Види юридичних осіб за цивільним законодавством України

Поняття юридичної особи як організації, створеної і зареєстрованої у встановленому законом порядку, їх класифікація та різновиди, функції та значення в економіці, правове регулювання. Проблемні питання визначення видів юридичних осіб, шляхи їх усунення.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.10.2014
Размер файла 44,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Статтю 118 Цивільного кодексу України викласти в такій редакції: «1. Господарське товариство (товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство, державне акціонерне товариство) є залежним, якщо іншому (головному) господарському товариству належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства або державного акціонерного товариства. Відносини головного господарського товариства та залежного господарського товариства регулюються статутом та договором, який укладається між ними. 2. Господарське товариство, яке придбало або іншим чином набуло двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства або державного акціонерного товариства, зобов'язане оприлюднити цю інформацію в порядку, встановленому законом».

6. Юридичні особи публічного права, засновані державою створюються і припиняють свою діяльність в розпорядчому порядку. Право засновувати юридичні особи публічного права має держава в особі Президента України, органів виконавчої влади. Законодавчий орган та органи судової влади не мають права засновувати юридичні особи. Юридична особа публічного права створюється на підставі розпорядчого акту. Такий акт видається особою, яка наділена владними повноваженнями і має обов'язковий характер.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. - 2012. - 48 с.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-IV. // Голос України. - 2012. - 270 с.

3. Бірюков І. А., Заіка Ю.О. Цивільне право України: Загальна частина. - К., 2008. - С. 109.

4. Борисова В. І. До проблеми участі публічних юридичних осіб в цивільних правовідносинах. - Одеса, 2003. - С. 7-8.

5. Борисова В. І. Юридична особа - універсально правова форма участі організацій у цивільному обороті // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Д., 2011. - Вип. 2. - С. 9.

6. Гайворонський В. Інститут юридичної особи в Цивільному кодексі України // Проблеми цивільного права і процесу. Вісник Академії правових наук України. - 2010. - №2 (21). - С. 90.

7. Довгерт А.С. Поняття та класифікації юридичних осіб у новому Цивільному кодексі України / Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. - Одеса. - 2004. - Вип. 23. - С. 6.

8. Кравчук О. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України // Право України. - К, 2003. - Вип. 1. - С. 86.

9. Кравчук О. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України // Юридическая практика. - №37. - 2007. - С. 12.

10. Кузнецова Н. Концептуальні засади інституту юридичної осо-и в новому цивільному законодавстві України. - Львів, 2002. - С. 215-216.

11. Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. - К., 2008. - С. 10.

12. Поліщук О. Новий підхід до класифікації юридичних осіб за Цивільним кодексом України // Економіка, фінанси і право. - 2003. - №11. - С. 18.

13. Суханов Е.А. Система юридических лиц // Сов. государство и право. -2008. - №11. - С. 42-51.

14. Харитонова О. І. Методологічні питання розмежування приватного та публічного права / Методологія приватного права: Зб. наук. Праць / Ред. кол.: О.Д. Крупчан та ін. - К., 2003. - С. 86-92.

15. Цивільне право України: Підручник / Є. О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. - К., 2009. - С. 125-126.

16. Шицький І. Місцеві господарські суди як юридичні особи публічного права // Право України. - 2005. - №4. - С. 99.

17. Ющик О. І. Галузі та інститути правової системи (міфи та реальність). - К.: Оріяни, 2008. - С. 80.

18. Бірюков І. Цивільне право України: Загальна частина: Посібник для юрид. спец. Вузів / Іван Бірюков, Юрій Заїка, Віктор Співак. - К.: Наук. думка, 2000. - 304 с.

19. Завальна Ж. Об'єкт цивільних правовідносин / Ж. Завальна // Юридична Україна. - 2006. - №7. - С. 36-39.

20. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: В 4 т. / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань; Академия суддів України. - К.: А.С.К. -2004. - (Сер. «Нормативні документи та коментарі») Том 1. - 2009. - 927 с.

21. Основи правознавства: Навчальний посібник / В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський, Л.М. Подкоритова; За ред. В.П. Пастухова; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. - К.: Алерта, 2005. - 377 с.

22. Панченко М. Цивільне право України: Навчальний посібник / Микола Панченко. - К.: Знання, 2005. - 583 с.

23. Погрібний С. Цивільні відносини як об'єкт правового регулювання // Вісник Академії правових наук України. - 2008. - №4. - С. 97-107.

24. Силенко Л. Цивільне право України: Навчальний посібник / Людмила Михайлівна Силенко. - К.: Алерта. - 2004 - Ч. 1. - 2004. - 327 с.

25. Харитонов Є. Цивільне право України: Підручник/ Євген Харитонов, Ніна Саніахметова. - К.: Істина, 2003,2005. -773 с.

26. Цивільне право України: Навчальний посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред. Р.О. Стефанчука; М-во освіти і науки України. - К.: Прецедент, 2005. - 448 с.

27. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / Віктор Співак,; Ред. І. А. Бірюков, Ю.О. Заіка. - К.: КНТ, 2011. - 477 с.

28. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред.: О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової; М-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка. -2-е вид. доп. і перероб. - К.: Юрінком Інтер. -2004 - Кн.1. - 2004. -735 с.

29. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред.: О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової; М-во освіти і науки України; КНУ ім. Шевченка. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Юрінком Інтер. - 2004 - Кн. 2. - 2012. - 639 с.

30. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / І. О. Безлюдько, С.С. Бичкова, В. І. Бобрик,; За заг. ред. С.С. Бичкової. - К.: Атіка, 2006. - 383 с.

31. Цивільне право України за ред. Р.О. Стефанчука, К. Наукова думка, Прецедент 2009 с. 562

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Перелік ознак юридичної особи. Види організаційно-правових форм юридичних осіб, їх види залежно від способів об'єднання осіб або майна, виконання публічних функцій. Порядок створення і припинення юридичних осіб за цивільним законодавством України.

  контрольная работа [32,0 K], добавлен 06.09.2016

 • Поняття та сутність юридичної особи, їх поділ залежно від порядку та способу створення. Особливості акціонерних товариств, з додатковою та обмеженою відповідальністю, повних та командитних товариств. Класифікація юридичних осіб за іншими ознаками.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 17.02.2011

 • Визначення та обґрунтування поняття та доцільності юридичних осіб у якості суб’єктів цивільних прав. Теоретичні засади класифікації юридичних осіб. Поняття філії та представництва, порядок відкриття філій. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб.

  курсовая работа [65,9 K], добавлен 14.06.2010

 • Поняття і ознаки юридичної особи. Способи його створення. Процедура визнання юридичної особи банкрутом. Поняття та сутність припинення юридичних осіб. Банкрутство як підстава ліквідації. Реорганізація юридичних осіб. Їх ліквідація при визнанні банкрутом.

  курсовая работа [51,8 K], добавлен 18.04.2010

 • Інститут юридичної особи в цивільному законодавстві України. Визначення ознак юридичної особи. Здатність нести самостійну майнову відповідальність. Порядок створення суб'єктів господарювання різних видів. Державна реєстрація статуту юридичної особи.

  научная работа [42,0 K], добавлен 05.12.2009

 • Поняття та класифікація органів юридичної особи. Цивільна дієздатність юридичної особи. Комплексне дослідження інституту юридичної особи та аналіз проблем теоретичного та практичного характеру, пов'язаних зі статусом юридичної особи та її дієздатності.

  курсовая работа [54,8 K], добавлен 02.01.2014

 • Характеристика іноземних юридичних осіб, які є учасниками цивільних правовідносин. Відмінності створення підприємств, представництв іноземними юридичними особами. Основні ознаки договору про спільну діяльність. Види міжнародного комерційного арбітражу.

  курсовая работа [61,7 K], добавлен 11.04.2012

 • Розуміння волі у філософії. Основні підходи, що пояснюють формування волі та волевиявлення юридичних осіб. Сучасне розуміння процесу формування волі юридичної особи. Особливості процесу волеформування та волевиявлення юридичних осіб у сфері юриспруденції.

  реферат [23,4 K], добавлен 24.03.2012

 • Поняття, сутність та цілі системи покарання у кримінальному праві Франції. Кримінальне право та законодавство країни. Основні види покарань, що застосовуються до фізичних та юридичних осіб. Обставини, що звільняють від притягнення особи до нього.

  курсовая работа [54,8 K], добавлен 16.05.2013

 • Поняття, підстави і місце проведення державної реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців, вимоги щодо оформлення документів. Законодавче регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, перспективи і шляхи її вдосконалення.

  курсовая работа [48,6 K], добавлен 11.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.