Безполучникові складні речення у прозі Г. Тютюника

Історія становлення теорії безсполучниковості в українському мовознавстві. Структурно-семантичні особливості речень із різнофункціональними частинами. Експресивно-виражальні можливості безсполучникових складних речень та багатокомпонентних утворень.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.06.2011
Размер файла 156,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

 • ВСТУП
 • РОЗДІЛ І. Становлення теорії безсполучниковості в українському мовазнавстві
  • 1. Класифікація безсполучникових складних речень як лінгвістична проблема
  • 2. Класифікації безсполучнокових складних речень в українській граматиці
 • РОЗДІЛ ІІ. Конструкції з однофункціональними предикативними частинами
  • 1. Речення перелічувальної семантики із значенням одночасності дій, фактів, явищ.
  • 2. Речення перелічувальної семантики із значенням послідовності дій, фактів, явищ
 • Розділ ІІІ. Конструкції з різнофункціональними предикативними частинами
  • 1. Речення зіставно-протиставного значення
   • 1.1 Речення зіставного різновиду
   • 1.2 Речення протиставного різновид
  • 2. Речення з пояснювальнимим відношеннями компонентів
   • 2.1 Речення з розгортаючою частиною
   • 2.2 Реченння з уточнюючою частиною
   • 2.3 Речення з коментуючою частиною
   • 2.4 Речення з доповнюючою частиною
  • 3. Речення з відношенням детермінації
   • 3.1 Речення, одна з частин яких має часове значення
   • 3.2 Умовно-наслідкові речення
   • 3.3 Причиново-наслідкові речення
   • 3.4 Речення, постпозитивна частина яких виражає обґрунтування з відтінком причини
   • 3.5 Безсполучникові речення, друга частина яких має значення мети
   • 3.6 Речення, одна з частин яких передає допустовість
 • РОЗДІЛ IV. Неелементарні безсполучникові та безсполучниково-сполучникові конструкції
  • 1. Безсполучникові багатокомпонентні утворення
  • 2. Сполучниково-безсполучникові речення
 • ВИСНОВКИ
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Проблема виділення безсполучникових складних речень як самостійної синтаксичної одиниці у мовознавстві з'явилась ще у XVIII ст. Цей погляд зацікавив різних дослідників, одні з яких були переконані в необхідності й правомірності такого виділення, інші заперечували безсполучникові конструкції як окремий вид складних структур. Таке протистояння поглядів існувало до першої половини ХХ ст.

Ще у "Кратком руководстве к красноречию" М.В.Ломоносова є окремі параграфи, що містять визначення складного речення. Вказівки на способи об'єднання простих речень у складному за допомогою сполучників і без будь-яких допоміжних слів.

У праці "Из записок по русской грамматике" О.О.Потебня спеціально не вивчав питань сиснтаксису складних речень, у тому числі й безсполучникових, проте його вчення про виникнення складних конструкцій і принагідній спостереження, що стосуються безсполучниковості, були науковим відкриттям і не втратили свого значення дотепер. Він звернув увагу на походження безсполучниковості й довів, що вона давніша від сполучниковості [59;295].

Викликає певний інтерес спостереження над цією проблемою П.Ф.Фортунатова. Припускаючи можливість вираження сурядності і підрядності без сполучників, він називає безсполучникові конструкції з підрядним реченням злитно-складними, вказуючи при цьому на особливість порядку слів у підрядній частині, який надає їй ознак підрядності.

У праці "О грамматической природе и принципах классификации бессоюзных сложных предложений" М.С. Поспєлов спочатку подає історію розвитку теорії безсполучниковості, розкриваючи погляди таких учених, як О.О. Потебня, М.В. Ломоносов, О.Х. Востоков, А.М. Пєшковський, О.О. Шахматов, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов. Далі дає визначення безсполучникових речень, стверджуючи, що це "такі складні речення, частини яких , оформлені граматично як речення, об'єднуються в одне ціле не за допомогою сполучників чи відносних слів, а безспосередньо взаємопов"язаністю змісту речень, які входять до їх складу, що й виражається тими чи іншими ритмо-інтонаційними засобами [58, с.343]. Дослідник всі складні безсполучникові конструкції поділяє на дві групи: однорідного і неоднорідного складу, описує особливості структур кожної групи, поділяючи їх на підгрупи.

І.Р. Вихованець зазначає, що у сучасному українському мовознавстві закріпилася структурно-семантична класифікація складних речень, і за формально-синтаксичною структурою й семантикою складні речення розподіляють на три основні типи: складносурядні, складнопідрядні і безсполучникові. Науковець стверджує, що поділ на три типи здійснено не на одній логічній площині, зокрема, "безсполучникові складні речення мають протиставлятися не складносурядним і складнопідрядним, а сполучниковим складним реченням у їх сукупності" [19, с.292]. Окремий параграф у підручнику І.Р. Вихованця "Граматика української мови" відведено елементарним і неелементарним складним конструкціям, де автор розподіляє елементарні і неелементарні речення на окремі класи, описує структурно-семантичні їх властивості і наводить відповідні ілюстрації. Крім цього, дослідник поряд із складносурядними і складнопідрядними виділяє безсполучникові складносурядні, безсполучникові складнопідрядні конструкції і безсполучникові складні речення з недиференційованим синтаксичним зв'язком [19].

В академічному синтаксисі за редакцією І.К. Білодіда виділено два види безсполучникових складних речень: конструкції з однотипними частинами і конструкції з різнотипними частинами. Мовознавець зауважує, що безсполучникові речення з однотипними частинами виявляють "у своїх структурах координативні зв'язки троьох різновидів: єднальні, зіставні й зіставно-протиставні" [ 63, с.415]. На його думку, прості речення, що є частинами безсполучникового речення, можуть зберігати відносну комунікативну самостійність, об'єднуючись "в єдиному висловленні не на грунті єдності внутрішньосинтаксичних і змістових відношень між ними, а на грунті єдності надфразового змісту" [63, с.415]. Учений описує ознаки цих речень: замкнутість/незамкнутість структури, інтонаційне оформлення і сферу вживання. До групи безсполучникових конструкцій із різнотипними частинами І.К. Білодід відносить структури з семантичними відношеннями причиново-наслідкового, умовного, умовно-часового і пояснювального характеру. Діалектичний характер причиново-наслідкової залежності зумовлює "загальну структурну ознаку безсполучникових речень цих відношень: переважно вони здатні до транспозиції складових компонентів" [63, с.417].

Дещо інші погляди на безсполучникові складні речення представлені в підручнику М.А. Жовтовбрюха, Б.М. Кулика "Курс сучасної української літературної мови", де також виділемо два види безсполучникових конструкцій: з однотипними і різнотипними частинами. Проте структури першого виду поділяють на такі різновиди: 1) речення, що означають одночасність, сумісність або взаємну відповідність дій, явищ; 2) речення, що означають часову послідовність дій, явищ; 3) речення із значенням зіставлення або протиставлення [49, с.248]. Під час розгляду кожної групи безсполучникових речень з різнотипними частинами Б.М.Кулик ураховує такі синтаксичні засоби: інтонацію, порядок розташування складових компонентів, співвідношення видо-часових і способових форм дієслів-присудків у складових частинах речення, особливості лексичних значень слів, що входять до складу цих частин. Дослідник виділяє 10 різновидів конструкцій із різнотипними частинами.

Н.В. Кірпічникова у праці "Изъяснительные бессоюзные сложные предложения" досліджує структурно-семантичну особливість цих конструкцій, наголошує на їх неоднорідності за будовою, виділяє дві групи з'ясувальних безсполучникових речень. До першої відносить конструкції з опорними словами зі значенням "речи-мысли" [23, с.81], наголошує на їх схожості до конструкцій з прямою мовою. Дослідниця зауважує, що ці речення найбільше відрізняються від відповідних сполучникових з'ясувальних конструкцій. Другу групу безсполучникових з'ясувальних структур, за Н.В.Кирпичниковою, складають ті, у яких опорні слова не мають значення "речи-мысли". Ці безсполучникові речення найбільш наближаються до сполучникових з'ясувальних конструкцій.

У статті "Безсполучникове приєднування у складному реченні" В.В. Жайворонок, зауважуючи, що у науковій літературі безсполучникові складноприєднувальні речення розглядаються побіжно, намагається глибше проаналізувати ці конструкції. Дослідник стверджує, що безсполучникові складноприєднувальні структури становлять значну групу безсполучникових складних речень [36].

Проблему співвідносності безсполучникових і сполучникових складних речень розглядає С.І. Дорошенка у статті з такою самою назвою. Граматист робить висновок про те, що за умови співвідносності безсполучникових і сполучникових конструкцій прийом уведення сполучників між предикативними частинами не охоплює всієї різноманітності споріднених за граматичним значенням складних структур безсполучникового і сполучникового типу. С.І. Дорошенко засвідчує випадку неможливості введення сполучника у безсполучникові конструкції, а також звертає увагу на структури, у яких можливе введення сполучника, але в такому випадку виникають нові семантичні відношення, тобто сполучник "зумовлює виникнення неспіввідносних пар" [33; с.25]. Учений наголошує, що можливість введення сполучника у безсполучникову конструкцію "при збереженні граматичної спорідненості зіставлюваних структур не слід розглядати як ознаку граматико-семантичної тотожності" [33; с.25] безсполучникових і сполучникових речень.

У праці "Синтаксис складного речення" У.Ф. Шульжук дає визначення безсполучникових речень, ураховуючи змістові відношення між складовими частинами, складні безсполучникові конструкції поділяє на 1) речення з однорідними частинами; 2) речення з неоднорідними частинами [74, с.102]. Дослідник приділяє увагу елементарним і неелементарним безсполучниковим реченням, в також описує особливості складних сполучниково-безсполучникових конструкцій, виділяє ознаки, за якими вони поділяються на кілька різновидів.

На особливу увагу заслуговує монографія С.І. Дорошенка "Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові". На основі даних сучасної синтаксичної науки С.І. Дорошенко досліджує в синхронному описовому плані складні синтаксичні конструкції, використовуючи при цьому великий мовний матеріал, виявлений в усіх її основних стилях. У книзі розглядаються загальні питання теорії безсполучниковості, наводяться додаткові аргументи щодо визнання безсполучникових складних речень окремим типом складних структур [31, с.12-30], аналізуються недостатньо вивчені синтаксичні явища, робиться повніша, ніж усі попередні, класифікація безсполучникових конструкцій [31, с.31-131].

Обрання складних безсполучникових речень предметом нашого дослідження викликано актуальністю теми, яка полягає у тому, що в сучасному мовознавстві досі не існує єдиного погляду на безсполучниковість, що зумовлює й проблему класифікації безсполучникових конструкцій. Ще дотепер існує погляд, за яким вони сприймаються як різновиди складносурядних чи складнопідрядних структур. Паралельно з цим зміцнює свої позиції трактування безсполучникових складних речень як одиниць окремого структурно-семантичного типу складних конструкцій, частини яких перебувають у зв'язках, незалежних від сурядності і підрядності. Однак прибічники останньої точки зору не одностайні у дотриманні такого підходу до всіх видів розглядуваних складних одиниць. Одні з них, заперечуючи сурядність і підрядність у безсполучникових конструкціях, стоять на позиціях виявлення специфічних типів безсполучникового граматичного зв'язку. Інші, вважаючи безсполучникові структури самостійним типом складних речень, все-таки визначають наявність сурядного або підрядного зв'язку в окремих їх різновидах. Крім того, в українському мовознавстві бракує наукових праць, здійснених на сучасному мовному матеріалі. Такий стан дослідження безсполучникових речень в українському мовознавстві зумовив необхідність звернення до проблеми безсполучникових конструкцій. Крім того, не повністю вивчені синтаксичні особливості прози Г.Тютюнника, якій властива різноманітність використовуваних синтаксичних одиниць, і безсполучникових конструкцій у тому числі.

Мета роботи - дослідити структурно-семантичні особливості безсполучникових складних речень у прозі Г. Тютюнника.

Мета дослідження визначає такі основні завдання:

1.Подати історію становлення теорії безсполучниковості в українському мовознавстві.

2.Описати різні підходи до класифікації безсполучникових речень.

3.Здійснити аналіз безсполучникових конструкцій з однофукціональними частинами.

4.Дослідити структурно-семантичні особливості безсполучникових складних речень із різнофункціональними частинами.

5.Охарактеризувати неелементарні безсполучникові складні речення за особливостями семантики між складовими частинами, наявністю/відсутністю рівнів членування.

6.Виокремити й описати основні різновиди сполучниково-безсполучникових складних речень.

7.Зіставити семантично безсполучникові складні речення із сполучниковими складносурядними та складнопідрядними, виявити спільні та відмінні риси, беручи до уваги можливість синтаксичних трансформацій одного типу в інший.

8.Висвітлити експресивно-виражальні можливості безсполучникових складних речень та сполучниково-безсполучникових багатокомпонентних утворень.

Матеріалом нашого дослідження послугувала картотека безсполучникових складних речень, укладена шляхом суцільної вибірки з тексту роману Г.Тютюнника "Вир".

Об'єктом дослідження є безсполучникові елементарні речення, складні безсполучникові неелементарні структури та сполучниково-безсполучникові утворення, використані Г.Тютюнником у романі "Вир".

Практичне значення дослідження пов'язане з можливістю використання її результатів у роботі наукових гуртків, спецкурсів і факультативів, на практичних і лабораторних заняттях із сучасної української мови.

Теоретичне значення роботи визначається можливістю використання її результатів під час підготовки теоретичних розробок із граматики й стилістики.

Наукова новизна роботи визначається передусім матеріалом дослідження, оскільки нами вперше було зроблено спробу структурно-семантичного аналізу складних безсполучникових та сполучниково-безсполучникових речень, представлених у прозі Г.Тютюнника.

Основні методи дослідження - описовий, гіпотетику-дедуктивний, трансформаційний з елементами статистичного аналізу.

Апробація роботи. Основні положення та висновки, які містяться в роботі, повідомлялися на студентській наукові конференції РДГУ (2002).

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку, списку використаної літератури.

безсполучниковість мовознавство семантичний речення

РОЗДІЛ І. Становлення теорії безсполучниковості в українському мовазнавстві

1. Класифікація безсполучникових складних речень як лінгвістична проблема

В українській мовознавчій науці вчення про безсполучникові складні

синтаксичні конструкції формувалося впродовж тривалого часу, набуваючи все більш окреслених форм і перетворюючись у самостійну проблему. Першим, хто вказав на існування складних речень без сполучників, був М.В.Ломоносов. Він розглядав їх не в "Российской грамматике", а в "Кратком руководстве к красноречию", де звернув увагу на "великолепие" безсполучникових структур у стилістичному плані і визнав переваги безсполучникового зв'язку над сполучниковим в оремих стилях мови [51, с.89-378]. Те, що М.В.Ломоносов аналізує складні конструкції не в "Граматиці", а в "Риториці", дало підстави деяким дослідникам стверджувати, що його характеристика безсполучникових складних структур є стилістичною і що граматична природа їх не розкривається. С.І.Дорошенко слушно зауважує, що такий висновок дещо односторонній, оскільки не враховує теоретичних основ учення М.В.Ломоносова [31,с.6]. Дослідник іменував складне речення як стилістичну одиницю періодом і, йдучи за традицією античних мислителів, виносив за межі граматики вчення про період. На його думку, теорії речення і періоду належать до риторики. Але розгляд складного речення в стилістичному плані, як вважають вчені , не збіднив його граматичну характиристику. У стилістичному аналізі з'ясовується граматична сутність безсполучниково зв'язку частин складних структур. За М.В. Ломоносовим, безсполучниковістю тісно пов'язана зі сполучниковим зв'язком компонентів у складній єдності і виводиться з нього. Підкреслюючи, що "союзы не что иное суть, как средства, которыми идеи соиденяются", М.В.Ломоносов стверджує наявність членів, тобто простих речень, "в периодах и целые периоды", в яких сполучники "миновать можна" [51, с.376]. Отже, в "Кратком руководстве к красноречию" М.В.Ломоносова є не один ,а два аспекти можливості безсполучникового об'єднання частин у складному реченні: граматичний і стилістичний. Визнання вченим безсполучникових складних одиниць як утворень з опущеними сполучниками - це їх граматична характеристика.

Такий погляд на безсполучникові складні структури як варіанти складних сполучникових речень, закріпившись у теоретичних концепціях граматистів XIX I XX ст, проіснував до недавнього часу. Ломоносівське розуміння природи безсполучникових складних конструкцій уточнювалось і розширювалось разом зі становленням загальної теорії синтаксису складного речення, залученням до граматичного аналізу не лише унормованих літературних, а й усно-розмовних елементів, запровадженням історичних студій. Поступово створювася грунт для теорії безсполучниковості складних речень . У розвитку наукового синтаксису велику роль відіграв послідовник М.В.Ломоносова, О.Х.Востоков, з іменем якого пов'язані "великі успіхи у розвитку самостійності нашої вітчизняної науки про граматичну будову російської мови" [15, с.164]. У розділах, присвячених синтаксису складного речення, О.Х. Востоков, описуючи безсполучникові структури, звернув увагу на їх загальний зміст, розглядаючи їх як показник взаємовідношень простих речень. У безсполучникових конструкціях він бачить сполучення, у яких складові частини "залежать за смислом одна від одної, але не зв'язані сполучником" [24, с. 331,332]. Цією тезою визнавалась можливість виражати зміст складних конструкцій значеннєвим взаємовідношенням компонентів. Пізніше думка О.Х.Востокова відбилась у визначенні, яке дав М.С.Поспєлов безсполучниковим реченням, наголосивши на тому, що їх частини об'єднуються "безпосередньо взаємозв'язаністю змісту речень, які входять до їх складу"[58, с.143]. Певний вплив на розвиток синтаксичної науки мали також погляди М.І.Греча. Досліджуючи безсполучниковість, учений зауважував, що вона виникає тоді, коли "взаємне відношення поєднуваних речень зрозуміло із смислу і місця їх" [31,с.7]. Цінність такого спостереження полягає у визнанні ролі розташування компонентів безсполучникової структури, яке займає важливе місце у вираженні граматичного значення безсполучникового складного речення. Безсполучникові складні конструкції М.І.Греч зарахував до розряду сурядних, оскільки в них немає сполучних елементів, завдяки чому вони схожі на самостійні речення. У різні часи подібні погляди висловлювали й інші вчені.

У середині і другій половині XIX ст. відбувався активний розвиток синтаксичної науки. Тоді стало можливим глибше проникнути в граматичну сутність складних речень, виявити специфічні для безсполучниковості граматичні засоби зв'язку складових частин. Поштовхом до цього стали праці Ф.І.Буслаєва, який зробив цінне спостереження стосовно безсполучникових структур. Він відзначав, що залежність підрядного речення, крім сполучників, може виражатися формами дієслівних способів: указував на можливість вживання наказового способу в значенні умовного. Це зауваження не залишилося не поміченим. У граматиках, створених у 50-60 роках XIX ст., йшлося про те, що вираження залежності між частинами безсполучникових речень може досягатися завдяки певним способовим формам дієслів-присудків, розташованих у різних складниках безсполучникових структур [ 31, с.8]. Однак визнання граматичної сполучуваності формами дієслів не заважала ні Ф.І.Буслаєву, ні авторам нраматик другої половини XIX ст. в оцінці граматичних ознак безсполучникових конструкцій дотримуватися переконання, що безсполучникові - це ті ж самі складносурядні і складнопідрядні речення, але з пропущеними сполучниками.

Не визнавали граматичної своєрідності безсполучникових речень і дослідники XIX - початку XX століть, але своїми працями сприяли формуванню наукових основ безсполучниковості.

Дослідження О.О.Потебні показали, що в процесі історичного розвитку мови виникають нові варіанти будови речень. Він довів, що за походженням безсполучниковість давніша від сполучниковості і що окремі види давніх безсполучнокових структур дійшли до нас [59, с.295]. Такий висновок був підтверджений науковими даними історичного синтаксису слов'янських мов. На основі досліджень фольклорного матеріалу О.О.Потебня довів припустимість вираження відношень попередніх дій до наступних відношень причиновості не за допомогою сполучників, а лише співвідносністю часових форм присудків. Відношення попередньої дій до наступної може викликатись використанням в одній частині форм минулого, а в другій - майбутнього часу, наприклад: "Пнет ногой во двери железные, Изламал все пробои булатные" [60, с.110]. Наукова важливість узагальнень, зроблених О.О.Потебнею на основі співвідношень дієслівних форм, підкреслювалась дослідниками історичного й сучасного синтаксису [6, с.11; 58, с.339]. Однак висновки О.О.Потебні не могли вплинути на розвиток граматичної думки другої половини XIX і початку XX століття, оскільки вони стали здобутком теоретичного синтаксису лише після їх опублікування в 1941 році.

Синтаксичні дослідження початку ХХ століття розв'язували низку теоритичних питань, що сприяло розвиткові учення про складне речення взагалі і виявленню граматичних ознак безсполучниковості - зокрема. Серед них на першому місці - погляд на складні речення не як на механічну сполуку простих, а як на цілісні структурно-семантичні утворення, що розрізняються за ознаками синтаксичного зв'язку їх частин.

Увага до граматичної природи складних речень мала своїм результатом поглиблене проникнення в сутність сурядності і підрядності. Було встановлено, що не всі складні речення можуть входити до цих двох категорій.

Нову думку щодо сполучникових одиниць вперше сформулював В.О.Богородецький: "Звичайний поділ всіх складних речень на складносурядні і складнопідрядні страждає деякою штучністю, особливо коли намагаються живу різноманітність мови вкласти в ці дві довільно наперед визначені і надто категорично відмежовані рубрики" [7, с.229]. Він відзначив проміжні міжсурядністю і підрядністю утворення, у яких обидві частини взаємно обумовлюють одна одну.

Поряд із цим висловлювалося застереження стосовно неможливості цілковитого застосування понять сурядності й підрядності до безсполучникових речень. О.М.Пєшковсткий зауважував, що "безсполучниковість, якщо навіть розрізняти в ній відтінки підрядності й сурядності, слід все-таки відрязняти від справжньої сполучникової сурядності й підрядності" [55, с.447]. Проте це твердження не знайшло підтримки та розвитку.

М.М.Петерсон зазначав, що "об'єктивного розрізнення між сурядністю і підрядністю немає" [54, с.32]. За М.М.Петерсоном, синтаксис - це учення про словосполучення, а не учення про речення, причому він пропонує ділити складні речення за способом поєднання словосполучень на три класи: 1) поєднання словосполучень без сполучників, 2) поєднання словосполучень за допомогою сполучників, 3) поєднання словосполучень за допомогою відносних слів. Така позиція ученого зазнала наукової критики, бо вона не сприяла проникненню в особливості граматичного зв'язку складових частин речення.

Відповіддю на гостро поставлене питання про синтаксичний зв'язок компонентів складних речень була посилена увага до інтонації як граматичного засобу зв'язку чатин складної конструкції. Вивчаючи ритмо-мелодичні засоби синтаксису в безсполучникових структур, О.М.Пєшковський дійшов висновку, що інтонація тільки тоді стає граматичном показником, коли "значення тієї та іншої інтонації тотожне зі значенням тієї чи іншої групи сполучників" [56, с.470]. Такий підхід дав можливість ученому віділити групу безсполучникових речень із сурядним та підрядним зв'язком, а також групу "недиференційованих складних цілих" [56, с.471]. Уперше була висловлена думка про те, що "співвідносні категорії сурядності/підрядності охоплюють не всі складні речення" [4, с.89]. Визнання інтонації одним із засобів зв'язку частин складного речення знайшло своє практичне втілення в тому, що в шкільних і вузівських підручниках безсполучникові структури почали розглядатися як самостійні синтаксичні конструкції і визначались одиницями ,у яких прості речення поєднуються у складне без сполучникових слів, а за допомогою лише інтонації. Таке визначення закріпилось у цілій низці вузівських підручників із синтаксису. Трапляється воно і в новіших посібниках [64, с.377].

Однак, як показали подальші дослідження, інтонацію, що відіграє важливу роль у розпізнанні смислу і синтаксичного значення безсполусникових конструкцій не можна вважати єдиним засобом граматичного зв'язку їх частин. Крім інтонації, синтаксичні відношення предикативних компонентів безсполучникових структур виражаються порядком розташування складників, видо-часовим співвідношенням присудків, наявністю лексичних елементів відповідної семантики. Інтонація є одним із важливих, але не вирішальних засобів граматичного зв"язку безсполучниково поєднаних предикативних частин складного речення. Тому не зовсім правомірно до визначення безсполучникових конструкцій уводити твердження про те, що компоненти безсполучникової структури поєднуються за допомогою тільки інтонації.

Результативними були пошуки граматичних ознак безсполучникових речень у вітчизняній синтаксичній науці 30-40 років XX століття. Саме тоді в українському мовознавстві у тісній взаємодії з розвитком синтаксичних досліджень російської мови формувалися теоретичні основи синтаксису української мови взагалі і синтаксису безсполучниковості зокрема. Провідну роль у цьому відіграли праці А.А.Булаховського із загального мовознавства [9], за його науковою редакцією [57]. Плідною була також його організаторська й наукова робота, завершена випуском на початку 50-х років двотомного "Курсу сучасної літературної мови" [50], що стала помітною ланкою в розвитку українського мовознавства. Більш ніж півторавіковий розвиток вітчизняної мовознавчої науки спияв тому, що постановка й розробка цілої низки питань, пов'язаних із аналізом складних безсполучникових конструкцій, відіграли вирішальну роль у створенні теорії безсполучниковості. У 30-х роках ХХ століття намітився відхід від традиційного розуміння безсполучникових складних речень як різновидів складносурядних і складнопідрядних, оскільки не всі безсполуснокові структури чітко співвідносяться з двома видами сполучникових складних конструкцій. Стало необхідним зосередити увагу не тільки на факторах семантичної пов"язаності компонентів безсполучникових речень, а й на граматико-конструктивних формах цих складних синтаксичних одиниць, включаючи порядок частин, співвідношеня дієслівних форм тощо, і не лишаючи поза увагою інтонацію. А.Б.Шапіро зауважував, що за відсутності чітко граматичних показників синтаксичного зв'язку їх функції "неминуче перекладаються на інші сторони речення" [69, с.14], зокрема на інтонацію, початок слів у частинах складної єдності, порядок розташування компонентів, лексичний склад. Та все більше і більше намічалася тенденція до визнання окремого місця безсполучникових речень у системі складних синтаксичних одиниць, результатом чого став поділ складних конструкцій на сполучникові і безсполучникові. Це дало змогу мовознавцям розпочати поглиблене вивчення безсполучникових структур.

У 40-х роках з'явилися праці Є.І.Коротаєвої про безсполучникові складні речення [46]. Не всі положення її аналізу і висновків щодо безсполучникових структур прийнятні на сьогодні. Не відповідає сучасному розумінню безсполучникових конструкцій, зокрема, твердження дослідниці про те, що "смислових відношень, спеціально притаманних тільки безсполучниковій підрядності" [46, с.81], немає. За даними сучасної синтаксичної науки, безсполучникові складні речення можуть виражати такі синтаксичні відношення, які не передаються сполучниковими складними конструкціями. Однак слушність багатьох наукових положень Є.І.Коротаєвої неодноразово підкреслювалась у мовознавчій літературі. Окремого виділення заслуговує думка про те, що у вивченні сучасного стану безсполучниковості слід більше уваги звернути "саме на структуру речення" [46, с.10], не відкидаючи при цьому ні необхідності врахування смислових відношень між частинами, ні граматичного значення інтонації. Важливість цієї вказівки для встановлення граматичних ознак безсполучникових конструкцій підтвердилася подальшим їх вивченням, коли безсполучникові складні речення почали визнаватися самостійним типом складних структур.

Помітне значення для становлення теорії безсполучниковості мало принципово нове тлумачення безсполучниково складних речень як самостійного структурно-семантичного типу, що існує незалежно від сполучникових утворень. Його висловив на початку 50-х років М.С.Поспєлов: "Відсутність сполучників і співвідносних слів між частинами безсполучникового складного речення не дає можливості виходити під час їх розгляду з розрізнення сурядного і підрядного зв'язку на відміну від сполучникових речень, де сурядний і підрядний зв'язок досить часто знаходить собі пряме і безпосереднє вираження в цих аналітичних засобах об'єднання" [58, с.343]. Його погляд сприяв абсолютизації безсполучникових конструкцій, що привело деяких авторів до повного заперечення будь-яких зіставлень сполучникових і безсполучникових складних структур. У розділі про безсполучникові складні речення книги "Очерки по сравнительной грамматике восточнославянских языков" М.В.Павлюк пише: "Безсполучникові складні речення виділяються в самостійні синтаксичні конструкції складних речень і не являють собою різновиду сполучникових складних речень. Причому навіть за смисловими відношеннями частин безсполучникового речення не можна розглядати як синтаксичні синоніми до того чи іншого типу сполучникових речень" [8, с.369]. Твердження про те, що "безсполучникові речення не можна розглядати як синтаксичні синоніми до того чи іншого типу сполучникових речень" сприймається як перебільшення ідеї М.С.Поспєлова про різнотипність безсполучникових і сполучникових конструкцій, оскільки він "не намагався ізолювати безсполучникові речення від сполучникових на стільки, щоб не бачити спільності між ними" [44, с.167]. Заперечення традиційного уявлення про безсполучникові структури поклало початок протилежній тенденції у вивченні їх семантичних і граматичних ознак. Склалося два головні напрямки у трактуванні безсполучникових конструкцій: 1) традиційний, за яким вони розглядаються як семантичні і граматичні різновиди складносурядних і складнопідрядних речень і 2) новий, що визнає складні безсполучникові структури самостійним структурно-семантичним типом не залежним від сполучникових складник конструкцій.

Визнання безсполучникових речень окремим структурно-семантичним типом сприяло переростанню питання про них у самостійну теоретичну проблему, яка була підготовлена всім ходом розвитку синтаксичної теорії. 1956 року Є.А.Іванчикова писала: "Незаперечно разом з тим, що безсполучниковому складному реченню як особливій синтаксичній єдності, що не повторює собою синтаксичних якостей складносурядного і складнопідрядного речень, повинно бути відведене окреме місце в теорії складного речення" [38, с.79].

Два головні питання становили теоретичний план проблеми: 1) обгрунтування граматичної природи безсполучниковості і на цій основі визначення їх місця серед інших типів складних речень і 2) виявлення наукових засад класифікації безсполучникових складних структур.

Практичним їх втіленням було розширення досліджень семантичних, граматичних і стилістичних ознак складних безсполучникових конструкцій як на матеріалі сучасних літературних мов, так і за даними історичних і діалектичних джерел.

Загальнотеоретичні проблеми безсполучниковості піднімали в своїх працях В.В.Виноградов [17], О.В. Мельничук [24; 25], О.Г.Руднєв [61]. У низці праць розгядалися питання синтаксичного зв'язку в реченнях безсполучникового типу (А.А.Бронська, М.К.Милих), їх класифікації (В.К.Покусаєнко, В.В.Шеулін).

Проте увага до вивчення безсполучникових складних конструкцій, детальний розгляд їх окремих різновидів не усунули тих суперечливих поглядів, які репрезентують традиційний і новий підходи в аналізі суто безсполучникових одиниць. У результаті - в їх теорії залишається чимало заплутаного і нерозв'язаного.

Не всіма мовознавцями визнається самостійність безсполучникового типу речень. Не погоджуючись із концепцією М.С.Поспєлова, О.Г.Руднєв твердить, що "безсполучникові складні речення - це не особливий тип складного речення, а ті ж самі складносурядні чи складнопідрядні речення" [61, с.295]. І.О.Василенко у рецензії на книгу Б.М.Кулика "Курс сучасної української літературної мови" писав, що "виділення в окремий структурний тип безсполучникових складних речень є лише даниною синтаксичній моді , а не науковій теорії" [14, с.83].

На противагу цьому інші дослідники (наприклад, О.С.Мельничук), спираючись на існування таких різновидів "безсполучникових складних речень, які без зміни їх загальної семантики можуть бути перетворені як у складносурядні так і в складнопідрядні сполучникові (пор.: "Гаї шумлять - я слухаю"; Гаї шумлять, а я слухаю; Коли гаї шумлять, я слухаю), а ще інші взагалі важко піддаються перетворенню в безсполучникові складні речення (наприклад: "Подивився я на хати - нема в мене хати")", визнають, що "ці структурні особливості безсполучникових складних речень змушують розглядати їх поза обома основними типами складних речень як окремий структурний тип" [63, с.28]. Дотримуючись цього теоретичного положення, автори академічного синтаксису "Сучасної української літературної мови" виділяють безсполучникові конструкції в окремий структурно-семантичний тип складних речень.

Граматична традиція визнає два засоби зв'язку - сполучниковий і безсполучниковий - і два типи синтаксичного зв'язку - сурядність і підрядність. Сурядність може бути сполучниковою і безсполучниковою, підрядність має такі ж самі форми вираження - сполучникову і безсполучникову. Найбільш категорично таке розуміння взаємовідношень засобів і типів граматичного зв"язку з погляду історії й сучасного стану висловлено О.Г.Руднєвим у полеміці з тими, хто не визнає у безсполучникових конструкціях сурядності і підрядності: "Історично існує два типи, або характери, смислових і граматичних взаємовідношень, що входять до складу складного: сурядність і підрядність, і два основних синтаксичних засоби для їх вираження: безсполучниковість (інтонація) і сполучники (сполучні слова)" [61, с. 292]. Аналогійну думку висловлює і стосовно сучасного стану взаємодії граматичних зв'язків і способів їх вираження: "Існує два типи смислових взаємовідношень речень, що об'єднані в складному, - сурядність і підрядність - і два основних засоби для їх вираження: безсполучниковість (сполучникові паузи) і сполучники (сполучні слова)" [61, с.295].

У підручниках для вищої школи і низці теоретичних досліджень було підтримано думку М.С.Поспєлова про те, що "відсутність сполучників і відносних слів між частинами безсполучникового складного речення не дає можливості виходити при їх розглядові з розрізненням сурядного і підрядного зв'язку " [58, с.343].

Виведення безсполучниковості зі сфери сурядності і підрядності спричинило появу різних поглядів на синтаксичний зв'язок частин, з'єднаних без допомоги сполучників, і пошуків своєрідних типів синтаксичного поєднання компонентів безсполучникових речень.

М.С.Поспєлов, подаючи тлумачення синтаксичних відношень складників безсполучникових складних конструкцій запропонував замість сурядності й підрядності нові види синтаксичних зв'язків - пояснювальні та приєднувальні. Встановлення цих зв'язків виявилося слушним стосовно окремих видів безсполучникових речень. Всієї різноманітності складних безсполучникових конструкцій вони не охоплюють. Це відбувається тому, що пояснювальні й приєднувальні зв'язки - не замінники сурядності і підрядності, оскільки вони й сурядність та підрядність - категорії не одного і того ж самого ряду.

На окрему увагу заслуговують погляди С.І.Дорошенка, який вважає, що відсутність "диференційованих показників сурядності чи підрядності - сполучників і сполучних слів - нейтралізує їх протиставлення в системі складних безсполучникових утворень, що стає на перешкоді поділу всіх безсполучникових складних конструкцій на складносурядні і складнопідрядні" [31,с.19]. Він заперечує можливість використання принципу підстановки сполучників і сполучних слів як методу встановлення типу синтаксичного зв"язку між компонентами безсполучникових речень. Порівнюючи безсполучникові і сполучникові структури, дослідник стверджує, що безсполучникові складні речення відрізняються від сполучникових не тільки засобами граматичного зв'язку - нульовим формально-синтаксичним показником" , а їх відмінність полягає й "у наявності / відсутності протиставлення типів граматичного зв'язку. Через відсутність опозиції сурядність / підрядність складні речення, частини яких з'єднані без сполучників, не можна поділяти на складносурядні і складнопідрядні" [31, с.24]. Спираючись на зазначені положення С.І.Дорошенко робить висновок про те, що структурно і граматично безсполучникові складні конструкції - "окремий , самостійний тип синтаксичних утворень" [31, с. 24].

Отже, відсутність сполучникового елемента в складному реченні - важлива його структурна ознака. Наявний нульовий показник зв'язку визначили розподіл складних синтаксичних одиниць на сполучникові й безсполучникові. За назвою "безсполучникові речення" закріпилося певне явище. Вона набула статусу терміна. Безсполучникові складні конструкції - справді існуючі складні структури, що входять в систему складних речень із властивим їм оригінальним структурним оформленням, специфічною семантикою і стилістичним вживанням. Відмінності безсполучникових конструкцій від сполучникових настільки істотні, що не розрізняти їх неможливо. Безсполучникові складні речення являють собою поліпредикативні структури, незалежні від сполучникових складних конструкцій ні граматично, ні семантично. Вони становлять окремий структурно-семантичний тип складних речень, здатних виражати думки з такими значеннєвими і стилістичними нюансами, які неможливо передати ні складносурядними, ні складнопідрядними конструкціями.

2. Класифікації безсполучнокових складних речень в українській граматиці

У сучасному мовознавстві проблема класифікації безсполучникових складних речень не має єдиного загальноприйнятого розв"язання. Для цього є вагомі причини. Не може бути одностайності в підході до поділу складних конструкцій безсполучникового типу складних коснтрукцій за наявності різних поглядів на саму їх природу. Принципове розходження у визначення статусу безсполучникових складних речень, визначило різні напрямки в їх вивченні, а значить і в класифікації.

Визнання безсполучникових складних структур варіантами складносурядних і складнопідрядних конструкцій ставить їх у повну залежність від класифікаційної схеми сполучникових речень. За такого підходу неможливим стає розкриття всієї різноманітності безсполучникових структур, оскільки увага приділяється в основному тим реченням, які відповідають рубрикам сполучникових складних конструкцій. Проте серед безсполучникових складних структур є речення не співвідносні зі сполучниковими. До того ж безсполучникові складні синтаксичні одиниці, співвідносні зі складносурядними чи складнопідрядними не є повторенням граматичних властивостей сполучникових конструкцій: за характером граматичного зв"язку вони не поділяються на складносурядні і скаднопідрядні. Тому з'явилися тенденції класифікувати безсполучникові складні речення незалежно від сполучникових. Намітилось кілька підходів до розподілу безсполучникових структур без орієнтації на складносурядні чи складнопідрядні речення.

Ураховуючи важливість інтонації у вираженні змісту і передачі граматичних значень, низка вчених класифікує безсполучникові складні речення за ознаками інтонації (А.Н.Гвоздєв, Ф.К.Ружева та ін.). Але характер інтонації вони встановлюють відповідно до семантичної наповненості конструкцій у найбільш загальному вигляді. Виділяються, зокрема, інтонації переліку, зіставлення, пояснення, з'ясування, обумовленості, підрядності. За цих умов особливості мелодійного малюнка кожного різновиду речень залишаються нез'ясованими: не враховуються інтонаційні нюанси вимови, що супроводжують семантичне розрізнення близьких за будовою, але не тотожних за значенням конструкцій.

Крім поділу безсполучникових речень за інтонаційними ознаками відома класифікація заснована на врахуванні їх семантики і частково структури. У науковий обіг її ввів М.С.Поспєлов. За семантичним критерієм він поділив безсполучникові складні структури на конструкції однорідного (однотипного) і неоднорідного (неоднотипного) складу [58;160]. У кожному з них учений встановлює різновиди відповідно до характеру смислових відношень між частинами: серед речень однорідного складу - конструкції зі значенням переліку й речення зі значенням зіставлення; з-поміж структур неоднорідного складу - конструкції із значенням обумовленості, причиново-наслідковим, з'ясувальним, пояснювальним і приєднувальним.

Автори підручників і спеціальних досліджень по-різному поставились до цієї класифікацій: з деяким уточненнями вона була прийнята російськими й українськими мовознавцями. Зокрема, І.К.Білодід та Б.М.Кулик також виділяють дві групи цих речень: конструкцій з однотипними й конструкції з різнотипними частинами [48;170]. Проте в низці праць класифікація М.С.Поспєлова зазнала критики. Вказувалось на те, що в розрізненні типів безсполучникових речень вона йде від загального його змісту, що в ній недостатньо враховані структурні особливості аналізованих конструкцій, унаслідок чого стався збіг груп безсполучникових структур однорідного і неоднорідного складу з поділом сполучникових на складнопідрядні та складносурядні [4, с.139].

Однак, тенденція до виявлення структурних ознак, запропонована М.С.Поспєловим, була підхоплена мовознавцями. Застосовуючи структурний принцип класифікації безсполучникових речень, В.А. Бєлошапкова виходила з переконання, що завдання граматики "полягає в описі структури складного речення й того боку його семантики, що створюється цією структурою" [53, сю203]. Представлену нею класифікація за структурними рисами включає поділ безсполучникових складних одиниць на закриті й відкриті структури. В межах закритих структур виявляються конструкції з 1) типізованою і 2) не типізованою структурою, а серед груп типізованих структур - а) речення з анафоричним елементом в одній частині, б) речення з незаміщеною синтаксичною позицією в першій частині, в) речення з факультативною позицією завершальної частини [28; с.36; 3, с.236-237]. Запропонавана В.А.Бєлошапковою класифікація виявилася надто перспективною. Вона прийнята низкою дослідників і стала поштовхом до подальшого опрацювання й уточнення [12, с.345-348].

Виявлення структурних ознак безсполучникових складних конструкцій допомагає розкрити їх специфіку, а тому є необхідним. У зв'язку з цим у мовознавчій літературі висловлюються думки про те, що вивчення безсполучникових речень повинне починатись із пошуків "власне граматичних ознак їх структури і що всі вони мають бути перевірені за структурно-семантичною ознакою" [43, с.235]. Така вимога щодо напрямку вивчення безсполучникових структур відповідає позиціям сучасної синтаксичної науки.

Проте не можна лишити поза увагою класифікацію І.Р. Вихованця, який виділяє три види безсполучникових контрукцій 1) безсполучникові складносурядні речення, 2) безсполучникові складнопідрядні речення, 3) безсполучникові складні речення з недиференційованим синтаксичним зв"язком між частинами. Дослідник зауважує, що безсполучникові складносурядні речення функціонують у вузькій сфері, "у сфері однієї з груп складнопідрядних речень відкритої структури" [19, с.304], вони виражають лише часові відношення. Ці структури І.Р.Вихованець поділяє на конструкції із значенням одночасності дій, процесів або станів та структури із значенням часової послідовності. Про безсполучникові складнопідрядні речення мовознавець стверджує, що вони становлять найпериферійніший різновид і функціонують "тільки у сфері прислівного підпорядкування" [19, с. 322]. Безсполучникові складні конструкції із недиференційованим зв"язком є реченнями закритої структури. Відповідно до семантико-синтаксичних відношень між предикативними частинами І.Р.Вихованець виділяє їх основні семантичні класи: зіставні, протиставні, часові, причинові, наслідкові, умовні, пояснювальні [19, с.350-351].

Заслуговує схвалення класифікація С.І.Дорошенка, який враховує семантичні й структурні ознаки безсполучникових речень, тобто звертає увагу і на загальне значення, що виникає на основі синтаксичних відношень предикативних частин і становить граматичне значення, і на оформлення конструкцій - засоби структури: порядок частин, співвідношення дієслівних форм часу і способу, словопорядок у предикативних компонентах, лексичні компоненти на межі складників ,інтонацію.

Дослідник зауважує, що загальне значення безсподучникових складних речень "грунтується на взаємодії їх предикативних компонентів, фукції який у відношенні один до одного неоднакові" [31, с.33]. Їх відмінна роль проявляється в однофункціональності й різнофункціональності. На думку С.І.Дорошенка, якщо предикативні частини в складі єдиної інтонаційно завершеної структури виконують однакову семантичну роль і драматично не служать одна для одної, то такі компоненти безсполучникових речень слід вважати однофункціональними. Коли ж складники безсполучникових конструкцій взаємодіють як різносемантичні, взаємообумовлені одиниці, то тоді вони є різнофункціональними. Урахування такої відмінної синтаксичної ролі складових компонентів дало змогу науковцю поділити безсполучникові речення на класи конструкцій з однофункціональними й різнофункціональними предикативними частинами, перший з яких структурно відповідає відкритому ряду, другий - закритому [31, с.33].

Перший клас становлять дво- і багатокомпонентні речення, які функціонують із загальним значенням переліку. Їх семантика грунтується на перелічувальних відношеннях значеннєво однофункціональних і структурно однорідних частин. За цією ознакою С.І.Дорошенко виділяє окремий вид безсполучникових складних конструкцій - речення перелічувальної семантики.

Другий клас складають безсполучникові структури, значеннєва цілісність яких грунтується на взаємопов"язаності різнофункціональних предикативних одиниць. Їх семантична різноплановість виявляється по-різному: один компонент може бути тлом для зіставлення чи протиставлення, може уточнювати, коментувати інший компонент чи виражати додаткове повідомлення до нього, може становити часовий фон здійснення певної дії, виражати умову, причину, мету чи причинове обгрунтування. Відповідно до цього науковець виділяє такі значення: зіставно-протиставні, пояснювальні і детермінантні, що дало можливість розмежувати окремі види цієї групи речень:

1) речення зіставно-протиставної семантики;

2) речення, другий компонент яких виражає пояснення;

3) речення з детермінантними відношеннями частин [31,с.34].

Кожен із названих видів поділяється на різновиди відповідно до семантичних і структурних ознак, які супроводжують пов'язаність компонентів і формують певні синтаксичні відношення.

На нашу думку, саме класифікація С.І.Дорошенка глибоко розкриває семантико-структурні особливості безсполучникових речень як окремого типу складних конструкцій.

Отже, у проблемі класифікації безсполучникових складних речень в українській мовознавчій науці визначальним є те, що не існує єдиного погляду на розподіл цих конструкцій. Деякі дослідники вважають безсполучникові складні структури варіантами сполучникових речень і ділять їх відповідно до класифікації складносурядних і складнопідрядних конструкцій. Цей підхід перешкоджає розкриттю всіх різновидів безсполучникових речень. Інші мовознавці класифікують безсполучникові складні одиниці за ознаками інтонації, що також не дало чіткої диференціації типів безсполучникових складних конструкцій. Існують класифікації, засновані на врахуванні або семантики, або структури речення. Такі підходи теж не повністю розкривають особливості безсполучникових речень. Запропонована С.І.Дорошенком класифікація безсполучникових складних речень, що враховує і семантичні, і структурні особливості, найбільш грунтовно розкриває сутність цих структур.

РОЗДІЛ ІІ. Конструкції з однофункціональними предикативними частинами

Безсполучниково складні речення з однофункціональними предикативними частинами становлять конструкції відкритого ряду, компоненти яких виконують однакову семантичну роль. На думку С.І.Дорошенка, цей вид структур складають "конструкції з граматичним значенням переліку, що грунтуються на співвідношенні значеннєво й синтаксично однофункціональних предикативних частин" [31,с.35]. Такі речення він називає конструкціями з перелічувальною семантикою. Їх інтонація характеризується однаковою тональністю кожної складової частини, крім останньої, яка має інтонацію завершеності. Вимову цих речень супроводжує помірне зниження тону в кінці кожного компонента і незначна пауза між ними. Більш виразно це помітно під час проказування речень, які містять більше ніж два складники. Такі конструкції найбільшою мврою властиві для безсполучникових структур із перелічуваною семантикою.

За структурними і семантичними ознаками речення перелічуваної семантики С.І.Дорошенко поділяє на два різновиди: речення перелічувальної семантики із значенням одночасності і речення перелічувальної семантики із значенням часової послідовності.

1. Речення перелічувальної семантики із значенням одночасності дій, фактів, явищ

Конструкції перелічувальної семантики із значенням одночасності дій, фактів, явищ мають таку особливість: кожна з частин цього різновиду речень незалежно від способу її вираження виступає рівнозначним компонентом і семантично, і структурно. Дії і факти, що ними відтворюються, об'єднані одним часовим відрізком. Перелічувані дії і явища можуть перебувати у плані минулого, теперішнього і майбутнього, наприклад: "Запарувало рілля, тьмяно заблищали на сонці одвернуті лемешами скиби землі"; "Собаки на цепах так і рвуться на нас, шерсть на них як на добрій вівці"; "Вона й дитину догляне, вона й невісточку розуму навчить".


Подобные документы

 • Різновиди складних безсполучникових речень. Види безсполучникових складних речень з різнотипними частинами. Складні синтаксичні конструкції, їх функції у мові. Формування української пунктуації, її основні принципи. Схеми граматичного аналізу речень.

  курс лекций [124,3 K], добавлен 26.08.2013

 • Поняття про складне речення, його функції в мові. Засоби вираження зв’язку між частинами складного речення. Характеристика типів складних речень. Структура складносурядних речень, їх основні різновиди. Ознаки складносурядних речень, його складові частини.

  лекция [22,2 K], добавлен 26.08.2013

 • Поняття та визначення складних речень, особливості їх утворення з двох чи більше простих, об'єднаних в одне ціле змістом і інтонацією. Застосування сполучників та сполучних слів, види розділових знаків, їх використання. Утворення складносурядних речень.

  презентация [211,1 K], добавлен 25.11.2011

 • Вивчення багатокомпонентного складного речення в системі мови. Неелементарне складносурядне речення. Структурні особливості неелементарних складнопідрядних речень. Багатокомпонентні конструкції у пам'ятках староукраїнської писемності XIV-XVII ст.

  курсовая работа [95,3 K], добавлен 26.03.2014

 • Поширені і непоширені називні речення. Основні види односкладних речень. Особливості односкладних речень з головним членом - підметом. Способи вираження головних членів речення односкладних речень. Роль односкладних речень у текстах різних стилів.

  разработка урока [145,1 K], добавлен 25.11.2014

 • Місце складносурядного речення у синтаксичній системі української мови. Специфіка та класифікація складносурядних речень з єднальними сполучниками. Граматичні та смислові, розділові знаки та смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

  курсовая работа [35,8 K], добавлен 06.12.2015

 • Координація форм підмета і присудка та їх причини. Складні випадки керування в українській мові та їх запам'ятовування. Норми вживання прийменників у словосполученнях. Особливості використання прийменника "по". Синтаксичні норми побудови складних речень.

  реферат [27,4 K], добавлен 05.12.2010

 • Основні синтаксичні конструкції. Стилістика речень зі вставними і вставленими одиницями. Функціонально-стилістичне навантаження складних синтаксичних конструкцій у прозі Оксани Забужко. Однорідні члени у синтаксисі творів. Обірвані та номінативні речення.

  курсовая работа [79,6 K], добавлен 11.12.2014

 • Загальна характеристика складнопідрядних речень, їх структура і функції в мові. Класифікація підрядних речень, характеристика їх видів. Різнотипні, нерівноправні частини, залежні одна від другої, у складі складнопідрядних речень. Основі засоби зв'язку.

  лекция [52,1 K], добавлен 26.08.2013

 • Поняття та загальна характеристика складних речень, їх структура та головні елементи, класифікація та різновиди: складнопідрядне та складносурядне. Правила розстановки знаків пунктуації. Умови, при яких ставиться та не ставиться кома в таких реченнях.

  презентация [240,7 K], добавлен 24.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.