Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК "Турист"

Класифікація та види витрат підприємства готельного господарства. Організація обліку витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємств готельної індустрії. Формування та планування витрат, аналіз динаміки та структури витрат ГК "Турист".

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.02.2013
Размер файла 220,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Таблиця 2.4

Динаміка показників ефективності використання основних фондів готельного комплексу „Турист”

Показник

Од. вим.

2009 р.

2010 р.

Відх.(+,-)

Темпи росту, %

Виручка від реалізації

тис. грн.

27951,0

32997,0

5046,0

18,1

Чистий прибуток

тис. грн.

2846,0

1941,0

-905,0

-31,8

Середньорічна вартість основних фондів

тис. грн.

15305,95

15400,0

94,05

100,61

Чисельність працівників

чол.

364

362

-2

99,45

Фондовіддача

0,36

0,37

0,01

102,8

Фондомісткість

2,77

2,73

-0,04

98,6

Фондоозброєність праці

тис. грн.

42,0

42,5

0,5

101,2

Рентабельність основних фондів

%

0,68

1,14

0,46

Інтегральний показник

0,49

0,65

0,16

132,7

витрата доход готельний

Як видно з даних таблиці, спостерігається покращення показників ефективності використання основних фондів готельного комплексу. Так, показник фондовіддачі, який відбиває суму реалізації послуг на 1 грн. вартості основних фондів, зріс на 0,01, або 2,8%. Значно зменшилася фондомісткість, що також є позитивним здобутком. В той же час, показники фондоозброєності праці лишаються стабільними. Це пов'язане із незначними змінами вартості основних фондів, чисельності працівників. За рахунок значного покращення прибутковості спостерігається суттєве збільшення рентабельності основних фондів, яка в той же час лишається невеликою за абсолютним значенням. За рахунок збільшення фондовіддачі та рентабельності основних фондів, у звітному році значно покращилося значення інтегрального показника ефективності основних фондів. Таким чином, можна зробити висновок про більш ефективне використання основних фондів готельного комплексу „Турист”.

За прогнозом у поточному році фонд оплати праці має збільшитися на 30 тис. грн., або на 2,76%. Завдяки тому, що темпи росту витрат на оплату праці поступаються темпам росту доходу на підприємстві, спостерігається зменшення рівня фонду оплати праці, який відбиває частку заробітної плати у виручці від реалізації послуг.

За рахунок зменшення рівня фонду оплати праці готельний комплекс має отримати у поточному році відносну економію витрат на оплату праці.

Таким чином, спостерігається позитивна динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності готельного комплексу „Турист”, що відбиває ефективність управління підприємством у напрямку дотримання вимог з якості.

3. Пропозиції щодо зменшення витрат в ГК «Турист»

3.1 Оптимізація та зменшення витрат в ГК «Турист»

У період кризи необхідно продумано оцінити перелік витрат, максимально скоротивши ті з них, які не є першочерговими. Однак не можна заощаджувати на тих видатках, від яких прямо залежить одержання доходу: наприклад, недоцільно знижувати зарплату менеджерам, які мають безпосереднє відношення до збуту, а навпаки, збільшити її, прив'язавши рівень винагороди до економічних показників.

Отже, перед готельною структурою, що намагається подолати кризу, стоять два послідовні завдання:

§ усунути наслідки кризи - відновити платоспроможність і стабілізувати фінансове становище готельного підприємства;

§ усунути причини кризи - розробити стратегію розвитку і провести на її основі реструктуризацію готельного підприємства, щоб не допустити повторення кризових явищ в майбутньому. Сама реструктуризація - інструмент "нормального" управління, вона спирається на його принципи і майже не пов'язана з антикризовою специфікою. Інструментом антикризового менеджменту є стабілізаційна програма.

Ефективнішою є наступальна тактика стратегічними заходами. В цьому випадку крім ресурсозберігаючих заходів, застосовують активний маркетинг, завоювання нових ринків збуту, політику вищих цін, збільшення витрат на вдосконалення виробництва шляхом його модернізації, оновлення основних фондів, впровадження перспективних технологій.

Відповідно до нової стратегії переглядаються виробничі програми, маркетингова концепція, що втілюється в новій програмі фінансового, виробничого і кадрового оздоровлення.

Бізнес-план - основний зведений документом фінансового оздоровлення підприємства, в якому аналізуються процеси для зміни на фірмі, для подолання кризової ситуації в компанії.

Перше завдання, яке вирішує бізнес-план, необхідне керівництву і всьому персоналу підприємства, полягає в тому, щоб обґрунтувати правильність вибору мети, виробництва й реалізації продукції, шляхів виходу з кризової ситуації.

Друге завдання - переконати інвестора взяти участь у фінансуванні пропонованого проекту виходу з кризи. Саме для зовнішнього інвестора, а ним може бути комерційний банк, держава, будь-яка юридична чи фізична особа, і складається бізнес-план, якщо підприємство перебуває в стані неспроможності.

Таким чином, основне призначення бізнес-плану полягає в:

обґрунтуванні стратегії виведення підприємства з кризової ситуації;

визначення ринкових перспектив підприємства (обсягів продажів, завоювання певних сегментів ринків і категорій споживачів, очікуваних фінансових результатів);

визначенні джерел і обсягів фінансування намічених заходів, а також часу і порядку розрахунків з інвесторами.

Якщо немає можливості продовжувати виробництво, бізнес-план допоможе знайти нового власника, який візьме на себе ризик виведення підприємства з кризи [11].

Для того, щоб підприємство не зазнало краху, потрібно завжди мати свою стратегію. Стратегія досягається шляхом реалізації цілей і підцілей. У процесі постановки цілей для всіх рівнів управління необхідно врахувати, що вони повинні бути чітко сформульованими, вимірюваними, визначеними за часом та знаходитися у межах досягнення. Для ГК "Турист" стратегія може бути досягнута за допомогою наступних цілей:

закріпити та розширити існуючі позиції на ринку;

залучити нових посередників;

посилити стимулювання продажів за допомогою рекламної кампанії;

збільшити прибуток на 7% за допомогою новітніх технологій;

зменшити витрати на 9%;

удосконалити систему контролю якості.

Підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів обумовлює скорочення матеріальних витрат на виробництво продукції, зниження її собівартості і зростання прибутку. Всі матеріальні витрати на виробництві складаються з прямих матеріальних витрат і матеріальних витрат в комплексних статтях витрат, тобто в загальновиробничих і загальногосподарських витратах.

Економія і раціональне використання матеріальних ресурсів є одним з істотних чинників підвищення прибутковості готельного підприємства. Головними джерелами економії, застосування яких дозволяє зменшити витрати таких дорогих матеріальних ресурсів, як вода і електроенергія, є застосування нових технологій. Проте, варто відмітити, що перед тим, як упроваджувати такі системи, необхідно зіставити витрати, які понесе готель у зв'язку з цим і ті вигоди, які будуть отримані надалі. Але, майже завжди (особливо, якщо розглядаються крупні готелі) застосування нових ресурсозберігаючих технологій окупається, тобто досягається значна економія ресурсів, що покриває витрати. До таких технологій відносяться:

1) система освітлення на фотоелементах (реагують на рух) - якщо встановити таку систему в коридорах на поверхах, де розташовуються номери можна добитися значної економії електроенергії, оскільки коридори повинні в обов'язковому порядку бути освітлені цілодобово незалежно від того, чи проживає хтось в номерах на даному поверсі, або він порожній.

2) крани у ванних кімнатах на фотоелементах - діє за тим же принципом.

3) система автоматичного відключення світла в номерах - світло гасне протягом 1 хвилини після того, як гість виходить з номера. Також в цілях економії інших видів ресурсів доцільно замінювати деякі з них, використання яких є витратним і нераціональним, на новий вигляд матеріальних ресурсів. Можна з упевненістю сказати, що процес пошуку нових можливостей і шляхів економії матеріалів це в деякій мірі процес творчий, такий, що вимагає від керівництва готелю не тільки хорошого знання про нові технології і матеріали, які є на ринку, але також іноді і неординарних рішень, ведучих до успіху.

Важливим моментом в розрахунку запасів є знання витрат, пов'язаних з ними. Найбільш істотними з них є:

1. Вартість оформлення замовлення. Тут, як і у будь-якому випадку, виникають як постійні, так і змінні витрати. Постійні витрати - це заробітна плата працівників відділу постачання, вкладення в устаткування, накладні витрати, розраховані на певний об'єм сировини. Змінні витрати залежать від способу оформлення замовлення, вартості пересилки документів, збільшення числа замовлень і інших чинників.

2. Витрати на поточні запаси. Відомо, що кожне підприємство з метою безперебійного функціонування повинне підтримувати мінімальні запаси. І в цьому випадку запаси стають до певної міри формою капіталовкладень. В даному випадку капітал зв'язаний в матеріалах, сировині і товарах. І, природно, якби він був вільний, то він знайшов би своє застосування: навіть помістивши його в банк, можна було б отримувати відсоток. Іншими словами, з погляду економічної науки, створення навіть мінімальних запасів викликає витрати у формі невикористаних можливостей. Поточні витрати на запаси повинні також включати складські витрати. Вони виникають із збільшенням запасів в порівнянні з нормованим об'ємом, оскільки в цьому випадку потрібне розширення складів і т.п. У поточні витрати також слід включити витрати на страхування, псування товарів, розкрадання і т.д.

Найважливішою умовою для вдосконалення управління матеріальними ресурсами є зниження їх витрат на одиницю продукції, зниження матеріаломісткості. У зв'язку з цим необхідно знижувати норми витрачання матеріалів. До матеріальних ресурсів, норми витрат на яких встановлюються в натуральних вимірниках, відносяться сировина і матеріали, паливо і енергія на технологічні цілі, напівфабрикати власного виробництва, пристосування цільового призначення і окремі види матеріалів допоміжного технологічного призначення. По решті матеріальних ресурсів (запасні частини, матеріали для догляду за технологічним устаткуванням і поточного ремонту будівель і споруд) витрати нормуються по укрупнених нормативах з урахуванням вигляду і об'єму робіт, вони є складовою частиною кошторисних ставок витрат по обслуговуванню виробництва і управлінню, включаючи витрати на зміст і експлуатацію інформаційно-технічних центрів. Під нормою витрати матеріальних ресурсів розуміються їх максимально допустимі величини, при яких забезпечується виробництво одиниці продукції (вироби) певного вигляду і встановленої якості в умовах налагодженого виробництва. Нормування матеріальних ресурсів включає розробку, твердження, впровадження і використання встановлених норм і нормативів витрати в конкретних виробничих умовах.

У системі матеріальних норм виділяють чотири основні групи норм:

- норми витрати в основному виробництві;

- норми витрати на допоміжні та інші потреби;

- норми витрати паливно-енергетичних ресурсів;

- норми витрати на ремонт і експлуатацію основних засобів.

Найпоширенішим і найефективнішим способом зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції (послуг) є їх планування. Мета планування витрат - визначення можливості найефективнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю продукції. Зниження собівартості за рахунок економії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу виготовити значну кількість додаткової продукції, збільшити прибуток та розширити можливості самофінансування. Зменшення витрат на одиницю продукції є матеріальною підставою для зниження ціни, а, значить - прискорення оборотності оборотних засобів.

Плануючи витрати на виробництво та реалізацію послуг, необхідно враховувати резерви зниження її собівартості, до яких належать:

o поліпшення використання основних виробничих фондів та збільшення у зв'язку з цим випуску продукції на кожну гривню основних фондів;

o раціональне використання сировини, матеріалів, палива, енергії та скорочення витрат на одиницю продукції без зниження її якості;

o зменшення витрат живої праці на одиницю продукції на основі використання досягнень НТП, підвищення продуктивності праці;

o скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунок удосконалення форм збуту;

o зменшення витрат від браку та безгосподарності, ліквідація непродуктивних витрат;

o економія в адміністративно-управлінській сфері на базі раціональної організації апарату управління підприємством;

o зменшення відсотків по залучених коштах та ін.

3.2 Види витрат, які спрямовані на підвищення якості обслуговування в готелі

Управління якістю послуг - складний багатоаспектний процес, що вимагає системного підходу до вирішення багатьох питань, як внутрішнього, так і зовнішнього характеру по відношенню до організаційних, економічних і соціальних напрямах діяльності готельних підприємств. Мова йде про цілу систему управління якістю як сукупності взаємопов'язаних методів і засобів в управлінні підприємством по забезпеченню систематичного контролю, оцінки та аналізу ситуацій, пов'язаних з формуванням та організацією виконання цілеспрямованих управлінських рішень щодо задоволення вимог до якості і зниження витрат на якість.

Забезпечення якісного обслуговування пов?язане з витратами. Якість готельних послуг повинна забезпечувати клієнтам задоволення їх запитів та економію витрат.

Ці властивості формуються в процесі всієї обслуговуючої сфери діяльності готельного комплексу, на всіх її етапах і у всіх ланках. Разом з ними утворюється вартісна величина послуг, що характеризує ці властивості від планування розробки готельних послуг до їх надання.

Укрупнені витрати, пов?язані з якістю готельних послуг, можна розділити на науково-технічні, управлінські та виробничі. Науково-технічні та управлінські готують, забезпечують і контролюють умови управління якістю обслуговування, тобто ніби зумовлюють наявність і величину виробничих витрат.

Якщо розробка нових готельних послуг здійснюється зовнішніми організаціями, то витрати, що забезпечують якість в даному готельному комплексі, включатимуть тільки витрати на впровадження.

У загальному випадку управлінські витрати, пов?язані із забезпеченням якісного обслуговування, включають:

- транспортні. Вони підрозділяються на організаційні, такі, що забезпечують безперебійну роботу транспорту, взаємозв?язок можливостей і необхідностей повноти його завантаження; технічні, тобто такі, що включають вартість транспортних засобів, обслуговування під?їзних шляхів і витрати на персонал транспортних підрозділів - його набір і оплату праці; скорочення цін на обладнання, наприклад, за рахунок скорочення транспортних витрат у зв'язку з вибором прилеглих постачальників сировини і матеріалів необхідної якості, забезпечить підприємству скорочення витрат на придбання основних фондів, а отже, скорочення витрат за статтями "Амортизація", "Податок на майно підприємства", "Інші витрати". Скорочення транспортних витрат за рахунок вибору прилеглих постачальників сировини і матеріалів необхідної якості призведе до скорочення середньодобового пробігу автомобіля, що спричинить скорочення витрат за статтею "Інші витрати". Економічний ефект від запропонованого заходу виразиться в отриманні додаткової чистого прибутку і скорочення терміну служби самоокупності проекту.

- постачальницькі (закупівля запланованих по видах, кількості та якості напівфабрикатів і комплектуючих матеріалів). їх можна розділити на безпосередньо матеріальні -відповідність фактичних матеріальних ресурсів запланованим; технічні, - такі, що відносяться до закупівлі необхідного устаткування та інших видів основних фондів виробничого призначення і для цілей управління готельного комплексу; і витрати на персонал постачальницьких підрозділів, від діяльності та компетентності якого залежить надалі виконання програми надання послуг;

- витрати на підрозділ, що контролює надання готельних послуг;

- витрати, пов?язані з роботою економічних служб, від діяльності яких залежить якість готельних послуг: плановий відділ (своєчасне складання планів), фінансовий (своєчасне забезпечення проекту фінансовими ресурсами), бухгалтерія (виписка рахунків) і т.п.;

- витрати на діяльність інших служб апарату управління готельним комплексом, які в різному ступені зв?язані та впливають на забезпечення якості обслуговування, особливо управління кадрами, у функції якого входить набір персоналу, підвищення його кваліфікації і перевірка відповідності необхідному рівню і умовам.

Виробничі витрати в свою чергу можна розділити на матеріальні, технічні та трудові. Причому всі вони прямо відносяться на вартість готельних послуг. І якщо величину управлінських витрат у витратах на якість можна визначити лише умовно, опосередковано, то розмір матеріальних піддається прямому рахунку. Значно простіше, ніж з управлінськими, розрахувати і розмір технічних виробничих витрат - через амортизаційні відрахування, і трудових - через заробітну плату (оплату нормо-годин).

З метою управління витратами, пов?язаними із забезпеченням якісного обслуговування, треба розрізняти базові, які утворюються в процесі розробки, освоєння і управління створенням наданням якісної нової готельної послуги та існує надалі до моменту її виключення з процесу обслуговування; і додаткові, пов?язані з її удосконаленням і відновленням загубленого (недоотриманого в порівнянні із запланованим) рівня якості обслуговування.

Основна частина базових витрат відображає вартісну величину чинників управління створенням якісного готельного обслуговування, а також загальногосподарські та загальновиробничі витрати, що відносяться на надання конкретних готельних послуг через кошторис витрат.

Додаткові витрати включають витрати на оцінку і витрати на запобігання.

До перших відносяться витрати, які несе готельний комплекс для того, щоб визначити, чи відповідають його послуги запланованим технічним, екологічним, ергономічним та іншим умовам. Звичайно їх неважко розрахувати. Частково вони включають витрати на контролюючий персонал, спеціальне устаткування і накладні витрати відділу технічного контролю (відділу якісного обслуговування). Іншу частину складають витрати на інформацію у сфері реалізації готельних послуг, на вивчення думки клієнтів про якість готельних послуг, а саме: розробку, організацію і проведення спеціальних вибіркових обстежень, включаючи інструментарій і витрати на оплату персоналу.

До других відносяться витрати на доопрацювання і удосконалення готельних послуг, що не відповідають стандартам, кращим світовим зразкам, вимогам постояльців, на перевірку, ремонт, удосконалення устаткування, оснащення, методи і технології обслуговування. У дану групу слід включити витрати на впровадження системи управління якістю, зокрема її технічне забезпечення, розробку стандартів, витрати на документацію, на персонал: його підбір, підготовку, оплату і т.д.

Існує ще одна група витрат, які при їх виникненні слід відносити або до базових, або до додаткових залежно від новизни готельних послуг. Це витрати на неякісне обслуговування(брак) і його виправлення, які складаються як з витрат на надання цих послуг, так і з витрат на їх виправлення, а може також включати оплату морального і (або) фізичного збитку, нанесеного клієнту неякісним обслуговуванням. В останньому випадку витрати, пов?язані з якістю готельних послуг, а точніше її відсутністю, можуть опинитися вельми великі.

Витрати по їх видах у взаємозв?язку із створенням нових готельних послуг і їх удосконаленням. При цьому витрати останньої групи виникають як в сфері управління наданням якісних готельних послуг, так і за її межами - у сфері споживання. Це висуває додаткові вимоги до інформації про якість, яка може позитивно вплинути на мінімізацію витрат на запобігання неякісному обслуговуванню і його виправленню.

Одним з внутрішніх видів даних, що дозволяють визначити структуру витрат на готельні послуги і мають велику перевагу перед іншими завдяки обов?язковості складання, спадкоємності вхідних у неї показників, достовірності та наочності, є кошторис витрат на надання готельних послуг. Він зручний для пошуку напрямів їх зниження і мінімізації ціни готельних послуг. Крім того, можна використовувати дані про витрати на надання готельних послуг по їх видах, що збираються на рахунках бухгалтерського обліку.

Крім того, витрати на якість звичайно поділяються на наступні категорії:

- витрати на запобігання можливості виникнення виправлення помилки в обслуговуванні гостей, тобто витрати, пов?язані з якою-небудь діяльністю, яка знижує або повністю запобігає можливості появи виправлення помилки в обслуговуванні гостей або втрат (витрати на попереджувальні заходи або попереджувальні витрати);

- витрати на контроль, тобто витрати на визначення і підтвердження досягнутого рівня якості обслуговування;

- внутрішні витрати на виправлення помилки в обслуговуванні гостя - витрати, понесені усередині готельного комплексу, коли обумовлений рівень якості обслуговування не досягнутий, тобто до того, як послуги були надані (внутрішні втрати);

- зовнішні витрати на виправлення помилки в обслуговуванні гостя - витрати, понесені поза готельним комплексом, коли обумовлений рівень якості обслуговування не досягнутий, тобто після того, як послуги були надані (зовнішні втрати);

- сума всіх цих витрат дає загальні витрати на якість.

Категоризація цих елементів у основному умовна і незначні відмінності в деталях зустрічаються в різних готельних комплексах.

Висновки

Отже, розглянувши поняття „витрат" в нормативних джерелах та в спеціальній літературі, можна, сформулювати визначення поняття витрат підприємств готельного господарства як виражені витрати підприємств готельного господарства у грошовій формі різних ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) у процесі виробництва, обігу і розподілу продукції, товарів, послуг.

Номенклатура витрат підприємств готельно-ресторанної сфери є мінливою, але незважаючи на це, їх поділяють на 2 групи: умовно-постійні й змінні. До умовно-постійних відносять витрати, розмір яких при збільшенні обсягу виручки не змінюється, або змінюється незначною мірою. До них відносять: орендну плату, витрати на поточний ремонт, амортизацію основних засобів, витрати на утримання приміщень.

До змінних відносять такі витрати, які змінюються пропорційно до змін обсягу виручки. До них відносять: заробітну плату, транспортні витрати, знос спецодягу й малоцінних предметів, витрати на паливо, електроенергію, витрати на підготовку кадрів та ін.

Якщо проаналізувати витрати готельного комплексу «Турист», то велику частину витрат припадає на оплату праці, значну частину на амортизацію та адміністративні витрати.

Найпоширенішим і найефективнішим способом зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції (послуг) є їх планування. Мета планування витрат - визначення можливості найефективнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю продукції.

Головними джерелами економії, застосування яких дозволяє зменшити витрати таких дорогих матеріальних ресурсів, як вода і електроенергія, є застосування нових технологій. Проте, варто відмітити, що перед тим, як упроваджувати такі системи, необхідно зіставити витрати, які понесе готель у зв'язку з цим і ті вигоди, які будуть отримані надалі.

Але, майже завжди (особливо, якщо розглядаються крупні готелі) застосування нових ресурсозберігаючих технологій окупається, тобто досягається значна економія ресурсів, що покриває витрати.

Список використаних джерел

1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Знання України, 2002. -- 352 с.

2. Агафонова Л.Г., Ковешніков В.С. Економіка туризму // Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму./ Збірник наукових праць. - К.: Київський університет туризму, економіки і права., Академія туризму України,2008. - с. 176 - 224.

3. Александрова А.Ю. Міжнародний туризм: Підручник / А.Ю. Александрова. - М.: Аспект Прес, 2002.- 470 с.

4. Байлик С.І. Готельне господарство. Навчальний посібник. - К.: Віра-Р, 2001.

5. Балченко З.А. Практикум. Бухгалтерський облік на підприємствах сфери послуг. Частина І. "Туристичні фірми та готельне господарство". - К.: КУТЕП. 2002. -124с.

6. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського.- К.: Центр учбової літератури. 2007.- 280 с

7. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов. - Мн.: Новое зание, 2003. - 409с.

8. Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства. - К.: Інститут туризму ФПУ, 1997.

9. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу. - К.: ЦНЛ, 2004. -272 с.

10. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 320с.

11. Нечаюк, Л. І. Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент: навч. посіб. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 348 с.

12. Папирян Г.А. Менеджмент в індустрії гостинності. Економіка. - М., 2002.

13. Пуцентайло, П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навч. посіб. / П.Р. Пуцентайло. - К.: Центр навч л-ри, 2007. - 344 с.

14. Роглєв, Х.Й. Основи готельного менеджменту: навч. посіб. / Х. Й. Роглєв. - К.: Кондор, 2005. - 408 с.

15. Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму. Навч. Посібник. - К.:КНТЕУ, 2005, 179с.

16. Чудновський А.Д. Туризм в готельному господарстві. Підручник. - М., 2000.

17. Яковлев Г.А. Экономика гостиничного хазяйства / Учебное пособие. - М.: Изд-во РДЛ, 2005. - 224 с.

18. www.hotel-tourist.kiev.ua

19. www.buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,193/id,89

20. www.dtkt.com.ua/show/1cid01877.html

21. www.tourlib.net/books_ukr/roglev09-6.htm

22. www.library.if.ua/book/2/294.html

Додаток 1

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

10

01

01

Підприємство

ДП ЗАТ «Укрпрофтур» Готельний комплекс «Турист»

за ЄДРПОУ

14353417

Територія

Дніпровський р-н

за КОАТУУ

803660000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Орган державного управління

за КОДУ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

55.11.0

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на __31 грудня_ 2009 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

30,0

-

Основні засоби:

-

-

залишкова вартість

030

18558,0

20289,0

первісна вартість

031

30635,0

33397,0

знос

032

(12077,0)

(13108,0)

Довгострокові біологічні активи:

-

-

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

(

-

)

(

-

)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

80,0

93,0

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

18668,0

20382,0

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

678,0

290,0

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене будівництво

120

98,0

60,0

Готова продукція

130

-

-

Товари

140

11,0

42,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

28,0

30,0

первісна вартість

161

28,0

30,0

резерв сумнівних боргів

162

(

-

)

(

-

)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

84,0

Із нарахованих доходів

190

-

-

Із внутрішніх розрахунків

200

47,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

104,0

Поточні фінансові інвестиції

220

30,0

30,0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

2600,0

594,0

у тому числі в касі

231

в іноземній валюті

240

9,0

11,0

Інші оборотні активи

250

350,0

550,0

Усього за розділом II

260

-

42,0

III. Витрати майбутніх періодів

270

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

22576,0

22162,0

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

15628,0

15628,0

Додатковий капітал

320

1925,0

1925,0

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

4322,0

4349,0

Неоплачений капітал

360

(

)

Усього за розділом I

380

21875,0

21902,0

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

430

-

-

Відстрочені податкові зобовязання

450

97,0

Усього за розділом IІІ

470

97,0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

87,0

88,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом

550

357,0

100,0

зі страхування

570

5,0

7,0

з оплати праці*

580

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

155,0

-

Інші поточні зобов'язання

610

-

65,0

Усього за розділом IV

620

604,0

260,0

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

22576,0

22162,0

Додаток 2

Звіт про фінансові результати

2010

р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

32 997

27 951

Податок на додану вартість

015

(500)

(

4 903

)

Акцизний збір

020

(

(

)

025

(

(

)

Інші вирахування з доходу

030

(

(

)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

27 497

23 048

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(

23 047

(

18597

)

Валовий:

прибуток

050

4 450

4 451

збиток

055

(

(

)

Інші операційні доходи

060

2 420

2 157

у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

Адміністративні витрати

070

(

1 223

(

1 250

)

Витрати на збут

080

(

95

(

44

)

Інші операційні витрати

090

(

2 369

(

1 321

)

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

3 183

3 993

збиток

105

(

(

)

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

42

161

Інші доходи1

130

Фінансові витрати

140

(

(

)

Втрати від участі в капіталі

150

(

(

)

Інші витрати

160

(

(

)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

3 225

4 154

збиток

175

(

)

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1 284

1 308

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

1 941

2 846

збиток

195

(

)

(

)

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

(

)

(

)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(

)

(

)

Чистий:

прибуток

220

1 941

2 846

збиток

225

(

)

(

)

Забезпечення матеріального заохочення

226

____________

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

5 734

4 565

Витрати на оплату праці

240

9 557

7 783

Відрахування на соціальні заходи

250

3 532

2 846

Амортизація

260

1 555

1 295

Інші операційні витрати

270

3 987

4 723

Разом

280

24 365

21 212

Додаток 3

Динаміка основних фінансово-економічних показників готельного комплексу «Турист» за 2009-2010 рр.

№пп

Показники, тис. грн..

2009 р.

2010 р.

Відхилення

+/

%

1

2

3

4

5=4-3

6=5/3x

1

Виручка від реалізації послуг

27951,0

32997,0

5046,0

18,1

2

ПДВ

4903,0

5500,0

597

12,2

3

Чистий дохід

23048,0

27497,0

4449,0

19.3

4

Собівартість послуг

18587,0

23047,0

4450,0

23,9

5

Валовий прибуток

4451,0

4450,0

-1,0

23,9

6

Інші операційні доходи

2157,0

2420,0

263,0

12,2

7

Адміністративні витрати

1250,0

1223,0

-27,0

-2,2

8

Витрати на збут

44,0

95,0

51,0

116,0

9

Інші операційні витрати

1321,0

2369,0

1048,0

79,3

10

Інші фінансові доходи

161,0

42,0

-119,0

-74,0

11

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

4154,0

3225,0

-929,0

-22,4

12

Податок на прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

1308,0

1284,0

-24,0

-1,8

13

Чистий прибуток

2846,0

1941,0

-905,0

-31,8

Додаток 4

Порівняльна характеристика операційних витрат ГК «Турист» 2009-2010 рр.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теоретичні аспекти витрат підприємства, їх структура та класифікація. Фінансові результати діяльності підприємства та фактори, що на них впливають. Аналіз витрат та фінансових результатів, динаміки доходів. Проблеми управління витратами підприємств.

  курсовая работа [94,3 K], добавлен 08.02.2010

 • Аналіз прибутку підприємства та резервів його збільшення, формування доходів і витрат, показників рентабельности. Оцінка динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Аутстаффінг Сервіс". Чинники підвищення прибутковості.

  дипломная работа [208,9 K], добавлен 12.02.2012

 • Аналіз ефективності формування витрат на підставі системи коефіцієнтів. Оцінка та прогноз витрат з позицій поділу на змінні та постійні. Удосконалення структури витрат підприємства. Точка беззбитковості та ефективність формування витрат підприємства.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 24.10.2010

 • Сутність витрат та класифікація за економічними елементами і статтями калькуляції. Організація управління витратами, їх зв'язок із собівартістю продукції та прибутком. Оцінка фінансової діяльності підприємства, напрямки раціоналізації та зниження витрат.

  курсовая работа [198,8 K], добавлен 29.07.2011

 • Концептуальні основи організації обліку доходів та витрат. Формування й відображення в фінансовій звітності результатів діяльності підприємств. Порядок формування прибутку на підприємстві. Удосконалення організації обліку фінансових результатів.

  курсовая работа [143,4 K], добавлен 11.02.2011

 • Планування бюджету продажів, розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємства. Аналіз чутливості фінансових результатів діяльності до змін ціни і структури витрат. Аналіз фінансових коефіцієнтів діяльності фірми та шляхи їх покращення.

  курсовая работа [492,9 K], добавлен 30.12.2013

 • Аналіз фінансово-майнового стану та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Організація перевірки боргових прав і зобов'язань. Як порахувати доходи підприємства. Як перевірити склад витрат. Аналіз динаміки валюти балансу та його структури.

  контрольная работа [20,1 K], добавлен 05.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.