Фактори економічного зростання у країнах з розвинутою ринковою економікою

Особливості екстенсивного та інтенсивного типів економічного зростання, його показники і моделі. Фактори, які визначають темпи та масштаби довгострокового збільшення обсягу виробництва. Характеристика розвитку економіки США, Японії та Європейського союзу.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.03.2014
Размер файла 66,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи економічного зростання

1.1 Сутність і темпи економічного зростання

1.2 Фактори і показники економічного зростання

1.3 Моделі економічного зростання

Розділ 2. Фактори економічного зростання у країнах з розвинутою ринковою економікою

2.1 Взаємозв'язок країн з розвинутою ринковою економікою

2.2 Характеристика розвитку економіки США, Японії, ЄС

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Історія розвитку людського суспільства наочно свідчить про те, що ринкова економіка здатна створити більшу кількість товарів і послуг для більшої кількості людей, ніж будь-яка інша економічна система. І пояснюється це тим, що в умовах ринкової економіки забезпечується висока мотивація до творчої праці, прогресу, люди самі роблять свій вибір, чим займатися. При цьому виникає висока ступінь ризику і відповідальності у господарській діяльності, що розвиває ініціативу, підприємливість і веде до високих результатів розвитку суспільного виробництва. Швидке або, навпаки, нульове і навіть негативне економічне зростання не завжди говорить про швидкий економічний розвиток, топтання на місці чи економічну деградацію. Характер і динаміка економічного розвитку країни є предметом найпильнішої уваги економістів і політиків. Від того, які процеси відбуваються в динаміці і рівні розвитку, які при цьому відбуваються структурні зміни в національній економіці, залежить дуже багато чого в житті країни та її перспективи. Актуальність обраної теми курсової роботи полягає у тому, що знання законів економічного зростання дає можливість впливати на економіку окремої країни, світову економіку в цілому, а також робити довгострокові прогнози розвитку економіки, задля досягнення високого рівня виробництва і життя достойного рівня життя людей.

Об'єкт дослідження - процес економічного зростання.

Предмет дослідження - закономірності процесу економічного зростання, його сутність та фактори.

Мета дослідження - розкрити сутність і фактори економічного зростання, показати їх на прикладі економік розвинутих країн.

Завдання дослідження:

1) Розкрити суть поняття економічне зростання ;

2) Показати фактори економічного зростання;

3) Дослідити основи економічного зростання на прикладі країн з розвинутою ринковою економікою (США, Японія, ЄС).

Розділ 1. Теоретичні основи економічного зростання

1.1 Сутність і темпи економічного зростання

Економічне зростання супроводжується цілою низкою кількісних і якісних змін у суспільстві, серед яких чільне положення займає структурна трансформація економіки. Для країн, що стали на шлях економічного розвитку, характерні, насамперед: індустріалізація, супроводжувана зниженням частки сільського господарства в обсязі ВВП (з 50-55% до 10-13%) і зайнятості в с / г (з 70-75% до 15 -18%), урбанізації (з 10-15 5 до 65-70% населення проживає в містах), поширення грамотності, зростання рівня освіти (частка отримали середню освіту зростає з 20-25% до 85-90%), тривалості життя, демографічний перехід (зниження смертності, яка обумовлює підвищення темпів зростання населення і далі зниження народжуваності, що викликає зниження темпів зростання населення). Також скорочується частка продовольчих товарів у сукупному споживанні, поступово зростає частка заощаджень і державних витрат у ВВП. Крім того, спостерігається виразний взаємозв'язок економічного і соціально-політичного розвитку. Випереджувальний економічний розвиток обумовлює перехід до демократичних основ побудови суспільства, що пояснюється підвищенням рівня освіти, перш за все зростанням доступу громадян до інформації в результаті розвитку засобів комунікації, в внаслідок прискорення науково-технічного прогресу. Подібні зміни прийнято називати модернізацією [8, с.256].

Шведський економіст Г. Мюрталь виділив наступні принципи модернізації:

1) Раціоналізм, що означає заміну традиційного способу мислення, способів виробництва, розподілу і споживання новими методами і моделями у всіх сферах суспільної діяльності і життя людей.

2) Економічне планування, тобто вибір такої економічної політики, яка була б націлена на прискорений господарський розвиток.

3) Рівність: забезпечення більш рівного соціального та правового статусу, доходів та рівня життя для всіх.

4) Зміни в громадських інститутах і свідомості.

Це зміни, які супроводжуються підвищенням продуктивності праці, стимулюють конкуренцію і підприємницьку ініціативу, створюють рівні можливості для реалізації здібностей. Інституційні зміни включають в себе земельні реформи, боротьбу з монополізмом, зміна в державному управлінні. Модернізація суспільної свідомості означає твердження таких ідеалів, як працьовитість, ефективність, чесність, раціональність, опора на власні сили і готовність до змін [4, С.189]. Внаслідок модернізації економіки змінюється ступінь впливу кількісних і якісних змінних на економічне зростання. Відповідно до цього існує кілька типів економічного зростання.

Перший тип - це екстенсивне зростання. Здійснюється завдяки кількісному збільшенню факторів виробництва при збереженні його колишньої економічної основи. При екстенсивному типі економічного зростання, якщо він здійснюється в чистому вигляді, ефективність виробництва залишається незмінною. У формалізованої формі це можна виразити таким чином. Як відомо, мірою економічного зростання служить темп приросту гt реального ВВП за період t :

гt = (гt - гt -1) / гt -1

де гt - обсяг ВВП за період t ; гt - 1 - обсяг ВВП за попередній період.

Тоді екстенсивне зростання можна виразити формулою:

гt / Nt = const або гt = Nt,

де гt - приріст ресурсу за період t,

Nt - кількість використовуваних ресурсів.

Екстенсивне зростання - є більш простим типом економічного зростання. Його головна перевага полягає в тому, що воно забезпечує найбільш легкий шлях підвищення темпів господарського розвитку, дозволяє порівняно швидко і відносно дешево нарощувати економічний потенціал країни [9, С.368].

Екстенсивне зростання історично передує інтенсивному росту - кожна країна у свій час пройшла або проходить зараз по шляху екстенсивного зростання. Західні країни, наприклад, завершили свій господарський розвиток за екстенсивним шляхом, і перейшли на інтенсивний шлях ще в першій половині XX століття. За даними голландського економіста Я. Гінтергена, в 1870-1914 рр. співвідношення між екстенсивними і інтенсивними факторами зростання виглядало наступним чином.

Таблиця 1. Доля інтенсивних та екстенсивних факторів в економічному зростанні

Країна

Екстенсивні/інтенсивні фактори зростання,%

Великобритания

80/20

Германія

60/40

США

73/27

Пізніше американський економіст Р. Солоу встановив, що з 1909 р. по 1949 р. в США більш ніж 80% зростання ВВП пояснюється технічним прогресом, тобто інтенсивними факторами, а не витратами праці і капіталу.

Другий тип економічного зростання називається інтенсивним. Він має місце, коли зростання ВВП випереджає зростання кількості зайнятих економічних ресурсів гt > Nt. Інтенсивне економічне зростання - це більш складний тип, оскільки вирішальну роль у ньому починає відігравати науково-технічний прогрес. Отже, воно передбачає високий рівень розвитку продуктивних сил, техніки, технології, високий освітній і професійний рівень працівників. Цей тип економічного зростання дає можливість подолати проблему обмеженості ресурсів. Тобто одним з найбільш важливих джерел економічного зростання при цьому типі стає ресурсозбереження, яке обходиться суспільству значно дешевше, ніж зростання ресурсів [6, с.18].

У реальному житті екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання не існують окремо в чистому вигляді, а поєднуються один з одним в певній комбінації. Тому розрізняються переважно екстенсивний або переважно інтенсивний типи економічного зростання в залежності від ступеня переважання одного над іншим. Зростання ролі НТП у здійсненні економічного зростання призвело до збільшення вимог до розмірів авансованого капіталу, що бізнесом розцінюється як зростання підприємницьких ризиків, тому що зросла та частина капіталу, яка мала великий термін окупності. У той же час економічне зростання на базі НТП обіцяв настільки високі доходи, що великий бізнес пішов на такий ризик. У результаті економічне зростання значно підвищило рівень добробуту населення розвинених індустріальних країн. Тому, характеризуючи сьогодні розвиток ринкового господарства, прийнято вказувати на його перехід до нової якості економічного зростання. Це означає, що економічне зростання здійснюється головним чином за рахунок впровадження НТП, застосування комп'ютерних, ресурсозберігаючих технологій; більшою мірою, ніж раніше, спрямоване на підвищення якості випущених товарів і послуг, на що штовхає конкуренція; має обмежувачі, встановлені урядом з метою збереження здорової екологічного середовища для життєдіяльності людини. Вихід економічного зростання за ці межі вважається соціально небезпечним [19, с.44]. Перехід до нової якості економічного зростання був обумовлений таким рівнем виробничих сил, які забезпечили наповнення ринків товарами, тобто призвели до стану, при якому пропозиція здатна повністю покрити і навіть перекрити платоспроможний попит. Подальше розширення виробництва робиться недоцільним, а підприємці на такому ринку покращують тільки якісні характеристики виробництва, оновлюють асортимент. Таким чином, насиченість ринку зумовила необхідність переходу від екстенсивного типу економічного зростання до інтенсивного. Перехід на інтенсивний тип економічного зростання змінює роль типів економічного зростання, як показника відбиває динамізм господарських процесів.

Темпи економічного зростання безпосередньо залежать від типу економічного зростання. При переході на інтенсивний тип темпи можуть навіть трохи знижуватися в порівнянні з екстенсивним типом росту. Однак це не означає спаду економічного розвитку або його уповільнення. При екстенсивному типі зростання економіка зберігала пропорції, свою структурну характеристику і розвивалася вшир. В умовах інтенсивного типу зростання економіка набуває динамізм не тільки за рахунок розширення виробництва, але і за рахунок прогресивних структурних перебудов. Вирішення такого подвійного завдання призводить до того, що нарощувати темпи стає набагато важче. Крім того, в умовах насиченого ринку нарощування темпів не завжди доцільно. Розвиток в цьому випадку здійснюється за рахунок вдосконалення технології. Це стає неминучим у зв'язку з тим, що виробництво морально застаріває за більш короткий термін, і нові ресурси спрямовуються в нього вже з новим рівнем ефективності і якості [7, с.289].

1.2 Фактори і показники економічного зростання

Здатність економіки до зростання залежить від ряду факторів, що визначають темпи і масштаби довгострокового збільшення реального обсягу виробництва, можливості підвищення ефективності та якості зростання. За способом впливу на економічне зростання розрізняють прямі і непрямі чинники. Прямими вважаються фактори, які роблять зростання фізично можливим.

Це група факторів пропозиції, в неї входять:

- кількість і якість трудових ресурсів;

- кількість і якість природних ресурсів;

- обсяг основного капіталу;

- технологія і організація виробництва;

- рівень розвитку підприємницьких здібностей в суспільстві.

Непрямі фактори - це умови, що дозволяють реалізувати наявні у суспільства можливості до економічного зростання. Такі умови створюються факторами попиту і розподілу:

- зниженням ступеня монополізації ринку;

- податковим кліматом в економіці;

- ефективністю кредитно-банківської системи;

- зростанням споживчих, інвестиційних та державних витрат;

- розширенням експортних поставок;

- можливостями перерозподілу виробничих ресурсів в економіці;

- діючою системою розподілу доходів[11, с.240].

Фактори попиту обмежують фактори пропозиції, тобто його розміром і структурою. Якщо попит слабкий, то розширювати обсяг виробництва економічно недоцільно. Поєднання між факторами пропозиції та попиту залежить від факторів розподілу. Кожний з факторів постійно змінюється залежно від інших факторів, а також від соціально-економічного розвитку суспільства. Ступінь використання кожного з факторів виробництва при створенні ВВП відбивається у виробничій функції. Виробнича функція - це математичний вираз залежності участі або впливу того чи іншого фактора виробництва на приріст випуску продукції з урахуванням існуючого рівня розвитку і використання технологій. Математичне зображення виробничої функції таке: Загальне - x = F (a1, a2,..... an) за умови, що dF/da1; dF/da2.... dF / dan - граничні продуктивності факторів (а1, а2,... аn) - ' це функція рівноважного випуску продукції. Виробнича функція в загальному розумінні дозволяє отримувати безліч виробничих комбінацій, що дають можливість знайти певні вирази випуску продукту в залежності від обраних факторів. У приватному розумінні відображає співвідношення між факторами виробництва, необхідними для економічного зростання екстенсивного типу, це співвідношення між працею, землею і капіталом.

y = ц (L, N, K),

де ц - позначає характер функції, y - позначення обсягу продукції, L - праця, N - земля, K - капітал.

Вклад основних факторів виробництва у приріст ВВП за період 1929 - 1982 рр. за розрахунками американського економіста Е. Денісона становить:

Таблиця 2. Вклад факторів економічного зростання в його приріст

Фактори

Величина вкладу в приріст ВВП,%

Затрати праці

32

Ріст продуктивності праці

68

НТП

28

Затрати капиталу

19

Освіта

14

Поліпшення розподілу ресурсів

8

Розглянемо деякі фактори більш докладно. Природні ресурси в якості умов виробництва обмежені запасами в природі, їх кількість і доступність поступово знижуються. Суспільство має враховувати цю обставину. Зростаючі масштаби залучення природних ресурсів у виробництво і недосконалість їх переробки і використання породжують проблеми, які набувають глобальне значення. Їх можна розділити на дві групи. Перша пов'язана з вичерпністю природних запасів. Поки суспільне виробництво не настільки активно розвивалося, людина брала все. З часом проблема вичерпності ресурсів набувала місцевий характер, потім регіональний, національний. Сьогодні вона виходить на світовий рівень. Друга група проблем пов'язана з наслідками використання ресурсів. Останні півтора століття прогрес у продуктивних силах призвів до справжньої екологічної кризи. Екологи оцінюють цю ситуацію як критичну. З економічної точки зору збереження навколишнього середовища веде до додаткових витрат на усунення негативних наслідків використання ресурсів або їх попередження. Необхідність цих заходів вступає в протиріччя з прагненням отримати максимальний прибуток, досягнення якої здійснюється шляхом зниження витрат виробництва. Природні ресурси є джерелом зростання з кількісної сторони, забезпечуючи зростаючі обсяги виробництва, а з якісної сторони джерелом зростання виступає весь комплекс додаються заходів щодо оптимізації їх використання. Самі по собі природні ресурси нейтральні по відношенню до економічного зростання[6, с.20-21].

Зростання населення і трудових ресурсів традиційно розглядається як фактор, що стимулює економічний розвиток. Для країн, що розвиваються з їх надлишком робочої сили швидке зростання населення не завжди є позитивним явищем, ефект від зростання населення залежить від здатності економічної системи створити робочі місця для нових працівників. Ця здатність часто ув'язана з темпами накопичення капіталу і розвитком таких факторів виробництва, як підприємницька ініціатива. Накопичення капіталу має місце, коли частина поточного доходу зберігається і інвестується з метою збільшення майбутніх доходів. Нові фабрики, обладнання та матеріали - все це збільшує запас фізичного капіталу, яким володіє країна. Крім цих прямих інвестицій у виробництво існують ще вкладення в соціальну та економічну інфраструктуру - дороги, енергетику, комунальне господарство і транспорт. Такі інвестиції супроводжують виробничим, забезпечуючи загальні умови для господарської діяльності. Інвестиції в людський капітал підвищують якість робочої сили і часто здатні дати більший виробничий ефект, ніж зростання числа зайнятих. Ефективність всіх форм освіти, у свою чергу, зростає при відповідних інвестиціях в їх матеріальну базу - обладнання, будівлі, матеріали (книги, персональні комп'ютери, навчальні та наукові прилади і т.д.).

Якісна підготовка викладачів та наявність хороших підручників з економіки можуть внести істотний внесок у підвищення кваліфікації та продуктивності працюючих. Тому вкладення в людський капітал аналогічні за своїми результатами підвищенню якості земельних ресурсів за допомогою здійснення інвестицій [3, с.88].

Технічний прогрес - третій базовий компонент зростання - багато економістів вважають найважливішим. У своїй найпростішої формі він означає появу нових, більш ефективних способів виробництва товарів. Існує три основних різновиди технічного прогресу: нейтральний, працезберігаючий і капіталозберегаючий. Нейтральний технічний прогрес має місце, коли зростання виробництва досягається при тих же обсязі і структурі витрат факторів. Прикладом цього може служити така найпростіша інновація у виробництві, як розподіл праці (воно збільшує продуктивність і можливості споживання, майже не вимагаючи якихось додаткових витрат). На відміну від нейтрального капітало- і працезберігаючого технічний прогрес дозволить збільшити виробництво при незмінних витратах якогось одного фактора - капіталу або праці. Комп'ютери, автоматичні ткацькі верстати, електродрилі, трактори, механічні плуги - всі ці та багато інших видів сучасних машин можна назвати працезберігаючими формами технічного прогресу. Капіталозберігаючий технічний прогрес - менш поширене явище. Але це лише тому, що майже всі наукові дослідження ведуться в розвинених країнах, де завдання економії праці стоїть на першому місці. Найбільш ефективні тут (з точки зору витрат) різні трудомісткі методи виробництва типу ручної сільськогосподарської праці [23, с.354].

Взаємодія факторів економічного зростання залежить часто від зовнішнього впливу на їх поведінку, в першу чергу, з боку державного управління, яке можна виділити як фактора надбудови. Державні програми економічного розвитку включають цілі забезпечення економічного зростання. Держава як мінімум забезпечує правову основу економічних відносин. А це по-різному може впливати на протікання економічних процесів. У даному випадку мова йде про ступінь впливу держави на економічні процеси, про форми і методи держрегулювання.

Економічне зростання як явище повинен мати показники, якими б воно вимірювалося. В якості узагальнюючих показників економічного зростання виступають показники результатів функціонування національної економіки: Валовий внутрішній продукт (ВВП) і Валовий національний продукт (ВНП). Ці показники формують систему національних рахунків (СНР), що представляє собою систему економічної інформації, яка використовується в усьому світі для опису й аналізу господарської діяльності на макрорівні. Всеосяжним показником економічного зростання і найкращим показником стану економіки є ВВП і ВНП. Валовий внутрішній продукт (ВВП) - характеризує вартість кінцевих товарів і послуг у цінах кінцевого покупця, створену в географічних межах даної країни незалежно від національної приналежності економічних ресурсів. Валовий національний продукт - також характеризується вартістю кінцевих товарів і послуг у цінах кінцевого покупця, але тільки створену за допомогою ресурсів, що належать цій країні, незалежно від їх географічного використання [25, с.4].

Оскільки характер продуктів, вироблених в національній економіці, надзвичайно різноманітний, то єдиним способом підсумувати величину реалізованих благ - скласти їх у грошове вираження. ВВП є грошовим показником. У вартість ВВП не включається : Державні трансфертні платежі: пенсії, стипендії, допомоги та ін. види виплат, які не супроводжуються створенням якогось продукту, і є формою перерозподілу наявних фінансових ресурсів; купівля-продаж цінних паперів на фондовому ринку; перепродаж вживаних товарів.

Підрахунок ВВП можна робити двома шляхами: через витрати і через доходи. Як і в бухгалтерському балансі, в СНР видаткова частина повинна бути дорівнює дохідній, тобто

C + I + G ± Xn = ВВП = C + S + P + R + i + T + A.

Ліва частина тотожності, видаткова, складається з таких компонентів: С - споживчі витрати домашніх господарств, за винятком витрат на будівництво житла, тому що це не входить в інвестиційні витрати ; I - інвестиційні витрати фірм, тобто з витрати на придбання машин, обладнання, сировини, будівництво; G - державні витрати на закупівлю товарів, послуг і на інвестиції ; Xn - сальдо зовнішньоторговельного балансу, тобто різниця між експортом та імпортом. Якщо експорт більше імпорту, то Xn > 0, якщо навпаки, то Xn<0.

Дохідна, права частина тотожності, складається з:

- C + S - доходи населення у вигляді заробітної плати і від самостійної діяльності, які йдуть на споживання (С) та заощадження (S);

- Р - прибуток корпорації;

- R - доходи у вигляді ренти;

- i - процентна ставка по заощадженнях;

- Т - податки на підприємницьку діяльність;

- А - амортизаційні відрахування [3, с. 89].

1.3 Моделі економічного зростання

Два основних напрямки розвитку економічної теорії ХХ століття - неокласичний і кейнсіанський напрямок - по-різному підходять до даної теми. Витоки неокласичного підходу слід шукати у Ж.-Б. Сея, в його класифікації факторів виробництва. Головна ідея, що об'єднує всіх неокласиків, полягає в надії на ефективність ринкової системи, яка розглядається як досконалий саморегулюючий механізм, що дозволяє найкращим чином використовувати всі фактори виробництва.

Будь-які моделі, моделі зростання являють собою абстрактний, спрощений вираз реального економічного процесу у формі рівнянь або графіків. Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги заснована на ефективному попиті, який забезпечує збалансований економічний ріст. Більшість моделей зростання виходять з того, що збільшення реального обсягу випуску продукції відбувається, перш за все, під впливом основних факторів виробництва - праці (L) і капіталу (К), причому їх кількість постійні.

Неокейнсіанські моделі зростання використовують в основному логічний інструментарій. Важливе значення і стратегічної змінної, за допомогою якої можна керувати економічним зростанням, є інвестиції. У рамках централізованої планової системи поняття "валові капітальні вкладення", під якими розумілися всі витрати на відтворення основних фондів, включаючи витрати на їх ремонт. Інвестиції - більш широке поняття. Воно охоплює і так звані реальні інвестиції, і "фінансові" інвестиції, тобто вкладення в акції, облігації, інші цінні папери, що безпосередньо дають право власності та право на отримання доходу від володіння власністю. При цьому конкретне використання фінансових інвестицій може здійснюватися як через біржову гру на ринку цінних паперів, так і через безпосередні вкладення в акції підприємств різних галузей матеріального виробництва [1, с. 91].

Інвестиції - дуже важлива складова сукупних витрат. Коливання інвестицій робить істотний вплив на економічне зростання. Динаміка і величина інвестицій залежать, в основному, від двох факторів: очікуваного чистого прибутку від вкладених інвестицій і ставки відсотка за кредит. Так само величина інвестицій в економіці залежить від рівня процентної ставки. При цьому саме реальна ставка відсотка, що враховує рівень інфляції, робить вирішальний вплив на обсяг інвестиційних витрат. Держава, проводячи певну грошову політику, через зміну ставки відсотка може мати серйозний вплив на зростання загальних витрат на інвестиції, а значить і на економічне зростання [12, с.54].

В основі неокейнсіанської концепції економічного зростання лежить досить проста модель, основні принципи якої були сформульовані Є. Домаром, запропонована наприкінці 40-х років ХХ століття. Технологія виробництва представлена в ній виробничою функцією Леонтьєва з постійною граничною продуктивності капіталу, щоб дослідити проблеми економічного росту і розвитку, Леонтьєв розробив динамічний варіант перш статичної моделі аналізу «витрати - випуск», додавши в неї показники потреб у капіталі до списку так званого кінцевого попиту, або кінцевих продажів. Модель Домара виходить з того, що на ринку праці існує надлишкова пропозиція, що обумовлює сталість рівня цін. Є. Домар, відповідно до традиції Кейнса, особливу увагу приділяє стимулювання інвестицій. Він вважає, що в тому випадку, якщо частка заощаджень не піддається швидким змінам, більш високий рівень доходу і зайнятості, може бути, досягнутий за допомогою збільшення інвестицій. Виходячи з цього можна зрозуміти, що Домар підкреслює важливість різних планів заохочення інвестицій з точки зору пільг в оподаткуванні для збільшення прибутків, прискореної амортизації і т.п. Інвестиції Домар розглядає і як «ліки» від безробіття. Все фактично залежить від одного ресурсу - капіталу. Фактором збільшення попиту та пропозиції в економіці служить приріст інвестицій.

Відповідно до теорії Домара, існує рівноважний темп приросту реального доходу в економіці, при якому повністю використовуються наявні виробничі потужності. Він прямопропорційний нормі заощаджень та граничній виробничого капіталу. Інвестиції і дохід ростуть з однаковим темпом.

Модель Домара не претендувала на роль теорії росту. Це була спроба розширити умови короткострокового кейнсіанської рівноваги на більш тривалий термін і з'ясувати, якими будуть ці умови для системи, що розвивається [4, с.191].

Р.Ф. Харрод побудував спеціальну модель економічного зростання (1939 р.), включивши в неї ендогенну функцію інвестицій, (на відміну від екзогенних зайнятих інвестицій у Домара) на основі принципу акселератора і очікувань підприємців.

Згідно з принципом акселератора, будь-яке зростання (скорочення) доходу викликає зростання (скорочення) капіталовкладень пропорційне зміні доходу. Якщо фактично запланований підприємцями темп зростання пропозиції відрізняється від гарантованого темпу зростання, то система поступово віддаляється від стану рівноваги. Ідеальний розвиток економічної системи досягається при рівності гарантованого, природного і фактичного темпів зростання в умовах повної зайнятості ресурсів [3, с.89].

Обидві моделі приводять до висновку, що за даних технічних умов виробництва темп економічного зростання визначається величиною граничної схильності до заощадження, а динамічна рівновага може існувати в умовах неповної зайнятості. За своєю сутністю обидві моделі схожі, і їх прийнято називати моделлю Харрода-Домара. Так само в цій моделі економіка розглядається як одна галузь, що виробляє однорідні продукти. Темпи зростання населення визначаються позаекономічними чинниками. Джерелом фінансування приросту нових потужностей є частка національного доходу, призначена для заощаджень. Стійкі темпи зростання виробництва залежать від приросту населення, збільшення продуктивності праці і розмірів накопиченого капіталу. Темп економічного зростання в цій загальній моделі, в кінцевому рахунку, залежить від частки нагромадження в національному доході і капіталомісткості продукції.

Автори вводять поняття "природна норма зростання", яка передбачає темп зростання виробництва, що відповідає всім можливостям технічного прогресу і повного використання всієї робочої сили. Природна норма зростання забезпечує " оптимальний добробут " суспільства [9, с. 369].

Ще одна досить відома теорія економічного зростання належить американському економістові Хансену. Основну увагу він приділяє динамічної теорії циклу. Цей економіст, якого часто називають "Американським Кейнсом", пропонує стимулювати ефективний попит, насамперед за рахунок держбюджету. Стратегічним напрямом економічної політики держави має стати не тільки підтримання інвестиційної активності приватного капіталу, а й розширення державних інвестицій і державних витрат. Хансен, крім усього іншого, створив теорію стагнації, визнаючи, таким чином, можливість серйозних економічних криз.

Економісти всіх напрямків і шкіл переконані в тому, що економічне зростання необхідне для підвищення рівня матеріального добробуту. На підставі різних теоретичних підходів може бути розроблено безліч варіантів економічної політики сприяння економічному зростанню. Існують і негативні наслідки економічного зростання.

Неокласичний напрямок у розвитку теорії економічного зростання виник як реакція на слабкості кейнсіанської моделі. У Кейнсіанської і неокласичної моделі є подібності головної мети (рівність фактичних темпів зростання потенційним або природним), докорінно змінилися підходи та методи дослідження цієї проблеми. Неокласичні моделі враховують не один, а відразу кілька факторів, що визначають економічне зростання. Наявність безлічі факторів і можливість їх комбінування дозволяє будувати велику кількість моделей. Великий внесок у розробку моделей економічного зростання на базі виробничих функцій, зокрема функції Кобба-Дугласа, внесли Р. Солоу, Е.Денісон і Дж.Мід.

Р. Солоу обґрунтував ідею про те, що НТП є провідним чинником економічного зростання. Р. Солоу професор Масачусетського технічного інституту. Модель Солоу дозволяє висловити найбільш важливі процеси і результати економічного зростання. Р. Солоу показав, що нестабільність динамічної рівноваги в кейнсіанських моделях була наслідком невзаємозамінні факторів виробництва. У місце функцій Леонтьєва він використовував у своїй моделі виробничу функцію Кобба - Дугласа [19, с. 51].

Іншими передумовами аналізу в моделі Солоу є: спадна гранична продуктивність капіталу, постійна віддача від масштабу, постійна норма вибуття, відсутність інвестиційних лагів. Взаємозамінність факторів пояснюється не тільки технологічними умовами, але і неокласичної передумовою про досконалої конкуренції на ринках факторів.

Необхідною умовою рівноваги економічної системи є рівність сукупного попиту та пропозиції. Сукупний попит в моделі Солоу визначається інвестиціями і споживанням.

Динаміка обсягу випуску залежить від обсягу капіталу. Обсяг капіталу міняється під впливом інвестицій і вибуття: інвестиції збільшують запас капіталу, вибуття - зменшує. Рівень запасу капіталу, при якому інвестиції рівні вибуття (k = 0), називається рівноважним рівнем фондоозброєності праці.

Оскільки рівноважний економічне зростання сумісне з різними нормами заощадження, виникає проблема вибору оптимальної норми заощадження [3, с.90].

Одним з найбільш великих дослідників вимірювання внеску різних факторів в економічне зростання вважається американський економіст Е. Денісон. Фактори, що пояснюють економічне зростання, він розділив на дві категорії. У першу він включив фізичні фактори виробництва (праця і капітал), у другу - фактори росту продуктивності праці. Для вимірювання впливу людського фактора автор враховував не тільки чисельність робочої сили, а й такі показники, як залежність віддачі праці від віку і статі, рівня освіти і професійної підготовки. Для вимірювання фактора капіталу він також вніс деякі якісні поправки: житло, устаткування, промислові будівлі, товарні запаси, іноземні інвестиції. З урахуванням цього він потім вже визначав внесок кожного з даних елементів в економічне зростання. Покращення розміщення фізичних факторів виробництва та використання їх у тих галузях і регіонах, де досягається найбільша їх віддача. Коли реальне розміщення факторів наближається до оптимуму, продуктивність зростає.

На думку Денісона, існують наступні можливості такої оптимізації:

а) поглинання надлишкової робочої сили, що утворюється в результаті інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, що дозволяє краще використовувати накопичений капітал;

б) скорочення сектора дрібних незалежних виробників (зайнятих поза сільським господарством), що призводить до аналогічних наслідків, що відбуваються в аграрному секторі;

в) усунення обмежень у світовій торгівлі, яка покращує міжнародний поділ праці [5, c.548].

В якості висновку до першого розділу можна зауважити наступне. Економічне зростання можна визначити як зростання реального ВНП або зростання реального ВНП на душу населення. Воно забезпечує приріст виробництва, використовуваний для вирішення внутрішніх і міжнародних соціально-економічних проблем. Економічне зростання визначається такими факторами: природні ресурси, трудові ресурси, капітал, технології. При екстенсивному економічному зростанні досягається скорочення рівня безробіття, досягнення повної зайнятості, яка дозволяє збільшити темпи зростання. Але це явище тимчасове, тому що стан повної зайнятості не може поповнюватися щорічно і на наступний рік темп зростання буде таким же. При інтенсивному типі розвитку економічне зростання досягається більш широким використанням НТП, висококваліфікованих робітників. Екстенсивний шлях розвитку носить застійний характер, фактично немає технічного прогресу, морально і фізично зношуються виробничі основні фонди, знижується фондоозброєність працівників. Згідно основних моделей економічного зростання важливу роль у ньому грають інвестиції як інструмент управління зростанням. Ним може користуватися держава, відіграючи значну роль в економічному зростанні при правильній податковій політиці і політиці інвестування, для переходу на інтенсивний шлях.

Розділ 2. Фактори економічного зростання у країнах з розвинутою ринковою економікою

2.1 Взаємозв'язок країн з розвинутою ринковою економікою

Інтенсивне зростання економіки є основою зростання добробуту суспільства. Однак екстенсивне зростання - більш простий тип економічного зростання. Його головне достоїнство полягає в тому, що він забезпечує найбільш легкий шлях підвищення темпів господарського розвитку, дозволяє порівняно швидко і відносно дешево нарощувати економічний потенціал країни. Екстенсивне зростання історично передує інтенсивному росту - кожна країна у свій час пройшла або проходить зараз по шляху екстенсивного зростання. Західні країни завершили свій господарський розвиток за екстенсивним шляхом і перейшли на інтенсивний шлях ще в першій половині XX ст. [10. с. 31]. Пізніше американський економіст Р. Солоу встановив, що з 1909 по 1949 р. в США більш ніж 80% зростання ВВП пояснюється технічним прогресом, тобто інтенсивними факторами, а не витратами праці і капіталу. Проведений Е. Денісоном аналіз дозволив пояснити відмінності в темпах економічного зростання США, країн Західної Європи та Японії в післявоєнний період. Так, зростання в США було не тільки менш значним (з 1948 до 1969 р. середньорічні темпи зростання американської економіки складали 3,87%, у той час як у країнах Західної Європи - 4,78%, а в Японії - 8,81%), а й стало результатом дії інших факторів. Воно більшою мірою, ніж у розглянутих країнах, спиралося на збільшення праці і капіталу, а не продуктивності праці. А починаючи з 1970 - х рр.. зростання продуктивності праці в США лише в малому ступені сприяло економічному розвитку країни, оскільки суспільство все більше коштів стало виділяти на захист навколишнього середовища і розвиток сфери проживання людини [15, c.151].

Зовсім по-іншому складалася ситуація в Західній Європі та Японії. Економіка західноєвропейських країн, за розрахунками Денісона, на 2/ 3 росла саме через підвищення продуктивності праці. Не останню роль у цьому зіграли резолюція Європи наздогнати США, заходи щодо модернізації структури економіки та кращому розміщенню фізичних факторів виробництва (особливо за рахунок зменшення прихованого безробіття в сільському господарстві та перекладу робочої сили в інші області). Більш сприятливий вплив на збільшення виробництва в європейських країнах, ніж у США, надавав зростання сукупного попиту. У Японії на 50% економічне зростання було обумовлене збільшенням використання праці і капіталу, інша частина - зростанням продуктивності праці. Основним чинником зростання в Японії Е. Денісон вважав збільшення капіталовкладень. На його частку припадало 2,1% із загальних середньорічних 8,81% за період з 1948 по 1969 р. Частка технологічного прогресу в щорічних темпах зростання склала 1,97%, розширення виробництва - 1,94, а краще розміщення економічних ресурсів - 0, 94%. Дія останнього чинника стало можливим завдяки скороченню питомої ваги сільського господарства з 35,6 до 14,6% за аналізований період [15, c. 153]. Аналіз Е. Денісона містив багато цікавих і несподіваних висновків, був ясний і послідовний, проте незабаром після його розповсюдження зазнав серйозної наукової критики. Головний недолік дослідження полягав у тому, що Денісон вивчав окремо вплив різних чинників на економічне зростання, повністю ігноруючи процес їх взаємодії і взаємовпливу. У 1970-і рр.. темпи зростання економіки в США та інших розвинених країнах стали сповільнюватися. Основною причиною цієї тенденції стало падіння темпів приросту продуктивності праці. У 1980 - 1990-х рр. вони трохи збільшилися, але жодна з провідних країн, тим не менш, не наблизилася до темпів зростання продуктивності 1960-х рр., які в західній літературі розглядаються як золотий вік швидкого економічного зростання. Зниження темпів зростання продуктивності економісти пояснюють впливом ряду причин :погіршенням статевовіковою структури робочої сили (зростання питомої ваги молоді, народженої в роки післявоєнної "бебі-буму", а також збільшення чисельності частково зайнятих); збільшенням витрат на охорону навколишнього середовища та боротьбу із злочинністю; різким підвищенням світових цін на нафту (у 10-11 разів) у цей період; зниженням темпів зростання нововведень; посиленням державного регулювання. Що стосується ролі державного регулювання, то його посилення, на думку деяких вчених, повсюдно справляло негативний вплив на економічне зростання[21, c.243-244]. Разом з тим, як справедливо відзначають Р. Дорнбуш і С. Фішер, дане явище необхідно правильно інтерпретувати : втручання держави, спрямоване, наприклад, на зменшення забруднення, покращує якість навколишнього середовища та зміцнює здоров'я нації, хоча і не відображається на зростанні ВВП.

Світова економіка починаючи з 1970-х рр.. знаходиться в стані тривалої відносної стагнації. За цей час впевнено заявили про себе три регіони з потужним вектором економічних змін - США, країни Західної Європи та Японія. Всі вони час від часу намагалися зробити ривок в економічному розвитку за рахунок один одного. У 1970-і це вдалося Західній Європі, в 1980-і - Японії, а в 1990-ті - Сполученим Штатам. Проте в цілому мікроекономіка за ці десятиліття істотно не зміцнилася; негативні наслідки для економіки в усьому світі були значними. Зараз ми знаходимося на фінальній стадії цього тривалого знижувального спіралеподібного процесу. І одного разу, коли процес банкрутств стане некерованим, в мікроекономіці знову почнеться підйом [20, c.13]. Зовсім не беззаперечний той факт, що США перевершать Західну Європу або Південно-Східну Азію в цьому цілком ймовірному економічному зростанні.

У першому десятилітті XXI ст. і, ймовірно, протягом декількох наступних, світ чекають три розмежування геополітичних сил, які взаємодіють один з одним, але мають різну динаміку. Не всі аналітики сучасної світової ситуації чітко розрізняють ці три напрямки розмежування. По-перше, це боротьба між країнами - членами так званої Тріади - Сполученими Штатами Америки, країнами Європейського союзу і Японією, - кожна з яких у найближчі десятиліття буде прагнути зайняти лідируюче положення в процесі нагромадження капіталу. По-друге, боротьба між Північчю і Півднем, або між ядром країн, складових " золотий мільярд " та іншими зонами мікроекономіки, що створює умови для продовження поляризації - економічної, соціальної, демографічної - світосистеми. По-третє, боротьба між духом Давосу і духом Порту-Алегрі з питання про сутність мікросистеми, яку ми всі разом маємо намір будувати. Перші два конфлікти географічно локалізовані і пов'язані з міждержавними відносинами, хоча й не обов'язково. Третій конфлікт - не міждержавний. Це конфлікт між групами (рухами) стратами, який пронизує весь світ [16, c.31]. Концепція Тріади набула поширення в 1970-і рр.. Це факт був інституційно-оформлений створенням Тристоронньої комісії. Сама комісія (її повноваження) з'явилася наслідком дії двох економічних факторів: прискореного розвитку економік країн Західної Європи та Японії, що відбувалося за підтримки США і що дозволив їм в 1960-і рр. "наздогнати" Сполучені Штати за рівнем економічного розвитку; та економічних криз в мікроекономіці 1970-х, пов'язаних з різким підвищенням цін на нафту в результаті політики ОПЕК (але не викликаних ним).

По-перше, нова економічна реальність мала на увазі, що до країн Західної Європи та Японії більше не можна ставитися настільки зарозуміло, як це робили США. Вони не були економічно залежні від американського уряду. Коли відставання у розвитку економіки союзників США у Другій світовій війні від їх гегемона стало стрімко скорочуватися, вони перестали орієнтуватися на Америку в прийнятті політичних та фінансових рішень.

По-друге, економічна дійсність мала на увазі скорочення норм прибутку у всій мікроекономіці, результатом чого стало загострення конкурентної боротьби між членами Тріади: кожен шукав способи мінімізації своїх втрат (неодмінно за рахунок інших). Тристороння комісія була політичною спробою послабити напругу, що виникає у відносинах між партнерами по Тріаді. Був досягнутий в кращому випадку частковий успіх. Світова економіка переживала епоху неймовірною експансії, рівень життя стрімко підвищувався, поліпшувалася якість охорони здоров'я та освіти, процвітали мистецтво і наука. Пізніше цей період (з 1940-1945 до 1967-1973 рр..) назвуть trente gloriousness - славне тридцятиріччя. Гармонія, що панувала в світі, була занадто гарна, щоб тривати довго. Даний період відомий як А - фаза в теорії циклів Кондратьєва [13, c.7]. Це була епоха розквіту світового господарства, дійсно найяскравіша в історії економічних змін при капіталізмі; вона ілюструвала девіз "Підвищуючий потік піднімає всі судна". Проте наступні 30 років стали періодом економічного застою (В- фази, по Кондратьєву), коли відбувалося переміщення інвестицій зі сфери виробництва в банківсько-фінансовий сектор. Прибуток, отриманий в результаті виробничого процесу, був нижчим, ніж у попередній А- фазі; відбувався галузевий перерозподіл в промисловому секторі економіки; спекулятивна діяльність перетворилася на джерело прибутку, що не могло не вплинути на зростання безробіття в світі і прискорення економічної поляризації [13, с.8]. До 1970-их рр.. розвиток мікроекономіки досяг таких масштабів, що в провідних галузях працювало занадто багато виробників (в результаті зміни економічної структури країн Західної Європи і Південно-Східної Азії), що призвело до різкого зниження норм прибутку в найдохідніших секторах виробництва. Це, у свою чергу, не могло не відбитися на падіння рівня безробіття в світі і прискорило процес поляризації в світовому господарстві, зачепивши при цьому і національні економіки. Така проблема характерна для капіталістичної економіки в цілому, і її наслідки були передбачувані: переміщення виробництва багатьох галузей до країн напівпериферії з більш низьким рівнем заробітної плати; підвищення рівня безробіття в усьому світі, що призвело до зниження реальної заробітної плати та податкових надходжень; конкуренція з приводу " експорту " безробіття між США і Західною Європою, з одного боку, Японією і Південно-Східною Азією - з іншого; переміщення інвестицій зі сфери виробництва в сектор фінансових спекуляцій і різке зростання державного боргу. У цей період три головних регіони розміщення накопиченого капіталу стали ареною конкурентної боротьби, яка посилювалася за рахунок " експорту безробіття" з однієї країни в іншу. Склалася ситуація, за якої ніхто з них не міг досягти успіху одночасно і в однаковій мірі. В результаті Європа зробила ривок і вирвалася вперед в 1970- і рр.., Японія, відповідно, в 1980-і, а США в 1990-ті [11, c.254-255]. При цьому рівень життя ні в одному з цих регіонів істотно не знизився на відміну від інших частин світової системи. Однак відмінності між членами Тріади залишалися, і значні, протягом усього цього часу. Звичайно, всі ці три регіони світу в якийсь історичний період часу були відносно рівновеликі. Вони всі володіють високим технічним потенціалом (так званим людським капіталом) для того, щоб брати участь у виробничій діяльності в тих сферах, де на поточний момент можна отримати максимальний прибуток. Вони також володіють широкою мережею ринків, що гарантують їм можливість здійснювати угоди з купівлі та продажу на світовому ринку. Їх все відрізняє прагнення забезпечити перевагу, просуваючи відповідні науково-дослідні проекти та створюючи в цих цілях наукові співтовариства. Звичайно, їх ресурси не є абсолютно ідентичними, будь-які відмінності, які можуть бути знайдені, не можна розглядати як непереборні у відносно короткий період часу.

2.2 Характеристика розвитку економіки США, Японії, ЄС

екстенсивний економічний зростання

Після закінчення наполеонівських воєн нині промислово розвинені країни переживали процес сталого економічного зростання. Основу економічного розвитку західних країн і примноження їх багатства становила праця основної частини населення цих країн - найманої робочої сили. Перший етап розвитку капіталізму характеризувався екстенсивним використанням робочої сили. Тільки із зростанням організованості робітничого класу йому вдалося домогтися видання законів, що обмежують робочий день. Притаманне капіталу прагнення підтримувати ціну робочої сили нижче вартості не могло реалізовуватися в межах технічного та організованого вдосконалення виробництва, нові технології якого пред'являли вищі вимоги до фізичного стану і професійної підготовки використовуваної робочої сили. Економічний розвиток забезпечувалося збільшення норми продуктивного накопичення. Розвиток виробництва супроводжувалося зростанням зовнішньої торгівлі. Темпи приросту зовнішньої торгівлі випереджали відповідні показники ВВП [3, c.87].

З розширенням колоніальних імперій, розвитком зовнішньоторговельних обмінів економіка західних країн ставала більш відкритою. Успіхи у просуванні товарів на зовнішні ринки зазвичай досягалася за допомогою політики розорення сусіда. Зовнішньоекономічні зв'язки надавали зростаючий вплив на економічний розвиток, про що свідчить зростання експортної квоти.

Економічний розвиток капіталістичних країн з початку XIX в. набув циклічного характеру, що виявляється в періодичних кризах надвиробництва. З 1857 року кризи стали вражати ряд країн, а в деяких випадках всі розвинені країни. У цілому в групі нинішніх розвинених країн найбільші падіння темпів зростання відбувалися в 1930-1932 рр., у 1945-1946 рр.. Слід зазначити, що циклічний характер виробництва виражає собою перевиробництво капіталу, що викликається гонитвою за прибутком, і відповідно зайве розширення виробництва. Кризові скорочення виробництва супроводжуються масовими оновленнями основного капіталу. Вони складають основу циклу і періодичності економічних коливань, свідчать про підвищення рівня продуктивних сил, пристосування капіталу до нових умов відтворення. Таким чином, кризи являють собою насильницьке вирішення протиріч відтворення (між споживанням і виробництвом, виробництвом та обігом) [14, c. 9].

Протягом минулого століття провідні позиції у світовій економіці займали США, які визначали технічний прогрес і в значній мірі - динаміку світового виробництва. Висування США в якості економічного лідера сталися головним чином у результаті їхніх зусиль щодо збільшення капіталовкладень, розвитку внутрішнього ринку. В американській економіці склалися гігантські корпорації з професійним управлінням, які приділяли велику увагу нововведень, що сприяло інституціоналізації дослідних робіт. У провідних університетах були створені дослідні відділи, в які запрошувалися відомі вчені з Європи. У 1921 році в США на дослідницькі цілі використовувалися 0,2% ВВП. Важливу роль зіграло і відіграє збільшення масштабів ринку, як за рахунок розвитку його структури, так і збільшення територій. У 1818 році до США була приєднана Флорида, в 1840-1850 - захоплена 1/3 території Мексики, в 1867 році до них перейшла Аляска і Алеутські острови [1, c.95-96]. Дві світові війни стали наслідком нерівномірності економічного розвитку і положення в світовому господарстві Німеччини та Японії. Війни сприяли посиленню позицій США, на території яких не велося військових дій, і корпорації яких нечувано збагатилися на крові мільйонів убитих і покалічених.

У другій половині ХХ ст. механізм дії нерівномірності придбав ряд нових рис. У той період посилився процес зближення рівнів продуктивності праці по відношенню до провідної країні. Найважливішим підсумком цього процесу стало відносне послаблення позицій США в індустріальній підсистемі світового господарства. Різко зріс економічний потенціал Японії, що перетворилася в другу економічну державу світу. Після поразки у Другій світовій війні вона виявилася відкинутою приблизно на чверть століття назад, але, розвиваючись найвищими темпами, за короткий термін обігнала Британію, Францію та Німеччину. Швидкий розвиток інших країн призвело до ослаблення домінуючих позицій американського центру сили серед індустріальних країн Заходу і світу в цілому.

За розміром території та чисельності населення США є однією з найбільших країн світу. За обсягом виробництва продукції і послуг США займають перше місце у світі. У 2008 році ВВП США становив 20,6% сукупного ВВП світу (за даними МВФ). Середньорічні темпи економічного зростання США в 1990- і роки оцінювалися в 2,2%, а з 1996 по 2000 р. - 4%, перевищуючи відповідні показники решти держав - членів «Великої вісімки». Але з Наприкінці 2000 р. Вони не перевищують 1,5% [18, c.49]. Сприяння та підтримка свободи економічної діяльності, підтримка конкуренції, обмеження монополій - ключові завдання економічної політики, здійснюваної державними органами США. Антимонопольна політика США служить прикладом для багатьох держав з ринковою економікою. У 1980 р. У США був прийнятий протитрестовий закон Шермана, що став початком антимонопольної політики і до теперішнього часу залишається важливим законодавчим актом США. Після кризи 2008 року темпи розвитку економіки США дещо знизилися, але врешті решт стабілізувались.


Подобные документы

 • Сутність і фактори економічного зростання держави в сучасних ринкових умовах. Тини економічного зростання, їх характеристика та відмінні особливості. Структура і динаміка розвитку США, виявлення та аналіз її основних внутрішніх і зовнішніх факторів.

  дипломная работа [90,4 K], добавлен 08.02.2010

 • Сутність макроекономічного поняття "економічне зростання". Його фактори – природні та трудові ресурси, капітал і технології. Загальний аналіз і схема макроекономічної моделі зростання (неокласична модель росту Р. Солоу, економічна модель Харода-Домара).

  дипломная работа [59,6 K], добавлен 31.08.2009

 • Фактори феноменального економічного зростання Китаю. Етапи реформування, структура і динаміка розвитку економіки КНР. Роль Китайського юаня на світовому ринку. Трьохсторонні відносини з США та Росією. Торгово-економічні відносини Китаю і Центральної Азії.

  курсовая работа [73,7 K], добавлен 02.05.2012

 • Міжнародна економічна інтеграція як чинник європейського зростання. Торгівельні відносини ЄС як фактор економічного зростання в регіоні. Місце України в міжнародній торгівлі ЄС. Перспективи розвитку торгівельних відносин України з країнами ЄС.

  курсовая работа [128,4 K], добавлен 17.03.2007

 • Основи секторального економічного співробітництва України та Європейського Союзу (ЄС), діагностика його розвитку. Напрями національної економічної політики в умовах розширення ЄС та стратегія участі України у формуванні Єдиного економічного простору.

  курсовая работа [362,7 K], добавлен 01.06.2014

 • Темпи приросту внутрішнього валового продукту (ВВП) США та світу. Зростання промислового виробництва в США в 2014 році. Внутрішній ринок США. Динаміка експорту та імпорту США у світовому експорті. Процент зростання у порівнянні з попередніми роками.

  контрольная работа [105,0 K], добавлен 24.11.2015

 • Сутність та теоретичні засади дослідження національних моделей економічного розвитку країн. Азійські моделі економічного розвитку. Особливості трансформації економіки Китаю. Бенчмаркінг інноваційного розвитку, шляхи підвищення конкурентоспроможності.

  курсовая работа [490,7 K], добавлен 02.07.2014

 • Макроекономіка Туреччини: економічні показники, фактори, динаміка та стратегія економічного розвитку. Характеристика народного господарства. Структура зовнішньої торгівлі. Іноземні інвестиції і борги. Конкурентноздатність і міжнародне співробітництво.

  курсовая работа [888,6 K], добавлен 03.07.2012

 • Інтеграція української економіки до Європейського Союзу. Моделі теорії взаємопроникнення: економічного федералізму; європейського і регіонального типу; міжнародно-правового регулювання. Торгівля товарами та послугами, прямі інвестиції між Україною та ЄС.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 07.05.2012

 • Історія та принципи демократії, її співвідношення з ринковою економікою. Функції Всесвітньої торгової організації, її роль у покращенні економічного стану різних держав. Характеристика економіки та європейської політики Польщі, стратегія розвитку країни.

  курсовая работа [111,5 K], добавлен 23.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.