Аналіз формування і використання прибутку ПАТ "ПівнГЗК"

Сутність, поняття та функції прибутку підприємства. Аналіз ліквідності, ділової активності та фінансової стійкості підприємства. Аналіз формування прибутку й показників рентабельності. Розрахунок впливу підвищення обсягів продажу на прибуток фірми.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 09.06.2015
Размер файла 1,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У додатковій статті «Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті» наводиться сума прибутку (збитку) від впливу інфляції на монетарні статті, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2002 року № 147, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2002 року за № 269/6557 (зі змінами). Інформація за цією статтею враховується при розрахунку прибутку (збитку) до оподаткування.

Прибуток (збиток) до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях.

У статті «Витрати (дохід) з податку на прибуток» відображається сума витрат (доходу) з податку на прибуток, визначена згідно з Положенням (стандартом) 17.

У статті «Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування» відображаються відповідно прибуток або збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування.

У розділі ІІ звіту про фінансові результати наводиться інформація про інший сукупний дохід та розраховується сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді.

У статті «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» наводиться сума дооцінки об'єктів основних засобів та нематеріальних активів, зменшена на суму уцінки таких об'єктів протягом звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

У статті «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів» наводиться сума зміни балансової вартості об'єктів хеджування у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 року № 559, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2001 року за № 1050/6241 (зі змінами).

У статті «Накопичені курсові різниці» наводиться сума курсових різниць, які відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за № 515/4736 (зі змінами), відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході.

У статті «Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств» наводиться частка іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, облік фінансових інвестицій в які ведеться за методом участі в капіталі.

У статті «Інший сукупний дохід» наводиться сума іншого сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю, або який не може бути включений до інших статей, наведених у цьому розділі.

Інший сукупний дохід до оподаткування визначається як алгебраїчна сума дооцінки (уцінки) необоротних активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, накопичених курсових різниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств та іншого сукупного доходу.

У статті «Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом» наводиться сума податку на прибуток, що пов'язаний з іншим сукупним доходом.

У статті «Інший сукупний дохід після оподаткування» наводиться сума іншого сукупного доходу після вирахування податку на прибуток.

Сукупний дохід розраховується як алгебраїчна сума чистого фінансового результату за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування.

У консолідованому звіті про фінансові результати відображається чистий фінансовий результат та сукупний дохід, що належить власникам материнської компанії та неконтрольованої частки.

У розділі IIІ звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводиться.

Розділ IV звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

У статті «Середньорічна кількість простих акцій» наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду.

У статті «Скоригована середньорічна кількість простих акцій» наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій.

У статті «Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію» наводиться показник, що розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу.

У статті «Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію» відображається показник, що розраховується діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу.

Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію та їх коригування здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 року № 344, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 року за № 647/5838 (зі змінами).

У статті «Дивіденди на одну просту акцію» відображається показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

Згідно до статті 134 Податкового кодексу України, об'єктом оподаткування є:

1) прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі статтями 135 - 137 цього Кодексу, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138 - 143 цього Кодексу, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 цього Кодексу;

2) дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно зі статтею 160 цього Кодексу, з джерелом походження з України.

Згідно до статті 63 Господарського кодексу України, види підприємств бувають:

Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

- приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);

- підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);

- комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

- державне підприємство, що діє на основі державної власності;

- підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності).

В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені законом.

1. У разі якщо в статутному капіталі підприємства іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків, воно визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в статутному капіталі якого іноземна інвестиція становить сто відсотків, вважається іноземним підприємством.

2. Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

3. Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства.

Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.

4. Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства.

Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

5. Особливості правового статусу унітарних і корпоративних підприємств встановлюються цим Кодексом, іншими законодавчими актами.

6. У випадках існування залежності від іншого підприємства, передбачених статтею 126 цього Кодексу, підприємство визнається дочірнім.

7. Для підприємств певного виду та організаційних форм законами можуть встановлюватися особливості господарювання.

З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акцiонернi товариства» i на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства що були розпочатi 25 березня 2011 року та завершенi пiсля перерви 31 березня 2011 року в реквiзитах ВАТ «ПiвнГЗК» вiдбулися змiни, а саме: визначено тип товариства ;

- публiчне акцiонерне товариство та змiнено i затверджено повне найменування Товариства;

- Публiчне акцiонерне товариство «Пiвнiчний гiрничо - збагачувальний комбiнат»;

-скорочене найменування Товариства - ПАТ «ПiвнГЗК».

Отже, нормативно-правовою базою регулювання формування та розподілу прибутку підприємства є положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», Податковий Кодекс України, Господарський кодекс, Закон України «Про акціонерні товариства»

1.3 Методика аналізу прибутку підприємства

Визначення фінансових результатів полягає у розрахунку чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Для визначення фінансових результатів виконують послідовне зіставлення доходів і витрат, здійснених для отримання цих доходів від усіх видів діяльності.

Фінансові результати господарської діяльності формуються поступово протягом звітного періоду. Розмір і характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками його роботи.

Відповідно, економічний аналіз повинен виступати індикатором та інструментом для виконання необхідних дій.

Основні завдання, об'єкти та етапи аналізу фінансових результатів діяльності підприємства наведено на рис. 1.2.

Окреслена методика формування показників фінансових результатів здійснює визначальний вплив на проведення їх аналізу, зокрема, факторного. На зміну показників прибутків (збитків) також можуть впливати внутрішні (облікова політика, леверидж) та зовнішні (система оподаткування) фактори. Система оподаткування як найважливіший зовнішній фактор відіграє вирішальну роль у формуванні фінансових результатів. Так, якщо прибутки оподатковуються високими ставками податків, це не стимулює розвитку господарської діяльності. Тобто, скорочуються обсяги виробництва, вивільнюється робоча сила, зменшуються внутрішні накопичення. У майбутньому це призводить до старіння необоротних активів, скорочення оборотного капіталу, зниження життєвого рівня працівників та надходжень до бюджету. Тому, в оптимальному оподаткуванні прибутків зацікавлені підприємства, держава та суспільство в цілому. У результаті зменшення сум податків збільшується чистий прибуток підприємства, залучаються до обороту додаткові кошти, зростає ймовірність залучення інвестицій.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.2 Основні завдання, об'єкти та етапи аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

Особливу увагу в процесі фінансового аналізу слід приділяти вивченню внутрішніх факторів, які є суб'єктивними. Їх особливістю є те, що вони можуть певним чином регулювати вплив зовнішніх. Зокрема, такий фактор як облікова політика дає можливість підприємству обирати методи обліку, які спричиняють істотний вплив на фінансові результати (методи оцінки запасів, амортизації, розподіл витрат і доходів між звітними періодами, порядок регулювання сумнівної заборгованості тощо), тим самим регулюючи розмір прибутку до оподаткування.

Фінансові результати діяльності підприємства відображаються у значній кількості показників, що створює методичні труднощі при систематичному аналізі. Крім того, наявність такої кількості показників ускладнює вибір кожним учасником господарської діяльності тих з них, які найбільше задовольняють його потреби в інформації щодо реального стану підприємства. Аналіз кожної складової прибутку підприємства має не абстрактний, а конкретний характер, а тому дозволяє власникам і акціонерам обирати пріоритетні напрями активізації діяльності підприємства. Іншим учасникам ринкових відносин аналіз фінансових результатів дає можливість виробити необхідну стратегію поведінки, спрямовану на мінімізацію витрат і фінансового ризику від інвестицій у дане підприємство.

У процесі аналізу фінансових результатів на першому етапі необхідно оцінити їх рівень і динаміку; дослідити структуру прибутку звітного періоду (здійснити вертикальний аналіз); зміну окремих складових та їх вплив на суму прибутку, зміну темпів зростання прибутку в розрізі окремих складових частин (горизонтальний аналіз) тощо.

У процесі аналітичного дослідження необхідно оцінити виконання плану за величиною прибутку, який у ринкових умовах має не директивний, а прогнозний характер на найближчу перспективу. Такий план враховує реальні можливості підприємства отримувати прибутки, а отже, є інструментом перспективного аналізу. Контроль за виконанням плану необхідно здійснювати до та під час здійснення операцій. Це вимагає налагодженої системи прогнозування обсягів реалізації, витрат тощо.

Розглянемо особливості аналізу фінансових результатів від іншої операційної діяльності.

Поряд з основною діяльністю до операційної входить й інша операційна діяльність. Фінансові результати - прибуток або збиток - від такого виду діяльності складають суттєву частку загального результату та вимагають відповідних методик проведення аналізу.

До складу фінансових результатів від іншої операційної діяльності відносяться:

- прибутки (збитки) від реалізації іноземної валюти;

- прибутки (збитки) від операційної оренди;

-прибутки (збитки) від операційної курсової різниці;

- прибутки (збитки) від списаних раніше активів;

- прибутки (збитки) від реалізації інших оборотних активів, ніж продукція, товари, роботи, послуги;

- прибутки (збитки) від штрафів, пені, неустойок;

- втрати від уцінки, недостачі, псування матеріальних цінностей тощо.

Детальний аналіз таких показників здійснюється за даними бухгалтерського обліку (первинними документами, обліковими регістрами, звітністю).

Аналіз фінансових результатів від іншої операційної діяльності проводиться за кожним їх видом з огляду на сутність, доцільність і законність кожної операції, правильність оцінки майна, яке реалізується. При цьому необхідно встановити, чи правильно доходи й витрати віднесені до фінансових результатів, чи не було порушень діючих положень при віднесенні певних сум на збитки.

При аналізі реалізації інших оборотних активів (сировини, матеріалів, палива тощо) необхідно враховувати їх специфіку. Це пов'язано з тим, що залишки оборотних активів можуть знижувати оборотність засобів, вилучати необхідні фінансові ресурси з обороту, а отже, знижувати ефективність їх використання.

Аналіз фінансових результатів від іншої операційної діяльності здійснюється шляхом розрахунку структури та динаміки відповідних доходів і витрат підприємства. Аналітику слід враховувати, що причинами виникнення збитків від реалізації запасів є, як правило, зниження їх якості та споживчих властивостей внаслідок тривалого та недбалого зберігання. Такі збитки є результатом недостатнього контролю підприємства за збереженістю майна. Причинами виникнення витрат, пов'язаних з анулюванням виробничих замовлень (договорів), припиненням виробництва, можуть бути відсутність матеріальних ресурсів, зниження попиту на продукцію тощо.

При наявності збитків від списання безнадійної дебіторської заборгованості необхідно встановити, за яких обставин вона виникла, чи було передано справу в господарський суд і яке рішення ним прийнято.

Доходи та витрати від штрафів, пені, неустойок не характеризують з позитивної сторони діяльність підприємства. При аналізі сплачених штрафів, пені та неустойок за порушення умов договорів необхідно встановити, кому та за що вони сплачені, які причини їх появи, хто винуватець. Найчастіше вони свідчать про низький рівень організації бухгалтерського обліку на підприємстві, порушення договірної дисципліни. Так як такі фінансові результати не плануються, їх поява дає змогу оцінювати не лише рівень організації бухгалтерського обліку, а й рівень роботи маркетингової та фінансової служб підприємства.

Особливу увагу необхідно приділити сумам заборгованості, які повернуті підприємству після закінчення терміну позовної давності. Такі суми лише умовно можна відносити до доходів. Слід враховувати й понесені економічні витрати.

Вагому частину загальних фінансових результатів можуть складати прибутки (збитки) від іншої звичайної діяльності, яка включає інвестиційну та фінансову.

Інвестиційна діяльність - діяльність, яка пов'язана з придбанням і реалізацією необоротних активів, фінансових інвестицій, майнових комплексів тощо, що не є складовими еквівалентів грошових коштів.

До складу фінансових результатів від інвестиційної діяльності відносяться:

-прибутки (збитки) від реалізації фінансових інвестицій;

- прибутки (збитки) від реалізації майнових комплексів;

- прибутки (збитки) від реалізації необоротних активів;

- дохід від безоплатно одержаних активів;

- прибутки (збитки) від неопераційної курсової різниці;

- втрати від уцінки необоротних активів тощо.

У ході аналізу необхідно встановити причини реалізації майна, оцінити витрати на реалізацію та співставити з альтернативним варіантом його використання (тобто таким, коли підприємство може й надалі використовувати майно у своїй діяльності). При прогнозуванні прибутків (збитків) від реалізації майна необхідно враховувати фактор часу, тобто продисконтувати дохід від можливої експлуатації і порівняти з доходом, який можна отримати сьогодні.

Вплив кожного фактору на результативний показник досить суттєвий, а, отже, вимагає адекватної оцінки. Аналогічно аналізу фінансових результатів від іншої операційної діяльності факторний аналіз фінансових результатів від інвестиційної діяльності теж проводиться на основі адитивної моделі.

У ринкових умовах значну частину загальних фінансових результатів займають прибутки (збитки) від фінансової діяльності. Під фінансовою розуміють діяльність, яка полягає у здійсненні операцій, які призводять до змін розміру та складу власного й залученого капіталу підприємства. Необхідність аналізу фінансових результатів від фінансової діяльності зумовлена тим, що його результати визначають фінансову стратегію підприємства, вони безпосередньо впливають на фінансовий стан і результативність роботи підприємства. Зокрема, це стосується емітентів цінних паперів, які виплачують відповідні дивіденди (відсотки) власникам цінних паперів.

Під час аналізу вивчається динаміка доходів і витрат фінансової діяльності, визначаються тенденції приросту фінансових результатів. Корисним є вивчення досвіду роботи інших підприємств на ринку цінних паперів.

Аналізуючи фінансові результати від фінансової діяльності, особливу увагу необхідно приділити оцінці складу, структури та динаміки кількості та вартості емітованих цінних паперів і доходів, що виплачуються за ними.

Склад і структура цінних паперів залежить від стану економіки держави в цілому. Збільшення питомої ваги векселів може свідчити про зростання обсягів продажу в кредит і призвести до зниження оборотності оборотних коштів. Збільшення питомої ваги акцій може бути зумовлене інвестиційною спрямованістю суб'єктів господарювання.

Виплачувані доходи за цінними паперами визначаються дивідендами (відсотками) і можливою різницею між ціною купівлі та можливого продажу. У ході аналізу визначаються сума дивідендів (частина прибутку, яка виплачується акціонеру з розрахунку на одну акцію) і норма дивідендів (співвідношення суми дивідендів на одну акцію з її номінальною вартістю).

Аналіз структури та динаміки доходів, що виплачуються за цінними паперами (дивідендів, відсотків) та аналіз витрат на сплату відсотків за . банківськими позиками проводиться аналогічно.

На зміну фінансових результатів від фінансової діяльності впливають відповідні доходи та витрати, а факторний аналіз проводиться у порядку, аналогічному до факторного аналізу прибутків (збитків) від інвестиційної діяльності. Тому детальніше розглянемо факторний аналіз дивідендів, які виплачуються за акціями.

На зміну загальної суми доходу, яка виплачується за акціями впливають два фактори першого рівня:

- зміна рівня дивідендів на 1 акцію;

- зміна кількості акцій.

Ці фактори можна доповнити факторами другого рівня: розмір чистого прибутку емітента, зміни в його розподілі, кількість емітованих акцій.

У діяльності будь-якого підприємства можуть виникати прибутки та збитки від надзвичайної діяльності - це діяльність, яка кардинально відрізняється від звичайної і не очікується, що вона буде повторюватися періодично або у кожному звітному періоді.

Розрізняють наступні види показників фінансових результатів від надзвичайної діяльності:

- збитки від стихійних лих;

- збитки від техногенних катастроф (аварій);

- відшкодування збитків від надзвичайних подій;

- інші надзвичайні прибутки (збитки).

Схема формування чистого прибутку

Фактори, що формують прибуток підприємства є: фінансовий результат від іншої операційної діяльності, фінансовий результат від інвестиційної діяльності, фінансовий результат від надзвичайної діяльності:

Основною складовою загального прибутку є прибуток від продажу продукції, виконаних робіт та наданих послуг, тобто валовий прибуток.

Валовий прибуток - це прибуток, розрахований по реалізованій продукції у вигляді різниці між чистим доходом (виручкою без ПДВ, акцизів тощо) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) i собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Прибуток від операційної (основної) діяльності визначається як сума валового прибутку та інших операційних доходів за мінусом адміністративних витрат, витрат на збут продукції, робіт, послуг та інших операційних витрат.

При цьому до складу інших операційних доходів включають: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових piзниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації oбiгoвиx активів та iн.

Прибуток вiд звичайної діяльності визначається як сума прибутку від операційної (основної) діяльності, доходів від участі в капіталі фінансових та iншиx доходів за мінусом витрат від участі в капіталі, фінансових та інших витрат.

Результат (прибуток, збиток) від надзвичайних ситуацій визначається у вигляді різниці між доходами, що надійшли у відшкодування понесених від стихійного лиха втрат, i збитками, спричиненими цим лихом.

При цьому у складі надзвичайних доходів ураховують: страхове відшкодування, отримане за втрачене майно від стихійного лиха, пожежі, техногенних аварій; кошти, отримані у порядку відшкодування витрат від надзвичайних ситуацій; iншi доходи від надзвичайних ситуацій.

Загальний прибуток являє собою суму прибутку від звичайної діяльності підприємства, скориговану па суму надзвичайних доходів та витрат.

Розрахований загальний прибуток господарюючого суб'єкта підлягає розподіленню. При його розподіленні має забезпечуватись як формування доходу держави, так i покриття потреб підприємств по розширенню виробництва, матеріальному стимулюванню робітників i вирішенню соціальних питань. У цьому зв'язку механізм розподілення прибутку господарюючих суб'єктів у ринкових умовах господарювання повинен бути побудований таким чином, щоб забезпечити оптимальне співвідношення частили прибутку, акумульованого в доходах бюджету для забезпечення виконання функцій держави, i який залишається в розпорядженні підприємств для стимулювання розвитку виробництва i підвищення його ефективності.

Згідно наказу Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013 року "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності.

У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності підприємства. Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов'язання у рівній сумі) не наводиться.

У звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період.

Отже, проведення аналізу динаміки та структури фінансових результатів діяльності ПАТ «ПівнГЗК» буде здійснено на основі методики, запропонованої С.З. Мошенським.

Таким чином, найважливішим результуючим показником ефективності господарювання підприємства є прибуток, в якому відображаються результати діяльності. Від розміру отриманого прибутку залежить поповнення фондів, матеріальне заохочення працівників, сплата податків. Наявність прибутку свідчить про те, що витрати підприємства покриваються його доходами, передусім від реалізації товарів і надання послуг. Тому важливим критерієм конкурентоспроможності підприємства є його обсяги діяльності, прибуток, як кінцевий результат господарювання.

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПАТ «ПІВНГЗК»

2.1 Характеристика ПАТ «ПівнГЗК» та аналіз його фінансово - економічних показників

Публiчне Акцiонерне Товариство "Пiвнiчний Гiрничо-Збагачувальний Комбiнат" (ПАТ «ПівнГЗК») веде видобуток i збагачення залiзистих кварцитiв пiвнiчної частини Криворiзького залiзорудного басейну. Видобуток руди в кар'єрах ведеться вiдкритим способом iз застосуванням буропiдривних робiт та вивезенням вскришних порiд у зовнiшнi вiдвали. Наказ про вибiр майданчика пiд будiвництво Пiвнiчного гiрничо-збагачувального комбiнату був виданий Мiнiстерством Чорної Металургiї СРСР 5 сiчня 1953 року.

Народження комбiнату почалося з Постанови ЦК КПРС та Ради Мiнiстрiв СРСР № 943 вiд 19.04.1958 року "Про розвиток залiзорудної i марганцевої промисловостi СРСР", у якiй передбачалося будiвництво Пiвнiчного гiрничо-збагачувального комбiнату. Першi тони концентрату були виробленi в 1963 роцi на збагачувальнiй фабрицi №1, а через 9 рокiв на фабрицi огрудкування №1 розпочалося виробництво залiзорудних обкотишiв. У жовтнi 1996 року Наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi державний Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат".

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 березня 2011 року з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" в реквiзитах Товариства вiдбулися змiни, а саме, визначено тип товариства - публiчне акцiонерне товариство; змiнено та затверджено: повне найменування Товариства - Публiчне Акцiонерне Товариство "Пiвнiчний Гiрничо - Збагачувальний Комбiнат", скорочене найменування Товариства - ПАТ "ПiвнГЗК".

Упродовж виробничої дiяльностi комбiнат, безперервно розбудовувався й розширювався, перетворившись у потужне гiрничодобувне пiдприємство з повним циклом пiдготовки доменної сировини, включаючи видобуток руди її збагачення i огрудкування.

Виробничий потенцiал комбiнату розташований на територiї 7200 гектарiв i складає найбiльший промислово-виробничий комплекс в Європi iз закiнченим циклом пiдготовки доменної сировини. Станом на 31.12.2012 р. органiзацiйна структура ПАТ "ПiвнГЗК" у порiвняннi з 31.12.2011 р. - не змiнилася i нараховує разом 29 структурних пiдроздiлiв. До структури входить 26 промислових цехiв, серед яких основними є - Першотравневий i Ганнiвський кар'єри, 2 гiрничотранспортнi цехи, 3 дробильнi фабрики, 2 рудозбагачувальнi фабрики, 2 цехи по виробництву обкотишiв, управлiння залiзничного транспорту. Виробничу дiяльнiсть комбiнату пiдтримують 3 допомiжнi структурнi пiдроздiли невиробничого характеру.

ПАТ "ПiвнГЗК" здiйснює виробництво i реалiзацiю двох основних видiв товарної продукцiї - залiзорудного концентрату та залiзорудних обкотишiв.

У 2012 роцi 25 % виробленого товарного концентрату ПАТ "ПiвнГЗК" було вiдвантажено українським пiдприємствам: «ММК iм. Iллiча», "Алчевський МК", ДМКД iм.Дзержинського, МК Донецксталь. Решту, 75% вiд виробленого товарного концентрату, комбiнат експортував до стран Схiдної та Центральної Європи: Польщi, Чехiї, Румунiї, а до Китаю. ПАТ "ПiвнГЗК" у 2012 роцi 82% вироблених обкотишiв вiдвантажив українським металургiйним пiдприємствам: ПАТ "МК Азовсталь", "Алчевский МК", ДМК iм. Дзержинського, ПАТ "Єнакiївський МК", "Донецький МЗ", ДМК iм.Петровського, ММК iм. Iллiча, Арселор Мiттал КР, ВАТ «МК Запорiжсталь» i 18% обкотишiв було поставлено на ринок Європи: (Польщi, Чехiї, Румунiї, Словаччини) та на нетрадицiйнi ринки Китаю

Вiдвантаження продукцiї на експорт комбiнат виконує залiзничним транспортом через прикордоннi переходи (Ренi, Мостиська, Iзов, Ужгород), та водним транспортом через порти Чорного моря ("Южний", Ренiйськiй рiчковий, Одеський, Iллiчiвськ, Миколаїв - вантажний).

Розглядаючи ринок залiзорудної сировини необхiдно брати до уваги якiснi показники продукцiї та географiчне розташування виробникiв. Якiснi показники ЗРС усiх виробникiв на регiональному ринку незначно вiдрiзняються, тобто споживачi можуть вiльно перейти вiд споживання продукцiї одного постачальника на споживання продукцiї iншого виробника. Знаходження українських та росiйських виробникiв ЗРС в єдиному географiчному регiонi обумовлює постачання на металургiйнi пiдприємства товарної продукцiї не тiльки зокрема пiдприємствами країни-споживача, але й пiдприємствами iнших країн.

Вiдсутнiсть транспортних та митних бар'єрiв сприяють формуванню умов здорової конкуренцiї мiж виробниками. ПАТ "ПівнГЗК" конкурує з українськими пiдприємствами на ринку концентрату, а саме, Iнгулецьким ГЗК, який займає домiнуюче становище на ринку концентрату, ВАТ "Пiвденний ГЗК", ПАТ "Центральний ГЗК", "Арселор Мiттал" (НКГЗК), та росiйськими комбiнатами "Лебединський ГЗК", "Михайлiвський ГЗК", "Стойленський ГЗК", "Ковдорський ГЗК", а також КЗРК, Суха Балка, Яковлевський рудник, "Михайлiвський ГЗК", "Стойленський ГЗК" якi є виробниками агломерацiйної руди, що виступає замiнником концентрату в процесi агломерацiї.

Головним постачальником залiзорудних обкотишiв українським пiдприємствам є ПАТ "ПiвнГЗК", який, по-перше, територiально ближче до українських споживачiв - металургiйних заводiв, по-друге, має розвинутi та iсторично утворенi довгостроковi стосунки з українськими металургами. ПАТ"ПiвнГЗК" на ринку обкотишiв конкурує з українськими пiдприємствами (ПАТ "Полтавський ГЗК" та ПАТ "Центральний ГЗК"), росiйськими комбiнатами "Лебединський ГЗК", "Михайлiвський ГЗК", а також "Качканарський ГЗК") та залiзорудними постачальниками зi Швецiї, Бразилiї, Австралiї, Iндiї та Канади.

Головними чинниками, якi безпосередньо або опосередковано впливали на конкурентоспроможнiсть ПАТ "ПiвнГЗК" на залiзорудному ринку у 2012 роцi, були такi фактори:

- високий ступiнь конкуренцiї на ринку ЗРС;

- значний вплив свiтових тенденцiй на свiтовому ринку ЗРС на регiональний ринок;

- висока якiсть продукцiї;

- ринкова цiна та постiйне виконання договiрних домовленостей з поставок продукцiї; Цiнова полiтика будується на знаходженнi компромiсу мiж виробниками ЗРС та їх споживачами с урахуванням усiх вищезазначених факторiв.

Не можна обiйти увагою i той факт, що ПАТ "ПiвнГЗК" завжди був i залишається дослiдницькою базою i творчою лабораторiєю передових технологiй гiрничої науки. Комбiнатом за участi галузевих науково-дослiдних i проектно-конструкторських iнститутiв, вищих учбових закладiв, науково-виробничих органiзацiй було розроблено i впроваджено низку iнновацiйних технологiй, спрямованих на оптимiзацiю технологiчних процесiв, зниження енерго- та матерiалоємностi виробничих процесiв, зменшення впливу забруднення на навколишнє середовищє, зниження собiвартостi та полiпшення контролю та управлiння якiстю продукцiї.

Для оперативного контролю за роботою авто та ж/д транспорту в 2012 роцi успiшно застосовувалася система контролю завантаження i супутникового позицiонування (GPS). У звiтному перiодi з метою оптимiзацiї перспективних планiв гiрничого виробництва на комбiнатi продовжилося впровадження комп'ютерної системи геолого-маркшейдерского забезпечення, проектування i планування гiрничих робiт на базi програмного комплексу виробництва корпорацiї Gemcom.

Удосконалена технологiї виробництва залiзорудного концентрату дозволила забезпечити вмiст залiза загального на рiвнi Fe=66,0%. Велика увага придiляється питанням екологiї i енергозбереження. В рамках здiйснення цих програм отримується i вводиться в експлуатацiю сучасне устаткування.

У 2012 роцi 100% гiрничої маси пiдiрвано iз застосуванням водоемульсивних вибухових речовин типу емонiт. Введений в експлуатацiю електрофiльтр АЛЬСТОМ на випалювальнiй машинi «Лургi-278-А», розпочато будiвництво 3-х електрофiльтрiв на випалювальнiй машинi «Лургi-278-В». Використання цього устаткування дозволяє зменшити в три рази викиди забруднюючих речовин в атмосферу, до 50 мiлiграм на метр кубiчний. Такий показник вiдповiдає європейським стандартам.

У 2011 роцi 20 га карт хвостосховища обробленi природним матерiалом бiшофiтом, що дало можливiсть на 300 тон знизити викиди пилу в атмосферне повiтря. Одним з головних технiчних рiшень проекту "Розвиток сировинної бази комбiнату на перiод до 2015 року" є будiвництво комплексу ЦПТ скельних порiд розкриву в Першотравневому кар'єрi продуктивнiстю 40 млн. тонн на рiк.

Протягом 2012 року комбiнат виконував гiрничi роботи пiдземним способом пiд розташування конвеєрних трактiв; виконувалися роботи з монтажу металоконструкцiй та бетонування фундаментiв пiд розмiщення дробарок i перевантажувальних станцiй. В 2012 роцi на розробку науково-технiчних та дослiдницьких робiт комбiнатом витрачено 7456,2 тис.грн.

Фiнансовий стан пiдприємства залежить вiд обсягiв реалiзацiї продукцiї металургiйним пiдприємствам, рiвня попиту та коливання цiн на продукцiю, що виробляється, а також вiд цiн на матерiальнi та енергетичнi ресурси, що використовуються комбiнатом. За результатами господарської дiяльностi у 2012 роцi валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї комбiнату склав 5 млрд. 972 млн. грн. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi у 2012 роцi склав 4 млрд. 504 млн. грн. Сума чистого прибутку за результатами дiяльностi - 3 млрд. 534 млн. грн., що говорить про стiйку роботу комбiнату. ПАТ «ПiвнГЗК» перераховує в повному обсязi платежi до бюджету у вiдповiдностi з термiнами перерахувань податкiв, встановлених чинним законодавством.

ПАТ «Пiвнiчний ГЗК» у 2012 роцi ще раз пiдтвердив свiй статус лiдера галузi у виробництвi, соцiальнiй сферi i як сумлiнного платника податкiв. За 2011 р. сума податкiв i зборiв, перерахованих до державного та мiсцевого бюджету, склала 2 млрд. 846 млн.грн. Пiдприємства Метiнвесту традицiйно є найбiльшими платниками податкiв у Днiпропетровськiй областi.

Пiдприємства Метiнвесту традицiйно є найбiльшими платниками податкiв у Днiпропетровськiй областi. Станом на 01.01.2013 р. у комбiнату немає заборгованостi по платежах до бюджету, до Пенсiйного фонду та по заробiтнiй платi. На момент приватизацiї 28 жовтня 1996р. був сформований статутний фонд вiдкритого акцiонерного товариства «Пiвнiчний ГЗК» у розмiрi 242868950,00 гривень,подiлений на 971475800 штук простих iменних акцiй[33].

Для більш детального аналізу діяльності підприємства, використаємо дані таблиці 2.1., розрахунок якої було проведено на основі додатків А1, А2, А3, А4, Б1, Б2, Б3.

Аналіз фінансово - економічних показників розпочнемо з аналізу обсягів виготовленої продукції. Адже саме від цього показника залежить дохідна частина підприємства. Розглянемо рис. 2.1 та проаналізуємо його.

Зазначимо, що протягом аналізованого періоду простежується змінна динаміка обсягів виготовленої продукції на підприємстві, про що свідчать дані рисунку (див. рис. 2.1). В 2011 році обсяг виготовленої продукції в натуральному виражені складав 13702 тис. тонн, а в 2010 році - 13247 тис. тонн, а це на 455 тис. тонн або на 3,43% менше ніж в 2011 році.

На діаграмі видно, що найбільший обсяг виготовленої продукції був в 2009 році і складав 23202 тис. тонн.

Сума зносу об'єктів основних засобів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу (див.рис.2.2).

Залишкова вартість основних засобів - це первісна вартість основних засобів за вирахуванням їх зносу.

Рис.2.1 Динаміка обсягів виготовленої продукції «ПівнГЗК» за 2009-2012 рр.

Основнi виробничi засоби станом на 01.01.2012р. збiльшилися у порiвняннi з наявнiстю на 01.01.2011р. за рахунок їх оновлення. Всього у 2011 роцi надiйшло 717927 тис.грн. В тому числi введено в експлуатацiю нових основних засобiв на суму 474873 тис.грн. та модернiзовано (реконструйовано) основних засобiв на суму 243054 тис.грн. За 2011 рiк основних засобiв було всього на суму 35180 тис.грн. в тому числi: -лiквiдовано за загальною первiсною вартiстю на суму 27150 тис. грн. (за залишковою вартiстю 2984 тис.грн.); -переведено в категорiю товарiв для продажу на суму 6519 тис.грн.; -списано за нестачею по результатам проведення рiчної iнвентаризацiї за загальною первiсною вартiстю на суму 49 тис. грн.

Вiдпускнi цiни на концентрат та обкотишi зменшилися в порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року в зв'язку зi зменшенням попиту на залiзорудну сировину на ринках збуту.

Залишкова вартість основних засобів зменшувалась, при цьому знос основних засобів збільшувався, а це означає, що зменшення залишкової вартості веде до збільшення амортизаційних відрахувань

Рис. 2.2 Динаміка залишкової вартості основних засобів та зносу основних засобів ПАТ «ПівнГЗК» за 2009 -2012 роки

Знос основних засобів в 2009 році складає 51549 тис. грн., а в 2010 році -1082714 тис. грн., що на 1031165 тис. грн (2000,36 %) більше ніж в 2009 році. В 2011 році -1984645 тис. грн., що на 901931 тис. грн (83,30%) більше ніж в 2010 році. У 2012 році знос основних засобів склав 63580 тис. грн., що на 2048225 тис. грн. (або 103,20 %) менше ніж в 2011 році.

Оборотні активи - це грошові кошти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Необоротними активами є ресурси підприємства термін використання яких більше року або протягом операційного циклу, якщо він більше року (див. рис. 2.3).

У 2009 році необоротні активи склали 8859644 тис. грн., а в 2010 році 8813108 тис. грн., що на 46536 тис. грн. (0,53 %) менше ніж в 2009 році.

В 2011 році 9858174 тис. грн., що на 1045066 тис. грн. (11,86%) більше ніж в 2010 році.

В 2012 році необоротні активи склали 13014925 тис. грн., що на 3156751 тис. грн. (30,02% ) більше ніж в попередньому році.

У 2009 році оборотні активи склали 9224391 тис. грн., а в 2010 році 12133627 тис. грн., що на 2909236 тис. грн. (або 31,54%) більше ніж в 2009 році.

Рис. 2.3 Динаміка оборотних та необоротних активів ПАТ «ПівнГЗК» за 2009-2012 роки

В 2012 році оборотні активи склали 9068124 тис. грн.,що на 937497 тис. грн. (або 9,37%) менше ніж в 2011 році.

Отже, зменшення оборотних активів свідчить про формування недостатньо мобільної структури активів, але це не свідчить, що ПАТ «ПівнГЗК» працює неефективно.

Заборгованість - це сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Розрізняють кредиторську та дебіторську заборгованість на підприємстві (див. рис. 2.4).

Дебіторська заборгованість - це суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит.

Кредиторська заборгованість -- це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій, оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк. [19 с. 265]

Кредиторська заборгованість в 2010 році склала 5951600 тис. грн., що на 2745259 тис. грн. (або на 85,62%) більше ніж в 2009 році,а в 2011 році кредиторська заборгованість склала 2089737 тис. грн., що на 3861863 тис. грн. (або на 64,89%) менше ніж в 2010 році, а в 2012 році кредиторська заборгованість склала 1929569 тис. грн., що на 160168 тис. грн. (або на 7,66%) менше ніж в 2011 році.

Дебіторська заборгованість в 2010 році склала 7552267 тис. грн., що на 2546030 тис. грн. (або на 50,86%) більше ніж в 2009 році,а в 2011 році дебіторська заборгованість склала 7033409 тис. грн., що на 518858 тис. грн. (або на 6,87%) менше ніж в 2010 році (див. рис. 2.4).

Станом на 31.12.2012 року дебiторська заборгованiсть перед комбiнатом склала 5 млрд. 893 млн. грн., що на 1 млрд. 140 млн. грн. менше аналогiчного показника 2011 року. Кредиторська заборгованiсть товариства за товари, роботи та послуги на 31.12.2012 року склала 1 млрд. 929 млн. грн., що на 160млн. грн.. менше аналогiчного показника 2011 року.

Найбільша сума кредиторської та дебіторської заборгованості була в 2010 році, яка складала 5951600 тис. грн. та 7552267 тис. грн. відповідно.

Основними постачальниками є пiдприємства «великої трiйки» (Vale (Бразилiя), BHP Billiton та Rio Tinto (Австралiя))

Протягом 2010 - 2012 рр. дебіторська заборгованість перевищує кредиторську, а це свідчить про те, що підприємство може розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторської заборгованості, оскільки дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість.

Таблиця 2.1

Аналіз фінансово - економічних показників ПАТ «ПівнГЗК» за 2009-2012 рр.

Показник

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

відхилення(2011-2010 рр.)

відхилення(2012-2011 рр.)

абс.(+;-)

відн.,%

абс.,(+;-)

відн.,%

Обсяг виготовленої продукції, тис. тонн

23202

13247

13702

13714

455

3,43

12

0,09

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.

5870394

9988713

14648293

11465839

4659580

46,65

-3182454

-21,73

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

3338096

4430727

5308264

5493101

877537

19,81

184837

3,48

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції, грн.

0,57

0,44

0,36

0,48

-0,08

-18,30

0,12

32,20

Валовий прибуток(збиток), тис. грн.

2532298

5557986

9340029

5972438

3782043

68,05

-3367591

-36,06

Чистий прибуток(збиток), тис. грн.

1246473

2645183

6249152

3534427

3603969

136,25

-2714725

-43,44

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.

8074979

7572067

7352883

9176789

-219184

-2,89

1823906

24,81

Знос основних засобів, тис. грн.

51549

1082714

1984645

63580

901931

83,30

-1921065

-96,80

Необоротні активи, тис. грн.

8859644

8813108

9858174

13014925

1045066

11,86

3156751

32,02

Оборотні активи, тис. грн.

9224391

12133627

10005621

9068124

-2128006

-17,54

-937497

-9,37

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, тис. грн.

3206351

5951600

2089737

1929569

-3861863

-64,89

-160168

-7,66

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, тис. грн.

5006237

7552267

7033409

5893436

-518858

-6,87

-1139973

-16,21

Фондовіддача, грн. \ грн.

0,73

1,32

1,99

1,25

0,67

51,02

-0,74

-37,28

Фондоємність, грн. \ грн.

1,38

0,76

0,50

0,80

-0,26

-33,78

0,30

59,45

Фонд оплати праці, тис. грн.

309159

364375,2

398044,3

405446,5

33669,1

9,24

7402,2

1,86

Середньооблікова чисельність робітників, чол.

9085

7775

7161

6782

-614

-7,90

-379

-5,29

Продуктивність праці, грн \ чол.

646,16

1284,72

2045,57

1690,63

760,84

59,22

-354,94

-17,35

Рис.2.4 Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги ПАТ «ПівнГЗК» за 2009-2012 роки

Фондовіддача характеризує обсяг виробництва (реалізації) продукції, яка припадає на одну грошову одиницю середньорічної вартості основних засобів. За інших однакових умов зростання показника в динаміці слід розглядати як позитивну тенденцію.

Фондоємність - показник, обернений до фондовіддачі: він показує, скільки в середньому (за вартістю) використовується на підприємстві основних виробничих засобів для випуску продукції вартістю в 1 гривню. Щоб охарактеризувати використання окремих частин основних засобів, величину фондовіддачі у формулі відповідно змінюють (наприклад, на вартість активної частини основних засобів).[13с. 445]

З діаграми 2.5 можна зробити висновок, що в 2010 році фондоємність складала 0,76 грн./грн., а в 2009 році складала 1,38 грн./грн, що на 0,62 грн./грн. або на 44,89% менше ніж в 2010 році.

Рис.2.5. Динаміка фондоємності та фондовіддачі ПАТ «ПівнГЗК»за 2009-2012 роки

В 2012 році фондоємність склала 0,80грн./грн., що на 0,30грн./грн. або 59,45%більше ніж в 2011 році.

Фондовіддача в 2010 році складала 1,32 грн./грн, що на 8,19грн./грн. або 11,26% менше ніж в 2009 році

Аналізований показник в 2011 році складав 1,99грн./грн, що на 0,67 грн./грн. або 51,02% менше ніж в 2010 році, а в 2012 році фондовіддача склала 1,25грн./грн., що на 0,74грн./грн. або 37,28%менше ніж в 2011 році.

Показник фондовіддачі на ПАТ «ПівнГЗК» протягом 2010 - 2011 рр. поступово зростав але в 2012 році зменшився і склав 1,25 грн./грн., а фондоємність протягом аналізованого періоду збільшувалась, а це є негативною тенденцією.

Фонд оплати праці - це сума грошових засобів, які виділяються для оплати праці всіх працівників організації, сюди включають грошові суми, які нараховані постійним, тимчасовим і сезонним працівником, які входять в списковий склад і не входять в списковий склад.[12 c. 124]

Рис.2.6 Динаміка фонду оплати праці ПАТ «ПівнГЗК» за 2009-2012 роки

З рис.2.6 видно, що найбільший фонд оплати праці був в 2011 році, який складав 398044,3 тис.грн., що на 33669,1 тис.грн. або у відсотковому відношенні на 9,24% більше ніж в 2010 році,а у 2009 році фонд складав 309158,7 тис.грн., що на 55216,5 тис.грн. або на 17,86% менше ніж в 2010 році.

Фонд оплати працi усiх працiвникiв ПАТ «ПiвнГЗК» за 2011 рiк становить 398044,3 тисяч гривень. Внаслiдок впроваджених заходiв по пiдвищенню окладiв працiвникiв комбiнату, фонд оплати працi у порiвняннi з попереднiм перiодом збiльшився на 33669,1 тисячі гривень. Середня заробiтна плата збiльшилась в порiвняннi з 2010 р. на 19,4 % i склала за 2011 рiк 4891 грн. Комбiнат не має заборгованості по виплаті заробітної плати i сплатi податкiв в бюджет та позабюджетні фонди.

Фонд оплати працi усiх працiвникiв ПАТ "ПiвнГЗК" за 2012 рiк становить 405446,5 тисяч гривень. Середня заробiтна плата збiльшилась в порiвняннi з 2011 р. на 7,89% i склала за 2012 рiк 5277 грн. [33]

Отже, головним фактором зростання фонду оплати праці є зростання середньорічної заробітної плати кожного працівника підприємства. Середньорічна заробітна плата працівників зросла за рахунок незначного підвищення тарифних ставок і посадових окладів.

Побудуємо рис. 2.7 та проаналізуємо його.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2009 рiк складав 5870394 тис. грн.,що на 4118319 тис. грн. або на 70,15% менше ніж в 2010 році. Але в 2011 році чистий дохід від реалізації продукції зріс на 4659580 тис. грн. або 46,65% порівняно з 2010 роком.

Також в 2012 році чистий дохід від реалізації продукції зменшився на 3182454 тис. грн. або 21,73% порівняно з 2011 роком.

Собівартість реалізованої продукції в 2009 році складала 5954315 тис. грн., що на 2616219 тис. грн. або 43,94% більше ніж в 2010 році,

Найвища собівартість реалізованої продукції була в 2012 році,яка складала 54931014 тис. грн., що на 3182454 тис. грн. або 21,73% менше ніж в 2011 році, але як видно з рис. 2.7, що собівартість в 2011 році збільшилась на 877537 тис. грн. або 19,81% порівняно з 2010 роком.

Найменший валовий прибуток був в 2010 році так складав 5557986 тис. грн.

За результатами господарської діяльності валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї комбiнату в 2011 році складав 5557986 тис. грн., що на 3025688 тис. грн. або 119,48% більше ніж в 2010 році. В 2009 році даний прибуток складав 4465161 тис. грн., що більше на 1932863 тис. грн. або на 64,43% більше ніж в 2010 році.

В 2012 році даний прибуток складав 5972438 тис. грн., що на 3367591 тис. грн. або на 36,06% менше ніж в 2011 році (див. рис. 2.7).

Найбільший чистий прибуток ПАТ «ПівнГЗК» мало в 2011 році, який складав 6249452 тис. грн., а найменший чистий прибуток підприємство отримало в 2009 році, який складав 1246473 тис. грн..


Подобные документы

 • Сутність, значення та завдання аналізу формування та використання прибутку підприємства. Аналіз складу та динаміки прибутку підприємства, показників ефективності використання прибутку підприємства. Шляхи підвищення прибутковості діяльності підприємства.

  курсовая работа [150,0 K], добавлен 23.08.2012

 • Фінансові аспекти управління витратами підприємства. Оцінка фінансового стану ВАТ "Олімп". Розрахунок базового прибутку, аналіз ліквідності, ділової активності, процесів формування й розподілу прибутку, коефіцієнту рентабельності та структури капіталу.

  контрольная работа [118,4 K], добавлен 13.04.2012

 • Економічна сутність, роль і значення прибутку в сучасних умовах. Зміст аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз і оцінка процесів формування й розподілу прибутку підприємства. Порядок формування та використання прибутку господарюючих суб’єктів.

  курсовая работа [108,6 K], добавлен 22.12.2013

 • Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Законодавче визначення сутності, видів та функцій прибутку. Формування та використання прибутку. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства, методи обчислення прибутку.

  курсовая работа [96,8 K], добавлен 18.01.2010

 • Економічний аналіз фінансового стану підприємства, методи його проведення. Структурний аналіз активів, пасивів, прибутку та рентабельності. Оцінка ділової активності. Рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

  курсовая работа [723,8 K], добавлен 13.06.2019

 • Економічна сутність і джерела формування прибутку підприємства. Шляхи та фінансові інструменти управління прибутком. Факторний аналіз прибутку і аналіз можливостей збільшення рентабельності діяльності. Застосування факторингу дебіторської заборгованості.

  дипломная работа [941,7 K], добавлен 06.06.2016

 • Організаційно-економічна та господарська діяльність підприємства. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Напрямки використання чистого прибутку.

  курсовая работа [192,9 K], добавлен 10.01.2014

 • Нормативно-правове забезпечення діяльності комунального підприємства "Чернігівводоканал", перелік його установчих документів. Аналіз майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності, прибутку та рентабельності організації, оцінка її ділової активності.

  отчет по практике [156,1 K], добавлен 05.09.2011

 • Економічна сутність формування та функцій прибутку підприємства. Сутність факторів що впливають на збільшення прибутку. Оцінка фінансово-господарської діяльності ПАТ "Електро". Повний аналіз чинників підвищення ефективності діяльності підприємства.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 29.03.2015

 • Теоретичні основи аналізу використання чистого прибутку підприємства в умовах трансформації економічної системи. Аналіз розподілу, формування та використання чистого прибутку. Концептуальні засади до підвищення прибутковості господарської діяльності.

  курсовая работа [75,2 K], добавлен 16.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.