Розвиток і кодифікація земельного законодавства України сучасного періоду

Сутність основних етапів та проблем кодифікації земельного законодавства на сучасному етапі. Розробка ефективних рекомендацій щодо формування і кодифікації нового земельного законодавства України. Розвиток кодифікованих актів земельного законодавства.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 23.11.2012
Размер файла 241,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

земельний законодавство кодифікація

Закономірністю розвитку земельного законодавства в процесі проведення в Україні земельної реформи, умовою його успішного впливу на суспільні відносини має бути несуперечність і узгодженість системи діючих правових норм.

Розвиток земельних відносин в Україні потребує належного правового забезпечення. Процес реформування цих відносин супроводжується прийняттям великого масиву законів та підзаконних актів, багато з яких, на жаль, суперечать один одному. Все це свідчить про низький рівень законотворчих робіт. В зв'язку з цим виникає нагальна потреба у кодифікації земельного законодавства України.

Ідея об'єднання законів і інших нормативних актів у цілісну систему, що регулює споріднені суспільні відносини з метою усунення громіздкості законодавства і полегшення користування нормативним матеріалом, відома здавна. Багато провідних учених у радянський та пострадянський періоди присвятили свої монографії, наукові дослідження питанням кодифікації законодавства. Але в правовій літературі поки що відсутні суттєві теоретичні розробки, монографічні дослідження щодо проблем кодифікації саме земельного законодавства.

З переходом нашої держави до ринкових відносин склалася ситуація, коли практично всі норми базових актів галузевого законодавства носять надто загальний характер, при цьому унеможливлюється реалізація їх положень як норм прямої дії. Окрім того, сучасне земельне законодавство характеризується надмірним динамізмом нормативного масиву, частими змінами провідних аспектів земельної політики. Головний земельний закон морально застарів і не може якісно та у повному обсязі регулювати відносини, що виникають в процесі реалізації земельної реформи.

Такий стан справ викликаний тим, що в країні до цього часу відсутня наукова обґрунтованість кодифікації земельного законодавства, тобто взагалі немає юридичної концепції формування нового земельного законодавства. Тому з розвитком ринкових відносин необхідно виробити чітке і наукове обґрунтування суттєвості приведення норм земельного законодавства у певним чином узгоджену і цілісну систему.

Теоретична і практична розробка проблеми кодифікації земельного законодавства України не може здійснюватися без глибокого і всебічного вивчення досвіду вітчизняної і зарубіжної кодифікації земельного законодавства. Однак в Україні дотепер відсутні комплексні спеціальні дослідження, що давали б хоча б загальне уявлення про кодифікацію земельного законодавства, яка проводилася в нашій країні, а дослідження, присвячені аналізу окремих кодифікаційних робіт, нечисленні і мають фрагментарний характер, що й обумовлює актуальність даного дипломного дослідження.

Мета дипломного проектування полягає в теоретичній розробці сучасних проблем кодифікації земельного законодавства і обґрунтуванні власних пропозицій щодо формування нового земельного законодавства та його кодифікації. Відповідно до мети визначені наступні задачі дослідження:

вивчити і провести ґрунтовний аналіз загальнотеоретичної, спеціальної юридичної, історичної літератури та законодавства щодо розвитку кодифікації земельного законодавства в Україні;

провести історико-правовий аналіз етапів розвитку та кодифікації земельного законодавства України;

провести аналіз чинних кодифікованих актів земельного законодавства України;

визначити проблеми кодифікації сучасного земельного законодавства;

сформулювати на цій підставі власні наукові висновки;

розробити і сформулювати рекомендації щодо формування і кодифікації нового земельного законодавства України.

Об'єктом дослідження є процес кодифікації земельного законодавства як суспільно-історичне та правове явище, а також періодизація та закономірності розвитку цього процесу в Україні.

Предметом дослідження є зміст кодифікованих актів земельного законодавства та актуальні правові проблеми їх створення і розвитку в Україні.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі аналізу чинного законодавства України та наукової літератури вперше виконане комплексне монографічне дослідження, присвячене актуальним теоретичним проблемам кодифікації земельного законодавства Україні.

Внаслідок проведеного дослідження на захист виносяться наступні наукові положення, висновки і рекомендації:

Зроблено висновок, що процес розвитку вітчизняного земельного законодавства поділяється на два етапи: докодифікаційний, який брав свій початок з часів становлення та розвитку звичаєвого і писаного права на території України і тривав до моменту прийняття 18 січня 1918 року Тимчасового земельного закону, та кодифікаційний, який був започаткований прийняттям Тимчасового земельного закону і триває по сьогоднішній день.

Обґрунтовано висновок про те, що першим кодифікованим актом земельного законодавства України став Тимчасовий земельний закон від 18 січня 1918 року, яким було кодифіковано інститут користування землею.

Зроблено висновок про те, що неприйняття нового загальногалузевого кодифікованого акта, який повинен регулювати земельні відносини, є причиною відсутності в Україні необхідної системи супідрядності земельно-правових норм, зводить нанівець розробку і прийняття багатьох законодавчих актів, є підґрунтям цілої низки суперечностей, які містяться у вже прийнятих нормативних документах.

Обґрунтовано висновок про те, що створювані кодифіковані акти земельного законодавства повинні містити повну, логічно і юридично виважену систему земельно-процесуальних норм, які мають забезпечити реалізацію земельних норм матеріального права.

Обґрунтовано можливість і доцільність внутрішньогалузевої кодифікації земельного законодавства України на сучасному етапі його розвитку шляхом прийняття «пакету законів» - системи окремих нормативних актів, які б кодифікували земельне законодавство за його інститутами.

Уперше доведено, що однією з об'єктивних умов кодифікації земельного законодавства є наявність системного підходу до формування законодавства, сутність якого полягає: а) у створенні як зовні, так і внутрішньо узгодженої системи нормативних актів, що кореспондують один одному і ґрунтуються на єдиному (базовому) нормативному акті - кодексі; б) у встановленні пріоритетності законопроектів, визначенні критеріїв, відповідно до яких прийняття того чи іншого нормативного акта буде вважатися пріоритетним у відповідній ситуації; в) у створенні системи

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості застосування викладених у роботі положень і зроблених висновків та рекомендацій: при подальшій розробці правового регулювання земельних відносин, зокрема у підготовці нових кодифікованих актів земельного законодавства та при внесенні змін та доповнень в діючі; у навчальному процесі - при підготовці відповідних підручників і навчальних посібників з курсу «Земельне право», викладанні відповідних навчальних дисциплін, в науково-дослідницькій роботі студентів, а також у процесі правового виховання населення.

земельний законодавство кодифікація

1. Загальні засади і періодизація процесу розвитку і кодифікації земельного законодавства України

1.1 Поняття і сутність кодифікації галузевого законодавства

Ідея об'єднання законів і інших нормативних актів у цілісну систему, що регулює родинні суспільні відносини з метою усунення громіздкості законодавства і полегшення користування нормативним матеріалом, відома здавна. Так відомий англійський філософ Ф. Бекон писав: «якщо закони, накопичуючись мало-помалу, досягли такої численності і заплутаності, що з'явилася необхідність повного їхнього перегляду і перетворення в єдиний цільний кодекс, більш здоровий і зручний, то слід, насамперед, зайнятися цією працею, і працю цю вважайте істинно доблесною справою, а ті, хто робить його, вірте, заслуговують, щоб їх вважали справжніми законодавцями і реформаторами.

Право становить систему, яка характеризується багаторівневою структурою, що об'єктивно обумовлено багаторівневим характером системи суспільних відносин, відображенням якої воно є. Будь-яка система, у тому числі і правова, складає не простий набір компонентів, а цілісність, що володіє визначеною внутрішньою організацією (структурою).

Закономірністю розвитку будь-якої правової системи, умовою її успішного впливу на суспільні відносини є логічна довершеність, несуперечність і погодженість системи діючих правових норм. Окрема правова норма чи нормативний акт здійснюють ефективний правовий вплив лише в поєднанні з іншими правовими засобами, тому що виникнення і функціонування права знаходиться під безпосереднім впливом діючої системи суспільних відносин. Тому при формуванні нових, зміні, скасуванні застарілих правових актів законодавець повинен чітко уявляти, як із вживанням заходів по

відновленню нормативно-правових приписів буде виглядати вся система норм. [124, с 182.]

Діяльність по упорядкуванню і приведенню в єдину систему діючих законодавчих актів з метою їхньої доступності, кращого осягнення й ефективного застосування називається систематизацією законодавства. У результаті її здійснення виявляється й усувається неузгодженість, суперечливість нормативно-правових приписів, поліпшується їхня доступність, створюються найбільш сприятливі умови для застосування діючого законодавства.

У більшості випадків ефективне правове регулювання тієї чи іншої групи суспільних відносин може бути забезпечене лише внаслідок одночасного удосконалення змісту і форми нормативно-правових приписів, тобто здійснення їхньої кодификації.

Кодифікація становить лише одну з форм систематизації нормативного матеріалу поряд з інкорпорацією і консолідацією. В зв'язку з цим в межах даного дослідження виникає потреба хоча б у загальних рисах позначити істотні відмінності кодифікації від інших форм упорядкування законодавства.

Під інкорпорацією в юридичній науці і практиці розуміється зовнішня обробка законодавчого матеріалу, об'єднання виданих нормативних актів з одного і того ж питання в новий акт, зібрання чи збірник. Під зовнішньою обробкою розуміється іноді тільки внесення в первісний текст усіх наступних змін. Але цим зміст інкорпоративної роботи не вичерпується. У ході інкорпорації з діючого законодавства виключаються також приписи тимчасового значення, усуваються повторення і суперечності, що не призводять до зміни змісту нормативних актів. У результаті інкорпорації законодавство звільняється від норм, що втратили свою силу, та інших матеріалів, які ускладнюють його використання, однак при цьому не ставиться за мету змінити регулювання суспільних відносин по суті.

І хоча деякі автори включають у поняття інкорпорації різні форми публікацій нормативних актів вищих органів державної влади і керування, все-таки, на наш погляд, публікацію не можна розглядати в якості інкорпоративної діяльності, тому що про наявність інкорпорації можна вести мову лише в тому випадку, коли той чи інший ступінь зовнішньої обробки законодавчого матеріалу поєднується з його упорядкуванням.

В літературі прийнято розрізняти генеральну інкорпорацію, внаслідок якої видаються зібрання законодавства, а також часткову, яка передбачає підготовку збірників актів за визначеними галузями законодавства (збірник нормативних актів з екологічного законодавства, збірник житлового законодавства і т.д.). За способом розташування актів інкорпоративні видання поділяються на хронологічні і систематичні. Хронологічні зібрання відрізняються відносною простотою укладання. Однак із практичної точки зору користування ними ускладнюється в зв'язку з тим, що однорідний правовий матеріал розміщується у різних томах зібрання, адже за критерій розташування цих матеріалів береться дата видання актів чи їх номер. У тих випадках, коли основною ознакою розташування матеріалу виступає предметний, тематичний критерій, видані зібрання представляють більш високий етап систематизації законодавства. Правовий матеріал, що охоплює визначену відносно відособлену частину суспільних відносин, міститься в одній главі чи розділі, що робить його легко доступним для огляду і зручним для застосування. Хронологічна і систематична інкорпорація може бути текстовою, коли в збірнику приводиться весь зміст акта, і переліковою - у випадку перелічення назв актів у хронологічному і предметному порядку із зазначенням місця їхнього опублікування. Іноді виникає потреба змішаної інкорпорації, коли викладається текст одних актів і тільки реквізити інших. За суб'єктами, що здійснюють інкорпорацію, вона може бути офіційною у випадках, коли інкорпоративні видання затверджуються компетентними державними органами, і неофіційною - при проведенні інкорпорації окремими установами, фахівцями і т.д.

На відміну від інкорпорації і кодифікації, що беззаперечно визнаються відносно самостійними формами систематизації законодавства, консолідація, на думку одних учених, є самостійним видом систематизації законодавства, для інших - це лише прийом, що може застосовуватися при інкорпорації. Так Зівс С.Л. вбачає у консолідації різновид часткової кодифікації. [70, с 97.] Піголкін А.С. визначав консолідацію як спеціальну діяльність повноважних органів, спрямовану на зведення воєдино всіх діючих нормативних положень, що регулюють те ж саме конкретне питання, але сформульованих у ряді нормативних актів, які були прийняті у різний час. [122, с 17-21.]

Консолідація як форма удосконалювання законодавства стала виділятися в 60-х роках. Функціонально консолідація має сприяти поліпшенню оглядовості і доступності правового матеріалу, забезпечувати його більшу компактність. Законодавство консолідується за єдиною системою, що дозволяє всі норми, необхідні для регулювання однорідної групи суспільних відносин, розташувати в одному укрупненому акті. Консолідований акт є новим за формою, однак, природа і характер правового впливу при цьому не оновлюються. Це положення є основним при розмежуванні консолідації і кодифікації, тому що остання, крім перетворення форми, принципово змінює і зміст правових актів.

При консолідації іноді доводиться вносити зміни з метою удосконалювання зовнішньої форми законодавства: редагуються застарілі приписи, переводяться в новий більш компактний і чіткий текст, у ході таких перетворень змінюються зовнішні реквізити актів, вводяться нові заголовки і т.д.; усуваються дефекти, що мають місце в старій формі, неясності в термінології, ненормативні приписи тощо.

Слід зазначити, що консолідація має риси як кодифікації (оскільки в її результаті створюється укрупнений зведений акт, що регулює однорідну групу суспільних відносин), так і інкорпорації. Все це дозволяє розглядати консолідацію в якості проміжної перехідної форми від інкорпорації до кодифікації. Дана форма є цілком самостійною, тому що основна мета систематизації - удосконалення, узгодження законодавства, усунення в ньому суперечностей - може бути досягнута також у процесі здійснення лише цього виду діяльності.

Таким чином, інкорпорація і консолідація є важливими засобами упорядкування і «розчищення» діючого законодавства, тому що в ході їхнього здійснення великий за обсягом і розрізнений нормативний матеріал приводиться в узгоджений стан, здійснюється його техніко-редакційна обробка. Це сприяє підвищенню доступності законодавства, полегшує його застосування органами державної влади, дозволяє правильно орієнтуватися в законодавстві як посадовим особам, так і всім іншим громадянам. Однак використання даних форм можливе лише до тієї межі в розвитку законодавства, до того моменту, коли суперечності й інші недоліки, що виникають, можуть бути переборені шляхом зовнішньої обробки нормативних актів. У тих випадках, коли до правових актів потрібно ввести приписи з новим змістом, щоб привести їх у відповідність з назрілими завданнями економічного, політичного і соціально-культурного розвитку, застосовується така форма удосконалення законодавства, як кодифікація.

У дореволюційній історико-правовій науці утвердилося поняття кодифікації не як простого механічного зведення діючого права, а як: а) переробки його; б) на основі принципів, вироблених цивільним обігом, що надають всьому законодавству; в) єдність, зовнішню і внутрішню, органічну цілісність. Настільний енциклопедичний словник 1901 р. визначає поняття кодифікації як «подготовительную работу, цель которой дать систематическое, проникнутое известными руководящими началами собрание всех действующих юридических норм или известное обособление части их, отделить действующее право от отменённого, согласовать законы между собой и сделать понимание и ознакомление с ними возможно более доступным и лёгким».

Видатний російський учений-кодифікатор М.М. Сперанський відносив до зводів законів усі різноманітні, відомі його часу результати предметної систематизації законодавства, тобто систематизації не за часом прийняття чи опублікування законів, а в залежності від якої-небудь ознаки, що відноситься до змісту закону, і вважав їх другою формою законодавства - наступною, систематичною на відміну від форми первісної, різнорідної. Слово «свод» в російській мові означає: «сведенные в одно целое и расположенные в известном порядке сведения, материалы, тексты». [123, с 105-106.] Звід законів в цьому розумінні являє собою зведення в єдине ціле і розташування у визначеному порядку законів.

Терміном «собрание законов» в часи М. Сперанського позначався хронологічний збірник законів Російської імперії (так зване Повне зібрання законів), що містило в собі як діючі, так і скасовані нормативні акти. Цей термін використовується і сьогодні для позначення назв офіційних джерел, у яких публікується поточне законодавство. М.М. Сперанський розрізняв наступні головні види зводів: а) «свод посредством выписок» (підготовчий матеріал до систематизації, у якому за визначеним і заздалегідь обраним порядком збираються тексти актів і їх частин, що відносяться до визначених предметів, без поділу приписів на діючі і недіючі); б) «своды учебные или учёные» (коментарі окремих розділів, галузей законодавства в цілому, на зразок «Інструкцій» у Зводі законів Юстиніана, хоча останнім і була надана сила закону); в) «ручные книги, или сборники» (короткі вказівки по законодавству, які були близькими до зводів навчальних, але розраховані не на вивчаючих право, а на посадових осіб, і побудовані не на засадах науки, а виходячи зі зручності в підготовці); г) «своды в виде указателей» (як правило, побудовані за абеткою з приведенням історії розвитку відповідних узаконень і винесених на їхній основі найважливіших судових рішень); д) «сводное уложение» (Звід законів, що готувався в Росії за вказівкою Петра I, в основу якого передбачалося покласти уложення 1649 року, поповнене наступним законодавством); е) «свод Юстиниана».

Підводячи підсумки розгляду видів зводів, М.М. Сперанський підкреслював, що більшість їх є справою приватною і лише «сводное уложение, как оно замышлялось, и свод Юстиниана представляют собой дело законодательное». Звід Юстиніана М.М. Сперанський вважав зразком для створення Зводу законів Російської імперії. Правила підготовки зводу, що укладався за принципами зводу Юстиніана, а також спеціально сформульованими положеннями Френсіса Бекона, з обмеженнями, пов'язаними з особливостями законів Російської імперії, визнавалися М.М. Сперанським обов'язковими для складання Зводу законів Російської імперії.

Слід зазначити, що багато авторів і звід Юстиніана, і Звід законів Російської імперії відносять до інкорпоративних систематичних зібрань законодавства [125, с 65.], у літературі висловлювалася навіть думка про те, що Звід законів Російської імперії «убил кодификационное творчество в России».

У радянський період учені-юристи також зробили свій внесок в розробку цієї форми систематизації законодавства. Так Дембо Л.І. ототожнював кодифікацію із законодавчою технікою і бачив у ній сукупність форм і методів побудови системи законодавства. Ушаков А.А. і Лях Т.В. зводили завдання кодифікації до систематизації законодавства. [121, с 74-82.] Однак вже Іодковський А.Н. вказував на необхідність розрізняти поняття кодифікації у вузькому і широкому розумінні. Кодифікація законодавства у вузькому розумінні слова, на думку вченого, зводиться до технічної обробки й упорядкування нормативного матеріалу.[126, с 67-77.] Кодифікація в широкому розумінні полягає в тому, що діючі закони переробляються, доповнюються, приводяться у відповідність з потребами пануючого в даному суспільстві класу. Керімов Д.А., визначаючи в 50-і роки поняття кодифікації, писав, що «…это подготовительно-законодательная деятельность соответствующих кодификационных органов по внешней и внутренней обработке законодательного материала «. Згодом він уточнив розуміння кодифікації, визначивши її в якості одного з видів систематизації законодавства. Шебанов А.Ф. бачить у кодифікації таку форму систематизації, «при которой законодатель, исходя из общих принципов данной правовой системы, стремится дать в одном акте единое, стройное, внутренне согласованное изложение правовых установлений». [128, с 139-147]

У Юридичному енциклопедичному словнику сказано, що кодифікація законодавства походить від латинського слова codex - збірник законів і facio - роблю і є формою систематизації законодавства, що, на відміну від інкорпорації (тобто зведення воєдино діючих нормативних актів без зміни їхнього змісту, видання різного роду збірників), полягає в якісній переробці діючих юридичних норм, неузгодженостей і суперечностей правового регулювання, заповненні прогалин і в скасуванні застарілих норм. [82, с 1215.]

У сучасній юридичній літературі кодифікація характеризується як форма систематизації, що припускає переробку норм права за змістом, а також їх систематизований, науково-обґрунтований виклад у новому законі (зводі законів, кодексі, основах законодавства й ін.).

Наведені вище визначення терміна «кодифікація», незважаючи на різне охоплення властивостей і відображення тих чи інших сторін цієї діяльності, на наш погляд, єдині в головному: внаслідок кодифікації вдосконалюється як форма, так і зміст правової матерії, що завдяки істотним перетворенням здобуває ознаки єдності і погодженості (як внутрішньої, так і зовнішньої).

В процесі кодифікації відбувається якісна переробка діючих юридичних норм, усуваються непогодженості, дублювання, суперечності і прогалини в правовому регулюванні, скасовуються неефективні і застарілі норми. Нормативний матеріал приводиться законодавцем у струнку, внутрішньо погоджену правову систему. На зміну великому числу юридичних нормативних документів, що діяли раніше, приходить новий єдиний зведений акт, виданням якого досягається чіткість і ефективність у правовому регулюванні.

Таким чином, найбільш важливими ознаками кодифікаційної діяльності є: 1) зміна змісту правового регулювання; 2) упорядкування діючого законодавства. Тому, на відміну від інших форм упорядкування нормативно-правових актів - інкорпорації і консолідації, кодифікаційна діяльність здійснюється на основі оновлення і систематизації правових приписів.

Кодифікація завжди пов'язана з правотворчістю і може здійснюватися лише в офіційному порядку і компетентними державними органами. Діяльність по створенню кодифікованих актів складається з ряду послідовних взаємозалежних стадій, відправною основою для виділення яких є насамперед поетапність самого правотворчого процесу. Алексєєв С.С. підкреслює, що кодифікація являє собою найбільш високий і в той же час природний для права вид правотворчості. [66, с 235.]

Кодифіковані акти забезпечують стрункість і стабільність стану і розвитку тієї чи іншої галузі законодавства. В усіх випадках вони повинні бути актами прямої дії. При розробці кодифікованих актів варто прагнути максимально повно охопити відповідну сферу суспільних відносин, щоб по можливості виключити потребу прийняття актів для їх доповнення. Але якщо внаслідок певних причин цього досягти не вдається, то в кодифікованому акті необхідно в кожному окремому випадку чітко установити, коли і який орган може видавати акти, що конкретизують і розвивають їхні положення. У тих випадках, коли в одному узагальнюючому акті не можна погодити всі сторони того чи іншого суспільного явища, то необхідно приймати групи взаємозалежних і взаємодоповнюючих кодифікованих актів. Наприклад, в Україні відносини природокористування регулюються цілою низкою кодифікованих актів, таких як: Водний, Земельний, Лісовий кодекси, Кодекс про надра, Гірничий закон, Закон «Про охорону атмосферного повітря» та іншими нормативними актами.

Таким чином, кодифікований акт - це закономірний результат діяльності по систематизації законодавства і його оновленню, це зведений акт, що регулює значну, стійку групу суспільних відносин того чи іншого виду на єдиних принципах і на новому якісному рівні.

Для кодифікованих актів важливий правильний вибір їх форм. Кодифіковані акти можна диференціювати в залежності від різних критеріїв. Насамперед, усі кодифікаційні форми можна розподілити на дві великі групи: закони і підзаконні акти. Основу такої класифікації складають відмінності між кодифікованими актами, що випливають з їхньої юридичної сили, що у свою чергу визначається об'єктом правового регулювання, характером компетенції, положенням суб'єкта правотворчості і його місцем у системі органів держави.

За територіальною ознакою і правотворчою компетенцією кодифіковані акти підрозділяються на акти, що діють на всій території України (кодекси, закони, постанови, статути, положення і т.п.); на території Автономної Республіки Крим (закони, постанови і т.д.); локальні нормативні акти (рішення, розпорядження і т.д.).

За предметом правового регулювання, під яким в науці розуміється однорідна відособлена група суспільних відносин, кодифіковані акти підрозділяються на галузеві і комплексні. Якщо кодифікації піддаються норми, що регламентують одну область відносин, то мова йде про галузеву (видову) кодификацію. У випадках, коли в єдиному акті піддаються кодифікації норми, що регулюють сполучені групи відносин, має місце комплексна (родова) кодифікація. У науці також виділяється внутрішньогалузева (інституційна) кодифікація, здійснювана на рівні окремих інститутів.

Галузеві і комплексні кодифіковані акти становлять різні варіанти поєднання нормативно-правових приписів у залежності від взаємозв'язків, що утворюються в системі суспільних відносин. У рамках даного дисертаційного дослідження видається за необхідне більш докладно зупинитися на питаннях кодифікації галузевого законодавства.

Отже галузі права - це об'єктивно сформовані структурні утворення права. Їхня самостійність, як відзначає Керімов Д.А., визначається сукупністю, специфічними принципами й особливим механізмом правового впливу, характерною внутрішньою і зовнішньою формою правових інститутів, що входять у галузь, і відособленістю законодавства. [89, с 315.]

Головними критеріями виділення галузей права вважають предмет і метод регулювання. Кожній галузі права притаманний «свій особливий вид суспільних відносин», що, будучи специфічним для галузі права, складає ядро, кістяк, головний зміст предмета її регулювання, надає галузі права необхідну визначеність. Зміст регульованих правом відносин визначає характер застосовуваного до даного предмета методу правового регулювання. Таке положення про повну адекватність предмета і методу правового регулювання зіграло позитивну роль в обґрунтуванні побудови системи права, допомагало практиці систематизації нормативного матеріалу, дозволило виділити загальновизнані галузі права: конституційне, адміністративне, кримінальне, цивільне, процесуальне й інші. Але з часом, у зв'язку з посиленням диференціації й інтеграції соціальної практики, правова дійсність також неухильно ускладнювалася, що обумовлювало наростання труднощів при обґрунтуванні нових галузей права. Наслідком цього, зокрема, стала поява (поряд з вищезгаданими) таких комплексних галузей права, як природоресурсове, господарське й інші. Це дало підставу В.Н. Кудрявцеву заявити, що положення про предмет і метод, як основу галузі права, консервативне і суперечить сучасним тенденціям комплексного розвитку. Даний критерій побудови галузей системи права критикують і інші автори.

Що стосується галузей законодавства, то прийнято вважати, що для них притаманний особливий предмет регулювання (вид відносин) і комбінація різних методів правового впливу (сполучення юридичних способів регулювання), на відміну від галузей права, для яких характерна однозначність і предмета, і методу.

Під галуззю законодавства в юридичній літературі розуміється така сукупність нормативних актів, для якої характерна єдність змісту (принципів правового регулювання, джерел формування норм права, спільність основних положень); відносна єдність форми (елементи галузі законодавства знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності і представляють визначену систему); наявність головного стрижневого акта (чи декількох основних актів), що обумовлює цілісність галузі, зміст і форму інших актів. Головними критеріями побудови галузевої структури законодавства є якісно однорідні види господарської, адміністративно-політичної, соціально-культурної діяльності, що вимагають відособленого державного регулювання.

Правове регулювання суспільних відносин починається з видання окремих норм, нормативних актів. Їхнє накопичення і функціонування протягом більш-менш тривалого часу дозволяє проявитися структурним і функціональним зв'язкам, що ведуть до формування інститутів і галузей. При цьому найбільш істотні якісні зміни відбуваються в процесі здійснення кодифікаційної обробки зазначених структурних одиниць. Як справедливо відзначає Поленіна С.В., розробка і прийняття нового кодифікованого акта становить стрибок у розвитку законодавства, що дозволяє привести регулювання певної сфери суспільних відносин у відповідність з діючими потребами їхньої регламентації. [77, с 78.] Крім того, ствердження кодифікованого акта в тій чи іншій сфері державного регулювання фактично означає завершення процесу становлення нової галузі законодавства. Тому кодифіковані акти мають особливе значення для формування галузевої структури законодавства. Алексєєв С.С. з цього приводу слушно зауважив, що без кодифікованих актів навіть профілюючі галузі стають «рыхлыми», позбавленими чіткого галузевого забарвлення. [67, с 213.]

Таким чином, можна зробити висновок, що при визначенні переліку правових актів, що відносяться до конкретної галузі законодавства, повинна враховуватися ефективність нормативних засобів і їхня доступність. У протилежному випадку неможливо буде кодифікувати дану галузь, тому що однорідні за своїм змістом і цільовим призначенням нормативно-правові приписи будуть «розкидані» по різних кодифікованих актах інших галузей законодавства, що на сьогоднішній день і спостерігається у земельному законодавстві України, норми якого містяться у великому масиві кодифікованих актів, які входять до інших галузей вітчизняного законодавства.

1.2 Особливості і періодизація процесу кодифікації земельного законодавства України

Будь-який поділ того чи іншого історичного процесу на періоди досить умовний і залежить від критеріїв, що обирає дослідник при здійсненні такого поділу. Такий поділ, на наш погляд, обумовлений необхідністю більш повного висвітлення і дослідження всіх особливостей самих кодифікованих актів, а також тих економічних і політичних умов, у яких вони створювалися і діяли. Об'єктом дослідження в даній дипломній роботі є загальні закономірності кодифікації земельного законодавства України, тому вважається за доцільне зробити поділ процесу кодифікації на періоди (етапи) у залежності від найбільш важливих подій, що справили визначальний вплив на цей процес. На наш погляд, таку роль виконують нормативні акти (концептуальні, кодифіковані), що започатковували чи завершували собою певний етап становлення земельного законодавства нашої держави.

Отже, як відзначав А.П. Ткач, правові відносини на території нашої держави розвивалися на основі культурної спадщини, одержаної від древньоруської народності, яка ще на початках середньовіччя мала високорозвинену систему феодального права. Частина норм давньоруського права глибоко ввійшла у свідомість і побут українського народу, врегульовувала основи феодального ладу. Окремі норми перетворилися у звичаї, яких дотримувалися на практиці, не вдаючись до їх походження, за принципом: «як раніше було», «по давнім правам», «по давнім звичаям» і тому подібне. [129, с 501.]

Поряд з нормами права місцевого походження одержало поширення польсько-литовське законодавство. Це було результатом входження частини українських земель протягом тривалого часу до складу королівства Польського і князівства Литовського. У даному випадку можна говорити про взаємопроникнення правових систем, тому що польська і литовська системи права містили в собі норми прямо запозичені з «Російської правди». Загалом діючі джерела права визначалися основними умовами так званого возз'єднання України з Росією, що були закріплені в «Березневих Статтях» 1654 року і царській грамоті від 27 березня того ж року.

Земельне законодавство в цей період знаходилося ще в «зародковому» стані - у вигляді окремих норм звичаєвого і писаного права. Причому норми були різного походження, джерела права залишалися неупорядковані і суперечили одні одним. Однак вже в процесі створення проекту «Зібрання Малоросійських прав» 1807 р., кодифікатори виділили в окремий розділ (розділ ІІІ) питання поземельних відносин, що регулювалися нормами звичаєвого права. До таких питань відносилися: чи часто зустрічається спільна земельна власність, чи часто виникають суперечки по ній, чи не шкодить існування спільної земельної власності розвитку державних господарств, при яких обставинах і якому способі проводиться розподіл загальної власності і т.д. [110, с 19.] Розділ складався з 25 параграфів і звався «Про поземельне й оброчне право». Цей кодифікований акт мав величезне значення для становлення вітчизняного земельного законодавства.

Хоча по суті «Зібрання Малоросійських прав» було цивільним кодексом, все-таки в ньому вперше була урегульована в законодавчому порядку низка земельно-правових інститутів, наприклад, таких, як сервітутне право, чиншове, а також право поземельного користування, що, за твердженням А.П. Ткача, чи зовсім не були урегульовані загальноімперським законодавством, чи суперечили йому.

Чиншове право являло собою сукупність норм феодального права, що склалися в 13-14 ст.ст. у країнах Європи, які регулювали особливий різновид поземельних відносин, що встановлювалися між феодальними власниками і феодальними держальниками землі (чиншовиками) з числа селян і міських жителів. За своєю природою воно нагадувало спадкову оренду за римським правом (эмфитевзис), закріплювало довічне, що переходило з покоління в покоління, користування землею з обов'язком володільця сплачувати феодалу встановлений оброк (чинш), зазвичай грошовий. Таким чином, практично до кінця 19 століття спеціального земельного законодавства в Україні не існувало. Приватне землеволодіння в містах і сільській місцевості в основному регулювалося нормами звичаєвого і писаного цивільного права.

Селянська реформа 1861 року дала імпульс розвитку земельного законодавства у власному розумінні слова. У її розвиток був прийнятий цілий пакет законодавчих актів. Найбільш важливим і основоположним був Маніфест про скасування кріпосного права, прийнятий 19 лютого 1861 року. Задля його виконання були видані: Загальне положення про селян, які вийшли з кріпосної залежності; Положення про влаштування двірських людей; Положення про викуп; Положення про губернські і повітові із селянських справ установи; Правила про порядок приведення в дію положень про селян, які вийшли з кріпосної залежності; Закон про заснування селянського банку та ін. [78, с 32.]

На момент проведення реформи правовий режим земель визначався головним чином не за цільовим призначенням, а за правовим положенням суб'єктів поземельних прав. Землі поділялися на безліч категорій, серед яких найважливішими були: державні, удільні, кабінетські, монастирські, церковні, майоратні, приватновласницькі, посесійні, суспільні, а також селянські. Головне питання реформи - про надання землі колишнім кріпакам - вирішувалося шляхом наділення селян землею за викуп.

Внаслідок чого, селяни отримували землю не у власність, а в постійне користування, за що зобов'язані були відбувати на користь поміщиків повинність роботою чи грошима. [75, с 116.]

Основними законами столипінської аграрної реформи були Указ від 4 березня 1906 року й Указ від 9 листопада 1906 року «О новом льготном порядке выдела из общины», положення якого і склали основний зміст даної реформи. На основі останнього 14 червня 1910 року приймається Закон, затверджений III Державною думою і Державною Радою. Вважається, що саме ці акти визначили принципи, на основі яких здійснювалися земельні перетворення в країні.

Указ дав поштовх до реформування земельних відносин, він став своєрідним каталізатором подальшого розкладання общини, дав можливість селянам, що вміли і хотіли працювати, здобувати земельні наділи, збільшувати їхні площі і, як наслідок, отримувати більш значимі прибутки. На основі указу почалося становлення прогресивних капіталістичних відносин на селі.

Общинна власність була особливим різновидом загального володіння, при якому фізична особа не могла вказати на жодну кількісно означену частину, яка перебувала б під його винятковою владою. Відповідно до Вказівок 2 Департаменту Урядуючого Сенату від 25 лютого і 10 березня 1908 р. № 999 і 1472 «разница между понятиями общественной и общей собственности состоит в том, что собственником первой является само общество, как юридическое лицо, отдельное от его членов, собственником же второй собственности являются отдельные лица, а не общество».


Подобные документы

 • Загальні засади і періодизація процесу кодифікації земельного законодавства України. Наслідки прийняття 18 січня 1918 р. Тимчасового земельного закону. Необхідність розробки системи земельно-процесуальних норм для реалізації принципів матеріального права.

  дипломная работа [148,9 K], добавлен 30.11.2012

 • Поняття і характерні риси кодифікації, її види та особливості. Форми та ознаки кодифікаційних актів. Аналіз законодавчої діяльності Верховної Ради України, проблеми упорядкування національного законодавства. Основні напрями кодифікації міжнародного права.

  курсовая работа [36,1 K], добавлен 21.11.2013

 • Характерні риси кодифікаційного процесу 1922-1929 років, його основні шляхи та етапи. Причини і передумови першої кодифікації законодавства УСРР. Кодифікація цивільного права та в галузях сімейного, земельного, кримінального і адміністративного права.

  курсовая работа [44,2 K], добавлен 27.10.2010

 • Дисциплінарна, адміністративна та цивільна відповідальність за порушення земельного законодавства. Кримінально-правова відповідальність за забруднення або псування земель відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля.

  реферат [26,8 K], добавлен 03.05.2009

 • Сутність систематизації банківського законодавства України, її головні завдання та причини. Основні етапи та послідовні фази процесу здійснення підготовчих етапів систематизації банківського законодавства: інкорпорація, консолідація та кодифікація.

  реферат [24,1 K], добавлен 27.04.2011

 • Поняття та визначення юридичної відповідальності у природноресурсовому праві. Застосування юридичної відповідальності за порушення законодавства щодо водних об’єктів та їх ресурсів, земельного, гірничого, лісового законодавства та лісової рослинності.

  дипломная работа [164,0 K], добавлен 18.02.2011

 • Досягнення відповідності правової системи України acquis communautaire. Державна політика країни щодо адаптації законодавства. Етапи, елементи та основні цієї сфери. Інтеграція до Євросоюзу. Порівняльно-правові дослідження в основних сферах адаптації.

  реферат [22,1 K], добавлен 24.02.2009

 • Співвідношення системи права і системи законодавства. Поняття галузі і інституту законодавства. Структура системи законодавства. Систематизація нормативно-правових актів. Види галузей законодавства. Розбіжність галузей права і галузей законодавства.

  реферат [15,1 K], добавлен 01.04.2009

 • Контроль за використанням та охороною земель як забезпечення додержання органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями і громадянами земельного законодавства України. Права та обв’язки громадський наглядачів.

  реферат [26,7 K], добавлен 05.03.2014

 • Дослідження системи законодавства. Визначення взаємозв’язків системи права і системи законодавства. Дослідження систематизації нормативно-правових актів. Розгляд системи законодавства та систематизації нормативного матеріалу на прикладі України.

  курсовая работа [53,1 K], добавлен 21.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.