Аналіз формування і використання прибутку ПАТ "ПівнГЗК"

Сутність, поняття та функції прибутку підприємства. Аналіз ліквідності, ділової активності та фінансової стійкості підприємства. Аналіз формування прибутку й показників рентабельності. Розрахунок впливу підвищення обсягів продажу на прибуток фірми.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 09.06.2015
Размер файла 1,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Проводячи аналізи даних, фахівці виявляють закономірності та тенденції, здатні допомогти розбиратися в економічних ситуаціях. Дані принципи представляються собою метод екстраполяції та його суть.

Різні експерти можуть давати свої трактування даного методу, а також вони з різною часткою впевненості відносяться до подібного підходу. Тим не менш, ефективність його доведена, тому виключати його під час прогнозування не можна. Метод екстраполяції дозволяє найкраще розібратися в ситуації і уявити, якими саме шляхами будуть розвиватися події.

Найчастіше метод екстраполяції в прогнозуванні проявляється у виявленні даних про зміни у вигляді статистичних закономірностей. Складаються спеціальні схеми і графіки, які відображають особливості всього процесу.

Використання даного методу досить складно, тому що вимагає оперування величезною кількістю економічних показників. Обсяги інформації досягають величезних розмірів. Щоб домогтися найбільшої ефективності, доводиться складати вертикальну та горизонтальну координацію.

Для впровадження в будь-яку фінансову структуру потрібно, в першу чергу, широка підтримка з боку управління на всіх рівнях, починаючи від найвищого і кінчаючи керівниками на місцях або главами конкретних відділів.

Крім цього, потрібно перебудовувати особливості сприйняття нових відомостей, щоб можна було вивчати дані минулого і переносити їх на перспективу. Екстраполяція нерозривно діє з методом контролю, який передбачає глибокий аналіз всіх відомостей, а після цього їх вже можна переносити на майбутнє.

Такий метод часто виправдовує себе, хоча вимагає професійного підходу до його застосування. Фахівці, які можуть ефективно оперувати отриманими даними, становлять досить чітке і точне уявлення про те, що чекає їх у майбутньому, тому вони можуть підготуватися і внести потрібні корективи.

Складемо прогнозний звіт про фінансові результати.

Таблиця 3.1

Прогнозний звіт про фінансові результати ПАТ «ПівнГЗК»

Стаття

Код рядка

2012

ПРОГНОЗ

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

13212593

15513616

Податок на додану вартість

15

1746754

2002208

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг)

35

11465839

13511408

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

5493101

6139738

Валовий:

прибуток

50

5972438

7371670

збиток

55

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

5158460

6425095,667

збиток

105

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

4352210

1811860

збиток

175

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності

прибуток

190

3504325

1246473

збиток

195

0

0

Чистий

прибуток

220

3504367

5032714

збиток

225

0

0

Рис.3.1 Прогнозний аналіз чистого прибутку ПАТ «ПівнГЗК» на майбутнє

В ході прогнозного аналізу за методом екстраполяції, можна зробити наступний висновок, що ПАТ «ПівнГЗК» може збільшити свій прибуток в 2013 році на 1498286 тис. грн.

Таблиця 3.2

Прогнозні показники рентабельності

Показник

2012 рік

Прогноз

Валова рентабельність (прибутковість) виробничих витрат

108,73

120,06

Рентабельність (прибутковість) основної діяльності

82,10

90,65

Рентабельність (прибутковість) операційної діяльності

52,04

65,10

Рентабельність звичайної діяльності

45,44

62,65

Рентабельність господарської діяльності

45,44

62,65

Рентабельність підприємства

35,65

50,99

Валова рентабельність виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

52,09

54,56

Чиста рентабельність виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

30,83

37,25

Рентабельність виручки від операційної діяльності

34,23

39,43

Комерційна рентабельність

43,57

49,10

За прогнозним аналізом показників рентабельності можна зробити наступний висновок, що показники рентабельності на наступний рік зростуть.

Рис. 3.2 Прогнозний аналіз рентабельності (прибутковості) основної діяльності ПАТ «ПівнГЗК»

Як бачимо з даної діаграми, що рентабельність від основної діяльності зросла, а це свідчить що підприємство може працювати ефективніше.

Провівши факторний аналіз ПАТ «ПівнГЗК» за 2009 - 2012 рр., був зроблений висновок, що на рентабельність виручки від операційної діяльності впливає чистий дохід.

На чистий дохід впливає ціна та (або) обсяг реалізованої продукції.

Для того щоб підвищити обсяг реалізованої продукції, потрібно нова техніка, модернізації виробництва і т.д.

В 2012 році для розвитку гірських робіт ПАТ «ПівнГЗК» закупив 7 більшогрузних самосвалів, бурильний станок, бульдозер, електровоз та 12 думкарів, а також 4 більшогрузних БелАЗа грузопід'ємністю 130 тонн.

Оскільки, чотири БелАЗа грузопід'ємність одного складає 130 тонн, то чотири за одну поїзду вивозять 520 тонн.

За добу

Таким чином, для досягнення позитивного ефекту підприємницької діяльності ПАТ «ПівнГЗК» потрібно:

- освоєння випуску iнших видiв сировини, що дозволить диверсифiкувати ринок ЖРС i збiльшити долю комбiнату в постачаннях як на внутрiшнiй ринок, так i на експорт;

- укладання контрактiв зі споживачами, де основними постачальниками є пiдприємства «великої трiйки» (Vale (Бразилiя), BHP Billiton та Rio Tinto (Австралiя)) ;

- ведення збутової полiтики на умовах вiдвертостi i прозоростi з дотриманням термiнiв постачання, якiсних характеристик i iнших умов договору.

ВИСНОВКИ

Дослідженню проблеми економічного аналізу фінансових результатів значну увагу приділяють провідні вчені, які зосередили свою увагу, зокрема, на таких поняттях, як "прибуток" та "збиток". Так, сучасні українські вчені - економісти, такі як Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, Н.М. Ткаченко трактують прибуток та збиток відповідно до П(С) БО 3 "Звіт про фінансові результати". О.В. Лишиленко та В.Г. Швець під прибутком розуміють джерело господарських засобів і відповідних резервів, збільшення капіталу внаслідок діяльності та фінансовий результат.

Прибуток - це кінцевий результат діяльності будь - якого підприємства, а відповідно збиток - це своєрідний антипод прибутку, і порядок його формування нічим не відрізняється від позитивного результату діяльності, тобто збиток також знаходиться як різниця доходів та витрат діяльності господарюючого суб'єкта, тільки результат матиме від'ємне значення.

Таким чином позитивними змінами в діяльності ПАТ «ПівнГЗК» є: збільшення обсягів виготовленої продукції, необоротних активів, зменшення кредиторської та дебіторської заборгованості, збільшення фондовіддачі, фонду оплати праці, продуктивності праці, зменшення витрат на 1 грн. реалізованої продукції.

Негативними змінами в діяльності ПАТ «ПівнГЗК» є: зменшення залишкової вартості основних засобів, суми оборотних активів

Класифікація прибутку в залежності від виду діяльності, в рамках якої отримано прибуток;в залежності від порядку визначення прибуток;в залежності від розмір.

Об'єктом випускної роботи є Публічне Акціонерне Товариство "Пiвнiчний Гiрничо-Збагачувальний Комбiнат" веде видобуток i збагачення залізистихкварцитівпівнічної частини Криворізькогозалізорудного басейну. Видобуток руди в кар'єрах ведеться вiдкритим способом iз застосуванням буропiдривних робіт та вивезенням вскришних порід у зовнішні відвали.

Підприємство здійснює виробництво i реалізацію двох основних видiв товарної продукції - залізорудного концентрату та залізорудних обкотишiв.

Прибуток на ПАТ «ПівнГЗК» формується за рахунок прибутку (збитку) від операційної діяльності, прибуток (збитку) від іншої операційної діяльності, прибуток (збитку) від інвестиційної діяльності, прибуток (збитку) від надзвичайної діяльності.

Найбільший прибуток підприємство отримувала від операційної діяльності, оскільки це прибуток від основної діяльності підприємства, тобто від виробництва (окатишів та концентрату) та реалізації їх.

З даних розрахунків було зроблений економічний висновок, що підприємство є фінансово стійким, показники платоспроможності є позитивними, але підприємство не має достатньо коштів, щоб своєчасно погасити свої строкові зобов'язання, але це не свідчить про те, що підприємство є неплатоспроможним, оскільки усі кредитори не звертаються одночасно з вимогами про повернення боргів. Також ПАТ «ПівнГЗК» має достатньо дебіторської заборгованості для погашення поточних зобов'язань.

Провівши прогнозний аналіз звіту про фінансові результати та показників рентабельності можна зробити наступний висновок, що ПАТ «ПівнГЗК» в 2013 році може збільшити чистий прибуток та рентабельність (прибутковість) діяльності.

Отже, задачі випускної роботи виконані, мета досягнута.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 «Баланс»: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.02.2000р. №37.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №5 «Звіт про власний капітал»: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2000р. №304.

4. БаканівМ.І. Теорія економічного аналізу: [підручник.] - Київ: Основи, 2006. - 222 с.5.

5. Бойчик І. М. Економіка підприємства: [навч. посібн. для вищ. навч. заклад.] - Київ: Атіка, 2004. - 344 с.

6. Бородіна Є. І. Фінанси підприємств: [навч. посібн. для вищ. навч. заклад.] - Київ.: Либідь, 2004.- 324 с.

7. Данілюк М.О. Фінансовий менеджмент [навч. посібн. для вищ. навч. заклад.] -- Київ: ЦНП, 2004.-- 204 с

8. Матюшенко І.Ю фінансового менеджменту [навч. посібн. для вищ. навч. заклад.]-- Київ: ЦНП, 2003.-- 320 с.

9. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: [навч. посібн. для вищ. навч. заклад.] - Київ.: КНЕУ, 1999. - 437 с.

10. Мочерний С. В. Економічна теорія: [посібник.] - Київ: Вища школа, 2002. -435 с.

11. Поддєрьогін А.М. [навч. посібн. для вищ. навч. заклад.] - Київ: Знання, 2004. - 344 с.

12. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2007. - 488с.

13. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств: [навч. посібн. Для вищ. навч. заклад.] - Київ: Знання, 2005. - 323 с.

14. Алексюк А.Р. Ризик як один їз чинників зростання прибутку підприємств // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - № 3 - с 17-21.

15. Воскобаєва О.Н. Прибуток як основне джерело саморозвитку підприємств// Торгівля і ринок України. - 2005. - № 13. - 375 с.

16. Головко Т.В. Стратегічний аналіз : навч.метод. посіб. для самост. вивч. / Т.В. Головко, С.В. Сагова ; [за ред. М.В. Кружельного]. - Київ : КНЕУ, 2002. - 198 с.

17. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / П.Л. Гордієнко. - Київ: Алерта, 2006. - 404 с.

18. Городинська Д.М. Економічна стійкість підприємства / Д.М. Городинська // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №10(42). - С. 141-146.

19. Данильчук І.В. Сутність фінансового стану підприємства та пошук управлінських рішень щодо забезпечення його ефективності / І.В. Данильчук // Економічний вісник університету : Збірник наукових праць. - 2011. - №17/2.

20. Іщенко Є.П. Прибуток як критерій ефективності функціонування підприємства // Є.П. Іщенко // Економіст, серпень. - 2005. - № 8. - С. 12-14.

21. Кривицька О.Р. Планування прибутку підприємств під час визначення стратегії його розвитку// Фінанси України. - 2005. - № 3. - 138-147 с.

22. Кручок С.Г. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. - 2009. - № 8. - 10 С.

23. Мороз Е.Г. Економічні особливості застосування факторингу в Україні / Е.Г. Мороз, І.В. Грисюк // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Збірник наукових праць. - 2010. - № 3. - С. 47-57.

24. Нестеренко Ж.К. Нерозподілений прибуток як джерело збільшення власного капіталу підприємства// Інноваційна економіка. - 2008.- №4-23с.

25. Никитин С. Прибыль: теоретические и практические подходы / С. Никитин, Е. Глазова, А. Никитин // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - №5. - С. 20-27.

26. Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємства / Т.А. Обущак // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №9. - С. 92-100.

27. Огійчук М.Ф. Удосконалення методики формування прибутку у податковому обліку / М.Ф. Огійчук, Ю.С. Воскобойник // Агроінком. - 2006. - № 7-8. - С. 83-88.

28. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства : навч.-метод. посібн. [для самост. вивч. дисц.] / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. - К. : Вид-воКНЕУ, 2000. - 248 с.

29. Рикардо Д. Собрание сочинений : пер. с англ. / Д. Рикардо ; [под ред. Н. Рязанова]. - Санкт-Петербург. : Зерно, 1908. - Т. 1. - 304 с.

30. Самуельсон П.Е. Экономика : пер. с англ. / П.Е. Самуельсон, В.Д. Нордхаус. - 16-е изд. - Москва : Вильямс, 2003. - 688 с.

31. Смачило В.В. Оцінка фінансової стійкості підприємств / В.В. Смачило, Ю.В. Будникова // Економічний простір: Збірник наукових праць. - 2008. - №20/2. - С. 35 - 40.

32. Турило А.М. Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України : журнал. - 2008. - № 8. - С. 35-45.

33.Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. Фінансова звітність ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». з 2009 року по 2011 рік // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/participant/00191023

34. Карпенко Г.В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства / Г.В. Карпенко // Економіка держави. -2010. - №1. - С. 61-62.

Додаток А2

Дата

31.12.2010

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"

за ЄДРПОУ

00191023

Територія

Дніпропетровська 50079 мiсто Кривий Рiг

за КОАТУУ

1211037200

Організаційно-правова форма господарювання

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

за КОПФГ

250

Орган державного управління

за СПОДУ

1066

Вид економічної діяльності

за КВЕД

13.10.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса:

Дніпропетровська 50079 мiсто Кривий Рiг

Баланс станом на 2010 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

10983

11542

- первісна вартість

011

22378

29144

- накопичена амортизація

012

( 11395 )

( 17602 )

Незавершене будівництво

020

771047

1059917

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

8074979

7572067

- первісна вартість

031

8126528

8654781

- знос

032

( 51549 )

( 1082714 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

9

14

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

2626

169568

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

8859644

8813108

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

287661

264155

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

8642

79276

Готова продукція

130

70566

168817

Товари

140

22

92

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

5006237

7552267

- первісна вартість

161

5008440

7553699

- резерв сумнівних боргів

162

( 2203 )

( 1432 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

8250

19352

- за виданими авансами

180

316143

476456

- з нарахованих доходів

190

6

110

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

3518356

3489266

Поточні фінансові інвестиції

220

6021

8147

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

2077

70731

- у т.ч. в касі

231

7

7

- в іноземній валюті

240

410

4958

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

9224391

12133627

III. Витрати майбутніх періодів

270

5168

12749

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

18089203

20959484

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

576019

576019

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

4578121

5213393

Резервний капітал

340

144005

144005

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

6117534

3700068

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

11415679

9633485

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

18494

22981

Інші забезпечення

410

282516

315849

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

301010

338830

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

23572

24290

Відстрочені податкові зобов'язання

460

1955538

623459

Інші довгострокові зобов'язання

470

255777

825505

Усього за розділом III

480

2234887

1473254

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

145182

0

Векселі видані

520

1791

1

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3206351

5951600

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

160

2231

- з бюджетом

550

71769

123436

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

13386

7317

- з оплати праці

580

18789

17302

- з учасниками

590

607855

3378213

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

72341

33812

Усього за розділом IV

620

4137624

9513912

V. Доходи майбутніх періодів

630

3

3

Баланс

640

18089203

20959484

Додаток А3

Дата

31.12.2010

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"

за ЄДРПОУ

00191023

Територія

Дніпропетровська 50079 мiсто Кривий Рiг

за КОАТУУ

1211037200

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

Міністерство промислової політики України

за СПОДУ

6544

Вид економічної діяльності

за КВЕД

13.10.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса:

Дніпропетровська 50079 мiсто Кривий Рiг

Баланс станом на 2011 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

11542

9789

- первісна вартість

011

29144

34281

- накопичена амортизація

012

( 17602 )

( 24492 )

Незавершене будівництво

020

1059917

2291573

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

7572067

2291573

- первісна вартість

031

8654781

9337528

- знос

032

( 1082714 )

( 1984645 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

14

14

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

169568

184679

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

88131108

9858174

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

264155

310430

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

79276

41758

Готова продукція

130

168817

144343

Товари

140

92

14815

Векселі одержані

150

0

4167

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

7552267

7033409

- первісна вартість

161

7553699

7034809

- резерв сумнівних боргів

162

( 1432 )

( 1400 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

19352

56820

- за виданими авансами

180

476456

945871

- з нарахованих доходів

190

110

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

3489266

1408871

Поточні фінансові інвестиції

220

8147

8648

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

70731

33375

- у т.ч. в касі

231

7

7

- в іноземній валюті

240

4958

3114

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

12133627

10005621

III. Витрати майбутніх періодів

270

12749

39

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

1948

Баланс

280

20959484

19865782

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

576019

576019

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

5213393

4688089

Резервний капітал

340

144005

144005

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

3700068

7098337

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

9633485

12506450

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

22981

27590

Інші забезпечення

410

282516

315849

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

338830

325345

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

24290

9811806

Відстрочені податкові зобов'язання

460

623459

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

255777

825505

Усього за розділом III

480

1473254

985166

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

178330

Векселі видані

520

1

1

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

5951600

2089737

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

2231

22437

- з бюджетом

550

123436

260484

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

7317

8588

- з оплати праці

580

17302

18061

- з учасниками

590

3378213

3557783

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

33812

73894

Усього за розділом IV

620

9513912

6048818

V. Доходи майбутніх періодів

630

3

3

Баланс

640

20959484

19865782

Додаток А4

Дата

2013.01.01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"

за ЄДРПОУ

00191023

Територія

Дніпропетровська 50079 мiсто Кривий Рiг

за КОАТУУ

1211037200

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

Міністерство промислової політики України

за СПОДУ

6544

Вид економічної діяльності

Добування залізних руд

за КВЕД

13.10.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса:

Дніпропетровська 50079 мiсто Кривий Рiг

Баланс станом на 2012 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

9789

5729

- первісна вартість

011

34281

34966

- накопичена амортизація

012

( 24492 )

( 29237 )

Незавершене будівництво

020

2291573

2878633

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

7352883

9176789

- первісна вартість

031

9337528

9240369

- знос

032

( 1984645 )

( 63580 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

14

14

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

184679

959760

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

19236

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

9858174

13020925

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

310430

283976

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

41758

59710

Готова продукція

130

144343

266659

Товари

140

14815

32333

Векселі одержані

150

4167

4167

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

7033409

5893436

- первісна вартість

161

7034809

5894824

- резерв сумнівних боргів

162

( 1400 )

( 1388 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

56820

697389

- за виданими авансами

180

945871

1151466

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1408871

571862

Поточні фінансові інвестиції

220

8648

2208

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

33375

1601

- у т.ч. в касі

231

7

12

- в іноземній валюті

240

3114

103312

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

10005621

9068119

III. Витрати майбутніх періодів

270

39

7

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

1948

0

Баланс

280

19865782

22089051

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

576019

576019

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

4688089

6112157

Резервний капітал

340

144005

144005

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

7098337

4956938

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

12506450

11789119

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

27590

26964

Інші забезпечення

410

315849

323287

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

325345

350251

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

9811806

2295803

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

334280

Інші довгострокові зобов'язання

470

825505

3529

Усього за розділом III

480

985166

2633612

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

178330

8965

Векселі видані

520

1

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2089737

1929569

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

22437

411

- з бюджетом

550

260484

250737

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

8588

7812

- з оплати праці

580

18061

15036

- з учасниками

590

3557783

49193

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

73894

193443

Усього за розділом IV

620

6048818

7316066

V. Доходи майбутніх періодів

630

3

3

Баланс

640

19865782

22089051

Додаток Б2

Дата

31.12.2010

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"

за ЄДРПОУ

00191023

Територія

Дніпропетровська 50079 мiсто Кривий Рiг

за КОАТУУ

1211037200

Організаційно-правова форма господарювання

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

за КОПФГ

250

Орган державного управління

за СПОДУ

1066

Вид економічної діяльності

за КВЕД

13.10.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса:

Дніпропетровська 50079 мiсто Кривий Рiг

Звіт про фінансові результати за 2010 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

11503153

6752444

Податок на додану вартість

015

1514440

882050

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

9988713

5870394

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 4430727 )

( 3338096 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

5557986

2532298

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

8054666

4197662

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 88523 )

( 61323 )

Витрати на збут

080

( 514600 )

( 575345 )

Інші операційні витрати

090

( 8107039 )

( 4077502 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

4902490

2015790

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

70002

29043

Інші доходи

130

298114

144096

Фінансові витрати

140

( 379448 )

( 71962 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 1031452 )

( 305107 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

3859706

1811860

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 1214742 )

( 565387 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

2644964

1246473

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

219

0

- витрати

205

( 0 )

( 2 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

2645183

1246471

- збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

3049929

2366776

Витрати на оплату праці

240

369304

304304

Відрахування на соціальні заходи

250

137013

113276

Амортизація

260

1039768

562913

Інші операційні витрати

270

813608

780746

Разом

280

5409622

4128015

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

2304075800

2304075800

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2304075800

2304075800

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

1.14805

0.54099

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

1.14805

0.54099

Дивіденди на одну просту акцію

340

1.14805

0.54099

Додаток Б3

Дата

31.12.2010

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"

за ЄДРПОУ

00191023

Територія

Дніпропетровська 50079 мiсто Кривий Рiг

за КОАТУУ

00191023

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Орган державного управління

за СПОДУ

6544

Вид економічної діяльності

за КВЕД

13.10.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса:

Дніпропетровська 50079 мiсто Кривий Рiг

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

16696783

11503153

Податок на додану вартість

015

2048490

154440

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

14648293

9988713

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(5308264)

(4430727)

Валовий прибуток:

- прибуток

050

9340029

5557986

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

10036095

8054666

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

(125853)

(88523)

Витрати на збут

080

(763010)

(514600)

Інші операційні витрати

090

(10042037)

(8107039)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

8445224

4902490

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

68038

70002

Інші доходи

130

5083

298114

Фінансові витрати

140

(144165)

(379448)

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

(121852)

(1031452)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

8252328

3859706

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необорот-них активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(2003172)

(1214742)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

6249156

2644964

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

219

- витрати

205

(4)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

6249152

2645183

- збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

3906185

3049929

Витрати на оплату праці

240

406628

369304

Відрахування на соціальні заходи

250

150954

137013

Амортизація

260

931831

1039768

Інші операційні витрати

270

1010604

813608

Разом

280

6406202

5409622

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.00000000

0.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.00000000

0.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

2.71222000

4.14805000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

2.71222000

1.14805000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Додаток Б4

Дата

2013.01.01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"

за ЄДРПОУ

00191023

Територія

Дніпропетровська 50079 мiсто Кривий Рiг

за КОАТУУ

1211037200

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

Міністерство промислової політики України

за СПОДУ

6544

Вид економічної діяльності

Добування залізних руд

за КВЕД

13.10.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса:

Дніпропетровська 50079 мiсто Кривий Рiг

Звіт про фінансові результати за 2012 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

13212593

16696783

Податок на додану вартість

015

1746754

2048490

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

11465839

14648293

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(5493401)

(5308264)

Валовий прибуток:

- прибуток

050

5972438

9340029

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

3605802

10036095

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

(81944)

(125853)

Витрати на збут

080

(708466)

(763010)

Інші операційні витрати

090

(3629370)

(10042037)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

5158460

8445224

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

24137

68038

Інші доходи

130

11950

5083

Фінансові витрати

140

(491094)

(144165)

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

(199125)

(121852)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

4504328

8252328

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необорот-них активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(969901)

(2003172)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

3534427

6249156

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

50

0

- витрати

205

(0)

(4)

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

3534477

6249152

- збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

4217957

3906185

Витрати на оплату праці

240

402929

406628

Відрахування на соціальні заходи

250

150599

150954

Амортизація

260

913351

931831

Інші операційні витрати

270

975312

101064

Разом

280

6660148

6406202

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

2304075800

2304075800

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2304075800

2304075800

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

1.53401

2.71222

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

1.53401

2.71222

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

2.67418

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність, значення та завдання аналізу формування та використання прибутку підприємства. Аналіз складу та динаміки прибутку підприємства, показників ефективності використання прибутку підприємства. Шляхи підвищення прибутковості діяльності підприємства.

  курсовая работа [150,0 K], добавлен 23.08.2012

 • Фінансові аспекти управління витратами підприємства. Оцінка фінансового стану ВАТ "Олімп". Розрахунок базового прибутку, аналіз ліквідності, ділової активності, процесів формування й розподілу прибутку, коефіцієнту рентабельності та структури капіталу.

  контрольная работа [118,4 K], добавлен 13.04.2012

 • Економічна сутність, роль і значення прибутку в сучасних умовах. Зміст аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз і оцінка процесів формування й розподілу прибутку підприємства. Порядок формування та використання прибутку господарюючих суб’єктів.

  курсовая работа [108,6 K], добавлен 22.12.2013

 • Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Законодавче визначення сутності, видів та функцій прибутку. Формування та використання прибутку. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства, методи обчислення прибутку.

  курсовая работа [96,8 K], добавлен 18.01.2010

 • Економічний аналіз фінансового стану підприємства, методи його проведення. Структурний аналіз активів, пасивів, прибутку та рентабельності. Оцінка ділової активності. Рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

  курсовая работа [723,8 K], добавлен 13.06.2019

 • Економічна сутність і джерела формування прибутку підприємства. Шляхи та фінансові інструменти управління прибутком. Факторний аналіз прибутку і аналіз можливостей збільшення рентабельності діяльності. Застосування факторингу дебіторської заборгованості.

  дипломная работа [941,7 K], добавлен 06.06.2016

 • Організаційно-економічна та господарська діяльність підприємства. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Напрямки використання чистого прибутку.

  курсовая работа [192,9 K], добавлен 10.01.2014

 • Нормативно-правове забезпечення діяльності комунального підприємства "Чернігівводоканал", перелік його установчих документів. Аналіз майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності, прибутку та рентабельності організації, оцінка її ділової активності.

  отчет по практике [156,1 K], добавлен 05.09.2011

 • Економічна сутність формування та функцій прибутку підприємства. Сутність факторів що впливають на збільшення прибутку. Оцінка фінансово-господарської діяльності ПАТ "Електро". Повний аналіз чинників підвищення ефективності діяльності підприємства.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 29.03.2015

 • Теоретичні основи аналізу використання чистого прибутку підприємства в умовах трансформації економічної системи. Аналіз розподілу, формування та використання чистого прибутку. Концептуальні засади до підвищення прибутковості господарської діяльності.

  курсовая работа [75,2 K], добавлен 16.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.