Побудова ефективної системи мотивації праці персоналу підприємства

Принципи та вимоги до формування системи мотивації праці на підприємстві. Складові системи мотивації праці персоналу на вітчизняних підприємствах. Аналіз ролі заробітної плати як елемента системи мотивації праці. Організація охорони праці на підприємстві.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 27.06.2014
Размер файла 272,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

82. Сердюк О.Д. Теорія та практика менеджменту: навч. посібник / Сердюк О.Д. - К.: Професіонал, 2004. - 432 с.

83. Смоляр Л.Г. Дослідження тенденцій розвитку кадрового потенціалу на промислових підприємствах України/ Л.М. Смоляр// Економіка та держава-2008-№5.С.9-96.

84. Соломандина Т.О., Соломандин В.Г. Мотивация трудовой деятельности персонала. Учебно-практическое пособие. - М.: ООО «Журнал» Управление персоналом, 2005. - 118 с.

85. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом.- СПб: Питер, 2000.- 416 с.

86. Стахів О.М. формування мотиваційного потенціалу вітчизняних підприємств в рамках реалізації європейської моделі якості. - Економіка і держава. - 2006. - №4. - с.89-91.

87. Тимошенко И.И. Мотивация личности и человеческих ресурсов/ И.И. Тимошенко, А.С. Соснин. - К.: Изд. Европ. ун-та, 2002. - 576с.

88. Ткаченко Н.Э., Рейлянова Н.Л. Систематизация методов мотивации персонала [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/2009_21/22TkahRe.htm.

89. Толстікова О. В. Методичний підхід до вибору адекватних методів мотивації соціальних потреб / О. В. Толстікова // Коммунальное хозяйство городов. Научно - технический сборник. - 2006. - №71. - С.333-337.

90. Толстікова О. В. Оцінка та мотивація трудової поведінки працівників промислових підприємств // Управління розвитком: зб. наук. ст. - Харків: ХНЕУ, 2006. - № 7. - C. 66 - 69.

91. Травин В.В. Основы кадрового менеджмента: Практ. пособие/ Травин В.В., Дятлов В.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Дело, 2001. - 336с.

92. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2002. - С. 484.

93. Управление персоналом. Учебное пособие/ Под. ред. Б.Ю. Сербиновского, С.И. Самыгина. - М.: Издательство «Приор», 1999. - 432с.

94. Управління персоналом фірми: Навчальний посібник/ Під ред. д.е.н. Крамаренко В.І., д.е.н. Холода Б.І. - Київ: ЦУЛ, 2003. -- 272 с.

95. Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент/ Уткин Э.А. - М.: Ассоц. авторов и изд. «ТАНДЕМ»; Изд-во ЭКМОС, 1999. - 256с.

96. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підручник/ Хміль Ф.І. - Вид 2-ге, випр. доп. - К.: Академвидав, 2007. - 576 с.

97. Хоменко Л. М. Основні види винагороди як найважливішого стимулу до підвищення інноваційної активності працівників підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 3. - Т.2. - С.105-107.

98. Цветкова А. 10 принципов ситемы мотивации персонала [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.avtomoika.com/articles/personal/motiv.html.

99. Чернов А. Об основных принципах мотивации персонала [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.serenity-tc.ru/articles/3-2011-02-01-18-25-06/9-universe.html.

100. Шахова В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деятельности / В.А. Шахова, С.А. Шапиро - М.: Альфа-Пресс, 2006 - 332 с.

101. Шваб Л.І. Мотиваційні аспекти відтворення, розвитку та використання трудового потенціалу вітчизняних підприємств // Вісник ЖДТУ №2 (52), 2010. - С. 303-306.

102. Шинкаренко В.Г. Система мотиваційного моніторингу працівників підприємства/ В.Г. Шинкаренко, О.Н. Криворучко// Україна: аспекти праці, 2000. - № 4. - С. 27-32.

103. Шлендер П.Э. Управление персоналом / П.Э. Шлендер - М.: Юнити-Дана, 2005. - 320 с.

104. Шульга В. Г., Шилець О.С. Оптимізація керування персоналом у відкритих акціонерних об'єднаннях холдингових компаній України // Торгівля і ринок України. - Донецьк: ДонНУ. - 2002.- С. 380-385.

105. Якуба М.М. Кадровий потенціал як ключовий елемент потенціалу підприємства в умовах глобалізації/ М.М. Якуба// Науковий вісник НЛТУ України -2009.- №7 с.302-305.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.