Історія України

Перші державні утворення на території України. Виникнення українського козацтва. Українські землі в складі Литви та Польщі. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій. Суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток України.

Рубрика История и исторические личности
Вид курс лекций
Язык украинский
Дата добавления 19.01.2012
Размер файла 278,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

З проголошенням незалежності України відродження національної культури стало державною справою. Для українців чи не вперше відкрилася перспектива вільного розвитку і набуття престижності своєї мови і культури. У жовтні 1989 р. було прийнято “Закон про мови в Українській РСР”. Конституція України затверджує за українською мовою статус державної мови, а також гарантує вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Для забезпечення духовного і соціально-економічного розвитку держави реформується система освіти. Реорганізується вся структура вищої і середньої спеціальної освіти. Здійснюється перехід на чотириступеневу освіту: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Поряд з державними створюються навчальні заклади інших форм власності. Нова модель освіти передбачає переорієнтацію всієї її сфери на пріоритетний розвиток особистості.

Недостатнє фінансування обумовило кризові явища в науці: відтік кваліфікованих вчених із наукової сфери в інші структури і за кордон, втрата провідних позицій з ряду фундаментальних досліджень, відставання від Заходу за рівнем наукових розробок. При цьому понад 90% нових технологічних розробок не впроваджується у виробництво. Відродженню української науки покликані сприяти Українська наукова асоціація, Національна академія наук.

Позитивні і негативні риси переплелися й у сфері художньої культури. Поступово створюються умови, які заохочують громадян України до української мови і української культури. Створено цілий ряд державних програм. Однак, збереження залишкового принципу фінансування вкрай негативно позначається на культурних процесах, обумовлює руйнівні наслідки у сфері духовності. Художня культура опинилася в жорстоких лещатах фінансової залежності. Тільки здійснення широкої програми заходів, спрямованих на забезпечення відповідної матеріальної бази, посилення уваги всього суспільства зможуть забезпечити збереження і подальший розвиток національної культури.

Будівництво незалежної Української держави, стрімкі зміни в суспільстві сприяли активізації релігійного життя.

У кінці 80-х рр. була легалізована заборонена комуністами в 1946 р. Українська греко-католицька церква. Українська православна церква в процесі своєї перебудови виявилася розколотою на: Українську автокефальну православну церкву; Українську православну церкву - Київського патріархату; Українську православну церкву - Московського патріархату. Між цими церквами склалися напружені, ворожі стосунки. Разом з тим, серед віруючих і частини духовенства посилюється прагнення до створення єдиної православної церкви в Україні. Серед населення України поширюється вплив протестантизму, іудаїзму, ісламу.

Свобода совісті стала важливим елементом життя незалежної України. Сотні тисяч людей повертаються до релігії, здобуваючи завдяки їй риси духовності і моралі.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте вузлові події державотворення в Україні.

2. Які причини зумовили прийняття нової Конституції України?

3. Охарактеризуйте стан економіки в Україні за перше десятиріччя її незалежності.

4. Які атрибути незалежної держави має Україна?

5. Назвіть основні принципи і завдання внутрішньої та зовнішньої політики України.

Методичні вказівки до лекції

Додаткову інформацію з питань, розглянутих в лекції, можна отримати у виданнях: Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на переломі. - К., 2000; Конституція України. - К., 1996; Литвин В. Політична арена України. - К., 1994; Політична історія України: Посібник / За редакцією В.І.Танцюри. - К., 2001; Юхновський І. Україна - незалежна держава. - Львів, 1994.

Перелік типових екзаменаційних питань

1. Початок формування людської цивілізації на території України. Неолітична революція . Трипільська культура.

2. Населення доби раннього залізного віку на території України. Кіммерійці, скіфи, сармати.

3. Античні міста - держави Північного Причорномор'я.

4. Східні слов'яни в VI-IХ ст.

5. Теорії походження Київської Русі.

6. Виникнення і становлення давньоруської держави (кінець IХ - кінець Х ст.)

7. Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець Х - середина ХІ ст.).

8. Політична роздробленість Київської Русі (кінець ХІ - середина ХІІІ ст.).

9. Боротьба Русі проти монголо-татарської навали.

10. Галицько-Волинська держава - спадкоємиця Київської Русі.

10. Українські землі у складі Литви та Польщі (ХІV-ХVІ ст.) Польсько-литовські унії та їх наслідки.

11. Причини виникнення та джерела формування українського козацтва.

12. Заснування Запорізької Січі. Формування органів влади та управління.

13. Козацько-селянські повстання наприкінці ХVI - на початку ХVIІ cт.

14. Українська національна революція середини ХVII ст.: причини, характер, рушійні сили, періодизація.

15. Розгортання національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.).

16. Утворення української гетьманської держави. Внутрішня та зовнішня політика Богдана Хмельницького.

17. Переяславсько-Московський договір 1654 р., його оцінка в історіографії.

18. Гетьманщина після смерті Богдана Хмельницького, Іван Виговський, Юрій Хмельницький.

19. Україна в політичних планах Росії, Польщі, Туреччини в другій половині ХVII ст. Руїна. Петро Дорошенко.

20. Українська державність наприкінці ХVІІ - на початку ХVІІІ ст. Іван Мазепа, Пилип Орлик.

21. Колоніальна політика російської імперії щодо України у ХVІІІ ст. Скасування Гетьманщини.

22. Запорожжя у складі Російської держави. Ліквідація Запорозької Січі.

23. Правобережні й західноукраїнські землі в останній чверті ХVІІ-ХVІІІ ст. Нова доба козацько-селянських війн.

24. Заселення і економічне освоєння Півдня України. Заснування нових міст.

25. Адміністративно-територіальний устрій та соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХVIII ст.

26. Українські землі під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Суспільні рухи й початок національного відродження.

27. Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії у першій половині ХІХ ст. соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток.

28. Революція 1848-1849 рр. та її вплив на західноукраїнські землі.

29. Буржуазні реформи 60-70х рр. в Російській імперії та їх значення.

30. Національний та соціально-політичні рухи в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст.

31. Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ ст.

32. Україна в роки першої російської революції 1905-1907 рр. Піднесення українського національного руху.

33. Україна в роки третьочервневої монархії (серпень 1907 - липень 1914 р.) Земельна реформа Столипіна та її вплив на Україну.

34. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Соціально-економічний розвиток . Культурно-просвітницький рух.

35. Українські землі в роки Першої Світової війни. Національно-визвольний рух в умовах війни.

36. Лютнева революція 1917р. та її вплив на Україну. Створення Української Центральної Ради. І, ІІ Універсали.

37. Проголошення Центральною радою УНР. Війна Радянської Росії проти УНР. Четвертий Універсал Центральної Ради.

38. Українська гетьманська держава Павла Скоропадського.

39. Директорія: суть політичного режиму, причини краху.

40. Революційні події 1918 р. на західноукраїнських землях. Проголошення ЗУНР. Акт злуки УНР і ЗУНР та його історичне значення.

41. Боротьба за владу в Україні в 1919-1920 рр. Утворення УРСР.

42. УРСР на початку 20-х років. Міжнародне і внутрішнє становище. НЕП. Створення СРСР.

43. Україна у складі СРСР в міжвоєнний період. Національно-культурне будівництво. Політика коренізації.

44. Сталінська індустріалізація в УРСР: завдання, труднощі, характерні риси, особливості, наслідки.

45. Колективізація сільського господарства Радянської України. Голодомор 1932-1933 рр.

46. Тоталітарний режим і українське суспільство наприкінці 1920-х у 1930-х роках.

47. Західноукраїнські землі у 20-30-ті роки ХХ ст.

48. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої Світової війни.

49. Входження західноукраїнських земель до СРСР. Політика “радянізації”.

50. Початок Другої Світової війни, її причини, характер та періодизація.

51. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Оборонні бої на території України 1941-1942 рр.

52. Окупаційний режим в Україні ( 1941-1944 рр.)

53. Радянський партизанський рух на окупованій території України.

54. Збройна боротьба формувань ОУН-УПА 1941-1944 рр.

55. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Внесок народу України в перемогу над фашизмом.

56. Україна в повоєнне десятиріччя (1945-1964 рр.)

57. Політика Радянської влади в Західній Україні після Другої Світової війни. Рух опору.

58. Суспільно-політичне життя в УРСР (1965-1964 рр.)

59. Реформи М.С. Хрущова: суть та значення.

60. Економічні реформи 60-х років ХХ ст. та причини їх згортання.

61. Дисиденти в Україні. Зародження руху “шістдесятників”, їх роль в національно-культурному житті.

62. Поглиблення кризи в суспільно-політичному житті України в період “застою”.

63. Духовний розвиток суспільства в період “застою”. Розгортання правозахисного і дисидентського руху.

64. Етапи перебудови та її наслідки для України.

65. Україна на шляху незалежності. Стартові умови розгортання державотворчого процесу.

66. Україна на шляху незалежності. Становлення владних структур. Конституційний процес.

67. Формування багатопартійності в сучасній Україні.

68. Проблеми реформування економіки сучасної України.

69. Формування концепції зовнішньополітичного курсу сучасної України.

70. Україна та держави СНД.

71. Українська національно-державна символіка: історія і сучасність.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Суспільно-політичні рухи в першій половині XIX століття. Кирило-Мефодіївське братство. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні. Розвиток українського національного та революційного руху. Українські землі в роки Першої світової війни.

  презентация [5,6 M], добавлен 06.01.2014

 • Характеристика первісного суспільства і перші державні утворення на території України. Сутність українських земель у складі Литви і Польщі. Особливості розвитку Української національно-демократичнлої революції. Національно-державне відродження України.

  книга [992,2 K], добавлен 13.12.2011

 • Розвиток української культури в Добу Польського і Литовського періоду. Етапи зближення Литви і Польщі. Українські землі під владою Речі Посполитої. Зміни державного політичного устрою на українських землях. Польська експансія на українській землі.

  курсовая работа [59,4 K], добавлен 26.08.2013

 • Суміжні Україні держави. Реформа феодального землеволодіння. Інтеграція Польщі та Великого князівства Литовського в єдину державу. Головніпричини виникнення козацтва. Порівняльна характеристика становища українських земель у складі Польщі та Литви.

  реферат [32,8 K], добавлен 21.12.2008

 • Гетьманування І. Мазепи. Північна війна і Україна. Політичний і соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської держави. Ліквідація автономного устрою України. Гайдамацький рух. Коліївщина. Виникнення українського козацтва.

  дипломная работа [31,4 K], добавлен 27.02.2009

 • Приєднання українських земель до Литви. Політичне і соціально-економічне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського. Формування українського козацтва і Запорозька Січ. Берестейська унія і її вплив на українське суспільство.

  курсовая работа [72,9 K], добавлен 29.04.2009

 • Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Устрій українських земель. Політика Литви в українських землях. Від Литовсько-Руської до Польсько-Литовської держави. Кревська унія. Ліквідація удільного устрою. Люблінська унія та її наслідки.

  реферат [25,0 K], добавлен 26.02.2009

 • Українські землі у складі Великого Князівства Литовського; під владою Речі Посполитої; у складі Угорщини, Османської імперії, Московської держави, Кримського ханства. Виникнення Українського козацтва і Запорізької Січі. Соціально-економічні процеси.

  презентация [334,2 K], добавлен 06.01.2014

 • Київська Русь, її піднесення. Українські землі у складі іноземних держав. Козацьке повстання під проводом Б. Хмельницького. Розвиток України в 1917-1939 рр., роки Великої Вітчизняної війни та в повоєнний період. Відродження країни в умовах незалежності.

  презентация [4,8 M], добавлен 17.03.2013

 • Історія України як наука, предмет і методи її дослідження. періодизація та джерела історії України. Етапи становлення, розвитку Галицько-Волинського князівства. Українські землі у складі Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої. Запорізька Січ.

  краткое изложение [31,0 K], добавлен 20.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.