Рекреаційні ресурси поліської частини Рівненської області

Поняття, види та використання рекреаційних ресурсів. Культурно-історичні та соціально-економічні рекреаційні ресурси. Географічні передумови формування природно-рекреаційного потенціалу Рівненського Полісся. Перспективи розвитку рекреації в межах регіону.

Рубрика География и экономическая география
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 19.09.2012
Размер файла 215,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування / Бейдик О.О. - К.: Видавничий центр КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2001. - 395 с.

6. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / Бейдик О.О. - К.: Палітра, 1997. - 130 с.

7. Бобров Р.В. Благоустройство лесов / Бобров Р.В. - Москва: Лесная промишленность, 1977. - 192с.

8. Боков В.А., Черванев И.Г. Методология и методика оценки экологических ситуаций / Боков В.А., Черванев И.Г. - Симферополь: Таврия плюс, 2000. - 100 с.

9. Бондаренко В.Д. Ліс і рекреація в лісі: [навч. посібн. ] / Бондаренко В.Д., Фурдичко О.І. - Львів: Світ, 1994. - 232 с.

10. Веденин Ю.А. Динамичность среды и ресурсов рекреационной деятельности / Веденин Ю.А. // Рекреационные ресурсы и методы их изучения. - М.: МФГО СССР, 1981. - С.4-13.

11. Велесик П. Таємниці лісів Рівненщини / Велесик П. - Рівне: Азалія, 2001. - 213 с.

12. Волошинова Н.О. Заповідний край лісів, боліт, озер / Волошинова Н.О. Бачук В.А., Грищенко Ю.М. - Рівне: Видавництво ВАТ "Рівненська друкарня", 2007. - 200 с.

13. Генсирук С.А. Рекреационное использование лесов / С.А.Генсирук, М.С.Нижник, Р.Р.Возняк. - К.: Урожай, 1987. -246с.

14. Генсірук С.А. Лісові ресурси України, їх охорона і використання / Генсірук С.А., Бондар В.С. - К.: Наукова думка, 1987. - 248 с.

15. Географічна енциклопедія України -- Київ: Українська енциклопедія, 1989-1993. Т. 1-3

16. Географічна енциклопедія України, т. т. І-ІІІ. -- Київ: Українська енциклопедія, 1989-1993.

17. Герасимчук З.В. Регіональна політика розвитку рекреаційного природокористування: механізми формування та реалізації: [монографія] / Герасимчук З.В, Коленда Н.В., Черчик Л.М. - Луцьк: Надстир'я, 2007. 172 с.

18. Грищенко Ю.М. Методика оцінки значущості природно-заповідного фонду / Грищенко Ю.М. // Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку. Частина 1. - Березне, 2008. - С. 44-45.

19. Грищенко Ю.М. Перспективний регіональний ландшафтний парк на Горині / Грищенко Ю.М., Якимчук А.Ю., Шмонін В.В. // Вісник УДУВГП. Частина 1. Раціональне використання і охорона природних ресурсів: зб. наук, пр., 2002. Випуск 5 (18). - С.22-29.

20. Грищенко Ю.М. Природно-заповідні території та об'єкти лісового фонду (організація, охорона, управління): [навч. посібник] / Грищенко Ю.М., Якимчук А.Ю. - Рівне: Волинські обереги, 2007. - 144 с.

21. Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму / Дехтяр В.Д. - К.: Науковий світ, 2002. - 201 с.

22. Долішній М.І. Карпатський рекреаційний комплекс / Долішній М.І., Кудельман М.С. - К.: Наукова думка, 1984. -148 с

23. Доповідь про стан навколишнього природного середовища станом на 2007 рік / Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області: [ за ред. Колодича П.Д., Горковлюка О.М. ]. - Рівне: 2008. - 203 с.

24. Екопаспорт Рівненської області за даними на 2008 рік / Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області - Рівне: 2009. - 83 с.

25. Енциклопедія архітектурної спадщини України: [тематичний словник] - К.: Українська Академія архітектури, 1985. - 366 с.

26. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму: методологія формування, механізм реалізації / Євдокименко В.К. - Чернівці: «Прут», 1995. - 120 с.

27. Завада В.Т. Архітектурна спадщина України як об'єкт туризму: регіональний аспект / Завада В.Т. // Туристично-краєзнавчі дослідження. Випуск 1. Частина друга. - К.: Інститут туризму. - С.23-28.

28. Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть (сучасний стан, проблеми і стратегія розвитку): матеріали Всеукраїнської загальнотеоретичної та науково-практичної конференції, присвяченої виконанню державної Програми перспективного розвитку заповідної справи в Україні "Заповідники" (м. Канів 11-14 жовтня 1999р.) [ред.кол.: М.П.Стеценко (гол.ред.) та ін. ] - Канів, 1999. - 224с.

29. Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичньїе, нуждающиеся в охране растительньїе сообщества: [ под общ. ред. Шеляг-Сосонко Ю.Р. ] - К.: Наукова думка, 1987. - 216 с.

30. Іванух Р. Стратегічні проблеми розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України / Іванух Р., Жученко В // Економіка України, 1997. - №1. - с. 67

31. Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. Т.: Ровенська область. - К.: Голов. ред. УРЕ, 1973. - 652 с.

32. Казанская Н.С. Изучение рекреационной дегрессии естественных групировок растительности / Казанская Н.С. // Изд. AH CCCP, сер. географ. - М.: Наука, 1972. - № 91. - С. 52-59.

33. Карпатский рекреационный комплекс / Долишний М.И., Нудельман М.С., Ткаченко К.К. и др. - К.: Наукова думка, 1984. - 148 с.

34. Клименко М.О. Моніторинг довкілля / Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. - К.: Вид.центр „Академія”, 2006. - 360 с.

35. Коротун Ш.М. Географія Рівненської області: Природа. Населення. Господарство. Екологія / Коротун Ш.М., Коротун Л.К. - Рівне, 1996. - 489 с.

36. Костюшин В.А. Воздействие рекреации на живую природу / Костюшин В.А. - К.: Национальный экологический центр Украины, 1997. - 42с.

37. Кравченко Н.О. Місце Поліського економічного району в рекреаційному господарстві України і перспективи його розвитку. / Кравченко Н.О. //Туристично-краєзнавчі дослідження - К.: Інститут туризму ФПУ. - 2004. - Вип.5. - с. 179-191.

38. Кравченко Н.О. Місце Поліського економічного району в рекреаційному господарстві України і перспективи його розвитку. //Туристично-краєзнавчі дослідження. - Вип.5. - К.: Інститут туризму ФПУ. - 2004. - 364с. - 179-191. Кравченко Н.О. Територіальна організація рекреаційного господарства Полісся та напрями її удосконалення. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 - Розміщення продуктивних сил України та регіональна економіка. - Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київ, 2006 р.

39. Кузик С.П. Оцінка туристичної придатності території Карпат / Кузик С.П., Касянчук З.О. / тези доп. Міжн. наук.-практ. конф. ["Карпати. Український міст в Європу: проблеми і перспективи"]-Львів, 1993. - с. 100-103.

40. Лесик О.В. Замки та монастирі України / Лесик О.В. - Л.: Світ, 1993. - 173 с.

41. Лысенкова З.В. Рекреационное природопользование: от теории к практике / Лысенкова З.В. // Вестник ТГПУ. - 2007. Вып.6 (69). - С. 54- 57. (Сер.: Естественные и точные науки. )

42. Мацола В.І. Рекреаційно-оздоровчо-туристиний комплекс (питання теорії, методології, практики) / Мацола В.І. - Львів, Вид-во Інституту регіональних досліджень НАН України, 1998. - 278 с.

43. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України / Мацола В.І. - Львів: Інститут регіональних досліджень НАНУ, 1997. - 259 с.

44. Меремінський А.Й. Рідкісні рослини і тварини Рівненщини / Меремінський А.Й., Сацюк І.Л. - Рівне, 2002. - 153с.

45. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов / Минц А.А. - М.: Наука, 1972. -303 с.

46. Мироненко Н.С. Рекреационная география / Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981г. - 207с.

47. Мозгальова В. М. Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу Одеського регіону як чинник активізації інвестиційних процесів / Мозгальова В. М. // ВісникОДЕУ, 2004. - № 17. - С. 212 - 216.

48. Мушировський В.М. Сторінки історії музею / Мушировський В.М. // Наукові записки. Вип.I (До сторіччя музейної справи). - Рівне. 1996.

49. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери / Кравців В.С., Гринів Л.С., Копач М.В., Кузик С.П. - Львів: ІРД НАН України. - 1999.

50. Нудельман М.С. Социально-экономические проблемы рекреационного природопользования / Нудельман М.С. - К.: Наукова думка, 1987. - 130 с.

51. Павлов В.І. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи: [монографія] / Павлов В.І., Черчик Л.М. - Луцьк: Надстир'я, 1998.- 124 с.

52. Памятники истории и культуры Украинской ССР. - К.: Наукова думка, 1987. -756 с.

53. Панасенко О. Рівненщина: сторінки минулого: [наук.-попул. навч. посіб.] / Панасенко О. - Рівне, 2001. - 313 с.

54. Преображенский В.С. География и отдых / Преображенский В.С., Веденин Ю.А. - М.: Знание, 1971. - 48 с.

55. Природно-заповідний фонд Рівненської області / Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області, Рівненський центр маркетингових досліджень / Ю.М. Грищенко (заг.ред.), Г.М. Антонова, В.А. Бачук, Б.М. Берташ та ін. (уклад.). - Рівне: Волинські обереги, 2006. - 216 с.

56. Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення: довідник / [редкол.: В.Б.Леоненко та інші] - К., 1999. - 240 с.

57. Природно-заповідний фонд Української РСР: рєєстр-довідник заповідних об'єктів / [уклад.: В.С.Одноралов, В.П.Давидок, О.Б.Божко та ін]. - К.: Урожай, 1986. - 224 с.

58. Природные аспекты рекреационного использования леса. -М.: Наука, 1987.-166с.

59. Прищепа О. Вулицями старого міста / Прищепа О. - Рівне, 1997. - 154 с.

60. Регіональні ландшафтні парки Рівненської області / Грищенко Ю.М., Якимчук А.Ю., Яковишина М.С., Мартинюк А.М. // Екологічний вісник. 2003. - № 9-10. С. 26-30.

61. Реєстр природно-заповідного фонду Рівненської області / Державне управління екології та природних ресурсів у Рівненській області / О.Г. Яворська (заг.ред.), Є.І. Ворона (уклад.). - Рівне, 2005. - 52 с.

62. Рекреационное использование территории и охрана лесов / Нефедова В.Б., Смирнова Е.Д., Чижова В.П., Швидченко Л.Г. - М.: «Лесная промышленность», 1986 - 184с.

63. Рекреационные леса (состояние, охрана, перспективы использования) / Казанская Н.С., Панина В.В., Марфенин Н.Н. - М., «Лесная промышленность», 1977. - 96с.

64. Рекреационные ресурси СССР. Проблемы рационального использования. - М.: Наука, 1990. - 168 с.

65. Рекреационные системы / [под ред. Н.С. Мироненко, М. Бочкарова] - М.: Изд-во МГУ, 1986. - 136 с.

66. Рекреация: социально-экономические и правовые аспекты /[под ред. Мамутова В. К. и др] - К.: Наук. думка, 1992. - 143 с.

67. Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи формування, шляхи реалізації / Кравців B.C., Євдокименко В.К., Габрель М.Н., Копач М.В. - Чернівці: Прут, 1995. - 72 с.

68. Рівненщина туристична: [путівник] / [ред. кол.: Гаврилова Я.К., Микитин Т.М., Марчук І.В., Бурець-Струк Н.О.] - К.: Світ успіху, 2007. - 348 с. ( Серія "Україна запрошує")

69. Ровенський краєзнавчий музей: [путівник] / Антонова Г.М., Нікольченко Ю.М., Пономарьова Т.О., Бухало Г.В. - Л.: Каменяр, 1978. - 96 с.

70. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України / Руденко В. П. -Львів: Світ, 1993. - 240 с.

71. Сажнєва Н. Значення рекреаційних передумов у формуванні територіальних рекреаційних систем / Сажнєва Н. // Сучасна географія та навколишнє природне середовище: [зб. наук. праць] - Вінниця: Рекламна Агенція „Старт Трек“, 1999. - С. 83-84.

72. Середін В. І. Ліс - бази відпочинку / Середін В. І., Парпан В. І. - Ужгород: Карпати, 1988. - с.107, 121

73. Соскін О. Сучасний геопростір і пріоритети розвитку України / Соскін О. // Економічний часопис-ХХІ. - 2000. - № 2.

74. Соскін О. Сучасний геопростір і пріоритети розвитку України // Економічний часопис-ХХІ. - 2000. - № 2.

75. Статистичний щорічник Рівненської області за 2000 рік / Держ. ком. статистики України; Рівнен. обл. упр. статистики. - Рівне, 2001. - 485 с.

76. Стафійчук В. І. Рекреалогія / Стафійчук В. І. - К.: «Альтерпрес», 2006. - 264 с.

77. Тарасов А. И. Рекреационное лесопользование / Тарасов А. И. - М.: Агропромиздат, 1986. - 176 с. .

78. Туристичні ресурси України: [зб. наук. статей] /[ наук.ред. О.І. Лугова ] // Федерація профспілок України Український ін-т туризму - К., 1996. - 352 с.

79. Тхор В. І., Сніцаревич В. М., Процюк В. К. Історія нашого краю: Навч. посіб. - Рівне, 2001. - 151 с.

80. Українець А.М. На гостини до музею / Українець А.М. // матеріали II Волинської наук.-етногр. конф. 12-13 трав. 2005 р. м. Луцьк ["Минуле і сучасне Волині й Полісся "]. - Луцьк, 2005. - с. 61.

81. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Фоменко Н.В. - Івано-Франківськ: ІМЕ, 2001. - 240с.

82. Червона книга України. Рослинний світ. - К.: Укр. енциклопедія, 1996. - 608 с.

83. Червона книга України. Тваринний світ. - К.: Укр. енциклопедія, 1996. - 460 с.

84. Черчик Л.М. Рекреаційні ресурси: теорія і методологія / Черчик Л.М. - Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2009. - 200 с.

85. Чижова В.П. Рекреационные нагрузки в зонах отдыха / Чижова В.П - М.:, «Лесная промышленность», 1977. - 48с.

86. http://eprints.ksame.kharkov.ua/11130/1/166-170_Телюра_Н.О.pdf

87. http://www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Ecologia/1_57742.doc.htm

88. http://zapovedniki.info/kat.php?kat=1222934648&kat2=878253665

89. tourlib.net/books_ukr/kravciv7.htm

90. www.ecologylife.ru/.../metodichni-aspekti-otsinki.html

91. www.ecorivne.gov.ua/reserve/

92. www.irp.rv.ua

93. www.krokus.org.ua

94. www.tourism.gov.ua

95. www.tourism.rv.ua

96. www.zapovedniki.info

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Природо-рекреаційні ресурси Дністровського району. Використання туристичних ресурсів регіону в межах Івано-Франківської області. Національно природні парки, заповідники та природоохоронні території. Організація водного походу І категорії складності.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 05.01.2014

 • Групи і види рекреаційних ресурсів. Лікувальні ресурси лісів та ландшафтні ресурси, мінеральні води, лікувальні грязі, морські рекреаційні ресурси. Туристично-пізнавальні ресурси, заповідні території України. Рекреаційні ресурси регіонів України.

  контрольная работа [21,0 K], добавлен 04.12.2010

 • Огляд основних підходів до визначення поняття рекреаційних ресурсів у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Вивчення видів і класифікації природно-антропогенних рекреаційних ресурсів. Об’єкти природно-заповідного фонду України як рекреаційні ресурси.

  курсовая работа [397,4 K], добавлен 10.04.2013

 • Загальні відомості про Мальту, природно-рекреаційні ресурси. Природоохоронні території держави. Історико-культурні рекреаційні ресурси. Соціально-економічні передумови. Характеристика рекреаційно-туристичної галузі. Головні туристичні райони, центри.

  контрольная работа [20,2 K], добавлен 23.03.2010

 • Дослідження рекреаційних ресурсів та особливостей Чилі та її регіонів. Аналіз соціально-економічних умов розвитку рекреації. Геодемографічна характеристика країни. Опис ландшафтних, біокліматичних. гідромінеральних та біокультурних рекреаційних ресурсів.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.07.2016

 • Поняття лісових та рекреаційних ресурсів. Сучасний стан лісових та рекреаційних ресурсів України. Стан лісового комплексу України. Стан рекреаційного комплексу України. Перспективи розвитку лісового та рекреаційних комплексів України.

  курсовая работа [39,0 K], добавлен 30.03.2007

 • Організація та оцінка рекреаційного природокористування. Класифікація мінеральних вод. Територіальне розміщення лікувальних ресурсів лісів та ландшафтних ресурсів. Туристично-пізнавальні ресурси України. Розвиток рекреації на морських узбережжях.

  контрольная работа [26,4 K], добавлен 05.12.2010

 • Поняття природних умов і ресурсів та їх класифікація. Вивчення природно-ресурсного потенціалу території та концепція ресурсних циклів. Видобуток та споживання мінеральних, земельних, водних, біологічних, рекреаційних, кліматичних та космічних ресурсів.

  реферат [59,1 K], добавлен 25.10.2010

 • Механізми охорони оточуючого середовища; методи регулювання використання рекреаційних природних комплексів; заходи проти пошкодження природи туристами. Екоменеджмент-план для управління природокористуванням. Культурно-історичні рекреаційні ресурси.

  реферат [25,1 K], добавлен 21.01.2011

 • Загальна характеристика природних ресурсів Хмельниччини. Рельєф, геологічна будова, кліматичні особливості. Санаторії та курорти області. Рекреаційні ресурси мінеральних вод. Розвідані й оцінені Державною комісією України балансові експлуатаційні запаси.

  курсовая работа [128,2 K], добавлен 02.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.