Адміністративно-правове та організаційне забезпечення взаємодії органів державної влади України у правоохоронній сфері

Модель взаємодії органів державної влади України у правоохоронній сфері. Суб’єкти державного управління у правоохоронній сфері. Правоохоронна сфера як об’єкт державного управління. Європейські принципи і стандарти в діяльності органів державної влади.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 30.04.2011
Размер файла 129,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

До принципів європейського адміністративного права відносяться принцип автономності європейського права, примата над національним правом, безпосередності застосування, законності, можливості скасування (або відкликання) незаконного адміністративного акта, недискримінації, юридичної визначеності, пропорційності, поваги до фундаментальних прав людини та громадянина, рівності, солідарності, субсидіарності, належного управління, прозорості, застосування, прямої дії, право на захист [214, с. 103, 279-280]. Звісно, що європейські принципи адміністративного права були розроблені не тільки на основі загального європейського права, у формування цієї галузі європейського права було задіяно цілку низку норм національного конституційного та адміністративного права країн-членів ЄС, норм міжнародного права та власне права ЄС. Таким чином, можна дійти висновку, що стрімкий розвиток європейського адміністративного права безпосередньо пов'язаний із розвитком адміністративного права у наднаціональному контексті. На нашу думку, необхідно обов'язково підкреслити той факт, що міжнародне право та європейське право не є словами-синонімами, оскільки міжнародне право було розроблено з метою врегулювання відносин між державами, а європейське право було розроблено з метою врегулювання відносин не лише між державами-членами ЄС, а й між громадянами, що там мешкають. У результаті аналізу зазначених вище принципів адміністративного права можна стверджувати, що європейське адміністративне право постає саме тим засобом, за допомогою якого функціонує сфера публічної влади, тобто сфера виконання законів та інших нормативно-правових актів ЄС, а норми адміністративного права слугують найбільш доступним та ефективним засобом забезпечення в сфері діяльності органів публічної влади максимально повного дотримання прав, свобод та інтересів громадян, а також їх дієвого захисту у випадках яких-небудь порушень з боку відповідних органів.

Як зазначається у роботі В.Б. Авер'янова [214, с. 107-108], до європейських принципів адміністративного права відносяться також і принципи європейського адміністративного простору, що були вироблені у 1999 році. У дисертації підтримується точка зору, що викладена у роботі [214, с. 16], щодо розуміння поняття європейського адміністративного простору: це «юридична категорія, яка використовується для позначення складної, цілісної, диференційованої та динамічної системи публічних (державних) адміністрацій європейських держав, покликаної забезпечувати однакову реалізацію прав громадян та юридичних осіб, створених у межах ЄС, а також забезпечувати ефективне та якісне надання адміністративних послуг». Зазначені принципи розподіляються на 4 основні групи, які, у свою чергу, діляться на підгрупи. Отже, до принципів європейського адміністративного простору відносяться:

- принципи юридичної визначеності (тобто, принципи правової держави, верховенства права, надійності, передбачуваності, зв'язаності адміністрації законом, недискримінації, пропорційності, доцільності, процедурної справедливості, своєчасності, професіоналізму);

- принципи відкритості та прозорості (тобто, принципи відкритості на противагу секретності, прозорості на противагу дискретності, винятковості конфіденційного та секретного характеру діяльності органів публічної влади, набрання законної сили тільки після офіційного опублікування, підлеглості публічних адміністрацій зовнішньому контролю, обов'язкового обґрунтування та наведення підстав прийнятого рішення особі, чиї права або законні інтереси зачіпаються у зв'язку із його прийняття);

- принцип відповідальності (тобто, принципи несення відповідальності органами публічної адміністрації; презумпції винуватості органу публічної адміністрації у відносинах з громадянином, відшкодування шкоди органами публічної влади, заподіяної правам і законним інтересам громадян та іншим особам, формалізованих процедур з метою уникнення абстрактної відповідальності, пріоритету інтересів людини та громадянина у відносинах з органами публічної влади);

- принцип ефективності та результативності (тобто, принципи ефективної адміністрації, ефективного та результативного виконання європейського законодавства) [214, с. 277-278; 253-258].

Так, у результаті ретельного аналізу змістового наповнення усіх зазначених європейських норм, принципів та стандартів, виключно у суворій відповідності до яких будується уся діяльність керівних інституцій ЄС та органів державної влади його країн-учасниць, можна дійти висновку, що в країнах-учасницях ЄС дуже прискіплива увага приділяється забезпеченню належного врядування, організації ефективної діяльності усіх органів державної влади, спрямованої, у першу чергу, на якісний результат та на служіння інтересам людини і громадянина, врегулюванню відносин органів виконавчої влади (публічної адміністрації) з громадянами шляхом належного дотримання органами публічної адміністрації прав людини та громадянина під час надання адміністративних послуг. Зважаючи на прагнення набути статусу повноправного члена ЄС, Україні слід проаналізувати досвід європейської спільноти щодо розробки та втілення у життя єдиних норм, принципів і стандартів, за результатами чого національна система органів державного управління набуде більш досконалих форм. Саме впровадження європейських норм, принципів та стандартів визнається першочерговим напрямком державно-правових реформ та реорганізації адміністративно-правових інститутів в Україні. До того ж хотілося б нагадати, що однією із обов'язкових вимог до України, як країни-кандидата на вступ до ЄС, постає приведення організаційної побудови та діяльності органів виконавчої влади у відповідність до Копенгагенських та Мадридських критеріїв.

Повертаючись до організації якісної взаємодії (стратегічної і тактичної) органів державної влади України у правоохоронній сфері, що має відбуватися у відповідності до проаналізованих вище європейських норм, принципів та стандартів, хотілося б акцентувати увагу на обов'язковості врахування усіма відповідними органами державної влади (як суб'єктами управління у правоохоронній сфері, так і тими, що функціонують в рамках об'єкта управління у правоохоронній сфері) принципів верховенства права та пріоритету прав людини і громадянина. Усвідомлюючи важливість впровадження в діяльність органів державної влади України, що функціонують у правоохоронній сфері, європейських принципів та стандартів, а також розуміючи складність вирішення цієї проблеми, у роботі вважалося за доцільне передусім акцентувати увагу на необхідності застосування цих принципів для удосконалення взаємодії відповідних органів державної влади України. Водночас актуалізація вирішення зазначеної проблеми безумовно передбачає проведення подальших системних досліджень, об'єднання зусиль наукової спільноти та органів державної влади України задля забезпечення належного правопорядку, прав і свобод людини та громадянина, набуття Україною статусу високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, культури та демократії.

Висновки

1. Запропоновано та обґрунтовано концепцію розробки адміністративно-правового та організаційного забезпечення взаємодії органів державної влади України у правоохоронній сфері.

2. Запропоновано розглядати взаємодію органів державної влади України у правоохоронній сфері як систему, невід'ємними складовими якої постають стратегічна взаємодія органів державної влади України у правоохоронній сфері та тактична взаємодія зазначених органів. Наведено тлумачення поняття стратегічної та тактичної взаємодії відповідних органів у правоохоронній сфері.

Показано, що формування державної політики у правоохоронній сфері та її реалізація за допомогою державного управління у цій сфері постає тими організаційно-правовими механізмами, що забезпечують формування та реалізацію стратегічної і тактичної взаємодії.

3. Обґрунтовано, що структура правоохоронної сфери складається з двох складових: сфери правотворчої діяльності та сфери правоохоронної діяльності. Здійснено інституалізацію зазначених сфер Наголошено на необхідності налагодження взаємодії між сферою правотворчої діяльності та сферою правоохоронної діяльності, тобто між різноманітними інституціями зазначених сфер.

4. Запропоновано та обґрунтовано доцільність дослідження правоохоронної сфери як системи державного управління, що структурується у вигляді суб'єкта та об'єкта управління. Надано визначення суб'єктів та об'єкта державного управління.

5. Зазначено, що усталеність правоохоронної сфери як системного утворення залежить від здійснення зваженого державного управління у правоохоронній сфері, що здійснює свій організуючий вплив на діяльність відповідних органів державної влади (правотворчу та правоохоронну), а також на їх взаємодію. При цьому наголошено на доцільності зважати не лише на здійсненя владного впливу під час державного управління, але й на забезпечення ресурсообмінної взаємодії.

6. Виходячи із поняття «суб'єкт управління» та визнаючи державний характер управління у правоохоронній сфері, запропоновано склад суб'єктів управління: Президент України, Рада національної безпеки та оборони України і Кабінет Міністрів України.

7. Зазначено, що суб'єкти управління у правоохоронній сфері для здійснення ефективного управлінського впливу на об'єкт управління - підсистему правоохоронної сфери - повинні плідно взаємодіяти між собою, виходячи із положень державної політики у правоохоронній сфері, де і передбачено здійснення стратегічної та тактичної взаємодії. Такий підхід підтверджує доцільність системної форми організації суб'єктів управління в означеній сфері, що і запропоновано у роботі.

8. Проаналізовано адміністративно-правові повноваження Президента України щодо координації та налагодження конструктивної взаємодії (стратегічної та тактичної) усіх органів державної влади, що функціонують у правоохоронній сфері. Запропоновано адміністративно-правові та організаційні заходи щодо посилення ролі Президента України в забезпеченні взаємодії органів державної влади у правоохоронній сфері, ґрунтуючись виключно на положеннях чинного законодавства України.

9. Обґрунтовано доцільність включення Ради національної безпеки і оборони України до числа суб'єктів управління у правоохоронній сфері. Розглянуто нормативно-правову діяльність РНБО України у правоохоронній сфері, а також відповідні організаційно-правові заходи щодо забезпечення стратегічної та тактичної взаємодії серед суб'єктів управління та державних інституцій об'єкта управління.

10. Зроблено висновок, що здійснення Кабінетом Міністрів України заходів щодо забезпечення належного функціонування правоохоронної сфери безпосередньо входить до його повноважень, зумовлюючи відповідні його адміністративно-правові повноваження як суб'єкта управління у правоохоронній сфері. Розглянуто зміст нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що стосуються регулювання відносин у правоохоронній сфері, а також адміністративно-правові та організаційні заходи Уряду щодо створення урядових органів державного управління, що сприяють взаємодії Уряду України з іншими органами державної влади.

11. Запропоновано та обґрунтовано доцільність розгляду Верховної Ради України специфічним суб'єктом державного управління у правоохоронній сфері, який переважним чином «керує» правотворчою діяльністю відповідних органів державної влади України, що функціонують у правоохоронній сфері.

12. Окреслено низку організаційно-правових заходів, що сприятимуть удосконаленню управлінської діяльності суб'єктів управління у правоохоронній сфері та виведенню їх взаємодії на якісно новий рівень. Проаналізовано форми та методи державного управління та запропоноване їх комплексне застосування задля удосконалення взаємодії у правоохоронній сфері.

Проаналізовано конкретні приклади взаємодії суб'єктів управління та запропоновано вважати пріоритет прав і свобод людини системоутворюючим чинником їх діяльності та взаємодії. Підкреслено, що вирішення проблеми якісної взаємодії усіх суб'єктів управління у правоохоронній сфері України та відповідно і державних інституцій об'єкта управління має відбуватися виключно на основі встановлених юридичних норм, а не політичних механізмів.

13. Для з'ясування особливостей правоохоронної сфери як об'єкта управління було запропоновано декілька класифікацій окремої частини правоохоронної сфери, яка потребує посилення управлінського впливу задля упорядкування тих суспільних відносин, що є основними у цій частині сфери. Це дозволило здійснити інституалізацію об'єкта управління, виходячи із необхідності посилення соціальної спрямованості діяльності тих органів державної влади України, які за існуючою класифікацією в адміністративному праві «відповідають» перед державою та суспільством за адміністративно-політичну сферу життя.

14. Проаналізовано особливості організації та адміністративно-правового правового забезпечення діяльності органів прокуратури та їх взаємодії з іншими органами державної влади в частині забезпечення належного функціонування правоохоронної сфери.

15. Визначено конструктивну роль Служби безпеки України у забезпеченні належного функціонування правоохоронної сфери, зокрема, щодо протидії проявам корупції серед працівників правоохоронних органів та посадових осіб, що займають керівні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування; боротьби з тероризмом. Розглянуто адміністративно-правове забезпечення їх діяльності та взаємодії.

16. Проаналізовано організаційно-правове забезпечення діяльності Збройних Сил України у правоохоронній сфері, зокрема щодо боротьби з корупцією, інтеграції до ЄС та НАТО.

17. Обґрунтовано, що МВС України налаштовує свою діяльність щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина на відповідність міжнародним стандартам в галузі правоохоронної діяльності. Йдеться, передусім, про створення у складі МВС України Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС, а також Громадської Ради при МВС України з питань забезпечення прав людини. На основі аналізу завдань та функцій зазначених інституцій було запропоновано низку адміністративно-правових та організаційних заходів щодо належного забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності ОВС України, а також під час їх взаємодії з іншими правоохоронними органами.

18. Визначено пріоритетні адміністративно-правові та організаційні напрямки взаємодії правоохоронних органів та інших органів державної влади, що функціонують у правоохоронній сфері, а також форми цієї взаємодії. Показано роль стратегічної та тактичної взаємодії, організаційно-правових механізмів її реалізації у процесі удосконалення об'єкта державного управління - підсистеми правоохоронної сфери, а отже і діяльності та взаємодії інституцій, що реалізують правоохооронну функцію.

19. Базуючись на існуючих наукових напрацюваннях та положеннях чинного національного законодавства, у роботі запропоновано визначення адміністративних договорів, які укладаються між органами державної влади України у правоохоронній сфері. Розроблено також класифікацію адміністративних договорів з урахуванням особливостей діяльності органів державної влади України, що функціонують у правоохоронній сфері, та їх взаємодії.

20. Запропоновано та обґрунтовано доцільність використання адміністративних договорів для забезпечення тактичної взаємодії суб'єктів державного управління між собою, а також відповідних органів державної влади України, що здійснюють свою діяльність в межах об'єкта управління, з обовязковою фіксацією таких заходів у компетенції цих органів.

21. Визначено перелік питань, з приводу яких можуть укладатися координуючі адміністративні договори між органами державної влади України у правоохоронній сфері.

22. Підтримана позиція щодо необхідності прийняття Закону України «Про адміністративні договори» або відповідного Кодексу, в якому б були закріплені як матеріальні, так і процесуальні норми укладання адміністративних договорів, питання щодо правової якості адміністративного договору, у тому числі і у правоохоронній сфері.

23. Доведено, що виконання Копенгагенських та Мадридських критеріїв щодо вступу України до ЄС значною мірою пов'язано із впровадженням в діяльність органів державної влади України у правоохоронній сфері як європейських принципів і правових стандартів, так і принципу конструктивної (ресурсообмінної) взаємодії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: в 2 т. / [ред. колегія В.Б. Авер'янов (голова) та ін.]. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», Т. 1: Загальна частина. - 2007. - 592 с.

2. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

3. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Международная защита прав и свобод человека: Сб. документов / [сост. и авт. вступ. сл. Г.М. Мелков]. - М.: Юрид. лит., 1990. - 661 с.

4. Карпачова Н. З прийняттям Загальної декларації прав людини розпочалася нова ера - ера надій і сподівань кожного на право бути людиною / Н. Карпачова, О. Святоцький // Право України. - 2008. - № 12. - С. 4-16.

5. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 13. - С. 270.

6. Тацій В.Я. 60 років Загальній декларації прав людини / В.Я. Тацій // Право України. - 2008. - № 12. - С. 17-22.

7. Рабінович П. Світовий маніфест гуманізму (до 60-річчя проголошення Загальної декларації прав людини / П. Рабінович // Право України. - 2008. - № 12. - С. 23-29.

8. Социология как наука: учебное пособие / [технический редактор Т.А. Смирнова]. - Тверской институт экономики и менеджмента, 1999г. - 315с.

9. Скакун О.Ф. Теория государства и права: учебник / О.Ф. Скакун. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. - 704 с.

10. Математические методы в социальных науках / [под ред. П. Лазерфельда, Н. Генри]. - М. Прогресс, 1973. - 376 с.

11. Сороко Э.М. Структурная гармония систем / Э.М. Сороко. - Минск: Наука и техника, 1984. - 186 с.

12. Дегтярев А.А. Основы политической теории: учебное пособие / А.А. Дегтярев. - М.: Высш. шк., 1998. - 239 с.

13. Автономов А.С. Правовая онтология политики: к построению системы категорий. Фонд развития парламентаризма в России / А.С. Автономов. - М.: Инфограф, 1999. - 384 с.

14. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право» / І.В. Арістова. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. - 39 с.

15. Новий тлумачний словник української мови. Т.3. / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. - К.: Аконіт, 1999. - 714 с.

16. Философский энциклопедический словарь / [ред.-сост. С.Ф. Губский и др.]. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 574 с.

17. Современная философия: словарь и хрестоматия / [авт.-сост.: Л.В. Жаров, Е.В. Золотухина, В.П. Кохановский и др.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 511 с.

18. Иезуитов А.Н. Философия взаимодействия / А.Н. Иезуитов. - СПб.: Изд-во полиграфического техникума, 1995. - 214 с.

19. Философский словарь / [под ред. И.Т. Фролова]. - 4 изд. - М.: Политиздат. 1980. - 445 с.

20. Душенко Г.О. Деякі аспекти вдосконалення організації взаємодії у процесі розкриття злочинів / Г.О. Душенко // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 1998. - № 3. - С. 135-141.

21. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навчальний посібник / С.Г. Стеценко. - К.: Атіка, 2008. - 624 с.

22. Шаршов И.А. Педагогическое взаимодействие и общение: категориальный анализ и соотношение: материалы Всероссийской научно-практической Internet-конференции (25-31 мая 2004 года) / И.А. Шаршов, М.В. Старцев. - С. 27-32.

23. Радионова С.А. Социальное взаимодействие [Електронний ресурс] / С.А. Радионова // http://pilic.narod.ru/fils1037/fils1065.htm

24. Свидерский В.И. О диалектике элементов и структуры в объективном мире и в познании / В.И. Свидерский. - М.: Соцэкгиз, 1962. - 275 с.

25. Юридична енциклопедія / [редкол.: Ю.С. Шемчушенко та ін.]. - Київ: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, 1998. - Т.1. А-Г. - 669 с.

26. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права / М.Н. Марченко. - Москва: Юристъ, 2001. - 642 с.

27. Князева Е.Н. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. - М.: Наука, 1994. - 229 с.

28. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем / В.В. Василькова. - СПб.: Изд-во «Лань», 1999. - 480 с.

29. Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России: теория, история, перспективы / Ю.Е. Аврутин. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. - 501 с.

30. Сыдорук И.И. Государственно-правовое обеспечение правопорядка в Российской Федерации: теоретико-прикладные проблемы: монографія / И.И. Сыдорук. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. - 245 с.

31. Шамхалов Ф. Теория государственного управления / Ф. Шамхалов. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. - 638 с.

32. Общая теория права и государства: учебник / [под ред. В.В. Лазарева]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2001. - 520с.

33. Борисов В.В. Правопорядок / Теория государства и права: курс лекций / В.В. Борисов / [под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько]. - М.: Юристъ, 2000. - 624 с.

34. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: Издательство НОРМА (Издатльская группа НОРМА - ИНФРА М), 2002. - 552 с.

35. Пьянов Н.А. Консультации по теории государства и права: тема «Правовое регулирование и его механізм» / Н.А. Пьянов // Сибирский юридический весник. - 2003. - № 1.

36. Шаблінський І.І. Розуміння сили в контексті національної безпеки. Проблеми національної безпеки / І.І. Шаблінський [Електронний ресурс] // http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/2005_3.php.

37. Про проект «Україна - 2010»: Розпорядження Президента України від 26 лютого 1998 року № 43/98-рп [Електронний ресурс] // http://zakon.rada.gov.ua

38. Європейський вибір. Концептуальні засади економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України: від 30.04. 2000 р. // Урядовий кур'єр. - 04.06.2002. - № 100.

39. Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України: від 12.02.2007 р., № 105/2007 // Урядовий кур'єр. - 07.03.2007. - № 43.

40. Про першочергові заходи з проведення в Україні адміністративної реформи: Указ Президента України: від 20.11.1998 р., № 1284 // Збірник указів Президента України. - Випуск 4 (жовтень-грудень 1998 р.). - С.116.

41. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України: від 22.07.1998 р., № 810/98 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 21. - С. 32.

42. Про внесення змін до складу Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи: Указ Президента України: від 18.12.1998 р., № 1587/99 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 51.

43. Про Концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова Верховної Ради України: від 28.04.1992 р., № 2296-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 30. - Ст. 426.

44. Про судоустрій України: Закон України: від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 27. - Ст. 180.

45. Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України: від 10.05.2006р., № 361 // Урядовий кур'єр. - 24.05.2006. - № 95.

46. Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною: Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1466 (2005) [Електронний ресурс] // http://eu.prostir.ua/library/1020.html

47. Про схвалення проекту Плану дій „Україна - Європейський Союз”: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2005 р. № 36-р [Електронний ресурс] // http://zakon.rada.gov.ua

48. Про Службу безпеки України: Закон України: від 2503.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382.

49. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України: від 18.02.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303.

50. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України: від 23.12.993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 50.

51. Тюріна О.В. Правоохоронні органи: питання теоретичного осмислення та нормативного визначення / О.В. Тюріна // Право України. - 2001. - № 5. - С. 79-80.

52. Правоохранительные органы Росийской Федерации: учебник / [под ред. В.П. Божьева]. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Спарк, 2000. - 414 с.

53. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник для юридических вузов и факультетов / К.Ф. Гуценко, М.А. Ковалев. - М.: Бек, 1995. - 320 с.

54. Бандурка А.М. Судебные и правоохранительные органы Украины: учебник / А.М. Бандурка, А.К. Безсмертний и др. / [под ред. проф. А.М. Бандурки]. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. - 350 с.

55. Піголкін О., Алексеев С., Самощенко І.

56. Чувилев А.А. Правоохранительные органы. Вопросы и ответы / А.А. Чувилев, А.А. Чувилев. - М., 1998. - 319 с.

57. Шамба Т. М. Демократизм советского правопорядка (проблемы теории и практики): автореф. дисс. на соискание научной степени докт. юрид. наук / Т. М. Шамба. - М, 1985. - С. 34-35.

58. Вітрук Н.І., Ростовщіков І.В. Профилактика в системе обеспечения прав и свобод граждан / Н.І. Вітрук, І.В. Ростовщіков // Правовые проблемы профилактики правонарушений. Труды Академии МВД СССР. - М. - 1985. - С. 32-70.

59. Ромашов Р.А. Государство. (предпосылки возникновения, механизм функционирования, критерии классификаци): учебно-научное пособие / Р.А. Ромашов. -СПб., 1998. - 274 с.

60. Леженіна О.І. Організаційно-правові засади участі органів внутрішніх справ України у міжнародній правоохоронній діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.юрид.наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право» / О.І. Леженіна. - Харків, 2004. - 22 с.

61. Про підсумки розгляду звіту Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, доповідей Голови Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю, Голови Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України про стан боротьби з організованою злочинністю, а також доповіді Генерального прокурора України про стан прокурорського нагляду у сфері боротьби з організованою злочинністю: Постанова Верховної Ради України: від 26.12.2002 р., № 388-IV // Голос України. - 2003. - 21 січ. - № 11.

62. Про заходи щодо дальшого вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю: Указ Президента України: від 31.12.1999 р., № 1659 // Урядовий кур'єр. - 12.01.2000.

63. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України: вiд 30.06.1993 р., 3341-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 358.

64. Про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України: Указ Президента України: від 08.02.2005 р., № 208 // Урядовий кур'єр. - 22.02.2005. - № 33.

65. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України: Указ Президента України: від 15.12..2006 р., № 1084 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 51. - Ст. 3395.

66. Про Комісію з питань реформування правоохоронних органів в Україні: Указ Президента України: від 17.12..2001р., № 17 // Урядовий кур'єр. - 24.01.2001. - № 13.

67. Про утворення місцевої міліції: Указ Президента України: від 22.01.2001р., № 29 // Урядовий кур'єр. - 25.01.2001. - № 14.

68. Питання Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних органів: Указ Президент України: від 23.05.2005 р., № 834 // Урядовий кур'єр. - 01.06.2005. - № 100.

69. Концептуальні засади реформування системи правоохоронних органів України: Інформаційний бюлетень Міжнародного центру перспективних досліджень від 12 вересня 2005 р. [Електронний ресурс] // http://www.icps.com.ua/doc/nl_ukr_20050912_0289.pdf.

70. Про додержання прав людини під час проведення оперативно-слідчих операцій: Указ Президента України: від 07.11.2005 р., № 1556 // Офіційний вісник України. - 2005 р. - № 45. - Ст. 2834.

71. Про Національну комісію із зміцнення демократії та утвердження верховенства права: Указ Президента України: від 05.07.2005 р., № 1049 // Урядовий кур'єр. - 13.07.2005. - № 127.

72. Концепція державної політики у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні: Проект [Електронний ресурс] // Юридичний журнал. - 2007 р. - № 4. // http://www.justinian.com.ua/magazines.php

73. Про деякі питання впорядкування діяльності консультативно-дорадчих органів при Президентові України: Указ Президента України: від 03.05.2006 р., № 340 // Урядовий кур'єр. - 17.05.2006. - № 90.

74. Концептуальні засади реформування системи правоохоронних органів України: Проект від 06.09.2005 р. [Електронний ресурс] (офіційний сайт Ради національної безпеки і оборони України) // http://www.rainbow.gov.ua/news/274.html

75. Концепція державної політики у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку від 27.04.2006 р. [Електронний ресурс] // http://castle.minjust.gov.ua/0/7425

76. Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів Концепції реформування системи МВС України: Указ Президента України: від 10 травня 2006 року, № 361 // Урядовий кур'єр. - 24.05.2006. - № 95.

77. Петроченко Ю.А. Реформування правоохоронних органів України / Ю.А. Петроченко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2005. - № 12. - С. 3-6.

78. Про Цільовий план Україна - НАТО на 2007 рік у рамках Плану дій Україна - НАТО: Указ Президента України: від 18.06.2007 р., № 535 // Офіційний вісник Президента України. - 2007. - № 17. - Ст. 277.

79. Про Концепцію розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року: Указ Президента України: від 19.06.2006 р., № 546 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 25. - Ст. 1807.

80. Нижник Н.Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): навчальний посібник / Н.Р. Нижник, Г.П. Ситник, В.Т. Білоус / [за заг. ред. П.В. Мельника, Н.Р. Нижник]. - Ірпінь, 2000. - 304 с.

81. Коваль Л.В. Адміністративне право України: курс лекцій / Л.В. Коваль. - К.: ТОВ «Вентурі», 1998. - 207 с.

82. Аврутин Ю.Е. Эффективность правоохранительной деятельности (опыт системного исследования) / Ю.Е. Аврутин. - СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 1998. - 176 с.

83. Соболь И.А. Правовое воздействие на общественные отношения в сфере экологии и урбанизации: автореф. дисс. на соискание научной степени д-ра юрид. наук / И.А. Соболь. - СПб, 1999. - 30 с.

84. Аврутин Ю.Е. Органы внутренних дел в государственном механизме Российской Федерации / Ю.Е. Аврутин, И.Н. Зубов. - СПб, 1999. - 206 с.

85. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: учебник / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов. - М., 1997. - 390 с.

86. Воронцов В.И. Правовохранительные органы и спецслужбы Российской Федерации / В.И. Воронцов. - М., 1999. - 274 с.

87. Про міліцію: Закон України: від 20.12.1990 р., № 565-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №4. - Ст. 20.

88. Про прокуратуру: Закон України: від 05.11.1991 р., № 1789-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793.

89. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України: від 17.10.2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 42.

90. Про утворення Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху: Постанова Кабінету Міністрів України: від 29.03.2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006. - № 13. - Ст. 893.

91. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України: від 07.03. 2002 р., № 3099-ІІІ // Збір. законодавства України. Сер. 3. - 2002. - № 8. - Ст. 151.

92. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993, № 3341-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 358.

93. Положення про кримінальну міліцію України: Наказ МВС України: від 26.01.1997 р., № 62

94. Про створення кримінальної міліції у справах неповнолітніх: Постанова Кабінету Міністрів України: від 08.07.1995 р., № 502 [Електронний ресурс] // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

95. Про організацію діяльності міліції охорони при Держаній службі охорони при МВС України: Наказ МВС України: від 25.11.2003 р., № 1433

96. Про організацію діяльності органів досудового слідства системи Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України: від 25.12.2003 р., № 1600

97. Про концептуальні засади реформування системи Міністерства внутрішніх справ України: Рішення колегії МВС України: від 11.03.2006 р., № 1км/2

98. Про затвердження Положення про місцеву міліцію: Постанова Кабінету Міністрів України: від 10.08.2004 р., № 1013 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 32. - Ст. 2140.

99. Про Положення про Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України: від 10 жовтня 2005 р., № 868

100. Про створення патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України та реорганізацію дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції: Наказ МВС України: від 28.02.2006 р., № 214

101. Алексєєв С.С. Социальная ценность права в советском обществе / С.С. Алексєєв. - М., 1971.

102. Витрук Н.В. Правовохранительные органы в политической системе развитого социалистического общества / Н.В. Витрук // Государство в политической системе социалистического общества. - М., 1983.

103. Гойман В.И. Правовохранительные органы в советском правовом государстве. Понятие, система, направления совершенствования // Теоретические и организационно-правовые проблемы применения наказания: сборник научных трудов / В.И. Гойман, В.В. Лазарев. - Уфа, 1990.

104. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: навчальний посібник / М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. - К.: Атіка, 2002. - 576 с.

105. Лихова С. Про визначення поняття „правоохоронні органи” / С. Лихова // Радянське право. - 1984. - № 11. - С. 74-76.

106. Осадчий В. Правоохоронні органи як суб'єкти кримінально-правового захисту / В. Осадчий // Право України. - 1997. - № 11. - C. 71-72.

107. Тевлін Р. Про поняття „правоохоронні органи” у вузькому та широкому розумінні / Р. Тевлін // Радянське право. - 1985. - № 8. - C. 35-42.

108. Тюріна О.В. Сучасні системи правоохоронних органів (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.01 «» / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / О.В. Тюріна. - К., 2001. - 18 с.

109. Марочкін І.Е. Організація судових та правоохоронних органів: навчальний посібник / І.Е. Марочкін та ін.. - Харьков: Право, 2000. - 272 с.

110. Правоохранительные органы Российской Федерации: в 2 т. / [под общ. ред. Ю.Ф. Кваши]. - М., 2000. - 624 с.

111. Головко А.В. Взаимодействие органов внутренних дел с другими субъектами правоохоранительной системы в сфере обеспечения прав и свобод граждан (вопросы теории): автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук. / А.В. Головко. - М., 1999.

112. Халіков А. Судебным приставам - полномочия органов дознания / А. Халіков // Российская юстиція. - 2001. - № 8. - С. 56-68.

113. Пригожин И. Существующее из возникшего / И. Пригожин. - М., 1985. - 328 с.

114. Пригожин И., Стингерс И. Порядок из хаоса / И. Пригожин, И. Стингерс. - М.: Иностранная литература, 1986. - 179 с.

115. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навчальний посібник / С.Г. Стеценко. - К.: Атіка, 2008. - 624 с.

116. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: підручник / О.М. Бандурка. - Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. - 480 с.

117. Малиновський В.Я. Державне управління: навчальний посібник / В.Я. Малиновський. - Луцьк: Ред.-вид. відд. «Вежа» Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. - 558 с.

118. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс / Ю.А. Тихомиров. - М., 2001. - 652 с.

119. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: підручник / В.М. Плішкін / [за ред. канд. юрид. наук Ю.Ф. Кравченка]. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. ? 702 с.

120. Административное право Украины / [учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец.] / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.; / [под ред. проф. Ю.П. Битяка]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Харьков: Право, 2003. -- 576 с.

121. Дзлиев М.И. Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности: курс лекций / М.И. Дзлиев, Н.Н. Потрубач. - М., 1996. - 185 с.

122. Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку: Указ Президента України: від 16.06.1999 р., № 650/99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 24. - Ст. 1100.

123. Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 рр.: Указ Президента України: від 13.12.2000 р., 1376/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 52. - Ст. 2258.

124. Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади у їх розшуку: Указ Президента України: від 18.01.2001 р., № 20/2001 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 3. - Ст. 58.

125. Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян: Указ Президента України: від 18.02.2002 р., № 143/2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 8. - Ст. 331.

126. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності: Указ Президента України: від 19.07.2005 р., № 1119/2005 // Урядовий кур'єр. - 23.07.2005. - № 135.

127. Про питання апарату Ради національної безпеки і оборони України: Указ Президента України: від 14.10.2005 р., № 1446/2005 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 42. - Ст. 2651.

128. Про єдину комп'ютерну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю: Указ Президента України: від 31.01.2006 р., № 80/2006 // Урядовий кур'єр. - 2006. - 16 лютого (№ 32). - С. 21.

129. Концепція подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності»: Указ Президента України: від 11.09.2006 року, № 742/2006 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 37. - Ст. 2540.

130. Про Положення про Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю: Указ Президента України від 26.02.2007 року, № 144/2007 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 15. - Ст. 561.

131. Про деякі заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної антикорупційної політики: Указ Президента України: від 01.02.2008 року, № 80/2008 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 5. - Ст. 184.

132. Про деякі заходи щодо запобігання корупції в судах та правоохоронних органах: Указ Президента України: від 11.04.2008 року, № 328/2008 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 12. - Ст. 498.

133. Про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії корупції: Указ Президента України: від 17.04.2008 року, № 370/2008 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 18. - Ст. 565.

134. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 квітня 2008 року «Про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення цілісної антикорупційної політики»: Указ Президента України: від 05.05.2008 року, № 414/2008 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 18. - Ст. 589.

135. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні та виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних виборчих прав громадян України під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України»: Указ Президента України: від 20.10.2008 року, № 951/2008 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 80. - Ст. 2678.

136. Андрусів В.В. Інститут президента в системі міжінституційних взаємодій / В.В. Андрусів // Стратегічні пріоритети. - № 1 (2). - 2007. - С. 50-57.

137. Про створення Інституту проблем національної безпеки: Указ Президента України від 3 грудня 2003 року № 1396 [Електронний ресурс] // http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/getcnt.php?uid=1083.4659.0&nobreak

138. Комиссаров В.С. Преступления, нарушающие общие правила безопасности (Понятие, система, общая характеристика): автореф. дисс. на соискание научной степени д-ра юрид. наук / В.С. Комиссаров. - М., 1997.

139. Тепечин В.И. Социология национальной безопасности как „новая” парадигма социологического знания / В.И. Тепечин // Безопасность: Информационный сборник Фонда национальной и международной безопасности. - 1995. - № 3-4. - С. 89.

140. Гущин В.В. Понятие безопасности и ее предметно-объективные сферы // Проблемы повышения готовности органов внутренних дел к деятельности в чрезвычайных ситуациях: сборник научных трудов / В.В. Гущин. - М.: ВНИИ МВД России, 1994.

141. Степашин С.В. Безопасность человека и общества (политико-правовые вопросы): монография / С.В. Степашин. - СПб.: СПб. ИЮ МВД России, 1994.

142. Васильєв А.И. Система национальной безопасности Российской Федерации (конституционно-правовой анализ): дисс. на соискание научной степени д-ра юрид. наук / А.И. Васильєв. - СПб, 1999.

143. Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые средства ее обеспечения: монография / Б.П. Кондрашов. - М.: Изд-во «Щит-М», 1998. - 296 с.

144. Антонов А.Б. Основы обеспечения безопасности личности, общества и государства: учеб. пособие / А.Б. Антонов, В.Г. Балашов. - М., 1996. - 127 с.

145. Розин Л.М. Вопросы юрисдикционной деятельности органов внутренних дел. Административное право / Л.М. Розин. - М., 1983. - 75 с.

146. Туманов Г.А. Общественная безопасность и ее обеспечение в экстремальных условиях / Г.А. Туманов, В.И. Фризко // Советское государство и право. - 1989. - № 8. - С. 15-24.

147. Ветров Н.И. Безопасность частого предприятия: учебное пособие / Н.И. Ветров, М.Н. Зацепин. - М., 1995. - 120 с.

148. Основы национальной безопасности / [М.И. Абдурахманов, В.А. Боришпольц, В.Л. Манилов, В.С. Пирумов]. - М.: Друза, 1998. - 327 с.

149. Манилов В.Л. Национальная безопасность: ценности, интересы и цели / В.Л. Манилов // Военная мысль. - 1995. - № 6. - С. 28-40.

150. Yarger Richard H. The U.S. Army War College Methodology for Determining Interests and Levels of Intensity / Richard H. Yarger, George Barber. Carlisle Barracs, U.S. Army War College, 1997. - P. 1-12.

151. Горбулін В.П. Стратегія національної безпеки України в аксіологічному вимірі: від «суспільства ризику» до громадянського суспільства / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський // Стратегічна панорама. - 2005. - № 2.

152. Возженников А. В. Национальная безопасность: теория, практика, стратегия / А.В. Возженников. - М.: НПО «МОДУЛЬ», 2000. - 240 с.

153. Общая теория национальной безопасности: учебник / [под общ. ред. А.А. Прохожева]. - М.: Изд-во РАГС, 2002. - 320 с.

154. Гогвуд Б. В., Ган Л. А. Аналіз політики реального світу / Б.В. Гогвуд, Л.А. Ган . - К.: Основи, 2004. - 396 с.

155. Парахонський Б.О. Національні інтереси України (духовно-інтелектуальний аспект) / Б.О. Парахонський. - К.: Вид-во НІСД, 1993. - 43 с.

156. Про основи національної безпеки України: Закон України: від 19.06.2003 р., № 964-ІV// Зібрання законодавства. Сер. 3. - 2003. - № 8. - Ст. 90.

157. Політологічний енциклопедичний словник / [упорядник В. П. Горбатенко], / [за ред. Ю. С. Шемчученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка]. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - 736 с.

158. Про Раду національної безпеки і оборони: Указ Президента України України: від 30.08.1996 року, № 772/1996 // Урядовий кур'єр. - 5 вересня 1996 року.

159. Про Раду національної безпеки і оборони: Закон України: від 05.03.1998 року, № 183/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 35. - Ст. 237.

160. Про введення в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2005 року «Про невідкладні заходи щодо подальшого розвитку відносин України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)»: Указ Президента України: від 27.12.2005 р., № 1861/2005 // Офіційний вісник. - 2005. - № 52. - Ст. 3265.

161. Комплексний огляд сектору безпеки України (офіційний веб-сайт Ради національної безпеки і оборони України) [Електронний ресурс] // http://www.rainbow.gov.ua/news/530.html

162. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2005 року «Про утворення Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки і оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією»: Указ Президента України: від 28.12.2005 р., № 1865/2005 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 52. - Ст. 3267.

163. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про Концепцію реформування Служби безпеки України»: Указ Президента України: від 20.03.2008 р., № 249/2008 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 27. - Ст. 836.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Забезпечення органами державної виконавчої влади регулювання та управління фінансами в межах, визначених чинним законодавством та Конституцією України. Діяльність держави у сфері моделювання ринкових відносин. Принцип балансу функцій гілок влади.

  контрольная работа [214,7 K], добавлен 02.04.2011

 • Дослідження завдань органів державного управління у сфері управління оборонним замовленням. Характеристика основних повноважень Верховної Ради України. Здійснення функцій правосуддя та контролю судовою владою. Аналіз генерального штабу Збройних Сил.

  статья [22,5 K], добавлен 06.09.2017

 • Правове регулювання інформаційного забезпечення органів виконавчої влади. Загальні засади та порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні аудіовізуальними та друкованими засобами масової інформації.

  курсовая работа [35,6 K], добавлен 15.02.2012

 • Сутність органів влади; їх формування та соціальне призначення. Загальна характеристика конституційної системи України. Особливості органів виконавчої, судової та законодавчої влади. Поняття, види, ознаки державної служби та державного службовця.

  курсовая работа [289,7 K], добавлен 24.03.2014

 • Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. Правове регулювання інформаційного забезпечення органів виконавчої влади. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні ЗМІ.

  курсовая работа [24,3 K], добавлен 05.01.2007

 • Основні форми взаємодії судових та правоохоронних органів. Суди як важлива гілка державної влади. Взаємодія Президента України та судової влади. Взаємодія судових органів з установами виконання покарань. Участь громадян в регулюванні суспільних відносин.

  курсовая работа [37,9 K], добавлен 08.11.2011

 • Поняття та види центральних органів виконавчої влади. Міністерства, керівники яких входять до складу Кабінету Міністрів України. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері Державного Управління. Адміністративно-правовий статус МВС України.

  контрольная работа [59,2 K], добавлен 06.06.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.