307 646

332 090

Усього за розділом IV

620

1 853 060

1 625 470

V. Доходи майбутніх періодів

630

6 575

6 476

Баланс

640

5 021 780

4 743 130

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНIЯ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

Дата

за ЄДРПОУ

22927045

за КОАТУУ

8038900000

Територія

м.Київ

за КФВ

Орган державного управління

без пiдпорядкованостi

за СПОДУ

06024

за ЗКГНГ

11110

Галузь

енергетика

за КВЕД

40.10.1

Вид економічної діяльності

виробництво електроенергiї тепловими електростанцiями

Контрольна сума

Одиниця виміру:

тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2 004 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1 963 550

2 216 400

Податок на додану вартість

015

( 327 258 )

( 369 400 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1 636 290

1 847 000

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 1 488 880 )

( 1 688 950 )

Валовий:

прибуток

050

147 412

158 050

збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

163 981

112 809

Адміністративні витрати

070

( 28 521 )

( 24 161 )

Витрати на збут

080

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 205 559 )

( 260 918 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

77 313

0

збиток

105

( 0 )

( 14 220 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

234

Інші доходи

130

21 460

194 023

Фінансові витрати

140

( 47 168 )

( 55 003 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 45 642 )

( 232 129 )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

5 963

0

збиток

175

( 0 )

( 107 095 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

40 277

0

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

24 580

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

0

0

збиток

195

( 34 314 )

( 82 515 )

Надзвичайні:

доходи

200

0

0

витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

прибуток

220

0

0

збиток

225

( 34 314 )

( 82 515 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1 235 930

1 461 430

Витрати на оплату праці

240

110 730

97 984

Відрахування на соціальні заходи

250

43 067

37 722

Амортизація

260

128 230

138 661

Інші операційні витрати

270

63 487

191 256

Разом

280

1 581 440

1 927 050

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

369 407 000

369 407 000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

369 407 000

369 407 000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0,093

-0,223

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-0,093

-0,223

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Основні показники діяльності ВАТ “Центренерго” за 2005 рік

Підприємство

ВАТ "Центренерго"

за

ЄДРПОУ

22927045

Територія

Україна

за

КОАТУУ

8038900000

Форма власності

Приватна

за

КФВ

10

Орган державного управління

за

СПОДУ

06024

Галузь

Енергетика

за

ЗКГНГ

11110

Вид економічної діяльності

Виробництво електроенергії тепловими електростанціями

за

КВЕД

40.10.1

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

Адреса

03151 м.Київ.Народного Ополчення,1

Б А Л А Н С

на 31.12.2005 року

0

ФОРМА № 1

Код за

ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

2 830

2 324

первісна вартість

011

6 378

6 662

знос

012

3 548

4 338

Незавершене будівництво:

020

384 153

62 227

Основні засоби:

залишкова вартість

030

2 337 568

2 519 085

первісна вартість

031

4 751 528

5 017 431

знос

032

2 413 960

2 498 346

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

2 027

1 617

Відсрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

2 726 578

2 585 253

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси :

виробничі запаси

100

159 503

184 716

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

420

806

незавершене виробництво

120

68

19

готова продукція

130

34

11

товари

140

3 137

3 116

Векселі одержані

150

12 249

12 249

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

1 715 287

1 598 668

первісна вартість

161

1 724 605

1 669 681

резерв сумнівних боргів

162

9 318

71 013

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

388

63

за виданими авансами

180

107

299

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

21 659

14 907

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

41 889

12 171

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

59 350

60 783

Усього за розділом II

260

2 014 091

1 887 808

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270

1 491

1 407

БАЛАНС

280

4 742 160

4 474 468

Продовження додатка

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

300

480 229

480 229

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

2 187 155

2 136 016

Резервний капітал

340

3 717

3 717

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-570 542

-519 558

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

2 100 559

2 100 404

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення виплат персоналу

400

1 895

911

Інші забезпечення

410

Страхові резерви

415

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

Цільове фінансування

420

18 627

882

Усього за розділом II

430

20 522

1 793

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків

440

472 469

364 784

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

3 030

3 030

Відсрочені податкові зобов'язання

460

58 263

7 742

Інші довгострокові зобов'язання

470

460 097

376 439

Усього за розділом III

480

993 859

751 995

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків

500

145 970

182 650

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

2 134

1

Векселі видані

520

45 693

44 943

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

997 323

956 831

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

44

20 124

з бюджетом

550

74 231

77 044

з позабюджетних платежів

560

12 867

12 867

зі страхування

570

1 234

2 304

з оплати праці

580

3 568

6 205

з учасниками

590

11 118

11 118

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

331 995

287 240

Усього за розділом IV

620

1 626 177

1 601 327

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

1 043

18 949

БАЛАНС

640

4 742 160

4 474 468

Керівник

Гарковенко Микола Петрович

М.П.

підпис

прізвище, ім'я, по батькові

Головний бухгалтер

Завальнюк Ірина Олександрівна

Підприємство

ВАТ "Центренерго"

за ЄДРПОУ

22927045

Територія

Україна

за КОАТУУ

8038900000

Орган державного управління

за СПОДУ

06024

Галузь

Енергетика

за ЗКГНГ

11110

Вид економічної діяльності

Виробництво електроенергії тепловими електростанціями

за КВЕД

40.10.1

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2005 рік

ФОРМА № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2 334 667

1 963 546

Податок на додану вартість

015

389 111

327 258

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1 945 556

1 636 288

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

1 751 146

1 488 876

Валовий:

прибуток

050

194 410

147 412

збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

30 449

163 981

Адміністративні витрати

070

36 909

28 521

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

115 698

205 559

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

72 252

77 313

збиток

105

0

0

Доход від участі у капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

205 388

21 460

Фінансові витрати

140

47 371

47 168

Витрати від участі у капіталі

150

Інші витрати

160

129 917

45 642

Продовження додатка

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

100 352

5 963

збиток

175

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності:

180

39 621

40 277

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

60 731

0

збиток

195

0

34 314

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий

прибуток

220

60 731

0

збиток

225

0

34 314

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1 457 920

1 235 926

Витрати на оплату праці

240

140 182

110 730

Відрахування на соціальні заходи

250

54 400

43 067

Амортизація

260

123 656

128 230

Інші операційні витрати

270

58 415

63 487

Разом

280

1 834 573

1 581 440

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

369 407 108

369 407 108

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

369 407 108

369 407 108

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

0,000164

0,000164

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

0,000164

0,000164

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Гарковенко Микола Петрович

Підпис

прізвище, ім'я, по батькові

М.П.

Головний бухгалтер

Завальнюк Ірина Олександрівна

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЕМІТЕНТА (ЗА ЗАЛИШКОВОЮ ВАРТІСТЮ)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1.Виробничого призначення:

2 213 206

2 453 771

0

2 453 771

2 213 206

0

- будівлі та споруди

975 727

934 089

0

0

975 727

934 089

- машини та обладнання

1 200 634

1 485 796

0

0

1 200 634

1 485 796

- транспортні засоби

7 156

6 794

0

0

7 156

6 794

- інші

29 688

27 092

0

0

29 688

27 092

2.Невиробничого призначення:

124 364

65 314

0

0

124 364

65 314

- будівлі та споруди

121 987

63 721

0

0

121 987

63 721

- машини та обладнання

1 200

755

0

0

1 200

755

- транспортні засоби

14

11

0

0

14

11

- інші

1 162

827

0

0

1 162

827

Усього

2 337 570

2 519 085

0

0

2 337 570

2 519 085

Пояснення: Знос основних засобiв становить 49,8 % вiд первiсної вартостi, що свiдчить про фiзичний та моральний знос основних засобiв, протягом 2005 р. вартiсть основних засобiв збiльшилась на загальну сумму 466 548,0 тис.грн., з них: шляхом придбання за грошовi кошти та полiпшення в суммi 354 795,0 тис.грн. ( ввод в єксплуатацiю блоку №8 Змiївської ТЕС), та проведення до оцiнки на суму 111 753 тис.грн. (передача об'єктiв соцiальної сфери в комунальну власнiсть). Обмежень на використання майна не має.

Додаток Г

Основні показники діяльності ВАТ “Центренерго” за 2006 рік

Підприємство

ВАТ "Центренерго"

за

ЄДРПОУ

22927045

Територія

Україна

за

КОАТУУ

8038900000

Форма власності

Приватна

за

КФВ

10

Орган державного управління

за

СПОДУ

06024

Галузь

Енергетика

за

ЗКГНГ

11110

Вид економічної діяльності

Виробництво електроенергії тепловими електростанціями

за

КВЕД

40.10.1

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

Адреса

03151 м.Київ.Народного Ополчення,1

Б А Л А Н С

на 31.12.2006 року

0

ФОРМА № 1

Код за

ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

2 324

1 608

первісна вартість

011

6 662

6 686

знос

012

4 338

5 078

Незавершене будівництво:

020

62 231

65 071

Основні засоби:

залишкова вартість

030

2 519 112

2 425 828

первісна вартість

031

5 017 523

5 052 868

знос

032

2 498 411

2 627 040

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1 466

1 401

Відсрочені податкові активи

060

138 205

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

2 585 133

2 632 113

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси :

виробничі запаси

100

184 282

235 469

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

806

1 033

незавершене виробництво

120

19

99

готова продукція

130

11

330

товари

140

3 116

1 254

Векселі одержані

150

12 250

12 250

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

1 659 299

1 493 643

первісна вартість

161

1 668 793

1 503 014

резерв сумнівних боргів

162

9 494

9 371

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

4 789

693

за виданими авансами

180

299

1 438

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

14 904

21 933

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

12 171

16 224

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

61 716

45 772

Усього за розділом II

260

1 953 662

1 830 138

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270

1 407

1 608

БАЛАНС

280

4 540 202

4 463 859

Продовження додатка

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

300

480 229

480 229

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

2 135 416

2 137 957

Резервний капітал

340

3 717

3 717

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-465 469

-407 205

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

2 153 893

2 214 698

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення виплат персоналу

400

911

3 201

Інші забезпечення

410

Страхові резерви

415

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

Цільове фінансування

420

882

1 247

Усього за розділом II

430

1 793

4 448

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків

440

364 784

360 143

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

3 030

3 030

Відсрочені податкові зобов'язання

460

17 883

Інші довгострокові зобов'язання

470

376 439

570 729

Усього за розділом III

480

762 136

933 902

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків

500

182 650

235 866

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

1

1

Векселі видані

520

44 943

37 949

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

958 297

765 800

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

20 124

10 166

з бюджетом

550

71 112

77 332

з позабюджетних платежів

560

12 867

зі страхування

570

2 305

3 560

з оплати праці

580

6 205

9 019

з учасниками

590

11 118

11 118

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

293 809

141 945

Усього за розділом IV

620

1 603 431

1 292 756

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

18 949

18 055

БАЛАНС

640

4 540 202

4 463 859

Керівник

Попов Сергій Андрійович

М.П.

підпис

прізвище, ім'я, по батькові

Головний бухгалтер

Завальнюк Ірина Олександрівна

підпис

прізвище, ім'я, по батькові

Підприємство

ВАТ "Центренерго"

за ЄДРПОУ

22927045

Територія

Україна

за КОАТУУ

8038900000

Орган державного управління

за СПОДУ

06024

Галузь

Енергетика

за ЗКГНГ

11110

Вид економічної діяльності

Виробництво електроенергії тепловими електростанціями

за КВЕД

40.10.1

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2006 рік

ФОРМА № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

3 181 012

2 334 667

Податок на додану вартість

015

530 169

389 111

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

2 650 843

1 945 556

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

2 406 828

1 751 146

Валовий:

прибуток

050

244 015

194 410

збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

77 485

30 449

Адміністративні витрати

070

46 474

36 909

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

53 550

115 698

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

221 476

72 252

збиток

105

0

0

Доход від участі у капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

17 684

205 388

Фінансові витрати

140

49 416

47 371

Витрати від участі у капіталі

150

Інші витрати

160

47 559

129 917

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

142 185

100 352

збиток

175

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності:

180

54 720

39 621

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

87 465

60 731

збиток

195

0

0

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий

прибуток

220

87 465

60 731

збиток

225

0

0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1 991 996

1 457 920

Витрати на оплату праці

240

193 458

140 182

Відрахування на соціальні заходи

250

70 864

54 400

Амортизація

260

131 069

123 656

Інші операційні витрати

270

115 380

58 415

Разом

280

2 502 767

1 834 573

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

369 407 108

369 407 108

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Гарковенко Микола Петрович

підпис

прізвище, ім'я, по батькові

М.П.

Головний бухгалтер

Завальнюк Ірина Олександрівна

Додаток Е

Алгоритми розрахунку показників діяльності підприємства [ ]

№ п/п

Показник

Умовн

поз-ня

Формула

для розрахунку

Джерела інформації з форм фін звітності

ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

1

Рентабельність активів за прибутком від

звичайної діяльності

Rзв

Прибуток від звичайної діяльності / Валюта активів

Форма 2(190) / Форма1 (280)

2

Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком

Чистий Прибуток / Валюта активів

Форма 2(220) / Форма1 (280)

3

Рентабельність власного капіталу

Rвк

Чистий Прибуток / Власний капітал

Форма 2(220) / Форма1 (380)

4

Рентабельність виробничих фондів

Rвф

Чистий Прибуток / Виробничі фонди

Форма 2(220) /Фор-ма1 (030+100+120)

5

Рентабельність реалізо-ваної продукції за прибутком від реалізації

Rq

Прибуток від реалізації / Виручка

Форма 2(050-070-080) /Форма 2 (035)

6

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності

Rqоп

Прибуток від операційної діяльності / Виручка

Форма 2(100) /

Форма 2 (035)

7

Рентабельність реал. продукції за прибутком

Rqч

Чистий прибуток / Виручка

Форма 2(220) /

Форма 2 (035)

.8

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

Ксез

Реінвестований прибуток / Власний капітал

Форма 2(100 - 335)* Ф.2(220)/100 /Форма 1 (380)

9

Коефіцієнт реінвестування

Кр

Реінвестований прибуток / Чистий прибуток

Форма 2(100 - 335)* Ф.2(220)/100 /Форма 2 (220)

10

Період окупності капіталу

Тк

Активи/Чистий прибуток

Форма 1(280) /

Форма 2 (220)

11

Період окупності власного капіталу

Твк

Власний капітал / Чистий прибуток

Форма 1(380) /

Форма 2 (220)

№ п/п

Показник

Умовне

позначення

Формула

для розрахунку

Джерела інформації з форм фін звітності

ПОКАЗНИКИ МАЙНОВОГО СТАНУ

1.

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах

Ч овф

Оборотні виробничі фонди/ Оборотні активи

Форма 1 (100+120+270) /Форма1 (260+270)

2

Частка основних засобів в активах

Ч оз

Залишкова вартість основних засобів / Валюта активів

Форма 1(030) / Форма1 (280)

3

Коефіцієнт зносу основних засобів

К зн

Знос основних засобів/ Первісна вартість основних засобів

Форма 1(032) / Форма1 (031)

4

Коефіцієнт оновлення основних засобів

К он

Збільшення за звітний період первісної вар-тості основних засобів/ Первісну вартість основних засобів

Форма 1((031к)-(031п)) / Форма1 (031п)

5

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

Ч дф

Довгострокові фінансові інвестиції / валюта активів

Форма 1(040+045) /Форма1 (280)

6

Частка оборотних виробничих активів

Ч ова

Оборотні виробничі фонди/ Валюта активів

Форма 1(100+120+270) /Форма1 (280)

7

Коефіцієнт мобільності активів

К моб

Мобільні активи / Немобільні активи

Форма 1(260+270) /Форма1 (080)

Додаток Ж

Таблиця Ж.1

Таблиця Ж.2

Таблиця Ж.3

Таблиця Ж.4

Додаток К

Таблиця К.1

Таблиця К.2

Таблиця К.3

Таблиця К.4

Таблиця К.5

Додаток Л

Таблиця Л.1 ТАРИФИ з 1 квітня 1999 року на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам,коп. за 1 кВт·год. ( постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 10 березня 1999 р. N 309 )

Категорії споживачів

коп. за 1 кВт.год

1. Електроенергія, що відпускається:

1.1. Населенню

13,0

1.2. Населенню, яке проживає у сільській місцевості

12,0

1.3. Населенню, яке проживає у будинках, обладнаних кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (в тому числі у сільській місцевості)

10,0

2. Електроенергія, що відпускається:

2.1. Населеним пунктам

12,6

2.2. Населеним пунктам у сільській місцевості

11,6

2.3. Населеним пунктам із будинками, обладнаними кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (в тому числі у сільській місцевості)

9,6

Таблиця Л.2. ТАРИФИ з 1 травня 2006 року на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, коп. за 1 кВт·год. ( постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 30 березня 2006 р. N 401)

Категорії споживачів

Без ПДВ

ПДВ

З ПДВ

1. Електроенергія, що відпускається:

1.1. Населенню

16,25

3,25

19,5

1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості

15,0

3,0

18,0

1.3. Населенню, яке проживає в будинках, обладнаних кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості)

12,5

2,5

15,0

2. Електроенергія, що відпускається:

2.1. Населеним пунктам

15,75

3,15

18,9

2.2. Населеним пунктам у сільській місцевості

14,5

2,9

17,4

2.3. Населеним пунктам з будинками, обладнаними кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості)

12,0

2,4

14,4

Додаток М

Таблиця М.1 Затвердити на квітень 2007 року роздрібні тарифи на електроенергію з урахуванням граничних рівнів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України:

Енергопостачальні компанії

Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год.

1 клас напруги

2 клас напруги

1

2

3

ВАТ "АК Вінницяобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "Волиньобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"

24,85

33,31

ВАТ "Донецькобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"

24,85

33,36

ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

24,85

33,31

АК "Київенерго"

24,85

33,31

ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "Кіровоградобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "Крименерго"

24,85

33,36

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

24,85

33,36

ВАТ "Львівобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "Полтаваобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "Прикарпаттяобленерго"

24,85

33,36

ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"

24,85

33,36

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"

24,85

33,36

ВАТ "Сумиобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "Тернопільобленерго"

24,85

33,36

АК "Харківобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "Черкасиобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

24,85

33,36

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"

24,85

33,36

ДПЕМ АТ "Атомсервіс"

24,85

33,31

ДП "Укренерговугілля"

24,85

33,31

ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"

24,85

33,31

ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"

24,85

33,31

ЗАТ " Енергія - Новий Розділ"

24,85

33,34

ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"

0,00

33,31

ТОВ "Сервіс-Інвест"

24,85

33,31

ДТГО "Південно-Західна залізниця"

24,85

33,32

Таблиця М.2 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 квітня 2007 року N 480

Щодо затвердження на травень 2007 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 N 745 "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Затвердити на травень 2007 року роздрібні тарифи на електроенергію з урахуванням граничних рівнів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України:

Енергопостачальні компанії

Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год.

1 клас напруги

2 клас напруги

1

2

3

ВАТ "АК Вінницяобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "Волиньобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"

25,61

33,97

ВАТ "Донецькобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"

25,63

34,12

ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

25,61

33,97

АК "Київенерго"

25,61

33,97

ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "Кіровоградобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "Крименерго"

25,63

34,12

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

25,63

34,12

ВАТ "Львівобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "Полтаваобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "Прикарпаттяобленерго"

25,63

34,12

ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"

25,63

34,12

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"

25,63

34,12

ВАТ "Сумиобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "Тернопільобленерго"

25,63

34,12

АК "Харківобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "Черкасиобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

25,63

34,12

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"

25,63

34,12

ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс"

25,63

33,97

ДП "Укренерговугілля"

25,61

33,97

ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"

25,61

33,97

ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"

25,61

33,97

ЗАТ "Енергія - Новий Розділ"

25,63

34,12

ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"

0,00

33,97

ТОВ "Сервіс-Інвест"

25,61

33,97

ДТГО "Південно-Західна залізниця"

25,61

33,98


Подобные документы

 • Сутність фінансового механізму та його складові: методи, важелі, інструменти, нормативно-правове, інформаційне та організаційне забезпечення. Оцінка фінансового механізму в Україні. Дослідження основних принципів побудови системи доходів держави.

  контрольная работа [243,8 K], добавлен 02.11.2014

 • Вивчення фінансового механізму, як системи управління фінансами на підприємстві. Аналіз фінансового механізму ВАТ "Закордоненергокомплектбуд": організаційно-економічна характеристика, фінансові важелі, шляхи вдосконалення фінансового механізму управління.

  курсовая работа [160,7 K], добавлен 20.06.2010

 • Поняття фінансового стану та фінансових ресурсів на підприємстві. Організаційно–економічна характеристика підприємства КП "Макіївтепломережі". Методологія і інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану і фінансових результатів на підприємстві.

  курсовая работа [112,1 K], добавлен 22.02.2013

 • Види, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Парадіз". Напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [197,5 K], добавлен 14.06.2010

 • Організаційно-економічна та господарська діяльність підприємства. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Напрямки використання чистого прибутку.

  курсовая работа [192,9 K], добавлен 10.01.2014

 • Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

  лекция [122,8 K], добавлен 15.11.2008

 • Організація фінансового планування грошових потоків на підприємстві. Експрес-аналіз результатів діяльності ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод". Аналіз формування грошових надходжень підприємства. Напрямки удосконалення фінансового планування.

  курсовая работа [586,4 K], добавлен 25.03.2011

 • Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПМК-68". Аналіз фінансових результатів, майна та джерел коштів підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.01.2013

 • Основи формування політики антикризового фінансового управління, сутність фінансової безпеки. Використання діагностики в антикризовому управлінні підприємством. Методологічні основи і економічні передумови удосконалення фінансового механізму управління.

  дипломная работа [494,9 K], добавлен 07.09.2010

 • Характеристика показників, що потрібні для проведення фінансового аналізу. Класифікація активів підприємства по рівню ліквідності. Аналіз руху коштів ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" за 2009 й 2010 р. висновки щодо фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [115,5 K], добавлен 05.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.