Фінансовий стан підприємства

Аналіз фінансового стану та грошових потоків ПАТ "Новомосковський трубний завод". Динаміка складу, структури активів і пасивів підприємства. Підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи організації.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.12.2013
Размер файла 54,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Аналіз фінансового стану та грошових потоків ПАТ «Новомосковський трубний завод»

1.1 Аналіз динаміки складу та структури активів підприємства

1.2 Аналіз динаміки складу та структури пасивів підприємства

1.3 Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік ПАТ «Новомосковський трубний завод»

1.4 Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності ПАТ «Новомосковський трубний завод»

1.5 Аналіз ліквідності балансу та коефіцієнтів ліквідності

2. Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ «Новомосковський трубний завод»

2.1 Аналіз формування фінансових результатів ПАТ «Новомосковський трубний завод»

2.2 Аналіз впливу факторів на чистий прибуток ПАТ «Новомосковський трубний завод»

2.3 Аналіз операційних доходів і витрат ПАТ «Новомосковський трубний завод»

3. Заходи щодо покращення фінансового стану та ефективності діяльності ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Висновки

Перелік використаної літератури

Вступ

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності. Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств. Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан. Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність. Існує і зворотний зв'язок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому процесі. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Отже, фінансовий стан - це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

· дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

· дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

· об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

· оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

· аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

· визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств.

Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок.

У результаті фінансового аналізу менеджер одержує певну кількість основних, найбільш інформативних параметрів, які дають об'єктивну та точну картину фінансового стану підприємства.

При цьому в ході аналізу менеджер може ставити перед собою різні цілі: аналіз поточного фінансового стану або оцінку фінансової перспективи підприємства.

Підбиваючи підсумок розгляду сутності оцінки фінансового стану підприємства, слід іще раз підкреслити, що необхідність та значення такої оцінки зумовлені потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин, переходу до самоокупності, самофінансування, потребою в поліпшенні використання фінансових ресурсів, а також пошуком у цій царині резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства.

фінансовий рентабельність актив пасив

1. Аналіз фінансового стану та грошових потоків ПАТ «Новомосковський трубний завод»

1.1 Аналіз динаміки складу та структури активів ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Аналіз динаміки складу і структури майна дозволяє встановити розмір абсолютного і відносного приросту або зменшення всього майна підприємства та окремих його видів.

У таблиці 1.1 представлені результати аналізу динаміки складу і структури активів ПАТ «Новомосковський трубний завод».

Таблиця 1.1

Показники

На початок

На кінець

Зміни

періоду

періоду

Тис. грн.

Питома вага, %

Тис. грн.

Питома вага, %

Тис. грн.

Питома вага, %

Темп приросту, %

В % до зміни валюти балансу

Необоротні активи:

667839

55,3226

605070

55,7149

-62769

0,39225

-9,3988

51,8067

1. Основні кошти

640721

53,0762

573723

52,8284

-66998

-0,2478

-10,457

55,2971

2. Довгострокові фінансові інвестиції

3164

0,2621

3164

0,29134

0

0,02924

0

0

3. Незавершене будівництво

22412

1,85657

23446

2,15891

1034

0,30234

4,6136

-0,8534

4. Інші необоротні активи

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Відстрочені податкові активи

0

0

3845

0,35405

3845

0,35405

0

-3,1735

Оборотні активи

539312

44,6757

480919

44,283

-58393

-0,3926

-10,827

48,1949

1.Запаси

55556

4,60216

98536

9,0732

42980

4,47104

77,3634

-35,474

2. Векселі отримані

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Дебіторська заборгованість

368191

30,5003

312820

28,8045

-55371

-1,6958

-15,039

45,7007

4 Грошові кошти

50736

4,20288

68

0,00626

-50668

-4,1966

-99,866

41,8191

5. Інші оборотні активи

64829

5,37032

69495

6,3991

4666

1,02878

7,1974

-3,8511

II. Витрати майбутніх періодів

21

0,00174

23

0,00212

2

0,00038

9,52381

-0,0017

IV. Необоротні активи та групи вибуття

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

1207172

100

1086012

100

-121160

0

-10,037

100

Аналіз динаміки складу та структури активів ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Як ми бачимо з таблиці 1.1 за аналізований період вартість активів підприємства зменшилась на 121160 тис. грн. і склала 1086012 тис. грн. на початок 2012року.

Необоротні активи за 2011 рік зменшилися на 62769 тис. грн. (або на 0,39%) і на початок 2012 року склали 605070 тис. грн. Цей спад був обумовлений зменшенням вартості основних коштів, та інших необоротних активів при збільшені незавершеного будівництва. Найбільший спад спостерігається по основних коштах (66998 тис. грн. або 0,25%).

Оборотні активи за аналізований період зменшилися на 58393 тис. грн. і склали 480919 тис. грн. на початок 2012 року. Цей спад був обумовлений зменшенням дебіторської заборгованості яке склало 55371 тис. грн. (або на 1,70 %), грошових коштів яке склало 50668 тис. грн. (або на 4,20 %). Запаси зросли на 42980 тис. грн. (або 4,47 %).

У структурі активів на початок періоду найбільшу питому вагу мають необоротні активи та їх частка в загальних активах підприємства складає 55,32%. На кінець періоду найбільшу питому вагу також мають оборотні активи, їх частка в загальних активах підприємства складає 55,71 %.

На підставі показників структурної динаміки можна зробити висновок про те, що найбільший вплив надало збільшення запасів (4,47 %), на зниження - основні кошти (0,25 %).

Таким чином, можна зробити висновок, що дана тенденція може негативно позначитися на платоспроможності, фінансової стійкості підприємства, рівні оборотності активів.

1.2 Аналіз динаміки складу та структури пасивів ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Таблиця 1.2

Показники

На початок

На кінець

Зміни

Тис. грн.

Питома вага, %

Тис. грн.

Питома вага, %

Тис. грн.

Питома вага, %

Темп приросту, %

В % до зміни валюти балансу

Власний капітал

770017

64,78

706527

65,92

-63490

1,15

-8,25

54,28

1. Статутний капітал

50000

4,21

50000

4,67

0,00

0,46

0,00

0,00

2. Нерозподілений прибуток

109850

9,24

141521

13,20

3167

3,96

28,83

-27,08

3. Інший додатковий капітал

584091

49,14

488930

45,62

-95161

-3,52

-16,29

81,36

4. Резервний капітал

11364

0,96

11364

1,06

0,00

0,10

0,00

0,00

Позиковий капітал

418695

35,22

365227

34,08

-53468

-1,15

-12,77

45,72

Забезпечення виплат та платежів

3176

0,27

3816

0,36

640

0,09

20,15

-0,55

1.Довгострокові зобов'язання

6063

0,51

41838

3,90

35775

3,39

590,05

-30,59

2.Короткострокові кредити

139917

11,77

76857

7,17

-63060

-4,60

-45,07

53,92

3.Кредиторська заборгованість

262389

22,07

241619

22,54

-20770

0,47

-7,92

17,76

4. Інші поточні зобов'язання

7150

0,60

1097

0,10

-6053

-0,50

-84,66

5,18

5. Векселі видані

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

1188712

100,00

1071754

100,00

-116958

0,00

-9,84

100,00

У таблиці 1.2 представлені результати аналізу динаміки складу і структури пасивів ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Як видно з таблиці 1.2 вартість джерел коштів підприємства за період зменшилась на 116958 тис. грн. і склала 1071754 тис. грн. на початок 2012 року. Це відбулося здебільшого за рахунок зменшення іншого додаткового капіталу.

Власний капітал підприємства за 2012 р. зменшився на 63490 тис. грн. і склав 706527 тис. грн. на початок 2012 р.

Основною причиною спаду власного капіталу було зменшення іншого додаткового капіталу (тобто збитку на 95161 тис. грн.)

Позиковий капітал зменшився на 53468 тис. грн. і склав 365227 тис. грн. на початок 2012 р. Основною причиною зменшення позикового капіталу було зменшення короткострокових кредитів на 63060 тис. грн.

2. У структурі пасивів ПАТ «Новомосковський трубний завод» найбільш питому вагу має власний капітал (64,78% і 65,92% на початок і кінець періоду відповідно).

Показники структурної динаміки свідчать про те, що найбільший вплив на зменшення пасивів надало зменшення іншого додаткового капіталу (81,36%).

1.3 Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік ПАТ «Новомосковський трубний завод»

У таблиці 1.3 представлений звіт про рух грошових коштів за 2011 рік ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Таблиця 1.3

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

1852529

1244536

Погашення векселів одержаних

15

0

0

Покупців і замовників авансів

20

6657

1581

Повернення авансів

30

423

739

Установ банків відстотків за поточними рахунками

35

85

557

Бюджету податку на додану вартість

40

163630

114819

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

45

27

0

Отримання субсидій, дотацій

50

0

0

Цільового фінансування

60

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

70

0

0

Інші надходження

80

594883

954448

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

90

1604406

1076600

Авансів

95

470113

319921

Повернення авансів

100

2064

9277

Працівникам

105

50117

42285

Витрат на відрядження

110

771

1014

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

0

0

Зобов'язань з податку на прибуток

120

12401

4950

Відрахувань на соціальні заходи

125

25224

20099

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

12833

10967

Цільових внесків

140

0

0

Інші витрачання

145

471633

1074663

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-31328

-243096

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-31328

-243096

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

0

0

- необоротних активів

250

6757

1950

- майнових комплексів

260

0

0

Інші платежі

270

0

411

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-6757

-2361

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-6757

-2361

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

810699

202480

Інші надходження

330

27608

11386

Погашення позик

340

836837

25004

Сплачені дивіденди

350

3

391

Інші платежі

360

13491

18699

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-12024

169772

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-12024

169772

Чистий рух коштів за звітній період

400

-50109

-75685

Залишок коштів на початок року

410

50736

125836

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-559

585

Залишок коштів на кінець року

430

68

50736

Як видно із таблиці 1.3 на підприємстві відбулася тенденція збільшення реалізації товарів та послуг що складала на початок періоду 1244536 тис грн., а на кінець періоду склала 1852529 тис. грн. Збільшення реалізації продукції призведе до збільшення прибутку підприємства, рух товарів і коштів створює основу економічних відносин між виробниками, постачальниками, посередниками і покупцями.

Приріст надходження від покупців і замовників авансів від 1581 тис. грн. до 6657 тис. грн. Це досить позитивне явище для підприємства. Інші надходження зменшились з 954448 тис. грн., до 594883 тис. грн.

Кошти підприємства складаються iз коштів у касі, коштів на поточних рахунках у нацiональнiй та iноземнiй валютах, інших розрахунках у банках (гроші на пластикових картках цiльового призначення - на погашення витрат у відрядженнях). На протязі року були здійснені "інші платежі", вiдображенi по роздiлу III "Рух коштiв у результаті фінансової діяльності" в сумі 13491 тис. грн.. Цi кошти були перераховані за відсотки на залишок короткострокових та довгострокових кредитів. У звітному періоді інвестиційна діяльність підприємства складалась тільки із придбання необоротних активів на суму 6757 тис. грн. На протязі звітного періоду не грошових операцій фінансової діяльності не відбувалося. У підприємства на кінець звітного періоду не має значного сальдо грошових коштів, які недоступні для використання.

1.4 Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Вивчення фінансового стану підприємства слід проводити також за визначенням відповідності або невідповідності джерел для формування запасів і витрат. При цьому можлива різна ступінь охоплення джерел. У таблиці 1.4 представлені результати аналізу абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Таблиця 1.4. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Показники

На початок

На кінець

Зміни

Власний капітал

770017

706527

-63490

Необоротні активи

667839

605070

-62769

Власні оборотні кошти

102178

101457

-721

Довгострокові зобов'язання

368191

300656

-67535

Джерела власних і довгострокових коштів

-266013

-199199

66814

Короткострокові зобов'язання

139917

76857

-63060

Загальна величина джерел для формування запасів

-405930

-276056

129874

Запаси

55556

98536

42980

Надлишок (недолік) власних коштів для формування запасів

46622

2921

-43701

Надлишок (недолік) власних і довгострокових позикових коштів для формування запасів

-321569

-297735

23834

Надлишок (недолік) загальної суми коштів для формування запасів

-461486

-374592

86894

Трикомпонентний показник типу фінансової стійкості

(0,0,0)

(0,0,0)

Як видно з таблиці 1.4 в аналізованому періоді ПАТ «Новомосковський трубний завод» має кризовий фінансовий стан.

Власні оборотні кошти на початок звітного періоду складають 102178 тис грн. і на кінець періоду 101457 тис. грн., такі показники є позитивним явищем фінансової стійкості підприємства «ПАТ Новомосковський трубний завод». Також позитивним є надлишок (недолік) власних коштів для формування запасів який на початок періоду складав 46622 тис. грн.,а на кінець склав 2921 тис. грн., негативним є надлишок (недолік) загальної величини коштів для формування запасів на початок періоду (-461486) тис. грн., на кінець періоду (-374592) тис. грн.

Можна зробити висновок про ситуацію, за якої підприємство має кредити й позики, не погашені в строк, а також прострочену кредиторську та дебіторську заборгованість.

Отже підприємство не може гарантувати вчасну та постійну платоспроможність, що може викликати несприятливі відносини с партнерами, кредиторами та споживачами.

У таблиці 1.5 представлений розрахунок величини власних оборотних коштів ПАТ «Новомосковський трубний завод».

Таблиця 1.5. Розрахунок величини власних оборотних коштів ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Показник

На початок періоді

На кінець періоду

Зміни

1 спосіб розрахунку

Власний капітал

770017,00

706527,00

-63490,00

Довгострокові зобов'язання

6063,00

41838,00

35775,00

Джерела власних і довгострокових коштів

776080,00

748365,00

-27715,00

Необоротні активи

667839

605070

-62769,00

Власні оборотні кошти

108241,00

143295,00

35054,00

2 спосіб розрахунку

Запаси

318767

2167856

1849089

Кошти, розрахунки та інші оборотні активи

10155

162152

151997

Короткострокові зобов'язання

427276

332021

-95255

Власні оборотні кошти

108241,00

143295,00

35054

Частка власних оборотних коштів у загальній сумі оборотних коштів

20,07

29,80

9,725877374

Як видно з таблиці 1.5 на кінець періоду спостерігається зниження деяких і збільшення інших показників величини оборотних коштів. За результатами розрахунків можна побачити, що на початок року поточні активи в сумі 108241 тис. грн., були сформовані за рахунок власного капіталу, на кінець року цей показник збільшився на суму 35054 тис. грн., що оцінюється позитивно для підприємства.

Як видно із розрахункових показників табл.1.5 частка власного капіталу в сумі поточних активів на початок року становила 770017 тис. грн., а на кінець року вона зменшилась на 63490 тис. грн., і становить 706527 тис. грн., відповідно зросла частка позикового капіталу, що свідчить про посилення фінансової залежності підприємства ««ПАТ Новомосковський трубний завод» і погіршення його фінансового стану.

У таблиці 1.6 представлені відносні показники фінансової стійкості ПАТ «Новомосковський трубний завод».

Таблиця 1.6. Аналіз відносних показників фінансової стійкості ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни

Коефіцієнт автономії

0,65

0,66

0,01

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

0,54

0,52

-0,03

Коефіцієнт маневреності

0,13

0,14

0,01

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами

0,34

0,07

-0,27

Коефіцієнт автономії джерел формування запасів

0,99

0,94

-0,05

Як видно з таблиці 1.6 за період 2011-2012 рр. спостерігається збільшення коефіцієнта автономії (0,65 і 0,66 на початок 2011-2012 рр. відповідно). Зважаючи на позитивну тенденцію зміни, значення коефіцієнта автономії вище нормативного обмеження, підприємство може залучати кредити без втрати фінансової незалежності.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, який показує скільки одиниць залучених коштів припадає на кожну одиницю власних коштів, на початку звітного періоду складає 0,54 на кінець звітного періоду 0,52 що говорить про незначне зменшення залежності підприємства від кредиторів, тобто про збільшення його фінансової стійкості.

Коефіцієнт маневреності на початок звітного періоду складає 0,13 на кінець періоду 0,14 це говорить про здатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти у разі необхідності за рахунок власних джерел.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами на початок звітного періоду складає 0,34 на кінець періоду 0,07 це говорить про здатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати запаси у разі необхідності за рахунок власних джерел.

Коефіцієнт автономії джерел формування запасів також має позитивне значення для підприємства.

Отже, аналізуючи відносні показники фінансової стійкості ПАТ «Новомосковський трубний завод», можна зробити висновок що підприємство є у цілому незалежним, наявність власного оборотного капіталу свідчить про те, що оборотні кошти підприємства і, можливо, частина необоротних активів сформовані за рахунок власних джерел,що є позитивним значенням для підприємства.

У таблиці 1.7 представлені результати аналізу ліквідності балансу ПАТ «Новомосковський трубний завод».

Таблиця 1.7. Аналіз ліквідності балансу ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Активи

На початок періоду

На кінець періоду

Пасиви

На початок періоду

На кінець періоду

Платіжний надлишок (недолік)

На початок періоду

На кінець періоду

Найбільше ліквідні активи

50736

68

Найбільше термінові зобов'язання

262389

241619

-211653

-241551

Швидко реалізовані активи

388562

327827

Короткострокові зобов'язання

168703

96028

219859

231799

Повільно реалізовані активи

100035

153047

Довгострокові зобов'язання

9879

47464

90156

105583

Важко реалізовані активи

667839

605070

Постійні

770017

706527

-102178

-101457

Баланс

1207172

1086012

Баланс

1210988

1091638

-3816

-5626

Як видно з таблиці 1.7 ліквідність балансу на початок 2011 р. і на початок 2012р. відрізняється від абсолютної, оскільки не виконується перше співвідношення і підприємство є неплатоспроможним по найбільш термінових зобов'язаннях. Слід зазначити, що платіжний недолік по першому співвідношенню становить -211653 тис. грн. і -241551 тис. грн. (На початок і кінець періоду відповідно)

Виконання останнього співвідношення свідчить про наявність у підприємства власних оборотних коштів.

Наступним етапом аналізу фінансового стану є оцінка коефіцієнтів ліквідності активів ПАТ «Новомосковський трубний завод».

Коефіцієнти ліквідності активів розраховуються як співвідношення різних груп оборотних активів підприємства і поточних зобов'язань. Вони відрізняються тільки набором поточних активів підприємства, які розглядаються в якості покриття короткострокових зобов'язань.

У таблиці 1.8 представлені результати аналізу коефіцієнтів ліквідності активів ПАТ «Новомосковський трубний завод».

Таблиця 1.8. Аналіз коефіцієнтів ліквідності активів ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Зміна

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,117691815

0,000201394

-0,117490421

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,01903538

0,971117765

-0,047917615

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,251085615

1,424392931

0,173307316

Як видно із таблиці 1.8 коефіцієнт абсолютної ліквідності який складає на початок періоду 0,117691815, а на кінець 0,000201394 значно менший від нормативного значення і говорить про те що підприємство не здатне сплатити борги.

Коефіцієнт швидкої ліквідності на початок періоду складає 1,01903538, а на кінець 1,01903538. Ми спостерігаємо зменшення коефіцієнту на кінець періоду, однак значення коефіцієнту вище нормативного, що є позитивним фактором для підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності складає на початок періода 1,251085615, а на кінець 1,424392931 показує здатність підприємства погашати поточні(короткострокові)зобов'язання. Отже можна зробити висновок про те, що підприємство у цілому є платоспроможнім у короткостроковому періоду.

2. Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ «Новомосковський трубний завод»

2.1 Аналіз формування фінансових результатів ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Обов`язковими елементами фінансового аналізу діяльності підприємства є дослідження динаміки та структури фінансових результатів його діяльності, приклад якого наведено у таблиці 2.1, де проаналізовано фінансовий стан ПАТ «Новомосковський трубний завод» за 2011 рік.

Таблиця 2.1. Аналіз формування фінансових результатів ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Стаття

За звітний період

За попередній період

Зміни в абсолютних величинах

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

29889841

24280132

5609709

Податок на додану вартість

1006866

799946

206920

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

28882969

23480180

5402789

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

-22513605

-19043088

-3470517

Валовий прибуток:

- прибуток

6369364

4437092

1932272

- збиток

0

0

0

Інші операційні доходи

17377794

14894610

2483184

Адміністративні витрати

-603216

-566892

-36324

Витрати на збут

-2049171

-1267199

-781972

Інші операційні витрати

-17760740

-15256863

-2503877

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

3334031

2240748

1093283

- збиток

0

0

0

Доход від участі в капіталі

0

0

0

Інші фінансові доходи

3339

6028

-2689

Інші доходи

125861

1407585

-1281724

Фінансові витрати

-224884

-150361

-74523

Інші витрати

-89764

-1595671

1505907

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

3148583

1908329

1240254

- збиток

0

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

-1005530

-698853

-306677

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

2143053

1209476

933577

- збиток

0

0

0

Чистий:

- прибуток

2143053

1209476

933577

- збиток

0

0

0

Дані таблиці 2.1 говорять про збільшення чистого доходу від реалізації продукції на 5,609709 млн. грн.. Дане збільшення відбулося за рахунок збільшення випуску та реалізації продукції на кінець періоду. Зменшилась собівартість реалізації продукції на 3,470517 млн. грн. Валовий прибуток від реалізації продукції збільшився на 1,932272 млн. грн. Інші доході збільшилися на 2,483184 млн. грн. Інші операційні витрати збільшилися на 2503877 млн. грн.

2.2 Аналіз впливу факторів на чистий прибуток ПАТ «Новомосковський трубний завод»

У таблиці 2.2 представлені результати розрахунку впливу факторів на чистий прибуток ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Таблиця 2.2. Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток підприємства

Показники

Сума, тис. грн.

Зміна цін

5609709,00

Обсяг реалізованої продукції

-24012565,61

Обсяг виробленої продукції

18841551,83

Інші операційні доходи

2483184,00

Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати

-3322173,00

Фінансові доходи

-1281724

Фінансові витрати

-74523

Інші доходи

-1281724

Інші витрати

1505907

Податок на прибуток від звичайної діяльності

-306677,00

Чистий прибуток

933577

Як видно з табл. 2.2 позитивний вплив на чистий прибуток підприємства мали зміни цін, обсяг виробленої продукції, інші операційні доходи, інші витрати, негативний - обсяг реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати а також фінансові доходи, фінансові витрати, інші доходи, податок на прибуток від звичайної діяльності.

Отже, за наведеними даними можна зробити висновок. Обсяг реалізованої продукції який складає -24012565,61, є дуже негативним для підприємства.

Доходи не покривають витрати, що говорить про негативний фінансовий стан підприємства.

2.3 Аналіз операційних доходів і витрат ПАТ «Новомосковський трубний завод»

У таблиці 2.3 представлені операційні доходи і витрати ПАТ «Новомосковський трубний завод».

Таблиця 2.3. Аналіз операційних доходів і витрат ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

Зміни

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

2777

319

2458

Операційна курсова різниця

450

180737

130052

50685

Реалізація інших оборотних активів

460

13958

11318

2640

Штрафи, пені, неустойки

470

3677

6689

-3012

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

0

118211

-118211

Інші операційні доходи і витрати

490

17176645

17494151

-317506

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

4978

4978

непродуктивні витрати і втрати

492

X

63871

63871

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

0

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

0

спільну діяльність

520

0

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

0

X

0

Проценти

540

X

6583

6583

Фінансова оренда активів

550

0

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

3339

218301

-214962

Г. Інші доходи та витрати

Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

55947

48888

7059

Безоплатно одержані активи

610

205

X

205

Списання необоротних активів

620

X

19660

19660

Інші доходи і витрати

630

69709

21216

48493

З таблиці 2.3 можна зробити такі висновки, операційні витрати та доходи є важливою фінансовою частиною для підприємства, їх коригування може змінити кінцевий фінансовий результат на протилежний (з прибутку на збиток і навпаки), найбільша тенденція доходів спостерігається в таких статях як інші операційні доходи які складають 17176645 тис. грн., але витрати значно більше 17494151 тис. грн., це є негативною тенденцією для підприємства.

Операційна курсова різниця доходу складає 180737 тис. грн., витрати складають 130052 тис грн., тому підприємство отримує 50685 тис. грн. це є позитивним явищем для підприємства, також не операційна курсова різниця є позитивною тенденцією і складає 7059 тис. грн., також позитивним для підприємства є такі операції як операційна оренда активів яка складає 2777 тис. грн. Витрати для підприємства стали штрафи, пені, неустойки -3012 тис. грн., інші операційні витрати -317506 тис. грн., інші фінансові витрати -214962 тис. грн., утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення -118211 тис. грн., стільки витрат негативно вплине на кінцевий результат підприємства.

У таблиці 2.4 можна побачити аналіз показників рентабельності ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Таблиця 2.4. Аналіз показників рентабельності ПАТ «Новомосковський трубний завод»

Показник

За попередній період

За звітний період

Відхилення (+/-)

Усього активів, тис.грн

17480943

20331586

2850643

Виробничі запаси, тис.грн

1529134

2167856

638722

Власний капітал, тис.грн

11262590

13403336

2140746

Довгострокові зобов'язання, тис.грн

398085,00

133163,00

-264922

Виручка від реалізації продукції, тис.грн

29889841

24280132

-5609709

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн

-22513605

-19043088

3470517

Інші операційні доходи, тис.грн

17377794

14894610

-2483184

Адміністративні витрати, тис.грн

-603216

-566892

36324

Інші операційній витрати, тис.грн

-17760740

-15256863

2503877

Прибуток від операційної діяльності, тис.грн

3334031

2240748

-1093283

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, тис.грн

3148583

1908329

-1240254

Чистий прибуток, тис.грн

2143053

1209476

-933577

Рентабельність активів, %

12,26

5,95

-6,31

Рентабельність власного капіталу:,%

19,03

9,02

-10,00

Рентабельність вкладень (інвестицій)

0,27

0,14

-0,13

Рентабельність діяльності, %

7,17

4,98

-2,19

Рентабельність продукції, %

-11,73

-9,00

2,73

Розрахунок основних показників рентабельності підприємства дає змогу дійти висновку, що загалом підприємство має погані результати, адже за всіма показники рентабельності, крім показників рентабельність продукції, спостерігається зменшення в звітному році.

Аналіз рентабельності власного капіталу показав, що при його зменшенні на 10,00 пунктів, на 1 грн. власного капіталу підприємства на початок 2012 р. припадало 9,02 коп. прибутку.

Досить поганий на початок 2012 р. був рівень показника рентабельності вкладень (інвестицій), який зменшився на 0,13 пунктів.

Якщо оцінити ефективність звичайної діяльності підприємства за показниками рентабельності, то слід зазначити, що в 2011 р. у порівняно з початком 2012 р. підприємство не стало працювати більш ефективно.

Щодо рентабельності активів, то вона знизилась на 6,31 пунктів. Зменшення рентабельності активів посприяло зниженню дохідності продукції. На початку 2012 р. підприємство отримало 5,95 коп. прибутку на кожну гривню активів, але у попередньому періоді підприємство отримало 12,26 коп. прибутку на кожну гривню.

3. Заходи щодо покращення фінансового стану та ефективності діяльності ПАТ «Новомосковський трубний завод»

У табл. 3.1 представлений агрегований баланс для вихідного і для прогнозного варіантів зміни структури засобів підприємства.

Таблиця 3.1. Агрегований баланс ПАТ «Новомосковський трубний завод» з урахуванням заходів щодо поліпшення фінансового стану

Статті балансу

На початок 2012 року

Проект

Зміна

Актив

Необоротні активи

10543129

9543129

-1000000

в т.ч. основні кошти

5857185

4857185

-1000000

Оборотні активи

9764324

10764324

1000000

Виробничі запаси

2167856

2168000

144

Поточні фінансові інвестиції

0

552500

552500

Грошові кошти

266582

857000

590418

Разом

20331586

22147650

1816064

Пасив

Власний капітал

13403336

15219400

1816064

Довгострокові зобов'язання

133163

133163

0,00

Позиковий капітал

6928250

6928250

0,00

в т.ч. довгострокові кредити

133163

133163

0,00

Кредиторська заборгованість

3827681

3827681

0,00

Разом

20331586

22147650

1816064

Як видно з таблиці 3.1 в результаті запропонованих заходів вартість майна збільшилася на 1816064 тис. грн. і склала 22147650 тис. грн.

Це відбулося за рахунок збільшення грошових коштів на 590418 тис. грн. І збільшення вартості оборотних активів на 1809176 тис. грн. Зміна вартості пасивів було обумовлено збільшенням власного капіталу на 1816064 тис. грн. Зміна структури активів і пасивів підприємства призвело до зміни значень фінансових коефіцієнтів. У таблиці 3.2 представлені основні показники фінансового стану підприємства, значення яких зміняться в результаті запропонованих заходів.

Таблиця 3.2. Показники фінансового стану ПАТ «Новомосковський трубний завод» з урахуванням заходів щодо поліпшення фінансового стану

Показники

На початок 2012

Проект

Зміна

Коефіцієнт автономії

0,65923711

0,65923711

0

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,0408175

0,121928

0,08111051

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,02724495

1,27844928

0,25120434

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,49896013

2,49060817

0,60231477

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок 2012 року склав 0,0408175 а нормативне значення цього коефіцієнта 0,2.

Провівши факторний аналіз, ми дізналися, що негативний вплив на зниження цього коефіцієнта зробило зниження грошових коштів, потрібно збільшити рівень грошових коштів та поточних фінансових інвестицій,щоб значення коефіцієнтна стало близьким до 0,2. Якщо ми збільшимо кошти на 300000 тис. грн. а запаси на 700000 тис. грн., буде спостерігатися покращення становища. Коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився з 0,0408175 до 0,121928. Коефіцієнт поточної ліквідності на початок 2012 року складав 1,49896013 а у проектному плані 2,49060817, зазначимо, що норма 1,5-2,5. Коефіцієнт автономії не змінився і складає 0,65923711 при мінімальному припустимому значенні 0,5.

Коефіцієнт швидкої ліквідності збільшився на 0,25120434 і склав 1,27844928. Це відбулося за збільшенням грошових коштів та запасів.

Таким чином, запропоновані заходи дозволили наблизити основні показники фінансової стійкості та ліквідності активів ПАТ «Новомосковський трубний завод» до нормативних значень.

Висновок

Фінансовий стан підприємства характеризує забезпеченість власними оборотними коштами, оптимальне співвідношення запасів товарно-матеріальних цінностей з потребами виробництва, своєчасне проведення розрахункових операцій, платоспроможність.

Фінансовий стан - це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Воно визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Стійкий фінансовий стан формується в процесі всієї виробничо-господарської діяльності. Визначення його на ту або іншу дату відповідає на питання, на скільки правильно підприємство управляло фінансовими ресурсами протягом певного часу. Від хорошого або поганого фінансового стану підприємства залежить ступінь його економічної привабливості для акціонерів, постачальників, покупців, банків і т.д., мають можливість вибору між даним підприємством та іншими підприємствами, здатними задовольнити той же їх економічний інтерес.

У даній роботі були розглянуті основні показники. На основі балансу та звіту про фінансові результати ПАТ «Новомосковський трубний завод», був проведений аналіз фінансової діяльності.

За підсумками досліджень були зроблені практичні висновки про роботу господарюючого суб'єкта.

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ «Новомосковський трубний завод» говорить про ситуацію, за якої підприємство має відносно стабільний фінансовий стан ПАТ «Новомосковський трубний завод». Найбільшу питому вагу в складі пасивів має нерозподілений прибуток і складав на початок періоду 37,47% на початок періоду і на кінець періоду склав 42,76%. Аналіз розрахунку основних показників рентабельності підприємства дає змогу дійти висновку, що загалом підприємство має погані результати, адже за всіма показники рентабельності, крім показників рентабельності активів та рентабельность продукції, спостерігається зменшення в звітному році. Частка власного капіталу в сумі поточних активів на початок року становила 11262590 тис. грн., а на кінець року вона становила 13403336 тис. грн., відповідно зменшилася частка позикового капіталу, що свідчить про фінансову незалежність підприємства ПАТ «Новомосковський трубний завод».

Підприємство не може гарантувати вчасну та постійну платоспроможність, що може викликати несприятливі відносини с партнерами, кредиторами та споживачами.

Враховуючи з-поміж багатьох різних заходів, які сприяють покращанню фінансового стану підприємства й підтримуванню ефективної господарської діяльності можна запропонувати наступні:

* інвентаризація активів підприємства;

* оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат

* продаж незавершеного будівництва;

* обґрунтування необхідної чисельності персоналу;

* продаж зайвого устаткування, матеріалів і залишків товарів;

* реструктуризація боргів перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокові позики.

Список використаної літератури

1. Шубіна С.В. Економічний аналіз: Практикум. / Шубіна С.В., Торяник Ж.I -- К.: Знання, 2007. -- 230 с.

2. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник / Р.К. Шурпенкова, І.І. Демко. - К.: УБС НБУ, 2011. - 287 с.

3. Литвин Б.М. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Б. М. Литвин, М.В. Стельмах. - К.: «Хай-Тек Прес», 2008. - 336 с.

4. Старостенко Г.Г. Фінансовий аналіз: навчальний посібник/ Г.Г. Старостенко, Н.В. Мірко. - К.: ЦНЛ, 2006. - 224 с.

5. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Салига С.Я., Дацій Н.В., Корецька С.О., Нестеренко Н.В., Салига К.С. - К.: ЦНЛ, 2006. - 210 с.

6. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз / Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 392 с

7. Андрєєва Г.I. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. / Галина Іванівна Андрєєва -- К.: Знан-ня, 2008. -- 263 с.

8. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник / Івахненко В.М., Горбаток М.І. -- 5-те вид., випр. і доп. -- К.: Знання, 2006. -- 261 с.

9. Іванова Н.Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та прак-тика: Навчальний посібник./ Наталія Юріївна Іванова -- Київ: Лібра. 2002. -- 72 с.

10. Лазаришина I.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методоло-гія, практика. Інна Дмитрівна Лазаришина / -- Рівне.: НУВГП, 2005. -- 369 с.

11. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : Підруч-ник. / Євген Володимирович Мних -- К. : 2008. -- 513 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Оцінка фінансового стану підприємства, метою якої є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства. Аналіз прибутковості підприємства. Оцінка імовірності його банкрутства.

  дипломная работа [60,0 K], добавлен 06.01.2012

 • Аналіз структури активів і пасивів підприємства. Оцінка фінансових результатів й показників рентабельності, ліквідності та ділової активності організації. Дослiдження ефективностi викоpистання майна компанії, забезпечення власними обоpотними коштами.

  курсовая работа [194,1 K], добавлен 25.11.2014

 • Надходження грошових коштів, що забезпечує покриття поточних зобов’язань підприємства, – основна умова стабільного фінансового стану підприємства. Сутність грошових потоків підприємства. Система показників, що характеризують рух грошових коштів.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 04.02.2011

 • Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства та методик проведення аналізу активів та пасивів. Фінансовий стан видавництва та розробка шляхів його покращення. Фінансово-економічна діяльність підприємства та основні показники його роботи.

  курсовая работа [230,3 K], добавлен 24.03.2013

 • Економічний аналіз фінансового стану підприємства, методи його проведення. Структурний аналіз активів, пасивів, прибутку та рентабельності. Оцінка ділової активності. Рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

  курсовая работа [723,8 K], добавлен 13.06.2019

 • Концепції теорії формування та використання прибутку підприємств. Дані для розрахунку показників фінансового стану підприємства в програмі Project Expert. Стратегічна карта поліпшення фінансового стану підприємства. Аналіз ліквідності і рентабельності.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 31.05.2014

 • Поняття і оцінка фінансової роботи виробничого підприємства. Аналіз структури активів і пасивів балансу підприємства. Аналіз фінансової роботи АТЗТ ПКФ "Кумір". Резерви збільшення прибутку і рентабельності підприємства. Оптимізація структури капіталу.

  дипломная работа [142,6 K], добавлен 03.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.