Розрахунок показників ефективності проекту випуску нової продукції компанією ТОВ "Електромаш" м. Дніпропетровськ

Проектний аналіз ефективності випуску нової продукції компанією. Розрахунок ліквідаційної вартості обладнання. Інвестиційна та операційна діяльність. Аналіз основних фінансових показників. Оцінка чутливості результатів проекту до змін вхідних параметрів.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 17.03.2010
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

31

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: «Управління проектами»

на тему: Розрахунок показників ефективності проекту випуску нової продукції, компанією ТОВ «Електромаш» м. Дніпропетровськ. Аналіз чутливості проекту

Студента: Колісник Максима Олександровича

Дніпропетровськ

2009

ЗМІСТ

Вступ

1. Описова частина

2. Вихідні данні

3. Розрахункова частина

3.1 Чиста ліквідаційна вартість

3.2 Інвестиційна діяльність

3.3 Операційна діяльність

3.4 Фінансова діяльність

3.5 Показники ефективності проекту

4. Аналіз результатів. Висновки

5. Визначення чутливості результатів проекту до змін вхідних параметрів

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Створення високоефективної економіки країни і забезпечення її соціальних пріоритетів неможливе без функціонування відповідного інвестиційно-фінансового середовища. Ефективність використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій залежить від впливу значної кількості різноманітних організаційно-економічних, технічних і фінансових чинників. Це вимагає ретельного обґрунтування розробки і оцінки кожного проекту новостворюваного підприємства, технології, комплексу чи об'єкта, їх реконструкції або модернізації, тобто виконання проектного аналізу.

У вітчизняній науці виділення проектного аналізу в окремий напрям прикладної науки відбулося після 1991 року. Це було зумовлено потребою системного підходу при розроблені та оцінці інвестиційних проектів та наслідування тенденцій, методології та інструментарію, що їх застосовують у світовій економічній науці і практиці. Проте, як стверджує практика, не всяке наслідування підходить до місцевих умов і вимагає додаткової, відповідної апробації.

У вітчизняній літературі щодо ознак предмета «Проектний аналіз» існує гама різних поглядів, визначень і методологічних підходів учених і практиків-економістів.

Більшість із них можна згрупувати і звести до таких чотирьох визначень:

· Проектний аналіз - це метод, з допомогою якого на основі системного підходу можна оцінити технічні, технологічні, фінансові та економічні переваги проекту;

· Або методологія здатності оцінити фінансові та економічні переваги проектів на основі використання наявних ресурсів на альтернативній основі з урахуванням макро - і мікроекономічних наслідків;

· Або ж спосіб зіставлення проектних вигід і витрат від реалізації проекту;

· Або просто аналіз життєздатності проекту.

Кожне з цих визначень має право на існування. Заслуговує увагу позиція і тих спеціалістів, які вважають, що проектний аналіз - це методологія, яку застосовують для альтернативних управлінських рішень і розроблених на цій основі проектів в умовах обмеженості ресурсів.

При аналізі інвестиційного проекту, окрім того, отримується висновок про його ефективність в інтересах усього суспільства.

Аналіз інвестиційних проектів відрізняється від бізнес-планування та інвестиційного менеджменту.

На відміну від інвестиційного менеджменту, предметом якого є управління фінансовими ресурсами у галузі вкладення капіталу шляхом здійснення реальних і фінансових інвестицій та формування оптимальної структури інвестиційного портфеля, предметом проектного аналізу є обґрунтування доцільності використання обмежених людських, матеріальних та фінансових ресурсів задля досягнення мети і цілей проекту.

Від бізнес-планування, де розглядається конкретна бізнесова ідея, яку потрібно обґрунтувати, проектний аналіз відрізняється тим, що дає змогу вибрати найкращій з альтернативних варіантів на різних рівнях підготовки та прийняття рішення. Якщо у бізнес-плануванні проект розглядається тільки з погляду інвесторів, то в проектному аналізі - з погляду всіх учасників проекту, організацій, споживачів продукції цього проекту, інших суб'єктів, що беруть участь у проекті.

Вивчення предмета проектного на налізу дозволяє:

· Ознайомитися з основними підходами, концепціями, методами і понятійним апаратом, які використовують у вітчизняній і світовій практиці;

· Розібратися з найважливішими проблемними питаннями, що пов'язані з реалізацією проектів на національному, регіональному та місцевому рівнях;

· Оволодіти практичними, аналітичними прийомами і інструментарієм, що потрібні для проведення перед проектних та проектних заходів;

· Отримати знання можливості оцінки проектів, залучення ресурсів, реалізації продукції проекту.

1. Описова частина

У результаті маркетингових досліджень фірма ТОВ «Електромаш» місто Дніпропетровськ, встановила, що її продукція має успіх і надалі користуватиметься великим попитом. Через це керівництво компанії вирішило розглянути проект випуску нової продукції. Для реалізації такого проекту потрібно:

· Придбати устаткування за рахунок кредиту;

· Збільшити оборотний капітал за рахунок власних коштів;

· Додатково найняти працівників;

· Збільшити експлуатаційні витрати;

· Придбати вихідну сировину.

Згідно з вихідними даними і умовами реалізації проекту потрібно розрахувати:

· Чисту ліквідаційну вартість обладнання;

· Ефект від інвестиційної діяльності;

· Ефект від операційної діяльності;

· Ефект від фінансової діяльності;

· Потік реальних грошей;

· Сальдо реальних грошей;

· Сальдо нагромаджених реальних грошей;

· Визначити показники ефективності проекту:

o ЧДД - чистий дисконтований дохід;

o ІД - індекс дохідності;

o ВНД - внутрішня норма дохідності;

o СО - строк окупності;

o Кеі - коефіцієнт ефективності інвестицій.

· Дати відповідь на питання: “Приймається чи не приймається даний проект?”

2. Вихідні данні

· Додаткові інвестиції:

o Придбане устаткування за рахунок кредиту на 5 років, грн.: 105 000,00

o Під 23 % річних;

o Ринкова вартість обладнання через 5 років становить 11 % від первісної вартості;

o Витрати на ліквідацію через 5 років становитимуть 10 % від ринкової вартості;

o Повернення основної суми кредиту рівними частками з 3 року;

o Збільшення оборотного капіталу, грн. - 21 000,00.

· Випуск продукції:

o Прогнозований обсяг випуску на перший рік, шт. - 32 000,00;

o Обсяг збільшуватиметься на 3 % щорічно до п'ятого року;

o На п'ятий рік обсяг становитиме 75 % від обсягу першого року;

o В перший рік ціна реалізації становила 5,1 грн. і збільшуватиметься на 1 грн. щорічно.

· Затрати:

o Витрати на оплату праці в перший рік, грн.: 40 000,00;

o Витрати на оплату праці збільшуватимуться щороку на 2 %;

o Витрати на вихідну сировину в перший рік, грн.: 52 000,00;

o Витрати на вихідну сировину збільшуватимуться на 4 %;

o Постійні витрати за перший рік становитимуть, грн.: 2 300,00;

o Постійні витрати збільшуватимуться на 5 % щороку.

· Норма доходу на капітал, % - 30.

· Додаткові умови:

o Тривалість життєвого циклу - 5 років;

o Амортизація обладнання здійснюється рівними частками протягом його строку служби;

o Через 5 років устаткування демонтується і продається;

o Виробнича площа під нове устаткування є, амортизація будівлі не враховується;

o Решту затрат фірма сплачуватиме з власних коштів;

o Усі платежі припадають на кінець року;

o Норму доходу на капітал прийнято за усталеною традицією;

o Ставка податку на прибуток приймається за Законом України.

3. Розрахункова частина

3.1 Чиста ліквідаційна вартість

Ліквідація - припинення діяльності підприємства. Цей процес пов'язаний із затратами в різних сферах життєдіяльності - виробничій, соціальній, економічній, юридичній тощо.

Види фінансування ліквідаційного процесу:

· Фінансування проектування робіт, що забезпечують ліквідацію;

· Фінансування проекту ліквідації;

· Продаж сировини, виробничо-технологічного обладнання;

· Утилізація відходів виробництва;

· Операції з цінними паперами підприємства;

· Операції з нерухомістю, що належить підприємству;

· Виплата соціальних витрат (на виробничий персонал);

· Затрати на відновлення довкілля у виробничій зоні;

Перелік видів фінансування цим не вичерпується, їхня різноманітність безпосередньо залежить від специфіки виробництва.

У курсовій роботі розглядається спрощена схема розрахунку ліквідаційної вартості з урахуванням таких показників:

· Ринкова вартість;

· Витрати (капітальні вкладення);

· Нарахування амортизації;

· Балансова вартість;

· Витрати на ліквідацію;

· Доход приросту вартості;

· Податки;

· Чиста ліквідаційна вартість.

В організацій будь-якого виробництва, крім забезпечення функціонування технологічного процесу, передбачається також вирішення питань територіального розміщення, використання ресурсів, наявності виробничого приміщення.

У курсовій роботі розглядається спрощений приклад без урахування оренди землі, амортизації будівель, експлуатації комунікацій.

Необхідно визначити чисту ліквідаційну вартість обладнання і результати занести в табл. 3.1.1

Таблиця 3.1.1

Чиста ліквідаційна вартість

№ п/п

Показник

Значення

Обладнання

Будівля

Земля

Інше

Всього

1

Ринкова вартість

11 500,00

-

-

-

11 500,00

2

Витрати (капітальні вкладення)

105 000,00

-

-

-

105 000,00

3

Нараховано амортизації

105 000,00

-

-

-

105 000,00

4

Балансова вартість

0

-

-

-

0

5

Витрати на ліквідацію

1 155,00

-

-

-

1 155,00

6

Доход приросту вартості капіталу

10 395,00

-

-

-

10 395,00

7

Податки (25 %)

2 598,75

-

-

-

2 598,75

8

Чиста ліквідаційна вартість

7 796,25

-

-

-

7 796,25

При розрахунках потрібно використовувати запропоновані дані, а також додаткові умови за якими відбувається проект протягом п'яти років.

Таким чином:

· вартість обладнання, коли закінчиться строк проекту (11 % від початкової вартості обладнання 105 000,00 грн.) становитиме 105 000,00*0,11=11 550,00 грн. Капітальні вкладення в даному випадку - нарахована вартість обладнання;

· Під час реалізації проекту проводять амортизацію обладнання рівними частинами протягом року. Таким чином, щорічна амортизація становитиме - 105 000,00/5=21 000,00 грн. і після закінчення п'ятого року дорівнюватиме вартості обладнання - 105 000,00 грн.;

· Капітальні витрати та амортизаційні нарахування на виробничі приміщення і територію, а також комунікації загального користування в даному розрахунку не розраховуються;

· Балансова вартість підприємства, що розглядається, дорівнює 0. Це є різниця між показниками капітальних вкладень та амортизацією;

· Затрати на ліквідацію в нашому прикладі представлені як 10 % від ринкової вартості обладнання після закінчення строку проекту - 11 550,00*0,10=1 155,00 грн.;

· Доход приросту від операції ліквідації складатиме різницю між ринковою вартістю 11 500,00 грн. і витратами на ліквідацію - 1 155,00 грн. і, таким чином, становитиме: 11 550,00-1 155,00=10 395,00 грн.;

· Для визначення чистої ліквідаційної вартості від доходу, від операції ліквідації потрібно відняти податки (25 %): 10 395,00-10 395,00*0,25=7 796,25 грн.

3.2 Інвестиційна діяльність

Інвестиція - розміщення капіталу в будь-яке підприємство.

У наведеній таблиці 3.2.1. містяться показники проекту, в які можна вкладати інвестиції залежно від умов. У нашому прикладі показано інвестування в обладнання, з урахуванням того, що земля і виробничі приміщення є нашою власністю підприємства.

Інвестування в нематеріальні активи не розглядається.

Актив - частина балансу підприємства, яка враховує всі види матеріальних цінностей (гроші, товари тощо) чи боргові вимоги щодо третіх осіб.

Нематеріальні активи - відрахування на соціальну сферу, підвищення кваліфікації працівників, виплату допомоги по хворобі тощо.

Інвестиції широких показників, наведено в табл. 3.2.1., вони складаються і записуються в п'ятому рядку (У пунктів 1, 2, 3, 4).

Приріст оборотного капіталу задається пунктом вихідних даних (21 000,00 грн.). Ці кошти згідно з умовами завдання також інвестуються в проект.

Після цього робиться загальний підрахунок інвестицій. Кошти, що інвестуються в проект, у табл. 3.2.1. записуються зі знаком “-”.

Рядок “етап проекту” позначає всі етапи (роки), протягом яких робиться інвестування.

Результати інвестиційної діяльності наводяться в табл. 3.2.1.

Таблиця 3.2.1.

Інвестиційна діяльність

№ п/п

Показники

Значення показника за кроками розрахунку

1

2

3

4

5

Лікв.

1

Земля

-

-

-

-

-

-

-

2

Будівля

-

-

-

-

-

-

-

3

Обладнання

-105 000,00

-

-

-

-

-

7 796,5

4

Нематеріальні активи

-

-

-

-

-

-

-

5

Разом: вкладення в основний капітал

-105 000,00

-

-

-

-

-

-

6

Приріст оборотного капіталу

-21 000,00

-

-

-

-

-

-

7

Всього інвестицій

-126 000,00

-

-

-

-

-

7 796,5

3.3 Операційна діяльність

Таблиця 3.3.1.

Результат операційної діяльності

№ п/п

Показник

Значення показників (по роках)

1

2

3

4

5

1

Обсяг продажу, шт.

32 000,00

32 960,00

33 949,00

34 967,00

24 000,00

2

Ціна, грн.

5,1

6,1

7,1

8,1

9,1

3

Виручка, грн.

163 200,00

201 056,00

241 037,90

283 232,70

218 400,00

4

Позареалізаційні витрати

-

-

-

-

-

5

5.1

5.2.

Змінні затрати:

Оплата праці

Матеріали

40 000,00

52 000,00

40 800,00

54 080,00

41 616,00

56 243,2

42 448,32

58 492,93

43 297,29

60 832,65

6

Постійні затрати

2 300,00

2 415,00

2 535,75

2 662,54

2 795,67

7

Амортизація будівель

-

-

-

-

-

8

Амортизація обладнання

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

9

% по кредитах

24 150,00

24 150,00

24 150,00

16 100,00

8 050,00

10

Балансовий прибуток

23 750,00

58 611,00

95 492,95

142 528,91

82 424,39

11

Податки і збори (25 %)

5 937,50

14 652,75

23 873,24

35 632,23

20 606,10

12

Проектований чистий прибуток

17 812,50

43 958,25

71 619,71

106 896,68

61 818,29

13

Чистий доход від операцій

38 812,50

64 958,25

92 619,71

127 896,68

82 818,29

Дані показники заносять в табл. № 3.3.1. згідно з наведеними вихідними даними.

· Обсяг продукції становить - 32 000,00 штук за перший рік і збільшується кожного наступного року на 3 %:

o за другий рік: 32 000,00*1,03=32 960,00 шт.;

o за третій рік: 32 960,00*1,03=33 949,00 шт.;

o за четвертий рік: 33 949,00*1,03=34 967,00 шт.;

o за п'ятий рік: (75 % від першого року) 32 000,00*0,75=24 000,00 шт.

· Ціна одиниці продукції наведена за перший рік, вона становить 5,1 грн. за штуку і збільшується кожного наступного року на 1 грн.

o на другий рік: 5,1+1=6,1 грн.;

o на третій рік: 6,1+1=7,1 грн.;

o на четвертий рік: 7,1+1=8,1 грн.;

o на п'ятий рік: 8,1+1=9,1 грн.

· Щоб визначити виручку від продажу продукції кожного року потрібно: випуск продукції поточного року (ВПi) помножити на ціну за 1 штуку Сi поточного року.

ВПi х Сi= ВРi (3.3.1)

Таким чином:

o за першій рік, виручка дорівнює: 32 000,00*5,1=163 200,00 грн.;

o за другий рік: 32 960,00*6,1=201 056,00 грн.;

o за третій рік: 33 949,00*7,1=241 037,90 грн.;

o за четвертий рік: 34 967,00*8,1=283 232,70 грн.;

o за п'ятий рік: 24 000,00*9,1=218 400,00 грн.

· Позареалізаційні доходи - це доходи, які отримують у результаті діяльності підприємства, не пов'язаної з випуском і реалізацією основної продукції (надання оренди, навчання на базі підприємства і т.ін.). У даному випадку позареалізаційний доход не розглядається.

· Показник змінних затрат у нашому випадку представлені оплатою праці і витратами на матеріали. Оплата праці перший рік становитиме 40 000,00 грн., кожного наступного року витрати на оплату збільшуватимуться на 2 %. Відповідно:

o на другий рік: 40 000,00*1,02=40 800,00 грн.;

o на третій рік: 40 800,00*1,02=41 616,00 грн.;

o на четвертий рік: 41 616,00*1,02=42 448,32 грн.;

o на п'ятий рік: 42 448,32*1,02=43 297,29 грн.

Затрати на матеріали за перший рік становитимуть 52 000,00 грн. і збільшуватимуться кожного наступного року 4 %.

Відповідно:

o на другий рік: 52 000,00*1,04=54 080,00 грн.;

o на третій рік: 54 080,00*1,04=56 243,20 грн.;

o на четвертий рік: 56 243,20*1,04=58 492,93 грн.;

o на п'ятий рік: 58 492,93*1,04=60 832,65 грн.

· Показники постійних затрат на перший рік становить 2 300,00 грн. і збільшуватиметься на 5 % щороку.

o на другий рік: 2 300,00*1,05=2 415,00 грн.;

o на третій рік: 2 415,00*1,05=2 535,75 грн.;

o на четвертий рік: 2 535,75*1,05=2 662,54 грн.;

o на п'ятий рік: 2 662,54*1,05=2 795,67 грн.

· Показник амортизації будівель у даній роботі не враховується згідно з умовами.

· При розгляді технологічного циклу виробництва продукції завжди можна встановити ступінь впливу даного процесу як на знос обладнання, так і на стан виробничого приміщення і згідно з проведеними дослідженнями та розрахунками визначитись з амортизаційними відрахуваннями. У нашому прикладі амортизація обладнання обчислюється рівними частками протягом строку служби.

105 000,00/5=21 000,00 грн. щороку.

· Для закупівлі обладнання береться кредит у розмірі 105 000,00 грн. під 23 % річних. Повернення основної суми кредиту, рівними частками, починається з 3-го року (згідно з умовами).

Таким чином, з першого по другий рік, компанія виплачує тільки відсотки по кредиту без погашення суми тіла кредиту.

o За першій рік: 150 000,00*0,23=24 150,00 грн.;

o За другий рік: 105 000,00*0,23=24 150,00 грн.;

o За третій рік: 105 000,00*0,23=24 150,00 грн.;

З третього року, компанія починає повертати основну суму кредиту (тіло), та продовжує виплачувати відсотки по кредиту.

o За четвертий рік: (105 000,00-35 000,00)*0,23=16 100,00 грн.;

o За п'ятий рік: (70 000,00-35 000,00)*0,23=8 050,00 грн.

Де 35 000,00 грн. - частка тіла кредиту для обов'язкового погашення, починаючи з третього року (105 000,00/3=35 000,00 грн.)

· Розрахунок показників балансового прибутку.

Для того, щоб провести цей розрахунок, потрібно від суми потрібно відняти змінні витрати, постійні витрати, величину амортизації будівель та обладнання, відсотки по кредиту. Розрахунок робиться щорічно.

o за першій рік: 163 200,00 - (40 000,00 + 52 000,00 + 2 300,00 + 21 000,00 + 24 150,00) = 23 750,00 грн.;

o за другий рік: 201 056,00 - (40 800,00 + 54 080,00 + 2 415,00 + 21 000,00 + 24 150,00) = 58 611,00 грн.;

o за третій рік: 241 037,90 - (41 616,00 + 56 243,20 + 2 535,75 + 21 000,00 + 24 150,00) = 95 492,95 грн.;

o за четвертий рік: 283 232,70 - (42 448,32 + 58 492,93 + 2 662,54 + 21 000,00 + 16 100,00) = 142 528,91 грн.;

o за п'ятий рік: 218 400,00 - (43 297,29 + 60 832,65 + 2 795,67 + 21 000,00 + 8 050,00) = 82 424,39 грн.

· Відсоткова ставка податків і зборів, згідно з податковим законодавством України, становитиме 25 % від балансового прибутку.

Таким чином:

o За першій рік: 23 750,00*0,25=5 937,50 грн.;

o За другий рік: 58 611,00*0,25=14 652,75 грн.;

o За третій рік: 95 492,95*0,25=23 873,24 грн.;

o За четвертий рік: 142 528,91*0,25=35 632,23 грн.;

o За п'ятий рік: 82 424,39*0,25=20 606,10 грн.

· Проектований чистий прибуток компанії, знаходимо як різницю між балансовим прибутком та податками і зборами.

o За першій рік проектований чистий прибуток становить: 23 750,00-5 937,5=17 812,50 грн.;

o За другий рік: 58 611,00-14 652,75=43 958,25 грн.;

o За третій рік: 95 492,95-23 873,24=71 619,71 грн.;

o За четвертий рік: 142 528,91-35 632,23=106 896,68 грн.;

o За п'ятий рік: 82 424,39-20 606,10=61 818,29 грн.

Показник чистого доходу від операцій розраховується, як сума проектованого чистого прибутку та амортизаційних відрахувань на обладнання.

o Чистий дохід від операцій за першій рік, склав: 17 812,50+21 000,00=38 812,50 грн.;

o За другий рік: 43 958,25+21 000,00=64 958,25 грн.;

o За третій рік: 71 619,71+21 000,00=92 619,71 грн.;

o За четвертий рік: 106 896,68+21 000,00=127 896,68 грн.;

o За п'ятий рік: 61 818,29+21 000,00=82 818,29 грн.

3.4 Фінансова діяльність

У цьому розділі наведено показники, наявність і поєднання яких відображають фінансову діяльність підприємства (табл.3.4.1.).

Величина власного капіталу 21 000,00 грн. задається умовами. Ці кошти інвестуються в проект разом з іншими і не потребують погашення чи відрахування процентів з даної суми.

Короткострокові кредити в цьому прикладі не наведено, але цілком реальні в будь-якому проекті, залежно від умов і можливостей фінансового розвитку підприємства.

Довгострокові кредити (105 000,00грн.) у нашому прикладі використовуються для закупівлі обладнання. Слід звернути увагу на умови повернення основної суми кредиту в даному окремому випадку. Початок погашення основної суми кредиту припадає на третій рік. Основна сума кредиту погашається рівними частинами, тобто протягом трьох років.

Отже, 105 000,00/3=35 000,00 грн. - щорічна сума до закінчення реалізації проекту.

Виплата дивідендів у нашому випадку передбачена, але цей показник, як і вищевказаний (короткострокові кредити), реальний в будь-якому проекті, наприклад, якби наше підприємство було акціонерним товариством тощо.

Сальдо фінансової діяльності являє собою порічний потік фінансів, що беруть участь у проекті. Це різниця (дебетова чи кредитова) по завершенні розрахунку, яка переноситься на нову сторінку фінансової книги.

Якщо скласти по стовпцях усі попередні показники (зі знаком “+” чи “-”), можна побачити, що протягом першого року інвестовано в проект 126 000,00 грн. Далі, згідно з умовами, щороку виплачується основна сума кредиту, починаючи з 3-го року.

Таким чином:

Показник

Значення за кроками розрахунку

1

2

3

4

5

Сальдо фінансової діяльності

-126 000,00

-

-35 000,00

-35 000,00

-35 000,00

Для розрахунку показника “потік реальних грошей” потрібні дані таблиць 3.3.1. та 3.1.1.

№ п/п

Показник

Значення за кроками розрахунку

1

2

3

4

5

У

13

Чистий доход від операцій

38 812,50

64 958,25

92 619,71

127 896,68

82 818,29

407 105,43

№ п/п

Показник

Обладнання

Будівля

Земля

Інше

Разом

8

Чиста ліквідаційна вартість

7 796,25

-

-

-

7 796,25

Протягом першого року нами інвестовано 126 000,00 грн., згідно з розрахунком чистий доход реальних грошей у перший рік становитиме: -126 000,00+38 812,50= -87 187,50 грн.

В наступні чотири роки інвестиції не робляться. Тому значення показника п. 13 табл. 3.3.1. по другому, третьому, четвертому роках ідентичні значенням показника “потік реальних грошей” табл. 3.4.1. П'ятого року значення показника “потік реальних грошей” збільшується на суму чистої ліквідаційної вартості, що з'являється на п'ятий рік реалізації проекту: 82 818,29+7 796,25=90 614,54 грн.

Результати фінансової діяльності наведено в табл. 3.4.1.

Таблиця 3.4.1.

Фінансова діяльність

№ п/п

Показник

Значення показника за кроками розрахунку

1

2

3

4

5

1

Власний капітал

-21 000,00

-

-

-

-

2

Короткострокові кредити

-

-

-

-

-

3

Довгострокові кредити

-105 000,00

-

-

-

-

4

Погашення заборгованості по кредитах

-

-

-35 000,00

-35 000,00

-35 000,00

5

Виплата дивідендів

-

-

-

-

-

6

Сальдо фінансової діяльності

-126 000,00

-

-35 000,00

-35 000,00

-35 000,00

7

Потік реальних грошей

-87 187,50

64 958,25

92 619,71

127 896,68

90 614,54

8

Сальдо реальних грошей

-213 187,50

64 958,25

57 619,71

92 896,68

55 614,54

9

Сальдо нагромаджених грошей

-213 187,50

-148 229,25

-90 609,54

2 287,14

57 901,68

· «Сальдо реальних грошей», являє собою суму показників «сальдо фінансової діяльності» та «потік реальних грошей»:

Таким чином:

o За першій рік: -126 000,00-87 187,5=-213 187,50 грн.;

o За другий рік: 0+64 958,25=64 958,25 грн.;

o За третій рік: -35 000,00+92 619,71=57 619,71 грн.;

o За четвертий рік: -35 000,00+127 896,68=92 896,68 грн.;

o За п'ятий рік: -35 000,00+90 614,54=55 614,54 грн.

· «Сальдо нагромаджених реальних грошей» розраховується шляхом почергового підсумовування:

o За першій рік: -213 187,50 грн.;

o За другий рік: -213 187,50+64 958,25=-148 229,25;

o За третій рік: -148 229,25+57 619,71=-90 609,54 грн.;

o За четвертий рік: -90 609,54+92 896,68=2 287,14 грн.;

o За п'ятий рік: 2 287,14+55 614,54=57 901,68 грн.

3.5 Показники ефективності проекту

За потоком реальних грошей і прийнятою нормою доходу на капітал розраховується такі показники (табл. 3.5.1).

Таблиця 3.5.1.

Показники ефективності проекту

№ п/п

Показники

Значення за кроками розрахунку

1

2

3

4

5

1

Ефект від інвестиційної діяльності, грн.

-126 000,00

-

-

-

-

2

Ефект від операційної діяльності, грн.

38 812,50

64 958,25

92 619,71

127 896,68

82 818,29

3

Потік реальних грошей, грн.

-87 187,50

64 958,25

92 619,71

127 896,68

90 614,54

4

Чистий прибуток, грн.

-108 187,50

43 958,25

71 619,71

106 896,68

69 614,54

5

Коефіцієнт дисконтування при нормі 30 %

0,769

0,592

0,455

0,350

0,269

6

Дисконтований потік реальних грошей (п.3 х п.5), грн.

-67 047,19

38 455,28

42 141,97

44 763,84

24 375,31

7

Дисконтований потік чистого прибутку (п.4 х п.5), грн.

-83 196,19

26 023,28

32 586,97

37 413,84

18 726,31

· «Чистий прибуток» (за першій рік), складається з суми «ефекту від інвестиційної діяльності» (п. 1., табл.. 3.5.1.) та «проектованого чистого прибутку» (п. 12., табл.. 3.3.1.). Таким чином: -126 000,00+17 812,50=-108 187,50 грн.

У наступні роки, з 2-го по 4-й, за відсутністю вкладень, «чистий прибуток» дорівнює «проектованому чистому прибутку» від операційної діяльності (п. 12., табл..3.3.1.).

Показник «чистий прибуток» за п'ятий рік, буде дорівнювати сумі «проектованого чистого прибутку» за цей рік, що становить: 61 818,29 грн., та показника «ліквідаційної вартості», що становить: 7 796,25 грн. (п.8., табл.. 3.1.1.). Таким чином: 61 818,29+7 796,25=69 614,54 грн.

Рішення про прийняття проекту можливе лише на основі аналізу критеріїв ефективності проекту: Чистого дисконтованого доходу ЧДД (Чиста Приведена Вартість (NPV); Індексу доходності ІД (Індекс прибутковості (рентабельності) РІ); Внутрішній нормі доходності ВНД (IRR); Строку окупності капітальних вкладень СО (Період окупності інвестицій (РР)); Показнику ефективності інвестицій Кеі (Коефіцієнт ефективності інвестицій ARR).

Ш Чистий дисконтований доход ЧДД (Чиста Приведена Вартість (NPV) - це сума потокових ефектів або перевищення доходів над затратами за весь період існування проекту. Можна визначитися, що це і теперішня вартість грошових потоків мінус теперішня вартість грошових відпливів.

Це значить, що даний метод передбачає і дисконтування грошових потоків з метою визначення ефективності і окупності інвестиційних коштів.

За разової інвестиції її чиста приведена вартість може бути визначена з допомогою формули:

(3.5.1)

Де - теперішня вартість грошових вкладень протягом періодів;

- початкові (стартові) інвестиції, здійснені за період t;

- процентна ставка.

Якщо , то проект доцільно приймати;

Якщо , проект потрібно відхилити;

Якщо ж , то проект неприбутковий, але і не збитковий.

На основі проведених розрахунків, які наведено в табл. 3.5.1., можна розрахувати ЧДД (NPV), як суму дисконтованого потоку реальних грошей за 5 років:

Таким чином ЧДД (NPV)= - 67 047,19 + 38 455,28 + 42 141,97 + 44 763,84 + 24 375,31 = 82 689,21 грн.

Ш Індексу доходності ІД (Індекс прибутковості (рентабельності) РІ) - це відношення суми приведених ефектів до величини капіталовкладень.

Метод розрахунку цього показника є ніби продовженням методу розрахунку чистої приведеної вартості - NPV. Але цей показник, на відміну від показника чистої приведеної вартості, є відносною величиною.

Якщо інвестиції здійснюються одноразово, то цей показник розраховується за формулою:

(3.5.2)

де - грошові надходження за період (чистий дохід);

- стартові (початкові) інвестиції;

- дисконтний множник.

Якщо показник =1, це означає, що доходність інвестицій точно відповідає нормативу прибутку (рентабельності). При <1 інвестиції нерентабельні, тому що не забезпечують цей норматив.

Таким чином, у нашому випадку індекс доходності ІД (РІ), дорівнює: (38 455,28 + 42 141,97 + 44 763,84 + 24 375,31) / 105 000,00 = 149 736,4 / 105 000,00 = 1,426.

Ш Внутрішня норма доходності ВНД (або прибутковості IRR) - це така ставка дисконтування, використання якої забезпечує рівні(однакові) величини теперішньої вартості очікуваних грошових потоків при нарахуванні на суму інвестицій процентів за ставкою, яка рівновелика внутрішній нормі доходності.

Показник внутрішньої норми дохідності IRR відображає максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть здійснюватися під час реалізації даного проекту. Це означає, що якщо для здійснення інвестиційного проекту отримано банківську позику, то значення IRR є верхньою межею допустимого рівня банківської процентної ставки, з перевищенням якої проект стає збитковим.

Практичне застосування цього методу зводиться до того, що шляхом наближення знаходять дисконтований множник, при якому забезпечується рівність NPV (ЧДД)=0. А отже, при аналізі процентної ставки позикового (залученого) капіталу треба вибирати два значення коефіцієнта дисконтування V1<V2 так, щоб в інтервалі між V1 і V2 функція NPV=f(v) змінювала своє значення з «+» на «-» або навпаки.

Для визначення ВНД (IRR) використовується формула:

(3.5.3)

Де - значення процентної ставки в дисконтному множнику, при якому f(r1)<0; f(r1)>0;

- значення процентної ставки в дисконтному множнику, при якому f(r2)<0; f(r2)>0.

Точність розрахунку обернена до величини інтервалу (, ). Тому найкращій результат буде тоді,коли інтервал становитиме величину 1 %.

У нашому випадку, при нормі доходу на капітал у 30 %, значення ЧДД (NPV) > 0 і дорівнює: 82 689,21 грн.

Розглянемо зміни ЧДД при різних значеннях r.

Таблиця 7.

№ п/п

Показники

Роки

Всього

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Потік реальних грошей

-87 187,50

64 958,25

92 619,71

127 896,68

90 614,54

2

Коефіцієнт дисконтування при r = 35 %

0,741

0,549

0,406

0,301

0,223

3

Дисконтований потік реальних грошей при r = 35 %

-64 605,94

35 662,08

37 603,60

38 496,90

20 207,04

67 363,68

4

Коефіцієнт дисконтування при r = 40 %

0,714

0,510

0,364

0,260

0,186

5

Дисконтований потік реальних грошей при r = 40 %

-62 251,88

33 128,71

33 713,57

33 253,14

16 854,30

54 697,84

6

Коефіцієнт дисконтування при r = 60 %

0,625

0,3906

0,2441

0,1526

0,0954

1

2

3

4

5

6

7

8

7

Дисконтований потік реальних грошей при d = 60 %

-54 492,19

25 372,69

22 608,47

19 517,03

8 644,63

21 650,63

8

Коефіцієнт дисконтування при r = 70 %

0,5882

0,3460

0,2035

0,1197

0,0704

9

Дисконтований потік реальних грошей при r = 70 %

-51 283,69

22 475,55

18 848,11

15 309,23

6 379,26

11 728,46

10

Коефіцієнт дисконтування при r = 80 %

0,5555

0,3086

0,1715

0,0953

0,0529

11

Дисконтований потік реальних грошей при r = 80 %

-48 432,66

20 046,12

15 884,28

12 188,55

4 793,51

4 479,8

12

Коефіцієнт дисконтування при r = 85 %

0,5405

0,2922

0,1579

0,0854

0,0461

13

Дисконтований потік реальних грошей при r = 85 %

-47 124,84

18 980,80

14 624,65

10 922,38

4 177,33

1 580,32

14

Коефіцієнт дисконтування при r = 88 %

0,5319

0,2829

0,1505

0,08005

0,0426

15

Дисконтований потік реальних грошей при r = 88 %

-46 375,03

18 376,69

13 939,27

10 238,13

3 860,18

39,24

16

Коефіцієнт дисконтування при r = 90 %

0,526

0,277

0,146

0,077

0,040

17

Дисконтований потік реальних грошей при r = 90 %

-45 860,63

17 993,44

13 522,48

9 848,04

3 624,58

-872,09

Дисконтний множник розраховується згідно з наступною формулою:

(3.5.4)

Де - значення процентної ставки;

t - інтервал (у нашому випадку, рік).

Враховуючи те, що ВНД (IRR) показує максимально припустимий відносний рівень витрат, які можна асоціювати з даним проектом, визначимо більш точно її значення за формулою (3.5.3). Таким чином, значення ВНД проекту, що розглядається, (перевищення якого робить проект збитковим) дорівнює:

Ш Строк окупності капітальних вкладень СО (Період окупності РР) - один із найчастіше вживаних показників для аналізу інвестиційних проектів.

Якщо не враховувати фактору часу, коли однакові суми доходу, отримані у різний час, розглядаються як рівномірні, то показник терміну окупності можна визначити за формулою:

(3.5.5)

Де - спрощений показник терміну окупності;

- величина інвестицій;

- щорічний чистий дохід.

Можна визначитися, що період окупності - це період часу, протягом якого недисконтовані прогнозовані надходження грошових коштів перевищать недисконтовану суму інвестицій (не перевищать необхідних для повернення стартових інвестиційних витрат).

Якщо ж річні надходження неоднакові, то розрахунок окупності здійснюється за іншою схемою, в основі якої є те, що термін окупності - це період, протягом якого сума доходів, дисконтованих на момент завершення інвестування, дорівнює сумі інвестицій:

(3.5.6)

Для проекту, що розглядається, строк окупності капітальних вкладень СО (РР) буде розрахований прямим підрахуванням кількості років (місяців, кварталів), протягом яких інвестиції буде погашено кумулятивними доходами.

Розрахунок проводимо у декілька етапів згідно з умовами:

,

- На першому етапі, знайдемо суму значень дисконтованого потоку чистого прибутку за другій та третій роки існування проекту: 26 023,28 + 32 586,97 = 58 610,25 грн. Отриманий результат сумарного потоку чистого прибутку за ці роки у сумі з показником потоку чистого прибутку за четвертий рік повністю перевищить капітальні затрати К, які були здійснені у першому року. Тому на другому етапі найдемо ту різницю між сумарним потоком за 2-й та 3-й роки (58 610,25 грн.), якої нам не достає для задоволення умови завдання, а саме покриття повної суми затрат;

- - 83 196,19 + 58 610,25 = - 24 585,94 грн. Саме ця сума капітальних вкладень буде погашена за рахунок дисконтованого потоку чистого прибутку, який надійде у 4-му році. У наступному пункті, використовуючи пропорцію, розрахуємо кількість місяців 4-го року, які нам знадобляться для повного погашення суми вкладень;

- Записуючи пропорцію таким чином, що 24 585,94 приймається за Х місяців, а 37 413,84 (це повна сума дисконтованого потоку чистого прибутку за 4-й місяць) приймається за 12 місяців, маємо: Х = (24 585,94*12) / 37 413,84 = 7,8 місяців = 8 місяців.

Таким чином, розглянувши цей метод та отримавши показники, ми можемо стверджувати, що строк окупності капітальних вкладень СО (РІ) буде дорівнювати 3 роки та 8-м місяців.

Ш Показник ефективності інвестицій Кэі (ARR).

Суть методу полягає в тому, що величина середньорічної прибутковості (PN) ділиться на середню величину інвестицій. Коефіцієнт виражається в процентах. Середню величину інвестицій знаходять шляхом ділення початкової суми капіталовкладень на два, якщо допускається, що після закінчення терміну реалізації аналізованого проекту всі капітальні затрати будуть списані. Якщо ж допускається наявність залишкової, або ліквідаційної вартості (RV), то її величина повинна бути виключена.

Отже, величину цього коефіцієнта розраховують за формулою:

(3.5.7)

У проекті, що розглядається Кеі (ARR) буде розраховуватися як відношення величини дисконтованої середньорічної прибутковості на різницю між величиною початкових капіталовкладень та ліквідаційною вартістю, а саме:

Де 31 554,21 грн. - сумарний дисконтований потік чистого прибутку;

105 000,00 грн. - початкова сума капіталовкладень;

7 796,25 грн. - ліквідаційна вартість обладнання.

4. Аналіз результатів. Висновки

При розрахунку показників ефективності запропонованого компанією проекту, було отримано наступні показники (табл..4.1.)

№ п/п.

Показник

Од. виміру

Числове значення

1.

Чистий дисконтований доход ЧДД (Чиста Приведена Вартість (NPV)

грн.

82 689,21

2.

Індексу доходності ІД (Індекс прибутковості (рентабельності) РІ)

-

1,43

3.

Внутрішня норма доходності ВНД (або прибутковості IRR)

%

88,09

4.

Строк окупності капітальних вкладень СО (Період окупності РР)

рік

3,8

5.

Показник ефективності інвестицій Кэі (ARR)

%

6,5

Аналізуючи отримані результати, компанія повинна зробити висновок, що цей проект потрібно прийняти тому що:

1. Проект має чистий дисконтований дохід (чисту приведену вартість), який більший за 0;

2. Інвестиційний проект має такий показник прибутковості (1,43), який вказує на те, що сума грошових потоків на 43 відсотка перевищує величину початково вкладеного капіталу;

3. Проект має більшу, ніж відсоткова ставка банку (30 % річних - згідно з умовами) внутрішню норму прибутковості;

4. Строк окупності капітальних вкладень у 3,8 років повністю задовольняє умовам реалізації проекту (5 років).

5. Визначення чутливості результатів проекту до змін вхідних параметрів. Висновки

Для визначення чутливості проекту, проведемо дослідження впливу зміни таких вхідних параметрів, як обсяг випуску продукції, ціна реалізації продукції, постійні витрати, змінні витрати (витрати на оплату праці, витрати на придбання вхідної сировини), інвестиційні витрати за рахунок кредиту та відсоткової ставки за кредитом на показники, якими й характеризується ефективність базового проекту, а саме:

Чиста Приведена Вартість - NPV;

Індекс прибутковості (рентабельності) РІ;

Внутрішня норма дохідності або прибутковості IRR;

Період окупності РР;

Коефіцієнт ефективності інвестицій (ARR).

Розрахунок показників ефективності проекту проведемо використовуючи вже відому методику, яка раніше мала місце у попередніх розділах роботи. Однак, характерною відмінністю нових розрахунків стане те, що зміна вхідних даних проекту відбудеться не одночасно, а поступово, крок за кроком. Це означає, що коливання значення кожного з параметрів відбудеться в діапазоні ± 5 відсотків при тому, що всі інші параметри будуть дорівнювати своїм базовим значенням.

Використовуючи цю методику, ми зможемо оцінити вплив кожного з вхідних параметрів на результуючі показники проекту.

Наведемо результуючі данні показників ефективності проекту у вигляді таблиці, а також у вигляді графіків:

Показники ефективності проекту, при зміні на +5 відсотків вхідних параметрів

№ п/п

Змінні вхідні параметри (5 %^ )

NPV, грн.

PI

IRR, %

PP, років

ARR

1

Обсяг випуску на перший рік

101 890,35

1,56

108,17

3,30

10,44

2

Ціна реалізації на першій рік

97 656,74

1,52

105,71

3,40

9,57

3

Постійні витрати за перший рік

82 462,86

1,42

88,19

3,80

6,45

4

Витрати на оплату праці в пер. рік

78 925,98

1,40

85,16

3,90

5,72

5

Витрати на вхід. сировину в пер. рік

77 648,08

1,39

84,07

3,90

5,46

6

Інвест. витрати за рахунок кредиту

77 458,88

1,35

81,72

3,10

4,66

7

Відсоткова ставка по кредиту

80 752,08

1,41

86,60

3,80

6,09

БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

82 689,21

1,43

88,37

3,80

6,49

Показники ефективності проекту, при зміні на -5 відсотків вхідних параметрів

№ п/п

Змінні параметри (5 %v )

NPV, грн.

PI

IRR, %

PP, років

ARR

1

Обсяг випуску на перший рік

63 485,65

1,29

73,02

4,30

2,54

2

Ціна реалізації на першій рік

67 721,69

1,33

75,51

4,06

3,41

3

Постійні витрати за перший рік

82 915,57

1,43

88,55

3,80

6,54

4

Витрати на оплату праці в пер. рік

86 452,44

1,45

92,31

3,70

7,27

5

Витрати на вхід. сировину в пер. рік

87 730,36

1,46

93,88

3,60

7,53

6

Інвест. витрати за рахунок кредиту

87 919,54

1,51

97,59

3,50

8,52

7

Відсоткова ставка по кредиту

84 626,34

1,44

90,14

3,70

6,89

БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

82 689,21

1,43

88,37

3,80

6,49

Рис. 5.1. Динаміка зміни чистої приведеної вартості (NPV) в в залежності від коливань вхідних параметрів у межах 10 відсотків

Рис. 5.2. Динаміка зміни індексу прибутковості (PІ) в в залежності від коливань вхідних параметрів у межах 10 відсотків

Рис. 5.3. Динаміка зміни внутрішньої норми дохідності (прибутковості) (IRR) в в залежності від коливань вхідних параметрів у межах 10 відсотків

Рис. 5.4. Динаміка зміни періоду окупності (PР) в в залежності від коливань вхідних параметрів у межах 10 відсотків

Рис. 5.5. Динаміка зміни коефіцієнта прибутковості інвестицій (ARR) в залежності від коливань вхідних параметрів у межах 10 відсотків

Аналізуючи отримані результати впливу зміни, в межах 5 відсотків, деяких вхідних параметрів проекту на показники ефективності базового проекту, керівництво компанії повинно зробити наступні висновки:

1. До найбільшій зміни усіх показників ефективності проекту призвела зміна, коливання показника обсягу випуску товарної продукції на перший рік. Так, зменшення цього показника на 5 % призвело до наступних змін параметрів ефективності:

· Зниження чистої приведеної вартості (NPV) на 23,2238 % від базового значення;

· Зниження індексу прибутковості (PІ) на 9,7902 %;

· Зниження внутрішньої норми дохідності (прибутковості) (IRR) на 17,3701 %;

· Збільшення періоду окупності (PР) на 13,1579 %;

· Зниження коефіцієнта прибутковості інвестицій (ARR) на 60,8629 %.

Зниження інших вхідних параметрів на тій ж відсоток призвели до меншого падіння всіх показників.

2. Зниження обсягу випуску товарної продукції на перший рік на 5 відсотків не було критичним. Всі показники інвестиційного проекту знаходяться у дозволених межах: NPV= 63 485,65>0, PІ=1,29>1, IRR=73,02%>23 %, PР=4,30<5 років;

3. Свого критично рівня, досліджуваний інвестиційний проект, досягає при падінні обсягу випуску товарної продукції на 21,2238 %. У цьому випадку NPV прагне досягти значення 0, а PІ стане меншим за 1;

4. Параметром, зміна якого найменше вплинула на коливання показників ефективності інвестиційного проекту є - постійні витрати;

5. У якості рекомендацій керівникові підприємству, на якому буде реалізовано інвестиційний проект, може бути запропоновано запровадити наступні кроки:

· Збільшувати обсяг виробленої та реалізованої продукції, забезпечивши це зростання платоспроможним попитом;

· Зменшувати рівень змінних витрат: запровадивши на підприємстві новітні енергозберігаючі технології, збалансувавши технологічні процеси що дасть змогу збільшити продуктивність праці; збалансувавши взаємовідносини з постачальниками сировини та покупних матеріалів.

Список використаної літератури

1. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 415 с.;

2. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Т.1. - 2-е изд., перераб. И доп. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 672 с.;

3. Верба В.А., Завгородніх О.А. Проектний аналіз. Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 322 с.;

4. Конспект лекций для студентов заочной формы обучения дисциплины «Проектный анализ» / С.А. Филатова. - Днепропетровск: ДУЭП, 2007. - 111 с.


Подобные документы

 • Оцінка ефективності проекта випуску додаткової або нової продукції фірмою "Орфей". Розрахунок чистої ліквідаційної вартості обладнання. Ефект від інвестиційної, операційної, фінансової діяльності. Сальдо нагромаджених реальних грошей й індекс доходності.

  курсовая работа [63,2 K], добавлен 09.01.2014

 • Загальна характеристика компанії ВАТ "Вінницям'ясо". Аналіз її організаційної структури, продукції та послуг, служби маркетингу, фінансової діяльності. Розробка річного плану по виробництву нового виду виробів, розрахунок техніко-економічних показників.

  бизнес-план [60,6 K], добавлен 26.09.2010

 • Загальна характеристика підприємства. Розрахунок показників економічної, торгівельної та фінансової ефективності інвестиційного проекту з відкриття пейнтбольного клубу. Прогноз надання послуг. Дослідження конкурентного середовища та стратегічний аналіз.

  бизнес-план [3,5 M], добавлен 09.03.2015

 • Етапи випуску першого номеру журналу у зазначений термін та його відкрита презентація. Критерії успіху даного проекту. WBS-структура глянцевого журналу. Організаційна структура видання, його сітьова модель. Оцінка вартості проекту, його потенційні ризики.

  контрольная работа [331,2 K], добавлен 18.02.2014

 • Обгрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні, витрат на матеріали і комплектуючі та обсягу оборотних активів підприємства.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 29.04.2014

 • Комплексний аналіз виробничо-господарської діяльності ПП "Чернік" та основних техніко-економічних показників. Виявлення, аналіз резервів і впровадження заходів щодо зниження собівартості випускаємої підприємством продукції. Розрахунок економічного ефекту.

  курсовая работа [631,8 K], добавлен 13.03.2010

 • Необхідність і завдання технологічного прогнозування. Основні методи прогнозування та заміна технологій, їх порівняльний аналіз. Патентні дослідження на стадіях процесу розроблення нової продукції, взаємозв'язок стадій розроблення нової продукції з ними.

  курсовая работа [535,0 K], добавлен 01.08.2009

 • Мотиви і стимули поведінки людини. Система стимулювання праці як фактор мотивації, її види. Аналіз ефективності інвестиційного проекту по створенню цеху з випікання здобних виробів у м. Харків. Розрахунок витрат, калькулювання собівартості продукції.

  контрольная работа [93,8 K], добавлен 07.08.2010

 • Аналіз маркетингового середовища втілення будівельного проекту, визначення функціональних та економічних переваг об’єкту інвестування. Розрахунок кошторисної документації проекту. Визначення обсягу та структури інвестиційних витрат та оцінка ризиків.

  курсовая работа [9,5 M], добавлен 13.08.2012

 • Розрахунок економічного ефекту від управлінського консультування для забезпечення довгострокового стратегічного розвитку компанії. Формула ефективності консалтингового проекту: мозковий штурм, сесія разом з клієнтом, науковий пошук та експертні групи.

  контрольная работа [29,2 K], добавлен 15.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.