Взаємозв’язок самоактуалізації й смисложиттєвих орієнтацій та ціннісних орієнтацій у середньому віці

Самоактуалізація як ключове поняття гуманістичної психології. Ціннісні орієнтації як елемент структури особистості. Психологічна характеристика ранньої та середньої дорослості. Духовна криза, проблему сенсу, смисложиттєві та ціннісні орієнтації людини.

Рубрика Психология
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 28.04.2011
Размер файла 270,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Значення взаємозв'язку перелічених особливостей таке саме, як і в групі 35-40 років.

3. Встановлена статистично значуща співвіднесеність цінності досягнень у сфері професії та цінісних орієнтацій (rs = 0,463 при р 0,05). Це означає, що чим більше часу випробовувані віддають своїй роботі, включаються у розв'язання всіх виробничих проблем, вважаючи при цьому, що професійна діяльність є головним змістом життя людини, тим більш вони розділяють цінності, властиві особистості, що самоактуалізується. Очевидно, цінність професійної сфери спонукає до особистісного зростання.

4. Встановлена статистично значуща співвіднесеність цінності досягнень у сфері професії та сензитивності до себе (rs = 0,545 при р 0,01). Це означає, що чим більше випробовувані вважають професійну діяльність головним змістом життя людини, тим більше вони здатні віддавати собі звіт у своїх потребах і відчуттях, краще відчувати й рефлексувати їх.

5. Виявлена статистично достовірна співвіднесеність цінності досягнень у сфері професії та самоповаги (rs = 0,545 при р 0,01). Тобто чим більш значуща для випробовуваних професійна сфера, тим більше поважають вони себе.

6. Встановлена статистично значуща співвіднесеність цінності досягнень у сфері професії та синергії (rs = 0,612 при р 0,01). Це означає, що чим більше випробовувані вважають професійну діяльність головним змістом життя людини, тим більше вони здатні до цілісного сприйняття світу й людей, до розуміння пов'язаності протилежностей, таких як гра і робота, тілесне й духовне і т.ін.

7. Виявлена статистично достовірна співвіднесеність цінності досягнень у сфері професії та прийняття агресії (rs = 0,488 при р 0,05). Тобто чим більш значуща для випробовуваних професійна сфера, тим більше їхня здатність приймати своє роздратування, гнів і агресивність як природний прояв людської природи (мова не йде про виправдання своєї антисоціальної поведінки).

3.4 Порівняльний аналіз самоактуалізації й смисложиттєвих орієнтацій та ціннісних орієнтацій у групах випробовуваних

Для порівняння особливостей самоактуалізації у групах ми використали критерій U Манна-Уїтні. Результати представлені у таблиці 3.15.

Проаналізувавши таблицю 3.15, ми встановили наступне.

1. Встановлена статистично значуща різниця за шкалою компетентності у часі (U = 197, р ? 0,05 ). Випробовувані 35-40 років більш здатні жити сьогоденням, тобто переживати справжній момент свого життя у всій його повноті, а не просто як фатальний наслідок минулого або підготовку до майбутнього “справжнього життя”; по-друге, відчувати нерозривність минулого, сьогодення і майбутнього, тобто бачити своє життя цілісно. Саме таке світовідчуття, психологічне сприйняття часу суб'єктом свідчить про високий рівень самоактуалізації особистості. Навпаки, випробовувані 40-45 років можуть орієнтуватися лише на один з відрізків часової шкали (минуле, сьогодення або майбутнє) і (або) дискретне сприйняття свого життєвого шляху.

Таблиця 3.15

Порівняння особливостей самоактуалізації у групах

Шкала компетентності у часі

Шкала підтримки

Блок

цінностей

Блок

почуттів

Блок

самоприй-няття

Блок концепції

людини

Блок міжосо- бистісної

чуттєвості

Блок відно-

шення до

пізнання

Ціннісних орієнтацій

Гнучкості

Шкала сензитивності до себе

Шкала спонтанності

Шкала

самоповаги

Шкала

самоприйняття

Шкала уявлень про

природу людини

Шкала синергії

Шкала прийняття

агресії

Шкала контактності

Шкала пізнавальних потреб

Шкала

креативності

U

197*

306,5

297

268,5

297,5

292

248,5

223,5*

290,5

212,5*

312

264

199*

294,5

p

<?0,05

< 0,01

< 0,01

<0,01

<0,01

<0,01

< 0,01

? 0,05

<0,01

?0,05

<0,01

<0,01

? 0,05

<0,01

2. Виявлена статистично достовірна різниця за шкалою самоприйняття (U = 223,5, р ? 0,05 ). Випробовувані 35-40 років, на відміну від 40-45-річних, більш схильні приймати себе такими, як є, незалежно від оцінки своїх позитивних рис і недоліків, можливо, всупереч останнім.

3. Виявлена статистично значуща різниця за шкалою синергії (U = 212,5, р ? 0,05 ). Випробовувані 35-40 років, на відміну від 40-45-річних, більш здатні до цілісного сприйняття світу і людей, до розуміння пов'язаності протилежностей, таких як гра і робота, тілесне й духовне і т. ін.

4.Виявлена статистично достовірна різниця за шкалою пізнавальних потреб (U = 199, р ? 0,05). Випробовувані 40-45 років більше прагнуть до набуття знань про навколишній світ, ніж випробовувані 35-40 років.

За допомогою критерію U Манна-Уїтні нами було проведене порівняння показників вираженості компонентів самовідношення у двох вибірок (таблиця 3.16).

Таблиця 3.16

Порівняння вираженості компонентів самовідношення у випробовуваних

Випробо-вуваний

Шкала S

Шкала І (самовп.)

Шкала ІІ (ауто

симп.)

Шкала ІІІ (очікув. позитивного

віднош. від ін.)

Шкала IV (cамоінте-рес)

U

312,500

256,000

275,000

268,500

289,500

р

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Вираженість установки на ті або інші внутрішні дії на адресу “Я” випробовуваного

Шкала І (само-впевне-ність)

Шкала ІІ (відноше-ння інших)

Шкала ІІІ (само-прий-няття)

Шкала ІV (самокерів-ництво,

самопослі-довність)

Шкала V (са-

мооб-

звинувачення)

Шкала VІ (самоін-терес)

Шкала VII (саморо-зуміння)

U

280,000

276,500

309,000

280,500

289,500

297,500

292,000

р

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Аналізуючи таблицю 3.16, ми виявили наступне.

1. Виявлені статистично достовірні відмінності у вираженості інтегрального відчуття "за" або "проти" власного "Я" (U = 312,500 при р 0,01). Цей компонент самовідношення менш виражений у випробовуваних 40-45 років. Очевидно, ці випробовувані не приймають себе цілком такими, як є. Недоліки, що усвідомлюються ними, не стають стимулом до розвитку.

2. Виявлені значущі відмінності за чинником самоповаги (U = 256,000 при р 0,01). Це означає, що для випробовуваних 40-45 років характерний менш стійкий ступінь позитивного відношення до себе. Вони менш схильні вірити в свої сили, здібності, енергію, самостійність, нижче оцінюють свої можливості, менш здатні контролювати власне життя і бути самопослідовними, не завжди розуміють самих себе.

Людина з високою самоповагою не вважає себе кращою за інших, а просто вірить у себе і в те, що може подолати свої недоліки. Низька самоповага, навпаки, передбачає почуття неповноцінності, збитковості, нездатності, що справляє негативний вплив на психічне самопочуття і соціальну поведінку особистості. Для випробовуваних 40-45 років більш характерна загальна нестійкість "образів Я" і думок про себе, вони більш вразливі і чутливі до всього, що торкається їх самооцінки. Вони хворобливо реагують на критику, сміх, осуд, гостро переживають, якщо у них щось не вдається на роботі або якщо вони виявляють в собі якийсь недолік.

3. Виявлені статистично достовірні відмінності у вираженості аутосимпатії (U = 275,000 при р 0,01). Випробовуваним 40-45 років меншою мірою властива аутосимпатія. Це означає, що вони не завжди схвалюють себе в цілому і в суттєвих окремостях, не завжди довіряють собі і мають позитивну самооцінку, вони бачуть в собі більше недоліків, ніж випробовувані 35-40 років; у них нижча самооцінка, вища готовність до самозвинувачення. Невисокий рівень аутосимпатії свідчить про можливість таких емоційних реакцій на себе, як роздратування, презирство, винесення самовироків ("і заслуговано тобі").

4. Виявлені статистично достовірні відмінності у вираженості очікування позитивного відношення від інших (U = 268,500 при р 0,01). Для випробовуваних 35-40 років більш важливе очікування позитивного або негативного відношення до себе з боку оточуючих. Компоненти самовідношення потребують підкріплення позитивною думкою оточуюючих про особистість випробовуваних.

5. Виявлені значущі відмінності за чинником самоінтересу (U = 289,500 при р 0,05). Випробовуваним 40-45 років притаманна менша міра близькості до самих себе, зокрема, інтерес до власних думок і почуттів, готовність спілкуватися з собою "на рівних", впевненість у своїй цікавості для інших.

6. Виявлені статистично достовірні відмінності у вираженості самовпевненості (U = 280,000 при р 0,01). Випробовувані 40-45 років менше вірять у себе. Вони не завжди здатні прямо і чесно висловити свою власну думку, не оглядаючись на оточуючих, недооцінюють свої сили і якості. Випробовувані 40-45 років менш схильні до імпровізації - такого прояву впевненості в собі, для якого характерний спонтанний вираз відчуттів і потреб, повсякденних турбот, відмова від занудливої передбачливості і дріб'язкового планування.

У випробовуваних 40-45 років самовпевненість може виявлятися як переоцінка позитивних сторін своїх навичок, здібностей, як переоцінка шансів, які нам надає навколишній світ.

7. Виявлені значущі відмінності за шкалою відношення інших (U = 276,500 при р 0,01). Цей чинник важливіший для випробовуваних 35-40 років. Відношення інших коректує відношення до себе, дозволяючи поглянути на себе збоку, підвищити або понизити самооцінку, зробити більш позитивним або негативним відношення до себе.

8. Були виявлені статистично достовірні відмінності у ступені самоприйняття (U = 309,000 при р 0,01). Випробовувані 40-45 років меншою мірою приймають себе, тобто дають емоційно позитивну оцінку свого «Я», визнають право на існування як всіх аспектів власної особистості, так і особистості в цілому. Самоприйняття передбачає, що ці випробовувані, засуджуючи деякі свої вчинки, будучи незадоволеними деякими рисами своєї вдачі або поведінки, при цьому стають надто критичними до себе. Тому вони не завжди здатні критично оцінити себе в різних ситуаціях.

Навпаки, самоприйняття випробовуваних 35-40 років може бути виражено такими словами: «Я подобаюся собі», «Я собі симпатичний», «В мені багато доброго, більше, ніж недоліків» і т.ін. Або просто: «Я - добрий. Добрий, незважаючи на...»

9. Були виявлені статистично достовірні відмінності в ступені самокерівництва, самопослідовності (U = 280,500 при р 0,01). Це означає, що випробовувані 40-45 років мають менш розвинену силу волі, недостатньо здатні керувати собою. Їх вчинки можуть бути непродуманими, непослідовними. Самокерівництво дозволяє досягати поставлених цілей і тим самим формувати більш позитивне само- відношення.

10. Виявлені значущі відмінності за шкалою самозвинувачення (U = 289,500 при р 0,01). Випробовувані 35-40 років більш схильні бачити причину своїх невдач у своїх вчинках і рисах особистості, а не звинувачувати оточуюючих або обставини. Очевидно, вони більше вважають себе відповідальним за свою долю, ніж випробовувані 40-45 років.

11. Встановлені статистично достовірні відмінності в ступені самоінтересу (U = 297,500 при р 0,01). Більш високий рівень самоінтересу у випробовуваних 35-40 років означає, що їм цікавіший свій внутрішній світ, ніж випробовуваним 40-45 років, вони живуть більш насиченим внутрішнім життям. Інтерес до себе допомагає виробити більш впевнене саморозуміння, а при баченні в собі позитивних рис - зробити самовідношення більш позитивним.

12. Були виявлені статистично достовірні відмінності в особливостях саморозуміння (U = 292,000 при р 0,01): ця якість нижча у випробовуваних 40-45 років. Очевидно, невисокий показник за цією шкалою свідчить про недостатню чутливість і сензітивність людини до своїх бажань і потреб. Випробовувані 40-45 років частіше використовують механізми психологічного захисту, що відокремлює особистість від власної суті, вони схильні підміняти власні смаки й оцінки зовнішніми соціальними стандартами. Нижчий бал за шкалою саморозуміння свідчить про прагнення врахувати думку оточуючих про себе випробовуваними 40-45 років.

За допомогою критерію U Манна-Уїтні нами було проведене порівняння показників вираженості компонентів смисложиттєвих орієнтацій у двох вибірок (табл. 3.17).

Таблиця 3.17
Порівняння вираженості компонентів смисложиттєвих орієнтацій у випробовуваних

Випробовуваний

Мета в

житті

Процес життя

Результа-тивність життя

Локус контроля-Я

Локус контроля-життя

U

218,500

151,500

112,000

154,500

163,000

р

0,05

Встановлені статистично достовірні відмінності за шкалою мети в житті (U = 218,500 при р 0,05). Випробовувані у віці 35-40 років намагаються будувати близькі й віддалені перспективи життя, в той час як випробовувані 40-45 років більше живуть теперішніми подіями.
За допомогою критерію U Манна-Уїтні нами було проведене порівняння показників вираженості цінності досягнень у професійній та сімейній сфері (таблиця 3.18).
Таблиця 3.18

Цінності досягнень у сфері професії

Цінності досягнень у сфері сім'ї

U

149

207,5

p

0,05

Як свідчать дані таблиці 3.18, для випробовуваних 35-40 років більш значуща цінність досягнень у сімейній сфері, тобто випробовувані 35-40 років більше, ніж випробовувані 40-45 років, прагнуть до досягнення конкретних і відчутних результатів у сфері сім'ї. Вони вважають, що благополуччя в сім'ї - це дуже важливо в житті. При цьому випробовувані схильні до постановки і вирішення певних життєвих завдань як головних життєвих чинників, прагнуть до досягнення конкретних і відчутних результатів.
Висновок
Отже, проведені дослідження дають можливість зробити такі висновки.
1. У випробовуваних 35-40 років більш виражена компетентність у часі (U = 197, р ? 0,05 ), тобто вони більш здатні жити сьогоденням, переживати справжній момент свого життя у всій його повноті, що свідчить про більш високий рівень їх само актуалізації, ніж випробовуваних 40-45 років.
2. У випробовуваних 35-40 років більш виражене самоприйняття (U = 223,5, р ? 0,05 ), тобто вони більш схильні приймати себе такими, як є, незалежно від оцінки своїх позитивних рис і недоліків.
3. У випробовуваних 35-40 років більш виражена синергія (U = 212,5, р ? 0,05 ). Отже, вони більш здатні до цілісного сприйняття світу і людей, до розуміння пов'язаності протилежностей, таких як гра і робота, тілесне й духовне і т. ін.
4. У випробовуваних 40-45 років більше виражені пізнавальні потреби (U = 199, р ? 0,05), ніж випробовуваних 35-40 років.
5. У випробовуваних 40-45 років менш виражений такий компонент самовідношення, як інтегральне відчуття "за" або "проти" власного "Я" (U = 312,500 при р 0,01). Ці випробовувані не приймають себе цілком такими, як є.
6. У випробовуваних 40-45 років менш виражена самоповага (U = 256,000 при р 0,01), тобто у них менш стійкий ступінь позитивного відношення до себе і віри в себе, ніж у випробовуваних 35-40 років.
7. Випробовуваним 40-45 років меншою мірою властива аутосимпатія (U = 275,000 при р 0,01), тобто вони бачуть в собі більше недоліків, ніж випробовувані 35-40 років.
8. Для випробовуваних 35-40 років більш важливе очікування позитивного або негативного відношення до себе з боку оточуючих (U = 268,500 при р 0,01), тобто п позитивне в ідношення до себе потребує підкріплення позитивною думкою оточуюючих про особистість випробовуваних.
9. У випробовуваних 40-45 років менше виражений самоінтерес (U = 289,500 при р 0,05), тобто ї м притаманна менша міра близькості до самих себе, інтерес до власних думок і почуттів, ніж у в випробовуваних 40-45 років..
10. У випробовуваних 40-45 років менше виражена самовпевненість (U = 280,000 при р 0,01), тобто вони недооцінюють свої сили і якості.
11. Чинник відношення інших більш важливий важливіший для випробовуваних 35-40 років (U = 276,500 при р 0,01). Відношення інших дозволяє поглянути на себе збоку.
12. Випробовувані 40-45 років меншою мірою приймають себе (U = 309,000 при р 0,01), тобто дають емоційно позитивну оцінку свого «Я», тобто можуть бути надто критичними до себе.
13. У випробовуваних 40-45 років менш виражений ступінь самокерівництва, самопослідовності (U = 280,500 при р 0,01), тобто вони мають менш розвинену силу волі, недостатньо здатні керувати собою.
14. У випробовуваних 35-40 років більш виражена схильність до самозвинувачення (U = 289,500 при р 0,01), тобто вони більш схильні бачити причину своїх невдач у своїх вчинках і рисах особистості.
15. Більш високий рівень самоінтересу у випробовуваних 35-40 років (U = 297,500 при р 0,01). означає, що їм цікавіший свій внутрішній світ, ніж випробовуваним 40-45 років, вони живуть більш насиченим внутрішнім життям.
16. Саморозуміння нижче у випробовуваних 40-45 років (U = 292,000 при р 0,01), тобто вони недостатьо чутливі і сензітивні до своїх бажань і потреб, прагнуть врахувати думку оточуючих про себе.
17. У випробовуваних у віці 35-40 років більш виражена мета в житті (U = 218,500 при р 0,05), тобто вони намагаються будувати близькі й віддалені перспективи життя, в той час як випробовувані 40-45 років більше живуть теперішніми подіями.
18. Для випробовуваних 35-40 років більш значуща цінність досягнень у сімейній сфері, тобто для них більш актуальне прагнення до досягнення конкретних і відчутних результатів у сфері сім'ї, нвж для випробовуваних 40-45 років.
19. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично дістовірна співвіднесеність інтегрального відчуття "за" або "проти" власного "Я" та компетентності в часі, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб, креативності.
20. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично дістовірна співвіднесеність самовпевненості та компетентності в часі, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб, креативності.
21. У випробовуваних 35-40 років виявлена статистично значуща співвіднесеність аутосимпатії та компетентності в часі, підтримки, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб, креативності.
22. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично дістовірна співвіднесеність очікування позитивного відношення від інших та компетентності в часі, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб, креативності.
23. У вибірці випробовуваних 35-40 років встановлена статистично дістовірна співвіднесеність очікування позитивного відношення від інших та компетентності в часі, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб, креативності.
24. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично значуща співвіднесеність самоінтересу та компетентності в часі, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб, креативності.
25. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично достовірна співвіднесеність самовпевненості як установки на ті або інші внутрішні дії на адресу «Я» випробвуваного та компетентності в часі, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб.
26. У випробовуваних 35-40 років виявлена статистично значуща співвіднесеність відношення інших як установки на ті або інші внутрішні дії на адресу «Я» випробовуваного та компетентності в часі, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб.
27. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично достовірна співвіднесеність самоприйняття як відношення інших як установки на ті або інші внутрішні дії на адресу «Я» випробовуваного та компетентності в часі, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб, креативності.
28. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично значуща співвіднесеність самокерівництва, самопослідовності як відношення інших як установки на ті або інші внутрішні дії на адресу «Я» випробовуваного та компетентності в часі, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб, креативності.
29. У випробовуваних 35-40 років виявлена статистично достовірна співвіднесеність самозвинувачення як відношення інших як установки на ті або інші внутрішні дії на адресу «Я» випробовуваного та ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб.
30. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично значуща співвіднесеність самоінтересу самозвинувачення як відношення інших як установки на ті або інші внутрішні дії на адресу «Я» випробовуваного та ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, синергії, пізнавальних потреб.
31. У випробовуваних 35-40 років виявлена статистично достовірна співвіднесеність саморозуміння як установки на ті або інші внутрішні дії на адресу «Я» випробовуваного та ціннісних орієнтацій, гнучкості, спонтанності, синергії, пізнавальних потреб, креативності.
32. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично достовірна співвіднесеність мети в житті та компетентності в часі, підтримки, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб, креативності.
33. У випробовуваних 35-40 років виявлена статистично достовірна співвіднесеність процесу життя та компетентності в часі, підтримки, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб, креативності.
34. У випробовуваних 35-40 років виявлена статистично достовірна співвіднесеність результативності життя та компетентності в часі, підтримки, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, синергії, пізнавальних потреб, креативності.
35. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично достовірна співвіднесеність локусу контроля-Я та компетентності в часі, підтримки, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб, креативності.
36. У випробовуваних 35-40 років виявлена статистично достовірна співвіднесеність локусу контроля-життя та компетентності в часі, підтримки, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб, креативності.
37. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично значуща співвіднесеність цінності досягнень у сфері професії та компетентності в часі, чим більше часу випробовувані віддають своїй роботі, тим більш вони здатні переживати справжній момент свого життя у всій його повноті.
38. У випробовуваних 35-40 років виявлена статистично значуща співвіднесеність цінності досягнень у сфері професії та спонтанності, тобто чим більше випробовувані що професійна діяльність є головним змістом життя людини, тим більше вони схильні до природної поведінки.
39. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично достовірна співвіднесеність цінності досягнень у сфері професії й синергії, тобто чим більше випробовувані вважають, що професійна діяльність є головним змістом життя людини, тим більше вони схильні до розуміння пов'язаності протилежностей, таких як гра і робота, тілесне й духовне і т.ін.
40. У випробовуваних 35-40 років виявлена статистично значуща співвіднесеність цінності досягнень у сфері професії і креативності, тобто чим більше випробовувані вважають, що професійна діяльність є головним змістом життя людини, тим більше у них виявляється творча спрямованість особистості.
41. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично достовірна співвіднесеність цінності досягнень у сфері сім'ї та компетентності у часі, тобто чим вища значущість для випробовуваних всього пов'язаного з життям їхньої сім'ї, тим більше вони здатні переживати справжній момент свого життя у всій його повноті та бачити своє життя цілісно.
42. У випробовуваних 35-40 років виявлена статистично значуща співвіднесеність цінності досягнень у сфері сім'ї та підтримки. Отже, чим вища значущість для випробовуваних всього пов'язаного з життям їхньої сім'ї, тим більше вони схильні бути вільними у виборі, тобто не схильні до зовнішнього впливу.
43. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично достовірна співвіднесеність цінності досягнень у сфері сім'ї та ціннісних орієнтацій, тобто чим вища значущість для випробовуваних всього пов'язаного з життям їхньої сім'ї, тим більше вони розділяють цінності, властиві особистості, що самоактуалізується.
44. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично достовірна співвіднесеність цінності досягнень у сфері сім'ї та гнучкості, тобто чим більше випробовувані вважають себе в змозі контролювати власне життя, тим більше вони гнучкі у виборі поведінки для досягнення своїх цілей.
45. У випробовуваних 35-40 років виявлена статистично значуща співвіднесеність цінності досягнень у сфері сім'ї та сензитивності до себе, тобто чим більш випробовувані переконані в тому, що головне в житті - це благополуччя в сім'ї, тим у більшому ступені вони здатні віддавати собі звіт у своїх потребах і відчуттях, краще відчувати й рефлексувати їх.
46. У випробовуваних 35-40 років виявлена статистично значуща співвіднесеність цінності досягнень у сфері сім'ї та спонтанності,тобто чим більше випробовувані вважають, що головне в житті - це благополуччя в сім'ї, тим більше вони схильні до природної поведінки.
47. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично достовірна співвіднесеність цінності досягнень у сфері сім'ї та уявлення про природу людини, тобто чим вища значущість для випробовуваних всього пов'язаного з життям їхньої сім'ї, тим більше вони вважають природу людини позитивною.
48. У випробовуваних 35-40 років виявлена статистично значуща співвіднесеність цінності досягнень у сфері сім'ї та синергії - чим вища значущість для випробовуваних всього пов'язаного з життям їхньої сім'ї, тим більше вони схильні до розуміння пов'язаності протилежностей, таких як гра і робота, тілесне й духовне і т.ін.
49. У випробовуваних 35-40 років встановлена статистично достовірна співвіднесеність цінності досягнень у сфері сім'ї та пізнавальних потреб, тобто чим більше випробовувані віддають сил і часу вирішенню проблем своєї сім'ї, вважаючи, що головне в житті - це благополуччя в сім'ї, тим більше вони прагнуть до пізнання навколишнього світу.
50. У випробовуваних 35-40 років виявлена статистично значуща співвіднесеність цінності досягнень у сфері сім'ї та креативності, тобто чим більш випробовувані віддають сил і часу вирішенню проблем своєї сім'ї, вважаючи, що головне в житті - це благополуччя в сім'ї, тим більше у них виявляється творча спрямованість особистості.
51. У випробовуваних 40-45 років виявлена статистично значуща співвіднесеність інтегрального відчуття "за" або "проти" власного "Я" та компетентності в часі, спонтанності, уявлення про природу людини, пізнавальних потреб. Встановлена статистично достовірна співвіднесеність самовпевненості та компетентності в часі, ціннісних орієнтацій, сенситивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб. Виявлена статистично значуща співвіднесеність аутосимпатії та компетентності в часі, ціннісних орієнтацій, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, пізнавальних потреб. Встановлена статистично достовірна співвіднесеність очікування позитивного відношення від інших та компетентності в часі, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб, креативності. Виявлена статистично значуща співвіднесеність самоінтересу та компетентності в часі, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії, пізнавальних потреб, креативності. Виявлена статистично значуща співвіднесеність самовпевненості як установки на ті або інші внутрішні дії на адресу “Я” випробовуваного і компетентності в часі, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, пізнавальних потреб. Встановлена статистично достовірна співвіднесеність відношення інших як установки на ті або інші внутрішні дії на адресу “Я” випробовуваного та компетентності в часі, спонтанності, пізнавальних потреб. Виявлена статистично значуща співвіднесеність самоприйняття як установки на ті або інші внутрішні дії на адресу “Я” випробовуваного та компетентності в часі, спонтанності, уявлення про природу людини, пізнавальних потреб. Встановлена статистично достовірна співвіднесеність відношення самокерівництва, самопослідовності як установки на ті або інші внутрішні дії на адресу “Я” випробовуваного та компетентності в часі, спонтанності, уявлення про природу людини, пізнавальних потреб. Виявлена статистично значуща співвіднесеність самозвинувачення як установки на ті або інші внутрішні дії на адресу “Я” випробовуваного та ціннісних орієнтацій, гнучкості, сенситивності до себе, спонтанності, пізнавальних потреб. Встановлена статистично достовірна співвіднесеність відношення самоінтересу як установки на ті або інші внутрішні дії на адресу “Я” випробовуваного й спонтанності. Значення співвіднесеності перелічених особливостей таке саме, як і в групі 35-40 років.
52. У випробовуваних 40-45 років виявлена статистично значуща співвіднесеність аутосимпатії та прийняття агресії, тобто чим більше випробовувані приймають себе, тим більше вони схильні приймати своє роздратування, гнів і агресивність як природний прояв людської сутності.
53. У випробовуваних 40-45 років встановлена статистично достовірна співвіднесеність мети в житті та компетентності у часі, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе , спонтанності. Виявлена статистично значуща співвіднесеність процесу життя та компетентності у часі, підтримки, спонтанності, уявлення про природу людини, пізнавальних потреб. Встановлена статистично достовірна співвіднесеність результативності життя та компетентності у часі, підтримки, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, синергії, креативності. Встановлена статистично достовірна співвіднесеність локусу контроля-Я та підтримки, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, креативності. Виявлена статистично достовірна співвіднесеність локусу контроля-життя та компетентності у часі, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, уявлення про природу людини, синергії. Значення співвіднесеності перелічених особливостей таке саме, як і в групі 35-40 років.
54. У випробовуваних 40-45 років встановлена статистично достовірна співвіднесеність результативності життя та уявлення про природу людини, тобто чим більш результативним вважають своє життя випробовувані, тим більш позитивною вони вважають природу людини.
55. У випробовуваних 40-45 років виявлена статистично значуща співвіднесеність цінності досягнень у сфері професії та компетентності в часі, спонтанності, уявлення про природу людини, креативності. Виявлена статистично достовірна співвіднесеність цінності досягнень у сфері сім'ї та підтримки, ціннісних орієнтацій, гнучкості, сензитивності до себе, спонтанності, самоприйняття, пізнавальних потреб. Значення взаємозв'язку перелічених особливостей таке саме, як і в групі 35-40 років.
56. У випробовуваних 40-45 років встановлена статистично значуща співвіднесеність цінності досягнень у сфері професії та цінісних орієнтацій, тобто чим більше часу випробовувані віддають своїй роботі, включаються у розв'язання всіх виробничих проблем, вважаючи при цьому, що професійна діяльність є головним змістом життя людини, тим більш вони розділяють цінності, властиві особистості, що самоактуалізується. Очевидно, цінність професійної сфери спонукає до особистісного зростання.
57. У випробовуваних 40-45 років встановлена статистично значуща співвіднесеність цінності досягнень у сфері професії та сензитивності до себе, тобто чим більше випробовувані вважають професійну діяльність головним змістом життя людини, тим більше вони здатні віддавати собі звіт у своїх потребах і відчуттях, краще відчувати й рефлексувати їх.
58. У випробовуваних 40-45 років иявлена статистично достовірна співвіднесеність цінності досягнень у сфері професії та самоповаги - чим більш значуща для випробовуваних професійна сфера, тим більше поважають вони себе.
59. Встановлена статистично значуща співвіднесеність цінності досягнень у сфері професії та синергії, тобто чим більше випробовувані вважають професійну діяльність головним змістом життя людини, тим більше вони здатні до цілісного сприйняття світу й людей.
60. Виявлена статистично достовірна співвіднесеність цінності досягнень у сфері професії та прийняття агресії, тобто чим більш значуща для випробовуваних професійна сфера, тим більше їхня здатність приймати своє роздратування, гнів і агресивність як природний прояв людської природи (мова не йде про виправдання своєї антисоціальної поведінки).
ВИСНОВКИ
Процес самоактуалізації тісно переплітається з процесом життєтворчості, виступаючи часом передумовою, а часом - результатом останньої. У цьому контексті самоактуалізація починає діяти як механізм саморегуляції соціальної поведінки особистості таким чином:
1. У процесі самоактуалізації формується та усвідомлюється специфічна система ціннісних орієнтацій, що визначають характер змісту та засобів досягнення провідних життєвих цілей особистості і тому складають основу саморегуляції її соціальної поведінки.
2. У процесі самоактуалізації розвивається соціально-конструктивна життєва позиція, що передбачає усвідомлення необхідності творчої взаємодії з соціальним середовищем на основі прийняття особистістю відповідальності за побудову власного життя, ставлення до оточуючих як до суб'єктів життя, а не засобів досягнення власних цілей, інших цінностей самоактуалізації.
3. У процесі самоактуалізації викристалізовується компетентність особистості в часі. Вона передбачає таку єдність часової перспективи у свідомості людини, за якої минуле сприймається лише як джерело досвіду, майбутнє - лише як сфера цілепокладання, а теперішнє - як єдиний доступний активності часовий вимір.
Таким чином, одним з результатів самоактуалізації є формування суб'єктивно та об'єктивно узгодженого, такого, що суб'єктивно вдовольняє певну особистість, стилю життя - індивідуально обраної системи засобів взаємодії з соціальним середовищем.
Ціннісні орієнтації є результатом вибіркового засвоєння індивідом суспільних цінностей як стимулів власної поведінки. Ціннісні орієнтації обіймають вищий щабель у системі саморегуляції соціальної поведінки особистості. Реалізація цінностей веде як до внутрішньоособистісної інтеграції шляхом самоприйняття та свідомого розв'язання конфліктів, так і до соціальної інтеграції через співробітництво та актуальну продуктивну (з елементами творчості) діяльність. Наявність такої ціннісної системи є чинником специфічної організації особистістю власного соціального простору та соціально-психологічного часу, яка, у свою чергу, сприяє подальшому втіленню цих цінностей. Такі процеси стимулюють перебіг самоактуалізації і складають його сутність.
Процес самоактуалізації характерний для середнього віку. У середньому віці як чоловіки, так і жінки переглядають свої цілі і розмірковують про те, чи виконали вони раніше поставлені перед собою завдання. Звільнення від ілюзій може виявитися загрозливим для особистості. Вдале досягнення зрілості в середньому віці вимагає значної гнучкості - як духовної, так і емоційної. Успішне розв'язання кризи включає зазвичай переформулювання ідей в рамках більш реалістичної і стриманої точки зору і усвідомлення обмеженості часу життя кожної людини.
Проведене експериментальне дослідження дозволяє нам зробити наступні висновки.
Випробовувані 35-40 років більш здатні переживати справжній момент свого життя у всій його повноті, приймати себе, цілісно сприймати світ і людей. Також у них більш високий рівень самоприйняття, самовпевненості, однак ці компоненти потребують підкріплення позитивною думкою оточуюючих про особистість випробовуваних. У цій вибірці більш виражене самозвинувачення, тобто 35-40-річні важають себе відповідальними за результати життя. У них більш виражена мета в житті, тобто притаманна усвідомленість життя й часова перспектива. У цій вібірці більш виражений пріоритет сім'ї. Компоненти самоактуалізації показують більшу пов'язаність з ціннісною сферою сім'ї, а не професії, що свідчить про значущість цієї сфери. Компоненти самоактуалізації більш пов'язані у них зі смисложиттєвими та ціннісними орієнтаціями, тобто структура особистості гнучка.
Випробовувані 40-45 років, менше розуміючи закономірності буття, більш прагнуть пізнати світ. Однак, на відміну від 35-40-річних, вони менше проявляють інтерес до свого внутрішнього світу, менше розуміють себе, у них слабкіша сила волі. Аутосимпатія співвідноситься з прийняттям агресії, тобто їм може бути притаманна роздратованість. Вони менш схильні позитивно думати про себе, ніж 35-40-річні. Сім'я є для них меншою життєвою цінністю, ніж для 35-40-річних. Компоненти самоактуалізації показують більшу пов'язаність з ціннісною сферою професії, що свідчить про більшу значущість самореалізації у цій сфері для 40-45-річних. Компоненти самоактуалізації менш пов'язані у них зі смисложиттєвими та ціннісними орієнтаціями, тобто структура особистості більш стала і менш здатна до змін, ніж у випробовуваних молодшої вікової групи.
Отже, випробовувані 40-45 років менш близькі до стану самоактуалізації, вони невдоволені собою. Одержані показники свідчать про наявність у них вікової кризи.
Самоактуалізація відрізняється багатоаспектністю та багатозначністю зв'язків із смисложиттєвими та ціннісними орієнтаціями. На особливості самоактуалізації впливають не лише особистісні риси, але й стать. Тому гендерний аспект є перспективним у дослідженні зв'язків самоактуалізації зі смисложиттєвими та ціннісними орієнтаціями.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Абульханова-Славская К.А. Жизненные перспективы личности // Психология и образ жизни личности. - М.: Высш. шк., 1987. - С. 112-118.

2.Алешина Е.Ю., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М., Кроз М.В. Измерение уровня самоактуализации личности // Социально-психологические методы исследования супружеских отношений. - М.: Изд-во МГУ, 1987.- С. 45-47.

3.Ананьев Б.Г. Психология и проблема человекознания. - М.- Воронеж, 1996. - 568 с.

4.Антропянская Лилия Николаевна. Особенности социально-психологической адаптации людей среднего возраста (45-60 лет) в зависимости от их профессиональной принадлежности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 : Томск, 2004. - 16 c.

5.Бавико О.Є., Чичановський І.О., Букрєєва І.В., Орлов А.В.

Формування ціннісних орієнтацій особистості [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://conference.mdpu.org.ua/conf_all/confer/2002/conf_antro/4/baviko.html- Вільний доступ.

6. Бандура О. Самоактуалізація як механізм формування інтегрованого стилю життя особистості // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / Ред. кол. Н.Софій (голова), І.Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор),та ін. - К.: Контекст, 2000. - С. 236-238.

7.Бодалёв А.А. Вершина в развитии взрослого человека. - М.: ВЛАДОС, 1998. - 452 с.

8.Божович Л. И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности. - М.: Междунар. пед. академия. 1995. - 376 с.

9.Бреусенко А.А. Динамика ценностно-смысловой сферы личности в условиях экзистенциального кризиса: Автореф. дис… канд. психол. наук.: 19.00.01. - К., 2000. - 18с.

10.Василюк Ф.Е. Психология переживания. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.- 200с.

11.Вахромов Е.Е. Психологические концепции развития человека: теория самоактуализации. - М.: Международная педагогическая академия, 2001. - 350 с.

12.Выготский Л. С. Психология. - М.: Эксмо, 2000. - 412 с.

13.Геррич Р., Зимбардо В. Психология и жизнь. - СПб.: Питер, 2004. - 348 с.

14.Гомезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., Орлова Л.М. Возрастная психология. Личность от молодости до старости. - М.: Март, 2001. - 516 с.

15.Ермолаева М.В. Психология развития. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 488 с.

16.Загальна психологія: Навч. посібник / О. Скрипченко, Л. Волинська, З. Огороднійчук та інші - К.: Просвіта 2005 - 464 с.

17.Иванов Е.И. «Жизненный мир» личности // Філософська думка. - 1982. - № 1. - С. 15-17.

18.Ільїна Ю.М. Трансформації ментальних моделей в осіб середнього віку у кризових життєвих ситуаціях : Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. -- К., 2007. -- 18 с.

19.Карсаевская Т'В. Этапы жизненного цикла человека // Психология зрелости и старения. - 1997. - № 3. - С. 8--12.

20. Костенко Н.В., Оссовский В.Л. Ценности профессиональной деятельности. - Киев, 1986. - 150 с.

21. Краус В. Нигилизм и идеалы. - М.: НОРМА, 1994.- 412 с.

22.Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2001. - 868 с.

23.Левандовська М.Б. Гендерна ідентичність та особливості переживання особистістю кризи середнього віку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnpu_psykhol/2009_32/16.html. - Вільний доступ.

24.Леонтьев Д.А. Жизненный мир человека и проблема потребностей // Психологический журнал. - 1992. - т. 13. - № 2.- С. 152-155.

25.Леонтьев Д. А. Методика изучения ценностных ориентаций. - М.: НОРМА, 1992. - 17 с.

26.Леонтьев Д.А. Системно-смысловая природа и функции мотива //Вестник Московского университета. - Сер. 14. Психология. - 1993. - № 2. - С. 56-62.

27.Леонтьев Д.А. Структурная организация смысловой сферы личности: Автореф. дисс...канд. психол. наук. - М.,1989. - 13 с.

28.Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции // Вопросы философии.- 1996. - № 6.

29.Ливехуд Б. Кризисы жизни - шансы жизни. Развитие человека между детством и старостью. - Калуга, 1994. - 367 с.

30.Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы. Справочник практического психолога. - М.: Эксмо, 2004. - 895с.

31.Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. - СПб.: Евразия, 1997. - 312 с.

32.Маслоу А. Психология бытия. ? М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1997. - 339 с.

33.Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности: Тексты. - М., 1982 - С. 110-112.

34.Массен П., Конгер Дж., Гивитц Дж. Развитие личности в среднем возрасте // Психология личности: Тексты. - М.: Высш. шк., 1980. - С. 114-116.

35.Морфология человека / Под ред. Б.А.Никитюка, В.П.Чтецова. - М.: Высш. шк.,1990. - 360 с.

36.Поливанова К.Н. Психологический анализ кризисов возрастного развития // Вопросы психологии - 1994 - №1. - С. 17-19.

37.Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т.М. Титаренко. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.

38.Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А.Реана. - СПб.: Питер, 2001. - 654 с.

39.Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека - М.: Прогресс, 1998. - 542 с.

40.Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія: Навчальний посібник. -- К.: Академвидав, 2005. -- 360 с.

41.Семёнов В.Е. Ценностные ориентации современной молодежи // Социологические исследования. - 2007.- № 4. - С. 37-43.

42. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. - К: Либідь, 2003. - 376 с.

43.Толстых А.В. Возрасты жизни. - М.: Прогресс, 1988. - 398 с.

44.Фельдштейн Д.И. Психология взросления. - М.: Высш.шк., 1999. - 410 с.

45.Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. -- М.: Март, 2005. - 678 с.

46. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. -459 с.

47. Фрейджер Р., Фрейдимен Д. Личность.-- СПб.: Прайм-Еврознак, 2001.-- 864 с.

48.Фромм Э. Психоанализ и этика. - М.: Айрис-Пресс, 2004. - 566 с.

49. Холлис Д. Перевал в середине пути: кризис среднего возраста.- М.: Инфра-М, 2002. - 140с.

50. Хухлаева О.В. Кризисы взрослой жизни. Книга о том, что можно быть счастливым и после юности. - М.: Генезис, 2009. - 470 с.

51.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб.: Питер, 2001. - 712 с.

52.Чудновский В.Э. К проблеме адекватности смысла жизни // Мир психологии. 1992.- № 2. - С. 74-80.

53.Чудновский В. Э. Смысл жизни: проблема относительной эмансипированности от «внешнего» и «внутреннего» // Психологический журнал. - 1995. - Т. 16. - №2. - С. 15-25.

54.Шаповаленко И.В.Возрастная психология. - М.:Гардарики, 2005. - 614 с.

55.Шарп Д., Кризис среднего возраста: Записки о выживании: Перевод с английского. - М.: Класс, 2006. - 167 стр.

56.Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. - СПб.: Ювента, 1999. - 503 с.

57.Шадриков В.Д. Происхождение человечности. - М.: Логос, 2001. - 295 с.

58.Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития. - М.: Тривола, 1994. - 389 с.

59.Эриксон Э. Детство и общество. - СПб .: ЗАО ИТД "Летний сад", 2000, 416 с.

60.Яценко А.И. Целеполагание и идеалы. - К.: Вища шк., 1977. - 344 с.

ДОДАТОК А

Індивідуальні значення самоактуалізації у групі 35-40 років

Ви-про-бо-ву-ва-

ні

Шкала компетентності у часі

Шкала підтримки

Блок

цінностей

Блок

почуттів

Блок

самоприй-няття

Блок концепції

людини

Блок міжосо- бистісної

чуттєвості

Блок відно-

шення до

пізнання

Ціннісних орієнтацій

Гнучкості

Шкала сензитивності до себе

Шкала спонтанності

Шкала

самоповаги

Шкала

самоприйняття

Шкала уявлень про

природу людини

Шкала синергії

Шкала прийняття

агресії

Шкала контактності

Шкала пізнавальних потреб

Шкала

креативності

1

9

74

8

10

9

5

6

8

5

4

12

10

5

4

2

12

85

15

16

14

7

9

9

7

6

13

12

7

8

3

8

64

9

11

8

5

8

10

5

4

14

13

5

4

4

13

98

16

17

14

6

8

8

6

7

12

11

6

5

5

9

60

10

11

13

5

9

12

5

5

13

14

5

6

6

8

58

9

10

11

5

10

12

5

5

12

15

5

5

7

15

88

20

23

13

12

14

20

10

7

16

20

11

14

8

7

81

17

18

16

4

9

13

4

4

13

15

4

4

9

11

63

9

10

8

5

7

9

5

6

11

12

5

6

10

7

69

8

9

8

4

10

12

4

6

14

14

4

5

11

5

77

10

11

7

3

6

8

4

3

10

11

3

3

12

9

34

4

5

5

4

11

13

4

4

12

15

4

4

13

9

47

6

7

8

3

6

8

3

3

10

11

3

3

14

8

45

6

7

9

4

7

9

4

4

11

11

4

4

15

7

35

4

5

6

4

9

11

5

4

10

13

4

6

16

9

55

5

6

5

4

14

16

4

4

13

18

4

6

17

16

16

16

17

13

7

9

12

8

6

11

14

7

7

18

6

51

5

6

5

4

8

10

4

4

9

12

4

4

19

9

78

9

10

8

5

7

9

5

5

11

11

5

5

20

8

5

5

6

7

4

9

12

4

4

12

14

4

6

21

14

69

9

10

9

7

14

16

8

7

12

17

7

7

22

7

47

8

9

7

5

8

10

5

6

11

12

5

5

23

13

85

15

16

14

6

13

15

6

6

13

17

6

8

24

7

66

7

8

7

4

9

11

5

4

12

13

4

5

25

15

86

15

16

14

6

13

15

7

6

12

17

6

8

Су-ми

241

1536

245

274

238

128

233

288

132

124

299

342

127

142

Се-редні

9,64

61,44

9,8

10,96

9,52

5,12

9,32

11,52

5,28

4,96

11,96

13,68

5,08

5,68

ДОДАТОК Б

Таблиця 1
Індивідуальні значення самовідношення випробовуваних у групі 35-40 років

Випробо-вуваний

Шкала S

Шкала І (самовп.)

Шкала ІІ (ауто

симп.)

Шкала ІІІ (очікув. позитивного

віднош. від ін.)

Шкала IV (cамоінте-рес)

1

55,33

16

28

17,67

5,33

2

99,67

58,67

69,67

91,33

71,33

3

74,33

58,67

69,67

39,67

92,33

4

90,67

58,67

98,33

27,33

100

5

55,33

25,33

47

9

5,33

6

69,33

44,67

47

17,67

49,67

7

99,67

99,67

99,67

91,33

100

8

38,33

25,33

28

9

49,67

9

74,33

58,67

69,67

53

49,67

10

26,67

9,33

28

9

5,33

11

21,33

16

9

6

5,33

12

16

9,33

16

6

5,33

13

21,33

25,33

21,67

9

5,33

14

80

58,67

69,67

72,33

29

15

21,33

9,33

16

9

16

16

69,33

44,67

47

17,67

49,67

17

99,67

99,67

99,67

91,33

100

18

38,33

25,33

28

17,67

49,67

19

74,33

58,67

69,67

53

49,67

20

69,33

44,67

9

9

5,33

21

90,67

58,67

98,33

39,67

92,33

22

74,33

34

37,33

27,33

71,33

23

99,67

99,67

69,67

91,33

92,33

24

21,33

44,67

28

17,67

5,33

25

69,33

44,67

69,67

17,67

16

Суми

1549,97

1128,36

1273,69

849,67

1121,31

Середні

61,9988

45,1344

50,9476

33,9868

44,8524

Вираженість установки на ті або інші внутрішні дії на адресу “Я” випробовуваного

Шкала І (само-впевне-ність)

Шкала ІІ (відноше-ння інших)

Шкала ІІІ (само-прий-няття)

Шкала ІV (самокерів-ництво,

самопослі-довність)

Шкала V (са-
мооб-

звинувачення)

Шкала VІ (самоін-терес)

Шкала VII (саморо-зуміння)

1

16,67

15

2,67

38,33

4,67

11,33

21,33

2

29,33

15

50,67

60,33

43,33

54,67

94

3

47,67

15

34,33

38,33

60,67

80

83,67

4

92,33

80

89,67

92

81,67

80

94

5

47,67

7,33

16,67

9,67

27,67

20

43,33

6

47,67

15

16,67

25,67

4,67

54,67

83,67

7

92,33

80

70,67

79,67

81,67

54,67

83,67

8

29,33

7,33

16,67

38,33

43,33

80

94

9

65,67

51,33

50,67

60,33

4,67

54,67

83,67

10

29,33

15

7,67

9,67

4,67

54,67

94

11

7,33

7,33

2,67

3

1,67

3

4,33

12

16,67

15

2,67

9,67

4,67

3

21,33

13

29,33

32

7,67

9,67

4,67

11,33

4,33

14

65,67

80

50,67

60,33

60,67

54,67

21,33

15

29,33

51,33

7,67

9,67

4,67

3

4,33

16

47,67

15

16,67

38,33

4,67

54,67

83,67

17

92,33

80

70,67

79,67

81,67

54,67

94

18

29,33

15

16,67

38,33

81,67

80

94

19

65,67

32

50,67

60,33

4,67

54,67

83,67

20

7,33

7,33

2,67

9,67

1,67

54,67

94

21

65,67

51,33

89,67

92

27,67

80

68,67

22

29,33

15

34,33

38,33

43,33

54,67

94

23

47,67

32

34,33

60,33

60,67

80

94

24

7,33

15

2,67

38,33

4,67

11,33

21,33

25

29,33

15

7,67

3

15

20

83,67

Суми

1067,99

764,31

753,73

1002,99

759,06

1164,36

1642

Серед-ні

42,72

30,57

30,15

40,12

30,36

46,57

65,68

ДОДАТОК В
Таблиця 1
Індивідуальні значення смисложиттєвих орієнтацій у групі 35-40 років

Випробовуваний

Мета в

житті

Процес життя

Результа-тивність життя

Локус контроля-Я

Локус контроля-життя

1

5

5

5

5

5

2

6

7

7

6

7

3

5

5

5

5

5

4

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

6

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

8

4

4

4

4

4

9

5

5

5

5

5

10

3

4

3

4

4

11

3

3

3

4

3

12

3

4

3

3

3

13

3

3

3

4

3

14

4

4

4

4

4

15

3

4

3

3

3

16

3

3

3

4

3

17

6

7

7

7

7

18

4

4

4

4

4

19

4

5

4

5

5

20

4

4

4

4

4

21

7

7

7

7

7

22

5

5

5

5

5

23

6

6

6

6

6

24

3

4

3

4

3

25

6

6

6

6

6

Суми

115

122

117

122

119

Середні

4,6

4,88

4,68

4,88

4,76

ДОДАТОК Г
Індивідуальні значення цінності досягнень у сферах професії та сім'ї у групі 35-40 років (у стенах)
Випробо-

вувані

Професія

Сім'я

1

9

9

2

6

5

3

5

6

4

7

8

5

4

7

6

6

6

7

9

9

8

6

9

9

9

9

10

6

6

11

6

5

12

6

6

13

6

4

14

7

6

15

6

7

16

7

7

17

8

8

18

5

6

19

5

8

20

6

6

21

9

9

22

6

5

23

9

9

24

6

6

25

7

7

Суми

166

173

Середні

6,64

6,92

ДОДАТОК Д
Індивідуальні значення самоактуалізації у групі 40-45 років
Ви-про-бо-ву-ва-

ні

Шкала компетентності у часі

Шкала підтримки

Блок

цінностей

Блок

почуттів

Блок

самоприй-няття

Блок концепції

людини

Блок міжосо- бистісної

чуттєвості

Блок відно-
шення до

пізнання

Ціннісних орієнтацій

Гнучкості

Шкала сензитивності до себе

Шкала спонтанності

Шкала

самоповаги

Шкала

самоприйняття

Шкала уявлень про

природу людини

Шкала синергії

Шкала прийняття

агресії

Шкала контактності

Шкала пізнавальних потреб

Шкала

креативності

1

8

72

8

8

9

4

15

18

5

4

13

10

7

4

2

9

85

15

14

14

6

16

19

6

5

13

12

8

8

3

8

64

9

10

8

5

15

18

5

4

12

13

8

5

4

7

86

16

15

14

6

14

17

6

6

12

11

7

5

5

8

60

10

9

13

5

14

18

4

4

13

14

8

6

6

7

58

9

8

11

5

14

17

5

4


Подобные документы

 • Розуміння понять "життєві цінності" і "ціннісні орієнтації" у літературі. Функції ціннісних орієнтацій. Вплив ціннісних орієнтацій на розвиток особистості. Гармонійний розвиток особистості. Методики "Самооцінка особистості" та "Ціннісні орієнтації".

  курсовая работа [54,1 K], добавлен 06.04.2014

 • Поняття "ціннісні орієнтації", особливості їх прояву у підлітковому та юнацькому віці. Інтелектуальна зрілість і моральний світогляд. Вплив ціннісних орієнтацій на сенсові-життєві орієнтації. Криза підліткового віку. Формування моральної самосвідомості.

  дипломная работа [187,0 K], добавлен 14.08.2016

 • Поняття і види ціннісних орієнтацій. Вплив засобів масової інформації, реклами, інтернет на ціннісну орієнтацію в підлітковому віці. Особливості формування моральної свідомості в підлітковому та юнацькому віці. Дослідження ціннісних орієнтацій за Рокича.

  курсовая работа [93,1 K], добавлен 08.11.2012

 • Роль родини в житті людини. Ознаки благополучних і неблагополучних сімей, проблема взаємовідносин між батьками і дітьми у них. Поняття ціннісних орієнтацій. Експериментальне дослідження впливу внутрісімейних взаємовідносин на ціннісні орієнтації дітей.

  дипломная работа [249,8 K], добавлен 12.11.2011

 • Обґрунтування наукових підходів до вивчення ціннісно-смислової сфери особистості. Становлення особистісної зрілості в юнацькому віці в залежності від системи ціннісних орієнтацій. Розробка методики оцінки рівня самоактуалізації студентів-першокурсників.

  дипломная работа [157,5 K], добавлен 19.09.2012

 • Структурно-динамічні і змістовно-типологічні характеристики системи ціннісних орієнтацій особистості. Соціологічні та психологічні дослідження цінностей студентів педвузу і формування у них професійних орієнтацій. Визначення духовного потенціалу молоді.

  курсовая работа [152,9 K], добавлен 17.06.2015

 • Особливості психологічного благополуччя особистості. Поняття її смисложиттєвих орієнтацій. Дослідження взаємозв`язку емоційного інтелекту та психологічного благополуччя. Його складові: здатність до управління оточенням, постановка цілей, самоприйняття.

  курсовая работа [36,7 K], добавлен 26.05.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.