Соціальна допомога і пенсійне забезпечення: аналіз світового досвіду та реалії України

Аспекти соціальної допомоги і пенсійного забезпечення. Інструменти та джерела формування коштів на соціальний захист населення в світовій практиці. Аналіз показників пенсійної політики в економіці України. Удосконалення політики пенсійного забезпечення.

Рубрика Социология и обществознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.12.2012
Размер файла 96,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КУРСОВА РОБОТА

з політичної економії на тему:

"Соціальна допомога і пенсійне забезпечення: аналіз світового досвіду та реалії України”

Виконала:

Молчанова Людмила

Науковий керівник:

канд. екон. наук, доцент

Вітюк С.П.

Вінниця - 2012

План

 • Вступ
 • 1. Теоретичні аспекти соціальної допомоги і пенсійного забезпечення
 • 2. Інструменти та джерела формування коштів на соціальний захист населення в світовій практиці
 • 3. Аналіз показників пенсійної політики в економіці України
 • 4. Шляхи удосконалення політики пенсійного забезпечення в Україні з використанням зарубіжного досвіду
 • Висновки
 • Література

Вступ

Актуальність теми. Сучасний стан економіки України негативно впливає на реалізацію основних принципів соціальної політики та пенсійного забезпечення. Адже відомо, що їх головною складовою є гарантування прав громадян на соціальний захист. Тому на перший план постає питання визначення напрямів і засад реалізації основних положень механізму системи соціального та пенсійного захисту населення. Необхідною умовою розв'язання проблем є послідовне здійснення стратегії економічного зростання та реалізація адекватної умовам господарювання державної соціальної політики.

Удосконалення системи соціального захисту населення повинно базуватись на покращенні фінансування конкретних заходів, передбачених відповідними державними програмами, які, в свою чергу, мають сприяти розвитку економіки та піднесенню рівня життя населення, його соціального захисту.

В умовах економічних перетворень корінним чином змінені механізми фінансування соціального та пенсійного захисту населення, роль і функції держави, підприємств та інших суб'єктів, що негативно впливає на повноцінне функціонування системи соціального забезпечення в Україні.

Процес створення ефективної системи соціального захисту в Україні залежить від багатьох чинників. Одним із них є використання досвіду зарубіжних країн, де ця система працює тривалий час і має позитивні результат.

Метою дослідження є аналіз існуючої системи державного управління соціальним захистом населення, виявлення основних проблем у сфері надання соціальних послуг та розробка комплексу заходів для формування соціально орієнтованої ринкової економіки, а також аналіз недоліків пенсійного забезпечення в Україні, визначення основних напрямів його вдосконалення.

Предмет дослідження. Ряд соціально економічних проблем викликаних з приводу неповноцінного функціонування системи соціального та пенсійного забезпечення в Україні, порівняно з міжнародним досвідом.

У першому розділі роботи розглянута економічна сутність соціальної допомоги та пенсійного забезпечення, як економічної категорії, а також витоки правового забезпечення даних понять; у другому розділі відкриті проблеми формування коштів на соціальний захист населення, а також запропонований стратегічний варіант для України у створенні стабілізаційного фонду, з метою подолання фінансових проблем; у третьому розділі роботи наведена детальна характеристика пенсійного забезпечення, а також проведений аналіз показників з яких формується основа пенсійної системи; у завершальному - четвертому розділі проведений аналіз світового досвіду з питань соціального та пенсійного забезпечення, а також наведені можливі стратегічні напрямки соціальної політики для України.

соціальна допомога пенсійне забезпечення

1. Теоретичні аспекти соціальної допомоги і пенсійного забезпечення

Соціальна допомога - це одна з основних форм підтримки суспільством осіб, чиє матеріальне становище не відповідає загальноприйнятому рівню забезпечення або є нижчим межі забезпеченості, визначеної законодавством. Соціальна допомога буває державною, благодійною, гуманітарною, тощо.

Державна допомога - це гарантований саме державою рівень матеріальної підтримки громадян (грошова виплата).

Правові засади надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також надання державної соціальної допомоги на догляд визначає Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, який набрав чинності з 1 січня 2005 року.

Державна соціальна допомога призначається особі, яка:

1) досягла віку (чоловік - 63 років, жінка - 58 років) та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства або визнана інвалідом в установленому порядку;

2) не одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

3) є малозабезпеченою особою.

Призначення і виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Здійснення благодійної діяльності на території України регулюється Законом "Про благодійництво та благодійні організації" від 16. 09. 97 р. № 531/97-ВР (зі змінами та доповненнями). Згідно зі ст. 1 цього Закону благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних і юридичних осіб у вигляді надання матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. [18]

Благодійна діяльність часто реалізується через організації такого спрямування (фонди, спілки, школи, лікарні, інтернати, заклади, тощо), що є посередником між благодійниками та безпосередніми набувачами такої благодійності. Наприклад комп'ютер наданий школі чи ВНЗу є благодійністю для фахівців та учнів чи студентів доступ та користування котрим надається організовано саме довірена особа чи організація набувач пожертвуваного ресурсу, тобто - благодійна діяльність є надання та обслуговування самого акту і ресурсу благодійності для набувача цієї благодійності (пожертви). Навіть разові благодійні акції від підприємств та юридичних осіб законодавчо врегульовані як пожертва, що надає пільги благодійнику та безкоштовне отримання допомоги набувачем пожертви з позабалансовим обліком ресурсів (майна) - відповідальне зберігання (для засобів та обладнання тривалого використання), бо саме не повинно вливати на планове нормоване бюджетне чи з інших джерел фінансування і інше забезпечення. Пожертва не являє собою дарунок, бо не є передачею прав володіння, залишаючи за благодійником право контролю належного користування ресурсом саме через належне виконання благодійної діяльності організаціями (юридичний чи колективний набувач) яким надано управління ресурсом для кінцевого, конкретного набувача. Саме тому у благодійника є право повернення пожертви при неналежному використанні ресурсу (матеріальних цінностей) набувачем пожертви. [18]

Гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб. [20] Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 4 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації". [18]

Соціальна дорога може надаватися у двох формах: грошовій або натуральній.

Грошова соціальна допомога передбачає надання допомоги фізичним та юридичним особам у фінансовій формі, натуральна ж передбачає допомогу у формі товарів та речей тривалого або короткострокового користування, до такої соціальної допомоги зазвичай відносять гуманітарну.

Пенсійне забезпечення - це особливий вид соціальної допомоги, суть якого полягає у регулярних грошових виплатах фізичним особам які мають назву пенсій.

Пенсія - щомісячні грошові виплати громадянам за рахунок держави для їхнього матеріального забезпечення в старості, в разі інвалідності, втрати годувальника, а також за вислугу років.

Нині діє єдина державна система пенсійного забезпечення, що залишилася нам у спадщину від колишнього Союзу РСР. Вона сформована на принципах старої бюджетно-розпорядчої моделі соціальної політики і не орієнтована на труднощі перехідного періоду до ринкової економіки, складну демографічну ситуацію в Україні.

Основним законодавчим актом який регулює пенсійне забезпечення в Україні є Закон України про "Пенсійне забезпечення". Згідно цього закону розрізняють такі види пенсій:

- За віком;

- По інвалідності;

- В разі втрати годувальника;

- За вислугу років. [21]

Дані пенсії об'єднують у єдиний клас який має назву трудові пенсії.

Право на трудову пенсію мають особи, зайняті суспільно корисною працею, при додержанні інших умов, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення":

а) особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, кооперативах (у тому числі за угодами цивільно-правового характеру), незалежно від використовуваних форм власності та господарювання, або є членами колгоспів та інших кооперативів, - за умови сплати підприємствами та організаціями страхових внесків до Пенсійного фонду України;

б) особи, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особи та виключно її праці, - за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України;

в) члени творчих спілок, а також інші творчі працівники, які не є членами таких спілок, - за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України;

г) інші особи, які підлягають державному соціальному страхуванню;

д) працівники воєнізованих формувань, які не підлягають державному соціальному страхуванню, особи начальницького і рядового складу фельд'єгерської служби Міністерства зв'язку України;

е) вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти;

є) особи, які стали інвалідами у зв'язку з виконанням державних чи громадських обов'язків або у зв'язку з виконанням дій по рятуванню людського життя, охороні державної, колективної та індивідуальної власності, а також по охороні правопорядку;

ж) особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;

з) члени сімей осіб, вказаних у цій статті, і пенсіонерів з числа цих осіб - у разі втрати годувальника. [21]

Виплата пенсій здійснюється з коштів Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку Міністру праці та соціальної політики України пропозиції з питань формування державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування, забезпечує її реалізацію.

Діяльність Пенсійного фонду України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України.

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.

Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом.

Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

Для окремих категорій громадян законами України можуть встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і недержавного пенсійного забезпечення.

Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні. Обов'язковість участі або обмеження щодо участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат встановлюються законами з питань пенсійного забезпечення.

Питання участі іноземців і осіб без громадянства в системі пенсійного забезпечення в Україні та участі громадян України в іноземних пенсійних системах регулюються Законом України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", іншими законами з питань пенсійного забезпечення та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. [17]

2. Інструменти та джерела формування коштів на соціальний захист населення в світовій практиці

Сучасний світ переживає складний період трансформації соціальної структури внаслідок процесу старіння населення. Тривалість життя подовжується, охорона здоров'я покращується завдяки технічному прогресу, а отже медіанний вік населення зміщується у бік зростання. Відповідно, постійно зростає навантаження на системи соціального захисту населення, збільшується фіскальний тиск на працездатну частину населення, підвищуються потреби населення у пенсійному забезпеченні. Виникає cитуація, коли співвідношення утриманців до утримувачів у суспільстві наближається до одиниці. Зростаючі потреби у фінансуванні соціальної та гуманітарної сфери призводять до виникнення значного дефіциту, збільшення державного боргу та зниження кондицій надання соціального забезпечення.

Уряди країн поставлені перед завданням утворення додаткового фінансового ресурсу для створення частково або повністю самофінансованої системи соціального захисту. Багато зарубіжних країн вирішують ці завдання шляхом створення додаткового інвестиційного ресурсу через накопичення та заощадження певних коштів у рамках національних незалежних фондів фінансових ресурсів. Україна теж стикається із подібними проблемами, а отже може використати позитивний зарубіжний досвід для вирішення власних проблем.

Cтабілізаційні фонди та накопичувальні пенсійні фонди у різних країнах можуть як існувати одночасно так і бути представлені лише одним видом. Однак принципи функціонування та мета утворення цих фондів є схожою у контексті вирішення завдання утворення додаткового фінансового ресурсу.

За визначенням стабілізаційний фонд - це фонд фінансових ресурсів, що використовується як інвестиційний ресурс, сформований державою, з метою акумуляції додаткових фінансових ресурсів для покращення стану державних фінансів у майбутньому. [6]

Розглядаючи існуючий міжнародний досвід утворення стабілізаційних фондів, необхідно враховувати різноманіття цих фінансових організацій та провести певну класифікацію. Найбільш доцільно класифікувати стабілізаційні фонди за джерелом походження фінансових ресурсів, за метою утворення фонду та за способом управління фондом.

За джерелом походження фінансових ресурсів можна виділити:

1) фонди, створені на базі доходів від експорту профільних для країни товарів або ресурсів; дані фонди утворюються на базі кон'юнктурних переваг, що країна отримує через коливання цін на товари і ресурси на світовому ринку (приклади: Російська Федерація - доходи від нафти, Чилі - доходи від міді);

2) фонди, створені урядом за рахунок відрахувань з загальної суми надходжень бюджету. За метою утворення виділяють два види фондів: 1) тактичні стабілізаційні фонди, призначені для згладжування негативних впливів, що економіка отримує від несприятливих коливань рівня цін на світовому ринку; 2) стратегічні фонди, призначені для вирішення довгострокових системних проблем економіки.

За способом управління можна виділити суверенні фонди, та фонди, що перебувають у безпосередньому управлінні уряду. Більшість стабілізаційних фондів (табл. 1) створюються на базі доходів від зовнішньоекономічної діяльності та утворюються з метою зменшення дефіциту у разі його виникнення (або "консервації" профіциту).

Фінансові активи, накопичені стабілізаційними фондами, виступають інвестиційним ресурсом та передаються державою у довірче управління компаніям з управління активами. Залежно від політики держави, втручання уряду у діяльність управляючого може варіюватися: від повного суверенітету фонду до постійного випуску директив та регуляторних актів профільним міністерством. Компанії з управління активами використовують кошти для формування портфелю цінних паперів (відповідно до політики держави склад портфелю також може нормуватися або регулюватися). Як правило, метою діяльності КУА є захист коштів від інфляційних процесів та отримання інвестиційного прибутку за мінімальних ризиків. [4]

Відповідно, компанії з управління активами купують цінні папери, що передбачають найменші ризики. Багато країн застосовують щодо складу інвестиційного портфелю режим таємності.

Необхідно відмітити ряд невдалих спроб утворення стабілізаційних фондів у таких країнах, як Венесуела, Оман або Нігерія. У цих країнах уряд прийняв рішення щодо утворення фонду, але високий рівень дефіциту державного бюджету та інфляції, а також відсутність фінансової дисципліни унеможливили діяльність фондів у цих країнах. Кошти було витрачено нецільовим методом на поточні потреби. Отже, для вдалого формування та підтримання діяльності стабілізаційного фонду необхідно декілька умов: 1) наявність певного джерела надлишків для заощадження (міжнародна торгівля, профіцит бюджету і т.п.); 2) дотримання фінансової дисципліни та виконання прийнятих правил; 3) особливо суворий контроль використання коштів фонду. У разі недотримання цих умов, діяльність щодо утворення фонду є апріорі приреченою на провал і виступає лише додатковою можливістю для нецільового використання коштів державного бюджету.

Таблиця 1.

Стабілізаційні фонди деяких зарубіжних країн та їх особливості

Країна

Стабілізаційний фонд

Джерело формування

Напрямки використання

Штат США Аляска

Нафтовий фонд

25% доходів уряду від операцій із нафтою

Безпосередня виплата дивідендів мешканцям Аляски

Венесуела

Фонд макроекономічної стабілізації

Доходи від нафти у разі перевищення ціни на нафту певного рівня

Фінансування дефіциту бюджету

Азербайджан

Державний нафтовий фонд

Доходи від операцій із нафтою та газом

Фінансування дефіциту бюджету

Кувейт

Бюджетний резервний фонд

Частина доходів від нафти

Фінансування дефіциту бюджету

Фонд майбутніх поколінь

10% доходів бюджету

Довгострокові стратегічні інвестиції

Норвегія

Державний нафтовий фонд

Близько 50% нафтових доходів бюджету

Фінансування дефіциту бюджету у разі несприятливої ринкової ситуації

Російська федерація

Резервний фонд

Надлишки вуглеводневих надходжень у разі сприятливої кон'юнктури на ринку (але не більше 10% ВВП)

Згладжування впливу несприятливої ринкової кон'юнктури

Фонд національного добробуту

Надлишки, що перевищують ліміт 10% ВВП

Фінансування пенсійної системи

Чилі

Мідний стабілізаційний фонд

Частина бюджетних доходів від операцій із міддю, якщо ціна міді перевищує встановлену базову ціну

Фінансування дефіциту бюджету

Для кращого розуміння сутності діяльності стабілізаційного фонду, розглянемо детальніше особливості його функціонування на прикладі двох країн: Чилі та Російської Федерації. Це досить яскраві приклади стабілізаційних фондів, фінансованих за рахунок позитивної кон'юнктури на світовому ринку. У обох країнах функціонують стабілізаційні фонди, розділені на два структурних елементи: фонд тактичної стабілізації та фонд стратегічного балансу. Фонд накопичує надлишки доходів від операцій із експорту природних ресурсів, на які багата країна (Чилі - мідь, РФ - вуглеводні).

У рамках даного дослідження необхідно звернути увагу на інші країни, які не формують стабілізаційні фонди за рахунок надходжень від експортних операцій.

Якщо країна не має можливостей накопичення фінансових ресурсів на базі сприятливої кон'юнктури на світовому ринку, для утворення додаткового фінансового ресурсу урядам країн доводиться застосовувати інші заходи. Як правило, країни, що не мають стабілізаційних фондів (або фондів майбутніх поколінь) вирішують питання зростання фіскального навантаження у майбутньому через накопичувальні пенсійні фонди. Існує досить багато прикладів впровадження накопичувальних пенсійних фондів серед зарубіжних країн. Світовий Банк включає до загальних рекомендацій щодо організації пенсійного забезпечення два накопичувальних рівня: обов'язковий державний та необов'язковий приватний.

Вирішення питання щодо організації накопичувального пенсійного фонду теж може відрізнятися у різних країнах. Кошти накопичувальних фондів можуть накопичуватися реально або умовно. Наприклад, цікавим є досвід Польщі, де впроваджено систему умовного накопичення капіталу. Ця система передбачає закріплення за учасниками певних сум, але ці суми не є реальним капіталом, а виступають лише умовними балами, на основі яких у майбутньому буде проводитися виплата коштів (а самі кошти будуть взяті із поточного бюджету). Однак у більшості країн світу (Наприклад: Польща, Чилі, РФ та інші) кошти, що накопичуються у державному пенсійному фонді управляються аналогічно до коштів, що знаходяться у стабілізаційних фондах: відбувається реальна акумуляція коштів із наступним інвестуванням цих коштів (табл. 2).

Управління коштами у фондах здійснюється компаніями з управління активами.

Таблиця 2

Структура інвестиційного портфелю пенсійного фонду

Різновид інвестування

Частка у портфелі, %

Векселі та облігації, випущені державним і приватним сектором

44,1

Пайові інвестиційні фонди

22,8

Акції

13,6

Грошові кошти та депозити

10,1

Нерозподілені договорів страхування

5,6

Інші інвестиції

4,3

Кредити

3,3

Нерухомість та земля

2,4

Приватні інвестиційні фонди

1,1

З даної таблиці можна зробити висновок, що найбільш активне інвестування відбувається у векселі та облігації, тобто боргові цінні папери. Це свідчить про активну участь фінансових ресурсів, накопичених у пенсійному фонді, у економічному житті держави: кошти фонду виступають інструментом задоволення попиту у кредитних ресурсах. Крім того, необхідно зазначити високий рівень довіри до пайових інвестиційних фондів. Цей фактор є важливий з точки зору застосування зарубіжного досвіду в Україні, тому що для національної економіки пайові інвестиційні фонди є досить новим явищем, вони поки що не викликають довіри.

Відповідно, така ситуація може створити певні складності при формуванні портфелю.

Для кращого розуміння стану накопичувальних пенсійних фондів у світі, розглянемо обсяги накопичених у рамках цих фондів фінансових ресурсів.

Викладені у таблиці дані дають змогу зробити висновок, що більшість розвинених країн мають досить потужні фінансові ресурси, накопичені у пенсійному фонді (у деяких випадках більше 100% ВВП).

Майже для всіх країн можна спостерігати зростання обсягів коштів у накопичувальних пенсійних фондах, що свідчить про усвідомлення світовою спільнотою загроз, що наближаються. Винятком є стрімке зменшення обсягів пенсійних фондів Японії, що пояснюється вкрай важким фінансовим станом даної країни у галузі соціального забезпечення.

Особливо необхідно відзначити Чилі, як країну із особливо високим рівнем відповідальності при формуванні бюджету: при достатньо благополучному стані вікової структури населення та наявності мідного стабілізаційного фонду, держава сформувала додатковий пенсійній фонд, що накопичив близько 60% ВВП.

Підводячи підсумки аналізу зарубіжного досвіду формування стабілізаційних фондів, необхідно розглянути можливості застосування цього досвіду для України. Для цього необхідно спів ставити економіку країн, що мають стабілізаційні фонди, знайти схожі та відмінні риси та спроектувати можливості та загрози. Як вже було визначено, формування такого фонду є певним ризиком, тому що несприятлива ситуація у країні, відсутність фінансової дисципліни або можливості дотримуватися встановленого фінансового плану може призвести до швидкого припинення діяльності фонду із утворенням додаткових витрат бюджету. Тому, формуючи стабілізаційний фонд в Україні, необхідно визначити джерела формування, принципи використання та оцінити ймовірність виконання прийнятого плану. Досвід зарубіжних країн показує, що типовою практикою є консервування доходів від продажу стратегічних ресурсів у різноманітних фондах. Головною спільною рисою для всіх накопичувальних фондів є використання і консервування ренти, тобто доходів від використання ресурсів, наявність яких в розпорядженні даної держави обумовлена природно-кліматичними, геологічними або історичними чинниками. Найчастіше відрахування до цих фондів здійснюються на основі наявного профіциту бюджету, який виникає у разі сприятливої кон'юнктури на ринку.

Однак для України такі умови не є прийнятними, тому що бюджет функціонує у стані постійного дефіциту. Однак Україна теж має доступ до доходів від ренти, шляхом видобування природних ресурсів та використання сприятливих природно-кліматичних умов. Тому зробимо припущення, що в Україні із 2000 року було введено бюджетне правило щодо перерахування металургійних доходів (як аналог чилійських доходів від операцій з міддю) до резервного фонду в обсязі 25% від загальних металургійних доходів.

Крім того, зробимо припущення, що фонд зберігає кошти не у національній валюті, а у доларах США та отримує на них прибуток 15% річних (типова для найконсервативніших стратегій ставка).

Враховуючи вкрай важкий стан соціального забезпечення в Україні, необхідно розуміти, що стабілізаційний фонд має виконувати не лише одне завдання, а формувати комплексний фінансовий захист від існуючих загроз, а саме: 1) сприяти зменшенню дефіциту пенсійного фонду; 2) сприяти загальному зменшенню дефіциту бюджету; 3) формувати ресурси для майбутніх стратегічних цілей. Тобто український стабілізаційний фонд має бути не вузькоспеціалізованим (наприклад, фінансувати лише пенсії), а універсальним фондом соціального спрямування.

Джерелами формування цього фонду в Україні можуть бути: 1) операції із продажу металу; 2) регулярні внески населення; 3) відрахування бюджетних коштів. При організації фонду в Україні може виникнути ряд загроз: 1) враховуючи особливості українського ставлення до операцій із цінними паперами, додаткові складності виникнуть із організацією надійної системи управління активами; 2) високий темп інфляції унеможливлює заощадження у національній валюті; 3) систематичний дефіцит бюджету та значний рівень державного боргу створюють загрозу вимушеного нецільового використання коштів фонду; 4) традиційно низький рівень фінансової дисципліни; 5) політична нестабільність, яка виступає загрозою для такого довгострокового проекту, як стабілізаційний фонд. Для вирішення цих проблем необхідно застосувати наступні заходи попередження загроз: 1) залучення до управління коштами фондів міжнародних фінансових організацій, що мають загальносвітову довіру та визнання; 2) зберігання коштів у валютах та активах, що мають значно нижчі темпи інфляції, ніж національна валюта; 3) законодавчі умови, що унеможливлюють будь-яке порушення фінансової дисципліни, "аварійне" використання коштів та інші зловживання, що можуть виникати у разі впливу політичної нестабільності; 4) глибоке вивчення вдалих моделей стабілізаційних та накопичувальних фондів, адаптація даних моделей до української економічної системи.

3. Аналіз показників пенсійної політики в економіці України

Правове регулювання пенсійного забезпечення в Україні відбувається відповідно до вимог нормативно-правових актів України, серед яких близько двох десятків законів. Одним із перших базових законів, якими регулювались пенсійні відносини в Україні, став Закон "Про пенсійне забезпечення". В преамбулі до даного закону визначається, що всім непрацездатним громадянам України гарантується право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій. Слід зазначити, що нині пенсіонерам сплачуються лише трудові пенсії, тому що соціальні пенсії скасовано, замість них сплачуються соціальні допомоги.

Пенсії розглядаються як один з шляхів (способів) матеріального забезпечення непрацездатних громадян за рахунок суспільних фондів споживання, при якому повинна враховуватись їх суспільно-корисна праця, встановлюватись єдність умов і норм пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих. При цьому, встановлюється гарантія соціальної захищеності на рівні, орієнтованому на прожитковий мінімум (таблиця 3), а також регулярного перегляду їх розмірів у зв'язку із збільшенням розміру мінімального споживчого бюджету і підвищенням ефективності економіки країни. Згідно із ст. 2 Закону "Про пенсійне забезпечення" виділяють наступні види трудових пенсій (повних або неповних): пенсії за віком; пенсії за вислугою років; пенсії з інвалідності; пенсії в разі втрати годувальника.

Таблиця 3.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у 2011 році

Соціальні і демографічні групи населення

Розмір прожиткового мінімуму

01. 01.2011 - 31. 03.2011

01. 04.2011 - 30. 09.2011

01. 10.2011 - 30. 11.2011

01. 12.2011 - 31. 12.2011

Діти віком до 6 років

816 грн.

832 грн.

853 грн.

870 грн.

Діти віком від 6 до 18 років

977 грн.

997 грн.

1022 грн.

1042 грн.

Працездатні особи

941 грн.

960 грн.

985 грн.

1004 грн.

Особи, які втратили працездатність

750 грн.

764 грн.

784 грн.

800 грн.

Загальний показник

894 грн.

911 грн.

934 грн.

953 грн.

Під пенсійним забезпеченням слід розуміти вид соціального забезпечення населення, який пов'язаний з виплатою щомісячних і, як правило, довічних грошових виплат - пенсій - непрацездатним громадянам в зв'язку з настанням певних найбільш несприятливих соціальних обставин - старості, інвалідності, втрати годувальника та інших, передбачених чинним законодавством.

В Україні визначається показник мінімального та максимального розміру пенсій (таблиця 4).

Таблиця 4.

Мінімальний та максимальний розмір пенсії за віком у 2012 році

Термін дії

Мінімальний розмір пенсії (1 ПМ)

Максимальний розмір пенсії (10 ПМ)

Підстава

01. 01.2012 - 31. 03.2012

822 грн.

8220 грн.

Пункт 3 статті 27 та статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09. 07.2003 р. № 1058-XIV;

Закон України "Про дежавний бюджет на 2012 рік" від 22. 12.2011 р. № 4282-VI

01. 04.2012 - 30. 06.2012

838 грн.

8380 грн.

01. 07.2012 - 30. 09.2012

844 грн.

8440 грн.

01. 10.2012 - 31. 11.2012

856 грн.

8560 грн.

01. 12.2012 - 31. 12.2012

884 грн.

8840 грн.

Мінімальні розміри пенсій залежить від виду пенсій та категорій осіб, які її одержують. Мінімальна пенсія - це державна соціальна гарантія. Порядок виплати і розмір мінімальної пенсії в Україні регулюється Законодавством.

На наш погляд, для характеристики пенсійного забезпечення, пенсій, визначення їх поняття, правової природи, відмітних ознак слід врахувати наступні моменти.

По-перше, видом соціального забезпечення має виступати пенсійне забезпечення, а не пенсія, адже пенсія - це лише певне матеріальне благо, яке надається непрацездатним громадянам в межах пенсійного забезпечення. Змістом пенсійного забезпечення є надання непрацездатним громадянам грошових виплат - пенсій. При цьому, терміни "пенсійне забезпечення" і "пенсія" мають співвідноситись як філософські категорії "форма" й "зміст".

По-друге, пенсійне забезпечення виступає одним з основних видів соціального забезпечення непрацездатних громадян, єдиним або головним джерелом засобів для їх існування (таблиця 5).

Таблиця 5.

Гарантований мінімум у 2011 році

Кому

з 1 січня

з 1 квітня

з 1 жовтня

з 1 грудня

Для дітей з малозабезпечених сімей у віці до 18 років (з обліком передбаченого законом підвищення на 10 відсотків)

Діти до 6 років

448 гривень 80 копійок

457 гривень 60 копійок

469 гривень 15 копійок

478 гривень 50 копійок

Діти з 6 до 18 років

537 гривень 35 копійок

548 гривень 35 копійок

562 гривні 10 копійок

573 гривні 10 копійок

Для дітей у віці до 18 років, яких виховує самотня мати або самотній батько, один або обоє батьків є інвалідами (з обліком передбаченого законом підвищення на 20 відсотків)

Діти до 6 років

489 гривень 60 копійок

499 гривень 20 копійок

511 гривень 80 копійок

522 гривні

Діти з 6 до 18 років

586 гривень 20 копійок

598 гривень 20 копійок

613 гривень 20 копійок

625 гривень 20 копійок

Для інших категорій

Діти з 18 до 23 років (за умови, якщо вони учаться)

470 гривень 50 копійок

480 гривень

492 гривні 50 копійок

502 гривні

Працездатні

197 гривень 61 копійка

201 гривня 60 копійок

206 гривень 85 копійок

210 гривень 84 копійки

Непрацездатні

562 гривні 50 копійок

573 гривні

588 гривень

600 гривень

У 2011 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 50 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 80 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Прожитковий мінімум визначається вартістю так званого споживчого кошика. Останній розраховується виходячи з мінімально припустимих нормативів споживання найважливіших благ та послуг. Такі нормативи споживання встановлюються, як правило, за фактичною структурою витрат 10 % найменш забезпечених верств населення.

Хоча для працюючих пенсіонерів, які отримують грошове забезпечення у вигляді заробітної плати, іншого доходу, пенсійне забезпечення може бути додатковим джерелом засобів до існування.

Виключна важливість пенсійного забезпечення для забезпечення непрацездатних громадян підкріплюється такими обставинами:

Пенсії призначаються тоді, коли непрацездатні громадяни опинились в найбільш складних соціальних обставинах і найбільше потребують допомоги від держави, суспільства (старість, інвалідність, втрата годувальника та ін.). В усіх інших випадках можуть сплачуватись інші види соціальних виплат - допомоги (трудові, сімейні, соціальні) або компенсації. Наприклад, в Україні діє система соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (таблиця 7). [11]

Таблиця 7.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям з 2011 року

Рік призначення

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги, грн.

Підстава

працездатна особа

діти

непрацездатна особа, інвалід

2011 рік

21 % прожиткового мінімуму

50 % прожиткового мінімуму

75 % прожиткового мінімуму

Закон "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Вони дійсно є єдиним або основним джерелом засобів для існування пенсіонерів, які на момент виходу на пенсію або протягом певного часу після нього набувають часткової або повної непрацездатності. Зрозуміло, що до пенсій додатково можуть сплачуватись й інші соціальні виплати - допомоги, надбавки, доплати, матеріальна допомога, компенсації. Розміри пенсій перевищують розміри інших соціальних виплат і, як правило, залежать від тривалості трудового (страхового) стажу та розміру заробітків пенсіонера протягом його попередньої трудової діяльності.

По-третє, на відміну від інших видів грошового забезпечення пенсійне забезпечення має регулярний характер, тобто сплачується щомісячно. Інші види грошового забезпечення - допомоги, компенсації - можуть мати щомісячний, регулярний (однак, не щомісячний) або одноразовий характер сплати. Крім того, пенсії сплачуються протягом тривалого терміну або, навіть, довічно. Так, зокрема, довічний характер мають пенсії за віком, пенсії за вислугою років, а за певних обставин - й пенсії з інвалідності та пенсії в разі втрати годувальника. [9].

По-четверте, пенсійне забезпечення непрацездатних громадян передбачає, як правило, виплату лише однієї пенсії, серед тих на які мають право непрацездатні громадяни. Виключенням з цього правила є призначення окремим категоріям непрацездатних громадян, окрім основної, ще й додаткової пенсії (громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи). Однак, це не виключає можливість отримання інших видів матеріального забезпечення та обслуговування. [10]

Слід зазначити, що із запровадженням системи недержавного пенсійного страхування громадяни України зможуть отримувати, крім основної державної пенсії із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, ще й додаткову пенсію. [2]

Таблиця 8.

Показники середньої заробітної плати для призначення пенсій, грн.

Місяць

Рік

2009

2010

2011

Січень

1449,89

1687,62

2137,84

Лютий

1514,77

1739,43

2137,19

Березень

1578,91

1874,27

2253,90

Квітень

1588,08

1859,70

2243,42

Травень

1617,95

1951,28

2317,48

Червень

1809,77

2198,46

2574,35

Липень

1675,50

1982,72

2370,28

Серпень

1597,17

1932,81

2328,21

Вересень

1677,69

2046,31

2416,19

Жовтень

1687,37

2113,62

2451,80

Листопад

1718,91

2073,90

2466,42

Грудень

1899,21

2326,74

-

Річний

1650,43

1982,63

-

По-п'яте, достатній рівень пенсійного забезпечення є одним з мінімальних державних соціальних стандартів, який забезпечується за рахунок коштів системи загальнообов'язкового державного пенсійного та соціального страхування, а також за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів.

З 1 жовтня у зв'язку з пенсійною реформою для призначення пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" змінено період для визначення заробітної плати.

Для обчислення пенсії буде враховуватися заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року (за цей період індивідуальні відомості про застраховану особу надаються з бази даних Пенсійного фонду), тобто пенсіонеру не потрібно надавати довідки про заробітну плату з підприємств, установ, організацій, де він працював.

Що стосується заробітної плати за періоди роботи до 1 липня 2000 року, то така заробітна плата може бути врахована при обчисленні пенсії за таких умов:

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Таке право пенсіонери матимуть лише у період до 1 січня 2016 року;

Починаючи з 01. 10.2011р. для всіх видів пенсій змінено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску та максимальну величину пенсійного заробітку. Відтепер ця сума дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, замість п'ятнадцяти, як було до пенсійної реформи (з 01. 10.2010р. ця сума становить 16745 грн.: 985 грн. х 17).

Пенсії, передбачені законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та щомісячне довічне грошове утримання відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" призначатимуться в розмірі 80% відповідних сум заробітної плати. До введення пенсійної реформи зазначені пенсії обчислювалися у розмірі від 80% до 90% заробітку. [7]

4. Шляхи удосконалення політики пенсійного забезпечення в Україні з використанням зарубіжного досвіду

Кожна країна пішла власним шляхом побудови пенсійної системи виходячи з демографічних та соціально-економічних особливостей розвитку. Однак завданнями будь-якої системи пенсійного забезпечення є: захист від бідності; забезпечення доходом при завершенні трудової діяльності, розмір якого, як правило, пропорційний сумі заробітку, що виплачувався безпосередньо перед виходом на пенсію; захист цього доходу від зниження реального рівня життя в результаті інфляції.

Зауважимо, що і накопичувальній, і розподільній системі пенсійного забезпечення притаманні як позитивні риси, так і недоліки.

Головною перевагою великих розподільних пенсійних систем, базованих на поточному фінансуванні, є можливість розпочати негайну виплату пенсій. Такі системи забезпечують більш надійний захист та вищу норму заміщення (співвідношення пенсії та заробітної плати) для осіб з невисоким рівнем доходів, тобто перерозподіл доходів усередині покоління.

Однак у розподільній системі існує пряма залежність між величиною пенсійних фондів та демографічною ситуацією, станом ринку праці - рівня зайнятості, безробіття, заробітної плати, співвідношення чисельності платників внесків до пенсійної системи та пенсіонерів.

Головним принципом накопичувальної системи є особиста відповідальність кожної застрахованої особи за формування умов власного життя. Пенсійна система, повністю побудована за накопичувальним принципом, збільшує сукупні накопичення економіки і приводить до збільшення інвестицій та економічного зростання.

Накопичувальна пенсійна система позбавлена впливу демографічного фактора, надає свободу вибору її учасникам і забезпечує диференціацію розмірів пенсії залежно від заробітної плати та ефективності використання накопичень.

Однак уже в самій концепції накопичувальної системи приховано численні ризики. Вона є більш дієвою для працівників з високим рівнем оплати праці, які здатні накопичити на своїх пенсійних рахунках значні суми коштів, однак не забезпечує механізму перерозподілу та попередження бідності. Дохідність накопичувальної системи значно залежить від змін економічної кон'юнктури та якості менеджменту. [1]

Найскладнішим є питання вартості переходу до накопичувальної системи за рахунок необхідності відшкодування втрат пенсіонерам ресурсів, що відволікаються до накопичувальної пенсійної системи. За окремими підрахунками, вартість переходу складає від 120 до 160% ВВП. Таким чином, жодну із систем сьогодні не можна визнати однозначно ефективною для досягнення основної мети пенсійної політики.

В більшості країн світу і сьогодні переважає пенсійна система, заснована за принципом "солідарності поколінь”, коли пенсії виплачуються з обов'язкових платежів зайнятого сьогодні населення. Ця система на Заході має назву "Pay as You Go" (PAYG) (плати, поки ходиш). Однак з кожним роком вона стає все більшим тягарем для державного бюджету країни.

Головна причина полягає у поширенні динамічного процесу старіння населення, властивого всім континентам та країнам з різним рівнем соціально-економічного розвитку. За оцінками Світового банку, у 1990 р. 18% населення розвинених країн-членів ОЕСР складали особи, старші 60 років, у 2009 р. - 20%. До 2020 р. цей показник збільшиться до 27%, а до 2030 р. - до 30%. В Латинській Америці та Азії частка осіб старіше 60 років до 2030 р. подвоїться і складе 16% населення.

Така тенденція призводить до погіршення співвідношення між кількістю платників збору до єдиної пенсійної системи та кількістю отримувачів пенсій. Зростання рівня життя змушує збільшувати розмір пенсій, що призводить до збільшення зобов'язань держави перед пенсіонерами, вимушеного підвищення розміру внесків до пенсійної системи, зростання видатків на виплату пенсій, що навіть у групі найбільш розвинених країн досягають 10% ВВП.

Іншою, не менш важливою, причиною втрати ефективності солідарною системою є зрушення на ринку праці, зміни структури, масштабів та характеру зайнятості. Поширеними стали категорії населення, що намагаються уникнути участі в загальнообов'язковій солідарній системі (неформальна та неповна зайнятість, самозайнятість).

У результаті одночасної дії названих вище факторів спостерігається постійне погіршення коефіцієнта підтримки - показника, що закладений в основу солідарної пенсійної системи як співвідношення кількості пенсіонерів та зайнятого населення, що робить внески до пенсійної системи (з 3,5 працівників на 1-го пенсіонера у 50-х рр.

Сукупна дія перелічених факторів змусила країни шукати шляхи удосконалення пенсійних систем, адаптування їх до нових демографічних та соціально-економічних умов розвитку. [5]

Процес реформування пенсійних систем у більшості розвинених країн розпочався у другій половині 1990-х рр. За недавніми підрахунками, у світі сьогодні створено та функціонує понад 250 різноманітних пенсійних систем з унікальним поєднанням елементів розподільної та накопичувальної моделей. Однак можна констатувати, що більшість країн обрали шлях реформування за одним з наступних напрямів: збереження державної розподільної системи в більш удосконаленому вигляді з одночасним стимулюванням розвитку добровільних приватних пенсійних програм; упровадження багаторівневої розподільної та накопичувальної пенсійної схеми, фінансування з різних джерел; перехід до повного впровадження накопичувальної системи.

Розглянемо типові підходи до реформування пенсійних систем у різних регіонах світу.

Головною спільною рисою пенсійних реформ у країнах Латинської Америки був перехід до накопичувальної пенсійної системи чи введення багаторівневої моделі, що включає обов'язкові накопичувальні схеми і можливість для учасників вільно вибирати і змінювати приватні пенсійні фонди, у яких накопичуються їх внески.

Одним з найяскравіших на континенті є досвід Чилі. Пенсійна система в Чилі не містить розподільного механізму і повністю заснована на накопиченні коштів на індивідуальних рахунках працівників та капіталізації внесків. Ці кошти інвестуються приватними пенсійними фондами, а після досягнення пенсійного віку повертаються до індивіда.

Активи пенсійних фондів стали одним із стабільних джерел накопичення, сприяли розвитку житлового будівництва та страхування, реалізації низки високовартісних проектів у сфері інфраструктури. За окремими підрахунками, система дала змогу акумулювати в недержавних пенсійних фондах більше ніж 65% ВВП.

Водночас негативними рисами чилійської пенсійної реформи стали: висока вартість послуг адміністрацій пенсійних фондів; значний рівень бідності населення (в Чилі більше третини клієнтів пенсійних фондів мають доходи, нижчі за межу бідності). Обіцяного рівня забезпечення після виходу на пенсію так і не було досягнуто. Замість заявлених 70% від суми заробітку за останні 10 років трудового стажу працівник в середньому отримав 39% зарплати, при цьому у жінок цей показник склав 14%. Тому з 1 липня 2008 р. в Чилі поряд з накопичувальною пенсією вводиться система державних солідарних пенсій для осіб, які не мають права на будь-яку іншу пенсію, в тому числі накопичувальну. З метою стимулювання конкуренції на ринку пенсійного забезпечення з 2009 р. було введено систему аукціонів між недержавними фондами та страховими компаніями за право обслуговування нових клієнтів. При цьому дозволяється участь у торгах іноземних юридичних осіб.

Досвід Чилі було враховано при реалізації реформ пенсійної системи іншими країнами континенту (Аргентина, Колумбія, Перу, Уругвай, Мексика, Болівія, Сальвадор).

Пенсійні реформи на латиноамериканському континенті були успішними з точки зору скорочення пенсійного боргу і створення більш стійкої фінансової системи.

Обсяг активів пенсійних фондів у Чилі, де нова система діє вже протягом більше 20 років, становить 54% ВВП, в Колумбії - 14, в Аргентині - 6% ВВП. Спільними рисами реформ пенсійних систем в Латинській Америці стало: повне визнання урядом пенсійних зобов'язань старої розподільної системи; державні гарантії мінімальної пенсії у разі банкрутства приватних пенсійних фондів; різні форми компенсацій працівникам з метою пом'якшення труднощів переходу і стимулювання приєднання до нової системи; посилення державного регулювання використання пенсійних коштів.

Однак виявилися і серйозні проблеми, що не вдалося усунути, незважаючи на здійснені реформи. Охоплення працівників пенсійним забезпеченням залишилось на дореформеному рівні (лише 50-60% працюючого населення). Таке становище в перспективі може призвести до серйозних соціальних ризиків для всієї системи.

Жодній з країн континенту не вдалося вирішити проблему високої вартості управління децентралізованою пенсійною системою.

Особливостями розвинених країн є, по-перше, наявність зрілих, всеохоплюючих розподільних схем, доповнених добровільними системами, заснованими на комерційному страхуванні. По-друге, необхідність здійснювати зміни таким чином, щоб не порушувати згоди політичних партій і соціальних партнерів, не зменшувати впевненість населення у довгостроковій дієздатності систем пенсійного забезпечення.

Саме тому більшість розвинутих держав обрали так званий параметричний підхід до пенсійних реформ, тобто реалізація коригувальних заходів, що змінюють, іноді досить істотно, характеристики існуючої системи (рівень внесків, пенсійний вік або формула індексації пенсій відповідно до наявних фінансових можливостей).

На початкових етапах перетворень практично у всіх державах, зокрема в США, Німеччині, Японії, Італії, були зроблені спроби збільшення доходів пенсійної системи за рахунок підвищення внесків, що викликало активну протидію учасників.

Модернізувалася також база стягнення внесків. Наприклад, у Бельгії, Італії, Швейцарії і Португалії був скасований максимальний рівень заробітної плати при обчисленні страхових внесків.

Більш різноманітними були підходи до скорочення пенсійних витрат. Враховуючи, що за даними ОЕСР, підвищення пенсійного віку на 1 рік скорочує пенсійні витрати на 5-10%, деякі держави (США, Японія, Італія, Швеція) для скорочення чисельності пенсіонерів законодавчо підвищили пенсійний вік, розтягнувши це підвищення на десятиліття. Наприклад, у США пенсійний вік для чоловіків і жінок підвищується протягом 2000-2027 рр. з 65 до 67 років, у Франції - до 62, в Японії - до 65. У Швеції нова пенсійна система не встановлює загального віку виходу на пенсію. Він буде гнучким, за вибором пенсіонера, починаючи з 61 до 67 років.


Подобные документы

 • Аналіз основних правових категорій права соціального забезпечення. Історія розвитку законодавства України. Міжнародний досвід та шляхи удосконалення вітчизняної системи соціального захисту малозабезпечених громадян. Зміст бюджетної підтримки населення.

  дипломная работа [93,8 K], добавлен 31.10.2014

 • Історична роль недержавних форм пенсійного забезпечення в системі соціального захисту, механізм державного регулювання. Оцінка фінансового стану Відкритого пенсійного фонду "Фармацевтичний". Особливості впровадження недержавного пенсійного страхування.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 13.05.2014

 • Загальні тенденції розвитку соціальної допомоги за кордоном. Її моделі в странах ЄС. Визначення механізмів їх функціонування в сучасних умовах. Організація пенсійного та медичного забезпечення, сфери освіти. Допомога по безробіттю та сім’ям з дітьми.

  курсовая работа [88,7 K], добавлен 22.11.2014

 • Соціальна політика як знаряддя реалізації системи соціального захисту. Еволюція системи соціального захисту у вітчизняній економіці. Аналіз нормативно-правової бази здійснення соціального захисту. Проблеми соціальної політики України, шляхи подолання.

  курсовая работа [84,1 K], добавлен 08.03.2010

 • Дослідження етапів становлення та розвитку системи соціального страхування, та особливостей її нормативно-правового забезпечення. Аналіз сучасного стану системи соціального захисту та пенсійного забезпечення в Україні та їх фіскального забезпечення.

  курсовая работа [728,5 K], добавлен 23.03.2016

 • Кадрова політика в Управлінні Пенсійного фонду України в Роменському районі. Соціальний захист працівників та охорона праці в Управлінні. Діяльність профспілкової організації по соціальному захисту працівників Управління Пенсійного фонду України.

  отчет по практике [23,3 K], добавлен 01.02.2011

 • Поняття соціальної політики та соціальної держави. Концептуальні засади захисту населення. Формування системи соціальних допомог, її законодавче та фінансове підґрунтя. Вдосконалення системи фінансування соціального захисту за умов ринкової економіки.

  дипломная работа [434,3 K], добавлен 29.04.2011

 • Соціальна політика у сфері охорони здоров’я як забезпечення доступності та медико-санітарної допомоги, її головні цілі. Практичні аспекти соціальної політики у сфері охорони здоров’я у програмі "Відкриті долоні", "Орандж кард" та "Пілотний проект".

  дипломная работа [86,3 K], добавлен 21.10.2014

 • Розкриття особливостей соціальної політики в Україні, її основних напрямів та пріоритетів. Державна політика зайнятості працездатного населення. Соціальний захист та допомога населенню. Державне регулювання доходів. Мінімальний споживчий бюджет.

  контрольная работа [115,5 K], добавлен 02.08.2015

 • Сутність та структура соціальної політики, її основні цілі, напрями, пріоритети, завдання та показники. Особливості, сучасні напрями та перспективи розвитку державної соціальної політики, витрати на соціальне забезпечення та шляхи удосконалення.

  курсовая работа [389,2 K], добавлен 03.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.